Διατλαντική TARGET2 εντολή GAAP/G20, εκδόχεα διαπλαστικών μεικτών δικαιωμάτων από 11/10/2011, Μητρικού Αμερικανικού Διεθνούς Πιστωτικού Ιδρύματος αντισυμβαλλόμενο με τον EFSF/ ESMS

From: Evangelos Goutos <president@goutos.com> Sent: Wednesday, March 15, 2017 9:43 PM
To: target.hotline@ecb.europa.eu; info@esma.europa.eu; olaf-fmb-spe@ec.europa.eu; secr_icis@gsis.gr; europol@police.gr

Subject: Διατλαντική TARGET2 εντολή GAAP/G20, εκδόχεα διαπλαστικών μεικτών δικαιωμάτων από 11/10/2011, Μητρικού Αμερικανικού Διεθνούς Πιστωτικού Ιδρύματος αντισυμβαλλόμενο με τον EFSF/ ESMS

Από: 

Πρωτεύων Αμερικανικό Mητρικό Διεθνές Τραπεζικό Ίδρυμα

Κωδικός αναγνωρισημότητας Ar.G.MI.

Προς: 

Την Ανώνυμη Εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διεθνώς εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνθήκες ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, Συνταγματική Ευρωπαϊκή Υποχρέωση.

 

Μια ξεχωριστή νομική οντότητα (φαινόμενο της υπερίδρυσης). … Συνθήκη του Μάαστριχτ που υπογράφηκε το 1992

Εντολή

1) Αποδέσμευσης και ανοίγματος τραπεζικών μεταβατικών λογαριασμών θυγατρικών τραπεζικών ιδρυμάτων μας, ο οποίοι ευρίσκονται σε ανταποκρίτριες τράπεζες και είναι σε τραπεζική αργία, όπως τηρούνται στις επικράτειες της Ελλινικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Γερμανίας (11/10/2011-21/04/2016) και εμφαίνονται στο από 09/08/2016 σχετικό έγγραφο μας (EUROPAISCHE COMMISSION) καθώς και στο σχετικό έγγραφο “USDF 31 October 2011”.

Τραπεζικά αλλοδαπά ιδρύματα με κοινό γερμανικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώο “DE285941183”.

Με γνωστοποίηση: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο / Federal Reserve Bank / Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 

2) Εντολή διαμεσολάβησης σας μέσω ζεύξης χρηματοδότησης διατλαντικής προσφοράς μας, σε σχέση με την κοινοποιούμενη μέσω εναλλακτικών δικτύων εξαγορά των μετοχών… του από μη εκκαθαρισθέντος υπολοίπου από την Ευρωπαική Ένωση, αποζημίωσης μας και πληρωμή μέσω του τραπεζικού υπολογοριασμού μας (GR9401101290000012962502972 – Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) σε αναφορά σε ευρώ καθώς και σε κλειδωμένη ισοτιμία έτους 2002.

3) Εντολή μας, όπως έχετε την διεθνή εξουσία εκ του Νόμου, για την εφαρμογή εκ μέρους σας του Νόμου. Άμεσοι Ενωσιακοί, Δημοσιονομικοί, Διακρατικοί, Συνταγματικοί, Εκτελεστοί Κανόνες σε κάθε κράτος μέλος. 

Λόγο των παραπάνω ζητάμε την εκ του νόμου παρέμβαση σας (πολιτική διασυνοριακή χρηματοπιστωτική διαφθορά, εις βάρος των διασυνοριακών καταναλωτών – πελατών μας) προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα εναπομείναντα υποκαταστήματα μας, τα οποία εβρίσκονται στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, καθώς και τις εκ του νομού παρεχόμενες υπηρεσίες, για την ηλεκτρονική επαναλειτουργία μας και την επαναδραστηριοποίηση του προσωπικού μας.

Legal Name of FI (web-Aristotle Global Monetary Institution) Ar.G.MI. » (AL group) > ΕΔΡΑ USA (21/04/2016)  Trade and Investment Partnership (TTIP) with the EU. > Συναλλακτική Διεθνή Τραπεζική Νομική Πρακτική > ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΟΤΗ G+10 > ASTIR PALACE ΕΛΛΑΔΑ > 1,2 BILLION EURO > ORDER > Τμήμα της Ανοικτής Αγοράς Βερολίνο – ΕΥΡΩΠΗ – ESMA. > ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ > ΝΧΙ στην Ελλάδα επιχειρήσεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος > National Bank of Greece S.A. Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 

17 Νοεμβρίου, Astir Palace

17/11/2016 Legal Name of FI Aristotle Global Monetary Institution. 
Ar.G.MI.
Μη Κάτοικοι ζώνης ευρώ Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος). Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2011/14) (2011/817/ΕΕ) 
ΕΔΡΑ USA. πιστωτή FSA. MARKET EFTA/FATCAΤμήμα Trading Exchange ORDER ASTIR PALACE.
Διεθνή εντολή target2 – προδιαγραφές αποτίμησης ενσωμάτων ενοχικών εμπράγματων διεθνών δικαιωμάτων μας Due Diligence (EORI 2016  location) μετοχών (οι “Μετοχές”) της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ”, (customer id) Ar.G.MI. τα οποία προϋπήρχαν στα πιστωτικά μας αλλοδαπά θυγατρικά ιδρύματα μας στην Ευρώπη.
 

Υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η “Δημόσια Πρόταση”) 

https://www.facebook.com/137490026395924/posts/974289012716017/ 

Προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών (οι “Μετοχές”) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε.”, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 122000801000, και εδρεύει επί της οδού Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, Τ.Κ. 16671 (η “Εταιρεία”).

Τμήμα της Ανοικτής Αγοράς Βερολίνο.

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
1.2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ETX ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης 
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ 10% ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ.
1.1
800.000.000,00  ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ( “Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας” ) .
400.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ) ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΤΧ.
ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΤΕΛΕΣΦΟΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (DEPOSIT FUNT) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ.ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.) – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EΚΤ)  (TARGET2 coordinator): πρόσωπο οριζόμενο από την ΕΚΤ

«διαχειριστής διακανονισμού του TARGET2» (TARGET2 settlement manager): πρόσωπο οριζόμενο από ΚΤ του Ευρωσυστήματος με καθήκον να παρακολουθεί τη λειτουργία της οικείας της συνιστώσας του TARGET2,

ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 
ΖΕΥΞΗ τραπεζικών λογαριασμών μας, διαχείριση θυγατρικών αλλοδαπών κεντρικών τραπεζικών λογαριασμών μας διασυνοριακών μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων μας ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ.
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ “διασυστημικός διακανονισμός” (cross-system settlement): μέσω του (Dedicated Cash Account – DCA):

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΣ, HDB-AG Central management cross border Bank Europe  «λογαριασμός ΜΠ» (PM account): κάτοχος λογαριασμού ΜΠ, σε ΚΤ του Ευρωσυστήματος, και ο οποίος είναι απαραίτητος στον εν λόγω κάτοχο λογαριασμού ΜΠ προκειμένου: α) να υποβάλλει εντολές πληρωμής ή να λαμβάνει πληρωμές μέσω του TARGET2, και β) να διακανονίζει τις εν λόγω πληρωμές στη συγκεκριμένη ΚΤ του Ευρωσυστήματος,

Τράπεζα Commerzbank AG, Königsallee 37, 40212 Düsseldorf

BIC CODE: COBADEFFXXX

HELLENIC DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG

IBAN DE 76 3004 0000 0120 6622 01

Τραπεζικών δραχμικών λογαριασμών μας, αναφορά σε ευρώ με κλειδωμένη ανέκκλητη τριμερή διεθνή νομισματική ισοτιμία του 2002, Ελβετικό Φράγκο (EUR/CHF) και Ευρώ / Δολάριο (EUR/USD).

διακανονισμός μετρητών” (cash settlement):

 

ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΔΟΛΑΡΙΟΥ – ΔΡΑΧΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002 ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

Εντολή μεταφοράς ρευστότητας από ΕΛΜ σε ΕΛΜ” (DCA to DCA liquidity transfer order): οδηγία για τη μεταφορά κεφαλαίων συγκεκριμένου ύψους i) από ΕΛΜ σε ΕΛΜ που συνδέεται με τον ίδιο κύριο λογαριασμό ΜΠ ή ii) από ΕΛΜ σε ΕΛΜ που τηρείται από την ίδια νομική οντότητα,

 

οδηγία άμεσης χρέωσης” (direct debit instruction): οδηγία του δικαιούχου πληρωμής προς την ΚΤ του, βάσει της οποίας η ΚΤ του πληρωτή χρεώνει τον λογαριασμό του τελευταίου με το ποσό που καθορίζεται στην οδηγία με βάση εξουσιοδότηση άμεσης χρέωσης,»∙

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 97/15.06.2015 ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR Άρθρο 37 Δικαιώματα ασφάλειας επί κεφαλαίων σε υπολογαριασμούς

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΣ   “δικαιούχος πληρωμής” (payee):

09/09/2016 TLTRO mandatory repayments In line with Decision ECB/2014/34 of 29 July 2014 (Articles 7(1) and 7(2)) as amended by Decisions ECB/2015/5 of 10 February 2015 and ECB/2016/11 of 28 April 2016, participants in the first series of TLTROs shall be required to either repay their initial and additional TLTRO borrowings in full or the amount of their excess additional borrowing on 28 September 2016. Accordingly, on 28 September 2016 a total of EUR 1,682.16 million will be repaid. This amount corresponds to repayments in tenders: 20140189 of EUR 58.55 million by 6 counterparties; 20140242 of EUR 1,054.55 million by 4 counterparties; 20150034 of EUR 166.29 million by 4 counterparties; 20150065 of EUR 402.77 million by 1 counterparty. There were no mandatory repayments for tenders 20150097, 20150125, 20160026 and 20160063.

