Ένσταση του συνδυασμού ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ κατά της απόφασης 4/2015 ΑΠ – Ανακήρυξη Συνδυασμών Βουλευτικών Εκλογών 2015

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗ
Δορύλαου Κλαπάκη , κατοίκου Αμαρουσίου, οδός
ως εκπροσώπου του συνδυασμού ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΚΑΤΑ
Της

Διά της προσβαλλομένης αποφάσεως ανεκηρύχθησαν οι συνδυασμοί που θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 25η Ιανουαρίου 2015, αποκλεισθέντος του συνδυασμού μας ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

Η διάταξη του άρθρου 37 παρ. 4 του ΠΔ 26/2012 σαφώς αντιδιαστέλλει ως προς την προθεσμία της δηλώσεως εμβλήματος τους συνδυασμούς ανεξαρτήτων υποψηφίων προς τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων , ως προς τους οποίους και μόνο καθορίζει συγκεκριμένη προθεσμία δηλώσεως του εμβλήματος.
Αναλογική εφαρμογή της συγκεκριμένης προϋποθέσεως ως προς την προθεσμία αποκλείεται παντελώς εκ του όλου πνεύματος, αλλά και του γράμματος των σχετικών διατάξεων , εκ του γεγονότος ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται γιά τους συνδυασμούς ανεξαρτήτων υποψηφίων , προβλέπεται σε διακεκριμένο παράγραφο του άρθρου 37 του ΠΔ 26/2012, χωρίς να γίνεται μνεία οιασδήποτε προθεσμίας.
Κατά συνέπεια η δήλωση του εμβλήματός μας , υπογεγραμμένη από όλους τους υποψηφίους εγένετο εμπροθέσμως και εσφαλμένως δεν ανεκηρύχθη ο συνδυασμός μας διά της προσβαλλομένης αποφάσεως .
Οι σχετικές διατάξεις , σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της ελεύθερης έκφρασης του Ελληνικού Λαού και της ακώλυτης συμμετοχής στα κοινά των Ελλήνων πολιτών , χωρίς να παρεμποδίζεται από τυπικές διατάξεις , και άνευ νοήματος προθεσμίες , οι οποίες σαφώς ευρίσκονται έκτος νόμου και εκτός συνταγματικού πλαισίου και ο μη νόμιμος αποκλεισμός μας δημιουργεί πλέον πρόβλημα στην εγκυρότητα του συνόλου των εκλογών καθώς μεταφέρει με αυτήν την ενεργεία ψήφους σε αλλά κόμματα και άλλους υποψηφίους .

Αναλυτικά

Ο νόμος αναφέρει
(Άρθρο 37 Π.Δ. 96/2007) Όνομα και έμβλημα των κομμάτων
1. Κάθε πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την
κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου με γραπτή
δήλωσή του, η οποία επιδίδεται στον πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, το όνομα και το έμβλημα του κόμματος, για όλη την Επικράτεια.
Δικαίωμα να χρησιμοποιεί, στο εξής αποκλειστικά, το όνομα και το έμβλημα που
δηλώνονται έχει το πολιτικό κόμμα που τα δήλωσε.
2. Το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3
έναρξη της προεκλογικής περιόδου τα κόμματα, που θέλουν να απαρτίζουν
συνασπισμό περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, γνωστοποιούν προς τον
Πρόεδρο της Βουλής και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με γραπτή δήλωση τωναρχηγών τους ή των επιτροπών που τα διευθύνουν, την προσωνυμία και το έμβλημα
του συνασπισμού τους για όλη την Επικράτεια.

.
Στην συνεχεία υπάρχει άλλη παράγραφος

3. Ο πρόεδρος της Βουλής και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
ανακοινώνουν τις δηλώσεις, που τους επιδόθηκαν, στο Υπουργείο Εσωτερικών το
οποίο οφείλει, μελλοντικά, να γνωστοποιεί στις εφορευτικές επιτροπές το όνομα και
το έμβλημα που ορίστηκαν για κάθε κόμμα ή συνασπισμό συνεργαζομένων
κομμάτων και να φροντίζει για την εξασφάλιση της χρησιμοποίησής του μόνο από
τους δικαιούχους.
Η παράγραφος
Ακόλουθοι η παράγραφος 4
4. Δήλωση ονόματος και εμβλήματος σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις έχουν
δικαίωμα να επιδώσουν και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων,
, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι την οποία
υπογράφει καθένας απ’ αυτούς.

