Προσωπική Καταγγελία Του Κου Ευάγγελου Δ. Γούτου Προς Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (26/02/2014)

 

Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα υπέχει θέση καταγγελίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και θέση αποδεικτικού μέσου.
26/02/2014, Ελλάδα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Του Ευάγγελου Δ. Γούτου, Έλληνα υπηκόου, κατοίκου προσωρινά Πορτοχελίου του Δήμου Εμιονίδας, Ν. Αργολίδας – Ελλάδα (Τ: (+30) 27540 52165 – Ε: info@goutos.com) ως έχων έννομο συμφέρον από την παράνομη μη αξιολόγηση της πρότασης έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, που έγινε τον Οκτώβριο του έτους 2011, στην οποία υπήρχε πρόβλεψη της δωρεάν συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου σε αυτό, με ποσοστό 30%, με αποτέλεσμα τη μη ευόδωση του ως άνω έργου.

ΠΡΟΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.”, που εδρέυει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου), και εκπροσωπείται νόμιμα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του και πιο συγκεκριμένα από
α/τον Κωνσταντίνο Σ. Μανιατόπουλο, Πρόεδρο,
β/τον Ιωάννη Εμίρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO),
γ/τον Ανδρέα Ταπραντζή, Εντεταλμένο Σύμβουλο,
δ/το Γεώργιο Κουτσουδάκη, Μέλος του Συμβουλίου και
ε/τον Άρη Καλλιπολίτη, Μέλος του Συμβουλίου.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1)Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049, Βρυξέλλες),
2)Την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα)
3)Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (12, rue Alcide De Gasperi, Λουξεμβούργο),
4)Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδας (Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα),
5)Τα μέλη της Επιτροπής της Τρόικα στην Ελλάδα, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Horst Reichenbach (Χορστ Ράιχενμπαχ), (Πειραιώς 132, Αθήνα),
6)Την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας (Πρώην Σχολή Ευελπίδων Αθηνών, Κτίριο 6),
7)Την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, ως εκπρόσωπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας (Καραολή & Δημητρίου 3, Αθήνα),
8)Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (6a, Circuit de la Foire Internationale, Λουξεμβούργο),
9)Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (98-100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950, Λουξεμβούργο) και
10)Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Γερμανία), για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες ενέργειές τους.-

Θέμα: Έργο Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία”

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δυνάμει του υπ’ 3986/2011 νόμου του ελληνικού κράτους που προσάρμοσε το Μνημόνιο στην ελληνική έννομη τάξη, σας έχει ανατεθεί η διαχείριση και αξιοποίηση – εκποίηση (μεταξύ άλλων) του μεγαλύτερου σε έκταση και αξία ελληνικού δημοσίου ακινήτου, ήτοι του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού Αττικής. Η σύσταση του Ταμείου σας είχε ως αποκλειστικό σκοπό την εν γένει αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων, ώστε να απομειωθεί το ελληνικό δημόσιο χρέος. Για το σκοπό αυτό, ο Νομοθέτης φρόντισε η σύστασή σας να οπλιστεί με το κατάλληλο νομοθετικό (αναπτυξιακό) πλαίσιο, καθώς και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς για την στελέχωσή του, ώστε η Διοίκησή σας να είναι ανεξάρτητη από την κρατική εξουσία και κατ’ επέκταση να απεμπλακεί με την κρατική διαφθορά, όπως αρμόζει στα ΔΙΕΘΝΗ νομικά πρόσωπα – ταμεία (τύπου fund).

Παρατήρηση: Το ελληνικό δίκαιο, βάσει του οποίου η σύστασή σας και η εν γένει λειτουργία σας, σαν εκπρόσωποι και διαχειριστές του νομικού προσώπου – Ταμείου, θεωρεί ως πρόσωπα τις ενώσεις φυσικών προσώπων ή περιουσίας για την θεραπεία κοινωνικών αναγκών. Έτσι το «νομικό πρόσωπο», μολονότι δεν υπάρχει στη φύση, αναγνωρίζεται «κατά πλάσμα δικαίου» ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συνεπώς με αυτοτελή ικανότητα Δικαίου.

