ΑΠ 4/2015 Ανακήρυξη Συνδυασμών Βουλευτικών Εκλογών 2015

 

update: η ανακήρυξη υποψήφιων των  δεύτερων βουλευτικών εκλογών του 2015 ΕΔΩ

 

ΑΠ 4/2015

( Δείτε και τις συμπληρωματικές – διορθωτικές αποφάσεις 63/2015 , 65/2015 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α1′ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου, Αντώνιο Ζευγώλη, Γεώργιο Λέκκα, Αθανάσιο Καγκάνη – Εισηγητή και Χαράλαμπο Μαχαίρα, Αρεοπαγίτες.

Συνεδρίασε, δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17.30′, με την παρουσία και της Γραμματέως Μάρθας Ψαραύτη, Προϊσταμένης της Διευθύνσεως της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να ανακηρύξει, κατά το άρθρο 35 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57Α’/15.3.2012) τους δηλωθέντες συνδυασμούς και τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 § 2 του ιδίου ως άνω Π.Δ/τος προταθέντες βουλευτές Επικρατείας που θα λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Αφού άκουσε τον Αρεοπαγίτη Αθανάσιο Καγκάνη, ο οποίος ορίστηκε Εισηγητής στην παρούσα υπόθεση, από τον Πρόεδρο του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου και έλαβε υπόψη του τα υπ’αριθμ. πρωτ. 246/9.1.2015, 258/10.1.2015, 267/12.1.2015, 290/12.1.2015, 291/12.1.2015, 299/12.1.2015, 306/12.1.2015 και 331/13.1.2015 έγγραφα, με τα οποία διαβιβάσθηκαν από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προς τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου τούτου, δηλώσεις συνδυασμών, συνασπισμών κομμάτων και συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων, προτάσεις ανακηρύξεως υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας και λοιπά συναφή έγγραφα.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 § 1 του Π.Δ. 26/2012 «1.-Ο αριθμός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους. Από αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου αυτού. Οι υπόλοιποι δώδεκα εκλέγονται ενιαίως σε ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο». Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 §§ 1 και 2 του ιδίου ως άνω Π.Δ/τος «1.-Η πρόταση υποψηφίων για τους δώδεκα (12) βουλευτές που εκλέγονται ενιαίως σ’ολόκληρη την επικράτεια, υποβάλλεται από κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, που καταρτίζει δικούς του συνδυασμούς, στις μισές τουλάχιστον εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Δεν επιτρέπεται υποβολή υποψηφιότητας σε πρόσωπο, που είναι υποψήφιος στις ίδιες εκλογές, σ’οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια. 2.-Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων περιλαμβάνει δώδεκα (12) το πολύ υποψηφίους, μνημονεύει τα στοιχεία, που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 για κάθε υποψήφιο που προτείνεται και συνοδεύεται με γραπτή αποδοχή καθενός απ’αυτούς και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι δεν αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σ’οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια της χώρας. Ως προς τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34. Η ανακήρυξη των υποψηφίων, στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, γίνεται σύμφωνα μ’αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 35 του παρόντος. Οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται και ανακηρύσσονται». Εξάλλου, κατά το άρθρο 35 του Π.Δ/τος 26/15.3.2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ Α’ 57), τη δεκάτη τετάρτη (14η) ημέρα μετά την κατά το άρθρο 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν κατά την παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου. Περαιτέρω, κατά την παρ. 4 του άρθρου 34 του ίδιου Δ/τος, ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που γίνεται, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από το αρμόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόμματος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται, από τον αρχηγό του κόμματος ή από εκείνον που διορίσθηκε αντιπρόσωπος του κόμματος. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, από το αρμόδιο κοινό όργανο του συνασπισμού ή από τα αρμόδια κατά το καταστατικό όργανα των κομμάτων και αν δεν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από εκείνον που διορίσθηκε αντιπρόσωπος του συνασπισμού και αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, από τους υποψηφίους που αποτελούν το συνδυασμό. Η δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό και τα ονόματα των υποψηφίων και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των συνεργαζομένων ανεξαρτήτων υποψηφίων. Στη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου, με εξαίρεση το όνομα του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, το οποίο προτάσσεται. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 34 §§ 5 και 6 του Π.Δ. 26/2012, η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείου του το αργότερο δέκα τρεις (13) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων βουλευτών ως τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας προσαυξημένο: α) κατά δύο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από ένας έως και επτά βουλευτές. β) κατά τρεις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, και γ) κατά τέσσερις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δέκα τρεις βουλευτές. Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλλο,πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, σε όλη την Επικράτεια. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Εξάλλου, κατά το άρθρο 37 §§ 1, 2 και 4 του ιδίου ως άνω Π.Δ/τος 26/2012 «1.-Κάθε πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου με γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται στον πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το όνομα και το έμβλημα του κόμματος, για όλη την Επικράτεια. Δικαίωμα να χρησιμοποιεί, στο εξής αποκλειστικά, το όνομα και το έμβλημα που δηλώνονται έχει το πολιτικό κόμμα που τα δήλωσε 2.-Το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου τα κόμματα, που θέλουν να απαρτίζουν συνασπισμό περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, γνωστοποιούν προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με γραπτή δήλωση των αρχηγών τους ή των επιτροπών που τα διευθύνουν, την προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού τους για όλη την Επικράτεια… 4.-Δήλωση ονόματος και εμβλήματος σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις έχουν δικαίωμα να επιδώσουν και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, που την υπογράφουν όλα τα μέλη του συνδυασμού, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι την οποία υπογράφει καθένας απ’αυτούς». Τέλος, κατά το άρθρο 31 § 3 του Π.Δ. 26/2012, η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος περί διαλύσεως της Βουλής. Συνεπώς, ενόψει του ότι για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 η εκλογική περίοδος άρχισε την 31η Δεκεμβρίου 2014, που είναι η ημέρα δημοσιεύσεως περί διαλύσεως της Βουλής και προκηρύξεως των εκλογών υπ’αριθμ. 173/31.12.2014 (ΦΕΚ 277, τεύχος Α’) Προεδρικού Διατάγματος, πρέπει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις αλλά και αυτές των άρθρων 3, 29, 30, 32, 34, 35 και 37 του Π.Δ/τος 26/2012, το Δικαστήριο τούτο (Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου) να χωρήσει, μετά την απόρριψη με την υπ’αριθμ. 3/2015 απόφαση του Τμήματος αυτού, για τους αναφερομένους σ’αυτήν λόγους, στους οποίους και το Δικαστήριο τούτο αναφέρεται, της ασκηθείσας από 13.1.2015 και με αριθμ.πρωτ. 183/14.1.2015 ενστάσεως των Μιχαήλ Ν.Μαρτσέκη και Κυριάκου Θ.Τοψόγλου, σήμερα, δεκάτη τετάρτη ημέρα, μετά από την, κατά τα άνω, έναρξη της προεκλογικής περιόδου, υπολογιζομένη κατά το άρθρο 128 του ίδιου Δ/τος, στην ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών των υποψηφίων βουλευτών α) των κομμάτων, β) των συνασπισμών κομμάτων και γ) των βουλευτών Επικρατείας, μη λαμβανομένου υπόψη του από 14.1.2015 και με αριθμ.πρωτ. 191/2015 κατατεθέντος από τους Τηλιγάδα Οδυσσέα, Σμυρλή Στέργιο και Γκέκα Κωνσταντίνο και κατά ρητή διατύπωση του καταθεσάντων «απλή γνωστοποίηση και όχι ένσταση» συνιστώντος εγγράφου.

Στην προκείμενη περίπτωση, από το διενεργηθέντα έλεγχο αφενός των υποβληθεισών δηλώσεων των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων και αφετέρου των, κατ’ άρθρ. 3 Π.Δ 26/2012, κατατεθεισών προτάσεων υποψηφιοτήτων βουλευτών Επικρατείας, οι οποίες (υποψηφιότητες) παραδεκτώς προσδιορίζονται όχι μόνο κατά κύριο όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, αλλά και κατά το ιδιαίτερο όνομα (υποκοριστικό) με το οποίο είναι γνωστός στις κοινωνικές σχέσεις ή το οποίο χρησιμοποιεί ο υποψήφιος στον οποίο αυτό αφορά κατά την ανάπτυξη ορισμένης δραστηριότητας (ΑΕΔ 32/1978), προκύπτει:

Α) Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ στις νομοτύπως και εμπροθέσμως υποβληθείσες και στο διατακτικό της παρούσας αναφερόμενες δηλώσεις συνδυασμών και προτάσεις υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας, όπως παραδεκτώς αυτές συμπληρώθηκαν, όλων των, από τις προαναφερθείσες στις παραπάνω μείζονες σκέψεις διατάξεις, απαιτουμένων για την, κατά συνδυασμούς και κατά τους ορισμούς του Π.Δ 4/2013 προβλεπόμενες εκλογικές περιφέρειες, ανακήρυξη των διαλαμβανομένων σ’αυτές υποψηφίων προϋποθέσεων (άρθρ. 35 § 1 Π.Δ 26/2012) υπό την, κατ’ άρθρο 37 Π.Δ/τος 26/2012, νομοτύπως και εμπροθέσμως γνωστοποιηθείσα ονομασία και εμβληματική παράσταση και ειδικότερα:
1.-Ο Συνδυασμός ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ονομασία: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έμβλημα: Αποτελείται από τα κεφαλαία γράμματα ΝΔ (δηλαδή τα αρχικά γράμματα των λέξεων ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ), χωρίς διάκενο ανάμεσά τους. Το γράμμα Ν είναι γραμμένο με ανοικτό γαλάζιο χρώμα και το γράμμα Δ με γαλάζιο χρώμα. Άνω και αριστερά από το γράμμα Ν απεικονίζεται τεθλασμένη γραμμή πορτοκαλί χρώματος, η προς τα άνω απόληξη της οποίας εκτείνεται προς τα δεξιά. Ανάμεσα στο εν λόγω σχήμα και στο γράμμα Ν παρεμβάλλεται έντονη κεκλιμμένη καμπύλη γραμμή, πράσινου χρώματος, με κατεύθυνση από κάτω αριστερά προς άνω δεξιά. Το σύνολο του εμβλήματος είναι τοποθετημένο σε μπλε φόντο.

2.-Ο συνδυασμός ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Ονομασία: «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»
Έμβλημα: Αποτελείται από πεντάκτινο κίτρινο αστέρι, πίσω από τρεις κυματίζουσες σημαίες χρώματος – κατά σειρά – κόκκινο, πράσινο και μωβ, που εδράζονται στην λέξη ΣΥΡΙΖΑ.

3.-Ο συνδυασμός ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Ονομασία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
Έμβλημα: Έναν ήλιο που ανατέλλει και κάτω από αυτόν τη συντομογραφία ΠΑ.ΣΟ.Κ και σε οριζόντιες σειρές το όνομα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ και ο υπότιτλος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.

4.-Ο συνδυασμός ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Ονομασία: «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» Έμβλημα: Αρχαίος ελληνικός μαίανδρος εντός δάφνινης στεφάνης.

5.-Ο συνδυασμός ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Ονομασία: «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Έμβλημα: Αποτελείται από τα κεφαλαία γράμματα ΚΚΕ μεταξύ δύο οριζοντίων γραμμών, από τις οποίες η άνω είναι διακεκομμένη στο κέντρο και στο κενό βρίσκεται σύμπλεγμα από σφυρί και δρεπάνι (σφυροδρέπανο).

6.-Ο συνδυασμός Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος Ονομασία: «Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος»
Έμβλημα: Ο λογότυπος «Τελεία», αποτελείται από ένα σύμβολο που ακολουθείται από μια λέξη. Το σύμβολο απεικονίζει μια αριστερόστροφη σπείρα χρώματος γκρι, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ένας γαλάζιος κύκλος. Δεξιά της σπείρας αναγράφεται με πεζοκεφαλαία η λέξη «Τελεία», η οποία είναι μαύρου χρώματος. Κάτω από τη λέξη «Τελεία», εν είδει υπογράμμισης, περνά η προέκταση της σπείρας. Τέλος, κάτω από το λογότυπο, σχηματίζοντας μια βάση στήριξης, αναγράφεται με ισόπαχη, κεφαλαιογράμματη γραφή το όνομα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ, το οποίο εκτείνεται σε όλο το πλάτος του λογοτύπου.

7.-Ο συνδυασμός ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
Ονομασία: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Κ.Δ.Ε.)
Έμβλημα: Το σφυροδρέπανο με το 4 στο εσωτερικό του (χαρακτηριστικό έμβλημα της 4ης Διεθνούς που ίδρυσε ο Λ.Τρότσκι) και από κάτω ο τίτλος του κόμματος με τα αρχικά (κεφαλαία) και ολογράφως, επίσης με κεφαλαία.

8.-Ο συνδυασμός ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
Ονομασία: ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ στην Ελληνική γλώσσα και Μονθηθηί οί ϋθηοοΓ3ίδ δοοίαΐίδίδ στην Αγγλική
Έμβλημα: Απεικονίζεται με ένα ρόδο σε κόκκινο φόντο και ένα πράσινο φύλλο, συνοδευόμενο από το όνομα του κόμματος, με τη λέξη «ΚΙΝΗΜΑ» να αποδίδεται γραφιστικά με κεφαλαία και γραφή χειρόγραφη και από κάτω τις λέξεις «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ» με κεφαλαία γράμματα.

9.-Ο συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε. Ονομασία: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε.» Έμβλημα: Το αστέρι της Βεργίνας εντός κύκλου, πυρσός ανάμεσα στα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΝΔ, φωτογραφία του ιδρυτή του κόμματος με στρατιωτική περιβολή.

10.-Ο συνδυασμός ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ονομασία: «ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» Έμβλημα: Τη φωτογραφία του Προέδρου του.

11.-Ο συνδυασμός ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Ονομασία: ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Έμβλημα: Έχει στα αριστερά σχεδιασμένο ένα σφυροδρέπανο με τον αριθμό τέσσερα στο εσωτερικό του.

12.-Ο συνδυασμός ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
Ονομασία: «ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ» «ΛΑ.Ο.Σ.»
Έμβλημα: Αποτελείται από τέσσερα λευκά βέλη, εις το νοητόν σημείον συμπτώσεως των οποίων ευρίσκεται πράσινος κότινος. Τα βέλη και ο κότινος είναι εγγεγραμμένα εντός γαλανού τετραγώνου, ενώ το όλο σύμπλεγμα περιβάλλεται υπό πορφυρού κύκλου. Εις το δεξιό άκρο του σήματος εμφανίζεται φωτογραφία του Προέδρου του Κόμματος Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ.

13.-Ο συνδυασμός ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Ονομασία: «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ»
Έμβλημα: «φωτογραφία του αρχηγού του κόμματος (Βασίλη Λεβέντη) και εικόνα εξόδου από σκοτεινό τούνελ και τις λέξεις «Η έξοδος από το σκοτεινό τούνελ» κάτωθεν της εικόνας αυτής και τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ» κάτω από την όλη παράσταση».

14.-Ο συνδυασμός ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)
Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)
Έμβλημα: Η μαύρη λωρίδα υποδηλώνει έναν δρόμο που περιστρέφεται γύρω από τη Γη. Στο πάνω μέρος του δρόμου υπάρχουν τα αρχικά της ονομασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.). Στην κάτω πλευρά σε σχήμα οβάλ, αποτυπώνονται οι λέξεις ολογράφως: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ.

15.-Ο συνδυασμός ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
Ονομασία: «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ» “Ε.Δ.Ε.Μ.”
Έμβλημα: Αποτελείται από τον πετεινό χρώματος μαύρου ο οποίος στρέφει το βλέμμα του προς τα δεξιά και βρίσκεται μέσα σε κύκλο που απεικονίζει τον ήλιο χρώματος κίτρινου με πλατύ περίγραμμα πορτοκαλί εντός γαλάζιας περιμετρικής στεφάνης και ακολουθούν στα δεξιά του περιγραφομένου εμβλήματος το ακρωνύμιο Ε.Δ.Ε.Μ με τελείες μεταξύ των γραμμάτων πορτοκαλί χρώματος, κάτω από το οποίο ακρωνύμιο αναγράφεται με μαύρα κεφαλαία γράμματα η ονομασία μας ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ κάτω από τα οποία διαγράφονται δύο γαλάζιες γραμμές σε κυματοειδή μορφή και τεμνόμενες μεταξύ τους.
16.-Ο συνδυασμός “ΡΟ ΜΑ” ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ονομασία: «ΡΟ ΜΑ» ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έμβλημα: Ένας σχηματισμός κυκλικού σχήματος μπλε χρώματος ο οποίος αποτελείται από δύο κυκλικούς σχηματισμούς βρισκόμενοι ο ένας εντός του έτερου. Στο κέντρο του εσωτερικού κυκλικού σχηματισμού αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα αρχικά ΡΟ ΜΑ και ανάμεσα στα ΡΟ και ΜΑ βρίσκεται μία δάδα. Περιμετρικά και εντός του εξωτερικού κυκλικού σχηματισμού αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με δύο αστερίσκους.

17.-Ο συνδυασμός ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Ονομασία: «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»
Έμβλημα: Δύο κυματιστές γαλάζιες γραμμές περιβαλλόμενες από ημικύκλιο χρώματος καστανού και πάνω από αυτό αναγράφεται το όνομα του προέδρου του κόμματος, Σταύρου Θεοδωράκη, και κάτωθι αυτού, η επωνυμία του κόμματος «Το ΠΟΤΑΜΙ».

18.-Ο συνδυασμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
Έμβλημα: Η προτομή του Σωκράτη εντός πλαισίου με μαύρο φόντο. Με αναγραφή πάνω από την προτομή τις λέξεις ΣΩΚΡΑΤΗΣ και κάτω από την προτομή Η ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ, διαστάσεων 5οη (μήκος) Χ 5.3 οή (ύψος). Στη συνέχεια και σε μικρή απόσταση εντός πλαισίου διαστάσεων 13,5οη (μήκος) Χ 7οη (ύψος) αναγράφονται οι εξής λέξεις: Ψηφίζουμε το κίνημα ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α-ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΛΑΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΕΥΗΜΕΡΙΑ, Συμμετέχουν πολλά κινήματα και οι Οικολόγοι Ελλάδας, Κ.Παπανικόλας, Υγεία το Παν.Γνώσεις που σώζουν Δωρεάν ΜΜΜ.θΙ-ΐ3-ά-3.αΓ. Πανεπιστημίου 57, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ.

19.-Ο συνδυασμός συνασπισμού κομμάτων ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών Ονομασία: «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ», υπότιτλο «πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών»
Έμβλημα: Απαρτίζεται από τα λογότυπα των δύο κομμάτων, ήτοι μια σημαία που κυματίζει, την οποία ακολουθεί η λέξη ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, όπου το γράμμα Υ αναπαρίσταται από μια γυναίκα με υψωμένα ανοιχτά χέρια και στη συνέχεια είναι γραμμένο όλο το όνομα του κόμματος, όπως κατωτέρω:
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ, για Ανατροπή
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ την ^ 1
και τα γράμματα Μι κεφαλαίο και εν συνεχεία Άλφα κεφαλαίο και εν συνεχεία Ρο κεφαλαίο και εν συνεχεία Σίγμα κεφαλαίο και από κάτω οι λέξεις με κεφαλαία ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ γραμμένα σε φόντο μιας αχνής εικόνας έξι ανθρώπων στην σειρά, εκ των οποίων ο πρώτος κρατεί ένα εργαλείο (κλειδί) και ο τελευταίος έχει υψωμένο το αριστερό του χέρι, όπως κατωτέρω:
Μ Α Ρ Σ
ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ. 2Ρ.-Ο συνδυασμός συνασπισμού κομμάτων ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ονομασία: «ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Έμβλημα: Περιλαμβάνει τους τίτλους των δύο κομμάτων ΚΚΕ(μ-λ) και Μ-Λ ΚΚΕ σε διαδοχική σειρά, ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλεται ένα σφυροδρέπανο με αστέρι ενώ στο κάτω μέρος αναγράφονται οι λέξεις ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με μικρότερα λευκά κεφαλαία γράμματα σε μαύρο φόντο.
Στην ονομασία του παραπάνω συνδυασμού «ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» μεταξύ της παρενθέσεως (μ-λ) και των γραμμάτων Μ-Λ παρεμβάλλεται ένα σφυροδρέπανο με αστέρι, το οποίο δεν μπορεί να αποτυπωθεί στην απόφαση αυτή.

21.-Ο συνδυασμός συνασπισμού κομμάτων ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ονομασία: «ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»
Έμβλημα: Αποτελούμενο από: στην αριστερή μεριά ένα λουλούδι – ηλίανθος, που αποτελείται από 6 (έξι) πράσινα πέταλα και έξι (6) πεντάκτινα αστέρια τα οποία και τα 12 (δώδεκα), περικλείουν έναν κίτρινο δίσκο. Δεξιά του ηλίανθου αναφέρεται η λέξη ΠΡΑΣΙΝΟΙ με κεφαλαία πράσινα γράμματα. Στη συνέχεια και δεξιότερα, άλλως στην δεξιά πλευρά του σήματος, βρίσκεται τριγωνικό σχήμα χρώματος κόκκινου σε οριζόντια θέση και σε διπλή σειρά από κάτω οι λέξεις ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

22.-Ο συνδυασμός συνασπισμού κομμάτων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ- ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Ονομασία: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ» Έμβλημα: Το έμβλημα του συνασπισμού των συνεργαζόμενων κομμάτων θα αποτελείται από τη λέξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ», γραμμένη με μπλε αλφαβητικά στοιχεία, στην έγχρωμη εκδοχή και με μαύρα αλφαβητικά στοιχεία στην ασπρόμαυρη εκδοχή. Επάνω από τη λέξη αυτή υπάρχει η σχηματική παράσταση ενός γλάρου, σε γαλανό χρώμα στην έγχρωμη εκδοχή και σε γκριχρώμα στην ασπρόμαυρη, κάτω δε από αυτή (λέξη) υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, στην έγχρωμη αποτύπωση και μαύρη-γκρι στην ασπρόμαυρη. Κάτω από την ανωτέρω γραμμή υπάρχει η λέξη «ΕΛΛΗΝΕΣ» με μπλε κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία, στην έγχρωμη αποτύπωση και με μαύρα – γκρι στην ασπρόμαυρη. Κάτω δε από τη λέξη αυτή, υπάρχουν οι λέξεις «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», με κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία σε μαύρη απόχρωση. Κάτω από τις λέξεις αυτές υπάρχουν οι λέξεις «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ», κατά σειρά από αριστερά προς δεξιά, γραμμένες με αλφαβητικά στοιχεία, σε μαύρη απόχρωση.