 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. σε Καταθετικούς Λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα σε ευρώ και σε νομίσματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ευρωζώνης.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ 10/04/2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΟ 2013-2018.
https://www.boerse-stuttgart.de/…/wertpa…/aktien/factsheet/…
Διατλαντικό Διατραπεζικό πρωτεύον διεθνές ίδρυμα τραπεζικού ομίλου εκδοχέας έδρα USA 21/04/2016, με διεθνή κωδικό 

2) «συνιστώσα του TARGET2» (TARGET2 component system): το ΣΔΣΧ μίας ΚΤ του Ευρωσυστήματος, το οποίο αποτελεί τμήμα του TARGET2,

ID αναγνώρισης Ar.G.MI. Πελάτης στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων του, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Πρόσβαση – Εκτέλεση Συναλλαγών.
Παγκόσμιο αριθμό αναγνώρισης, Αποκλειστικό Μέσο 
Νομισματικά μέσα 2016 Ευρώπη έμμεσος συμμετέχων
Παράβαση Δημόσιας Οικονομικής Τάξης άμεσων εκτελεστέων νομισματικών κανόνων εντός κρατών μελών της ένωσης, στέρηση ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών μας μέσων.
Διατλαντικό Διατραπεζικό πρωτεύον διεθνές ίδρυμα τραπεζικού ομίλου εκδοχέας έδρα USA 21/04/2016, με Legal Name of FI διεθνή κωδικό Ταυτοποιήσεως ID αναγνώρισης Ar.G.MI. (ευρώσύστημα διεθνή νομισματική εξυγιαντική διαδικασία μας) ανάκτηση μικτών διαπλαστικών νομισματικών δικαιωμάτων μας (Σύμβαση Κέιπ Τάουν), διατλαντικά κλοπιμαίων μετά τις 21/04/2016 (2013 μη εμπορευόμενων περιουσιακών στοιχείων μας), άρθρο 45 σύμβαση Βαρσοβίας περί ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ εντός ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) για την προστασία των διεθνών νομισματικών συναλλαγών μας επί του ελληνικού δημοσίου χρέους, κύρια δραστηριότητα μας των συνδεδεμένων παρεπόμενων τραπεζικών δραστηριοτήτων θυγατρικών διατλαντικών εταιρειών μας Γερμανία – Ελλάδα συνδεδεμένων με αναγνωριστικό γερμανικό Α.Φ.Μ. νομικών προσώπων μας στον Ε.Ο.Χ.
2 / F / HDB ­ AG ΓΕΡΜΑΝΙΑ 09/08/2016 
EUROPÄISCHE KOMMISSION (Registrierungsnummer : 2016/072505).
Στέρηση δυνατότητας (2014) διεθνούς δημόσιας πολίτικης αγωγής, από 10/10/2014 απόκρυψη από διεθνείς αρχές διεθνούς εκκρεμούς εκκρεμοδικίας, διατάξεις αγγλικού δικαίου.
Ar.G.MI.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (FATCA).
MARKET EFTA/FATCA/MoU (χρήση ΜοU προαίρεση δανειολήπτη εξόφλησης, διεθνή αντίθετη συναλλακτική τραπεζική νομική πρακτική Νομικού προσώπου Ε.Ε. δανειστή όπως εκπροσωπείται διεθνώς κατά παράβασή του ευρωπαϊκού οικονομικού Συντάγματος σε χρηματοπιστωτικές διεθνείς συμβάσεις)
Νομισματικά μέσα 2016 Ευρώπη έμμεσος συμμετέχων.
Έμμεσος νομισματικά συμμετέχων με τα άρθρα 7 και 10 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει (ο “Νόμος”) TARGET 2 11/10/2011 21/04/2016 για την προστασία των διεθνών νομισματικών συναλλαγών μας επί του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους.
ΕΜΜΕΣΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 11-10-2011
Μη Κάτοικοι ζώνης ευρώ Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2011/14) (2011/817/ΕΕ).
ΕΝΝΟΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015.
https://lobbyfacts.eu/…/hellenic-development-beteiligungs-ag
 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟ 21/04/2016 ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΕΤΧ) ΟΠΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ .

 

 

ΣΤΕΡΗΣΗΣ TARGET2-GR,

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 11ης Ιανουαρίου 2013για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

(ΕΚΤ/2013/1)(2013/132/ΕΕ)Άρθρο 11

Συμμετοχή ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ στην ESCB-PKI

 

ενδιαφερόμενη ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ υποβάλλει δήλωση στο διοικητικό συμβούλιο με την οποία επιβεβαιώνει ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στη συμφωνία επιπέδου 2 – επιπέδου 3. Οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ δεν γίνονται συνιδιοκτήτριες της ESCB-PKI και δεν υποχρεούνται να συνεισφέρουν στο κονδύλιο χρηματοδότησης της ESCB-PKI.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες που αφορούν την αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI, την ταυτότητα και τα τεχνικά υποσυστήματά της

Η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI αναγνωρίζεται στα πιστοποιητικά της ως εκδότης αυτών. Το ιδιωτικό κλειδί της χρησιμοποιείται για την υπογραφή των πιστοποιητικών. Η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI είναι επιφορτισμένη με:

i) την έκδοση πιστοποιητικών ιδιωτικού και δημόσιου κλειδιού·

ii)

την έκδοση καταλόγων ανακληθέντων πιστοποιητικών·

iii) τη δημιουργία ζευγών κλειδιών που σχετίζονται με συγκεκριμένα πιστοποιητικά, π.χ. εκείνων που απαιτούν την ανάκτηση κλειδιού·

iv)

την ανάληψη της συνολικής ευθύνης για την ESCB-PKI και την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι αναγκαίες απαιτήσεις για τη λειτουργία της.

Η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI περιλαμβάνει όλα τα άτομα, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα ψηφιακών πιστοποιητικών τα οποία είναι επιφορτισμένα με την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και τη χορήγησή τους στους κατόχους πιστοποιητικών.

Η αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI περιλαμβάνει δύο τεχνικά υποσυστήματα:

Την κεντρική αρχή πιστοποίησης ESCB-PKI: Η εν λόγω αρχή πιστοποίησης, σε πρώτο επίπεδο, εκδίδει πιστοποιητικά μόνο για δική της χρήση και για τις αρχές πιστοποίησης που υπάγονται σε αυτή. Λειτουργεί μόνον όταν εκτελεί τις αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητές της. Τα πιο σημαντικά στοιχεία της είναι τα εξής:

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32013D0001(01) 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/187 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/1 για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2015/46)

(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).»·

 

 

η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ», γνωστή ως CRD IV, και

 

http://www.hba.gr/TrapEn/TrapezikienosiCase.asp?menu=3 

 

BR7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΔΡΑ), ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Οδηγία 2013/36/ΕΕ, Ν.4261/2014 και Οδηγία MIFID, Ν. 3606/2007) Η ΜΟΝΟ (Οδηγία MIFID, Ν. 3606/2007).

α) υποχρεώσεις έναντι κάθε άλλου ιδρύματος που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδρυμάτων τα οποία απαλλάσ­σονται από τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που επιβάλλει η ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3· και β) υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ ή έναντι συμμετέχουσας ΕθνΚΤ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1705 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 9ης Σεπτεμβρίου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2016/26) 

Evangelos D. Goutos  

Ar.G.MI

Washington D.C.

U.S.A.

Federal Reserve Bank 

Chairman Email: president@goutos.com  

Tax number in the FRG 5106057703417  NACE code: 64.20 

Income taxes — Keydifferences between U.S. GAAP and IFRSs ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (G-SII) 2013/36/ΕΕ  Βασιλείας (BCBS)   οδηγίας 2013/36/ΕΕ τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Euro area NCB 1. Stock, Hüttenstrasse 3, 40215 Düsseldorf, Germany  GROUP HDB-AG market (EFTA)   monetary means 2016 (TARGET2) International Bank Account Number Code — BIC (2012/2262(INI) , ‘ELLINON POLITEIA’  (CHF-EUR )> ISO standard 9362  G:Bid Amount: 82601.57 mn  US dollar collateralised Type of eligible assets held Government Securities.. GREEK DEBT MoU in the European Union  (Association of Accredited  Advocate) USA (ASSETS – GREEK DEBT RIGHTS) counterparties for the CSPP (21/04/2016): Central Legal Headquarters > Aristotle Global web – Monetary Institution (Ar.G.W.M.I.com) 26-04-2016 EU Transparency  Think Tank – European Parliament (TR) GERMANY (26/07/2012): Greece Annexes E.D.GOUTOS S.A (1998). Attika > Athens – Peloponnese > Porto Heli > TARGET2 provides RTGS  (recast) (ECB/2012/27) Government Securities  G.HDBOND STOXX EUR GC Greece – ongoing programme 2016-2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.