ΤρΔΠρ(Συμβ) Πατρ 66/2014 -Υποχρεώνει τον Ο.Α.Ε.Ε να θεωρήσει τα βιβλιάρια ασθενείας

 

ΤρΔΠρ(Συμβ) Πατρ 66/2014

ΟΑΕΕ – Ληξιπρόθεσμες οφειλές – Άρνηση θεώρησης ασφαλιστικών βιβλιαρίων – Ασφαλιστική ενημερότητα – Προστασία της υγείας -.

Υποχρέωση της Πολιτείας για προστασία της υγείας. Δεκτό το αίτημα των περισσότερων από τους αιτούντες για θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους από τον ΟΑΕΕ. Η μη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των αιτούντων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους συνιστά επαχθέστατο μέτρο εις βάρος τους και καθιστά αυτούς σε δυσμενέστατη θέση έναντι του Οργανισμού, καθόσον αυτοί μεν στερούνται παντελώς ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ενώ ο Οργανισμός συνεχίζει να χρεώνει τις αναλογούσες σε καθέναν των αιτούντων εισφορές και δικαιούται να προβεί στην ικανοποίηση των απαιτήσεών του οποτεδήποτε με τη λήψη εις βάρος τους αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Απόρριψη αιτημάτων για κατάταξη καθενός των αιτούντων στη μικρότερη δυνατή κλίμακα εισφορών, για αποχή του οργανισμού από κάθε λήψη αναγκαστικών μέτρων εις βάρος των αιτούντων με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αιτούντες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:66/2014

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1° Τμήμα – Σε Συμβούλιο

Συνήλθε στις 28.2.2014 με δικαστές τις: Μαρία Βλάχου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Βαρβάρα Σττηλιοττούλου, Φωτεινή Χρηστάτου (εισηγήτρια) Πρωτοδίκες Δ.Δ. και γραμματέα τη Γεωργία Μαντούκα, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την αίτηση αναστολής με χρονολογία κατάθεσης 24.12.2013,

τ ω ν 1) … 96) …

κατά του ν.π.δ.δ με την επωνυμία « Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητή του.

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την Εισηγήτρια και σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. το με αριθμ.776968 σειράς Α αποδεικτικό καταβολής του), οι αιτούντες επιδιώκουν, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, ως μέτρο προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης, μετά την άσκηση σχετικής προσφυγής τους (με αριθμό πράξης κατάθεσης 280/24.12.2013) ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά του ν.π.δ.δ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (Ο.Α.Ε.Ε.), να υποχρεωθούν τα αρμόδια όργανα του καθού α) να προβούν στη θεώρηση των βιβλιαρίων υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως αυτών με την ιδιότητα των ασφαλισμένων στο εν λόγω Οργανισμό, β) να παύσουν πλέον να υπαγάγουν τους αιτούντες στις ανώτερες κλίμακες ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω ταμείου, γ) να σταματήσουν τη λήψη αναγκαστικών μέτρων εναντίον των αιτούντων λόγω οφειλών τους απέναντι στον καθού Οργανισμό και δ) να χορηγούν ασφαλιστική ενημερότητα στους αιτούντες – ασφαλισμένους του καθού η αίτηση Ασφαλιστικού Οργανισμού, καθόσον σε περίπτωση συνέχισης της άρνησης του καθού Οργανισμού να προβεί στις ως άνω ενέργειες επίκειται άμεσος κίνδυνος της υγείας των αιτούντων καθώς και της οικονομικής θέσης αυτών.