Με την παράγραφο αυτή στην όποια δεν αναφέρει και πολύ σωστά και πρακτικά αδύνατον με μαθηματική ακρίβεια να εφαρμοστεί δεσμευτική ημερομηνία
ότι δηλαδή « μέσα σε αποκλειστική προθεσμία υποχρεούνται να καταθέσουν και ανεξάρτητοι υποψήφιοι ή συνδυασμοί ανεξάρτητων υποψήφιων όνομα και έμβλημα » ,

Απλά το άρθρο 4 δεινή το δικαίωμα ενημέρωσης για κατοχύρωση του ονόματος μέχρι την 12 Ιανουαρίου , κάτι που πράξαμε με την κατάθεση του Συνδυασμού .
Η επιπλέων ενημέρωση του ονόματος εκ μέρους μας στον Άρειο πάγο την 9η Ιανουαρίου ,( αν κει δεν είχαμε καμία από τον νόμο υποχρέωση) ήταν απλά ενδεικτική προς κατοχύρωση του ονόματος και μόνο , καθώς ήταν μαθηματικά αδύνατον να υπάρχει δήλωση ονόματος και εμβλήματος που την υπογράφουν όλα τα μέλη του συνδυασμού και για τον λόγο αυτό , άλλωστε δεν συμπεριελήφθη στο άρθρο 2 .
Και αυτό είναι σαφές καθώς