Β)Η ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ των προϋποθέσεων ανακήρυξης και συνακόλουθα συμμετοχής στη σχετική εκλογική διαδικασία της 25ης Ιανουαρίου 2015: Ι.-του συνδυασμού ανεξαρτήτων υποψηφίων με την ονομασία Αξιοπρέπεια καθόσον η σχετικώς επιδοθείσα, από 8.1.2012 και με αριθμ. πρωτ. 234/9.1.2015, δήλωση ονόματος και εμβλήματος πάσχει ακυρότητα, απορρέουσα από την έλλειψη της από τη διάταξη του άρθρου 37 § 4 του Π.Δ 26/2012 απαιτουμένης υπογραφής αυτής από τα (υποψήφια) μέλη που απαρτίζουν το συνδυασμό (τα οποία άλλωστε και δεν αναφέρονται ονομαστικά) μη αρκούσης γι’αυτό της υπογραφής της μόνο από τον Δορύλαο Κλαπάκη «ως εκπρόσωπο και επικεφαλής του εν λόγω συνδυασμού». Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η εν λόγω ακυρότητα δεν αίρεται από τη μεταγενεστέρως κατατεθείσα, (με αριθμ. πρωτ.281/12.1.2015), δήλωση καταρτίσεως συνδυασμού, στην οποία αναφέρονται και την οποία υπογράφουν οι συμμετέχοντες ανεξάρτητοι υποψήφιοι αφού, η κατ’ άρθρο 35 § 1 Π.Δ 26/2012 ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών προϋποθέτει την εγκυρότητα της κατ’ άρθρο 37 §§ 1 και 2 δηλώσεως ονόματος και εμβλήματος, η οποία όμως, κατά τα προεκτεθέντα, πάσχει ακυρότητα και δεν μπορεί να συμπληρωθεί εκπροθέσμως με τη μεταγενέστερη δήλωση συνδυασμού.

ΙΙ.-των κομμάτων με τις ονομασίες «ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ», «ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) και «ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» λόγω της μη υποβολής εκ μέρους αυτών (οι οποίοι, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχαν προβεί στην κατ’ άρθρ. 37 § 1 Π.Δ. 26/2012 δήλωση ονόματος και εμβλήματος, των αποτελουσών την προϋπόθεση της εν λόγω συμμετοχής) σχετικών δηλώσεων καταρτίσεως συνδυασμών (άρθρ. 34 §§2 και 4 Π.Δ. 26/2012). Σημειώνεται, ότι η εκ μέρους του ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) υποβληθείσα «δήλωση θεσμικής ανάδειξης εκπροσώπων» (αριθμ. πρωτ. 311/12.1.2015) δεν συνιστά την κατά την ως άνω διάταξη του άρθρου 34 Π.Δ/τος 26/2012 απαιτουμένη δήλωση καταρτίσεως συνδυασμού λόγω μη συμμετοχής σ’αυτήν ουδενός φυσικού προσώπου.

ΙΙΙ.-του υποψηφίου του συνδυασμού της εκλογικής περιφερείας Β’ Αθηνών του κόμματος με την ονομασία ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) Χρήστου Κασιμάτη του Δημητρίου, καθόσον αυτός αν και ανακηρύχθηκε υποψήφιος με την 20/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δεν διαλαμβάνεται στη σχετική πρόταση του παραπάνω κόμματος, δηλώσας την παραίτησή του από την εν λόγω υποψηφιότητα, με την από 12.1.2015 και με αριθ. πρωτ. 155/2015 υποβληθείσα σχετική δήλωσή του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.

Γ)Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ !.-του διαλαμβανομένου στη δήλωση καταρτίσεως του συνδυασμού της εκλογικής περιφερείας Ευρυτανίας του κόμματος με την ονομασία «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» Νικόλαου Κουτσούμπα του Βασιλείου, καθόσον αυτός δεν έχει ανακηρυχθεί από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ευρυτανίας (βλ. 2/2015 απόφαση).
ΙΙ.-του διαλαμβανομένου στη δήλωση καταρτίσεως του συνδυασμού της Α’ εκλογικής περιφερείας Πειραιώς του κόμματος με την ονομασία ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.), Χρήστου Βαγιανού του Θεοφύλακτου, καθόσον αυτός δεν έχει ανακηρυχθεί από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς (βλ. 121/2015 απόφαση).

Δ)Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 § 2 του Π.Δ. 26/2012, μετά την καταχώρηση στο διατακτικό της παρούσας των ανακηρυσσομένων συνδυασμών, θα αναγραφούν οι αναφερόμενοι σ’αυτό μεμονωμένοι υποψήφιοι, κάθε εκλογικής περιφερείας, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί με τις αντίστοιχες αποφάσεις των, κατά τόπους, αρμοδίων Δικαστηρίων, οι οποίοι δεν διαλαμβάνονται στις υποβληθείσες προτάσεις καταρτίσεως κανενός συνδυασμού και ειδικότερα:

1.-Οι ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου, ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Α’ ΑΘΗΝΩΝ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 18/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
2.-Οι ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη, ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Ζήσου, ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος, ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αλεξάνδρου, ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου, ΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Β’ ΑΘΗΝΩΝ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 20/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
3.-Οι ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη, ΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 19/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
4.-Ο ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 121/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.
5.-Ο ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Σωτηρίου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως
Αριθμός Απόφασης 4/2015 σελ. 16
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως.
6.-Ο ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
7.-Οι ΓΕΝΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Χρήστου, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
8.-Οι ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου, ΤΣΙΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
9.-Ο ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χαριλάου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου.
10.-Οι ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΘΟΥΛΗ) του Μιλτιάδη, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 3/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
11.-Οι ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου, ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Θεοδώρου, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
12.-Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Γεωργίου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
13.-Ο ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α’ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ.338/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
14.-Ο ΤΟΠΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΒΑΚΗΣ) του Γεωργίου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Β’ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 338/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
15.-Οι ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη, ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας.
16.-Ο ΖΑΡΧΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
17.-Ο ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς.
18.-Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
19.-Οι ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Συμεών, ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 3/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.
20.-Ο ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μηνά, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.
21.-Οι ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου, ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του Αθανασίου, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΞΑΝΘΗΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.
22.-Ο ΚΟΚΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης.
23-Οι ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Νικολάου, ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Ιωσήφ, ως μεμονωμένοι υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.
24-Ο ΠΡΟΪΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΦΛΩΡΙΝΗΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας.
25.-Ο ΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 3/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής.
26.-Ο ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου, ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Ν.ΧΙΟΥ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 45/2015 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου.
Ε)ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πρέπει να σημειωθεί ότι, η εκ μέρους του Προέδρου του Κόμματος με την ονομασία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ», Παναγιώτη Καμμένου υποβληθείσα από 9.1.2015 και με αριθμ. πρωτ. 242, δήλωση συμμετοχής του παραπάνω κόμματος στην εκλογική διαδικασία της 25ης Ιανουαρίου 2015 με το αναφερόμενο σ’αυτή όνομα και έμβλημα δεν λαμβάνεται υπόψη λόγω της μεταγενεστέρως γενομένης ανακλήσεως αυτής με την προγενεστέρως εκτιμηθείσα στην οικεία θέση από 9.1.2015 και με αριθμ. πρωτ. 248 δήλωση του ιδίου ως άνω Προέδρου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους παρακάτω συνδυασμούς υποψηφίων Βουλευτών: α)των κομμάτων, β)των συνασπισμών κομμάτων, γ)τους μεμονωμένους υποψηφίους κατά εκλογική περιφέρεια, καθώς και δ)τους υποψηφίους Βουλευτές Επικρατείας, που έχουν προταθεί, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω:

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη
2 . ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ του Ευστρατίου
3 . ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Μιχαήλ
5 . ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Ιωάννη
6 . ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη
7 . ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Νικολάου
8 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάμπρου
9 . ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Μιχαήλ
10 . ΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΗ) του Χρήστου
11 . ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Κωνσταντίνου
12 . ΜΠΕΛΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΕΤΤΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου
13 . ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου
14 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΜΠΑΛΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΡΑΝΙΑ) συζ. Βύρωνα
15 . ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗ (ΝΟΥΛΗ) του Γεωργίου
16 . ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ανδρέα
17 . ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
18 . ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ του Παύλου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου
2 . ΑΚΡΙΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΙΑ) του Αθανασίου
3 . ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Δημοσθένη
4 . ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
5 . ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Κωνσταντίνου
6 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Κωνσταντίνου
7 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου
8 . ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου
9 . ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου
10 . ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παύλου
11 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) του Θεοδώρου
12 . ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
13 . ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Γεωργίου
14 . ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
15 . ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
16 . ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου
17 . ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πάνου
18 . ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αριστοτέλη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου
2 . ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Γεωργίου
3 . ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος
4 . ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη
5 . ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Τρύφωνος
6 . ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του Ελευθερίου
7 . ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
8 . ΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ηλία
9 . ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Χρήστου
10 . ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
11 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΝΑ του Αριστοτέλη
12 . ΠΑΥΛΕΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του Γεωργίου
13 . ΠΟΝΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
14 . ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΛΒΑΝΑ του Σπυρίδωνος
15 . ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
16 . ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
2 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη
3 . ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου
4 . ΒΟΥΛΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου
5 . ΓΙΑΜΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου
6 . ΔΑΒΙΤΗ ΑΝΝΑ του Αθανασίου
7 . ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
8 . ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Αθανασίου
9 . ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεμιστοκλή
10 . ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Θεοδοσίου
11 . ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ευστρατίου
12 . ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Νικολάου
13 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
14 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
15 . ΣΟΡΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μηνά
16 . ΤΣΕΡΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του Δημητρίου
17 . ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Μιχαήλ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του Μάρκου
2 . ΓΑΡΔΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Στέλιου
3 . ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Οδυσσέα
4 . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του Χρήστου
6 . ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του Ηλία
7 . ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη
8 . ΛΙΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
9 . ΛΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη
10 . ΜΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνος
11 . ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΕΥΑ του Παύλου
12 . ΜΠΕΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) χήρα Χαράλαμπου
13 . ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του Κωνσταντίνου
14 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
15 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ του Βασιλείου
16 . ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Φιλίππου
17 . ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
18 . ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
3 . ΚΟΥΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη
4 . ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του Φωτίου
5 . ΠΑΠΑΔΑΜ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ του Αντωνίου
6 . ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σπυρίδωνος
2 . ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Αντωνίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασίλη
3 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου
4 . ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
5 . ΓΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Στυλιανού
6 . ΚΑΨΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταύρου
7 . ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Γεωργίου
8 . ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
9 . ΜΠΙΛΙΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ) του Κωνσταντίνου
10 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Παντελή
11 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Παντελή
12 . ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) του Γεωργίου
13 . ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου
14 . ΣΟΤΑ ΠΑΥΛΟΣ του Κίτο
15 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ζώη
16 . ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1 . ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Οδυσσέα
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Γεωργίου
2 . ΜΑΤΣΑΣ (ΜΙΧΑΗΛ) ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ) του Μπενάκη
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Αριστείδη
2 . ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοδώρου
3 . ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ – ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
4 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεργίου
5 . ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
6 . ΓΡΙΜΠΑΜΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αλεξάνδρου
7 . ΖΑΒΑΛΟΥ ΜΙΛΙΤΣΑ του Πούτνικ
8 . ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗΣΤΗ του Παύλου
9 . ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΤΡΙΑΝ του Δημητρίου
10 . ΛΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
11 . ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
12 . ΜΑΡΓΙΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μελετίου
13 . ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σωτηρίου
14 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Νικολάου
15 . ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
16 . ΣΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Ανδρέα
17 . ΤΣΕΠΕΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛ του Δημητρίου
18 . ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Χρήστου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοφάνη
2 . ΒΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
3 . ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Βασιλείου
4 . ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
5 . ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου
7 . ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ του Κλεάνθη
8 . ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Δημητρίου
9 . ΜΠΑΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του Στέλιου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου
2 . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη
3 . ΣΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Μιλτιάδη
4 . ΦΟΡΤΩΜΑ ΣΟΥΣΑΝΑ του Στεφάνου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Σπυρίδωνος-Μιχαήλ
2 . ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Θωμά
3 . ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ (ΕΦΗ) του Δημητρίου
4 . ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
5 . ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΕΛΙΤΙΝΗ (ΜΕΛΙΤΤΑ) του Ιωάννη
6 . ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) του Στυλιανού
7 . ΔΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Βασιλείου
8 . ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Μάρκου
9 . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ζαχαρία
10 . ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη
11 . ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
12 . ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Διονυσίου
13 . ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
14 . ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου
15 . ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΥ) του Κωνσταντίνου
16 . ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννη
17 . ΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία
18 . ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
1 . ΒΡΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τιμολέοντος
2 . ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Δημητρίου
3 . ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Σπυρίδωνα
4 . ΚΡΗΣΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
5 . ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χριστοφόρου
6 . ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
7 . ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
8 . ΤΡΑΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ-ΣΕΜΕΛΗ του Γερασίμου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΗ του Ευαγγέλου
2 . ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΘΕΝΙΑ) του Παύλου
3 . ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου
4 . ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου
6 . ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
7 . ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του Γεωργίου
8 . ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος
9 . ΚΟΥΤΖΟΥΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου
10 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου
11 . ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου
12 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παναγιώτη
13 . ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του Σιδερή
14 . ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
15 . ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
16 . ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ
17 . ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
18 . ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη
2 . ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου
3 . ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου
4 . ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου
5 . ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστρατίου
7 . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Διονυσίου
2 . ΖΙΑΚΟΥ ΕΛΕΑΝΑ του Γιώργου
3 . ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Νικολάου
4 . ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Φωτίου – Φανουρίου
5 . ΛΑΜΠΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Γερασίμου
6 . ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λουκά
8 . ΝΙΑΣΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
9 . ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους
10 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Αλεξάνδρου
11 . ΣΑΜΑΡΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ του Βασιλείου
12 . ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Χρήστου
13 . ΤΣΙΤΗΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του Γεωργίου
14 . ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΘΑ του Νικολάου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

1 . ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
2 . ΑΛΒΕΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΚΑΙΤΗ) του Ιωάννη
3 . ΑΛΕΞΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Ιωάννη
4 . ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΤΙΜΗΣ) του Αργυρίου
5 . ΑΣΤΡΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ του Δημητρίου
6 . ΒΑΖΥΧΑ (ΒΑΖΕΧΑ) ΚΡΙΣΤΟΦ-ΙΡΕΝΕΟΥΣ του Λουτσιάν
7 . ΚΑΛΑΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου-Γεωργίου
8 . ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗ-ΔΑΤΣΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ανδρέα
9 . ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Τριαντάφυλλου
10 . ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του Αλεξάνδρου
11 . ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου
12 . ΜΠΑΣΤΑ ΑΝΝΑ του Βασιλείου
13 . ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου
14 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου
15 . ΠΑΝΤΙΡΗ-ΚΑΡΡΕΡ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΑΡΟΛΙΝΑ) του Δημητρίου
16 . ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
17 . ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
18 . ΠΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
2 . ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
.

εκ των υστέρων ανακηρύχτηκαν και οι ακόλουθοι μεμονωμένοι:

ΑΠ 63/2015

1.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του Παναγιώτη
2.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
3.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
4. ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Διαμαντή
2 . ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ του Παναγιώτη
3 . ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Ιωάννη
4 . ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ) του Δημητρίου
5 . ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη
6 . ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Γεωργίου
7 . ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΠΟΥΛΑ (ΑΓΑΠΗ) του Αντωνίου
8 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ του Αθανασίου
9 . ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Χαραλάμπους
10 . ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Ιωάννη
11 . ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του Γερασίμου
12 . ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
13 . ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Γεωργίου
14 . ΗΣΑΪΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παύλου-Ευαγγέλου
15 . ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) του Χρυσοστόμου
16 . ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
17 . ΚΑΛΑΓΚΜΠΟΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Σαμουήλ
18 . ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του Γεωργίου
19 . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκαδίου
20 . ΚΑΦΕΤΖΗ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου
21 . ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου
22 . ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
23 . ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
24 . ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ) του Αθανασίου
25 . ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
26 . ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΑΒΕΡΗΣ) του Αναστασίου
27 . ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΗ) του Δημητρίου
28 . ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου
29 . ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου
30 . ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
31 . ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΜΠΕΤΥ) του Ηλία
32 . ΜΠΡΟΥΜΑ-ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του Αθανασίου
33 . ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του Βασιλείου
34 . ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Νίκου
35 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Παναγιώτη
36 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Θεοδώρου
37 . ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Παναγιώτη
38 . ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αγγέλου
39 . ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΟΛΓΑ συζ. Γεωργίου
40 . ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου
41 . ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Νικολάου
42 . ΣΑΜΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ροζέ
43 . ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Γεωργίου
44 . ΦΟΥΚΗ -ΠΑΠΑΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ζήση
45 . ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Ιωάννη
46 . ΧΙΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
47 . ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου
48 . ΨΥΧΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Ιωάννη

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αριστείδη
2 . ΑΛΑΤΣΗ ΦΡΑΙΛΙΧ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη
3 . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη
4 . ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου
5 . ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ του Γεωργίου
6 . ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του Παναγιώτη
7 . ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
8 . ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
9 . ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ-ΝΙΚΟΣ του Γεωργίου
10 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) του Χρήστου
11 . ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
12 . ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα
13 . ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ
14 . ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ του Νικολάου
15 . ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παντελή
16 . ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) του Σωκράτη
17 . ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αντωνίου
18 . ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία
19 . ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γρηγορίου
20 . ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του Φωτίου
21 . ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Γεωργίου
22 . ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου
23 . ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ελευθερίου
24 . ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη
25 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ (ΕΡΗ) του Φωτίου
26 . ΛΑΓΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παναγιώτη
27 . ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αντωνίου
28 . ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη
29 . ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Νικολάου
30 . ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή
31 . ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
32 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΗΛΙΑΝΑ του Κωνσταντίνου
33 . ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου
34 . ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γαλάτη
35 . ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Βασιλείου
36 . ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΗ) του Νικολάου
37 . ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού
38 . ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Εμμανουήλ
39 . ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ομήρου
40 . ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
41 . ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
42 . ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
43 . ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του Στεφάνου
44 . ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
45 . ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου
46 . ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
47 . ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ του Φωτίου
48 . ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) του Αναστασίου
2 . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) του Εμμανουήλ
3 . ΑΚΡΙΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Ελευθερίου
4 . ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ιμπραήμ
5 . ΑΛΕΠΟΥ – ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αναστασίου
6 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
7 . ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευστρατίου
8 . ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ – Άγγελου
9 . ΒΕΝΤΟΥΡΑ – ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του Γεωργίου
10 . ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του Ευαγγέλου
11 . ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Συμεών
12 . ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) του Γεωργίου
13 . ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Νικολάου
14 . ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ναπολέοντος
15 . ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ του Βίκτωρος
16 . ΔΙΓΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Παντελή
17 . ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παυσανία
18 . ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αποστόλου
19 . ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
20 . ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους
21 . ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
22 . ΚΟΝΔΗ – ΛΑΜΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Λουκά
23 . ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη
24 . ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου
25 . ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
26 . ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου
27 . ΛΑΟΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
28 . ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Στυλιανού
29 . ΛΙΒΑΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του Παναγιώτη
30 . ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου
31 . ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος
32 . ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του Λουίζου
33 . ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ζαχαρία
34 . ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ανδρέα
35 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χαραλάμπους
36 . ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ – ΒΑΛΕΡΙΑ του Κωνσταντίνου
37 . ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Παναγιώτη
38 . ΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
39 . ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ – ΝΤΖΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΝΑ) του Αγγέλου
40 . ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αχιλλέα
41 . ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του Παναγιώτη
42 . ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου
43 . ΨΥΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ξενοφώντος

