Hellenic Development Beteiligungs AG κατά ΤΑΙΠΕΔ, υπουργών οικονομικών και Τράπεζας της Ελλάδας για Χειραγώγηση/Κερδοσκοπία επί του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ της Ανωνύµου Εταιρείας, µε την επωνυµία “Hellenic Development Beteiligungs AG (01/07/2014)

.
Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα υπέχει θέση καταγγελίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και θέση αποδεικτικού μέσου. Ν.4254/2014 (ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ)

της Ανωνύμου Εταιρείας, με την επωνυμία “Hellenic Development Beteiligungs AG (HDB AG)” και με Aριθμό Mητρώου HRB 68648, που εδρεύει στο Ντίσελντορφ του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στη Γερμανία (Hüttenstrasse 3, ΤΚ 40215, 1ος Όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας (+49) 211 8763 7520 – Νόμιμα εκπροσωπούμενη παρά του Ευάγγελου ∆. Γούτου.

Email: Γραμματεία secretary@hdb-ag.de
Website: http://www.hdb-ag.de

.
ΠΡΟΣ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Υπόψιν: Αρμόδιων Εισαγγελικών Ελληνικών Αρχών (Λ. Κηφισίας 23 Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τηλέφωνο: 210 8779700 – FAX : 210 6833155 – E-mail: dey1@otenet.gr)

Κοινοποίηση:

1/ Στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,
2/ Στα µέλη της Επιτροπής της Τρόικα στην Ελλάδα, όπως αυτή νόµιµα εκπροσωπείται από τον Κο Horst Reichenbach (Χορστ Ράιχενµπαχ),
3/ Στην Πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Ελλάδα, ως εκπρόσωπο του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών της Γερµανίας
4/ Στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προϊσταμένη: Κα Ελένη Κωνσταντινίδου,
5/ Στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Βουλής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Επικεφαλής: Κα Ελένη-Βασιλική Ζερβού
6/ Στον Άρειο Πάγο,
7/ Στη Γενική Γραμματεία ∆ημόσιας Περιουσίας – Γενικός Γραμματέας Κος Γούναρης Αβραάμ,
8/ Στη Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών – Ελλάδα,
9/ Στη Γραμματεία Γενικού Γραμματέα ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων,
10/ Στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.),
11/ Στο Τμήμα Ειδικών Ποινικών Υποθέσεων & ∆ιεθνούς ∆ικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις,
12/ Στο Τµήµα Σχέσεων Κράτους Πολίτη, Κος Καµβάσης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος
13/ Στο Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, Κα Γεωργία Χρυσάνθου, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη και
14/Στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας

ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:

α/ Κατάφωρη Παραβίαση Ενωσιακού ∆ικαίου Ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος – Αξίας – μείζονος ∆ημοσίου Συμφέροντος, που βλάπτουν σοβαρά την Εθνική Ελληνική – Ενωσιακή Οικονομία, παραβίαση οδηγιών, «δημόσιες συμβάσεις» (2006/C 179/02)

β/ Παράνομη, Χειραγώγηση, Αξίας, τιμής, ακίνητης ελληνικής περιουσίας (Άυλα και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία) παράβαση άτυπων διεθνών όρων των δανειακών συμβάσεων του Ελληνικού ∆ημοσίου Χρέους

KATA

1/ Των φυσικών προσώπων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.∆., με την επωνυμία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆.)” που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου) καθώς και κατά κάθε νόμιμου εκπροσώπου του ως άνω Ν.Π.Ι.∆.,

2/ Των εκάστοτε υπουργών οικονομικών της Ελλάδας από 11/10/2011 έως σήμερα και με την ιδιότητά τους των εκπροσώπων της γενικής συνέλευσης των μετόχων (ελληνικού δημοσίου) από 11/10/2011 έως και σήμερα,

3/ Της Τραπέζης της Ελλάδας όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα και

4/ Κατά παντός αγνώστου νομικού η φυσικού προσώπου, που θα κριθεί υπεύθυνο, ύστερα από την προκαταρκτική εξέταση, που θα διενεργήσετε, ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έρευνα των αναφερομένων και καταγγελλομένων με την παρούσα μας.

Γερμανικό ∆ίκαιο

Κατά το Γερμανικό ∆ίκαιο ότι ο θεσμός της σύμβασης με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου (Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter), είναι κατασκεύασμα της Γερμανικής Νομολογίας εδώ και πολλά χρόνια, ερχόμενο να «εξοπλίσει με αστικές αξιώσεις σε δευτερογενές επίπεδο» υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο συγκεκριμένους τρίτους, οι οποίοι αν και δεν είναι συμβατικά μέρη έχουν ωστόσο στενή σχέση με τη συμβατική σχέση άλλων, με αποτέλεσμα να δύνανται να αξιώσουν στο πρόσωπό τους αν όχι πρωτογενείς υποχρεώσεις, όπως την εκπλήρωση της παροχής, τουλάχιστον δευτερογενείς υποχρεώσεις όπως πχ αποζημίωση εκ της μη προσήκουσας εκπλήρωσης της παροχής. Στην τελευταία πάντως νομοθετική ρύθμιση του γερμ. ΑΚ, ο εν λόγω θεσμός βρήκε επιτέλους το έρεισμά του στο άρθ. 311 γερμ. ΑΚ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής του τρίτου στον εν λόγω θεσμό: Η γερμανική νομολογία (BGH) έχει ορίσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε πλήρωση των οποίων ο τρίτος δικαιούται να αξιώσει απευθείας αποζημίωση από ενδοσυμβατική ευθύνη (αν και ο ίδιος ποτέ μέρος μια σύμβασης) κατά του οφειλέτη της ενοχικής σχέσης. Αυτές είναι: α) ο τρίτος να έχει στενή σχέση με τον δανειστή της αξίωσης, β) στενή σχέση του τρίτου με την σκοπούμενη παροχή. Ο τρίτος θα πρέπει να έρχεται ή να βρίσκεται σε στενή σχέση με τον απολαμβανόμενο/επιδιωκόμενο σκοπό/όφελος της πρωτογενούς παροχής της ενδοσυμβατικής σχέσης. γ) το δικαιολογημένο συμφέρον υπέρ του δανειστή στην προστασία του τρίτου και η εξ’ αρχής αντικειμενική διαγνωστικότητα αυτού του συμφέροντος από τον οφειλέτη της ενοχής και δ) ο τρίτος θα πρέπει να μην έχει δική του αξίωση κατά του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που πληρούνται οι πάνω προϋποθέσεις η γερμ. Νομολογία αξιώνει απευθείας στον τρίτο αποζημίωση από ενδοσυμβατική ενοχή από τον οφειλέτη της παροχής, αν και ο ίδιος ως τρίτος δεν συνεβλήθη ποτέ με τον οφειλέτη.

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Σε συνέχεια της από 26/02/2014 προσωπικής μου καταγγελίας ως φυσικό πρόσωπο-πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η ελληνική εκτελεστική εξουσία, από το 2009 παραβίασε κατ’ εξακολούθηση σειρά άρθρων του ελληνικού συντάγματος, ειδικότερα δε το Άρθρο 2. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. Με την ιδιότητά μου, ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας, με έδρα στο Γερμανικό κράτος, από τον Ιούλιο του 2012,, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μου δημιουργεί δικαιώματα εκ του Γερμανικού Συντάγματος, αλλά και υποχρεώσεις, καταγγέλλω τους ανωτέρω, για τις παρακάτω πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις, που ετέλεσαν αυτοί σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένο τρόπο, για παραβίαση των κανόνων και αρχών της συνθήκης της ΕΚ, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (άρθρο 28 της συνθήκης ΕΚ), του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρο 43), της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 49), των μη διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας και αμοιβαίας αναγνώρισης, για την παραβίαση των όρων και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ισότιμων όρων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τομέα των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων και τους καταγγέλλω για αδικήματα, που αυτοί τέλεσαν μέσω ενεργειών χειραγώγησης αξίας, από 11/10/2011 έως σήμερα, εις βάρος του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος της ενωσιακής οικονομίας, με σκοπό την απομείωση της αξίας των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ενεργητικού περιουσιακού στοιχείου, συνδεδεμένου με το ελληνικό δημόσιο χρέος , όπως παρακάτω θα αναφερθούν, και συγκεκριμένα για το ακίνητο – περιουσιακό στοιχείο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.:

Είναι παράνομη η Εμπλοκή του ∆ημοσίου ως αναθέτουσα αρχή, αντίθετα με τα διεθνή χρηστά ήθη, σε ενδεχόμενη ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή η απαγόρευση περιορισμού του μυστικού ανταγωνισμού εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν το ∆ημόσιο, ως αναθέτουσα αρχή ή υπό άλλη ιδιότητα εμπλέκεται, ενθαρρύνει ή διευκολύνει τέτοιες ανταλλαγές πληροφοριών. Πρόκειται για την έμμεση ανταλλαγή πληροφοριών υπό την έννοια της απόφασης T-Mobile.

102 Μια τέτοια ενέργεια κατά την πάγια νομολογία του ∆ΕΚ συνιστά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού (απόφαση Van Eycke, πάγια νομολογία)103 (άρθρο 106 παραγρ.1, πρώην 86 παραγρ.

1) 104 όταν:

(i). Ένα κράτος µέλος υπαγορεύει την σύµπραξη ή εναρµονισµένη πρακτική, λχ εξαναγκάζει τις επιχειρήσεις να συµπράξουν ή να συµµετάσχουν σε µια συµφωνία περιορισµού του ανταγωνισµού

(ii) διευκολύνει ή ενθαρρύνει συμπράξεις ή εναρμονισμένες πρακτικές

(iii) ενισχύει την επενέργειά τους στην αγορά, λχ εγκρίνοντας προαποφασισθείσες από τις επιχειρήσεις τιμές ή επιβάλλοντας την ανταλλαγή εμπιστευτικών για τον ανταγωνισμό στοιχείων (τιμές, ποσότητες, επενδύσεις κλπ). Η ενθάρρυνση περιλαμβάνει κρατικές ενέργειες, οι οποίες αναλαμβάνουν τα στοιχεία μιας περιοριστικής του ανταγωνισμού συμβάσεως μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων (συμφωνία τιμολογίων στις αεροπορικές μεταφορές)105, προσδίδουν στην καρτελική σύμπραξη διαρκή χαρακτήρα και σε περίπτωση παραβάσεως προβλέπουν κυρώσεις106. Γενικά εδώ υπάγεται κάθε ενέργεια με την οποία προσδίδεται μια νομιμότητα σε πρακτικές των επιχειρήσεων αντίθετες προς τους κανόνες ανταγωνισμού10

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι στο πραγματικό του άρθρου 86 παραγρ.1 (πλέον 106 παραγρ. 1 ΣΛΕΕ) περιλαμβάνεται και η επέκταση της δεσπόζουσας θέσεως επιχειρήσεως εξοπλισμένης με αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα σε γειτονικές αγορές. Τo ∆ΕΚ έχει δεχθεί σε μια σειρά αποφάσεών του με πρώτη την απόφαση RTT108 ότι συντρέχει παράβαση του άρθρου 82 ΣυνθΕΚ, όταν η δημόσια επιχείρηση επεκτείνει τη μονοπωλιακή θέση της σε γειτονικές αγορές ή περιορίζει τον ανταγωνισμό σε αυτές, Ως εκ τούτου, όπως παρατηρείται, δεν αποκλείεται η τροποποίηση των αρχικών όρων εκτελέσεως ή της διάρκειας μιας συμβάσεως παραχωρήσεως να συνδέεται αιτιωδώς με μια τέτοια ανεπίτρεπτη επέκταση των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε να εμπίπτει στο πραγματικό του άρθρου 86 παραγρ.1 (πλέον 106 ΣΛΕΕ) σε σύνδεση με το άρθρο 82 (πλέον 102 ΣΛΕΕ)109.

1/ Έννομο συμφέρον για την υποβολή της παρούσης μας.

Στην παρούσα μου προβαίνω, ως εταιρεία κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως φυσικό πρόσωπο (έννομο συμφέρον από συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στην Ελλάδα), που τα δικαιώματά μου προβλέπονται και στοιχειοθετούνται από την κατάφωρη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, συμφώνα με τον Ν .4254/2014 (ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ) και την: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις» (2006/C 179/02).

“ αξία ορίζεται ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ∆ΟΛΟ ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ, ως η υποκρυπτόμενη δραστηριότητα την οποία καταπιάνονται και περιγράφουν τα Οικονομικά στοιχεία”.

Απομείωση ιδιαιτέρας οικονομικής αξίας – τιμής ενεργητικού περιουσιακού στοιχείου – ακινήτου συνδεδεμένου με το ελληνικό δημόσιο χρέος ”

Ως εταιρεία καταγγέλλουμε ότι, το “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ημοσίου έχει στερήσει με τις ενέργειες του από την ελληνική οικονομία από το έτος 11/10/2011 έως σήμερα άνω των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πραγματικά οικονομικά μεγέθη και από τα κοινωνικά ανταποδοτικά οφέλη (τα οποία εμείς αναφέρουμε στην συνημμένη παρούσα δημόσια πρόταση μας) έχει στερήσει περίπου 1,2 δις ευρώ.

Με τις έως και σήμερα δε ενέργειές του απομειώνει την συνολική αξία της ελληνικής επικράτειας, καθώς το ανωτέρω ακίνητο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αποτελεί τον ∆ΕΙΚΤΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ της σημερινής αλλά και της μελλοντικής αξίας όλης της ελληνικής κτηματαγοράς.

Σύμφωνα με την αρχή της υπεροχής ο κοινοτικός κανόνας (ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ) δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε διαδικασία «εθνικοποίησης» (μετατροπή), προκειμένου να καταστεί γνωστός και να εφαρμοστεί από τα εθνικά όργανα. Επομένως, παραμένει ιδιογενής και δεν ενσωματώνεται στην ιεραρχία των εθνικών κανόνων.

Σε περίπτωση που υφίσταται σύγκρουση μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου ή η παρουσία εθνικού κανόνα ματαιώνει την εφαρμογή κάποιου κοινοτικού, επιβάλλεται στον εθνικό νομοθέτη να παρακάμψει τον αντίθετο εθνικό κανόνα, τον οποίο πρέπει οι αρμόδιες αρχές του κράτους να καταργήσουν. Τέλος, σύμφωνα με τη νομολογιακή πρακτική αναγνωρίζεται το δικαίωμα των θιγόμενων ιδιωτών να ζητήσουν αποζημίωση από το κράτος-μέλος για τη ζημία που υπέστησαν από τη συμπεριφορά κρατικών οργάνων, η οποία είναι αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο.

(5) Βλ. υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφοι 21 έως 24 και την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων στην αγορά άλλου κράτους μέλους: η πρακτική εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης», ΕΕ C 265 της 4.11.2003, σ. 2. Οι συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτημα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες περί τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, εάν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο εφαρμογής των οδηγιών αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συμβάσεις αυτές πρέπει να καθορίζονται πριν από την επιλογή αναδόχου και πρέπει να γνωστοποιούνται ή να διατίθενται στους πιθανούς υποψηφίους με τρόπους που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αντιμετώπιση όλων των πιθανών αναδόχων επί ίσοις όροις, βλ. γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari, παράγραφοι 76 έως 78.

— Ίση πρόσβαση για τους οικονομικούς παράγοντες από όλα τα κράτη μέλη

Οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να επιβάλλουν όρους που επιφέρουν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη μέλη, όπως η απαίτηση οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη σύμβαση να είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος ή την περιφέρεια με την αναθέτουσα αρχή (1).

Άρθρο 2 (Άρθρο 4 Οδηγίας 2006/123) Ορισμοί 3. «αποδέκτης», κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους ή που επωφελείται από δικαιώματα που του παρέχονται από κοινοτικές πράξεις ή κάθε νομικό πρόσωπο, κατά το άρθρο 54 της Συνθήκης της Λισαβόνας (πρώην 48 της Συνθήκης ΕΚ), εγκατεστημένο σε κράτος – μέλος, τα οποία χρησιμοποιούν ή επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία για επαγγελματικούς ή άλλους σκοπούς.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «∆ημόσιες Συμβάσεις» (2006/C 179/02)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε πρόσφατα νέες οδηγίες για την ανάθεση των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(1). Καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών σε όλη την ΕΕ.

Ωστόσο, οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις. Παραμένει ένα ευρύ φάσμα συμβάσεων που δεν καλύπτονται καθόλου ή μόνον εν μέρει από τις εν λόγω οδηγίες, όπως οι εξής:

— Οι συμβάσεις με αξία μικρότερη από τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών για τις «δημόσιες συμβάσεις» (2)·

— Οι συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτημα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών αυτών.

Οι ως άνω συμβάσεις αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσυσταθείσες εταιρείες. Παράλληλα, οι ανοικτές και ανταγωνιστικές μέθοδοι ανάθεσης βοηθούν τις δημόσιες διοικήσεις να ελκύουν ευρύτερο φάσμα δυνητικών υποψηφίων για τέτοιου είδους συμβάσεις, αντλώντας έτσι οφέλη από προσφορές υψηλότερης αξίας.Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης χρήσης του δημόσιου χρήματος έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη με τον προϋπολογισμό τους.

Επίσης δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός, ότι οι διαφανείς πρακτικές ανάθεσης συμβάσεων αποτελούν αποδεδειγμένη ασφαλιστική δικλίδα κατά της διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας.

Παρά ταύτα, αυτού του είδους οι συμβάσεις εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να ανατίθενται σε τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών χωρίς κανένα διαγωνισμό. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) επιβεβαίωσε με την νομολογία του, ότι οι κανόνες της συνθήκης ΕΚ για την εσωτερική αγορά εφαρμόζονται και στις συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Σε διάφορες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί συντελεστές ζήτησαν την καθοδήγηση της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των βασικών αρχών που απορρέουν από τη νομολογία αυτή.

Η παρούσα ερμηνευτική ανακοίνωση εξετάζει τις δύο προαναφερθείσες ομάδες συμβάσεων που δεν καλύπτονται ή που καλύπτονται μόνον εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις»(3). Η Επιτροπή εξηγεί το πώς αντιλαμβάνεται τη νομολογία του ∆ΕΚ και προτείνει ορθές πρακτικές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα ανακοίνωση δεν θεσπίζει νέες νομοθετικές διατάξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, η ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου αποτελεί, σε τελική ανάλυση, αρμοδιότητα του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1. ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

1.1. Κανόνες και αρχές της συνθήκης ΕΚ

Οι αναθέτουσες αρχές(4) των κρατών μελών πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις αρχές της συνθήκης ΕΚ κάθε φορά που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω συνθήκης. Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων (άρθρο 28 της συνθήκης ΕΚ), το δικαίωμα εγκατάστασης (άρθρο 43), η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 49), οι μη διακρίσεις και η ίση μεταχείριση, η διαφάνεια, η αναλογικότητα και η αμοιβαία αναγνώριση.

(1) Οδηγία 2004/18/ΕΚ, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114 και οδηγία 2004/17/ΕΚ, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1. (Οι λεγόμενες«οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις»).