Υπενθυμίζεται λοιπόν σε εσάς, ο σκοπός σύστασης του Ταμείου σας:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3986/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4038/2012:

“1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.
3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό του.
6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.” (http://hradf.com/uploads/files/Mesoprothesmo.pdf)

Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, οι ενέργειές σας πρέπει να αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία και προάσπιση των συμφερόντων του Ταμείου που εκπροσωπείτε (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), καθώς βασικός μέτοχός του, ως αυτόνομη νομική οντότητα, είναι το ελληνικό δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Υπουργό οικονομικών και για το λόγο αυτό, οι ενέργειές σας οφείλουν να είναι σύννομες και να συμπλέουν με το ελληνικό δίκαιο (ελληνικό δημόσιο συμφέρον), το ευρωπαϊκό δίκαιο (κράτη πιστωτές του ελληνικού δημοσίου χρέους) και το αγγλικό δίκαιο, ήτοι το δίκαιο των δανειακών συμβάσεων – μνημονίων μεταξύ του κράτους – δανειολήπτη (Ελλάδα), του πιστωτή – Τρόικα και του κράτους – εγγυητή της δανειακής σύμβασης (Γερμανία), με σκοπό την εξόφληση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Ενέχεστε δηλαδή, νομικά και θεσμικά, τόσο έναντι των Ελλήνων πολιτών, όσο και έναντι των Γερμανών πολιτών, ως πιστωτές – εγγυητές του ελληνικού δημοσίου χρέους. Πλην όμως εσείς, καίτοι οι σύμβουλοί σας τυγχάνουν τεχνοκράτες με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων και γνωρίζετε το θεσμικό σας ρόλο και το σκοπό ίδρυσης του Ταμείου που εκπροσωπείτε, παρά ταύτα δεν έχετε μέχρι σήμερα αποτιμήσει την αξία του προαναφερόμενου ακινήτου, δεν έχετε προβεί ούτε καν σε στοιχειώδη επιχειρηματικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική μελέτη αξιοποίησης αυτού, δεν έχετε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση ιδεών, δεν έχετε προσδιορίσει το ελάχιστο επιτευχθησόμενο τίμημα από την αξιοποίησή του, παρά μόνο φημολογείται, κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, ότι θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με τιμή εκποίησης μικρότερη του 1 δις ευρώ (!!!) και με διακανονισμό αποπληρωμής του τελικού επιτευχθησόμενου, απο τους ιδιώτες που θα επενδύσουν, τιμήματος, διάρκειας 10 ετών, χωρίς ουσιαστική απομείωση τουυ ελληνικού δημοσίου χρέους, που αποτελεί και το μοναδικό λόγο της εκποίησης απο εσάς του εν λόγω ακινήτου. Με όλες τις πατραπάνω ενέργειές σας, πράξεις τε και παραλείψεις, κατάφωρα παραβιάζετε το άρθρο 1 του Καταστατικού – Σκοπού του Ταμείου σας, περί αξιοποίησης και όχι εκποίησης των ακινήτων που εκπροσωπείτε, ως διαχειριστές αυτών.

Εσείς λοιπόν, έχοντας μάλιστα για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία υπό τη διαχειριστική δικαιοδοσία σας τις υπεραξίες της ελληνικής επικράτειας (assets, κατά τη διεθνή ορολογία), ουδέποτε με καλέσατε, ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, να σας παρουσιάσω αναλυτικότερα την πρότασή μου και να απαντήσω σε τυχόν διευκρινήσεις και ουδέποτε προβήκατε στην αποτίμηση των αξιών αυτών, παρά την εκ του νόμου υποχρέωσή σας και έτσι, καθίσταται προφανές πως δεν ενδιαφέρεστε ουσιαστικά για την υλοποίηση του σκοπού δημιουργίας σας, ήτοι την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, η οποία θα πραγματοποιείτο συμπληρωματικά και μέσω της δωρεάν συμμετοχής του ελληνικού κράτους κατά ποσοστό 30% στην προαναφερόμενη πρότασή μου. Το ως άνω ποσοστό συμμετοχής αποτιμάτο στα 9,3 δις ευρώ το έτος 2011, ενώ το όφελος υπέρ του δημοσίου χρέους αποτιμάται μέχρι και σήμερα στα 21,8 δις ευρώ για το δικαίωμα χρήσης της επιφάνειας γης για 100 έτη, δηλαδή συνολικό δημόσιο όφελος 31,1 δις ευρώ, ποσό που αν δεν οδηγούσε σε απομείωση του δημόσιου χρέους, θα το καθιστούσε τουλάχιστον βιώσιμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους Έλληνες, όσο και τους Γερμανούς, αλλά και λοιπούς Ευρωπαΐους πολίτες. Σκοπίμως λοιπόν εσείς παραβιάζετε ή έστω, από εγκληματική αμέλεια παραβλέπετε τόσο το σύνολο της πρότασής μου, αλλά και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη αυτής για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αναλαμβάνετε τις ευθύνες που σάς αναλογούν, αφού έχετε ήδη στέρξει να τις αποποιηθείτε.