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
2 . ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
3 . ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη
4 . ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου
5 . ΖΩΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
6 . ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Σπυρίδωνος
7 . ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παύλου
8 . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
9 . ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κυριάκου
10 . ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου
11 . ΚΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου
12 . ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου
13 . ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Μιχαήλ
14 . ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεοδώρου
15 . ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη
16 . ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
17 . ΚΩΣΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Στυλιανού
18 . ΚΩΤΣΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αναστασίου
19 . ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου
20 . ΛΙΝΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
21 . ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Ελευθερίου
22 . ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Ιωάννη
23 . ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννου
24 . ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
25 . ΜΠΑΓΟΥΡΔΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του Θεοδοσίου
26 . ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ του Χρήστου
27 . ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος
28 . ΜΠΟΥΓΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του Παναγιώτη
29 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Παναγιώτη
30 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου
31 . ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου
32 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ του Κωνσταντίνου
33 . ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου
34 . ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου
35 . ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Μιχαήλ
36 . ΣΟΥΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ του Αλεξάνδρου
37 . ΣΠΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του Γεωργίου
38 . ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γρηγορίου
39 . ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΦΙΛΙΤΣΑ του Αλεξάνδρου
40 . ΤΣΕΒΑ ΑΘΗΝΑ του Βασιλείου
41 . ΤΣΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου
42 . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου
43 . ΧΑΒΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του Παντελή
44 . ΧΑΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου
2 . ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παντελή
3 . ΑΡΑΠΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) χήρα Δημητρίου
4 . ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Κωνσταντίνου
5 . ΑΥΓΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αθανασίου
6 . ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία
7 . ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σπυρίδωνος
8 . ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
9 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Σπυρίδωνος
10 . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Πετρόπουλου
11 . ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Αθανασίου
12 . ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Χρήστου
13 . ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου
14 . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του Δημητρίου
15 . ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
16 . ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ανδρέα
17 . ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φραγκίσκου
18 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
19 . ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου
20 . ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Περικλή
21 . ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
22 . ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
23 . ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
24 . ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ
25 . ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Μαρίνου
26 . ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αριστείδη
27 . ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αργυρίου
28 . ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
29 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Σταματίου
30 . ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
31 . ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος
32 . ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ
33 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ευαγγέλου
34 . ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου
35 . ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Ευστρατίου
36 . ΣΑΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Διονυσίου
37 . ΣΙΑΝΤΟΥ ΟΛΓΑ του Αποστόλου
38 . ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου
39 . ΣΚΟΥΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Μιχαήλ
40 . ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
41 . ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Διονυσίου
42 . ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
43 . ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου
44 . ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
45 . ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Εμμανουήλ
46 . ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου
47 . ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
48 . ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γεωργίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΑΛΑΪΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
2 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου
3 . ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
4 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του Θεοδώρου
5 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
6 . ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου – Μάριου
7 . ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ του Ιωάννη
8 . ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου
9 . ΚΙΑΜΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου
10 . ΚΟΛΙΟΣ ΖΩΗΣ του Θρασύβουλου
11 . ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διονυσίου
12 . ΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
13 . ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κλεάνθη
14 . ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ανδρέα
15 . ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Εμμανουήλ
16 . ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
17 . ΡΟΥΣΣΗ ΡΕΒΕΚΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ του Λουκά
18 . ΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λεωνίδα
19 . ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του Αλεξάνδρου
20 . ΤΣΑΤΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αριστοτέλη
21 . ΤΣΙΤΣΙΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Νικολάου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του Γεωργίου
2 . ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
3 . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη
4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΡΟΝΙΟΣ του Διονυσίου
5 . ΣΚΕΥΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Σπυρίδωνος

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
2 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Λόη
3 . ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
4 . ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Παναγιώτη
5 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου
6 . ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
7 . ΒΑΟΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του Δημητρίου
8 . ΒΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αριστείδη
9 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Λαζάρου
10 . ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του Ερωτόκριτου
11 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γερασίμου
12 . ΓΚΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου
13 . ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΥ ΔΕΒΟΡΑ του Ηλία
14 . ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Μιχαήλ
15 . ΔΡΑΓΩΝΑ ΑΚΡΙΒΗ του Σπυρίδωνος
16 . ΖΕΝΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου
17 . ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ του Δημητρίου
18 . ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου
19 . ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του Ιωάννη
20 . ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου
21 . ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Γεωργίου
22 . ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου
23 . ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ελευθερίου
24 . ΚΑΤΣΙΝΑ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου
25 . ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου
26 . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
27 . ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Σπυρίδωνος
28 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου
29 . ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σιδέρη
30 . ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Εμμανουήλ
31 . ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Παναγιώτη
32 . ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
33 . ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
34 . ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του Χρήστου
35 . ΝΤΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη
36 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Ζώη
37 . ΠΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου
38 . ΠΑΤΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του Αλεξάνδρου
39 . ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου
40 . ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου
41 . ΣΑΛΤΕΡΗ ΝΑΝΤΙΑ του Νικολάου
42 . ΣΙΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωτίου
43 . ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου
44 . ΤΣΑΓΓΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου
45 . ΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου
46 . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Εμμανουήλ
47 . ΧΑΛΑΡΗ – ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ
ΠΑΣΟΚ, ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΟΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑ.Ε.Κ.Ε.
1 . ΤΖΑΛΑΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Ιωάννη

ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1 . ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ του Οδυσσέα

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου
2 . ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου
3 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τρύφωνα
4 . ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σπύρου
5 . ΜΑΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου Χατζηπαυλίδη
3 . ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4 . ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου
5 . ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του Δημητρίου
6 . ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος
7 . ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
8 . ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
9 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
10 . ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Περικλή
11 . ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ελευθερίου
12 . ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΝΙΚΗ του Αριστοτέλη
13 . ΖΑΡΑΒΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Δημητρίου
14 . ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αγγελή
15 . ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παναγιώτη
16 . ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευαγγέλου
17 . ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΒΑΣΣΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) του Παντελή
18 . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του Στυλιανού
19 . ΚΟΥΡΕΝΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Ανδρέα
20 . ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
21 . ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
22 . ΚΡΑΣΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
23 . ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
24 . ΛΑΠΑΤΑ ΜΑΡΙΑ του Θεοδοσίου
25 . ΛΕΒΚΙΝΑ – ΦΩΤΙΑΔΗ ΟΛΓΑ του Βλαδίμηρου
26 . ΛΕΣΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ
27 . ΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου
28 . ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γεωργίου
29 . ΜΠΟΓΙΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Μόσχου
30 . ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Τηλέμαχου
31 . ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του Ιωάννη
32 . ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Θεοδώρου
33 . ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
34 . ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ισαάκ
35 . ΡΕΝΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου
36 . ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ηλία
37 . ΣΤΑΘΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ευαγγέλου
38 . ΣΥΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη
39 . ΤΣΙΑΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του Δημητρίου
40 . ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
41 . ΤΣΟΠΕΛΑ ΔΑΝΑΗ του Δημητρίου
42 . ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μιχαήλ
43 . ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) του Φιλίππου
44 . ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του Κωνσταντίνου
45 . ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Γεωργίου
46 . ΦΩΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
47 . ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ανδρέα

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Αποστόλου
2 . ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου
3 . ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου
4 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Νικολάου
5 . ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Χάικ
6 . ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γερασίμου
7 . ΖΑΜΠΟΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
8 . ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη
9 . ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
10 . ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
11 . ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στυλιανού
12 . ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Στεφάνου
13 . ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ
14 . ΣΑΛΜΑΝ ΤΖΑΜΑΛ – ΧΡΗΣΤΟΣ του Χοσσεΐν
15 . ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
16 . ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΠΙΠΙΝΑ του Μηνά
17 . ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου
18 . ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου
2 . ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ του Βασιλείου
3 . ΕΛ ΤΑΧΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του Χάνι
4 . ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ηλία
5 . ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη
6 . ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου
7 . ΚΟΥΛΑΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ελευθερίου
8 . ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Αμβροσίου
9 . ΛΩΡΙΔΑ-ΜΑΛΛΙΡΗ ΒΑΓΙΑ του Αθανασίου
10 . ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
11 . ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
12 . ΣΕΒΑΣΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του Χαραλάμπους
13 . ΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

“ΡΟ ΜΑ” ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1 . ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αγγέλου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΓΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου
2 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ηλία
3 . ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού
4 . ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του Αντωνίου
5 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου
6 . ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
7 . ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ
8 . ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Αθανασίου
9 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
10 . ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
11 . ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
12 . ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Αντρέι
13 . ΔΟΥΣΛΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
14 . ΔΡΕΤΤΑ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου
15 . ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αθανασίου
16 . ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ΜΕΜΟΣ) του Στυλιανού
17 . ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
18 . ΚΑΡΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του Ελευθερίου
19 . ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Μιχαήλ
20 . ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
21 . ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΝΤΕΝΙΖ) του Θεοδώρου
22 . ΚΟΛΛΑΡΟΥ – ΤΟΥΠΑΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ) – ΜΑΡΙΑ του Αλεξάνδρου
23 . ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου
24 . ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
25 . ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Φιλίππου
26 . ΚΩΣΤΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
27 . ΛΑΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
28 . ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου
29 . ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του Λυκούργου
30 . ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Γεωργίου
31 . ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Φαίδωνος
32 . ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
33 . ΜΠΙΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
34 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σπυρίδωνος
35 . ΠΑΤΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταύρου
36 . ΠΡΙΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη
37 . ΠΡΟΣΑΛΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου
38 . ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
39 . ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου
40 . ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
41 . ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
42 . ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
43 . ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Σταματίου
44 . ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Ηλία
45 . ΦΕΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Ιωάννη
46 . ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Φιλίππου
47 . ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ματθαίου
48 . ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
1 . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου
2 . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Κωνσταντίνου
3 . ΓΚΙΩΣΗ ΒΑΪΑ του Γεωργίου
4 . ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπύρου
5 . ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ του Γεωργίου
6 . ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου
7 . ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου
8 . ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ του Στεφάνου
9 . ΦΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου
3 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στυλιανού
4 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Βασιλείου
5 . ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου
6 . ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη
7 . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
8 . ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Παναγιώτη
9 . ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ
10 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
11 . ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Χρίστου
12 . ΓΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
13 . ΔΑΡΔΑΒΙΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ του Νικολάου
14 . ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
15 . ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνος
16 . ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου
17 . ΖΟΥΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Δημητρίου
18 . ΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Στυλιανού
19 . ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Παναγιώτη
20 . ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κοσμά
21 . ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου
22 . ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη
23 . ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευτυχίου
24 . ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Έκτορα
25 . ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΕΜΜΥ) του Δημητρίου
26 . ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου
27 . ΜΟΣ – ΣΥΨΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΙΡΙΕΛ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Τοπ Μοδ
28 . ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
29 . ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ
30 . ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σπύρου
31 . ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου
32 . ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου
33 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
34 . ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελισσαίου
35 . ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου
36 . ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη
37 . ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μαξίμου
38 . ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρυσοστόμου
39 . ΣΚΥΝΔΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
40 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου
41 . ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
42 . ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
43 . ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αντωνίου
44 . ΤΖΟΥΛΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φωτίου
45 . ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου
46 . ΤΣΙΤΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
47 . ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Δημητρίου
48 . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Μαρίνου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1 . ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Δημητρίου
2 . ΒΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
3 . ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου
Αριθ. απόφασης 4/2015 σελ. 48
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
4 . ΓΚΡΟΥΗ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου
5 . ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Δημητρίου
6 . ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΚΟΥΦΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αριστείδη
8 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου
9 . ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου
10 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Προδρόμου
11 . ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
12 . ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ του Γεωργίου
13 . ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του Σταύρου
14 . ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΑΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
3 . ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ευσταθίου
4 . ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Στεφάνου
5 . ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου
6 . ΒΟΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
7 . ΒΟΥΒΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΩΝΙΑ) του Κωνσταντίνου
8 . ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Χρήστου
9 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη
10 . ΓΚΟΛΙΟΜΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου
11 . ΓΚΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου
12 . ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευθυμίου
13 . ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού
14 . ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ του Γεωργίου
15 . ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΚΟΝΔΥΛΩ του Κωνσταντίνου
16 . ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του Χρήστου
17 . ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
18 . ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ανάργυρου
19 . ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ΚΑΚΙΑ ) του Παναγιώτη
20 . ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
21 . ΚΛΑΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Διονυσίου
22 . ΚΙΝΙΟΥΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ – ΜΑΪΝΑ του Πήτερ
23 . ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου
24 . ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κυριάκου
25 . ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
26 . ΚΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναργύρου
27 . ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Νικολάου
28 . ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
29 . ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
30 . ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Εμμανουήλ
31 . ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη
32 . ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία
33 . ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γερασίμου
34 . ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
35 . ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου
36 . ΝΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πολυκάρπου
37 . ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του Δημητρίου
38 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
39 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σωκράτη
40 . ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΡΗΣ – ΓΑΛΗΝΟΣ του Ιερώνυμου-Ηλία
41 . ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου
42 . ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Βασιλείου
43 . ΤΣΙΚΝΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταμάτη
44 . ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του Φωτίου
45 . ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σοφοκλή
46 . ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Περικλή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Ηλία
2 . ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεργίου
3 . ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη
4 . ΑΔΟΡΓΙΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
5 . ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευσταθίου
6 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του Ηλία
7 . ΑΣΤΡΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου
8 . ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΕΝΟΣ) του Παναγιώτη
9 . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του Χαραλάμπους
10 . ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Κυριάκου
11 . ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
12 . ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ-ΜΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου
13 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΣΙΑΚΑ) ΚΑΛΛΙΤΣΑ του Κωνσταντίνου
14 . ΓΚΙΟΚΑ-ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του Γεωργίου
15 . ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του Αντωνίου
16 . ΔΕΡΜΕΣΟΝΛΟΥΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ του Ιωάννη
17 . ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γερασίμου
18 . ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Χρήστου
19 . ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη
20 . ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ του Αθανασίου
21 . ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
22 . ΚΙΟΥΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θεοδώρου
23 . ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου
24 . ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου
25 . ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου
26 . ΛΕΠΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου
27 . ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στεργίου
28 . ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
29 . ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
30 . ΜΠΑΜΠΟΥΣΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ του Ιωάννη
31 . ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου
32 . ΝΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Γεωργίου
33 . ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Διονυσίου
34 . ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Σωκράτη
35 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του Πέτρου
36 . ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεμιστοκλή
37 . ΡΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
38 . ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
39 . ΣΙΔΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου
40 . ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του Λάμπρου
41 . ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του Κωνσταντίνου
42 . ΤΖΑΝΕΤΕΑ (ΤΖΑΝΕΤ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παρασκευά
43 . ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ του Κωνσταντίνου
44 . ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ του Χρήστου
45 . ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Στεφάνου
46 . ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Γερασίμου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη
2 . ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Ζήσου
3 . ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
4 . ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αλεξάνδρου
5 . ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του του Ευαγγέλου
6 . ΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου

.

εκ των υστέρων προστέθηκαν και οι ακόλουθοι:

ΑΠ 63/2015

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ

1.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου,
2.ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη
3.ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Ζήσου
4.ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
5.ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Αλεξάνδρου
6.ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΔΟΡΥΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
7.ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου
8.ΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
9.ΧΑΖΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχάλη

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευθυμίου
2 . ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευθυμίου
3 . ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
4 . ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου
5 . ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
6 . ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου
7 . ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου
8 . ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Γρηγορίου
9 . ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
10 . ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του Ιωάννη
11 . ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Δημητρίου
12 . ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Εμμανουήλ
13 . ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου
14 . ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου
15 . ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
16 . ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παύλου
17 . ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
18 . ΤΣΙΜΙΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αποστόλου
19 . ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ συζ. Νικολάου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Ευθυμίου
2 . ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Θεοδώρου
4 . ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
5 . ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Βασιλείου
6 . ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Γεωργίου
7 . ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
8 . ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου
9 . ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου
10 . ΚΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου
11 . ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Μύρωνος
12 . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παναγιώτη
13 . ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος-Αριστοτέλη
14 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου
15 . ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σωτηρίου
16 . ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου
17 . ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Λουκά
18 . ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
19 . ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου
2 . ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ (ΛΙΔΑ) του Αλεξάνδρου
5 . ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΛΚΗΣΤΙΣ του Νικολάου
6 . ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σταύρου
7 . ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΜΑΡΙΑ (ΒΙΒΙΚΑ) του Χρήστου
8 . ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
9 . ΝΟΥΣΙΑ ΟΛΓΑ του Αθανασίου
10 . ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Ιορδάνη
11 . ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αριστείδη
12 . ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου
13 . ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ του Σωτηρίου
14 . ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Γεωργίου
15 . ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) συζ. Δημητρίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ
2 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
3 . ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννου
4 . ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου
5 . ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παναγιώτη
6 . ΓΕΡΜΕΝΗ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ανδρέα
7 . ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λάμπρου
8 . ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
9 . ΚΑΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
10 . ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θωμά
11 . ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου
12 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
13 . ΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στυλιανού
14 . ΜΠΟΚΟΥ ΒΕΡΓΕΝΙΑ του Ιωάννη
15 . ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
16 . ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ιωάννου
17 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
18 . ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Νικολάου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Αλεξίου
3 . ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου
4 . ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου
5 . ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
6 . ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
7 . ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του Ιωάννη
8 . ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη
9 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη
10 . ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου
11 . ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΑΪΟΣ του Σωτηρίου
12 . ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημητρίου
13 . ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του Νικολάου
14 . ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
15 . ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
16 . ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του Γεωργίου
17 . ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
18 . ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ
19 . ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΒΕΛΙΩΤΗ ΕΥΕΡΓΕΤΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΖΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΑΝΤΡΑ) του Γεωργίου
3 . ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ηλία
4 . ΜΑΛΑΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
5 . ΜΑΝΑΒΕΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του Θεοδώρου
6 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή
7 . ΡΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη
8 . ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνος
9 . ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΜΠΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ναπολέοντος
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του Μιχαήλ
2 . ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Μιλτιάδη
3 . ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ευαγγέλου
4 . ΒΡΑΤΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Αργυρίου
5 . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου
6 . ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου
7 . ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Νικολάου
8 . ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου
9 . ΚΑΛΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου
10 . ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
11 . ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου
12 . ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Τιμολέοντος
13 . ΠΑΖΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου
14 . ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αθανασίου
15 . ΡΑΠΤΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ του Φωτίου
16 . ΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
17 . ΣΤΕΦΑΝ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου
18 . ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νάσιου

ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1 . ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στυλιανού

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1 . ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ιωάννη
2 . ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
3 . ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Νικολάου
4 . ΔΑΒΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του Αθανασίου
5 . ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιάσωνος
6 . ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αθανασίου
7 . ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου
8 . ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη
9 . ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μελετίου
10 . ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
11 . ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λουκά
12 . ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
13 . ΠΕΡΟΥΚΑΝΕΑ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου
14 . ΡΕΒΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Αγγέλου
15 . ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Μιχαήλ
16 . ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ελευθερίου
17 . ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ του Αποστολάκη
18 . ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου
19 . ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΒΟΣΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
2 . ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Νικολάου
3 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Λαζάρου
4 . ΛΙΚΙΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
5 . ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη
6 . ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΓΙΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σάββα
3 . ΞΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεργίου
4 . ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Σταματίου
6 . ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
7 . ΤΖΟΥΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Γεωργίου
8 . ΥΦΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Μιχαήλ
2 . ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Παντελή
3 . ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΈΛΣΑ) του Γρηγορίου
4 . ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου
5 . ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη
6 . ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου
7 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Λεωνίδα
8 . ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη
9 . ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
10 . ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γερασίμου
11 . ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
12 . ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου
13 . ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Χαραλάμπους
14 . ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
15 . ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παρασκευά
16 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ (ΛΙΛΗ) του Αθανασίου
17 . ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
18 . ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ του Νικολάου
19 . ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
1 . ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
2 . ΓΚΟΥΤΖΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ευαγγέλου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ιωάννη
2 . ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου
3 . ΒΛΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταματίου
4 . ΘΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου
5 . ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Βασιλείου
6 . ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Ιερόθεου
7 . ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Παναγιώτη
8 . ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου
9 . ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
10 . ΜΠΑΛΕΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του Ιωάννη
11 . ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
12 . ΝΤΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
13 . ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
14 . ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
15 . ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου
16 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
17 . ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του Αθανασίου
18 . ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ
19 . ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του Ιακώβου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου
3 . ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΝΥ) του Γεωργίου
2 . ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου
3 . ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Στυλιανού
4 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΚΑΣΟΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου
6 . ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ του Ελευθερίου
7 . ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου
8 . ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Χρήστου
9 . ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη
10 . ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
11 . ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
12 . ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
13 . ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη
14 . ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Προδρόμου
15 . ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ (ΧΑΣΙΩΤΗΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Θεόφραστου
2 . ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Νικολάου
3 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
4 . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
5 . ΔΗΜΗΤΣΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του Ιωάννη
6 . ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Δημοσθένη
7 . ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Κωνσταντίνου
8 . ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου
9 . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Βασιλείου
10 . ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αλεξάνδρου
11 . ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του Θεοδώρου
12 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη
13 . ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡ του Βασιλείου
14 . ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου
15 . ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ
16 . ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σταμάτη
17 . ΧΑ’Ι’ΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου
3 . ΖΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ του Παύλου
4 . ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
5 . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παναγιώτη
6 . ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χαραλάμπους
7 . ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου
8 . ΣΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σωκράτη
2 . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΑΓΟΣ) του Ευγενίου
3 . ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη
4 . ΚΑΛΛΙΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αναστασίου
5 . ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου
6 . ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Δημοσθένη
7 . ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του Πιέρρου
8 . ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παντελή
2 . ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θεοδώρου
3 . ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΛΕΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου
5 . ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου
6 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Νικολάου
7 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωακείμ
8 . ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του Δημητρίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Αγγέλου
3 . ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου
4 . ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου
5 . ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος
6 . ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αποστόλου
7 . ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Φιλίππου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γερασίμου
2 . ΖΑΜΠΕΤΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του Αντωνίου
3 . ΚΥΖΙΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ του Κλεάνθη
4 . ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) του Δημητρίου
5 . ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου
6 . ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
7 . ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ του Αντωνίου
8 . ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Λεοντίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΖΩΒΟΪΛΗ ΚΑΤΙΝΑ του Νικολάου
2 . ΚΟΥΜΠΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Ιωάννη
3 . ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του Κωνσταντίνου
3 . ΚΑΡΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία
5 . ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αλεξάνδρου
6 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
7 . ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Δημητρίου
ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1 . ΚΑΜΖΕΛΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 1 . ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΗΣ) του Σπυρίδωνος
2 . ΒΙΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
3 . ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΙΛΑ του Σταύρου
4 . ΜΑΝΙΤΑΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
5 . ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
6 . ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
7 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου
8 . ΦΩΤΙΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αδαμαντίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη
2 . ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
3 . ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Αγγέλου
3 . ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΟΗ-ΑΝΝΑ του Νικολάου
4 . ΔΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ του Αχιλλέα
5 . ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
6 . ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κυριάκου
7 . ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γρηγορίου
8 . ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Μάρκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
1 . ΒΟΚΟΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Σταύρου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΛΦΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευτυχίου
2 . ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αλεξάνδρου
3 . ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΒΕΛΟΥΔΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παρασκευά
5 . ΠΑΤΡΩΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Σταύρου
6 . ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναργύρου
7 . ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΒΕΝΙΑΜΙΝ-ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη
8 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παντελή