(2) Τα κατώτατα όρια ορίζονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/18/EΚ και στο άρθρο 16 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

(3) Μια τρίτη ομάδα συμβάσεων που δεν καλύπτεται ή που καλύπτεται εν μέρει από τις οδηγίες είναι οι συμβάσειςπαραχώρησης. Βλέπε το άρθρο 17 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, το άρθρο 18 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, τα άρθρα 56 έως 65 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και το άρθρο 18 της οδηγίας 2004/17/ΕΚγια τις συμβάσεις παραχώρησης έργου. Ωστόσο, η παρούσα ανακοίνωση δεν ασχολείται με τις εν λόγω συμβάσεις, δεδομένου ότι θα περιληφθούν στη συνέχεια που δίνεται στην πράσινη βίβλο για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

(4) Στην παρούσα ανακοίνωση, ο όρος «αναθέτουσα αρχή» καλύπτει τόσο τις αναθέτουσες αρχές με την έννοια του άρθρου 1παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ όσο και τις ναθέτουσες αρχές με την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

1.2. Βασικοί κανόνες για την ανάθεση συμβάσεων

Το ∆ΕΚ έχει αναπτύξει σειρά βασικών κανόνων για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οποίοι απορρέουν άμεσα από τους κανόνες και τις αρχές της συνθήκης ΕΚ. Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας συνεπάγονται την υποχρέωση διαφάνειας, η οποία, σύμφωνα με τη νομολογία του ∆ΕΚ (1), «συνίσταται στη διασφάλιση, υπέρ όλων των ενδεχομένων αναδόχων, προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών στον ανταγωνισμό καθώς και τον έλεγχο του αμερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών διαγωνισμού» (2).

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στην ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών, των συμβάσεων με αξία μικρότερη των κατώτατων ορίων(3) καθώς και των συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτημα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ όσον αφορά ζητήματα που δεν διευθετούνται με τις εν λόγω οδηγίες(4).

Το ∆ΕΚ δήλωσε ρητά ότι «αν και ορισμένες συμβάσεις αποκλείονται του πεδίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα των συμβάσεων δημοσίων έργων, οι αναθέτοντες φορείς, όταν τις συνάπτουν, υποχρεούνται, εντούτοις, να τηρούν τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης» (5).

1.3. Σημασία για την εσωτερική αγορά

Οι κανόνες που απορρέουν από τη συνθήκη ΕΚ εφαρμόζονται μόνον στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που έχουν επαρκή σχέση με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Από την άποψη αυτή το ∆ΕΚ έκρινε, ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις «λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, όπως είναι το πολύ περιορισμένο οικονομικό ενδιαφέρον», η σύναψη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα παρουσίαζε ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις «οι συνέπειες για τις οικείες θεμελιώδεις ελευθερίες θα έπρεπε συνεπώς να θεωρηθούν υπερβολικά τυχαίες και έμμεσες», έτσι ώστε να μην απαιτείται η εφαρμογή των κανόνων που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο 6).

Είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει εάν μια προτιθέμενη ανάθεση σύμβασης ενδέχεται να ενδιαφέρει τους οικονομικούς παράγοντες που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η απόφαση αυτή πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των περιστάσεων και των χαρακτηριστικών της εκάστοτε σύμβασης, όπως το αντικείμενό της, η εκτιμώμενη αξία της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα (μέγεθος και δομή της αγοράς, εμπορικές πρακτικές κ.λπ. ) και η γεωγραφική θέση του τόπου εκτέλεσής της.

Εάν η αναθέτουσα αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η υπό εξέταση σύμβαση παρουσιάζει ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά, πρέπει να την αναθέσει σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο.

Όταν η Επιτροπή ενημερωθεί για πιθανή παραβίαση των βασικών κανόνων ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων, που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, προβαίνει στην αξιολόγηση της σημασίας της σύμβασης για την εσωτερική αγορά υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων συνθηκών της κάθε υπόθεσης. ∆ιαδικασίες επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ κινούνται μόνον στις υποθέσεις όπου αυτό φαίνεται σκόπιμο, δεδομένης της σοβαρότητας της παράβασης και του αντικτύπου της στην εσωτερική αγορά.

2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

2.1. ∆ιαφήμιση
2.1.1. Υποχρέωση για εξασφάλιση επαρκούς δημοσιοποίησης

Σύμφωνα με το ∆ΕΚ (7), οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων συνεπάγονται την υποχρέωση διαφάνειας η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση, προς όφελος κάθε πιθανού αναδόχου, επαρκούς βαθμού δημοσιότητας ώστε να είναι δυνατό το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό.

Η υποχρέωση διαφάνειας απαιτεί μια επιχείρηση που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος να έχει πρόσβαση σε κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τη σύμβαση πριν αυτή ανατεθεί, έτσι ώστε, εάν το επιθυμεί, να είναι σε θέση να εκφράσει το ενδιαφέρον της για την εν λόγω σύμβαση (8).

Η Επιτροπή φρονεί ότι η πρακτική της επικοινωνίας με ορισμένους πιθανούς υποψηφίους δεν επαρκεί για τον σκοπό αυτόν, ακόμα και αν η αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνει επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη ή προσπαθεί να έρθει σε επαφή με όλους τους πιθανούς προμηθευτές. Αυτού του είδους η επιλεκτική προσέγγιση δεν μπορεί να αποκλείσει τις διακρίσεις εις βάρος πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη μέλη, ειδικότερα νέων εισερχόμενων στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις μορφές της «παθητικής» δημοσιότητας, όταν μια αναθέτουσα αρχή δεν προβαίνει σε ενεργό δημοσιοποίηση αλλά απαντά στα αιτήματα για πληροφόρηση των υποψηφίων που ενημερώθηκαν με δικό τους τρόπο για την προβλεπόμενη ανάθεση της σύμβασης. Παρόμοια, μια απλή αναφορά σε εκθέσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε κοινοβουλευτικές ή πολιτικές συζητήσεις ή σε εκδηλώσεις όπως συνέδρια πληροφόρησης δεν συνιστά επαρκή δημοσιότητα.

Συνεπώς, ο μόνος τρόπος να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που ορίζονται από το ∆ΕΚ είναι η δημοσίευση προκήρυξης, στην οποία οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι να έχουν εύκολη πρόσβαση, πριν από την ανάθεση της σύμβασης. Η προκήρυξη αυτή πρέπει να δημοσιεύεται από την αναθέτουσα αρχή με σκοπό το άνοιγμα της ανάθεσης της σύμβασης στον ανταγωνισμό.

2.1.2. Μέσα της δημοσιοποίησης

Οι αναθέτουσες αρχές είναι αρμόδιες να αποφασίσουν για το καταλληλότερο μέσο δημοσιοποίησης τωνσυμβάσεών τους. Η επιλογή τους πρέπει να καθοδηγείται από την αξιολόγηση της σημασίας που έχει η σύμβαση για την εσωτερική αγορά, και ιδιαίτερα όσον αφορά το αντικείμενο και την αξία της αλλά και τις συνήθεις πρακτικές στον σχετικό τομέα.

Όσο πιο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που έχει η σύμβαση για τους πιθανούς υποψηφίους από άλλα κράτη μέλη, τόσο πιο ευρεία πρέπει να είναι η δημοσιότητα που πρέπει να της δοθεί. Ειδικότερα, για ναείναι επαρκής η διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτημα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια εφαρμογής των οδηγιών αυτών, κατά γενικό κανόνα απαιτείται η δημοσίευση σε μέσο μεγάλης εμβέλειας.

Στα κατάλληλα και συνήθως χρησιμοποιούμενα μέσα δημοσίευσης συγκαταλέγονται τα εξής:

— ∆ιαδίκτυο

Λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας και ευκολίας χρήσης του Παγκόσμιου Ιστού, οι προκηρύξεις συμβάσεων σε ιστοχώρους είναι πολύ πιο προσπελάσιμες, ιδίως για επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη και για ΜΜΕ που προσβλέπουν σε μικρότερες συμβάσεις. Το ∆ιαδίκτυο προσφέρει μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων για τη δημοσιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων:

Οι προκηρύξεις στον ιστοχώρο της αναθέτουσας αρχής είναι ευέλικτες και αποτελεσματικές σε σχέση με το κόστος τους. Πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο ώστε οι δυνητικοί υποψήφιοι να μπορούν να λάβουν εύκολα γνώση των πληροφοριών. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να προβούν στη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με μελλοντικές συμβάσεις που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις ως μέρος του προφίλ αγοραστή τους στο ∆ιαδίκτυο (1).

Οι δικτυακές πύλες που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών έχουν μεγαλύτερη προβολή και μπορούν να προσφέρουν αυξημένες επιλογές αναζήτησης. Από αυτή την άποψη, η διαμόρφωση ειδικής πλατφόρμας για συμβάσεις μικρής αξίας με ευρετήριο ανακοινώσεων για συμβάσεις και δυνατότητα εγγραφής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί βέλτιστη πρακτική, εφόσον χρησιμοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας(2).

— Εθνικές επίσημες εφημερίδες, ειδικές εθνικές εφημερίδες για τη δημοσίευση δημόσιων συμβάσεων, εφημερίδες εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας ή εξειδικευμένες δημοσιεύσεις

— Τοπικά μέσα δημοσίευσης

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης τα τοπικά μέσα δημοσιοποίησης, όπως τοπικέςεφημερίδες, δημοτικά ενημερωτικά έντυπα ή ακόμα και πίνακες ανακοινώσεων. Ωστόσο, αυτά τα μέσαπαρέχουν αυστηρά και μόνον τοπική δημοσιότητα, η οποία ενδέχεται να επαρκεί σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε πολύ μικρές συμβάσεις για τις οποίες υπάρχει μόνον τοπική αγορά.

— Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/TED (Tenders Electronic Daily)

Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι υποχρεωτική αλλά ενδεχομένως αποτελεί ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση, ιδίως για τις μεγαλύτερες συμβάσεις.

(1) Βλ. παράρτημα VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και παράρτημα XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

(2) Βλ. για παράδειγμα την πρόσφατα δημιουργημένη δικτυακή πύλη ευκαιριών για τις συμβάσεις μικρής αξίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, http://www.supply2.gov.uk

Ως εκ τούτου, η ανάθεση σύμβασης πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις αρχές της συνθήκης ΕΚ, έτσι ώστε να προσφέρονται δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες που ενδιαφέρονται για τη σύμβαση (4).

Στην πράξη, αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τους εξής τρόπους:

— Μη διακριτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών που απαιτούνται από ένα προϊόν ή μια υπηρεσία δεν πρέπει να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατασκευή ή πηγή, σε ειδική διαδικασία, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ή συγκεκριμένη προέλευση ή παραγωγή, εκτός εάν η αναφορά αυτή αιτιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης και συνοδεύεται από τη φράση «ή ισοδύναμο» (5).

Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιμητέα η χρήση γενικότερων περιγραφών όσον αφορά τις επιδόσεις ή τις λειτουργίες.

(1) Υπόθεση Coname, παράγραφος 21. (2) Άρθρο 31 της οδηγίας 2004/18/EΚ και άρθρο 40 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/EΚ.

(3) Βλ. γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-525/03 Επιτροπή κατά Ιταλίας, παράγραφοι 46 έως 48.

(4) Βλ. υπόθεση C-470/99 Universale-Bau AG [2002] Συλλ. I-11617, παράγραφος 93.

(5) Βλ. υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφοι 21 έως 24 και την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο:«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων στην αγορά άλλου κράτους μέλους: η πρακτική εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης», ΕΕ C 265 της 4.11.2003, σ. 2. Οι συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτημα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες περί τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, εάν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο εφαρμογής των οδηγιών αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συμβάσεις αυτές πρέπει να καθορίζονται πριν από την επιλογή αναδόχου και πρέπει να γνωστοποιούνται ή να διατίθενται στους πιθανούς υποψηφίους με τρόπους που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αντιμετώπιση όλων των πιθανών αναδόχων επί ίσοις όροις, βλ. γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari, παράγραφοι 76 έως 78.

— Ίση πρόσβαση για τους οικονομικούς παράγοντες από όλα τα κράτη μέλη

Οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να επιβάλλουν όρους που επιφέρουν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη μέλη, όπως η απαίτηση οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη σύμβαση να είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος ή την περιφέρεια με την αναθέτουσα αρχή (1).

— Αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων

Εάν οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικά, διπλώματα ή άλλες μορφές γραπτών αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να γίνονται δεκτά τα έγγραφα από άλλα κράτη μέλη, που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο εγγύησης, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων.

— Κατάλληλες προθεσμίες

Οι προθεσμίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφορών πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη να αξιολογήσουν δεόντως την κατάσταση και να προετοιμάσουν την προσφορά τους.

— ∆ιαφανής και αντικειμενική προσέγγιση

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους ισχύοντες κανόνες και να είναι πεπεισμένοι ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους υποψηφίους.

2.1.3. Περιεχόμενο της δημοσιοποίησης

Το ∆ΕΚ έχει αποφανθεί ότι η απαίτηση της διαφάνειας δεν συνεπάγεται απαραίτητα την υποχρέωση δημοσίευσης επίσημης πρόσκλησης για υποβολή προσφορών(1). Συνεπώς, η δημοσιοποίηση μπορεί να περιορίζεται σε σύντομη περιγραφή των ουσιωδών στοιχείων της προς ανάθεση σύμβασης και της μεθόδου ανάθεσης, παράλληλα με πρόσκληση για επαφή με την αναθέτουσα αρχή. Εάν χρειάζεται, μπορούν να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, είτε μέσω ∆ιαδικτύου είτε κατόπιν αιτήματος που ο υποψήφιος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή.

Η προκήρυξη και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα πρέπει να παρέχουν τόσες πληροφορίες όσες χρειάζεται σε κανονικές συνθήκες μια επιχείρηση από άλλο κράτος μέλος για να αποφασίσει εάν είναι σκόπιμο να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την εν λόγω σύμβαση.

Όπως αναφέρεται στο σημείο 2.2.2. που ακολουθεί, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει μέτρα για να περιορίσει τον αριθμό των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να παρέχει επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τους μηχανισμούς που εφαρμόζει για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο τελευταίο στάδιο επιλογής.

2.1.4. ∆ιαδικασίες χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης

Οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις περιέχουν ειδικές παρεκκλίσεις με τις οποίες επιτρέπονται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι διαδικασίες χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης(2). Οι σημαντικότερες περιπτώσεις αφορούν εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις λόγω απρόβλεπτων γεγονότων καθώς και συμβάσεις, οι οποίες μπορούν, για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που συνδέονται με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων, να εκτελεστούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό παράγοντα.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι σχετικές παρεκκλίσεις μπορούν να εφαρμόζονται στην ανάθεση των συμβάσεων που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες. Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν τέτοιες συμβάσεις χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις οδηγίες για μια από τις παρεκκλίσεις αυτές(3).

2.2. Ανάθεση της σύμβασης 2.2.1. Αρχές

Στην απόφασή του για την υπόθεση Telaustria το ∆ΕΚ δήλωσε ότι η υποχρέωση για διαφάνεια συνίσταται στην εξασφάλιση, προς όφελος κάθε πιθανού αναδόχου, επαρκούς βαθμού δημοσιότητας ώστε να επιτρέπεται, αφενός, το άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό και, αφετέρου, ο έλεγχος του αμερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών διαγωνισμού. Η εγγύηση μιας δίκαιης και αμερόληπτης διαδικασίας απορρέει κατ’ ανάγκην από την υποχρέωση της εξασφάλισης διαφανούς δημοσιοποίησης.

(1) Υποθέσεις C-324/98 Telaustria [2000] Συλλογή Νομολογίας I-10745, παράγραφος 62, C-231/03 Coname, απόφαση της 21.7.2005, παράγραφοι 16 έως 19 και C-458/03 Parking Brixen, απόφαση της 13.10.2005, παράγραφος 49.

(2) Υπόθεση Telaustria, παράγραφος 62 και υπόθεση Parking Brixen, παράγραφος 49 (με προσθήκη πλάγιων και έντονων χαρακτήρων λόγω έμφασης).

(3) Βλ. υποθέσεις C-59/00 Bent Mousten Vestergaard [2001] Συλλ. I-9505, παράγραφος 20 και C-264/03 Επιτροπή κατά Γαλλίας, απόφαση της 20.10.2005, παράγραφοι 32 και 33.

(4) Υπόθεση C-234/03 Contse, απόφαση της 27.10.2005, παράγραφοι 47 έως 49. Οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις παρέχουν μόνον ένα περιορισμένο σύνολο κανόνων για τις συμβάσεις αυτές, βλ. το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το άρθρο 32 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

(5) Υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφος 20 (με προσθήκη πλάγιων και έντονων χαρακτήρων λόγω έμφασης).

(6) Υπόθεση Coname, παράγραφος 20 (με προσθήκη πλάγιων και έντονων χαρακτήρων λόγω έμφασης). (7) Υπόθεση Telaustria, παράγραφος 62 και υπόθεση Parking Brixen, παράγραφος 49.
(8) Υπόθεση Coname, παράγραφος 21.

Ως εκ τούτου, η ανάθεση σύμβασης πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις αρχές της συνθήκης ΕΚ, έτσι ώστε να προσφέρονται δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες που ενδιαφέρονται για τη σύμβαση (4). Στην πράξη, αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τους εξής τρόπους:

— Μη διακριτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών που απαιτούνται από ένα προϊόν ή μια υπηρεσία δεν πρέπει να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατασκευή ή πηγή, σε ειδική διαδικασία, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ή συγκεκριμένη προέλευση ή παραγωγή, εκτός εάν η αναφορά αυτή αιτιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης και συνοδεύεται από τη φράση «ή ισοδύναμο» (5). Σε κάθε περίπτωση, είναι προτιμητέα η χρήση γενικότερων περιγραφών όσον αφορά τις επιδόσεις ή τις λειτουργίες.

1) Υπόθεση Coname, παράγραφος 21.
(2) Άρθρο 31 της οδηγίας 2004/18/EΚ και άρθρο 40 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/17/EΚ.

(3) Βλ. γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-525/03 Επιτροπή κατά Ιταλίας, παράγραφοι 46 έως 48.

(4) Βλ. υπόθεση C-470/99 Universale-Bau AG [2002] Συλλ. I-11617, παράγραφος 93.

(5) Βλ. υπόθεση Bent Mousten Vestergaard, παράγραφοι 21 έως 24 και την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο:«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης προϊόντων στην αγορά άλλου κράτους μέλους: η πρακτική εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης», ΕΕ C 265 της 4.11.2003, σ. 2. Οι συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτημα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες περί τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, εάν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο εφαρμογής των οδηγιών αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις συμβάσεις αυτές πρέπει να καθορίζονται πριν από την επιλογή αναδόχου και πρέπει να γνωστοποιούνται ή να διατίθενται στους πιθανούς υποψηφίους με τρόπους που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αντιμετώπιση όλων των πιθανών αναδόχων επί ίσοις όροις, βλ. γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα Jacobs στην υπόθεση C-174/03 Impresa Portuale di Cagliari, παράγραφοι 76 έως 78.

– Ίση πρόσβαση για τους οικονομικούς παράγοντες από όλα τα κράτη μέλη.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να επιβάλλουν όρους που επιφέρουν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των πιθανών υποψηφίων από άλλα κράτη μέλη, όπως η απαίτηση οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη σύμβαση να είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος ή την περιφέρεια με την αναθέτουσα αρχή (1).

— Αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων

Εάν οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικά, διπλώματα ή άλλες μορφές γραπτών αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να γίνονται δεκτά τα έγγραφα από άλλα κράτη μέλη, που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο εγγύησης, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων.

— Κατάλληλες προθεσμίες

Οι προθεσμίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφορών πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν σε επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη να αξιολογήσουν δεόντως την κατάσταση και να προετοιμάσουν την προσφορά τους.

