ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ για «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ για «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ»

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ

Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός…..

Γεωργίου Χορτάτου τοῦἸωάννου, κατοίκου ὁμοίως.

Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου ὁμοίως.

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΣΙΜΟΤΣ κ.κ.

Πρόεδρον τοῦΕὐρωπαϊκοῦΚοινοβουλίου.

Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ.

Γ.Γ. τοῦ ΝΑΤΟ.

Γνωρίζοντες τόν Σεβασμό Σας προς τις Ἀρχές τῆς Δημοκρατίας καί τῶνἈνθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σᾶςἐπισημαίνομεν τά κάτωθι:

Ἡἀπό 17-6-2018 ὑπογραφεῖσα συμφωνία «τῶν ΠΡΕΣΠΩΝ» διά τήν «δῆθεν» ἐπίλυσιν τοῦ «Σκοπιανοῦ» δέν ἀπηχεῖτήν βούλησιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀλλά ἀποτελεῖ «ἕνα τερατούργημα» ἐπινοήσεως ὀλίγων ἀνδρῶν πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν βίαια τήν ἄποψίν τους ἐπί τοῦσυνόλου τῶν Ἑλλήνων, παραχαράσσοντες τήν Ἱστορίαν μας.

Ἡἀπό 17-6-2018 ὑπογραφεῖσα συμφωνία ἀπό τόν κ. Κοτζιᾶ συνετέλεσεν εἰς τήν «ἐθνογένεσιν» ἑνός κράτους, ἀποκλειστικῶς καί μόνον πρός ἐξυπηρέτησιν μελλοντικῶν σχεδίων, ἀλλοτρίων δυνάμεων, ἐπιβουλευόντων τήν εἰρήνην καί σταθερότητα τῆς περιοχῆς.

Ἡἀπό 17-6-2018 ὑπογραφεῖσα συμφωνία ἀπό τόν κ. Κοτζιᾶἀποτελεῖἄλλοἕνα καίριο πλῆγμα κατά τοῦἙλληνικοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἱστορίας του, ἕνα ἀπό τά πολλά πλήγματα πού τά τελευταῖα χρόνια τῆς «προκατασκευασμένης κρίσης» γενοκτονοῦν τούς Ἕλληνες, ἐπικαλούμενοι πρός τοῦτο καί τίς σχετικές διατάξεις τίς ὁποῖες θ’ ἀναλύσωμεν λίαν προσεχῶς εἰς τήν σχετικήν περί γενοκτονίας μήνυσίν μας.

Ἡἀπό 17-6-2018 ὑπογραφεῖσα συμφωνία ἀπό τόν κ. Κοτζιᾶδέν ἔχει τίς προϋποθέσεις μιᾶς Διεθνοῦς Συνθήκης, ἀντιστρατεύεται ὅλην τήν ἔννομον τάξιν τῆς Ἑλλάδος καθώς καί τήν διεθνῆ ἔννομον τάξιν διά τήν προστασίαν τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί τοῦ Σεβασμοῦ τῆς Ἱστορίας τῶν Λαῶν.

Ἕνεκεν τούτων,

Σᾶς καλοῦμεν νά Σεβαστῆτε τά Δικαιώματά μας ὡςἙλλήνων καθώς καί τήν Ἱστορίαν μας καί νά ἀπέχετε οἱασδήποτε προώρου ἐφαρμογῆς διατάξεων τῆς συμφωνίας αὐτῆς,ἡὁποία δέν ἀποτελεῖκἄν διεθνῆ Συνθήκη οὔτε μπορεῖν’ ἀποτελέσῃ καί

Σᾶς δηλοῦμενὅτι ἡσυντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων διά τῶν φορέων της θέλει ἐπιδιώξῃ παντί τρόπῳ τήν κατάλυσιν τῆς συμφωνίας τοῦ κ. Κοτζιᾶ, πειθομένη «τοῖς κείνων ρήμασιν».

Μέ τήν ἐπιφύλαξιν τῶν δικαιωμάτων μας.

Ἀθῆναι, 27/6/2018

Μετά πλείστης τιμῆς

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΟΥ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Ἀθῆναι,ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. …Τ.Κ. 11472 … τηλ. Email: ….@hotmail.com

Advertisements