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γερασίμου
2 . ΚΑΡΑΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του Μιχαήλ
3 . ΜΠΟΥΡΙΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέως
4 . ΠΕΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Παναγιώτη
5 . ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αθανασίου
6 . ΤΖΑΝΝΕΤΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Πέτρου
7 . ΤΣΙΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ του Πέτρου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιακώβου
3 . ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γερασίμου
4 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Σπυρίδωνος
5 . ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του Χρήστου
6 . ΠΡΩΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του Εμμανουήλ
7 . ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου
.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ B’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου
2 . ΖΑΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του Δημητρίου
3 . ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΗΛ (ΦΑΗΛΟΣ) του Μιλτιάδη
4 . ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου
5 . ΜΑΚΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ελευθερίου
6 . ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου
7 . ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Θωμά
8 . ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
9 . ΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
10 . ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
11 . ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Νικολάου
2 . ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Ελευθερίου
3 . ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) του Γεωργίου
4 . ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Κυριακούλη
5 . ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Φωτίου
6 . ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
7 . ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη
8 . ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
9 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεοδώρου
10 . ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑ) του Γεωργίου
11 . ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΚΑΛΠΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Δημητρίου
4 . ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Μιχαήλ
5 . ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη
6 . ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου
7 . ΚΡΟΥΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κούμη
8 . ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
9 . ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Διονυσίου
10 . ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγγελου
2 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη
3 . ΠΑΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σωτηρίου
4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΣΑΛΟΥΦΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Αντωνίου
6 . ΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Ιωάννη
7 . ΤΣΕΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη
8 . ΧΑΔΙΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του Μιχαήλ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
3 . ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του Θεοδώρου
4 . ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Εμμανουήλ
5 . ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Θεοδώρου
6 . ΞΟΥΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
7 . ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Ιωάννη
8 . ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σταύρου
9 . ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπους
10 . ΠΟΥΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
11 . ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ευαγγέλου
2 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αλέξανδρου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
2 . ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΛΕΚΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αθανασίου
3 . ΛΙΜΝΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
4 . ΠΑΙΔΙΑΔΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου
5 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου
6 . ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου
7 . ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου
8 . ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βλασίου
9 . ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Αναστασίου 10 . ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάμπους

ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
1 . ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ ΝΙΚΗ του Δημητρίου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου
2 . ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σταύρου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
2 . ΓΡΙΜΠΙΛΑΚΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ του Κωνσταντίνου
3 . ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία
5 . ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου
6 . ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ του Ευαγγέλου
8 . ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου
9 . ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
10 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΝΤΕΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΥΡΙΑΜ) του Βασιλείου
11 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΛΕΛΟΥΔΙΑ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΙΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΜΟΥΚΑΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Μηνά
3 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευτυχίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου
2 . ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Σωτηρίου
3 . ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ιωάννη
3 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
4 . ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου
5 . ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παντελή
6 . ΚΟΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου
7 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
8 . ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Τζιοβάννι
9 . ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
10 . ΡΟΥΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
11 . ΤΣΑΚΩΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του Αναστασίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
1 . ΠΑΠΑΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γρηγορίου
3 . ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στυλιανού
4 . ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου
5 . ΘΩΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη
6 . ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
7 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
8 . ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημοσθένη
9 . ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
10 . ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
11 . ΧΟΥΔΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Κωνσταντίνου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Τζαννή
2 . ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου
4 . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΔΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ανδρέα
2 . ΑΡΓΥΡΑΚΗ – ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Αλεξάνδρου
3 . ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
4 . ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
5 . ΜΑΛΤΕΖΗ ΑΝΝΑ του Παναγιώτη
6 . ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ (ΧΑΡΗΣ) του Στεπάν
7 . ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ) του Βασιλείου
8 . ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταύρου
3 . ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4 . ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου
6 . ΛΕΣΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Νικολάου
7 . ΜΑΡΟΥΠΑ-ΤΑΟΥΞΗ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου
8 . ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Παναγιώτη
9 . ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ του Κωνσταντίνου
10 . ΧΡΥΣΑΓΗ ΑΡΓΥΡΩ του Ιωάννη
11 . ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη
2 . ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα
3 . ΚΑΤΣΙΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου
4 . ΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Δημητρίου
5 . ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
6 . ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου
7 . ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος
8 . ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου
9 . ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ του Επαμεινώνδα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
3 . ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ (ΒΑΛΑΝΤΗ) του Κωνσταντίνου
4 . ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ του Σωκράτη
5 . ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα
6 . ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παναγιώτη
7 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος
8 . ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου
9 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
2 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ξενοφώντα
3 . ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
4 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
5 . ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου
6 . ΣΙΔΗΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Σπυρίδωνος
7 . ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ανδρέα
8 . ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη
9 . ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΓΙΟΛΔΑΣΗ-ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΝΙΚΗ του Φωτίου
2 . ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΣΙΔΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Παγκρατίου
4 . ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αποστόλου
5 . ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα
6 . ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία
7 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ) ΑΓΙΣ του Γεωργίου
8 . ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανδρέα
9 . ΤΣΩΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου συζ. Κωνσταντίνου Ντάικου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ορφέα, ΚΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου, ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Επαμεινώνδα, ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Παναγιώτη, ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία-Χρήστου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Βασιλείου
2 . ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΖΑΜΠΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευσταθίου
2 . ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θωμά
3 . ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Επαμεινώνδα
4 . ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Επαμεινώνδα
5 . ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
6 . ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου
7 . ΜΠΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δήμου
8 . ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου
9 . ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Στεφάνου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Εμμανουήλ
2 . ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Ευαγγέλου
3 . ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αθανασίου
4 . ΣΠΙΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου
5 . ΤΖΙΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
6 . ΤΣΑΜΠΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη
7 . ΦΟΥΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Παύλου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΛΑΛΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος
2 . ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
3 . ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου
4 . ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Σπυρίδωνος

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΠΟΥΚΙΣΤΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΟΥΛΙΑ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου (συζ. Καραγεώργου Βελισσαρίου)
2 . ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) του Ευαγγέλου
3 . ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Λαζάρου
4 . ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του Αθανασίου
5 . ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
7 . ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου
8 . ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ του Νικολάου
9 . ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΥΖΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά
2 . ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του Αποστόλου
3 . ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη
4 . ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ του Δημητρίου
5 . ΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
6 . ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη
7 . ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
8 . ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του Ηλία
9 . ΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ του Νικολάου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΒΛΑΧΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Παντελή
2 . ΤΣΩΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Χρήστου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΛΕΞΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αλέκου
2 . ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
3 . ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Βασιλείου
4 . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Χρήστου
5 . ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά
6 . ΜΠΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Επαμεινώνδα
7 . ΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΛΑΜΠΡΟΣ του Δημητρίου
8 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αντωνίου
9 . ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΑΡΑΚΥΝΘΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
3 . ΑΡΒΑΝΙΤΗ -ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ανδρέα
4 . ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Νικολάου
5 . ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
6 . ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
7 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αποστόλου
8 . ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρίστου
9 . ΧΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Στυλιανού

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου
2 . ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
3 . ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου
4 . ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
5 . ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
3 . ΚΟΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
4 . ΚΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου
5 . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του Δημητρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΚΑΡΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Παναγιώτη
2 . ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου
3 . ΣΑΡΕΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Κυριακούλη
4 . ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του Αναργύρου
5 . ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευσταθίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
2 . ΘΕΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου
3 . ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου
4 . ΜΠΕΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Νικολάου
5 . ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
2 . ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χαράλαμπου
3 . ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
4 . ΜΠΑΒΕΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ συζ. Νικολάου
5 . ΜΠΑΒΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Κωνσταντίνου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη
3 . ΡΑΣΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Εμμανουήλ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιακώβου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΓΚΑΡΚΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου
2 . ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ανδρέα
3 . ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου
4 . ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Δημητρίου
5 . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Στέλιου
3 . ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΩΤΗΣ του Δημητρίου
4 . ΚΙΤΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου
5 . ΚΟΤΣΟΒΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ιωάννη

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΑΓΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του Σπυρίδωνος
2 . ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ ΧΡΙΨΙΜΕ – ΡΟΖΙΚ του Εφραίμ – Βάρτ
3 . ΜΥΡΙΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Στυλιανού

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φωτίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΓΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ασημάκη
2 . ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Νικολάου
3 . ΜΕΞΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΗ) του Ματθαίου
4 . ΜΠΟΝΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου
5 . ΣΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΕΡΔΕ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη
2 . ΔΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Διαμαντή
5 . ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΜΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Βασιλείου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδοσίου
2 . ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αργύρη
3 . ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη
4 . ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Δημητρίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΜΟΥΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ναπολέοντος
2 . ΜΠΟΜΠΟΥ-ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου
3 . ΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου
4 . ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ευαγγέλου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
2 . ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοφάνη
3 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Αντωνίου
4 . ΤΑΤΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Πέτρου
5 . ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κυριάκου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
3 . ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη
4 . ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
5 . ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Πέτρου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΔΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου
2 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
4 . ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
5 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ του Γαβριήλ
3 . ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία
4 . ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΧΑΡΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
2 . ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία
4 . ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου
5 . ΡΑΔΑΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του Γεωργίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημοσθένη
2 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
2 . ΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παντελή
3 . ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Αριστείδη
4 . ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου
5 . ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σπήλιου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ανδρέα
2 . ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεμιστοκλή
3 . ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου
4 . ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου
5 . ΜΑΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βρεττού
2 . ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ ΑΝΝΑ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
4 . ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ (ΜΑΚΗΣ) του Βασιλείου
5 . ΣΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σταύρου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
2 . ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΘΑΛΕΙΑ του Ιωάννη
3 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΟΣΜΑ ΜΑΛΑΜΩ του Ευαγγέλου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΚΑΡΒΕΛΗ (ΕΥΤΑΞΙΟΠΟΥΛΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αριστοτέλη
2 . ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου
3 . ΝΑΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του Σωτηρίου

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου
2 . ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους
3 . ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
5 . ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παύλου
2 . ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του Βασιλείου
3 . ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
4 . ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ευαγγέλου
5 . ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ναπολέοντος
2 . ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου
3 . ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
4 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αναστασίου
5 . ΧΑΜΠΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΓΚΙΡΕΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Επαμεινώνδα
2 . ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
3 . ΛΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
5 . ΤΡΙΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Αναστασίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΛΙΦΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΓΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
3 . ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Μιχαήλ
4 . ΖΟΡΜΠΑ-ΖΙΩΒΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΡΙΤΑ) του Κωνσταντίνου
5 . ΜΠΕΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΠΑΝΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΙΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδοσίου
3 . ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου
4 . ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
5 . ΤΣΙΜΠΕΡΛΕΝΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Δημοσθένη
2 . ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Θεοφάνη
3 . ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύλου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
2 . ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου
3 . ΜΕΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στεφάνου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΒΑΡΥΠΑΤΗ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη
3 . ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ του Νικολάου
4 . ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
5 . ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΜΠΟΛΟΒΙΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Θωμά
2 . ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου
3 . ΤΣΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λάμπρου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Γεωργίου
3 . ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΚΑΤΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου
2 . ΤΕΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΑΡΗΣ) του Αναστασίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΚΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
3 . ΚΑΣΙΑΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του Ιωάννη
4 . ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
5 . ΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου
3 . ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
4 . ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Νικολάου
5 . ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου
6 . ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη
7 . ΚΟΝΙΔΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Θωμά
8 . ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Λεωνίδα
9 . ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Περικλή
10 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
11 . ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου
2 . ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΒΕΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη
4 . ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη
5 . ΓΚΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδοσίου
6 . ΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
8 . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέα
9 . ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χριστοφόρου
10 . ΣΙΑΗΛΗ-ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου
11 . ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σάββα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξίου
4 . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη
5 . ΝΙΦΟΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ (ΑΜΑΝΤΑ) του Νικολάου
6 . ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του Ιωάννη
7 . ΡΟΥΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος
8 . ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
9 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
10 . ΦΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
11 . ΨΥΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Διονυσίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
2 . ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Φιλίππου
3 . ΓΙΟΥΣΜΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Γεωργίου
4 . ΖΑΓΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
5 . ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΕΤΗ του Φωτίου
6 . ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αναστασίου
7 . ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Παναγιώτη
8 . ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου
9 . ΤΣΙΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου
10 . ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Πέτρου
11 . ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του Ιωάννη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του Ιωάννη
2 . ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευσταθίου
3 . ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Παναγιώτη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
4 . ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου
6 . ΚΟΝΔΑΚΗ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου
7 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΕΚΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαραλάμπους
8 . ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ανδρέα
9 . ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος
10 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Γεωργίου
11 . ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΗ) του Βασιλείου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου
2 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου
3 . ΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αντωνίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
2 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
3 . ΑΛΕΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
4 . ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναή
5 . ΒΟΥΛΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αντωνίου
7 . ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
8 . ΜΠΟΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Βασιλείου
9 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του Ιωάννη
10 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αποστόλου
11 . ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ του Σπυρίδωνος
2 . ΤΖΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ του Βασιλείου
2 . ΚΑΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ανδρέα
4 . ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου
5 . ΝΤΟΡΤΕΛ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη
6 . ΝΤΟΤΑ-ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνος
7 . ΠΑΣΧΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Νικολάου
8 . ΤΑΛΑΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Αυγερινού
9 . ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη
2 . ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου
4 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Φωτίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
2 . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
3 . ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑ του Στέλιου
4 . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
5 . ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ
6 . ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Συμεών
2 . ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΖΩΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Θεοδώρου
3 . ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα
4 . ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΜΑΡΙΛΙΑ) του Μιχαήλ
6 . ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ηλία
7 . ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος
8 . ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ξενοφώντος
9 . ΤΣΑΜΠΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικήτα
10 . ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου
11 . ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ του Ασημάκη

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΖΙΑΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
4 . ΚΑΤΣΙΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου
5 . ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
6 . ΚΥΡΙΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου
7 . ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Δημητρίου
8 . ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
9 . ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΑ) του Ιωάννη
10 . ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του Αριστομένη
11 . ΤΟΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Λεωνίδα
2 . ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του Ανδρέα
2 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
3 . ΓΙΑΛΥΨΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Δημητρίου
4 . ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
5 . ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λουκά
6 . ΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου
7 . ΜΠΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου
8 . ΜΠΟΥΓΑ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου
9 . ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
10 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
11 . ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Αθανασίου
2 . ΚΟΣΠΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου
3 . ΛΑΊ’ΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Συμεών
4 . ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
5 . ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου
6 . ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του Ευθυμίου
7 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
8 . ΞΗΡΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Φωτίου
9 . ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) του Δημητρίου
10 . ΤΣΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
11 . ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑ ΛΟΥΚΙΑ του Αναστασίου
2 . ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
3 . ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου
4 . ΜΑΧΑΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του Αντωνίου
5 . ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Ιωάννη
2 . ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΓΩΝΑ του Παναγιώτη
3 . ΣΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
5 . ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του Κωνσταντίνου
2 . ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου
3 . ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Μάνθου
3 . ΜΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θωμά
4 . ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
5 . ΣΤΑΥΡΟΥ-ΤΣΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Βασιλείου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου
2 . ΚΑΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
3 . ΚΟΤΣΙΚΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Δημητρίου
4 . ΤΖΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Δημητρίου
5 . ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπύρου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΛΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του Σπυρίδωνος
2 . ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Φωτίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΖΑΓΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ευσταθίου
2 . ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
3 . ΜΑΜΜΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ του Αντωνίου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου
2 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Στυλιανού

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΘΩΔΟΥ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου
2 . ΡΟΧΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Νικολάου
3 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου
5 . ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Γεωργίου
2 . ΝΤΑΣΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου
3 . ΤΣΙΜΠΡΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Στυλιανού

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Παναγιώτη

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
2 . ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου
3 . ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου
4 . ΦΑΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του Ιωάννη
5 . ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Ηλία

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
3 . ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
4 . ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοφάνη
5 . ΤΣΙΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σεραφείμ
2 . ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του Ιωάννη

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΖΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λουκά
2 . ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Μιχαήλ
3 . ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Μιχαήλ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΔΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γρηγορίου
2 . ΚΟΥΡΝΕΤΑ-ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του Παναγιώτη
3 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λουκά
4 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
5 . ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευθυμίου
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Αθανασίου
2 . ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου
3 . ΣΔΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αναστασίου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του Γεωργίου
2 . ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παύλου
3 . ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Μιχαήλ
2 . ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Αλεξάνδρου
3 . ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Δαυίδ
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου
2 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
3 . ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αχιλλέα

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευθυμίου
2 . ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
3 . ΧΑΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΞΑΝΘΗ του Χρήστου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Θεοχάρη

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΚΥΡΑΛΕΟΣ ΚΙΜΩΝ του Μιχαήλ
3 . ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανέστη
2 . ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του Αθανασίου
3 . ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ηλία

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Δημητρίου
2 . ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Αθανασίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
2 . ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
3 . ΜΠΟΥΜΠΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ του Γεωργίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΑΪΤΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ του Ιωάννη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
2 . ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τριαντάφυλλου
3 . ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
4 . ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
5 . ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοδώρου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
2 . ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Παύλου
3 . ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανέστη
4 . ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Επαμεινώνδα
5 . ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ-ΡΟΖΑ του Σπυρίδωνα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του Δημητρίου
2 . ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
3 . ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
4 . ΠΟΠΩΒ ΡΑΦΙΚ του Νικολάου
5 . ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Περικλή
2 . ΚΟΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ του Αγαθάγγελου
3 . ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Νικολάου
4 . ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ του Ηλία
5 . ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Αβραάμ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΔΡΑΝΟΒΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του Φωτίου
2 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάμπους
3 . ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
4 . ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ του Γεωργίου
2 . ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Χρήστου
4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωάννου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου
3 . ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Βασιλείου
4 . ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου
5 . ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Αιμιλιανού
2 . ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στεφάνου
3 . ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αθανασίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΑΡΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
2 . ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου
3 . ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ του Γεννάδιου
4 . ΣΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία
5 . ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Μιχαήλ

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα
2 . ΛΙΠΙΝΑ ΛΑΡΙΣΑ του Πέτρου
3 . ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα
4 . ΤΕΠΕΡΙΚΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ του Παναγιώτη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Φωτίου
3 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Στεργίου
4 . ΠΟΛΥΜΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
5 . ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Χαραλάμπους

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη
2 . ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) του Ιωάννη
3 . ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
4 . ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Νικία
5 . ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
6 . ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΑΛΑΤΣΟΥ-ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
2 . ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά
3 . ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη
4 . ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Εμμανουήλ
5 . ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Σπυράγγελου
6 . ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιλτιάδη
7 . ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου
2 . ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ -ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΚΑΤΙΝΑ του Αναστασίου
3 . ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ – ΒΑΪΟΣ του Νικολάου
4 . ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
5 . ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά
6 . ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου
7 . ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου
2 . ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παντελή – Ρουσέτου
3 . ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ
4 . ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαρίλαου
5 . ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου
6 . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
2 . ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ του Εμμανουήλ
3 . ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του Νικολάου
4 . ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Κωνσταντίνου
5 . ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Φιλίππου
6 . ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Αλεξάνδρου
7 . ΧΟΥΛΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ του Ιωάννη

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου
2 . ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Πέτρου
3 . ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Μιχαήλ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΜΙΧΑΛΑΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Γεωργίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του Εμμανουήλ
2 . ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Αστρενού
3 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αχιλλέα
4 . ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φραγκίσκου
5 . ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΑΡΕΤΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σταματίου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Σωκράτη
2 . ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος
3 . ΠΕΤΡΙΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη
4 . ΣΠΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παράσχου
5 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΚΕΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Μιχαήλ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου
2 . ΜΑΛΑΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη
3 . ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη
4 . ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΖΩΗ του Ιωάννη
5 . ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ του Αθανασίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΚΑΜΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Σεραφείμ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΔΑΒΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου
2 . ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
3 . ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου
4 . ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη
5 . ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του Στέργου
6 . ΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ανδρέα