— ∆ιαφανής και αντικειμενική προσέγγιση

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους ισχύοντες κανόνες και να είναι πεπεισμένοι ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους υποψηφίους.

2.2.2. Όριο του αριθμού υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τον αριθμό των υποψηφίων στο κατάλληλο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Για παράδειγμα, μπορούν να εφαρμόσουν αντικειμενικούς παράγοντες όπως η πείρα των υποψηφίων στον κλάδο που αφορά τη σύμβαση, το μέγεθος και η υποδομή της επιχείρησής τους, οι τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες ή άλλοι παράγοντες. Μπορούν ακόμα και να καταφύγουν σε κλήρωση, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, για τον αριθμός των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο τελευταίο στάδιο επιλογής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για εξασφάλιση επαρκούς ανταγωνισμού.

Εναλλακτικά, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμόσουν συστήματα προεπιλογής, στο πλαίσιο των οποίων καταρτίζεται κατάλογος προεπιλεγεισών επιχειρήσεων μέσω μιας επαρκώς δημοσιοποιημένης, διαφανούς και ανοικτής διαδικασίας. Αργότερα, για την ανάθεση των εκάστοτε συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο του συστήματος αυτού, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει, χωρίς να ασκήσει διακρίσεις, τις επιχειρήσεις που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά από τον κατάλογο των προεπιλεγεισών επιχειρήσεων (π.χ. επιλέγοντας εκ περιτροπής τις επιχειρήσεις αυτές).

2.2.3. Απόφαση ανάθεσης της σύμβασης

Είναι σημαντικό, αφενός, η τελική απόφαση για την ανάθεση της σύμβασης να συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς κανόνες που καθορίστηκαν εκ των προτέρων και, αφετέρου, να τηρούνται πλήρως οι αρχές των μη διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διαδικασίες στις οποίες προβλέπονται διαπραγματεύσεις με υποψηφίους στο τελικό στάδιο επιλογής. Οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να διοργανώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται σε όλους τους υποψηφίους πρόσβαση στην ίδια ποσότητα πληροφοριών και να αποκλείεται η τυχόν αδικαιολόγητη προνομιακή μεταχείριση ενός υποψηφίου.

2.3. ∆ικαστική προστασία 2.3.1. Αρχές

Στην απόφαση Telaustria, το ∆ΕΚ τόνισε τη σημασία που έχει ο έλεγχος του αμερόληπτου χαρακτήρα της διαδικασίας. Χωρίς επαρκή μηχανισμό ελέγχου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

(1) Ωστόσο, μπορεί να ζητηθεί από τον επιλεγέντα υποψήφιο να διαμορφώσει κάποια επιχειρηματική υποδομή στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, εάν αυτό δικαιολογείται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της σύμβασης.

2.3.2. Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής

Οι οδηγίες για τις διαδικασίες προσφυγής(1) καλύπτουν μόνον συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις(2). Αυτό σημαίνει ότι στο σημερινό πλαίσιο οι εν λόγω οδηγίες εφαρμόζονται μόνον στις συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II B της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στο παράρτημα XVII B της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι οποίες υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών αυτών. Οι διαδικασίες προσφυγής για τις συμβάσεις αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες για τις διαδικασίες προσφυγής και με τη σχετική νομολογία. Οι αρχές αυτές παραμένουν ίδιες στην πρόσφατα εγκεκριμένη πρόταση νέας οδηγίας για τις διαδικασίες προσφυγής(3).

2.3.3. Βασικές αρχές που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο

Όσον αφορά τις συμβάσεις με αξία μικρότερη από το κατώτερο όριο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δυνάμει της νομολογίας του ∆ΕΚ (4), τα άτομα δικαιούνται ουσιαστική δικαστική προστασία των δικαιωμάτων, που αντλούν από την κοινοτική έννομη τάξη. Το δικαίωμα αυτής της προστασίας αποτελεί μία από τις γενικές αρχές του δικαίου που απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών. Απουσία σχετικών κοινοτικών διατάξεων, εναπόκειται στο κράτος μέλος να προβλέψει τους αναγκαίους κανόνες και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση ουσιαστικής δικαστικής προστασίας.

Για να συμμορφώνονται με αυτή την απαίτηση για ουσιαστική δικαστική προστασία, τουλάχιστον οι αποφάσεις που έχουν αρνητικές συνέπειες για ένα άτομο που έχει ή είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη σύναψη μιας σύμβασης, όπως π.χ. οποιαδήποτε απόφαση διαγραφής υποψηφίου ή υποβάλλοντος προσφορά, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο για πιθανές παραβιάσεις των βασικών αρχών που απορρέουν από το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο.

Για να επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος των ατόμων για προσφυγή, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αιτιολογούν τις αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο προσφυγής είτε στις ίδιες τις αποφάσεις ή κατόπιν αιτήματος, ύστερα από την κοινοποίηση της απόφασης(5).

Σύμφωνα με τη νομολογία περί δικαστικής προστασίας, τα διαθέσιμα ένδικα μέσα δεν πρέπει να είναι λιγότερο αποτελεσματικά από εκείνα που ισχύουν για παρεμφερείς καταγγελίες βάσει εθνικού δικαίου (αρχή της ισοδυναμίας) και δεν πρέπει να είναι τέτοια ώστε στην πράξη να καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την παροχή δικαστικής προστασίας (αρχή της αποτελεσματικότητας) (6).

(1) Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 33 και οδηγία 92/13/ΕΟΚ, ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14.

(2) Βλ. άρθρο 72 της οδηγίας 2004/17/EΚ και άρθρο 81 της οδηγίας 2004/18/EΟΚ.

(3) Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, COM(2006) 195 τελικό.

(4) Βλ. υπόθεση C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores [2002] ECR I-6677, παράγραφος 39 και υπόθεση 222/86 Heylens [1987] Συλλ. 4097, παράγραφος 14.

(5) Βλ. υπόθεση Heylens, παράγραφος 15.

(6) Για την αρχή αυτή βλέπε τις υποθέσεις C-46/93 και C-48/93 Brasserie du Pêcheur [1996] Συλλ. I- 1029, παράγραφος 83 και την υπόθεση C-327/00 Santex [2003] Συλλ. I-1877, παράγραφος 55.

2/ Αναφορά πραγματικών περιστατικών.

Η ∆ημόσια Πρόταση έργου, με τον τίτλο “Ελλήνων Πολιτεία”, η οποία κατατέθηκε στις 11/10/2011 αρχικά από την “Ε. ∆. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε.” και κατόπιν στις 26/02/2014 επανακατατέθηκε από εμάς, από δόλο των ανωτέρω και αντίθετα με όσα ορίζουν τα χρηστά διεθνή ήθη, το αγγλικό δίκαιο, οι κανόνες και οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( η Ε.Ε. είναι υπέρμαχος κατά παράδοση της ανοιχτής οικονομίας και του ελεύθερου εμπορίου) και το εφαρμοστέο δίκαιο των δανειακών συμβάσεων της Ελληνικής ∆ημοκρατίας, δεν έτυχε επαρκούς βαθμού δημοσιότητας, αμερόληπτης διαδικασίας και των δικαίων συνθηκών ανταγωνισμού, κατά τρόπο που προκαλεί δυσμενή διάκριση και παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως. Θεωρούμε δε, ότι η χειραγώγηση της τιμής του συγκεκριμένου ακινήτου ιδιοκτησίας της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.”, (εξωσυμβατική σχέση – περιουσιακού στοιχείου με τις δανειακές συμβάσεις ), είχε και έχει έως και σήμερα σκοπό την μείωση και ελαχιστοποίηση της αξίας του, γεγονός που συνιστά απάτη, εις βάρος ενεργητικού – περιουσιακού στοιχείου επί του Ελληνικού ∆ημοσίου Χρέους, με ελάχιστο προσδοκώμενο οικονομικό αποτέλεσμα 21,8 δις ευρώ, σύμφωνα και με τα δικά μας έως σήμερα εταιρικά δεδομένα, εάν δεν υπήρξε καλύτερη δημόσια πρόταση, που θα αποδεικνυόταν από τον αρχικό προσυμβατικό έλεγχο, εάν είχε δοθεί η δυνατότητα από το έτος 2011, σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014 (δίκαιο Ε.Ε.) και σε συνδυασμό με τον Ν. 3986/2011 και τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ημοσίου ΦΕΚ Β/1695/16/05/2012.

Συγκεκριμένα, με την αρχική δανειακή σύμβαση που αποτελεί ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ και συνάφθηκε από και μεταξύ: (Α) των ακόλουθων Κρατών Μελών των οποίων νόμισμα είναι το ευρώ: Βασίλειο του Βελγίου, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική ∆ημοκρατία, Ιταλική ∆ημοκρατία, Κυπριακή ∆ημοκρατία, Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεμβούργου, ∆ημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, ∆ημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική ∆ημοκρατία, ∆ημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική ∆ημοκρατία και ∆ημοκρατία της Φινλανδίας, αντιπροσωπευόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής αναφερόμενη ως η «Επιτροπή») και του KfW που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής ∆ημοκρατίας της Γερμανίας (εφεξής αναφερόμενα ως «∆ανειστές» και το καθένα ως «∆ανειστής»), (Β) της Ελληνικής ∆ημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα» ή ο «∆ανειολήπτης»), που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, και (Γ) της Τράπεζας της Ελλάδος, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασμό του ∆ανειολήπτη (εφεξής αναφερόμενη ως «Αντιπρόσωπος του ∆ανειολήπτη») που εκπροσωπείται από τον ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής ∆ιευκόλυνσης με συμβαλλόμενο το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΕΤΧΣ) Κλπων συμβαλλομένων όπως εκπροσωπούνται.

Στην σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία και ανάγκη, για αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα ο βαθμός ανοίγματος μιας οικονομίας προσδιορίζει την κυβερνητική ελευθερία να επιδιώξει οικονομικές πολιτικές της επιλογής της και την ευαισθησία μιας χώρας στους παγκόσμιους οικονομικούς κύκλους.

Το δε έννομο συμφέρον μας, ως εταιρείας Γερμανικού ∆ικαίου, είναι αποδεδειγμένο, εύλογο και επιβάλλεται, ως υποχρέωσή μας πλέον, να καταγγείλουμε ενώπιόν Σας τις πράξεις και παραλείψεις των προαναφερομένων ατόμων στην Ελλάδα, με βάση την συνημμένη απάντηση του επί της κατωτέρω από 26/02/2014 προσωπικής Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆.) καταγγελίας.

26/02/2014 καταγγελία, που απευθύνει ο Ευάγγελος Γούτος του ∆ημητρίου προς το ΤΑ.Ι.ΠΕ.∆. και η οποία επί λέξει έχει ως εξής:

“ΠΡΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου με την επωνυμία “Ταμείο Αποκρατικοποίησης ΙδιωτικήςΠεριουσίας του ∆ημοσίου – Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆.”, που εδρεύει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου), και εκπροσωπείται νόμιμα από τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του και πιο συγκεκριμένα από α/τον Κωνσταντίνο Σ. Μανιατόπουλο, Πρόεδρο, β/τον Ιωάννη Εμίρη, ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο (CEO),γ/τον Άρη Καλλιπολίτη, Μέλος του Συμβουλίου.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
1)Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049, Βρυξέλλες),
2)Την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα) 3)Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (12, rue Alcide De Gasperi, Λουξεμβούργο),
4)Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδας (Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα),

6)Την Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας (Πρώην Σχολή Ευελπίδων Αθηνών, Κτίριο 6),

5)Τα μέλη της Επιτροπής της Τρόικα στην Ελλάδα, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Horst Reichenbach (Χορστ Ράιχενμπαχ), (Πειραιώς 132, Αθήνα),

7)Την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής ∆ημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, ως εκπρόσωπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας (Καραολή & ∆ημητρίου 3, Αθήνα),

8)Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (6a, Circuit de la Foire Internationale, Λουξεμβούργο),

9)Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (98-100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950, Λουξεμβούργο)

και

10)Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Γερμανία), για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες ενέργειές τους.-

Θέμα: Έργο Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία”

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δυνάμει του υπ’ 3986/2011 νόμου του ελληνικού κράτους που προσάρμοσε το Μνημόνιο στην ελληνική έννομη τάξη, σας έχει ανατεθεί η διαχείριση και αξιοποίηση – εκποίηση (μεταξύ άλλων) του μεγαλύτερου σε έκταση και αξία ελληνικού δημοσίου ακινήτου, ήτοι του πρώην ∆ιεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού Αττικής. Η σύσταση του Ταμείου σας είχε ως αποκλειστικό σκοπό την εν γένει αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων, ώστε να απομειωθεί το ελληνικό δημόσιο χρέος. Για το σκοπό αυτό, ο Νομοθέτης φρόντισε η σύστασή σας να οπλιστεί με το κατάλληλο νομοθετικό (αναπτυξιακό) πλαίσιο, καθώς και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς για την στελέχωσή του, ώστε η ∆ιοίκησή σας να είναι ανεξάρτητη από την κρατική εξουσία και κατ’ επέκταση να απεμπλακεί με την κρατική διαφθορά, όπως αρμόζει στα ∆ΙΕΘΝΗ νομικά πρόσωπα – ταμεία (τύπου fund).

Παρατήρηση: Το ελληνικό δίκαιο, βάσει του οποίου η σύστασή σας και η εν γένει λειτουργία σας, σαν εκπρόσωποι και διαχειριστές του νομικού προσώπου – Ταμείου, θεωρεί ως πρόσωπα τις ενώσεις φυσικών προσώπων ή περιουσίας για την θεραπεία κοινωνικών αναγκών. Έτσι το «νομικό πρόσωπο», μολονότι δεν υπάρχει στη φύση, αναγνωρίζεται «κατά πλάσμα δικαίου» ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συνεπώς με αυτοτελή ικανότητα ∆ικαίου.

Υπενθυμίζεται λοιπόν σε εσάς, ο σκοπός σύστασης του Ταμείου σας:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3986/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4038/2012:

“1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του ∆ημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.∆.∆. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο ∆ημόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆., όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.

3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο ∆ημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό του.

6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.”

(http://hradf.com/uploads/files/Mesoprothesmo.pdf)

Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, οι ενέργειές σας πρέπει να αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία και προάσπιση των συμφερόντων του Ταμείου που εκπροσωπείτε (Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆.), καθώς βασικός μέτοχός του, ως αυτόνομη νομική οντότητα, είναι το ελληνικό δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Υπουργό οικονομικών και για το λόγο αυτό, οι ενέργειές σας οφείλουν να είναι σύννομες και να συμπλέουν με το ελληνικό δίκαιο (ελληνικό δημόσιο συμφέρον), το ευρωπαϊκό δίκαιο (κράτη πιστωτές του ελληνικού δημοσίου χρέους) και το αγγλικό δίκαιο, ήτοι το δίκαιο των δανειακών συμβάσεων – μνημονίων μεταξύ του κράτους – δανειολήπτη (Ελλάδα), του πιστωτή – Τρόικα και του κράτους – εγγυητή της δανειακής σύμβασης (Γερμανία), με σκοπό την εξόφληση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Ενέχεστε δηλαδή, νομικά και θεσμικά, τόσο έναντι των Ελλήνων πολιτών, όσο και έναντι των Γερμανών πολιτών, ως πιστωτές – εγγυητές του ελληνικού δημοσίου χρέους. Πλην όμως εσείς, καίτοι οι σύμβουλοί σας τυγχάνουν τεχνοκράτες με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων και γνωρίζετε το θεσμικό σας ρόλο και το σκοπό ίδρυσης του Ταμείου που εκπροσωπείτε, παρά ταύτα δεν έχετε μέχρι σήμερα αποτιμήσει την αξία του προαναφερόμενου ακινήτου, δεν έχετε προβεί ούτε καν σε στοιχειώδη επιχειρηματικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική μελέτη αξιοποίησης αυτού, δεν έχετε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση ιδεών, δεν έχετε προσδιορίσει το ελάχιστο επιτευχθησόμενο τίμημα από την αξιοποίησή του, παρά μόνο φημολογείται, κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, ότι θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με τιμή εκποίησης μικρότερη του 1 δις ευρώ (!!!) και με διακανονισμό αποπληρωμής του τελικού επιτευχθησόμενου, από τους ιδιώτες που θα επενδύσουν, τιμήματος, διάρκειας 10 ετών, χωρίς ουσιαστική απομείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, που αποτελεί και το μοναδικό λόγο της εκποίησης από εσάς του εν λόγω ακινήτου. Με όλες τις παραπάνω ενέργειές σας, πράξεις τε και παραλείψεις, κατάφωρα παραβιάζετε το άρθρο 1 του Καταστατικού – Σκοπού του Ταμείου σας, περί αξιοποίησης και όχι εκποίησης των ακινήτων που εκπροσωπείτε, ως διαχειριστές αυτών.

Εσείς λοιπόν, έχοντας μάλιστα για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία υπό τη διαχειριστική δικαιοδοσία σας τις υπεραξίες της ελληνικής επικράτειας (assets, κατά τη διεθνή ορολογία), ουδέποτε με καλέσατε, ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, να σας παρουσιάσω αναλυτικότερα την πρότασή μου και να απαντήσω σε τυχόν διευκρινήσεις και ουδέποτε προβήκατε στην αποτίμηση των αξιών αυτών, παρά την εκ του νόμου υποχρέωσή σας και έτσι, καθίσταται προφανές πως δεν ενδιαφέρεστε ουσιαστικά για την υλοποίηση του σκοπού δημιουργίας σας, ήτοι την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, η οποία θα πραγματοποιείτο συμπληρωματικά και μέσω της δωρεάν συμμετοχής του ελληνικού κράτους κατά ποσοστό 30% στην προαναφερόμενη πρότασή μου. Το ως άνω ποσοστό συμμετοχής αποτιμάτο στα 9,3 δις ευρώ το έτος 2011, ενώ το όφελος υπέρ του δημοσίου χρέους αποτιμάται μέχρι και σήμερα στα 21,8 δις ευρώ για το δικαίωμα χρήσης της επιφάνειας γης για 100 έτη, δηλαδή συνολικό δημόσιο όφελος 31,1 δις ευρώ, ποσό που αν δεν οδηγούσε σε απομείωση του δημόσιου χρέους, θα το καθιστούσε τουλάχιστον βιώσιμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους Έλληνες, όσο και τους Γερμανούς, αλλά και λοιπούς Ευρωπαίους πολίτες. Σκοπίμως λοιπόν εσείς παραβιάζετε ή έστω, από εγκληματική αμέλεια παραβλέπετε τόσο το σύνολο της πρότασής μου, αλλά και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη αυτής για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αναλαμβάνετε τις ευθύνες που σάς αναλογούν, αφού έχετε ήδη στέρξει να τις αποποιηθείτε.

Με την παρούσα µου καταγγέλλω σήµερα, ατοµικά ως φυσικό πρόσωπο και πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παραβίαση των ατοµικών δικαιωµάτων µου από τα εκάστοτε µέλη των διοικήσεων του Ταµείου σας, λόγω της µη αξιολόγησης από εσάς -ως οφείλατε- της πρότασης του έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, όπως νόµιµα γνωστοποιήθηκε σε εσάς µε το από 11.10.2011 συνηµµένο στην παρούσα έγγραφό µου την 11η.10.2011, καθώς επίσης συγγνωστοποιήθηκε στο σύνολο των ελληνικών κοµµάτων και στα µέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, καθώς θεωρώ πως εκ του γεγονότος αυτού υπέστην διακριτική µεταχείριση, η οποία ουδόλως συνάδει µε τον ορισµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του ατόµου, της ατοµικής ελευθερίας, της ισότητας, της ισονοµίας και του κράτους δικαίου, αρχές που έχουν ενσωµατωθεί εξαρχής στις Συνθήκες της Ε.Ε. και ενισχύονται σήµερα χάρη στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Επικαλούµαι επίσης την δέσµευση των κρατών για την προάσπιση του οικουµενικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων να αναπτύσσουν ολοκληρωµένη και ενεργό συνεργασία µε χώρες – εταίρους, διεθνείς οργανισµούς, περιφερειακούς οργανισµούς και την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών.