Με την παρούσα μου καταγγέλλω σήμερα, ατομικά ως φυσικό πρόσωπο και πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων μου από τα εκάστοτε μέλη των διοικήσεων του Ταμείου σας, λόγω της μη αξιολόγησης από εσάς -ως οφείλατε- της πρότασης του έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, όπως νόμιμα γνωστοποιήθηκε σε εσάς με το από 11.10.2011 συνημμένο στην παρούσα έγγραφό μου την 11η.10.2011, καθώς επίσης συγγνωστοποιήθηκε στο σύνολο των ελληνικών κομμάτων και στα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, καθώς θεωρώ πως εκ του γεγονότος αυτού υπέστην διακριτική μεταχείριση, η οποία ουδόλως συνάδει με τον ορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του ατόμου, της ατομικής ελευθερίας, της ισότητας, της ισονομίας και του κράτους δικαίου, αρχές που έχουν ενσωματωθεί εξαρχής στις Συνθήκες της Ε.Ε. και ενισχύονται σήμερα χάρη στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επικαλούμαι επίσης την δέσμευση των κρατών για την προάσπιση του οικουμενικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναπτύσσουν ολοκληρωμένη και ενεργό συνεργασία με χώρες – εταίρους, διεθνείς οργανισμούς, περιφερειακούς οργανισμούς και την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών.

Φυσικά, δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που διαμαρτύρομαι προς εσάς για το παραπάνω γεγονός, αλλά και στο παρελθόν διαμαρτυρήθηκα με την από 21.11.2011 Εξωδικό μου προς τον τότε Πρόεδρο του Ταμείου σας, καταγγέλλοντας ΔΗΜΟΣΙΑ στα Μ.Μ.Ε. την αποσιώπηση κατάθεσης της προαναφερόμενης προτάσεώς μου, καθως, παρανόμως και χωρίς να εχετε κανένα δικαίωμα επ’ αυτού, ως Διοίκηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., τηρήσατε την παράνομη διακρατική συμφωνία της Ελλάδας με το Κατάρ, ουσιαστικά μέχρι και το φθινόπωρο του έτους 2013. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία είχε συναφθεί το 2010 από τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο οποίος είχε προσδιορίσει τότε και το τίμημα της εκποίησης, αυτή έπρεπε, ήδη από τον Ιούλιο του έτους 2011, να καταγγελθεί άμεσα τόσο από την τότε ελληνική κυβέρνηση όσο και από αυτή που τη διαδέχθηκε, ως όφειλαν εκ του Μνημονίου.
Καταγγέλλω επίσης ότι οι ενέργειές σας, πράξεις τε και παραλείψεις, από την σύστασή σας το έτος 2011 και μέχρι σήμερα, ήτοι οι ενέργεις των εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σας, όχι μόνο όσον αφορά στο συγκεκριμένο ακίνητο του Αεροδρομίου, αλλά και στην υπόλοιπη ελληνική ακίνητη περιουσία, ουδόλως συνάδουν με τα χρηστά ήθη, τις αρχές χρηστής διοίκησης – διαχείρισης της αξιοποιήσιμης ελληνικής ακίνητης περιουσίας, που εκ της θέσεώς σας εσείς και μόνο διαχειρίζεστε, αλλά ούτε και με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής εταιρικής διακυβέρνησης. Αντίθετα, αν συνέτρεχαν όλα τα παραπάνω, τότε θα διευκολύνατε την εισαγωγή ξένων και την επένδυση εγχώριων κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία, με άμεσο αποτέλεσμα την απομείωση και βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους. Σημειώνεται, ότι το Μάϊο του έτους 2012 προέβην σε σχετική απάντηση – καταγγελία προς την Dr. Angela Merkel, ύστερα από προσωπικό της ενδιαφέρον για το αυθαίρετα οριζόμενο τίμημα των 25 δις ευρώ για το σύνολο της ελληνικής ακίνητης περιουσίας!!!