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Εμμανουήλ
2 . ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου
3 . ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΑΜΑΛΛΟΥ ΘΕΜΙΣ του Αναστασίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
2 . ΚΟΚΩΝΗ ΚΑΛΙΩΠΗ του Ηλία
3 . ΛΟΥΤΖΙΟ ΑΝΤΖΕΛΑ του Πανταλέο
4 . ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παντελή
5 . ΠΑΛΑΜΑΡΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Ηλία
2 . ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικήτα
3 . ΚΟΡΦΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ του Γεωργίου
4 . ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ελευθερίου
5 . ΠΑΛΑΠΟΥΓΙΟΥΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΓΕΝΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Χρήστου
2 . ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΣΑ ΟΛΓΑ του Γαβριήλ
2 . ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Χριστοδούλου
3 . ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου
4 . ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Σπύρου
5 . ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δήμου
6 . ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Γεωργίου
2 . ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
4 . ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
5 . ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
6 . ΧΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κωνσταντίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΔΑΡΜΗ – ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΣΟΦΙΑ του Λουδοβίκου – Εδουάρ
2 . ΔΗΜΟΥΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Αθανασίου
3 . ΖΩΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
4 . ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πασχάλη
5 . ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΔΙΜΗΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ευαγγέλου
2 . ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου
3 . ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου
4 . ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου
5 . ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Γεωργίου
2 . ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Χρήστου
3 . ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγή
4 . ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου
5 . ΣΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου
6 . ΤΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ του Αποστόλου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Πέτρου ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΝΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΜΠΕΡΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταύρου
2 . ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
3 . ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΔΕΡΜΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Περικλή
2 . ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου
3 . ΜΑΛΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
5 . ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΒΑΡΟΥΤΑ ΝΙΚΗ του Γεωργίου
2 . ΚΥΜΠΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
4 . ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ηλία

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σταύρου
2 . ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του Χρήστου
3 . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) του Αλεξάνδρου
5 . ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου
6 . ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παναγιώτη

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Χρήστου
2 . ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΣΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΤΑΧΤΣΗ ΑΝΝΑ του Πασχάλη

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
2 . ΜΠΑΝΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
3 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του Χρήστου
4 . ΣΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ του Σέϊντο
2 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
3 . ΒΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ του Θεοδώρου
4 . ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου
5 . ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Δημητρίου
6 . ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΟΒΑΝΝΑ) του Σπυρίδωνος
3 . ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Σωκράτη-Θησέα
4 . ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του Βασιλείου
5 . ΛΑΪΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του Δημητρίου
6 . ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
7 . ΡΕΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Θεμιστοκλή
8 . ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Χριστοδούλου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυριάκου
2 . ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
3 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου
4 . ΚΑΡΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη
5 . ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΓΚΙΚΑ ΖΩΗ του Ευαγγέλου
6 . ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παναγιώτη
7 . ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του Δημητρίου
8 . ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
2 . ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του Χρήστου
4 . ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
5 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
6 . ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΤΑΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
8 . ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ
2 . ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευσταθίου
3 . ΔΕΔΕ ΜΑΝΘΑ του Δημητρίου
4 . ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θαλασσινού
5 . ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
6 . ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου
7 . ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου
8 . ΤΖΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλία
2 . ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
4 . ΝΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΟΦΙΑ) του Πέτρου
5 . ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΑΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου
6 . ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παρασκευά
7 . ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευάγγελου- Αντωνίου
8 . ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου
2 . ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Παύλου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστοδούλου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
2 . ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αγγέλου
3 . ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
4 . ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικηφόρου
5 . ΧΑΡΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΒΑΡΕΛΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΡΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΛΙΝΑ) του Σπυρίδωνος
3 . ΙΜΒΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Αιμιλίου
4 . ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου
5 . ΜΟΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ του Προκοπίου
2 . ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΟΣ του Κωνσταντίνου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου
2 . ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΕΠΙΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νάγκι-Τζίνο
4 . ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
5 . ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικολάου
6 . ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αλεξάνδρου
7 . ΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
8 . ΧΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταμάτιου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
2 . ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στυλιανού
3 . ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αναστασίου-Ευαγγέλου
4 . ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτου
5 . ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αναστασίου
6 . ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Θωμά
7 . ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χαραλάμπους
8 . ΧΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αγγέλου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Κωνσταντίνου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
2 . ΜΕΓΑ ΑΝΝΗ του Ευσταθίου
3 . ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΚΙΤΣΑ – ΜΑΡΙΝΑ του Χρήστου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΔΑΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ανδρέα
2 . ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ του Γεωργίου
3 . ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
4 . ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα
5 . ΝΙΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΙΡΙΔΑ) του Νικολάου
6 . ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
7 . ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Παναγιώτη
8 . ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Γεωργίου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΤΣΙΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου
2 . ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου
3 . ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Εμμανουήλ
2 . ΚΩΤΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του Μάρκου
3 . ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΔΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
2 . ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του Νικολάου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου
2 . ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΜΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παντελή
3 . ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αργυρίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου
2 . ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωσήφ
3 . ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ του Κωνσταντίνου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΜΕΞΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του Παναγιώτη

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ του Γεωργίου
2 . ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δημητρίου
2 . ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θωμά
3 . ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ του Νικολάου
2 . ΜΥΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ του Αναστασίου
3 . ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Δημητρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου
2 . ΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου 3. ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Αθανασίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΜΑΝΙΑΤΗ ΛΗΔΑ του Αθανασίου
3 . ΠΑΤΗΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Διονυσίου
2 . ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνος
3 . ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΟΤΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Γεωργίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του Χαραλάμπους
2 . ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Διονυσίου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παύλου
2 . ΧΕΛΜΗ ΘΕΤΙΣ του Ευαγγέλου-Εμμανουήλ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΨΑΧΟΥΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Αναστασίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
2 . ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΥΝΗΓΟΣ) του Κωνσταντίνου
3 . ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ) του Χρήστου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΠΟΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Διονυσίου
2 . ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΗΝΑ του Ανδρέα
2 . ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
2 . ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Διονυσίου
3 . ΣΚΑΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Διονυσίου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χαριλάου

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου
2 . ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Γεωργίου
3 . ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου
4 . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Σπήλιου
6 . ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνα
7 . ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
2 . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ευσταθίου
3 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου
4 . ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου
5 . ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σόλωνα
6 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πάνου
7 . ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Παναγιώτη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μύρωνα
2 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
3 . ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη
4 . ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
5 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου
6 . ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΛΑΜΠΗΣ) του Κωνσταντίνου
7 . ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΡΕΣΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου
2 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
3 . ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Παναγιώτη
4 . ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ηλία
5 . ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη
6 . ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Δημητρίου
7 . ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ του Χρυσοστόμου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου, ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΑΒΑ) του Ηλία, ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημοσθένη, ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Νικολάου, ΤΣΑΣΗ ΖΩΙΤΣΑ του Νικολάου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΓΚΟΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Κωνσταντίνου
2 . ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία
3 . ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
4 . ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
5 . ΠΕΡΣΙΜΙΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αναστασίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΟΥΡΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου
2 . ΖΑΓΚΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου
3 . ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα
4 . ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Δημητρίου
6 . ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
7 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΜΠΟΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεόδωρου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ του Παναγιώτη
3 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Φωτίου
4 . ΠΑΡΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Λουκά
5 . ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Ηλία

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Νικολάου
2 . ΛΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
3 . ΛΕΝΤΕΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Δημητρίου
4 . ΠΑΛΤΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου
5 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
2 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
2 . ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
3 . ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
4 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου
5 . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
6 . ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου
7 . ΦΡΕΖΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Διονυσίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΑΜΒΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ
5 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Νικολάου
6 . ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου
7 . ΤΣΟΥΡΑ ΘΕΩΝΗ του Βασιλείου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου
2 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Παναγιώτη
3 . ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κυριάκου
4 . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ιωάννη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία
2 . ΚΑΝΔΥΛΗ-ΡΟΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του Δημητρίου
3 . ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σπυρίδωνος
4 . ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου
5 . ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
6 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου
7 . ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του Διονυσίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φωτίου
2 . ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
3 . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Παντελή
4 . ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στεργίου
5 . ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου
6 . ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
2 . ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) του Γεωργίου
3 . ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου
4 . ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
5 . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Θεοδώρου
6 . ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου
2 . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Νικολάου
3 . ΖΗΣΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ευριπίδη
4 . ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Μιχαήλ
5 . ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) του Αντωνίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου
2 . ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του Χαρίση
3 . ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βαΐου
5 . ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
6 . ΧΟΥΖΑΝΑ ΑΝΝΑ του Αριστείδη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΛΓΑ του Αθανασίου
3 . ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του Ηλία
5 . ΤΑΜΠΑΚΗ – ΣΟΦΡΟΝΩΦ ΙΩΑΝΝΑ του Ελευθερίου
6 . ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΔΙΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
2 . ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου
3 . ΣΤΑΝΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΛΑΧΑΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Κωνσταντίνου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αργυρίου
3 . ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου
4 . ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Νικολάου
5 . ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Χαράλαμπου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΜΟΥΧΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Χρήστου ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου
2 . ΜΗΔΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
3 . ΣΑΚΛΑΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ του Γεωργίου
4 . ΣΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου
6 . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ του Αθανασίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Σάββα
2 . ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου
3 . ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου
4 . ΣΟΥΛΟΥΤΖΙΔΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Σταύρου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Πέτρου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ (ΙΛΙΑ) του Ευαγγέλου
2 . ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αβραάμ
3 . ΛΙΟΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη
4 . ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
5 . ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Σταύρου
6 . ΤΟΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΓΙΑΝΝΟΒΙΤΣ ΣΕΒΑΣΤΗ του Φρανσουά
2 . ΚΟΥΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κοσμά

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γαβριήλ
2 . ΣΠΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
3 . ΦΩΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του Ανέστη
4 . ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
2 . ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου
3 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου
4 . ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παρασκευά
5 . ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ) του Κωνσταντίνου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΘΟΥΛΗ) του Μιλτιάδη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΡΕΑ (ΡΕΝΑ) του Γεωργίου
2 . ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Αντωνίου
4 . ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
5 . ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου
6 . ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
7 . ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου
8 . ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
9 . ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φιλήμονα
10 . ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αλέξανδρου
11 . ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Γεωργίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του Μιχαήλ
2 . ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
3 . ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Δημητρίου
4 . ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΝΙΚΗ του Χριστόφορου
5 . ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
6 . ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ
7 . ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ
8 . ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου
9 . ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
10 . ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΒΑΝΝΑ) του Μιχαήλ
11 . ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ του Γεωργίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
3 . ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου
4 . ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλέξανδρου
5 . ΚΡΙΘΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
6 . ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
7 . ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Σωτηρίου
8 . ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΙΚΑΙΑ του Μιχαήλ
9 . ΤΣΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου
10 . ΧΑΤΖΑΚΗ – ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννου
2 . ΚΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Μιχαήλ
3 . ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σπυρίδωνος
4 . ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου
5 . ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στυλιανού
6 . ΣΠΛΗΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού
7 . ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Χριστοφόρου
8 . ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Μιχαήλ
9 . ΧΩΡΑΦΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ του Κυριάκου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ (ΛΙΝΑ) του Ιωάννη
2 . ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
3 . ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σταύρου
4 . ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού
5 . ΚΟΚΟΣΑΛΗ – ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ζαχαρία
6 . ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ
7 . ΣΚΕΠΑΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
8 . ΣΟΦΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του Αντωνίου
9 . ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
10 . ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δανιήλ
11 . ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ – ΛΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Μιχαήλ

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Άγγελου
2 . ΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
3 . ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παντελή

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ
3 . ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μηνά
5 . ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του Γεωργίου
6 . ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου
7 . ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού
8 . ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ
9 . ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΚΟΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Φραγκίσκου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΒΑΛΜΑ ΦΩΤΩ του Ευαγγέλου
2 . ΔΡΑΖΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του Γιάννη
3 . ΚΑΓΙΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Βασιλείου
4 . ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
5 . ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ηλία
6 . ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χαράλαμπου
7 . ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου
8 . ΣΕΡΑΦΕΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Παρασκευά
9 . ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΙΡΚΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
2 . ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Σωτήρη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου
2 . ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Ελευθερίου
3 . ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου
4 . ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ
6 . ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του Εμμανουήλ
7 . ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου
8 . ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου
9 . ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευαγγέλου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
10 . ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ιωάννη
11 . ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στανίσλαβ

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Χρήστου
2 . ΒΑΛΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
3 . ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4 . ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΚΡΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου
6 . ΜΗΛΙΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου
7 . ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
8 . ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ
9 . ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Εμμανουήλ
10 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΓΚΟΛΕΜΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου
2 . ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου
4 . ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Επαμεινώνδα
5 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη
6 . ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
2 . ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Μάρκου
3 . ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου
2 . ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) του Εμμανουήλ
3 . ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου
4 . ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ελευθερίου
5 . ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου
6 . ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κρητόλαου
7 . ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Φιλίππου
8 . ΡΟΔΑΝΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ του Ευαγγέλου
9 . ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Νικολάου
10 . ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Μιχαήλ
11 . ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου
2 . ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Θεόδωρου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
3 . ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εμμανουήλ
4 . ΣΚΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του Μιχαήλ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
2 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
4 . ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΣΤΥΡΟΠΗ του Αθανασίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΑΡΒΕΡΗ ΑΝΝΟΥΛΑ του Βασιλείου
2 . ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηρακλή
3 . ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Προκοπίου
4 . ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Οδυσσέα

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη
2 . ΖΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου
3 . ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΚΑΡΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του Αναστασίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΚΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου
2 . ΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ) του Αθανασίου
3 . ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ συζ. Στεφάνου
4 . ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Ηλία

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φιλίππου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΟΜΙΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Βασιλείου
2 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του Τρύφωνα

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΣΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΑΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
2 . ΚΟΡΔΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Σωτηρίου
2 . ΖΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αθανασίου
3 . ΜΙΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου
4 . ΤΣΙΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του Χρήστου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Χρήστου
2 . ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπύρου
3 . ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΝΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΧΟΒΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος
2 . ΜΠΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του Χριστόδουλου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Γεωργίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του Δημητρίου
2 . ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
3 . ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
4 . ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου
5 . ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ταξιάρχη
6 . ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου
7 . ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ του Ισαάκ
8 . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
9 . ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
10 . ΚΟΥΚΟΥΔΕΑ ΑΝΝΑ του Κοσμά
11 . ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου
12 . ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
13 . ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
14 . ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ του Γεωργίου
15 . ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
16 . ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου
17 . ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γρηγορίου
18 . ΣΕΡΔΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Γεωργίου
19 . ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του Γεωργίου
20 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του Αντωνίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
2 . ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα
3 . ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου
4 . ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του Θεοδοσίου
5 . ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
6 . ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΡΙΑ) του Παναγιώτη
7 . ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Στυλιανού
8 . ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία
9 . ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
10 . ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη
11 . ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Ανδρέα
12 . ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Σπυρίδωνος
13 . ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη
14 . ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Χαραλάμπους
15 . ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Σαββα
16 . ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) του Αναστασίου
17 . ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου
18 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου
19 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου
20 . ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ιωάννη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου
2 . ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
3 . ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου
4 . ΚΕΡΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του Φωτίου
5 . ΚΟΡΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του Ευαγγέλου
6 . ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου
7 . ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ – ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Δημητρίου
8 . ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
9 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Ιωάννη
10 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Θεοφάνη
11 . ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του Ιωάννη
12 . ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιλτιάδη
13 . ΠΑΣΑΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Ισαάκ
14 . ΠΙΓΓΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Στυλιανού
15 . ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου
16 . ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου
17 . ΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
18 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου
19 . ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
20 . ΧΡΙΣΤΙΑ ΕΛΕΝΗ του Τηλέμαχου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Χαραλάμπους
2 . ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου
3 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του Αντωνίου
4 . ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
5 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Χρήστου
6 . ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου
7 . ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου
8 . ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
9 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
10 . ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
11 . ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Ελευθερίου
12 . ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα
13 . ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου
14 . ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Βασιλείου
15 . ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου
16 . ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βλαδίμηρου
17 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου
18 . ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία
19 . ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου
20 . ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Φωτίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου
2 . ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΒΑΛΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Βασιλείου
4 . ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη
6 . ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού – Κωνσταντίνου
7 . ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη
8 . ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΩΡΓΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Γεωργίου
9 . ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου
10 . ΚΑΤΣΑΝΗ – ΤΕΡΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) συζ. Κλωνάρη
11 . ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
12 . ΚΟΥΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Αντωνίου
13 . ΜΕΛΑΝΕΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του Αριστοτέλη
14 . ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ συζ. Κωνσταντίνου
15 . ΝΑΤΖΜΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Τζωρτζ
16 . ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεμιστοκλή
17 . ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του Δημητρίου
18 . ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δημητρίου
19 . ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Ιωάννη
20 . ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Βασιλείου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΓΚΙΑΛΗ ΘΕΑΝΩ του Αναστασίου
2 . ΓΚΟΥΣΜΠΟΥΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
3 . ΚΕΣΟΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά
5 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου
6 . ΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
2 . ΚΤΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου
3 . ΦΟΥΡΝΟΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Νικολάου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΓΚΑΘΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη
2 . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αθανασίου
3 . ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λαζάρου
4 . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Δημητρίου
5 . ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ του Γεωργίου
6 . ΔΡΟΓΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
7 . ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Στεφάνου
8 . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
9 . ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Χαραλάμπους
10 . ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μιχαήλ
11 . ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Νικολάου
12 . ΜΑΝΤΑΖΗ ΔΟΜΝΑ του Ανδρέα
13 . ΜΕΡΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Γεωργίου
14 . ΝΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του Σωτηρίου
15 . ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χρήστου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΒΑΪΟΣ του Βασιλείου
2 . ΤΣΙΟΜΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ορφέα

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη
3 . ΑΛΕΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ανδρέα
4 . ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου
5 . ΒΙΔΑΛΗ ΛΥΔΙΑ του Ευαγγέλου
6 . ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου
7 . ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ιακώβου
8 . ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ισαάκ
9 . ΔΑΜΠΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Αποστόλου
10 . ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΝΑ του Νικολάου
11 . ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
12 . ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη
13 . ΜΗΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Ευστρατίου
14 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Νικολάου
15 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Μιχαήλ
16 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ ) του Ιωάννη
17 . ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
18 . ΦΙΝΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Νικολάου
19 . ΦΛΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Νικολάου
20 . ΧΥΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Αποστόλου
2 . ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
3 . ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
6 . ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
7 . ΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα
8 . ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
9 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 10 . ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΠΑΛΗΟΣΕΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του Ευθυμίου
2 . ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του Χαραλάμπους
2 . ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ του Ιωάννη
3 . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ
4 . ΚΕΡΑΜΙΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του Αντωνίου
5 . ΚΟΡΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου
6 . ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Μάρκου
7 . ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του Γεωργίου
8 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Γεωργίου
9 . ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Παναγιώτη
10 . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου
11 . ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΝΙΟΒΗ του Κωνσταντίνου
12 . ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Χρήστου
13 . ΡΑΓΤΖΗ ΝΙΚΗ του Ιωάννη
14 . ΣΑΜΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
15 . ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αχιλλέα
16 . ΤΑΧΙΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου
17 . ΤΕΡΚΕΝΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη
18 . ΤΡΟΥΠΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ιωάννη
19 . ΤΡΥΨΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
20 . ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
1 . ΣΙΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευσταθίου
2 . ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αβραάμ
3 . ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στέργιου
4 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά
5 . ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του Βασιλείου
6 . ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
7 . ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ζέρβα
8 . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
9 . ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Αλεξάνδρου
10 . ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
11 . ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
12 . ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΚΙΜΩΝ του Θωμά
13 . ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Αθανασίου
14 . ΣΑΜΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
15 . ΣΚΟΥΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ του Δημοκρίτου
16 . ΣΤΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
17 . ΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Ευαγγέλου
18 . ΤΖΑΜΑΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αρίσταρχου
19 . ΤΣΙΦΗ ΠΑΥΛΙΝΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου
20 . ΦΙΛΙΠΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Χρήστου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟΣ του Αθανασίου
2 . ΒΑΡΝΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου
3 . ΒΙΤΟΥΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του Ιωάννη
4 . ΓΚΕΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη
5 . ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
7 . ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
8 . ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Λεωνίδα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του Αστερίου
3 . ΓΑΖΙΛΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του Στεφάνου
4 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ηρακλή
5 . ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
6 . ΔΟΥΒΛΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ( ΕΛΕΝΑ ) του Ιωάννη
7 . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Σπύρου
8 . ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου
9 . ΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Νικολάου
10 . ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ανδρέα
11 . ΣΥΡΠΗ ΜΑΡΙΝΑ του Αναστασίου
12 . ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα
13 . ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Χρήστου
14 . ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
15 . ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αριστοτέλη
16 . ΧΕΪΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ του Ριμόν

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Νικολάου
2 . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ του Ιωάννου
3 . ΑΘΑΝΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Θύμιου
5 . ΔΑΛΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Ελευθερίου
6 . ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
7 . ΚΑΛΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου
8 . ΚΑΤΣΙΑΦΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Γεωργίου
9 . ΚΙΤΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σάββα
10 . ΚΡΑΣΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
11 . ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αβραάμ
12 . ΛΑΒΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αγγέλου
13 . ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του Λαζάρου
14 . ΜΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
15 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Παναγιώτη
16 . ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου
17 . ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Κυριάκου
18 . ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου-Κλεάνθη
19 . ΤΥΠΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ του Γεωργίου
20 . ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Επαμεινώνδα