Φυσικά, δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που διαµαρτύροµαι προς εσάς για το παραπάνω γεγονός, αλλά και στο παρελθόν διαµαρτυρήθηκα µε την από 21.11.2011 Εξώδικο µου προς τον τότε Πρόεδρο του Ταµείου σας, καταγγέλλοντας ∆ΗΜΟΣΙΑ στα Μ.Μ.Ε. την αποσιώπηση κατάθεσης της προαναφερόµενης προτάσεώς µου, καθώς, παρανόµως και χωρίς να έχετε κανένα δικαίωµα επ’ αυτού, ως ∆ιοίκηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆., τηρήσατε την παράνοµη διακρατική συµφωνία της Ελλάδας µε το Κατάρ, ουσιαστικά µέχρι και το φθινόπωρο του έτους 2013. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριµένη συµφωνία είχε συναφθεί το 2010 από τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο οποίος είχε προσδιορίσει τότε και το τίµηµα της εκποίησης, αυτή έπρεπε, ήδη από τον Ιούλιο του έτους 2011, να καταγγελθεί άµεσα τόσο από την τότε ελληνική κυβέρνηση όσο και από αυτή που τη διαδέχθηκε, ως όφειλαν εκ του Μνηµονίου.

Καταγγέλλω επίσης ότι οι ενέργειές σας, πράξεις τε και παραλείψεις, από την σύστασή σας το έτος 2011 και µέχρι σήµερα, ήτοι οι ενέργειες των εκάστοτε µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σας, όχι µόνο όσον αφορά στο συγκεκριµένο ακίνητο του Αεροδροµίου, αλλά και στην υπόλοιπη ελληνική ακίνητη περιουσία, ουδόλως συνάδουν µε τα χρηστά ήθη, τις αρχές χρηστής διοίκησης – διαχείρισης της αξιοποιήσιµης ελληνικής ακίνητης περιουσίας, που εκ της θέσεώς σας εσείς και µόνο διαχειρίζεστε, αλλά ούτε και µε τα πρότυπα της ευρωπαϊκής εταιρικής διακυβέρνησης. Αντίθετα, αν συνέτρεχαν όλα τα παραπάνω, τότε θα διευκολύνατε την εισαγωγή ξένων και την επένδυση εγχώριων κεφαλαίων στην ελληνική οικονοµία, µε άµεσο αποτέλεσµα την αποµείωση και βιωσιµότητα του ελληνικού δηµοσίου χρέους. Σηµειώνεται, ότι το Μάϊο του έτους 2012 προέβην σε σχετική απάντηση – καταγγελία προς την Dr. Angela Merkel, ύστερα από προσωπικό της ενδιαφέρον για το αυθαίρετα οριζόµενο τίµηµα των 25 δις ευρώ για το σύνολο της ελληνικής ακίνητης περιουσίας!!! Τέλος, δια της παρούσας µου σας επανακαταθέτω σήµερα την ως άνω πρόταση “Ελλήνων Πολιτεία”, (Συνηµµένο σχετικό αρχείο 1γ) όπως ισχύει σήµερα κατόπιν επικαιροποίησής της, τα πνευµατικά δικαιώµατα επί της οποίας κατέχει πλέον η εδρεύουσα στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας εταιρεία µε την επωνυµία “Hellenic Development Beteiligungs AG” και το διακριτικό τίτλο “HDB AG”, κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς µου εκ µέρους της,, επιφυλασσόµενος παντός νοµίµου (ενοχικού ή εµπράγµατου) δικαιώµατός µου έναντι των φυσικών προσώπων της ∆ιοίκησης σας ή έναντι οιωνδήποτε τρίτων, για τα διαφυγόντα αποθετικά ατοµικά κέρδη µου ή την οικονοµική αποθετική ζηµιά µου από την µη αξιολόγηση της πρότασης έργου “Ελλήνων Πολιτεία” το έτος 2011, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό ή το αγγλικό δίκαιο. Επιπλέον, επιφυλάσσοµαι να ζητήσω νοµική συνδροµή του γερµανικού κράτους όποτε και αν αυτό απαιτηθεί,

Σηµειώνεται δε, ότι η παρούσα καταγγελία µου, αλλά και η πρότασή µου “Ελλήνων Πολιτεία” υποστηρίζεται από πλήθος φυσικών προσώπων, Ελλήνων και µη.

Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο και εκ του νόµου αντίκλητό µου ορίζω τον Dr. Kuschka Marius, ( http://www.engel-heckmann.de )”

Το καταγγελλόμενο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆.) αρμόδιο κατά τον νόμο για την αποτίμηση αξίας των 81.000 ακίνητων του χαρτοφυλακίου του, δεν ενήργησε σύννομα και σύμφωνα με τα διεθνή εταιρικά πρότυπα, και τούτο διότι από το 2011 έως σήμερα δεν υπάρχει αιτιολογημένη γνωμοδότηση για την αποτίμηση της αξία των ακινήτων αυτών, που η αποτίμηση να είναι συνδεδεμένη ως αξία – τιμή στους εκάστοτε ετήσιους ελληνικούς κρατικούς προϋπολογισμούς του υπουργείου οικονομικών και τα οικονομικά στοιχεία εντός των ψηφισθέντων μεσοπρόθεσμων, δημιουργούν εικονικά οικονομικά δεδομένα και όχι τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα αξίας – τιμής της ελληνικής ακίνητης περιουσίας λειτουργώντας αντίστροφα και καταστρεπτικά στην δημοσιονομική πειθαρχία της ελληνικής οικονομίας στην βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους και στην δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραθέτουµε για το πως ακριβώς έχει κατά τον ∆ιεθνή Τύπο η ∆ιαδικασίας της Αποτίµησης:

“∆ιεθνής Τύπος ∆ιαδικασίας Αποτίµησης.

– Επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΕΑΜ) νοείται το σύνολο της ζωής βέλτιστη διαχείριση των φυσικών περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισµού να µεγιστοποιήσει την αξία. [ αποσαφήνιση που απαιτείται ] Καλύπτει θέµατα όπως ο σχεδιασµός, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον παροπλισµό / αντικατάσταση του φυτού , του εξοπλισµού και εγκαταστάσεις. “Επιχείρηση” αναφέρεται στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων στις διάφορες υπηρεσίες, περιοχές, εγκαταστάσεις και, σε ορισµένες περιπτώσεις, επιχειρηµατικές µονάδες. Με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων σε όλη την εγκατάσταση, οι οργανισµοί µπορούν να βελτιώσουν τη χρησιµοποίηση και την απόδοση, τη µείωση του κόστους του κεφαλαίου , τη µείωση των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται µε το κόστος λειτουργίας , παρατείνει τη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια να βελτιώσει ROA ( απόδοση περιουσιακών στοιχείων ).
Οι λειτουργίες της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παίρνετε µια θεµελιώδη στροφή όπου οι οργανώσεις κινούνται από τα ιστορικά αντιδραστική (run-to-αποτυχία) µοντέλα και αρχίζουν να αγκαλιάζουν ολόκληρη σχεδιασµό της ζωής, το κόστος κύκλου ζωής, προγραµµατισµένη και ενεργητική συντήρηση και άλλες βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Ορισµένες εταιρείες εξακολουθούν να θεωρούν τη φυσική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως ακριβώς µια πιο εστιασµένη επιχείρηση διάρκειας για τη διαχείριση συντήρησης – µέχρι να αρχίσουν να συνειδητοποιούν την οργάνωση σε επίπεδο επιπτώσεων και αλληλεξαρτήσεις µε τις επιχειρήσεις, το σχεδιασµό, την απόδοση του ενεργητικού, την παραγωγικότητα του προσωπικού και το κόστος κύκλου ζωής. Αυτή η αλλαγή στην εστίαση χαρακτηριστικό παράδειγµα την εξέλιξη από τη διαχείριση συντήρησης Enterprise Asset Management και είναι ενσωµατωµένη στην British Standards προδιαγραφή PAS 55 (προδιαγραφή Απαιτήσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών περιουσιακών στοιχείων υποδοµής). ∆είτε Institute of Asset Management .

Επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι οι επιχειρηµατικές διαδικασίες και επιτρέποντας στα συστήµατα πληροφοριών που υποστηρίζουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισµού, τόσο σωµατική (όπως τα κτίρια, εξοπλισµός, υποδοµές κ.λπ.) και µη-φυσική, όπως:

Φυσική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων : η πρακτική της διαχείρισης ολόκληρου του κύκλου ζωής (σχεδιασµός, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή, τροποποίηση, αντικατάσταση και τον παροπλισµό / διάθεσης) των φυσικών υποδοµών και των περιουσιακών στοιχείων, όπως κατασκευές, την παραγωγή και την εξυπηρέτηση των φυτών, τη δύναµη, το νερό και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, δίκτυα διανοµής, τα συστήµατα µεταφορών, κτιρίων και άλλων υλικών περιουσιακών στοιχείων. Υποδοµές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων επεκτείνεται σε αυτό το θέµα σε σχέση κυρίως µε, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την ιδιοκτησία και τη µεταφορά των συστηµάτων του δηµόσιου τοµέα.

∆ιαχείριση παγίων : µια λογιστική διαδικασία που επιδιώκει να εντοπίσετε τα πάγια για τους σκοπούς της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής.

IT διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων : το σύνολο των επιχειρηµατικών πρακτικών που ενώνουν οικονοµικές, συµβατικές και απογραφή λειτουργίες για την υποστήριξη της διαχείρισης του κύκλου ζωής και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον IT. Αυτό είναι επίσης µια από τις διαδικασίες που ορίζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υπηρεσιών IT .

Ψηφιακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων : µια µορφή ηλεκτρονικής διαχείρισης περιεχοµένου πολυµέσων που περιλαµβάνει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

– Η διαχείριση των δηµοσίων περιουσιακών στοιχείων ή τη διαχείριση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων (CAM) [ edit ]

Η διαχείριση των δηµοσίων περιουσιακών στοιχείων (που αναφέρεται επίσης η εταιρική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων) επεκτείνει τον ορισµό της επιχείρησης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΕΑΜ), µε την ενσωµάτωση της διαχείρισης του όλα τα πράγµατα που έχουν αξία για δηµοτικό δικαιοδοσία και τις προσδοκίες των πολιτών της.

Ένα ΕΑΜ απαιτεί ένα µητρώο περιουσιακών στοιχείων (απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των χαρακτηριστικών τους), σε συνδυασµό µε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης συντήρησης (CMMS). Όλα τα δηµόσια περιουσιακά στοιχεία είναι διασυνδεδεµένα και να µοιραστούν την εγγύτητα, και αυτή η σύνδεση είναι δυνατή µέσω της χρήσης του GIS .

GIS-centric διαχείριση των δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων τυποποιεί τα δεδοµένα και επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επαναχρησιµοποιηθούν, να συντονίζει, και να µοιράζονται πληροφορίες µε αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο, κάνοντας το GIS γεω-βάση δεδοµένων του µητρώου περιουσιακών στοιχείων. Ένα GIS-κεντρική διαχείριση των δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων που τυποποιεί τα δεδοµένα και επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα , παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επαναχρησιµοποιηθούν, να συντονίζει, και να µοιράζονται πληροφορίες µε αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες το de facto πρότυπο GIS είναι η Esri GIS για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και των δήµων. Μία πλατφόρµα GIS Esri σε συνδυασµό µε τη γενική οµπρέλα της διαχείρισης των δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων και των δύο φυσικά “σκληρά” τα περιουσιακά στοιχεία και “µαλακά” περιουσιακά στοιχεία βοηθά στην αποµάκρυνση των παραδοσιακών σιλό των δοµηµένων δηµοτικές λειτουργίες. Ενώ τα σκληρά στοιχεία του ενεργητικού είναι τα τυπικά ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία ή τα περιουσιακά στοιχεία υποδοµής, τα µαλακά περιουσιακών στοιχείων του δήµου περιλαµβάνει τις άδειες, άδειες, την επιβολή του κώδικα, κάντε δεξί-of-τρόπους και άλλων δραστηριοτήτων εργασία του εδάφους εστιασµένη.

Ο ορισµός της «διαχείρισης δηµόσιας περιουσίας” επινοήθηκε και ορίζεται από τον Brian L. Haslam, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της διεθνούς Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Συντήρησης (CMMS) της εταιρείας GIS-centric που παράγει το λογισµικό πιστοποιείται από την Εθνική Ένωση των GIS-Centric Solutions (NAGCS ). GIS-centric διαχείριση των δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων είναι µια προσέγγιση του σχεδιασµού του συστήµατος για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου που αξιοποιεί την επένδυση τοπικές κυβερνήσεις συνεχίζουν να κάνουν εισαγωγή σε GIS και παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για την ανταλλαγή χρήσιµων δεδοµένων από ανόµοια συστήµατα. Άδειες, άδειες, την επιβολή του κώδικα, κάντε δεξί του-τρόπο, και άλλες δραστηριότητες εργασία του εδάφους εστιασµένη είναι παραδείγµατα της γης εστιασµένη δηµόσια περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση . Αυτά τα δηµόσια αγαθά καταλαµβάνουν θέση ακριβώς όπως in-the-εδάφους ή πάνω από το έδαφος δηµόσιας περιουσίας κάνει.

GIS δεν είναι πανάκεια? Αποτελεσµατικές διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων φυσικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κτίρια, προβαίνουν σε ενηµερωµένες αποφάσεις-για το τι πρέπει να κάνει και πότε να τα περιουσιακά τους στοιχεία-ώστε να µεγιστοποιηθεί η απόδοση των πόρων για τους οργανωτικούς στόχους τους. Μερικές φορές, οι πληροφορίες που εµφανίζονται γεω-χωρικών δεδοµένων µπορεί να βοηθήσει αυτές τις αποφάσεις. Ωστόσο, τη βαθιά κατανόηση των αγορών, τα συστήµατα µηχανικής και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης είναι ενεργοποιηµένη από την ανάλυση και σύνθεση των πληροφοριών οδηγούν σε αυτές τις αποτελεσµατικές αποφάσεις. Η γεωχωρικών πλαίσιο δεν µπορεί να είναι το πιο σηµαντικό για να κατανοήσουµε αυτές τις πτυχές.

Ανάπτυξη και τον σχεδιασµό της χρήσης γης είναι διασυνδεδεµένο µε άλλα τοπικά περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου και των δραστηριοτήτων. ∆ιαχείρισης δηµόσιας περιουσίας είναι ο όρος που καλύπτει αυτό το υποσύνολο της γης εστιασµένη διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία που περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου επηρεάζουν τα άλλα δηµόσια αγαθά και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες και αποτελούν σηµαντικές πηγές εσόδων και διάφορα σηµεία της αλληλεπίδρασης των πολιτών.”

Ακολούθως, η Τρόικα αναφερόµενη στην οικονοµική διάσταση και στον αντίκτυπο των αποφάσεων επισηµαίνει τα κάτωθι:

– “39. επισηµαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα δηµοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά µε τη διάγνωση, τη στρατηγική για την αντιµετώπιση των πρωτοφανών προβληµάτων, ένα σύνολο µέτρων πολιτικής τα οποία εκπονήθηκαν σε συνεργασία µε την οικεία εθνική κυβέρνηση και οικονοµικές προβλέψεις, και ότι όλα αυτά επικαιροποιούνται σε τακτική βάση· επισηµαίνει ότι τα έγγραφα αυτά δεν έδωσαν στην κοινή γνώµη τη δυνατότητα να σχηµατίσει µια συνολική εικόνα για τις διαπραγµατεύσεις και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν συνιστούν επαρκή µέσα λογοδοσίας·”

– “46. τονίζει ότι ο ενστερνισµός σε εθνικό επίπεδο έχει κρίσιµη σηµασία και ότι η µη εφαρµογή των συµφωνηθέντων µέτρων επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, δηµιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες επί ακόµη µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για τη συγκεκριµένη χώρα· λαµβάνει υπόψη την εµπειρία του ∆ΝΤ σύµφωνα µε την οποία ο ενστερνισµός σε επίπεδο χώρας θα µπορούσε να θεωρηθεί ο σηµαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία οποιουδήποτε προγράµµατος χρηµατοδοτικής συνδροµής· ωστόσο, τονίζει ότι ο ενστερνισµός σε εθνικό επίπεδο δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς κατάλληλη δηµοκρατική νοµιµοποίηση και λογοδοσία τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει, εν προκειµένω, το γεγονός ότι η εξέταση από τα εθνικά κοινοβούλια των προϋπολογισµών και των νόµων για την υλοποίηση προγραµµάτων οικονοµικής προσαρµογής έχει κρίσιµη σηµασία για την εξασφάλιση λογοδοσίας και διαφάνειας σε εθνικό επίπεδο·”

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής (2013/2277(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Εισηγητές: Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc σχετικο εκθεση Έγγραφο συνόδου A7-0149/2014 28/02/2014

Ν.3986/2011 ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Άρθρο 5. Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίµηση, µε: α) Πώληση. β) Σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων, µεταξύ των οποίων δικαιωµάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. γ) Μεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων οποιασδή ποτε φύσης επί αυτών. δ) Εκµίσθωση. ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσής τους. στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων. ζ) Εισφορά τους σε ανώνυµες εταιρείες και στη συνέ χεια πώληση των µετοχών που προκύπτουν. η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηµατικό ή µη χαρακτήρα τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν.3156/2003

2. Το Ταµείο µπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτει κάθε µορφής συµβάσεις, όπως ενδεικτικά συµβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συµβάσεις µετόχων και συµβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωµάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Οι συµβάσεις δανείου που συνάπτει το Ταµείο συνοµολογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς. Το Ταµείο δεν επιτρέπεται να συνοµολογεί συµβάσεις από τις οποίες προκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή για την αναδιάρθρωση των περιουσιακών του στοιχείων, ούτε να καταβάλει επιχορηγήσεις ή να προβαίνει σε εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Οι δαπάνες αυτές θα διεκπεραιώνονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού.

3. Το Ταµείο µπορεί να εκδίδει οµολογιακά δάνεια, για τα οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Οι οµολογίες εκδόσεως του Ταµείου εξοµοιώνονται µε οµόλογα του ∆ηµοσίου, µπορούν να εκδίδονται σε άυλη µορφή και διέπονται από τις διατάξεις για τους άυλους τίτλους του ∆ηµοσίου.

4. Αν δεν είναι δυνατή ή συµφέρουσα η µεταβίβαση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει άµεσα ή έµµεσα εξ ολοκλήρου στο Ταµείο, διενεργείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από γνώµη του Σ.Ε., αναδιάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση.

5. Το Ταµείο δεν επιτρέπεται να συστήνει εµπράγµατες ασφάλειες στα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβάζονται σε αυτό, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2, αν η σύσταση αυτή µπορεί να εµποδίσει ή να καθυστερήσει την αξιοποίησή τους, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Αξιοποίησης της παραγράφου 10 του άρθρου 2.”