2. Επειδή, στο Σύνταγμα ορίζεται ότι «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» (άρθρο 2 παρ. 1) και «Καθένας έχει δικαίωμα να οναπτύσσεί ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη» (άρθρο 5 παρ. 1). Με τις διατάξεις αυτές του Συντάγματος έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα των πολιτών στην προστασία της υγείας, ήδη δε μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος (Ψήφισμα της 6ης Απριλίου της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων) προστέθηκε παράγραφος 5 στο ανωτέρω άρθρο 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας …». Εξ άλλου, στα άρθρα 21 παρ.3 και 22 παρ.5 του Συντάγματος ορίζεται αντιστοίχως ότι «Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών …» και «Το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει». Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις του Συντάγματος συνάγεται ότι το Κράτος και οι οργανισμοί κοινωνικών ασφαλίσεων υποχρεούνται να παρέχουν στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου (πρβλ. ΣτΕ 400/1986 Ολομ.), οι οποίες πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διαγνώσεως και θεραπείας των σχετικών παθήσεων, τις χειρουργικές επεμβάσεις, εφόσον απαιτούνται, ως και γενικώς τις ανάγκες νοσηλείας των εν λόγω προσώπων. Η υποχρέωση αυτή υπόκειται σε νομοθετικούς περιορισμούς, υπό τον όρο ότι εισφορές για το μήνα αυτό, διαφορετικά η πρώτη του επόμενου της εγγραφής μήνα. Σε περίπτωση επανεγγραφιής στα Μητρώα του ΟΑΕΕ ή επαναφοράς στον κλάδο η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές αποκτάται μετά παρέλευση δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της περί επανεγγραφής αιτήσεως, επί δε επανεγγραφομένου με δέκα (10) έτη ασφάλισης η παραπάνω ασφαλιστική ικανότητα αποκτάται άνευ προθεσμίας με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο επανεγγραφόμενος έχει καταβάλει στον ΟΑΕΕ τις πάσης φύσεως απαιτητές υποχρεώσεις του της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας. 2. Η ασφαλιστική ικανότητα και η απόκτηση δικαιώματος στις παροχές ασθενείας αποδεικνύεται με το βιβλιάριο ασθενείας που εκδίδεται με αίτηση του ασφαλισμένου. 3 Το βιβλιάριο ασθενείας ισχύει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εκδίδεται. Ανανεώνεται τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο κάθε έτους για το επόμενο ημερολογιακό έτος με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4.Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούται παροχές του Κλάδου Υγείας για ένα (1) έτος από τη διακοπή της ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των οφειλομένων εισφορών……..». Επιπλέον στο άρθρο 7 του ίδιου Κανονισμού με τίτλο «ιατρική περίθαλψη» προβλέπεται ότι:<<1. Η ιατρική περίθαλψη συνίσταται στην παροχή, των κατάλληλων ιατρικών φροντίδων για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων, από γιατρούς ειδικοτήτων όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και τη διενέργεια των απαραιτήτων παρακλινικών εξετάσεων και ειδικών θεραπειών. 2….» στο άρθρο 12 με τίτλο <<Φαρμακευτική περίθαλψη» ότι:«1. Ο ΟΑΕΕ παρέχει στους ασφαλισμένους του τα ενδεδειγμένα για την αποκατάσταση της υγείας τους ή προς ανακούφιση από τη νοσηρή κατάσταση τους φάρμακα και τις αναγκαίες για τη διάγνωση των νόσων ουσίες. 2….» και στο άρθρο 13 με τίτλο «νοσοκομειακή περίθαλψη» ότι:« 1. Η παρεχόμενη νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα σε κρατικά νοσοκομεία και θεραπευτήρια καθώς και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια με τα οποία ο ΟΑΕΕ συμβάλλεται. 2. Στη νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνονται εκτός από την ενδιαίτηση του ασθενούς και οι αναγκαίες ιατρικές φροντίδες, εξετάσεις, φάρμακα κλπ που χορηγούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του χωρίς καμία συμμετοχή του στις σχετικές δαπάνες. 3…… οι περιορισμοί αυτοί δεν οδηγούν στην ανατροπή του δικαιώματος, στην προστασία της υγείας.

3. Επειδή, στο άρθρο 9 του Καταστατικού Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε (Π.Δ 258/2005) ορίζεται ότι: «Η ασφαλιστική σχέση του ασφαλισμένου με τον Οργανισμό αρχίζει: Από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκτός των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών Δ.Χ. αυτ/των, που αρχίζει από την ημερομηνία που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή και των ιδιοκτητών από κληρονομικό δικαίωμα, των οποίων αρχίζει μετά παρέλευση 9 μηνών από την ημερομηνία θανάτου>> και στο άρθρο 10 του ίδιου ως άνω Καταστατικού ορίζεται ότι: <<Η ασφαλιστική σχέση διαρκεί για όλο το διάστημα κατά το οποίο ο ασφαλισμένος διατηρεί τις προϋποθέσεις ασφάλισης του στον Οργανισμό και καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να αναγγέλλει στον Ο.Α.Ε.Ε. κάθε μεταβολή της προσωπικής, οικογενειακής ή επαγγελματικής του κατάστασης που επηρεάζει την ασφάλιση, διαφορετικά ο Οργανισμός δεν ευθύνεται για την απώλεια δικαιωμάτων ή τη δημιουργία υποχρεώσεων του ασφαλισμένου. Η καταβολή των εισφορών εκ μέρους του ασφαλισμένου δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα απέναντι στον Οργανισμό, εφόσον ελλείπουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, πλην της επιστροφής ατόκως του ποσού κλάδου σύνταξης που κατεβλήθη για τον αντίστοιχο χρόνο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος.». Περαιτέρω, στο άρθρο 4 παρ.3 του Κανονισμού Ασφάλισης Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε (Υ.Α 35/1385/1999 ΦΕΚ Β’ 1814) προβλέπεται ότι: «Οι εισφορές του κλάδου υγείας συνεισπράττονται με τις εισφορές του κλάδου σύνταξης και εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις περί του τρόπου εισπράξεως, των προθεσμιών καταβολής και κυρώσεων στις περιπτώσεις καθυστέρησης των εισφορών που ισχύουν για τις εισφορές του κλάδου σύνταξης» στο άρθρο 6 ότι «1. Η ασφαλιστική ικανότητα για παροχή περίθαλψης, και χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας αποκτάται μετά παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από της εγγραφής του ασφαλισμένου στα Μητρώα του ΟΑΕΕ και εφόσον έχουν καταβληθεί προς τον ΟΑΕΕ οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές πάσης φύσεως (εγγραφής, σύνταξης, υγείας) της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή αίτησης για χορήγηση του βιβλιαρίου ασθενείας. Ως ημερομηνία εγγραφής του ασφαλισμένου λαμβάνεται η πρώτη του μήνα της εγγραφής εφόσον καταβληθούν οι