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ του Ιωάννη

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ιωάννη
3 . ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρυσοστόμου
4 . ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παντελή
5 . ΔΑΪΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου
6 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ του Αντωνίου
7 . ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
8 . ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
9 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ του Πέτρου
10 . ΛΥΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία
11 . ΜΥΡΩΝΗ-ΚΟΥΛΑΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ του Δημητρίου
12 . ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΝΑ συζ. Νικολάου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αντωνίου
2 . ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Αθανασίου
3 . ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του Γεωργίου
4 . ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
5 . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη
6 . ΓΑΪΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του Δημητρίου
7 . ΓΩΓΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αθανασίου
8 . ΖΔΟΥΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
9 . ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ
10 . ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) του Αθανασίου
11 . ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου
12 . ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Πέτρου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
2 . ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου
3 . ΒΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου
4 . ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του Δημητρίου
5 . ΚΑΪΝΑΜΙΣΗ – ΦΥΤΩΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου
6 . ΚΑΛΚΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
7 . ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Στεφάνου
8 . ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Όμηρου
9 . ΡΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Δημητρίου
10 . ΤΟΚΤΩΡ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κωνσταντίνου
11 . ΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του Σπύρου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ευστρατίου
2 . ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ
3 . ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του Παναγιώτη
4 . ΚΙΟΣΣΕ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΝΝΥ) του Αθανασίου
5 . ΛΙΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΜΑΖΓΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Κωνσταντίνου
7 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου
8 . ΠΑΡΟΥΣΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Λαζάρου
9 . ΣΑΦΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αντωνίου
10 . ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του Βασιλείου
11 . ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αθανασίου
12 . ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου
2 . ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ζήση
3 . ΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευσταθίου
4 . ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
5 . ΚΥΓΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου
6 . ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ροήλ
7 . ΜΑΑΪΤΑ ΤΖΑΜΑΛ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Σάμι
8 . ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αντωνίου
9 . ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου
10 . ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στυλιανού
11 . ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
12 . ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του Δημητρίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΔΟΥΚΑ ΔΙΝΟΜΑΧΗ του Νικολάου
2 . ΚΩΤΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Βασιλείου
3 . ΣΑΤΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου
4 . ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κωνσταντίνου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Δημητρίου
2 . ΣΑΜΑΡΑ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΒΕΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
2 . ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χριστοδούλου
3 . ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη
4 . ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
5 . ΜΗΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του Βασιλείου
6 . ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Νικολάου
7 . ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΚΛΑΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ηλία

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΑΝΩ του Λαζάρου
2 . ΒΑΡΒΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΒΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
4 . ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Χαρίλαου
5 . ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
6 . ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου
7 . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αλεξάνδρου
8 . ΤΖΙΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αστερίου
9 . ΧΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη 10 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αντώνη
2 . ΜΠΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου
3 . ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
4 . ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΞΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου
2 . ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Χρήστου
3 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη
4 . ΚΩΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Δημητρίου
5 . ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημοσθένη
6 . ΝΥΦΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
7 . ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Θωμά
8 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου
9 . ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ευσταθίου
10 . ΣΚΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
11 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του Γεωργίου
12 . ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ του Γεωργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
1 . ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΒΑΓΙΑ του Γρηγορίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του Φωτίου – Ευαγγέλου
3 . ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου
4 . ΛΑΘΗΡΑ ΖΩΗ του Βασιλείου
5 . ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη
6 . ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
7 . ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου
8 . ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φραγκίσκου
9 . ΤΣΙΜΠΕΡΑΣ-ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου 10 . ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ (ΑΝΙΑ) του Θεοδώρου
11 . ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
2 . ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη
3 . ΤΣΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
3 . ΓΕΡΑΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Ζήση
4 . ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χαραλάμπους
5 . ΔΡΑΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Κωνσταντίνου
6 . ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα
7 . ΠΑΛΑΣΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Μιλτιάδη
8 . ΠΑΤΣΙΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΙΩΤΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ( ΜΠΙΑ ) συζ. Χρήστου
9 . ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του Αθανασίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Λαζάρου
2 . ΒΑΛΑΝΗ-ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Κωνσταντίνου
3 . ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου
4 . ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου
5 . ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
6 . ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Γερμανού
7 . ΝΑΝΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Στεργίου
8 . ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη
9 . ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου
10 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους
11 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σταύρου
12 . ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΤΟΠΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΒΑΚΗΣ) του Γεωργίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου
2 . ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη
4 . ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου
5 . ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη
6 . ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου
7 . ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Αναστασίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
4. ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
5 . ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου
6 . ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ του Στεφάνου
7 . ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του Κωνσταντίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΖΗΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου
3 . ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αριστείδη
4 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
5 . ΣΙΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Αγησιλάου
7 . ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΡΗΣ του Ευαγγέλου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
2 . ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη
3 . ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
4 . ΤΑΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Κωνσταντίνου
5 . ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Γεωργίου
6 . ΤΣΙΑΓΚΑΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αχιλλέα

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σπυρίδωνος

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σπυρίδωνος
2 . ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΚΟΣ) του Θεοφάνη
3 . ΚΙΤΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του Βασιλείου
4 . ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΣΔΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
6 . ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Αναστασίου
7 . ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΟΛΓΑ (ΟΛΥ) του Γεωργίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ελευθερίου
2 . ΜΠΑΪΡΑΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Λάμπρου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του Παναγιώτη, ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΑΝΕΣΣΑ) του Ιωάννη, ΓΩΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του Χρήστου, ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Γεωργίου, ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου, ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αριστοτέλη, ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Γρηγορίου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Γρηγόρη
2 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου
3 . ΖΙΑΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ-Ελευθερίου
4 . ΜΟΝΕΓΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
5 . ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΔΑΝΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αδαμαντίου
2 . ΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Αντωνίου
3 . ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πολυκάρπου
4 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ του Αποστόλου
5 . ΤΣΙΜΠΡΙΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του Στυλιανού

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΑΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου
2 . ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου
3 . ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου
4 . ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Γεωργίου
5 . ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη
6 . ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
7 . ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αδαμαντίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
1 . ΜΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου
3 . ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
4 . ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Τριανταφύλλου
6 . ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
7 . ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΓΡΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημοσθένους
2 . ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη
2 . ΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΜΑΣΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
4 . ΝΟΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΜΙΛΟ του Δημητρίου
5 . ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Λάμπρου
2 . ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χριστοδούλου
3 . ΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Λάμπη
4 . ΜΠΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
5 . ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου
6 . ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου
7 . ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Θεοδώρου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
3 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
4 . ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΜΗΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του Δημητρίου
5 . ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αδάμ
6 . ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Κυριάκου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου 2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Λαζάρου
4 . ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανέστη
5 . ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στυλιανού
6 . ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΑΒΑΛΕΣΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Αθανασίου
2 . ΒΕΡΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
3 . ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πασχάλη
4 . ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ του Νικολάου
5 . ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΥΜΕΛΑ του Αθανασίου
6 . ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Ηρακλή

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
2 . ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΟΥ ΚΟΚΟΝΙΩ (ΚΟΝΙ) του Αποστόλου
3 . ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αναστασίου
4 . ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου
5 . ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
6 . ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του Αποστόλου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΚΑΓΙΑΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
2 . ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ηλία
3 . ΠΗΛΙΤΣΗ ΧΑΪΔΟΥΛΑ (ΧΑΡΙΣ) του Δημητρίου
4 . ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
5 . ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Φιλίππου
6 . ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΒΟΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ του Λαζάρου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
2 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
3 . ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
4 . ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σάββα
5 . ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου
2 . ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του Γεωργίου
3 . ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
4 . ΚΑΡΑΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΝΙΑΣ του Αναστασίου
5 . ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου
2 . ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Λαζάρου
3 . ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη
4 . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΧΙΩΤΙΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Κωνσταντίνου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου
3 . ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χριστοδούλου
4 . ΛΥΚΟΥ-ΤΣΙΚΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του Ευστρατίου
5 . ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΠΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΣΙΑ) του Θεοδώρου
2 . ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του Ιωάννη
3 . ΤΖΙΑΡΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του Χρήσιμου
4 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γρηγορίου
5 . ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θωμά

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Αλεξίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΑΛΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Μαυρουδή
2 . ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
4 . ΤΣΙΠΙΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
3 . ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
4 . ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πλάτωνος
5 . ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
6 . ΤΣΙΓΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Παρθένη

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη
2 . ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αποστόλου
3 . ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου
4 . ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου
5 . ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου
6 . ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αχιλλέα
2 . ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αθανασίου
3 . ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου
4 . ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία
5 . ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου
6 . ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Αναστασίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Θωμά
5 . ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΓΩΓΟΥΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου
2 . ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Λεάνδρου
3 . ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ ΒΑΪΟΣ του Δημοσθένη
4 . ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αποστόλου
5 . ΜΠΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Σταύρου
6 . ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΗΔΑ – ΞΕΝΙΑ του Δημητρίου
2 . ΚΟΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Αθανασίου
3 . ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
4 . ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θωμά
5 . ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Σωτηρίου
6 . ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Θωμά
2 . ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαράλαμπου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΜΗΝΑΣ του Ηλία

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
2 . ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
3 . ΝΤΡΑΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ του Ιωάννη
2 . ΔΡΙΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Στυλιανού
3 . ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Δημητρίου
4 . ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
2 . ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου
3 . ΜΑΝΤΖΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δαμιανού
4 . ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΠΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Στεφάνου
2 . ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου
3 . ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
4 . ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
5 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία
6 . ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου-Σταύρου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου
2 . ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θωμά
3 . ΦΑΛΑΡΑ ΑΡΕΤΗ του Βασιλείου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου
3 . ΣΟΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ του Δημητρίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΜΕΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
2 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη
2 . ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου
3 . ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά
4 . ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος
5 . ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θωμά
6 . ΤΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αθανασίου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΖΑΡΧΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου
2 . ΛΙΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου
3 . ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Περικλή
2 . ΜΟΥΡΑΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του Γεωργίου
3 . ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου
4 . ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Ιωάννη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Μιχαήλ
2 . ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
3 . ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Σταύρου
4 . ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Χαράλαμπου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΔΑΦΟΥ ΖΩΗ του Γεωργίου
3 . ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του Γεωργίου
4 . ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία
2 . ΖΕΓΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Βασιλείου
3 . ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
4 . ΧΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτηρίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Εμμανουήλ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Αλκιβιάδη

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωσήφ
2 . ΜΠΟΥΣΗΣ ΝΑΟΥΜ του Κωνσταντίνου
3 . ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου
4 . ΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
2 . ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Αλεξίου
3 . ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΜΟΡΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου
2 . ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΛΑΠΟΡΔΑ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Λαζάρου
2 . ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Αντωνίου
3 . ΝΑΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χρόνη

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αργυρίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ του Θεοφάνη
2 . ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Αποστόλου
2 . ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου
3 . ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χαράλαμπου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη
2 . ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Σωτηρίου
3 . ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
4 . ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
5 . ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αλεξάνδρου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου
2 . ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα
4 . ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου-Νικολάου
5 . ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Εμμανουήλ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Γεωργίου
2 . ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου
3 . ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γερασίμου
4 . ΠΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη
5 . ΣΑΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βλαδίμηρου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
2 . ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Σπυρίδωνος
3 . ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ (ΒΑΚΗΣ) του Φωτίου
4 . ΡΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του Χαραλάμπους
5 . ΡΕΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου
2 . ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου
3 . ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γερασίμου
4 . ΠΕΛΑΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Σπυρίδωνος
5 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ του Χαράλαμπου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνος
2 . ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΟΛΙΟΥ ΞΑΝΘΗ του Ιωάννη

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη
2 . ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αντωνίου
3 . ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Χρυσοστόμου
4 . ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
5 . ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του Βασιλείου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος
3 . ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου
4 . ΛΙΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ του Διονυσίου
5 . ΧΕΛΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΟΝΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεωνίδα
2 . ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Ευσταθίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου
2 . ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνος
3 . ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Φιλίππου
4 . ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κοσμά
5 . ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) του Σπυρίδωνος
2 . ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
3 . ΜΠΑΡΟΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αγγέλου
4 . ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σάββα

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα Βασιλείου
2 . ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του Σπυρίδωνος
3 . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ του Σταύρου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Νικολάου
2 . ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Ανδρέα
4 . ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) του Νικολάου
5 . ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΓΡΟΥΖΗ ΤΖΟΓΙΑ του Δημητρίου
2 . ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σπύρου-Φωτίου-Άγγελου
3 . ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγή
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δαμιανού
2 . ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου
3 . ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΛΗΣΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αντωνίου
2 . ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χαραλάμπους
3 . ΣΕΡΓΕΕΒΑ – ΧΡΥΣΑΦΗ ΑΝΑΪΤ του Αντωνίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ του Γερασίμου
2 . ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
3 . ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοκλήτου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Νικολάου – Στυλιανού
3 . ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βαλλιάνου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΣΚΟΥΦΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ του Γεωργίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 1 . ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Γερασίμου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ευαγγελινού
2 . ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευστρατίου
3 . ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΗΣ του Βασιλείου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ-ΤΡΑΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Αγγέλου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΟΚΟΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΜΠΟΥΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΛΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου
2 . ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γερασίμου-Δημητρίου
3 . ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ του Πολυχρόνη

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΕΡΑΓΟΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου
2 . ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γερασίμου
3 . ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ-ΑΡΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου
2 . ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΟΥΛΗΣ) του Μιχαήλ
3 . ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου
4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του Ανδρέα
5 . ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου
2 . ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Ανδρέα
3 . ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σωκράτους
4 . ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους
5 . ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ του Θεοδώρου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΙΡΟΗ του Κωνσταντίνου
2 . ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου
3 . ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΕΪΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
2 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σάββα
3 . ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Δημητρίου
4 . ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
5 . ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Κοσμά
2 . ΤΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Νικολάου
3 . ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Λαζάρου
4 . ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστοτέλη
5 . ΧΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του Αρέθα

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Επαμεινώνδα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Διογένη

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννη
3 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθηνόδωρου
2 . ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
3 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νίκου
4 . ΠΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
5 . ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
3 . ΤΣΙΜΠΡΙΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)
1 . ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αναστασίου
2 . ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΖΗΣΗΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΤΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Χρήστου
2 . ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Γεωργίου
3 . ΣΙΛΒΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη
4 . ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Θεοδώρου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Συμεών
3 . ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοδώρου
2 . ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΓΚΟΥΛΝΑΡΑ του Συμεών
3 . ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σωτήρη
4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μάρκου
5 . ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του Παναγιώτη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΛΜΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΔΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΛΥΝΤΙΑ του Χριστοφόρου
4 . ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου
5 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΓΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Γεωργίου
2 . ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αθανασίου
4 . ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη
5 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του Γεωργίου
7 . ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τριαντάφυλλου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κλεάνθη
2 . ΖΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
3 . ΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ του Θωμά
4 . ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ του Κωνσταντίνου
5 . ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Σταματίου
6 . ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου
7 . ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΕΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία
3 . ΚΟΚΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Γεωργίου
4 . ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του Δημητρίου
5 . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νέστορα
6 . ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του Αθανασίου
7 . ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ του Παύλου
2 . ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
3 . ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΗ του Πέτρου
4 . ΛΟΡΙΔΑΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Δημητρίου
6 . ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΒΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
2 . ΕΓΡΕΣ ΑΒΡΑΑΜ του Ιωάννη
3 . ΛΑΜΠΑΔΑ ΧΑΡΙΣ του Αριστείδη
4 . ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
5 . ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Φιλίππου
6 . ΤΣΙΓΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του Κωνσταντίνου
7 . ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Φιλίππου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
2 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοφάνη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Παναγιώτη

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Ιωάννη
2 . ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία
4 . ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Παναγιώτη

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του Θεοφάνη

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αντωνίου
2 . ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεργίου
3 . ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Κομνηνού
4 . ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
5 . ΚΥΠΙΡΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
6 . ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη
7 . ΜΠΙΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Γεωργίου
2 . ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντίνου
3 . ΜΕΡΕΛΗ ΖΩΗ του Άγγελου
4 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Αθανασίου
5 . ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σπυρίδωνα

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Συμεών
2 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λαζάρου
3 . ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του Γεωργίου
5 . ΣΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αλεξάνδρου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νεοφύτου
2 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ελευθερίου
4 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία
5 . ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αστερίου
6 . ΡΟΥΔΝΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
7 . ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΑΒΟΥΖΟΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταύρου
2 . ΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου
3 . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου
4 . ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Αναστασίου
5 . ΦΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΓΚΟΥΝΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου
4 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Αποστόλου
5 . ΚΑΤΑΝΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του Λαζάρου
6 . ΚΟΥΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Βασιλείου
7 . ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Σταύρου
2 . ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Βλασίου
3 . ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ταξιάρχου
4 . ΜΠΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΩΤΑ) του Γεωργίου
5 . ΣΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
6 . ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου
2 . ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
3 . ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του Σπυρίδωνος
4 . ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΟΥΛΑ) του Γερασίμου
5 . ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΝΑΚΑΡΗ) ΔΗΜΗΤΡΑ του Αντωνίου
6 . ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου
2 . ΓΚΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
3 . ΚΟΝΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Πέτρου
4 . ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του Γεωργίου
5 . ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου
6 . ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διονυσίου
2 . ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
3 . ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Βασιλείου
4 . ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του Νικολάου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του Ζαφειρίου – Στεφάνου
2 . ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παύλου
3 . ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γερασίμου
4 . ΝΤΟΡΜΠΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου
5 . ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του Παναγιώτη
6 . ΤΣΑΡΜΠΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Παναγιώτη

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΣΑΒΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Γεωργίου
2 . ΤΕΡΖΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Σπυρίδωνος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΛΕΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) του Νικολάου
2 . ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΜΗ) του Δημητρίου
3 . ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
4 . ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη
6 . ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΣΙΟΥΤΗΣ ΙΑΣΩΝ του Βασιλείου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κοσμά
2 . ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανδρέα
3 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
4 . ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παντελή

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου
2 . ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του Νικολάου
4 . ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ (ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ) του Κωνσταντίνου
2 . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ του Θεοδώρου
3 . ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου
4 . ΜΑΡΓΕΛΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Βασιλείου
5 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Αλεξίου
6 . ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Στυλιανού

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
2 . ΔΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
3 . ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΝΑ του Βασιλείου
4 . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
5 . ΡΩΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Βασιλείου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΚΩΛΛΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αντωνίου
2 . ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
3 . ΛΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
4 . ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ηλία
5 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη
6 . ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου
2 . ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου
3 . ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του Σωτηρίου
4 . ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΚΗΣ) του Βλασίου
5 . ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου
6 . ΣΩΝΤΕΡΣ ΤΖΕΗΜΣ-ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ του Τζέημς Χάρολντ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
2 . ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου
3 . ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Νικολάου
4 . ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ
5 . ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου
6 . ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μιχαήλ
2 . ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ
3 . ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του Συμεών
4 . ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΜΑΟΣ) του Φωκίωνα
5 . ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου
6 . ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
2 . ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ελευθερίου
3 . ΠΟΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Διονυσίου
4 . ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Μενελάου
5 . ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΝΔΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Ιωάννη
2 . ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου
3 . ΚΟΛΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αχιλλέα
4 . ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Θεοφίλου
5 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
6 . ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Νικηφόρου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΚΑΪΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
3 . ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου
4 . ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ του Ιακώβου
5 . ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ελευθερίου
6 . ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΟΥΛΙΑ του Ιωάννη
2 . ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ανέστη

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΑΝΝΑ του Γεωργίου
3 . ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΕΡΓΗΣ) του Αλεξίου
4 . ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικολάου
2 . ΒΑΣΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη
3 . ΜΑΛΤΑΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα
4 . ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου
5 . ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ
2 . ΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΚΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Νικολάου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΛΙΛΗ) του Ιωάννη
2 . ΒΑΖΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του Ιακώβου
3 . ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
4 . ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου
5 . ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου
2 . ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κοσμά
3 . ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του Δημητρίου
4 . ΔΡΟΣΟΥ ΞΕΝΗ του Αθανασίου
5 . ΠΛΑΚΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Μιχαήλ

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΤΣΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ του Γεωργίου
2 . ΚΟΜΗ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου
3 . ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Μακέδου
4 . ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αιμιλίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΑΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
2 . ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
3 . ΝΤΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
4 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αγγέλου
5 . ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου
6 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του Αντωνίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου
3 . ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου
4 . ΛΕΚΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ του Δημητρίου
5 . ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ του Πέτρου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
2 . ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του Πασχάλη
3 . ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ-ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΒΑ) του Ιωάννη
4 . ΠΙΣΚΟΠΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Δημητρίου
5 . ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Πέτρου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου
2 . ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου
3 . ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Δημητρίου
4 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Πλούτωνος
5 . ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΑΡΕΤΗ του Μιχαήλ
2 . ΔΗΜΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου
3 . ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ιωάννη
4 . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ανδρέα