Παραθέτουμε τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/-04-2014) για το συγκεκριμένο θέμα που έχουν ως εξής:

“5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αντικατάσταση του Προέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) αν παραβούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 13, 14, και 16 του παρόντος άρθρου,β) εάν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Ταμείου ώστε να προκαλείται αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών του ή να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την παύση των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται μετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

11. Μετά την περίπτωση θ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει για την ειδικότερη μορφή της διαδικασίας εξεύρεσης αντισυμβαλλομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά ήθη σε αντίστοιχες συναλλαγές διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού ενδιαφέροντος και όσα άλλα στοιχεία κρίνει σημαντικά για την βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων, όπως οι κανόνες αυτοί αποτυπώνονται στη νομολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ερμηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/C 179/02.»

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:«Οι συμβάσεις της παρούσας παραγράφου συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές, αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταμείου και βαρύνει το τίμημα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»”

Η Ένωση μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τα οικονομικά της συμφέροντα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών κανόνων της ΕΕ που ισχύουν στον τομέα αυτό. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι κανόνες για τον προϋπολογισμό του δημοσιονομικού κανονισμού, οι γενικοί κανόνες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων μέσω του διοικητικού δικαίου και οι τομεακοί κανόνες που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων στους διάφορους τομείς πολιτικής που μπορεί να θίγονται. Σε αυτούς μπορούν να προστεθούν διατάξεις ποινικού δικαίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, στο μέτρο που θα αποτελέσουν το αντικείμενο προσέγγισης. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γενική αρχή της επικουρικότητας για τη νομοθεσία της ΕΕ σε σχέση με το ποινικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ μπορεί να νομοθετήσει μόνον εφόσον ο εκάστοτε στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με τη θέσπιση μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, αλλά απεναντίας, εξαιτίας της κλίμακας ή των συνεπειών του προτεινόμενου μέτρου, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Μόνον η Ένωση μπορεί να εκπονήσει δεσμευτική νομοθεσία, με στόχο την προσέγγιση των εθνικών διατάξεων, η οποία θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη και να δημιουργήσει τοιουτοτρόπως ένα νομικό πλαίσιο που να μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των υπαρχόντων κενών, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της απουσίας ισοδυναμίας, η οποία δεν συνάδει με τους στόχους της Συνθήκης όπως καθορίζονται στο άρθρο 325 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.

– Ειδικές διατάξεις

“Άρθρο 1: Αντικείμενο – η διάταξη αυτή καθορίζει τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης και ειδικότερα ορίζει ότι εφαρμόζεται μόνο στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Άρθρο 3: Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης – η διάταξη αυτή παρέχει έναν ορισμό της δόλιας συμπεριφοράς που πρέπει να ποινικοποιηθεί στα κράτη μέλη.

Άρθρο 5: Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα –αυτή η διάταξη εφαρμόζεται στα προαναφερόμενα αδικήματα και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν επίσης τις μορφές προπαρασκευής των αδικημάτων και συμμετοχής σε αυτά. Η ποινική ευθύνη για απόπειρα εξαιρείται για την πλειοψηφία των αδικημάτων, δεδομένου ότι οι βασικοί ορισμοί των εν λόγω αδικημάτων καλύπτουν ήδη στοιχεία απόπειρας.

Άρθρο 6: Ευθύνη των νομικών προσώπων – αυτή η διάταξη εφαρμόζεται στο σύνολο των προαναφερομένων αδικημάτων και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για τα ως άνω αδικήματα, αποκλείοντας παράλληλα τη δυνατότητα να υποκατασταθεί η ευθύνη αυτή στην ευθύνη φυσικών προσώπων.

Άρθρο 7: Κυρώσεις για τα φυσικά πρόσωπα – αυτή η διάταξη εφαρμόζεται στο σύνολο των προαναφερομένων αδικημάτων και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομολογία του ∆ικαστηρίου, και να προβλέπουν ένα ελάχιστο σύνολο ποινικών κυρώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Οι προβλεπόμενες ποινές είναι ανάλογες προς την βαρύτητα των αδικημάτων και αντίστοιχες προς εκείνες που επί του παρόντος προβλέπονται στην πλειοψηφία των κρατών μελών. Επίσης, το άρθρο 7 διευκρινίζει ορισμένες πτυχές της σχέσης μεταξύ της οδηγίας και των πειθαρχικών ποινών που αποφασίζονται για άλλους λόγους.

Άρθρο 11: ∆ιεθνής δικαιοδοσία – αυτή η διάταξη βασίζεται στις αρχές της εδαφικότητας και της προσωπικότητας. Εφαρμόζεται σε όλα τα προαναφερόμενα αδικήματα και απαιτεί την ύπαρξη βάσεων αρμοδιότητας για όλες τις δικαστικές αρχές που θα τους επιτρέπουν να κινήσουν την έρευνα, να ασκήσουν διώξεις και να παραπέμψουν ενώπιον του δικαστηρίου υποθέσεις που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ενόψει του γεγονότος ότι η παρούσα οδηγία δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να ασκούν δίωξη σε περιπτώσεις απάτης που δεν υπάγονται στη διεθνή δικαιοδοσία τους, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα ανταλλάσσουν με τις τρίτες ενδιαφερόμενες χώρες τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν απατηλές πράξεις που διαπράχθηκαν από υπηκόους τρίτων χωρών εκτός του εδάφους της Ένωσης και θα συνεργάζονται με σκοπό τη δίωξη αυτών των πράξεων από τις αρμόδιες αρχές αυτών των χωρών.

Άρθρο 15: Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) – αυτή η διάταξη αντανακλά επακριβώς τη διάταξη για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο δεύτερο πρωτόκολλο της Σύμβασης PIF. Η συμπερίληψη αυτής της διάταξης είναι αναγκαία λόγω της κατάργησης της Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της από το άρθρο 16.

Τίτλος III: Γενικές διατάξεις σχετικά με τα ποινικά αδικήματα στους τομείς της πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Άρθρο 5: Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι η ηθική αυτουργία και η συνέργεια στα αδικήματα που καθορίζονται στον Τίτλο ΙΙ υπόκεινται σε τιμωρία ως ποινικά αδικήματα. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι κάθε απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή στο άρθρο 4 παράγραφος 4 υπόκειται σε τιμωρία ως ποινικό αδίκημα.

Άρθρο 6: Ευθύνη των νομικών προσώπων

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν, ότι τα νομικά πρόσωπα δύνανται να υπέχουν ευθύνη για οποιοδήποτε αδίκημα του Τίτλου II που διαπράχθηκε προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου, με βάση:

Ακολούθως, με την υπ’αριθμ. πρωτ. 13834/27/03/2014 απαντητική επιστολή του επί της ανωτέρω προσωπικής καταγγελίας, ο πρόεδρος του ∆.Σ. του

παράνομα, αυθαίρετα και περιφρονητικά και χωρίς νομική υπόσταση απάντησε στην επανακατάθεση στις 26/02/2014 της ∆ημόσιας Προτάσεως μας που προσκομίζουμε και επικαλούμαστε με το σχετικό 1γ με την απάντησή του (σχετικό 1α) και όπως αυτή έχει με την ελληνική νομική διατύπωσή της, δεν αποδέχεται την ως άνω δημόσια πρότασή μας, ελάχιστου οικονομικού ύψους 21,8 δις ευρώ περιουσιακού στοιχειού ακινήτου, και τυγχάνει η απάντηση αυτή κατ’ εξακολούθηση διακριτική μεταχείριση και χειραγώγηση, από φυσικά πρόσωπα των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. αντίθετα με τα χρηστά διεθνή ήθη και τον σκοπό ίδρυσης του ΤΑΜΕΙΟΥ τύπου FUND κατά την διεθνή ορολογία για την δημοσιονομική εξυγίανση του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού μέσω της βιωσιμότητας – απομείωσης του ελληνικού δημοσίου χρέους και τούτο διότι δεν αναφέρεται στη απάντηση συγκεκριμένα και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις συστάσεως του Ταμείου για ποιο λόγο δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή μας, παρά μόνο επικοινωνιακά επιχειρείται να “λοιδορήσει” την πρότασή μας αποφεύγοντας να απαντήσει για ποιον λόγο δεν αποδέχεται αυτήν, ενώ εν τω μεταξύ με στρατηγικές και μηχανισμούς το Ταμείο έχει κατά κάποιο τρόπο κάνει δεκτή πρόταση άλλου που ασφαλώς και δεν τηρεί τις αρχικές ,όπως είχαν ορισθεί προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό.

Σημειώνουμε ότι, το οικονομικό μέγεθος του συγκεκριμένου ακινήτου, η τοποθεσία του, η ακολουθούμενη πολιτική έως σήμερα των διοικήσεων του (Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆.), τα απογοητευτικά αποτελέσματα και η καταστροφική εμπορική πολιτική έως σήμερα εκποίησης , εκ των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήζουν ενδελεχούς έρευνας, σχετικά με τη χειραγώγηση και τους τρόπους χειραγώγησης των τιμών έως σήμερα επί του συγκεκριμένου ακινήτου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., για το οποίο εμείς έχουμε έννομο συμφέρον.

Επίσης, όλες οι ενέργειες, οι μέθοδοι, η προβολή στην Ελλάδα από τα ΜΜΕ για το εν λόγω ακίνητο, τα χρονικά διαστήματα, η άνιση μεταχείριση, η παράνομη απόλυτη σιωπή, ανήκουν και εμπίπτουν στις διατάξεις περί ανταγωνισμού και καρτέλ (Έρευνα αρμοδιότητας για την χειραγώγηση τιμών – Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σε μια οικονομία κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ.

Α) ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2013-2016 – Β) “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”.

Α)= 81.000 Ακίνητα με εκτιμώμενη αξία 20-28 δις Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆.

Β)= 01 Ένα ακίνητο εκτιμώμενη ελάχιστη αξία 21,8 δις HDB AG

Ως προς την αιτιολόγηση της αποτίμησης της αξίας των ακινήτων αναφέρουμε τα εξής:
Α. «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016»

– Η Αξιοποίηση της Περιουσίας του Ελληνικού ∆ημοσίου – Αποκρατικοποιήσεις

Το πρόγραµµα αξιοποίησης της περιουσίας του ∆ηµοσίου και των αποκρατικοποιήσεων αφορά τον προσδιορισµό των περιουσιακών στοιχείων, τη µεταφορά τους στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆., τη λήψη µέτρων για να ξεπεραστούν τα εµπόδια για την πώλησή τους καθώς και µέτρων για την απρόσκοπτη εκτέλεση του όλου έργου. Η µεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου στον ιδιωτικό τοµέα θα αυξήσει την αποδοτικότητα, θα µειώσει τις τιµές και θα αποτελέσει τον καταλύτη για τις αναγκαίες στη χώρα επενδύσεις. Θα καλύψει επίσης τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του προϋπολογισµού και θα βελτιώσει το γενικό αίσθηµα της αγοράς. Το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων περιλαµβάνει δηµόσιες επιχειρήσεις, παραχωρήσεις δικαιωµάτων στα παίγνια, υποδοµές καθώς και τραπεζικές µετοχές που είτε έχει στην κατοχή του το ∆ηµόσιο είτε θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν εκτιµώµενη αξία 26 δισ. ευρώ.

Επί πλέον, έχουν εξεταστεί 81.000 ακίνητα µε εκτιµώµενη αξία 20-28 δις. Ευρώ !

Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Θα µεταφερθεί στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. πλήρες και άµεσο ιδιοκτησιακό καθεστώς των µη ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης θα µεταφερθεί στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. πλήρες και άµεσο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων Κασσιόπη και Αφάντου, των 28 δηµοσίων κτιρίων που θα πωληθούν και επανεκµισθωθούν και του Αστέρα της Βουλιαγµένης.”

Β. Έργο “Ελλήνων Πολιτεία”

Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία” 21,8 ∆ις Ευρώ

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ μας ως εταιρεία ως προς την αξία του εν λόγω ακινήτου έχει ως εξής:

α/ Πλεονέκτημα για την χρηματοδότηση του έργου αποτελεί, για εμάς ως , το ελληνικό νομοθετικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του ακινήτου Ν. 3986/11 (υπογραφές μνημόνιο), που καλύπτει όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. Η χρηματοδότηση αυτών για την ανάπτυξή τους, είναι εφικτή με έκδοση ομολογιακού δανείου με εγγύηση – collateral το ίδιο το υπό ανάπτυξη ακίνητο. Συνοδευόμενη η χρηματοδότηση από ολοκληρωμένη αναλογιστική μελέτη εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτου με δεδομένες όλες τις επιμέρους παραμέτρους έως την τελική οικιστική – εμπορική ανάπτυξή του, το τίμημα που προκύπτει ως αξία για τους πιστωτές του ελληνικού δημοσίου χρέους είναι υπέρ πολλαπλάσιο των έως σήμερα αποτιμήσεων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της τιτλοποίησης του έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, παράλληλα με τον ολοκληρωμένο επιχειρηματικό στρατηγικό σχεδιασμό της εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου, μέσω των εταιρικών επιχειρηματικών ομολογιών (γερμανικού τύπου), εκμεταλλευόμενοι ως ασφάλεια – collateral της χρηματοδότησης τη δυνατότητα έκδοσης, ως εκ του νόμου Ν 3986/2011 που προβλέπεται για το συγκεκριμένο ακίνητο (έκδοση ομολογιακού δανείου ειδικού σκοπού spv), επιτυγχάνοντας έτσι το μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα στην μεταβίβαση της χρήσης της επιφάνειας αυτού για 100 έτη.

β/ Η πρόταση μας διαγράφει άμεσα μεγάλο τμήμα του ελληνικού δημοσίου χρέους ύψους 21,8 δις ευρώ, αφορά και διασφαλίζετε με το τίμημα αυτό η αγορά χρήσης επιφανείας για 100 έτη η κατασκευή – ανοικοδόμηση του προαναφερομένου έργου 13, 2 δις, με χρηματοδότηση από την τιτλοποίησή της υπό ανέγερσης οικοδομήσιμης επιφάνειας 3.300.000 τ.μ. στο συγκεκριμένο ακίνητο που αναφέρεται η πρόταση μας. Στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης με γνώμονα την αναγκαιότητα σήμερα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (βασικός σκοπός για εμάς από την σύσταση μας ως εταιρεία), θεωρούμε ως πρωτεύον να αναφερθούμε στο κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος, που προκύπτει από την εταιρική κοινωνική ευθύνη (κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος): Κ.Α.ΟΦ., θα αναφερθούμε αναλυτικά ποιο κάτω 3% επί του μικτού τζίρου επί του έργου, στην καινοτομία του χρηματοδοτικού σχεδιασμού, τις συνέργειες που προκύπτουν με την εν λόγω πρότασή μας και ως ελάτων και δευτερεύον στην ανάλυση επί του παρόντος του αρχιτεκτονικού μοντέλου του έργου “Ελλήνων Πολιτεία” καθώς δεν έχει ανταγωνισμό ως αρχιτεκτονικό μοντέλο στην διεθνή αγορά ακινήτων σήμερα.

Για Την Εταιρεία

1. Evangelos D. Goutos – CEO
2. Lawyer Gustav Meyer zu Schwabedissen – Capital markets law,Mezzanine financing,Corporate Law 3. Dr. Marius Kuschka – Certified lawyer for Company and Commercial Law
4. Lawyer Dr. Barbara Dörner – Capital markets law, Corporate law
5. Mr. Stephan Brune – Certified Accountant and Tax Consultant
6. Sarantis Niadis – Chairman of Supervisory Board
7. Tzanos Emmanuel – Financial Advisor and Member of Supervisory Board

Επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας που απορρέει από την κατάφωρη παραβίαση πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου των συνθηκών και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ της Λίνας Παπαδοπούλου: Η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαραίτητη προϋπόθεση της νομιμοποίησής της. Το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ δηλώνει ότι η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης ∆εκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόσθηκε στις 12 ∆εκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες. Επιπλέον, όπως ορίζει το άρθρο 6 (ΣΕΕ) και το πρωτόκολλο Αριθ. 8 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από αυτήν τη Σύμβαση και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης (άρθρο 6 ΣΕΕ). Η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διαφορετικών νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών (άρθρο 67 ΣΛΕΕ).

Κοινωνικά δικαιώματα; Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε ήταν αν ο Χάρτης θα έπρεπε να περιλαμβάνει μόνον ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως η ΕΣ∆Α, ή και κοινωνικά και οικονομικά. Η εντολή της Κολωνίας ήταν σαφής ως προς τη συμπερίληψη και των τελευταίων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν αποτελούν απλώς στόχους της Ένωσης. Το ερώτημα συνεπώς μεταφραζόταν στο αν έπρεπε να περιληφθούν μόνον αγώγιμα δικαιώματα ή και όσα δεν επιδέχονται δικαστικής διαμεσολάβησης. Ή αντίστροφα, μήπως κάποια κοινωνικά δικαιώματα δεν έπρεπε να συμπεριληφθούν προκειμένου να μη θεωρηθούν ότι επιδέχονται δικαστικής επιδίωξης. Μια πιθανή εκδοχή θα ήταν η συμπερίληψη μεν κοινωνικών δικαιωμάτων αλλά με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται σαφής και στη διατύπωση η διαφοροποίηση μεταξύ των δικαστικά επιδιώξιμων δικαιωμάτων και όσων θέτουν υποχρεώσεις δράσης για τα κοινοτικά όργανα και τις κυβερνήσεις. Η διάκριση αυτή ωστόσο μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη. Τα σωματεία και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις υποστήριξαν την ενσωμάτωση ευρύτατων κοινωνικών δικαιωμάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή προβλήθηκε και το επιχείρηµα ότι η δικαστική οδός δεν είναι η µόνη που επιτρέπει την υλοποίηση ενός δικαιώµατος. Άλλοι µηχανισµοί προστασίας και ενεργοποίησης των δικαιωµάτων καθώς και θετικές και προληπτικές δράσεις αποτελούν αξιόπιστα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση που όχι απλώς ενδείκνυται, αλλά επιβάλλεται να χρησιµοποιούνται. Αυτό το επιχείρηµα ωστόσο λειτουργούσε ενισχυτικά του συνειδητού ή ασυνείδητου φόβου ότι η αναγνώριση ειδικά κοινωνικών δικαιωµάτων, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί θετική δράση, προϋποθέτει και συνεπάγεται τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης σε βάρος των κρατών µελών.

Με άλλα λόγια η περιφρούρηση των θεμελιακών κατακτήσεων του ευρωπαϊκού πολιτικού και δικαιικού πολιτισμού, της ισότητας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, ενδείκνυται να γίνεται σε προωθημένες θέσεις και όχι στα μετόπισθεν. Από αυτή την άποψη αξιολογώντας το Χάρτη ως κομμάτι του υπαρκτού / ουσιαστικού ή ενός μελλοντικού /τυπικού ευρωπαϊκού Συντάγματος η κριτική είναι πολιτικά και δικαιικά ευκταίο να επικεντρώνεται στην ορθολογικότερη και περιεκτικότερη κατάστρωσή του παρά στην ίδια την ύπαρξή του.”