Τέλος, δια της παρούσας μου σας επανακαταθέτω σήμερα την ως άνω πρόταση “Ελλήνων Πολιτεία”, (Συννημένο σχετικό αρχείο 1) όπως ισχύει σήμερα κατόπιν επικαιροποίησής της, τα πνευματικά δικαιώματα επί της οποίας κατέχει πλέον η εδρεύουσα στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας εταιρεία με την επωνυμία “Hellenic Development Beteiligungs AG” και το διακριτικο τίτλο “HDB AG”, κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς μου εκ μέρους της,, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου (ενοχικού ή εμπράγματου) δικαιώματός μου έναντι των φυσικών προσώπων της Διοικησής σας ή έναντι οιωνδήποτε τρίτων, για τα διαφυγόντα αποθετικά ατομικά κέρδη μου ή την οικονομική αποθετική ζημιά μου από την μη αξιολόγηση της πρότασης έργου “Ελλήνων Πολιτεία” το έτος 2011, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ή το αγγλικό δίκαιο. Επιπλέον, επιφυλάσσομαι να ζητήσω νομική συνδρομή του γερμανικού κράτους όποτε και αν αυτό απαιτηθεί.

Σημειώνεται δε, ότι η παρούσα καταγγελία μου, αλλά και η πρότασή μου “Ελλήνων Πολιτεία” υποστηρίζεται από πλήθος φυσικών προσώπων, Ελλήνων και μη.
Πληρεξούσιο Δικηγόρο και εκ του νόμου αντίκλητό μου ορίζω τον Dr. Kuschka Marius, (www.engel-heckmann.de).-

Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ
Ευάγγελος Δ. Γούτος
Επιχειρηματίας

Συνημμένα αρχεία:

1. Επικαιροποιημένη πρόταση έργου “Ελλήνων Πολιτεία”. Δείτε την πρόταση ΕΔΩ
Η πρόταση είναι επίσης διαθέσιμη σε:
– Γερμανικά: http://www.hdb-ag.de/wp-content/uploads/2012/06/1.4-german.pdf
– Αγγλικά: http://www.hdb-ag.de/wp-content/uploads/2012/06/1.4english.pdf
2. Αποδεικτικό παράδοσης πρότασης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. στις 11/10/2011. Δείτε το αποδεικτικό κατάθεσης ΕΔΩ
3. Η από 06/10/2011 πρόταση “Ελλήνων Πολιτεία” που γνωστοποιήθηκε στο Ταμείο στις 11/10/2011

http://www.hdb-ag.de/wp-content/uploads/2014/02/ellinon-greek.pdf

4. Εξώδικος πρόσκληση – διαμαρτυρία προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.. Δείτε το εξώδικο ΕΔΩ

http://orangespotters.blogspot.gr/2014/03/26022014.html

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Evangellos Goutos

http://independent.academia.edu/EvangellosGoutos

NEWS/VIDEO/Press Conference

Herr Evangelos D. Goutos persönliche Strafanzeige gegen die Funktionsweise vom T.A.I.PE.D. in Griechenland (26.02.2014)

Personal Complaint Of Mr. Evangelos D. Goutos To HRADF In Greece (26/02/2014)

Projekt “Ellinon Politia” Hauptstädtische Wohnanlage Innovative Entwicklungsprojekt in Griechenland:Gesamtfördersumme € 35000000000 (Sicherheit, Leistung und Gewinnbeteiligung von Investoren)

«ELLINON POLITEIA» Metropolitan – Residential Park Innovative development project in Greece: Innovative development project in Greece: Total financing 35 billion euros, (insurance, yield and investors’ participation in profits)

1/07/2014 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος – Αξίας – µείζονος ∆ηµοσίου Συµφέροντος….

26/02/2014 Προσωπική Καταγγελία Του ΤΑΙΠΕΔ

2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Καινοτόμο αναπτυξιακό έργο στην Ελλάδα: Συνολική χρηματοδότηση 35 δις ευρώ

11/10/2011 ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.