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ηλία
2 . ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΚΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
4 . ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΣΥΚΟΥΤΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Δημητρίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΝΑ του Κυριάκου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αργυρίου
2 . ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
3 . ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου
4 . ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη
5 . ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αργυρίου
2 . ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου
3 . ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Στυλιανού
2 . ΜΑΛΑΜΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του Ευαγγέλου
3 . ΣΚΑΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Νικολάου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Κωνσταντίνου
3 . ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Εμμανουήλ
4 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου
5 . ΣΕΡΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΚΡΙΘΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ του Θεοδώρου
2 . ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
3 . ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ του Αναστασίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ευσταθίου
2 . ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κυριάκου
3 . ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευσταθίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Νικολάου
2 . ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πολυχρόνη
3 . ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΞΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη
2 . ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΣΗΣ του Ιωάννη
3 . ΚΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Μάρκου
4 . ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στυλιανού
5 . ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αχιλλέα
6 . ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΒΑΝΑ) του Αθανασίου
7 . ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Νικολάου
8 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Αχιλλέα
9 . ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου
10 . ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
11 . ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ του Παντελή

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ του Γεωργίου
2 . ΓΕΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λεωνίδα
3 . ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Ιωάννη
4 . ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου
5 . ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ του Μαρίνου
6 . ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου
7 . ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
8 . ΚΑΡΥΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Θεοδώρου
9 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ του Νικολάου
10 . ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
11 . ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ) του Ιωάννη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου
2 . ΓΚΟΥΡΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου
4 . ΜΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ του Γεωργίου
5 . ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
6 . ΜΠΑΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου
7 . ΜΠΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου
8 . ΜΠΟΥΖΑΝΑ ΕΛΕΝΗ του Ηλία
9 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου
10 . ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου
11 . ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Σωτηρίου
2 . ΖΗΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου
3 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάμπρου
4 . ΚΟΥΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία
6 . ΜΠΙΛΛΗ-ΤΣΙΤΣΕ ΜΑΡΙΑ συζ. Γεωργίου
7 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
8 . ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αθανασίου
9 . ΤΖΟΥΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου
10 . ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου
11 . ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κυριάκου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΒΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
2 . ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ρωσσέτου
3 . ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ του Μιχαήλ
4 . ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Ιωάννη
5 . ΚΑΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου
6 . ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη
7 . ΛΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου
8 . ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή
9 . ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
10 . ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θωμά
11 . ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Αντωνίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου
3 . ΜΕΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Γεωργίου
4 . ΜΙΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
5 . ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου
6 . ΣΑΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ευαγγέλου – Δημήτρη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Σάββα

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αστερίου
2 . ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
4 . ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΛΙΑ) του Νικολάου
5 . ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ – ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ – ΜΑΡΙΑ (ΝΑΝΑ) του Λάμπρου
6 . ΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου
7 . ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Νικολάου
8 . ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΕΛΕΝΗ του Αλεξάνδρου
9 . ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Δημητρίου
10 . ΤΣΙΟΥΒΕΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Ιωάννη
11 . ΤΣΙΟΦΛΙΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Ιωάννη

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΚΑΜΠΟΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ του Θεοδώρου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Δημητρίου
2 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Πέτρου
3 . ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Γεωργίου
4 . ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ του Δημητρίου
5 . ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου 6. ΚΡΕΣΤΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
7 . ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
8 . ΜΠΑΝΤΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ χήρα Αλεξάνδρου
9 . ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του Αστερίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου
2 . ΣΥΚΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
3 . ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χριστόφορου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΔΕΛΗΧΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Γεωργίου
2 . ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του Ιορδάνη
3 . ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
4 . ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Αντωνίου
5 . ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου
6 . ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
7 . ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου
8 . ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη
9 . ΠΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ 10 . ΣΥΝΑΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου
2 . ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΦΑΝΗ του Γεωργίου
3 . ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ρίζου
4 . ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου
5 . ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
6 . ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βλαδίμηρου
7 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ιωάννη
8 . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου
9 . ΠΑΡΑΦΕΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου
10 . ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
11 . ΤΑΛΑΧΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου
3 . ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κωνσταντίνου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΓΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου
3 . ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου
4 . ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη
5 . ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΛΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του Διονυσίου
8 . ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θωμά
9 . ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου 10 . ΡΕΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Συμεών
2 . ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου
2 . ΚΟΥΝΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φανουρίου
3 . ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σταύρου
4 . ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωσήφ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του Κωνσταντίνου
2 . ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Νικολάου
3 . ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ
4 . ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου
2 . ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δήμου
2 . ΣΥΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
3 . ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Στυλιανού

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος
2 . ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου
3 . ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
4 . ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Κωνσταντίνου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΠΟΛΥΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Μιχαήλ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΓΙΑΛΥΤΗ-ΚΑΚΟΥΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ συζ. Εμμανουήλ
2 . ΖΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταύρου
3 . ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΣΗΦ του Ελευθερίου
4 . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Εμμανουήλ

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου
2 . ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ
3 . ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Αντωνίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Διονυσίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αντωνίου
2 . ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ
2 . ΠΑΫΣΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΔΕΛΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευστρατίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντίνου
2 . ΜΟΥΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Στυλιανού
3 . ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μηνά

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χριστόφα
2 . ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
3 . ΓΟΥΤΟΥ ΕΛΙΖΑ-ΟΛΓΑ του Ελευθερίου
4 . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
5 . ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΒΑ) του Γεωργίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χριστόφορου
2 . ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Θεοδώρου
3 . ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
4 . ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
5 . ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευστρατίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστρατίου
3 . ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του Χρυσάφη
4 . ΣΑΪΤΑΚΗ ΝΑΣΙΑ – ΜΥΡΤΩ του Αρτέμιου
5 . ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Γεωργίου
2 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Βαρθολομαίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
2 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
3 . ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου
4 . ΠΙΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Τάσσου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΕΡΗΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βλασίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Φωτίου
2 . ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΤΣΟΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστρατίου
4 . ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΙΛΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοφάνη
2 . ΚΑΜΑΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Παναγιώτη
3 . ΚΙΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευστρατίου
4 . ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη
5 . ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΑΡΧΟΝΤΕΛΗΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΔΑΛΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
2 . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ελευθερίου
3 . ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΒΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου
2 . ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
4 . ΧΤΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Νικολάου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΕΛΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου
2 . ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ
3 . ΚΡΑΣΣΑ ΛΟΥΚΙΑ του Νικολάου
4 . ΜΑΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
5 . ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Μιχαήλ

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Δημητρίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου
2 . ΛΟΓΓΙΟΖ (ΛΟΓΓΙΟΥ) ΚΛΕΟΝΙΚΗ του Βασιλείου
3 . ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πάνου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παντελή
2 . ΚΑΒΑΛΕΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Ευστρατίου
3 . ΚΑΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου
4 . ΠΝΑΚΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ του Διαμαντή
5 . ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευστρατίου

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θωμά
3 . ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδοσίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
2 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Λάμπρου
3 . ΣΦΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΑΦΝΗ του Ευστρατίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
2 . ΠΕΝΤΕΣΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρογιάννη
3 . ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΒΟΓΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αγγέλου
2 . ΚΟΛΟΓΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Διονυσίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου
2 . ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ του Σπυρίδωνος
3 . ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σπυρίδωνος

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΜΠΡΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΕΛΛΗ του Βασιλείου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του Νικολάου
2 . ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θωμά

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου
2 . ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Γερασίμου
3 . ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου
2 . ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου
3 . ΧΟΡΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΡΕΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου
3 . ΧΟΡΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Κωνσταντίνου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΤΣΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου – Γεωργίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
2 . ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
3 . ΨΩΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Διονυσίου

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ιωάννη
2 . ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΚΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
4 . ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Μιχαήλ
5 . ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ) του Μιχαήλ
6 . ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου
7 . ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
8 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΛΕΜΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου
3 . ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χριστοφόρου
4 . ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιχαήλ
5 . ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Γεωργίου
6 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Ιωάννη
7 . ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Στέργιου
8 . ΤΖΗΚΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ του Ιωάννη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη
2 . ΓΑΡΓΑΛΑ – ΜΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σωτηρίου
3 . ΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
4 . ΚΑΡΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου
5 . ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ του Παντελή
6 . ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ – ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΣΟΥΛΑ) του Ιωάννη
7 . ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη
8 . ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Ματθαίου
3 . ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Σωτηρίου
4 . ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
5 . ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΠΙΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
7 . ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
8 . ΧΑΝΤΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Κωνσταντίνου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παντελή
3 . ΚΩΤΗ – ΡΟΥΣΗ ΑΓΟΡΗ (ΡΙΤΣΑ) του Γεωργίου
4 . ΛΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) συζ. Γεωργίου
5 . ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
6 . ΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του Δημητρίου
7 . ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ελευθερίου
8 . ΤΣΑΛΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
2 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ
3 . ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του Αποστόλου
4 . ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου
5 . ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιακώβου
6 . ΤΡΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χρήστου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΣΓΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βύρωνος
2 . ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Χρήστου
4 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
5 . ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
6 . ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πανταζή
7 . ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
8 . ΤΣΑΛΙΚΗ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ του Ερνέστου
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου
2 . ΜΗΛΙΟΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ευστρατίου
2 . ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του Φώτη
3 . ΝΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Δημοσθένη
4 . ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Γεωργίου
5 . ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου
6 . ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΩΣΤΟΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Λάμπρου
2 . ΣΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αθανασίου
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΒΑΛΑΣΙΑ του Ηλία-Αθανασίου
2 . ΓΑΡΟΦΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου
4 . ΜΟΥΛΑΚΗ ΗΡΩ-ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
5 . ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Δήμου
6 . ΣΤΑΧΤΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του Παναγιώτη
7 . ΦΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στεργίου
8 . ΨΗΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΓΚΟΥΤΗ ΕΛΛΗ του Δημητρίου
2 . ΜΟΛΟΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη
3 . ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Χρήστου
4 . ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ
5 . ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του Δημητρίου
6 . ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΑΒΤΖΗΑΣΛΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Φανουρίου
2 . ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γερασίμου
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του Δημητρίου
2 . ΕΣΜΑΟΥΙ ΕΥΤΥΧΙΟΣ – ΝΑΣΣΕΡ του Αλεξάνδρου
3 . ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Στεφάνου
4 . ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εμμανουήλ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
2 . ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γεωργίου
3 . ΖΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
4 . ΜΠΟΤΣΙΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Ανδρέα
5 . ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Βασιλείου
6 . ΣΑΜΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του Βασιλείου
7 . ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
8 . ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
3 . ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του Παντελή
4 . ΜΠΟΥΖΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αργυρίου
5 . ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία
6 . ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
7 . ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) του Παναγιώτη
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου
2 . ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου
3 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου
4 . ΜΑΡΑΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Αποστόλου
5 . ΜΩΡΑΚΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αναστασίου
6 . ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Δημητρίου
2 . ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΒΕΛΙΑΣ ΔΡΟΣΟΣ του Αθανασίου
4 . ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του Ιωάννη
5 . ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου
6 . ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του Ανδρέα
7 . ΧΟΝΤΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
2 . ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
3 . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
4 . ΚΟΝΙΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Νικολάου
5 . ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
6 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου
7 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δαμιανού
2 . ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημοσθένη
3 . ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη
4 . ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου
5 . ΚΟΥΚΟΥΜΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Χρήστου
6 . ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
7 . ΧΡΗΣΤΕΑ ΣΤΕΛΛΑ του Νικολάου
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Βασιλείου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του Δημητρίου
2 . ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
3 . ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ-ΜΑΝΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ανδριανού
5 . ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
6 . ΚΑΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Αθανασίου
7 . ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μάρκου
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αριστείδη
2 . ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αρτεμίου
3 . ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
4 . ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
5 . ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
6 . ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου
7 . ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πολυζώη
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Περικλή
2 . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΑΙΡΗ του Γεωργίου
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
3 . ΚΟΡΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Θεοδώρου
4 . ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
5 . ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ του Οδυσσέα
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου
2 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
3 . ΚΑΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου
4 . ΜΠΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Βασιλείου
5 . ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ-ΝΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γρηγορίου
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Δημητρίου
3 . ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Αποστόλου
4 . ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
5 . ΝΙΚΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ του Γεωργίου
6 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάμπους
7 . ΦΕΣΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΥΛΒΙΑ) του Δημητρίου
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παναγιώτη
3 . ΚΟΥΓΙΑ ΑΝΝΑ του Ευσταθίου
4 . ΡΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ανδρέα
5 . ΤΡΟΧΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
7 . ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου
2 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
3. ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
4 . ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σταύρου
5 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κωνσταντίνου
6 . ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικήτα

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. Ευσταθίου
2 . ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ευστρατίου
3 . ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αργυρίου
4 . ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΑΜΠΑΝ του Σαμπάν
5 . ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ του Ιδρίζ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Αλεξάνδρου
2 . ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του Χασάν
3 . ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
4 . ΠΕΤΑΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Ζαχαρία
5 . ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΡΝΑΟΥΤ ΜΕΜΕΤ του Αχμέτ
2 . ΑΧΜΕΤ – ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΧΣΑΝ του Μουσταφά
3 . ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχαήλ
4 . ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη
5 . ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Γαβριήλ
2 . ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
3 . ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Στυλιανού
4 . ΤΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ του Σταύρου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
2 . ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά
3 . ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Βίκτωρα
4 . ΡΟΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη
5 . ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ του Σαμπρή

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΚΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ιωάννη

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ του Αλεξάνδρου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
2 . ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου
3 . ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ του Μουχαμέρ
4 . ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Γεωργίου
5 . ΟΥΖΟΥΝ ΙΡΦΑΝ του Χουσεΐν

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Μιχαήλ

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
2 . ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΚΑΛΙΩΠΗ του Γεωργίου
3 . ΛΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
5 . ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Παναγιώτη
2 . ΧΑΤΣΙΚΙΑΝ ΓΙΕΓΙΑ του Καραμπέτ
3 . ΧΛΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δανιήλ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΜΠΑΤΖΗ-ΜΠΕΖΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αριστείδη
2 . ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία
3 . ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου-Παναγιώτη
4 . ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΕΝΤΕΡ του Χασάν
5 . ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου
2 . ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ του Κωνσταντίνου
3 . ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ του Μεχμέτ
4 . ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του Νικολάου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΜΟΥΖΑΦΕΡ του Ρασίμ
2 . ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αποστόλου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου
2 . ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
3 . ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ του Ηλία

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΙΡΦΑΝ του Χασάν
2 . ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα
3 . ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παράσχου
4 . ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
5 . ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Κωνσταντίνου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του Αθανασίου

.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
2 . ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΓΕΣΗ) του Λαζάρου
3 . ΣΠΑΡΤΑΛΗ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Ιωάννη
4 . ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ευαγγέλου
5 . ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) του Συμεών
6 . ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Αναστασίου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΖΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μάρκου
2 . ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου
3 . ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ (ΝΑΚΗΣ) του Χαράλαμπου
4 . ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
5 . ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
6 . ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Εμμανουήλ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ του Νικολάου
2 . ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ του Βασιλείου
3 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ηλία
4 . ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ελευθερίου
5 . ΣΟΝΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
6 . ΤΣΑΒΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του Σωτηρίου
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΕΥΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Παύλου
2 . ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Δημητρίου
3 . ΚΑΤΣΑΡΑ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου
4 . ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
5 . ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ισαάκ
6 . ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΔΡΟΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Νικολάου
2 . ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Δημητρίου
3 . ΟΥΓΓΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου
4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Νικολάου
5 . ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου
6 . ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΓΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΜΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Δημητρίου
2 . ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χαρίλαου
3 . ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αναγνώστη
5 . ΤΖΕΧΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Στεφάνου
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
2 . ΓΙΟΦΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη
3 . ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αντωνίου
4 . ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δήμου
5 . ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
6 . ΤΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου
2 . ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου
3 . ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου
4 . ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ του Παντελή
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του Κωνσταντίνου
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΓΑΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του Νικολάου
2 . ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη
3 . ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Ιωάννη
4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου
5 . ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία
6 . ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΣΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παντελή
2 . ΚΕΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
3 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Γεωργίου
4 . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη
5 . ΛΟΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου
6 . ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ταξιάρχη
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Σάββα
2 . ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου
3 . ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου
4 . ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΕΡΝΤΙ-ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΞΕΝΗ του Βασιλείου
2 . ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΖΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
4 . ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
5 . ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
2 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεωνίδα
3 . ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου
4 . ΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
5 . ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά
6 . ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διονυσίου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΡΑΒΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Βασιλείου
2 . ΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣ του Γρηγορίου
3 . ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Νικολάου
4 . ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
5 . ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ) του Δημητρίου
6 . ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Γεωργίου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του Κυριάκου
2 . ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου
3 . ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου
5 . ΝΤΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κυριάκου
6 . ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΒΑΪΝΔΕΡΛΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ του Δημητρίου
2 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικολάου
3 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αστερίου
4 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου
5 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα
6 . ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Αποστόλου
2 . ΚΑΠΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ του Χρήστου
3 . ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Γρηγορίου
4 . ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ιορδάνη
5 . ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παύλου
6 . ΤΟΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του Γεωργίου
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΓΚΟΤΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη
2 . ΛΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου
3 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Φιλίππου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΔΡΑΓΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ του Παύλου
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ
2 . ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Παναγιώτη
3 . ΣΑΡΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ηλία
4 . ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
5 . ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ
6 . ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία
2 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
3 . ΕΣΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
4 . ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Χαραλάμπους
5 . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΔΑΒΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χριστόφορου
2 . ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ
3 . ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ του Νικολάου
4 . ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Διονυσίου
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗ του Ευσταθίου
2 . ΦΑΝΙΑΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ του Μιλτιάδη
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του Αδαμαντίου
2 . ΤΗΓΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου
3 . ΤΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παντελή
4 . ΤΣΙΟΥΧΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Αστερίου
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΑΡΒΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παντελή
2 . ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΕΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου
2 . ΔΑΜΔΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου
3 . ΔΕΔΕ ΙΖΑΜΠΕΛ-ΕΛΙΑΝ του Γεωργίου
4 . ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σωτηρίου
5 . ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θώμα
6 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του Ιωάννη

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΚΟΚΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
4 . ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του Χρήστου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοφάνη
2 . ΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Βασιλείου
3 . ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Βασιλείου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Πέτρου
2 . ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου
2 . ΚΥΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου
3 . ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου
2 . ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου
3 . ΜΙΣΗΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΠΑΡΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Πέτρου
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Παντελή
2 . ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γρηγορίου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΖΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου
2 . ΝΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Πέτρου
3 . ΝΤΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του Αποστόλου
4 . ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
2 . ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
3 . ΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιεροθέου
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ του Χαραλάμπους
2 . ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιακώβου
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΞΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Χρήστου
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λάμπρου
2 . ΚΡΙΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου
3 . ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
4 . ΣΙΓΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σωτηρίου
3 . ΝΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του Ισίδωρου
4 . ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Φωτίου
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΝΟΥΣΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Ιωάννη
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΝΤΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αχιλλέα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Ιωάννου
2 . ΜΙΛΕΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Ιωάννη
3 . ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
4 . ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ναπολέοντος
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ
2 . ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΛΗΣ) του Γρηγόρη
3 . ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα
4 . ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ευαγγέλου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΙ ΙΣΜΗΝΗ του Εμμανουήλ
2 . ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου
3 . ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη
4 . ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΣΗΦ του Εμμανουήλ
2 . ΛΙΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ
3 . ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Κυριάκου
4 . ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Δημητρίου
2 . ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευθυμίου
3 . ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου
4 . ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Ιωάννη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου
2 . ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χαράλαμπου
3 . ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του Ιωσήφ

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΤΙΣΣΚΙΝΑ ΑΝΝΑ του Νικολάι

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ το γένος Δημητρίου ΧΑΤΖΑΚΗ
2 . ΓΥΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Παύλου
3 . ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΥΡΩΝ του Βασιλείου
4 . ΧΑΓΚ ^ΗΑΟΚ) ΜΩΧΑΜΕΤ (ΜΟ^ΑΜΕΤ) ΑΛΗ (ΑΙ_Ι) του Ιμπραήμ (ΙΜΡΚΑΙΜ)

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λεωνίδα
2 . ΝΥΚΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΖΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
2 . ΚΑΒΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Κωνσταντίνου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΚΟΥΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΛΙΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου
2 . ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου
3 . ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη
4 . ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αλεξάνδρου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ευσταθίου
2 . ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου
3 . ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΙΩΣΗΦ του Ιωάννη
4 . ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Παναγιώτη
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
2 . ΠΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη
3 . ΠΑΤΑΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Ιωάννη