Σχετ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ό.π., 69, ο οποίος θεωρεί ότι το βασικό διακύβευμα κατά τη διαδικασία σύνταξης του Χάρτη αποτέλεσαν “η πολιτική επιβεβαίωση, αλλά ίσως και η νομική κατοχύρωση του βασικού πλαισίου αναφοράς του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου υπό τις συνθήκες της νέας οικονομίας και του νέου παγκόσμιου καταμερισμού”
Καταγγέλλουμε τους ανωτέρω, με την ρητή επιφύλαξή μας από κάθε νόμιμο δικαίωμα μας, όπως αυτά καθορίζονται στο Γερμανικό Σύνταγμα. Επίσης καταγγέλλουμε την δυσμενή διάκριση νομικών προσώπων συνδεδεμένων οικονομικά με εμάς στην Ελλάδα, με αποκλειστική επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια,, με απώτερο σκοπό τον επιχειρηματικό αλλά και τον οικονομικό αποκλεισμό τους, μέσω παράνομων ενεργειών και δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ και τον ηλεκτρονικό τύπο, αντίθετα με ότι προβλέπεται από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κράτους δικαίου και αξιών, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ισονομίας, ίσων ευκαιριών, οικονομικής ελευθερίας, ελεύθερης επιχειρηματικής δραστηριότητας) για τον καθένα από τους καταγγελλόμενους και λόγω υλικής και ηθικής μας βλάβης από την άδικη, παράνομη και αξιόποινη συμπεριφορά τους.

Υ.Γ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. Η Γερμανία ορίζει την KfW ως ∆ανειστή για λογαριασμό της Γερμανίας και για τους σκοπούς της Σύμβασης ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης. Η Γερμανία μπορεί επίσης, να ορίσει την KfW ως εκπρόσωπό της, σε σχέση με την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων και λειτουργιών στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, υπό τον όρο ότι η KfW, δεν δικαιούται να εκπροσωπήσει τη Γερμανία για τους σκοπούς των Άρθρων 4, 7 και 8. Παρά την εν λόγω εκπροσώπηση, η Γερμανία ευθύνεται πλήρως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Ως εκ τούτου,στην παρούσα Συμφωνία και ως προς τη Γερμανία, κάθε αναφορά στο Συμβαλλόμενο Μέρος και στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις αυτού, αφορούν την Γερμανία και κάθε αναφορά στους ∆ανειστές και στα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, αφορούν την KfW, ως ∆ανειστή στο πλαίσιο της Σύμβασης ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης, που υπόκειται στις οδηγίες, καθώς τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας, υπό την προϋπόθεση ότι, όταν μια λειτουργία, καθήκον ή υποχρέωση επιβάλλεται σε έναν ∆ανειστή στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Γερμανία, ως Συμβαλλόμενο Μέρος αυτής, την διασφαλίζει έναντι των λοιπών.

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η Επιτροπή, για λογαριασμό των Μερών, διαπραγματεύεται (i) την Σύμβαση∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης σύμφωνα με την οποία τα Κοινά οργανωμένα ∆ιμερή ∆άνεια, υπό την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτή, τίθενται στη διάθεση του ∆ανειολήπτη, (ii) το Μνημόνιο Συνεννόησης με τον ∆ανειολήπτη και (iii) συγκεντρώνει και διασφαλίζει όλους τους προηγούμενους όρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη (πλην της Γερμανίας), εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να υπογράψει για λογαριασμό τους τη Σύμβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής της από αυτά, κατόπιν συνεργασίας τους με την ΕΚΤ.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν δια του παρόντος την Επιτροπή να υπογράψει για λογαριασμό τους το Μνημόνιο Συνεννόησης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισής του από αυτά, κατόπιν συνεργασίας τους με την ΕΚΤ. Οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις καθώς και η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο Άρθρο 3, τίθενται άμεσα σε ισχύ με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, με την επιφύλαξη των όρων του Άρθρου 1(2) πιο πάνω. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τον ∆ανειολήπτη, που διεξάγονται από την Επιτροπή.

2. Η Σύμβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης αφορά συνολικό ποσό κεφαλαίου που ανέρχεται μέχρι του ύψους των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο άθροισμα των διμερών δανείων, που μπορεί να συναφθούν από όλουςτους ∆ανειστές (εφεξής αναφερόμενη ως η «∆ανειακή ∆ιευκόλυνση»).

3. Η ∆έσμευση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και, επιπλέον, στην περίπτωση της Γερμανίας, του αντίστοιχου ∆ανειστή KfW, στο πλαίσιο της Σύμβασης ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό του διμερούς δανείου, όπως αυτό μπορεί να διαιρείται σε ετήσια τμήματα, τα οποία κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος (η Γερμανία για λογαριασμό της KfW) ή ο αντίστοιχος ∆ανειστής έχει δεσμευθεί να διαθέσει, δηλαδή το ποσό σε ευρώ που προσδιορίζεται από την εφαρμογή του ποσοστού που καθορίζεται παραπλεύρως του ονόματος κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους στην τρίτη στήλη (η «Κλείδα Συνεισφοράς») στο Παράρτημα 2, του συνολικού κεφαλαίου των 80 δισ. ευρώ, όπως μπορεί μεταγενέστερα να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τα Άρθρα 2(5)(β) και 2(7).

4. Η ∆έσμευση κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους (η Γερμανία για λογαριασμό της KfW) και του αντίστοιχου ∆ανειστή, να παρέχει το αντίστοιχο διμερές δάνειο είναι σταθερή και υποχρεωτική. Υπόκειται δε, μόνο στην εκπλήρωση τυχόν διαδικασιών1 που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία κάθε Μέρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών. Εφόσον οι εν λόγω διαδικασίες ολοκληρωθούν επιτυχώς, τα Μέρη έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στα ∆άνεια ή να διασφαλίζουν ότι ο αντίστοιχος ∆ανειστής συμμετέχει, στο πλαίσιο της αντίστοιχης ∆έσμευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ετήσια τμήματα του δανείου που αναφέρονται στο Άρθρο 2(3), κατά περίπτωση, για τα ποσά που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, με την επιφύλαξη των αποφάσεων που αναφέρονται στα Άρθρα 2(5)(β) και 4(2) όσον αφορά την αποδέσμευση των εκταμιεύσεων.

3. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται και συμφωνούν τα ακόλουθα:

1. Όλοι οι ∆ανειστές κατατάσσονται στην αυτή σειρά και σύμμετρα.

3. Η ομόφωνη απόφαση των Συμβαλλόμενων Μερών είναι απαραίτητη προκειμένου να εγκριθεί η τροποποίηση (i) της παρούσας Συμφωνίας ή του Μνημονίου Συνεννόησης ή (ii) οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους της Σύμβασης ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης: συνολικό αρχικό ποσό της Σύμβασης ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης, ∆έσμευση, Προσαρμοσμένη Ποσοστιαία % Συνεισφορά, Περίοδος ∆ιαθεσιμότητας, ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών ή Επιτόκιο για οποιοδήποτε ανεξόφλητο ∆άνειο. Ομοφωνία σημαίνει μια θετική ή αρνητική ψήφος από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, υπό τον όρο ότι κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει ακυρώσει τη ∆έσμευσή του ως ∆ανειστής (στην περίπτωση της Γερμανίας, η ∆έσμευση της KfW) να πραγματοποιήσει περαιτέρω ∆άνεια, δεν έχει ψήφο σε αποφάσεις όσον αφορά σε τέτοια περαιτέρω ∆άνεια αλλά διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου του σε ζητήματα που επηρεάζουν ∆άνεια, τα οποία (ή στην περίπτωση της Γερμανίας, η KfW) έχει χρηματοδοτήσει και που παραμένουν εκκρεμή.

ΕΛΛΑ∆Α
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010
Γ. ∆ιαρθρωτικές Πολιτικές

22. Οι διαρθρωτικές πολιτικές ενισχύονται προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να εξέλθουμε γρήγορα από την κρίση. Οι πολιτικές αυτές θα ενισχύσουν την ευελιξία και την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, θαδιασφαλίσουν την αποκατάσταση των μισθών και των τιμών και στη συνέχεια θα διατηρήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και, σταδιακά, θα αλλάξουν τη διάρθρωση της οικονομίας προς ένα μοντέλο ανάπτυξης περισσότερο βασισμένο στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ με στόχο την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, όπως καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης που επισυνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ). Ειδικότερα:

Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Χρέους: Η Κυβέρνηση θα επικαιροποιήσει τη στρατηγική και τα εργαλεία διαχείρισης του χρέους προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο επαρκούς διαχείρισης του κινδύνου. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και η επικοινωνία, η Κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεξετάσει το πλαίσιο λειτουργίας καθώς και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου που αφορά στη διαχείριση του χρέους με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας και της ικανότητας πρόβλεψης στις ενέργειες μας. Η κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό από το ∆ΝΤ.

∆ιαχείριση και αποκρατικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. Οι κρατικές επιχειρήσεις πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερη διαφάνεια με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητά τους και τη μείωση των ζημιών τους. Ως πρώτο βήμα, οι οικονομικές καταστάσεις για το 2009 των δέκα κρατικών επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες ζημιές, αφού ελεγχθούν από ορκωτούς λογιστές, θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Θα συνταχθεί ένα χρονοδιάγραμμα και σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των μεγαλύτερων ζημιογόνων επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα των σιδηροδρόμων και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το εν λόγω σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του κόστους, μεταξύ των οποίων είναι ο εξορθολογισμός των εξυπηρετούμενων δικτύων και η αύξηση των τιμολογίων. Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που ανήκουν σε δημόσιες επιχειρήσεις ή στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και ενίσχυσης της εποπτείας της κρατικής ιδιοκτησίας.

Γερμανία,

24./06/2014

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ Ευάγγελος ∆ημητρίου Γούτος

και για την HELLENIC DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG Τηλ. (gr): (+30) 2754052165 Τηλ. (de): (+49) 21187637520

Συνημμένα:
α/ Η από 27/03/2014 απάντηση Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. (σχετ. 1α).
β/ Το αποδεικτικό κατάθεσης δημόσιας πρότασης (σχετ. 1β).
γ/ Η από 26/02/2014 δημόσια πρόταση “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” (σχετ. 1γ) και
δ/ Η από 21/11/2011 εξώδικη πρόσκληση – διαμαρτυρία προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. (σχετ. 1δ).

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

1. Άρθρο από το ειδησεογραφικό site http://www.bankingnews.gr

“Σε εξέλιξη η αύξηση κεφαλαίου της Lamda Development – Ισχυρές πιέσεις στο δικαίωμα -64% και στην μετοχή -4%

30/06/2014 – 17:20 http://www.bankingnews.gr

Η αύξηση κεφαλαίου της Lamda Development των 150 εκατ. ευρώ ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου… (upd4) Μεγάλες πιέσεις για δεύτερη διαδοχική ημέρα δέχτηκε το δικαίωμα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατ. με τιμή 4,25 ευρώ της Lamda Development που έκανε πρεμιέρα διαπραγμάτευσης την Παρασκευή.

Σήμερα το δικαίωμα έκλεισε με πτώση -64% στα 0,1080 ευρώ με 883.186 τεμάχια φτάνοντας να χάνει -69%, ενώ την Παρασκευή έκλεισε με πτώση -42,75%!

Σήμερα, η μετοχή έκλεισε με πτώση -3,20% στα 4,54 ευρώ (έφτασε να χάνει -5,12%), διακινώντας 50.720 τεμάχια. Όπως έχουμε επισημάνει αποτελεί όχι απλά μεγάλη πρόκληση αλλά και προσβολή στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στον μεγαλύτερο διαγωνισμό δημόσιας ακίνητης περιουσίας….

Αναφερόμαστε προφανώς στην αξιοποίηση του Ελληνικού μια διαδικασία που προκάλεσε την οργή των πολιτικών κομμάτων καιτης πλειοψηφίας του πολιτικού και οικονομικού τύπου. Αναφερόμαστε επίσης, προφανώς, στην εταιρία Lamda Development του ομίλου Λάτση. ∆ιαβάζοντας το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου των 150 εκατ ευρώ στην τιμή των 4,25 ευρώ (η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου και στις 21 Ιουλίου εισάγονται οι νέες μετοχές) της Lamda Development εξάγονται ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Ας δούμε τα δεδομένα…

1)Η Lamda χρειαζόταν απαραιτήτως την αύξηση κεφαλαίου γιατί εμφάνιζε μείωση κεφαλαίων και είχε έλλειμμα στα κεφάλαια κίνησης. ∆ηλαδή μια εταιρία συμμετείχε στον μεγαλύτερο διαγωνισμό αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και δεν πληρούσε τα κριτήρια. Μπορεί η εταιρία να επικαλείται ότι στην αξιοποίηση του ελληνικού συμμετέχει group εταιριών από το Abu Dhabi και η κινέζικη Fosum αλλά είναι γεγονός ότι η εταιρία είχε σοβαρό έλλειμμα κεφαλαίων.

2)Η Lamda εμφανίζει έλλειμμα σε κεφάλαιο κίνησης 211 εκατ ευρώ και η εξέλιξη αυτή δεν είναι μόνο πρωτοφανής αλλά αποδεικνύει ότι η εταιρία δεν είναι εύρωστη χρηματοοικονομικά. Πως δόθηκε λοιπόν το Ελληνικό στην Lamda Development; Μάλιστα αναφέρεται ότι αν δεν μπορέσει να καλύψει τα 211 εκατ έλλειμα στο κεφάλαιο κίνησης θα υλοποιήσει και νέα αύξηση κεφαλαίου.

3)Η Lamda χρειάζεται υποχρεωτικά να αναχρηματοδοτήσει δάνεια 235,8 εκατ ευρώ σε σύνολο δανείων 594 εκατ και γεννάται το ερώτημα τι σημαίνει αναχρηματοδότηση; Μια εταιρία προβαίνει σε αναχρηματοδότηση επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δανείων αυτών. Μείζον θέμα λοιπόν πως μια εταιρία που θέλει να αναχρηματοδοτήσει 235,8 εκατ ευρώ δάνεια πλειοδότησε στον διαγωνισμό για το Ελληνικό.

4)Η εταιρία Lamda εμφανίζει ζημίες το 2011 κατά -29,5 εκατ, το 2012 κατά -98,23 εκατ ευρώ και το 2013 κατά -48,63 εκατ ευρώ ενώ το α ́ τρίμηνο του 2014 εμφάνισε λογιστικά κέρδη 675 χιλιάδες ευρώ.

5)Τα Ταμειακά διαθέσιμα της Lamda συνεχώς μειώνονται. Από 131 εκατ το 2011 στα 42,8 εκατ το 2013.

6)Μια εταιρία που εμφανίζει επί 3 χρόνια ζημίες, μείωση κεφαλαίων, έλλειμμα σε κεφάλαιο κίνησης και μείωση ταμειακών διαθεσίμων έχει την δυνατότητα να πληρώνει τον CEO της εταιρίας 183,15 χιλιάδες ευρώ και 231 χιλιάδες ευρώ ασφαλιστικό πρόγραμμα.

7)Ο Λάτσης μετά την αύξηση κεφαλαίου θα βρεθεί με 74,45% η Eurobank δεν πρέπει να συμμετάσχει στην ΑΜΚ και σε μια τέτοια περίπωση θα μειωθεί το ποσοστό της στο 4,42% και των ιδιωτών που κατέχουν 23,64% μπορεί να μειωθεί το ποσοστό τους στο 15,85% αν υπάρξει dilution. Η ουσία σε όλα αυτά είναι ότι η Lamda Development δεν πληρούσε κανένα κριτήριο χρηματοοικονομικής υγείας αλλά παρ ́ όλα αυτά πλειοδότησε στον διαγωνισμό για το Ελληνικό.

8)Την ίδια στιγμή ο βασικός μέτοχος της Lamda ο Λάτσης έχει πλειάδα εκκρεμοτήτων με το ελληνικό κράτος. Μετά την Eurobank όπου ο Λάτσης δεν κατέβαλλε τα 2,5 δισεκ. που του αναλογούσαν και φόρτωσε το βάρος στον έλληνα φορολογούμενο, μετά την σκανδαλώδη πώληση του Ελληνικού στην Lamda Development μια νέα σκανδαλώδη απόφαση ελήφθη από την διυπουργική επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η νομιμοποίηση του The Mall της Lamda Development στο Μαρούσι συμφερόντων Λάτση αποδεικνύει ότι η χώρα έχει πλήρως διαφθαρεί, η κυβέρνηση αντί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνίας νομιμοποιεί προκλητικά αυθαίρετα, επιλέγοντας απαράδεκτες τακτικές και εντάσσοντας το The Mall σε fast track. Η παρανομία του Mall δεν είναι υποθετική ή εικαζόμενη, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει χαρακτηρίσει ξεκάθαρα το ακίνητο….παράνομο. Όμως το μείζον ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο, προκαλώντας την κοινή γνώμη, προκαλώντας την κοινωνία αποφασίζει για τρίτη συνεχόμενη φορά σκανδαλωδώς να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Λάτση. Ο Λάτσης δεν βρίσκεται τυχαία στο επίκεντρο. Το ελληνικό κράτος….δεν τον υποχρέωσε να πληρώσει τα 2,5 δισεκ. που του αναλογούσαν στην Eurobank. Σχεδίασε έξυπνα να φορτώσει το πρόβλημα στον έλληνα φορολογούμενο πολίτη και το ΤΧΣ ανακεφαλαιοποίησε την Eurobank με 5,8 δισεκ. ευρώ.

Ο δραπέτης μέτοχος Λάτσης φόρτωσε το πρόβλημα στο κράτος και στον έλληνα φορολογούμενο. Σε καμία χώρα του πλανήτη δεν θα συνέβαινε αυτό με το Ελληνικό και δεν θα είχαν υποβάλλει παραιτήσεις υπουργοί.”

Η περίπτωση της Eurobank αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό και ηθικό σκάνδαλο στην νεότερη ιστορία γιατί ο Λάτσης που οφείλει 2,5 δισεκ. κατάφερε να απαλλαγεί αυτής της τεράστιας υποχρέωσης. Και ενώ για το κράτος ο Λάτσης όχι μόνο δεν θα έπρεπε να είναι προνομιακός συνομιλητής αλλά να έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες ώστε να καλύψει τις τεράστιες υποχρεώσεις του, πάλι η ελληνική κυβέρνηση προκλητικά, δόλια δίνει ένα πινακίου φακής το Ελληνικό το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου στον Λάτση στην Lamda Development μια ζημιογόνο εταιρία που χρειάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθεί….μετά τον διαγωνισμό για να μπορέσει να συμμετάσχει στην επένδυση.

Στην Ελλάδα όμως το πολιτικό σύστημα δεν διδάχθηκε, δεν πήρε το μήνυμα των ευρωεκλογών, πρόκειται για μια απίστευτη πρόκληση του κράτους προς την κοινωνία. Ο Λάτσης που χρωστάει 2,5 δισεκ. λόγω της Eurobank συμμετέχει αγοράζοντας το ελληνικό έναντι πινακίου φακής τίμημα. Και δεν φθάνουν όλα αυτά ο Λάτσης καταφέρνει με τις διασυνδέσεις που έχει στην κυβέρνηση να νομιμοποιήσει το παράνομο mail όπως έχει αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιος κυβερνά αυτή την χώρα ο λαός μέσω των εκλεγμένων κυβερνήσεων του ή ορισμένοι επιχειρηματίες; Η κυβέρνηση δεν έλαβε το μήνυμα των ευρωεκλογών…. Οι σκανδαλώδεις διατάξεις που χαρίζουν δισεκατομμύρια σε επιχειρηματίες μολύνουν το πολιτικό σύστημα και προσβάλουν την κοινωνία.

2. Άρθρο από το ειδησεογραφικό site http://www.defence-point.gr

13/10/2011 10:37

Θέλουν να πουλήσουν το Ελληνικό για πέντε μόλις δισεκατομμύρια και κωφεύουν ύποπτα σε πρόταση που κατέθεσε ελληνική εταιρία με εξειδίκευση στο real estate και παγκόσμια δραστηριότητα (1.500 συνεργάτες ανά την υφήλιο), η οποία υποστηρίζει ότι τα έσοδα από το επιχειρηματικό σχέδιο που προτείνει μπορεί να είναι τουλάχιστον εξαπλάσια!