• δεν ήταν γνωστοί μέχρι την 12η μμ της 9ης Ιανουάριου όλα τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών που είχαν δικαίωμα να καταθέσουν στα Πρωτοδικεία υποψηφιότητα σε όλη την χωρά και να συλλέγουν οι ανάλογες υπογραφές και για τον λόγο αυτό ακριβώς ο νόμος δεν συμπεριλάμβανε στις παραγράφους 1 & 2 στις υποχρεωτικές και δεσμευτικές ημερομηνίες και τους ανεξαρτήτους συνδυασμούς .
• σε περίπτωση που ίσχυε κάτι τέτοιο ( κάτι που φυσικά είναι σαφές ότι δεν ισχύει καθώς και για τον λόγο αυτό δεν αναγράφεται η υποχρέωση και η κλιστεί ημερομηνία στην παράγραφο 4 ) είναι αθέμιτη διαφορά μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών και υποψήφιων για συμμετοχή στις Βουλευτικές εκλογές καθώς στερεί το δικαίωμα υποψήφιων να αποφασίσουν και να καταθέσουν στο πρωτοδικείο την υποψηφιότητα τους και να λάβουν μέρος στις εκλογές μέχρι την12η μμ της 9ης Ιανουαρίου που προβλέπει ο νόμος και ταυτόχρονα να έλθουν και να υπογράψουν σε ενε λεπτό στον Άρειο Πάγο .Για τον λόγο αυτό άλλωστε στο άρθρο 4 επαναλαμβάνουμε δεν αναφέρεται η δεσμευτική ημερομηνία
• Η τυπική ενημέρωση μας του ονόματος του Συνδυασμού μας της 9ης Ιανουαρίου ελέγχτηκε έγινε δεκτή και πολύ σωστά και ανακοινώθηκε στον Τύπο και μάλιστα μας ενημέρωσε ο ίδιος ο Άρειος Πάγος την 11 .1.2014 πως θα αναγραφούν οι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια του Συνδυασμού μας σε περίπτωση που έχουν καταθέσει υποψηφιότητες μέχρι την 12η μμ της 9ης Ιανουαρίου 2014
• Στον τρόπο κατάθεσης ακλουθήσαμε πιστά το γράμμα του νόμου όπως άλλωστε είχαμε κάνει και τον Μάιο του 2012 τότε που ανακριθήκαμε και πολύ σωστά από τον Άρειο Πάγο .
• Η επιπλέον ( χωρίς να υπάρχει η ανάλογη υποχρέωση από τον νόμο ) ενημέρωση του Δικαστηρίου σας για την κατοχύρωση και μόνο του ονόματος με μια επιπλέον ενημερωτική δήλωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποβάλει με τέτοιο μη νόμιμο και ψυχρό τρόπο την συμμετοχή ενός καθ΄ όλα νόμιμου Συνδυασμού .
Επειδή η μη ανακήρυξη του νόμιμου καθ΄ όλα Συνδυασμού μας
• αποτελεί παραβίαση της Εκλογικής νομοθεσίας
• εξυπηρετεί συγκεκριμένα κόμματα που θα συλλέξουν πλέον τις δικούς μας ψήφους εις βάρος άλλων κόμματων και ως εκ τούτου αλλοιώνει παράνομα το εκλογικό αποτέλεσμα
• προωθεί σε σταυροδοτηση άτομα άλλων κόμματων και ως εκ τούτου οι σύνθεση του κοινοβουλίου θα είναι παράνομη
• αν δεν δικαιωθεί άμεσα η ένσταση μας , η προσφυγή μας κατά της απόφασης όταν εκδικαστεί και μας δικαιώσει θα έχει προξενήσει τεραστία βλάβη στην πολιτική ζωή του τόπου και στο Δημοκρατικό Πολίτευμα
• θα στοχοποιήσει ως είναι φυσικό στην κοινή γνώμη χωρίς κανένα λόγο την Δικαιοσύνη για εσκεμμένο αποκλεισμό λογά ων αντιθέσεων μας και των νόμιμων παρεμβάσεων κατά της διαφθοράς και της Διαπλοκής , κάτι ου φυσικά δεν α θέλαμε σε καμία περίπτωση να συμβεί γιατί η μέχρι σήμερα σχέσεις μας με την Δικαιοσύνη σχεδόν στις περισσότερες φορές ( εκτός αυτών των ελαχίστων περατώσεων που έχουμε καταγγέλλει εγγράφως στον Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου ) υπήρχε άψογη μας έχει δικαιώσει κατ επανάληψη , κα έχουμε πορευτεί μαζί σε πολλά καίρια ζητήματα που αφορούν τον τόπο
• και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε πολιτικά αυτό το λάθος ώστε να οξυνθούν καταστάσεις , να γίνουν καταγγελίες στον Τύπο για ( πραγματικά ή φανταστικά συμφέροντα ) λογω των παρεμβάσεων μας κατά της διαφθορά και κατά επωνύμων.
Καθώς ο αποκλεισμός μας θα δικαιώσει στα μάτια του κόσμου αυτά που δυστυχώς πιστεύει ο κόσμος και αναφέρει ο αξ. π.Προεδρος του Γ. Τμήματος του ΣτΕ αλλά και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ότι επώνυμοι έχουν παρέμβαση στην Δικαιοσύνη .

Η προσβαλλομένη απόφαση ανακηρύξεως είναι διοικητική πράξη και συνεπώς ελευθέρως και απεριορίστως ανακλητέα από την εκδούσα Αρχή και εκ των πραγμάτων πρέπει να ανακληθεί άμεσα, δηλαδή εντος της ημέρας καθώς η όποια καθυστέρηση εκτός της ζημιάς που προξενεί στην εκλογική διαδικασία του συνδυασμού μας , υπάρχουν και δεσμευτικές προθεσμίες , όπως η κατάθεση ψηφοδελτίων , κ.λπ. που πρέπει να ανταποκριθούμε συμφώνα με τον νόμο

ΓΙΑ΄ΥΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕ
Την μερική ανάκληση της υπ΄ αριθμ. αποφάσεως και διόρθωση αυτής ως προς τον συνδυασμό μας και την συμπερίληψη αυτού στους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές της

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

ΑΠ 4/2015 Ανακήρυξη Συνδυασμών Βουλευτικών Εκλογών 2015

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.