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανδρέα
2 . ΜΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Παναγιώτη
3 . ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ
4 . ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πολυδώρου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Νικολάου
2 . ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Ιωσήφ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΧΜΕΤ ΑΜΕΤ του Ιδρίς
2 . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Πολεμάρχη
3 . ΛΙΑΚΑΚΗ-ΜΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
4 . ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Στυλιανού
5 . ΧΟΥΣΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ του Χαλήλ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ (επ) ΑΪΧΑΝ (ον.) του Μεμέτ
2 . ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ζαφειρίου
3 . ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του Μεμέτ
4 . ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αναστασίου
5 . ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Αθανασίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΚΙΑΣΗΦ ΤΟΥΡΓΚΑΗ του Χαλήλ
2 . ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου
3 . ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παύλου
2 . ΑΧΙΛΛΑ ΑΝΝΑ του Βασιλείου
3 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου
4 . ΤΣΟΥΜΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλεξάνδρου
5 . ΤΣΟΥΡΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΚΑΔΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δήμου
2 . ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΝΙΑ) του Γεωργίου
3 . ΚΕΛΕΣ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ του Μεμέτ
4 . ΣΠΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου
5 . ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπύρου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Αθανασίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΓΚΙΩΡΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταύρου
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Περικλή
2 . ΣΕΡΗΦ ΙΜΠΡΑΗΜ του Μουμίν
3 . ΣΥΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρυσάφη

ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου
2 . ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Δημητρίου
4 . ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
5 . ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΑΑΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του Δημητρίου
2 . ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ του Σεργίου
3 . ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΠΛΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αργυρίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ του Σαμπρή
2 . ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Ηλία
3 . ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου
2 . ΠΙΤΤΑ ΑΝΝΑ (ΤΑΤΙΑΝΑ) του Μάξιμου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου
2 . ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Γεωργίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ του Δημητρίου
2 . ΤΖΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Περικλή
3 . ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευστρατίου
2 . ΓΑΖΗ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου
3 . ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δήμου
4 . ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του Ηλία
5 . ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Γεωργίου
2 . ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Δημητρίου
3 . ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Ισιδώρου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ του Κωνσταντίνου-Δημητρίου
2 . ΚΟΧΙΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Ξενοφώντος
3 . ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αλεξίου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γερασίμου
2 . ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ του Νικολάου
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ζώη
2 . ΣΑΓΡΕΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Πέτρου
3 . ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Επαμεινώνδα
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΒΡΥΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ανδρέα
2 . ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του Θεοδώρου
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΒΑΚΙΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του Δημητρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΔΗΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεόδωρου
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αβερκίου
2 . ΠΑΠΙΑΜΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου
3 . ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΤΙΤΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Θεμιστοκλή
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του Ευαγγέλου
2 . ΑΛΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανάργυρου
3 . ΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ του Δημητρίου ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παρίση
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη
2 . ΣΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Χρύσανθου
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΚΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΚΟΜΝΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Εμμανουήλ
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταύρου
2 . ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΥΡΤΩ του Μιχαήλ
3 . ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛ του Σοφιανού
2 . ΜΙΧΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου
3 . ΜΠΑΣΤΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΒΑΚΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου
2 . ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γερασίμου
3 . ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αθανασίου
2 . ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Χρήστου
3 . ΔΙΒΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΠΑΓΩΝΑ του Αδάμ
4 . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αχιλλέα
5 . ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Χρήστου
6 . ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) του Φωτίου
7 . ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
8 . ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αντωνίου
2 . ΓΑΛΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Θωμά
3 . ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
4 . ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρυσόστομου
5 . ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
6 . ΜΥΛΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου
7 . ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ του Αναστασίου
8 . ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Απόστολου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΑΝΝΑ του Ευάγγελου
2 . ΓΟΥΖΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΚΑΦΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου
4 . ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη
5 . ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
6 . ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου
7 . ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου
8 . ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΚΩΣΤΑΣ (ΑΚΗΣ) του Ευθυμίου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Παύλου
2 . ΜΠΑΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου
3 . ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου
4 . ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στέργιου
5 . ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Βασιλείου
6 . ΠΑΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κυριάκου
7 . ΤΣΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πέτρου
8 . ΧΛΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΔΙΜΗΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία
2 . ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
3 . ΜΑΝΔΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ του Χρήστου
4 . ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γρηγορίου
5 . ΠΙΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σταύρου
6 . ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ (ΦΙΛΙΩ) του Χαράλαμπου
7 . ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου
8 . ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Θωμά

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΣΜΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χριστόδουλου
2 . ΒΟΥΒΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιλτιάδη
3 . ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία
4 . ΛΕΖΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου
5 . ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου
6 . ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Δαμιανού
7 . ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Θωμά
8 . ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΒΑΘΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου
2 . ΔΑΛΓΚΙΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΔΕΛΗ-ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αθανασίου
4 . ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
5 . ΚΟΥΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεράσιμου
6 . ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαράλαμπου
7 . ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
8 . ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ του Αιμίλιου
2 . ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του Αποστόλου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΒΔΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου
2 . ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικολάου
3 . ΛΑΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Γεωργίου
4 . ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Βασιλείου
5 . ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Βασιλείου
6 . ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) του Νικολάου
7 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) του Κωνσταντίνου
8 . ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΓΕΡΟΤΖΙΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θωμά
2 . ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αχιλλέα
4 . ΛΙΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Λαζάρου
5 . ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
6 . ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
7 . ΣΤΟΪΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου
2 . ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ του Αγαμέμνονα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΓΟΥΜΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρηστάκου
2 . ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
3 . ΜΑΚΚΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Νικολάου
4 . ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Πλούταρχου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παναγιώτη
2 . ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ του Ευστρατίου
3 . ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Αναστασίου
4 . ΝΟΥΣΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Δημητρίου
5 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του Ιωάννη
6 . ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ του Άγγελου
7 . ΡΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
8 . ΣΥΡΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Χαράλαμπου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου
2 . ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέως
3 . ΜΠΕΛΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΕΜΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. Αθανασίου
4 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ (ΖΕΦΗ) του Αποστόλου
5 . ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου
6 . ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη
2 . ΚΑΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΚΟΜΠΟΛΙΑ-ΛΟΥΛΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου
4 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Αποστόλου
5 . ΠΑΠΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
6 . ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ελευθερίου
2 . ΓΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου
3 . ΜΠΕΚΟΥ – ΜΠΑΛΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του Σωκράτη
4 . ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου
5 . ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
6 . ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου
2 . ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
3 . ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέργιου
4 . ΡΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
5 . ΧΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Νικολάου
6 . ΨΑΡΟΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου
2 . ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Κλεομένη
3 . ΚΑΠΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παντελή
4 . ΜΠΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία
5 . ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Νικολάου
6 . ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αποστόλου
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΓΚΑΓΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Γεωργίου
2 . ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεμιστοκλή
3 . ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σεραφείμ
5 . ΝΤΙΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του Κωνσταντίνου
6 . ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Βασιλείου
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Νικολάου
2 . ΖΑΜΖΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του Χρήστου
3 . ΚΟΥΤΗΛΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη
4 . ΜΑΓΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου
5 . ΦΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΑΝΤΣΟΓΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ του Θεοδώρου
2 . ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου
3 . ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευθυμίου
4 . ΦΟΥΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ανδρέα
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Σπύρου
2 . ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ-ΛΟΥΔΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΕΡΑΤΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αντωνίου
3 . ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου
4 . ΜΥΤΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
5 . ΠΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία
6 . ΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
3 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου
4 . ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου
5 . ΤΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Δημητρίου
6 . ΤΣΑΛΑ ΑΡΓΥΡΗ (ΣΥΛΒΙ) του Ευθυμίου
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου
2 . ΣΑΠΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου
2 . ΜΠΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ του Γερασίμου
3 . ΝΤΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Χρήστου
4 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
5 . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αθανασίου
6 . ΤΑΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου
2 . ΝΤΑΖΕΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Αναστασίου
3 . ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4 . ΧΟΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4 . ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου
5 . ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου
6 . ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
7 . ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φωτίου
2 . ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου
3 . ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
4 . ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
6 . ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κυριάκου
7 . ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του Ανδρέα
2 . ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΕΥΓΕΝΙΑ του Ευσταθίου
3 . ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου
4 . ΚΑΡΜΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη
5 . ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου
6 . ΣΕΡΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Μιχαήλ
7 . ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΛΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΛΑΘΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Τριαντάφυλλου
3 . ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
4 . ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Στέργιου
5 . ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
6 . ΦΑΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στεργίου
2 . ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Φωτίου
3 . ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
4 . ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του Γεωργίου
5 . ΜΠΟΥΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου
6 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου
7 . ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου
2 . ΖΩΒΟΪΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Σπύρου
3 . ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΤΕΝΑ ΣΜΑΡΩ του Αθανασίου
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λάμπρου
2 . ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
3 . ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λάμπρου
4 . ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου
5 . ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λουκά
6 . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΝΑ του Αντωνίου
7 . ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΓΡΗΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Παναγιώτη
2 . ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη
3 . ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνα
4 . ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
5 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πολυδεύκη
6 . ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
7 . ΜΠΟΧΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΚΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ
2 . ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου
3 . ΜΑΓΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θρασύβουλου
4 . ΝΕΓΚΑΣ – ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
5 . ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία
2 . ΓΙΩΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Ευαγγέλου
3 . ΚΑΡΛΕΡΗ ΜΑΡΤΙΝ-ΑΝ-ΜΑΡΙ του Λουίς Ζαν Αντριάν
4 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου
5 . ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΗΣ του Δημοσθένη
6 . ΤΣΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ανδρέα
7 . ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παναγιώτη
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Μιχαήλ
2 . ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΚΑΨΑΛΗ – ΓΕΡΟΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
5 . ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
6 . ΜΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φωτίου
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΖΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου
2 . ΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου
3 . ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ (ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ) ΟΛΓΑ του Χρήστου
4 . ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου
5 . ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
6 . ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννη
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μελετίου
2 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Λάμπρου
3 . ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του Παντελή
4 . ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
5 . ΤΣΑΠΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Αλεξάνδρου
6 . ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αντωνίου
7 . ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
2 . ΒΟΣΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Θεοδώρου
3 . ΖΑΧΟΥ-ΜΙΣΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του Λαζάρου
4 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Γεωργίου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του Χαραλάμπους
2 . ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παύλου
3 . ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου
4 . ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ του Δημητρίου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χαραλάμπους
2 . ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δήμου
3 . ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου
4 . ΤΣΙΝΕΚΕ ΡΟΛΑΝΤ – ΟΣΙΤΑ του Νέλσον
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοχάρη
2 . ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου
3 . ΡΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
4 . ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιορδάνη
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΒΕΡΤΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Γεωργίου
2 . ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αναστασίου
3 . ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σταύρου
4 . ΤΟΡΛΑΧΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Μιχαήλ
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
2 . ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Σωκράτη
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του Ιωσήφ
2 . ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Αθανασίου
3 . ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θωμά
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΧΑΜΑΪΔΗ του Δημητρίου
2 . ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ του Σταύρου
3 . ΣΑΚΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΜΗΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του Ναπολέοντος
2 . ΝΤΑΣΑΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ιωάννη
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Πολύδωρου
2 . ΚΑΤΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Εμμανουήλ
3 . ΜΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του Ιγνατίου
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου
2 . ΛΟΥΚΡΗ ΔΩΡΟΘΕΑ του Πέτρου
3 . ΝΑΪΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Λουκά
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΔΕΡΝΟΒΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΜΕΛΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου
2 . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευθυμίου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
2 . ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΠΡΟΪΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του Παναγιώτη
2 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
3 . ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
2 . ΚΑΣΟΥΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου
3 . ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΓΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου
2 . ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Δήμου
3 . ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Λουκά
2 . ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου
3 . ΠΡΙΠΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου
3 . ΤΣΕΛΕΣ ΔΡΟΣΟΣ του Αναστασίου
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Νικήτα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Σάββα
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Κωνσταντίνου
3 . ΠΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗ του Δημητρίου
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου
2 . ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΚΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΥΡΟΠΗ του Ιωάννη
2 . ΜΠΡΟΦΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΜΠΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΝΕΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Νικολάου
2 . ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ του Ιωάννη

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Θεολόγου
3 . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
4 . ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλείου
5 . ΤΣΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεμιστοκλή
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
2 . ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου
3 . ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Διαμαντή
4 . ΠΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
5 . ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΑΒΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Άγγελου
2 . ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΖΕΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μηνά
4 . ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Χαράλαμπου
5 . ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Ιωάννη
2 . ΗΛΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του Δημητρίου
3 . ΚΑΨΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ιωάννη
4 . ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ του Γεωργίου
5 . ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Δημητρίου
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
2 . ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Πέτρου
3 . ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου
4 . ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
5 . ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1 . ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του Γεωργίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) 1 . ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αλέξανδρου
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΟΡΟΞΕΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του Χαράλαμπου
2 . ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Θεοδώρου
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
1 . ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Γιώργου ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη
2 . ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Θωμά
3 . ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ του Ιωάννη
4 . ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
2 . ΓΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Φωτανδρέα
3 . ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΚΑΣΣΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του Ευαγγέλου
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου
2 . ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου
4 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΜΟΥΣΤΑΚΕΑ ΙΡΙΣ του Στεφάνου
3 . ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του Γεωργίου
4 . ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΩΡΗ του Μενελάου
5 . ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Βασιλείου
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
Αριθ. απόφασης 4/2015 σελ. 279
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου
2 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Θεοφίλου
3 . ΨΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιορδάνη
3 . ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
4 . ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΝΑ του Στυλιανού
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
1 . ΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Επαμεινώνδα
2 . ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
3 . ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη
4 . ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ
5 . ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ (ΕΛΒΗ) του Φαίδρου
6 . ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ-ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Νικολάου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) του Νικολάου
2 . ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
3 . ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Δημήτρη
4 . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παναγιώτη
5 . ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου
6 . ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μηνά

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Γεωργίου
2 . ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Κωνσταντίνου
3 . ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ
4 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ του Νικολάου
5 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Εμμανουήλ
6 . ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Σίμου
2 . ΓΑΡΜΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ του Χρήστου
3 . ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4 . ΜΑΜΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη
5 . ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
2 . ΚΟΥΜΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του Γεωργίου
3 . ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Εμμανουήλ
4 . ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Στυλιανού
6 . ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Δημητρίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ανδρέα

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΖΕΚΑΚΗ-ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ ΣΟΦΙΑ του Δημοσθένη
2 . ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
3 . ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου
4 . ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εμμανουήλ
5 . ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Νικολάου
6 . ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του Αριστείδη
2 . ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημοσθένη
3 . ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΡΑΛΛΗ ΙΣΜΗΝΗ του Ελευθερίου
5 . ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ-ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του Μιχαήλ
6 . ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του Εμμανουήλ

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνος
3 . ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ του Ιωάννη
4 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του Σωτήρη

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτη
2 . ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΔΑΦΝΗ του Μανούσου
3 . ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Αντωνίου
5 . ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη
6 . ΦΤΥΛΙΤΑΚΗ ΝΙΚΗ του Μιχαήλ

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
2 . ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ του Νικολάου
3 . ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου
4 . ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
5 . ΠΙΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ
6 . ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Νικολάου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΑΡΧΟΛΕΩΝ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Νικολάου
3 . ΝΤΑΜΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Εμμανουήλ
4 . ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του Ιωσήφ
5 . ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του Ιωάννη
2 . ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φωτίου
3 . ΣΚΟΥΛΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΠΩ) του Εμμανουήλ-Ελευθερίου
4 . ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου
2 . ΓΥΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
3 . ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Εμμανουήλ
4 . ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ
5 . ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Νικολάου
6 . ΨΑΡΑΚΗ-ΠΟΠΟΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ιωσήφ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αντωνίου
2 . ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
3 . ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
4 . ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ-ΣΟΔΗ ΜΑΡΙΑ του Αριστείδη

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΚΕΣ) του Νικολάου
2 . ΜΑΝΙΤΣΟΥΔΗ-ΣΕΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου
3 . ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Φραγκούλη
4 . ΤΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Αποστόλου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΓΙΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου
2 . ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του Δημητρίου
2 . ΜΠΥΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Παναγιώτη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΑΜΠΑΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) συζ. Γεωργίου
2 . ΖΩΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα
3 . ΚΑΚΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Γεωργίου
4 . ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του Γεωργίου

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
1 . ΤΣΙΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 1 . ΚΛΕΙΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΑΘΑΝΑΤΟΣ – ΚΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου
2 . ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Δημητρίου
3 . ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Στυλιανού
4 . ΤΖΟΓΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ συζ. Κωνσταντίνου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη
2 . ΦΛΩΡΟΚΑΠΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του Γεωργίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΟΥΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΤΣΑ-ΑΛΙΚΗ του Θεοδώρου
2 . ΜΙΣΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΓΑΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Κωνσταντίνου
2 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του Κυριάκου

ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 . ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ιωσήφ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου
2 . ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παράσχου
3 . ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παντελή

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΚΟΛΥΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Εμμανουήλ
2 . ΜΠΟΗ ΜΥΡΤΟΥΛΑ του Ιωάννη
3 . ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ του Διονυσίου

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 1 . ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1 . ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου
2 . ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου
3 . ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου
4 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου
5 . ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη
6 . ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ευθυμίου
7 . ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
8 . ΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος
9 . ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη
10 . ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ-ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΠΑΓΩΝΑ του Νικολάου
11 . ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου
12 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Θωμά

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1 . ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αγγέλου
2 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Αντωνίου
3 . ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Βασιλείου
4 . ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Λαζάρου
5 . ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεφάνου
6 . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ζαχαρία
7 . ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
8 . ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου
9 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αβραάμ
10 . ΓΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του Αλεξάνδρου
11 . ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θεμιστοκλή
12 . ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
1 . ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διαμαντή
2 . ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνη
3 . ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ
4 . ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του Αντωνίου
5 . ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Προδρόμου
6 . ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βαρσάμη
7 . ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γρηγορίου
8 . ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου
9 . ΤΟΥΦΕΞΗ – ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Αθανασίου
10 . ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου
11 . ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΓΙΑ) του Γεωργίου
12 . ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
1 . ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία
2 . ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
3 . ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
4 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου
5 . ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου
6 . ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
1 . ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου
2 . ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου
4 . ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανέστη
5 . ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου
6 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου
7 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου
8 . ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη
9 . ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ (ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. Αναστασίου
10 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα
11 . ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη

12 . ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα

Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
1 . ΓΚΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του Κωνσταντίνου
2 . ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου
3 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΙΚΗ) του Μιχαήλ
4 . ΚΑΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου
5 . ΠΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
1 . ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη
2 . ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού
3 . ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Νικολάου
4 . ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
5 . ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ του Ηρακλή
6 . ΑΧΜΕΝΤ ΜΩΧΑΜΕΝΤΙΝ (Α^ΜΕΝΤ ΜΟ^ΑΜΕΝΤΙΝ) ΜΟΑΒΙΑ (ΜΟΑνίΑ) του Μωχαμεντίν (ΜΟ^ΑΜΕΝΤΙΝ)
7 . ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Εμμανουήλ
8 . ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ιωάννη
9 . ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Χρήστου
10 . ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Ευαγγέλου
11 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Νικολάου
12 . ΚΟΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σεραφείμ

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
1 . ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου
2 . ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
3 . ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Θεοδώρου
4 . ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη
5 . ΤΣΑΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Σπύρου
6 . ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παύλου
7 . ΔΕΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σπυρίδωνα
8 . ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χαραλάμπους
9 . ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου
10 . ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου
11 . ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Μιχαήλ
12 . ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
1 . ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου
2 . ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
1 . ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ανδρέα Ελευθερίου Αντωνίου

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1 . ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
2 . ΣΚΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
3 . ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
4 . ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη
5 . ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΥ ΙΟΛΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου
6 . ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου
7 . ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
8 . ΛΑΜΠΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
9 . ΜΑΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη
10 . ΜΑΡΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
11 . ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του Φωτίου
12 . ΜΟΥΓΕΡ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Σταματίου

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας & Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση – ΜΑΡΣ – πολιτική συνεργασία δυνάμεων και αγωνιστών/στριών
1 . ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου
2 . ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
3 . ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΑΣΠΑΡ του Χρύσανθου
4 . ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος
5 . ΚΑΤΣΙΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου
6 . ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τηλέμαχου
7 . ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γρηγορίου
8 . ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστείδη
9 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
10 . ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος
11 . ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ηλία-Ιωάννη
12 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου

ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
1 . ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου
2 . ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Νικολάου
3 . ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου
4 . ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου
5 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου
6 . ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου
7 . ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου
8 . ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ του Μιχαήλ
9 . ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου
10 . ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου
11 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
12 . ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥΚΟ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
1 . ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φίλιππα
2 . ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη
3 . ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
4 . ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Βασιλείου
5 . ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Χρήστου
6 . ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου
7 . ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Κυριάκου
8 . ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου 9. ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Νικολάου
10 . ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου
11 ΚΑΚΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπύρου
12 . ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σγουρή

Β.-ΔΕΧΕΤΑΙ ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανακήρυξης :

Ι.- των παρακάτω συνδυασμών:

1.-ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
2.-ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
3.-ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΙΙ.-του συνδυασμού ανεξαρτήτων υποψηφίων με την ονομασία Αξιοπρέπεια

ΙΙΙ.- του υποψηφίου βουλευτή Κασιμάτη Χρήστου του Δημητρίου, του κόμματος με την ονομασία ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.).

Γ.-ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ των παρακάτω υποψηφίων:
1)Κουτσούμπα Νικολάου του Βασιλείου από το κόμμα με την ονομασία ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
2)Βαγιανού Χρήστου του Θεοφύλακτου, από το κόμμα με την ονομασία ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 17.30′.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΜΑΡΘΑ ΨΑΡΑΥΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

http://www.areiospagos.gr

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.