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο στην ουσία φιλοδοξεί να μετατρέψει την περιοχή σε Ριβιέρα και Μονακό, να προσελκύσει το διεθνές τζετ-σετ, απαγορεύοντας για λόγους αλλοίωσης του χαρακτήρα της συγκεκριμένης επένδυσης (ακόμα και η τεχνοτροπία των κατασκευών θα ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές) την οικοδόμηση καζίνο και άλλων συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες ξεσήκωσαν στο πρόσφατο παρελθόν – και όχι άδικα – τις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο!

Αναρωτιόμαστε αν τα συμπτώματα… κώφωσης που παρατηρούνται στον κρατικό μηχανισμό και την πολιτική εξουσία σχετίζονται με αυτή… τη μικρολεπτομέρεια.

Το ρεπορτάζ στην προσπάθεια ελέγχου των στοιχείων που λάβαμε αναδεικνύει και μια άλλη, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα παράμετρο: Ότι εάν το όλο επενδυτικό σχέδιο εισαχθεί σε κάποια σοβαρή χρηματαγορά, τότε οι υπεραξίες που θα μπορούσαν να προκύψουν ανέρχονται σε ιλιγγιώδη νούμερα!

Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι «δουλειά στο γόνατο», αλλά πρόκειται κυριολεκτικά για μια καινοτόμο προσέγγιση Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος μάλιστα, παρότι εμπλέκεται στον χώρο, ∆ΕΝ ζητά καν να κατασκευάσει τα ακίνητα και τις υπόλοιπες υποδομές, αλλά απλώς να καθοδηγήσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, όντας ο εμπνευστής του και προφανέστατα αυτός που κατανοεί τη λογική του όλου εγχειρήματος! Όλες οι αναθέσεις θα γίνουν κατόπιν διεθνούς ανοιχτού (στο διαδίκτυο) μειοδοτικού διαγωνισμού, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ένα πρότυπο δράσεων το οποίο υποτίθεται ότι πρεσβεύει και προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στη χώρα και ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Όπως πληροφορηθήκαμε εργάστηκε επί μακρόν ομάδα τεχνικών, οικονομολόγων και νομικών για να καταρτίσει την τελική πρόταση στο ελληνικό δημόσιο. Η ανάγνωση της λίστας αποδεκτών κόβει την ανάσα, εάν αναλογιστεί κανείς ότι ούτε ένας εξ αυτών των μεγαλόσχημων (από τον πρωθυπουργό, μέχρι την επιτροπή αποκρατικοποιήσεων και τους εμπλεκόμενους δήμους) δεν αξιώθηκε να σηκώσει το τηλέφωνο και να ζητήσει διευκρινήσεις, ή σε τελική ανάλυση να πει «ευχαριστώ… δεν θα πάρουμε»!

Σε αδρές γραμμές, αφού όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αναγνώσει τόσο το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση που υπεβλήθη, όσο και τη λίστα των αποδεκτών, πρόκειται για μια εντυπωσιακή πρόταση η οποία εάν προωθηθεί θα μπορούσε στην κυριολεξία να αποτελέσει την απαρχή αναστροφής της οικονομικής κακοδαιμονίας του τόπου, αφού πέραν των τεραστίων εσόδων που θα μπορούσε να φέρει στο ελληνικό κράτος όχι μόνο ως επένδυση καθεαυτή, αλλά και με την προσέλκυση επενδυτών υψηλότατου εισοδηματικού επιπέδου οι οποίοι θα οδηγούσαν το σύνολο της Νότιας Αθήνας σε ανάπτυξη αφού απαιτούν υπηρεσίες εντελώς διαφορετικού επιπέδου από τις συνήθεις.

“Απίστευτη πρόταση αξιοποίησης του Ελληνικού και άπαντες κωφεύουν!

http://www.defence-point.gr/news/?p=22911

Σε κάθε περίπτωση δεν χωράει αμφιβολία ότι το σχέδιο αυτό το οποίο το πληροφορηθήκαμε από σχετική ομάδα που έχει δημιουργηθεί στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, το πασίγνωστο«Facebook» (Ελλήνων Πολιτεία), θα πρέπει αν μη τι άλλο να συζητηθεί τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνίας. ∆εν μπορεί όταν κάποιος επενδύει ουκ ολίγα χρήματα για να εκπονήσει μια τέτοια μελέτη να αντιμετωπίζεται στη χώρα από τους κρατούντες με αδιαφορία, ιδίως όταν στη σημερινή συγκυρία απαιτείται εκτός από όραμα και αντισυμβατική προσέγγιση, μια εκδοχή της «στρατηγικής έμμεσης προσέγγισης» (The strategy of the indirect approach), για να δανειστούμε τον τίτλο ενός εντυπωσιακού έργου του μεγάλου θεωρητικού της στρατηγικής Σερ Μπέιζιλ Λίντελ Χαρτ…

Επισυνάπτουμε κλείνοντας, με την σειρά, για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών μας, όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως τα ζητήσαμε και τα λάβαμε:

1) «Πρόταση Προς Την Ελληνική ∆ημοκρατία»,
2) «Λίστα Παραληπτών Πρότασης»,
3) «∆ελτίο Τύπου»,
4) «Γνωστοποίηση Προς Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας ∆ημοσίου Α.Ε.».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ιστότοπος που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο θέμα τον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν στην ακόλουθη διεύθυνση:www.ellinonpoliteia.org”

Click to access keimeno-kataggelias1.pdf

 

Συνημμένα Αρχεία:

1. Η από 01/07/2014 στην αρμόδια θεσμική αρχή στην Ελλάδα, Καταγγελία – Αναφορά ΕΔΩ
2. Η από 27/03/2014 απάντηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ΕΔΩ
3. Το αποδεικτικό κατάθεσης επικαιροποιημένης δημόσιας πρότασης ΕΔΩ
4. Η από 26/02/2014 δημόσια πρόταση “Ελλήνων Πολιτεία” ΕΔΩ
5. Η από 21/11/2011 εξώδικος πρόσκληση – διαμαρτυρία προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ΕΔΩ
6. Το από 11/10/2011 αποδεικτικό κατάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. της από 06/10/2011 δημόσια πρόταση έργου “Ελλήνων Πολιτεία” ΕΔΩ

Σχετικό:

Η Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C 179/02) 

 

update 

18/02/2015 – Αίτημα της HDB AG για έκδοση Εισαγγελικής Διασυνοριακής Παραγγελίας 

10 comments on “Hellenic Development Beteiligungs AG κατά ΤΑΙΠΕΔ, υπουργών οικονομικών και Τράπεζας της Ελλάδας για Χειραγώγηση/Κερδοσκοπία επί του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους

 1. Άλλες μηνυτήριες αναφορές κατά ΤΑΙΠΕΔ και παντός άλλου υπευθύνου

  Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά κατά ΤΑΙΠΕΔ για ΟΛΠ 16 Απριλίου 2014

  ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ για διερεύνηση παράνομων πράξεων στην διαδικασία πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης – 02/12/2013

  Μηνυτήρια αναφορά Νίκου Γαλανού για το Ελληνικό

  Εξώδικο και μηνυτήρια αναφορά για το σκανδαλώδες ξεπούλημα μέσω ΤΑΙΠΕΔ

  Εξώδικο περιφερειάρχη σε ΥΠΕΘΑ, Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο και ΤΑΙΠΕΔ για το Ναυτικό Οχυρό 2 Οκτωβρίου 2014 Εμπεριέχει όλες τις νομικές κινήσεις που έγιναν για το ίδιο θέμα.


  – Στην εισαγγελέα διαφθοράς η πώληση 28 ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ

  04.04.2014

  Έρευνα για την πώληση 28 ακινήτων του Δημοσίου μέσω ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε η εισαγγελέας Διαφθοράς κ. Τριανταφύλλου, με αφορμή τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Ε. Τσουρούλης, Γ. Καρδαράς και Γ. Βρέλλος που ζητούσαν να διερευνηθεί εάν υπάρχει έδαφος τέλεσης του αδικήματος της απιστίας ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης πράξης.
  Οι τρεις, με τη στήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κατέθεσεν την Τετάρτη αίτηση κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος περί του καθορισμού όρων κατά παρέκκλιση όλων των ισχυόντων πολεοδομικών όρων για το κτήριο του Κεράνη όπου σχεδιαζόταν η μετεγκατάσταση των δικαστηρίων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε αρνηθεί την υπογραφή των σχεδιαζόμενων συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης, διότι έκρινε αδιαφανείς όλες τις διαδικασίες, τις πωλήσεις και τις επαναμισθώσεις για 20 χρόνια και μη συμφέρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο.
  “Η επιμονή του υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου αποδεικνύεται και από το με αριθμ. 24566/31.3.2014 έγγραφο, όπου με απευθείας ανάθεση συμπληρώνεται το αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου στο κτήριο Κεράνη. Άρα ο αγώνας συνεχίζεται», ανέφερε ο Γ. Καρδαράς.

  • Πειραιάς, 29/1/2014
   Δελτίο Τύπου

   Στα πλαίσια της αναζήτησης ευθυνών για την πώληση των 28 ακινήτων (και μεταξύ αυτών του κτιρίου του προοριζομένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα Δικαστήρια) αντιπροσωπεία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ-ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ αποτελούμενη από τους κ.κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΣΟΥΡΟΥΛΗ, ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΔΑΡΑ και ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΕΛΛΟ, δικηγόρους Πειραιά, κατέθεσε στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ την με αριθμ. πρωτ. Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 752/29-1-2014 ΑΝΑΦΟΡΑ τους σύμφωνα με την οποία αιτούνται να διερευνηθεί εάν υπάρχει έδαφος τέλεσης του αδικήματος της απιστίας που προβλέπει το άρθρο 390 ΠΚ ή οποιουδήποτε άλλου μπορεί να προκύψει από την έρευνα καθώς από τα διαλαμβανόμενα στην αναφορά στοιχεία προκύπτει ότι δεν τεκμηριώνεται όφελος του Δημοσίου από την εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση των ακινήτων.

   Επίσης ζητείται η διερεύνηση τυχόν ευθυνών όσων συμμετείχαν και εξακολουθούν να συμμετέχουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην αναδιαρρύθμιση του κτιρίου καθώς και εκείνων που δίνουν εντολές και συνεχίζουν τις εργασίες με κοστολόγιο άνω του 1.000.000 ευρώ στου ΚΕΡΑΝΗ σπαταλώντας χρήματα των ελλήνων πολιτών μεσούσης της κρίσης για να αναδιαρρυθμιστεί ένα προορισμένο για ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ σε ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ.

   Αξιοσημείωτο είναι ότι έχει εκδοθεί σε χρόνο ρεκόρ της τάξης των 15 ημερών Κοινή Υπουργική Απόφαση που επέχει θέση άδειας ενώ απαιτούνται άλλοι κτιριοδομικοί όροι, (πχ 500 klg ανά τ.μ. κλπ για κτίριο όπου υπάρχει συνάθροιση κοινού) για τη δημιουργία ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΝ στην αρχική σχεδίαση του ΚΕΡΑΝΗ.

   http://www.lawnet.gr/news/anakoinosi-tis-epitropis-agona-gia-tin-kata8esi-minutirias-anaforas–31911.html

   • Η Αριθμητική Μιας Μήνυσης… (Σημείωμα Foroline)

    Οι τρεις δικηγόροι σε υπόμνημά τους ανάμεσα στα άλλα υποστηρίζουν ότι οι καπναποθήκες Κεράνη για να αποκτηθούν από το Δημόσιο και να μετασκευαστούν στο σημερινό κτίριο κόστισαν περίπου 80 εκατ. ευρώ. Το κτίριο, μαζί με άλλα πολλά, μεταβιβάστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε. (πρώην θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας) αντί ποσού μόλις 10 εκατ. ευρώ. Το κτίριο ταυτόχρονα με τη μεταβίβασή του νοικιάστηκε από την ΠΑΝΓΑΙΑ στο ΤΑΙΠΕΔ, για να χρησιμοποιηθεί ως «κυβερνητικό κτίριο». Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 20 χρόνια και το ετήσιο μίσθωμα 2.652.000 ευρώ. Τα 10 εκατ. ευρώ αυτά θα μειώσουν το δημόσιο χρέος , ενώ το Ελληνικό Δημόσιο ως αντάλλαγμα θα καταβάλλει επί 20 χρόνια 2.652.000 ευρώ κατ’ έτος, δηλαδή 53.040.000 ευρώ.

    Αν προχωρήσουμε λίγο τον συλλογισμό μας και συνάμα κάνουμε κάποιες απλές αριθμητικές πράξεις , θα “ανακαλύψουμε” ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλλε και θα καταβάλλει 80.000.000 € (αγορά και ανακατασκευή) + 53.040.000 € (για ενοίκια 20 ετών) : Σύνολο 133.040.000 € … Για να λάβει από τη πώληση του κτιρίου 10.000.000 € !!! Με απλά “ελληνικά” , σε περίοδο οικονομικής κρίσης με δυσθεώρητο χρέος , εισπράττουμε για την εξυπηρέτηση του χρέους 10εκ.€ ενώ από την άλλη καλούμεθα να καταβάλλουμε συνολικά 123εκ.€ περίπου για την συγκεκριμένη συναλλαγή.

    Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι απλό και καθόλου απλοϊκό…
    Με αυτό το τρόπο θα μειώσουμε το χρέος της Χώρας και θα βάλουμε τις βάσεις για να εξέλθουμε από την κρίση ?

    http://foroline.gr/archives/1151

  • Τα παραχωρούν αντί 261 εκατ. και θα πληρώσουμε 600 εκατ. για να τα νοικιάσουμε

   Σε απίστευτη απάτη, σε βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων, εξελίσσεται η υπόθεση της «αξιοποίησης» των 28 ακινήτων του Δημοσίου. Το ΤΑΙΠΕΔ παραχώρησε την εκμετάλλευση τους στις εταιρείες real estate των τραπεζών Εθνικής και Eurobank για 20 χρόνια αντί του ποσού των 261,3 εκατ. ευρώ και αυτές θα τα νοικιάσουν στο Δημόσιο αντί 30 εκατ. ευρώ το χρόνο. Δηλαδή θα εισπράξουν 600 εκατ. ευρώ.

   Η συνέχεια εδώ :

   https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/10/27/h-απατη-τα-αρπακτικα-των-δημοσιων-ακιν/

 2. Προσωπική Καταγγελία Του Κου Ευάγγελου Δ. Γούτου Προς Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Στην Ελλάδα (26/02/2014)

  Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα υπέχει θέση καταγγελίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και θέση αποδεικτικού μέσου.
  26/02/2014, Ελλάδα

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  Του Ευάγγελου Δ. Γούτου, Έλληνα υπηκόου, κατοίκου προσωρινά Πορτοχελίου του Δήμου Εμιονίδας, Ν. Αργολίδας – Ελλάδα (Τ: (+30) 27540 52165 – Ε: info@goutos.com) ως έχων έννομο συμφέρον από την παράνομη μη αξιολόγηση της πρότασης έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, που έγινε τον Οκτώβριο του έτους 2011, στην οποία υπήρχε πρόβλεψη της δωρεάν συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου σε αυτό, με ποσοστό 30%, με αποτέλεσμα τη μη ευόδωση του ως άνω έργου.

  ΠΡΟΣ

  Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.”, που εδρέυει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου), και εκπροσωπείται νόμιμα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του και πιο συγκεκριμένα από
  α/τον Κωνσταντίνο Σ. Μανιατόπουλο, Πρόεδρο,
  β/τον Ιωάννη Εμίρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO),
  γ/τον Ανδρέα Ταπραντζή, Εντεταλμένο Σύμβουλο,
  δ/το Γεώργιο Κουτσουδάκη, Μέλος του Συμβουλίου και
  ε/τον Άρη Καλλιπολίτη, Μέλος του Συμβουλίου.-
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
  1)Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049, Βρυξέλλες),
  2)Την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα)
  3)Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (12, rue Alcide De Gasperi, Λουξεμβούργο),
  4)Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ελλάδας (Τσόχα & Βουρνάζου 4, Αθήνα),
  5)Τα μέλη της Επιτροπής της Τρόικα στην Ελλάδα, όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Horst Reichenbach (Χορστ Ράιχενμπαχ), (Πειραιώς 132, Αθήνα),
  6)Την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας (Πρώην Σχολή Ευελπίδων Αθηνών, Κτίριο 6),
  7)Την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, ως εκπρόσωπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας (Καραολή & Δημητρίου 3, Αθήνα),
  8)Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (6a, Circuit de la Foire Internationale, Λουξεμβούργο),
  9)Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (98-100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950, Λουξεμβούργο) και
  10)Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Γερμανία), για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες ενέργειές τους.-

  Θέμα: Έργο Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία”

  Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δυνάμει του υπ’ 3986/2011 νόμου του ελληνικού κράτους που προσάρμοσε το Μνημόνιο στην ελληνική έννομη τάξη, σας έχει ανατεθεί η διαχείριση και αξιοποίηση – εκποίηση (μεταξύ άλλων) του μεγαλύτερου σε έκταση και αξία ελληνικού δημοσίου ακινήτου, ήτοι του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού Αττικής. Η σύσταση του Ταμείου σας είχε ως αποκλειστικό σκοπό την εν γένει αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων, ώστε να απομειωθεί το ελληνικό δημόσιο χρέος. Για το σκοπό αυτό, ο Νομοθέτης φρόντισε η σύστασή σας να οπλιστεί με το κατάλληλο νομοθετικό (αναπτυξιακό) πλαίσιο, καθώς και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς για την στελέχωσή του, ώστε η Διοίκησή σας να είναι ανεξάρτητη από την κρατική εξουσία και κατ’ επέκταση να απεμπλακεί με την κρατική διαφθορά, όπως αρμόζει στα ΔΙΕΘΝΗ νομικά πρόσωπα – ταμεία (τύπου fund).

  Παρατήρηση: Το ελληνικό δίκαιο, βάσει του οποίου η σύστασή σας και η εν γένει λειτουργία σας, σαν εκπρόσωποι και διαχειριστές του νομικού προσώπου – Ταμείου, θεωρεί ως πρόσωπα τις ενώσεις φυσικών προσώπων ή περιουσίας για την θεραπεία κοινωνικών αναγκών. Έτσι το «νομικό πρόσωπο», μολονότι δεν υπάρχει στη φύση, αναγνωρίζεται «κατά πλάσμα δικαίου» ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συνεπώς με αυτοτελή ικανότητα Δικαίου.

  Υπενθυμίζεται λοιπόν σε εσάς, ο σκοπός σύστασης του Ταμείου σας:
  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3986/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4038/2012:

  “1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
  2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόμενου άρθρου.
  3. Το Ταμείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
  4. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
  5. Το Ταμείο εδρεύει σε δήμο του Νομού Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό του.
  6. Η διάρκεια του Ταμείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός του Ταμείου δεν έχει εκπληρωθεί.” (http://hradf.com/uploads/files/Mesoprothesmo.pdf)

  Όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, οι ενέργειές σας πρέπει να αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία και προάσπιση των συμφερόντων του Ταμείου που εκπροσωπείτε (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), καθώς βασικός μέτοχός του, ως αυτόνομη νομική οντότητα, είναι το ελληνικό δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Υπουργό οικονομικών και για το λόγο αυτό, οι ενέργειές σας οφείλουν να είναι σύννομες και να συμπλέουν με το ελληνικό δίκαιο (ελληνικό δημόσιο συμφέρον), το ευρωπαϊκό δίκαιο (κράτη πιστωτές του ελληνικού δημοσίου χρέους) και το αγγλικό δίκαιο, ήτοι το δίκαιο των δανειακών συμβάσεων – μνημονίων μεταξύ του κράτους – δανειολήπτη (Ελλάδα), του πιστωτή – Τρόικα και του κράτους – εγγυητή της δανειακής σύμβασης (Γερμανία), με σκοπό την εξόφληση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Ενέχεστε δηλαδή, νομικά και θεσμικά, τόσο έναντι των Ελλήνων πολιτών, όσο και έναντι των Γερμανών πολιτών, ως πιστωτές – εγγυητές του ελληνικού δημοσίου χρέους. Πλην όμως εσείς, καίτοι οι σύμβουλοί σας τυγχάνουν τεχνοκράτες με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων και γνωρίζετε το θεσμικό σας ρόλο και το σκοπό ίδρυσης του Ταμείου που εκπροσωπείτε, παρά ταύτα δεν έχετε μέχρι σήμερα αποτιμήσει την αξία του προαναφερόμενου ακινήτου, δεν έχετε προβεί ούτε καν σε στοιχειώδη επιχειρηματικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική μελέτη αξιοποίησης αυτού, δεν έχετε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση ιδεών, δεν έχετε προσδιορίσει το ελάχιστο επιτευχθησόμενο τίμημα από την αξιοποίησή του, παρά μόνο φημολογείται, κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, ότι θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με τιμή εκποίησης μικρότερη του 1 δις ευρώ (!!!) και με διακανονισμό αποπληρωμής του τελικού επιτευχθησόμενου, απο τους ιδιώτες που θα επενδύσουν, τιμήματος, διάρκειας 10 ετών, χωρίς ουσιαστική απομείωση τουυ ελληνικού δημοσίου χρέους, που αποτελεί και το μοναδικό λόγο της εκποίησης απο εσάς του εν λόγω ακινήτου. Με όλες τις πατραπάνω ενέργειές σας, πράξεις τε και παραλείψεις, κατάφωρα παραβιάζετε το άρθρο 1 του Καταστατικού – Σκοπού του Ταμείου σας, περί αξιοποίησης και όχι εκποίησης των ακινήτων που εκπροσωπείτε, ως διαχειριστές αυτών.

  Εσείς λοιπόν, έχοντας μάλιστα για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία υπό τη διαχειριστική δικαιοδοσία σας τις υπεραξίες της ελληνικής επικράτειας (assets, κατά τη διεθνή ορολογία), ουδέποτε με καλέσατε, ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, να σας παρουσιάσω αναλυτικότερα την πρότασή μου και να απαντήσω σε τυχόν διευκρινήσεις και ουδέποτε προβήκατε στην αποτίμηση των αξιών αυτών, παρά την εκ του νόμου υποχρέωσή σας και έτσι, καθίσταται προφανές πως δεν ενδιαφέρεστε ουσιαστικά για την υλοποίηση του σκοπού δημιουργίας σας, ήτοι την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους, η οποία θα πραγματοποιείτο συμπληρωματικά και μέσω της δωρεάν συμμετοχής του ελληνικού κράτους κατά ποσοστό 30% στην προαναφερόμενη πρότασή μου. Το ως άνω ποσοστό συμμετοχής αποτιμάτο στα 9,3 δις ευρώ το έτος 2011, ενώ το όφελος υπέρ του δημοσίου χρέους αποτιμάται μέχρι και σήμερα στα 21,8 δις ευρώ για το δικαίωμα χρήσης της επιφάνειας γης για 100 έτη, δηλαδή συνολικό δημόσιο όφελος 31,1 δις ευρώ, ποσό που αν δεν οδηγούσε σε απομείωση του δημόσιου χρέους, θα το καθιστούσε τουλάχιστον βιώσιμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους Έλληνες, όσο και τους Γερμανούς, αλλά και λοιπούς Ευρωπαΐους πολίτες. Σκοπίμως λοιπόν εσείς παραβιάζετε ή έστω, από εγκληματική αμέλεια παραβλέπετε τόσο το σύνολο της πρότασής μου, αλλά και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη αυτής για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αναλαμβάνετε τις ευθύνες που σάς αναλογούν, αφού έχετε ήδη στέρξει να τις αποποιηθείτε.

  Με την παρούσα μου καταγγέλλω σήμερα, ατομικά ως φυσικό πρόσωπο και πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων μου από τα εκάστοτε μέλη των διοικήσεων του Ταμείου σας, λόγω της μη αξιολόγησης από εσάς -ως οφείλατε- της πρότασης του έργου “Ελλήνων Πολιτεία”, όπως νόμιμα γνωστοποιήθηκε σε εσάς με το από 11.10.2011 συνημμένο στην παρούσα έγγραφό μου την 11η.10.2011, καθώς επίσης συγγνωστοποιήθηκε στο σύνολο των ελληνικών κομμάτων και στα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, καθώς θεωρώ πως εκ του γεγονότος αυτού υπέστην διακριτική μεταχείριση, η οποία ουδόλως συνάδει με τον ορισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του ατόμου, της ατομικής ελευθερίας, της ισότητας, της ισονομίας και του κράτους δικαίου, αρχές που έχουν ενσωματωθεί εξαρχής στις Συνθήκες της Ε.Ε. και ενισχύονται σήμερα χάρη στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επικαλούμαι επίσης την δέσμευση των κρατών για την προάσπιση του οικουμενικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναπτύσσουν ολοκληρωμένη και ενεργό συνεργασία με χώρες – εταίρους, διεθνείς οργανισμούς, περιφερειακούς οργανισμούς και την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών.

  Φυσικά, δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που διαμαρτύρομαι προς εσάς για το παραπάνω γεγονός, αλλά και στο παρελθόν διαμαρτυρήθηκα με την από 21.11.2011 Εξωδικό μου προς τον τότε Πρόεδρο του Ταμείου σας, καταγγέλλοντας ΔΗΜΟΣΙΑ στα Μ.Μ.Ε. την αποσιώπηση κατάθεσης της προαναφερόμενης προτάσεώς μου, καθως, παρανόμως και χωρίς να εχετε κανένα δικαίωμα επ’ αυτού, ως Διοίκηση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., τηρήσατε την παράνομη διακρατική συμφωνία της Ελλάδας με το Κατάρ, ουσιαστικά μέχρι και το φθινόπωρο του έτους 2013. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία είχε συναφθεί το 2010 από τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο οποίος είχε προσδιορίσει τότε και το τίμημα της εκποίησης, αυτή έπρεπε, ήδη από τον Ιούλιο του έτους 2011, να καταγγελθεί άμεσα τόσο από την τότε ελληνική κυβέρνηση όσο και από αυτή που τη διαδέχθηκε, ως όφειλαν εκ του Μνημονίου.
  Καταγγέλλω επίσης ότι οι ενέργειές σας, πράξεις τε και παραλείψεις, από την σύστασή σας το έτος 2011 και μέχρι σήμερα, ήτοι οι ενέργεις των εκάστοτε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σας, όχι μόνο όσον αφορά στο συγκεκριμένο ακίνητο του Αεροδρομίου, αλλά και στην υπόλοιπη ελληνική ακίνητη περιουσία, ουδόλως συνάδουν με τα χρηστά ήθη, τις αρχές χρηστής διοίκησης – διαχείρισης της αξιοποιήσιμης ελληνικής ακίνητης περιουσίας, που εκ της θέσεώς σας εσείς και μόνο διαχειρίζεστε, αλλά ούτε και με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής εταιρικής διακυβέρνησης. Αντίθετα, αν συνέτρεχαν όλα τα παραπάνω, τότε θα διευκολύνατε την εισαγωγή ξένων και την επένδυση εγχώριων κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία, με άμεσο αποτέλεσμα την απομείωση και βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους. Σημειώνεται, ότι το Μάϊο του έτους 2012 προέβην σε σχετική απάντηση – καταγγελία προς την Dr. Angela Merkel, ύστερα από προσωπικό της ενδιαφέρον για το αυθαίρετα οριζόμενο τίμημα των 25 δις ευρώ για το σύνολο της ελληνικής ακίνητης περιουσίας!!!

  Τέλος, δια της παρούσας μου σας επανακαταθέτω σήμερα την ως άνω πρόταση “Ελλήνων Πολιτεία”, (Συννημένο σχετικό αρχείο 1) όπως ισχύει σήμερα κατόπιν επικαιροποίησής της, τα πνευματικά δικαιώματα επί της οποίας κατέχει πλέον η εδρεύουσα στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας εταιρεία με την επωνυμία “Hellenic Development Beteiligungs AG” και το διακριτικο τίτλο “HDB AG”, κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς μου εκ μέρους της,, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου (ενοχικού ή εμπράγματου) δικαιώματός μου έναντι των φυσικών προσώπων της Διοικησής σας ή έναντι οιωνδήποτε τρίτων, για τα διαφυγόντα αποθετικά ατομικά κέρδη μου ή την οικονομική αποθετική ζημιά μου από την μη αξιολόγηση της πρότασης έργου “Ελλήνων Πολιτεία” το έτος 2011, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ή το αγγλικό δίκαιο. Επιπλέον, επιφυλάσσομαι να ζητήσω νομική συνδρομή του γερμανικού κράτους όποτε και αν αυτό απαιτηθεί.

  Σημειώνεται δε, ότι η παρούσα καταγγελία μου, αλλά και η πρότασή μου “Ελλήνων Πολιτεία” υποστηρίζεται από πλήθος φυσικών προσώπων, Ελλήνων και μη.
  Πληρεξούσιο Δικηγόρο και εκ του νόμου αντίκλητό μου ορίζω τον Dr. Kuschka Marius, (www.engel-heckmann.de).-

  Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ
  Ευάγγελος Δ. Γούτος
  Επιχειρηματίας

  Συνημμένα αρχεία:
  1. Επικαιροποιημένη πρόταση έργου “Ελλήνων Πολιτεία”. Δείτε την πρόταση ΕΔΩ
  Η πρόταση είναι επίσης διαθέσιμη σε:
  – Γερμανικά: http://www.hdb-ag.de/wp-content/uploads/2012/06/1.4-german.pdf
  – Αγγλικά: http://www.hdb-ag.de/wp-content/uploads/2012/06/1.4english.pdf
  2. Αποδεικτικό παράδοσης πρότασης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. στις 11/10/2011. Δείτε το αποδεικτικό κατάθεσης ΕΔΩ
  3. Η από 06/10/2011 πρόταση “Ελλήνων Πολιτεία” που γνωστοποιήθηκε στο Ταμείο στις 11/10/2011

  Click to access ellinon-greek.pdf

  4. Εξώδικος πρόσκληση – διαμαρτυρία προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.. Δείτε το εξώδικο ΕΔΩ

  http://orangespotters.blogspot.gr/2014/03/26022014.html

 3. ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  α/ Κατάφωρη Παραβίαση Ενωσιακού ∆ικαίου Ιδιαίτερα µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος – Αξίας – µείζονος ∆ηµοσίου Συµφέροντος, που βλάπτουν σοβαρά την Εθνική Ελληνική – Ενωσιακή Οικονοµία, παραβίαση οδηγιών, «δηµόσιες συµβάσεις» (2006/C 179/02)
  β/ Παράνοµη, Χειραγώγηση, Αξίας, τιµής, ακίνητης ελληνικής περιουσίας (Άυλα και ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία) παράβαση άτυπων διεθνών όρων των δανειακών συµβάσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου Χρέους

  Δείτε τώρα τι λέει ο νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27-05-2016)

  ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
  ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

  ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
  ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  Άρθρο 189 Εσωτερικός Κανονισμός

  Παράγραφος 1

  1. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, και περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα θέματα: α) εταιρική διακυβέρνηση, β) κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συμφερόντων και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, όπως επίσης και των εμπειρογνωμόνων και άλλων συμβούλων που προσλαμβάνονται ή απασχολούνται, γ) λογιστικά πρότυπα, δ) τυχόν ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) κανονισμό αναθέσεων και προμηθειών που συνάδει με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2) των ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, στ) πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων, ζ) πολιτική μερισμάτων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.

  https://taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/189/paragraph/1/hl/νομοθεσία

 4. From: Evangelos Goutos
  Sent: Wednesday, March 15, 2017 9:43 PM
  To: target.hotline@ecb.europa.eu; info@esma.europa.eu; olaf-fmb-spe@ec.europa.eu; secr_icis@gsis.gr; europol@police.gr

  Subject: Διατλαντική TARGET2 εντολή GAAP/G20, εκδόχεα διαπλαστικών μεικτών δικαιωμάτων από 11/10/2011, Μητρικού Αμερικανικού Διεθνούς Πιστωτικού Ιδρύματος αντισυμβαλλόμενο με τον EFSF/ ESMS

  Από:

  Πρωτεύων Αμερικανικό Mητρικό Διεθνές Τραπεζικό Ίδρυμα

  Κωδικός αναγνωρισημότητας Ar.G.MI.

  Προς:

  Την Ανώνυμη Εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διεθνώς εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνθήκες ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, Συνταγματική Ευρωπαϊκή Υποχρέωση.

  Μια ξεχωριστή νομική οντότητα (φαινόμενο της υπερίδρυσης). … Συνθήκη του Μάαστριχτ που υπογράφηκε το 1992

  Εντολή

  1) Αποδέσμευσης και ανοίγματος τραπεζικών μεταβατικών λογαριασμών θυγατρικών τραπεζικών ιδρυμάτων μας, ο οποίοι ευρίσκονται σε ανταποκρίτριες τράπεζες και είναι σε τραπεζική αργία, όπως τηρούνται στις επικράτειες της Ελλινικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Γερμανίας (11/10/2011-21/04/2016) και εμφαίνονται στο από 09/08/2016 σχετικό έγγραφο μας (EUROPAISCHE COMMISSION) καθώς και στο σχετικό έγγραφο “USDF 31 October 2011”.

  Τραπεζικά αλλοδαπά ιδρύματα με κοινό γερμανικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώο “DE285941183”.

  Με γνωστοποίηση: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο / Federal Reserve Bank / Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

  2) Εντολή διαμεσολάβησης σας μέσω ζεύξης χρηματοδότησης διατλαντικής προσφοράς μας, σε σχέση με την κοινοποιούμενη μέσω εναλλακτικών δικτύων εξαγορά των μετοχών… του από μη εκκαθαρισθέντος υπολοίπου από την Ευρωπαική Ένωση, αποζημίωσης μας και πληρωμή μέσω του τραπεζικού υπολογοριασμού μας (GR9401101290000012962502972 – Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) σε αναφορά σε ευρώ καθώς και σε κλειδωμένη ισοτιμία έτους 2002.

  3) Εντολή μας, όπως έχετε την διεθνή εξουσία εκ του Νόμου, για την εφαρμογή εκ μέρους σας του Νόμου. Άμεσοι Ενωσιακοί, Δημοσιονομικοί, Διακρατικοί, Συνταγματικοί, Εκτελεστοί Κανόνες σε κάθε κράτος μέλος.

  Λόγο των παραπάνω ζητάμε την εκ του νόμου παρέμβαση σας (πολιτική διασυνοριακή χρηματοπιστωτική διαφθορά, εις βάρος των διασυνοριακών καταναλωτών – πελατών μας) προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα εναπομείναντα υποκαταστήματα μας, τα οποία εβρίσκονται στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, καθώς και τις εκ του νομού παρεχόμενες υπηρεσίες, για την ηλεκτρονική επαναλειτουργία μας και την επαναδραστηριοποίηση του προσωπικού μας.

  Legal Name of FI (web-Aristotle Global Monetary Institution) Ar.G.MI. » (AL group) > ΕΔΡΑ USA (21/04/2016) Trade and Investment Partnership (TTIP) with the EU. > Συναλλακτική Διεθνή Τραπεζική Νομική Πρακτική > ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΟΤΗ G+10 > ASTIR PALACE ΕΛΛΑΔΑ > 1,2 BILLION EURO > ORDER > Τμήμα της Ανοικτής Αγοράς Βερολίνο – ΕΥΡΩΠΗ – ESMA. > ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ > ΝΧΙ στην Ελλάδα επιχειρήσεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος > National Bank of Greece S.A. Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

  17 Νοεμβρίου, Astir Palace

  17/11/2016 Legal Name of FI Aristotle Global Monetary Institution. 
Ar.G.MI.
Μη Κάτοικοι ζώνης ευρώ Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος). Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2011/14) (2011/817/ΕΕ) 
ΕΔΡΑ USA. πιστωτή FSA. MARKET EFTA/FATCAΤμήμα Trading Exchange ORDER ASTIR PALACE.
Διεθνή εντολή target2 – προδιαγραφές αποτίμησης ενσωμάτων ενοχικών εμπράγματων διεθνών δικαιωμάτων μας Due Diligence (EORI 2016 location) μετοχών (οι “Μετοχές”) της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ”, (customer id) Ar.G.MI. τα οποία προϋπήρχαν στα πιστωτικά μας αλλοδαπά θυγατρικά ιδρύματα μας στην Ευρώπη.


  Υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η “Δημόσια Πρόταση”)

  Προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών (οι “Μετοχές”) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε.”, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 122000801000, και εδρεύει επί της οδού Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, Τ.Κ. 16671 (η “Εταιρεία”).

  Τμήμα της Ανοικτής Αγοράς Βερολίνο.

  ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
1.2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ETX ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης 
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ 10% ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ.
1.1
800.000.000,00 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ( “Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας” ) .
400.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ) ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΤΧ.
ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΤΕΛΕΣΦΟΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (DEPOSIT FUNT) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ.ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.) – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EΚΤ) (TARGET2 coordinator): πρόσωπο οριζόμενο από την ΕΚΤ

  «διαχειριστής διακανονισμού του TARGET2» (TARGET2 settlement manager): πρόσωπο οριζόμενο από ΚΤ του Ευρωσυστήματος με καθήκον να παρακολουθεί τη λειτουργία της οικείας της συνιστώσας του TARGET2,

  
ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 
ΖΕΥΞΗ τραπεζικών λογαριασμών μας, διαχείριση θυγατρικών αλλοδαπών κεντρικών τραπεζικών λογαριασμών μας διασυνοριακών μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων μας ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ.
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ “διασυστημικός διακανονισμός” (cross-system settlement): μέσω του (Dedicated Cash Account – DCA):

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΣ, HDB-AG Central management cross border Bank Europe «λογαριασμός ΜΠ» (PM account): κάτοχος λογαριασμού ΜΠ, σε ΚΤ του Ευρωσυστήματος, και ο οποίος είναι απαραίτητος στον εν λόγω κάτοχο λογαριασμού ΜΠ προκειμένου: α) να υποβάλλει εντολές πληρωμής ή να λαμβάνει πληρωμές μέσω του TARGET2, και β) να διακανονίζει τις εν λόγω πληρωμές στη συγκεκριμένη ΚΤ του Ευρωσυστήματος,

  Τράπεζα Commerzbank AG, Königsallee 37, 40212 Düsseldorf

  BIC CODE: COBADEFFXXX

  HELLENIC DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG

  IBAN DE 76 3004 0000 0120 6622 01

  Τραπεζικών δραχμικών λογαριασμών μας, αναφορά σε ευρώ με κλειδωμένη ανέκκλητη τριμερή διεθνή νομισματική ισοτιμία του 2002, Ελβετικό Φράγκο (EUR/CHF) και Ευρώ / Δολάριο (EUR/USD).

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ :

  https://justiceforgreece.wordpress.com/αναφορές/διατλαντική-target2-εντολή-gaapg20-εκδόχεα-διαπλ/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.