4. Επειδή, στο άρθρο 210 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999 ΦΕΚ Α 97), όπως οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 3659/2008, (ΦΕΚ Α 77), ορίζεται ότι: «1. Αν ασκηθεί προσφυγή ή αγωγή, εκείνος που την άσκησε μπορεί, με αίτηση του, να ζητήσει από το δικαστήριο τη λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Το δικαστήριο, αν γίνει δεκτή εν όλω ή εν μέρει η αίτηση, μπορεί να διατάξει προς τούτο κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο. 2. Αρμόδιο για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης είναι το τριμελές ή το μονομελές δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή ή αγωγή, εφόσον αυτό είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης. Σε περίπτωση αναρμοδιότητας η αίτηση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο, υποχρεωτικά μαζί με την κύρια υπόθεση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 126Α. 3. Λόγο προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης μπορεί να θεμελιώσει το κατεπείγον της συγκεκριμένης ρύθμισης, καθώς και ο κίνδυνος να καταστεί, με την πάροδο του χρόνου, αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η ρύθμιση της κατάστασης, ακόμη και αν εκδοθεί ευνοϊκή οριστική απόφαση για την αντίστοιχη προσφυγή ή αγωγή. 4. Η αίτηση για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης μπορεί να απορριφθεί: α) αν, κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή της αίτησης θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος, β) αν η αντίστοιχη προσφυγή ή αγωγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη.»

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου οι αιτούντες, πλην του τέταρτου …, εβδομηκοστού πέμπτου … και ογδοηκοστής τέταρτης …, κατά τη σειρά αναγραφής τους στο κρινόμενο δικόγραφο, οι οποίοι διέκοψαν την ασφάλιση τους στον καθού Οργανισμό την 1.11.2013, 1.12.2012 και 1.9.2012 αντίστοιχα, είναι ασφαλισμένοι στον καθού η αίτηση Οργανισμό με διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης ασφάλισης έκαστος και παραμένουν ασφαλισμένοι μέχρι και την ημερομηνία αποστολής των εν λόγω στοιχείων από τον Οργανισμό στο παρόν Δικαστήριο (11.3.2014), είναι δε ληξιπρόθεσμοι ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους έναντι του Οργανισμού. Εκ του λόγου τούτου ο καθού η αίτηση Οργανισμός αρνείται να θεωρήσει τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των αιτούντων – ασφαλισμένων του καθώς επίσης και να χορηγήσει σε αυτούς ασφαλιστική ενημερότητα. Κατόπιν των ανωτέρω, οι αιτούντες άσκησαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την με αριθμό πράξεως καταθέσεως 1073/23.12.2013 προσφυγή τους κατά του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε) ισχυριζόμενοι ότι λόγω της οικονομικής κρίσεως που είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των εισοδημάτων τους, αδυνατούν να καταβάλουν, ήδη από το έτος 2008, τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές τους με αποτέλεσμα να στερούνται οι ίδιοι και οι οικογένειες τους ιατροφαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, παρόλο που ο Οργανισμός εξακολουθεί να χρεώνει σε καθέναν εξ’ αυτών τις αντίστοιχες εισφορές. Εξάλλου, κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές που αναλογούν στην κλίμακα την οποία εντάσσονται, καθόσον το ύψος αυτών είναι δυσανάλογο των εισοδημάτων τους, λόγω δε των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους δεν δύνανται να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα ενώ επίκειται και κίνδυνος λήψεως εις βάρος τους αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Με την κρινόμενη αίτηση, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η συνεχιζόμενη άρνηση του καθού Οργανισμού να θεωρήσει τα βιβλιάρια υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να χρεώνει τις αναλογούσες σε καθέναν εξ’ αυτών εισφορές, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία τη δική τους και των οικογενειών τους, ενώ η συνέχιση της υπαγωγής τους σε ανώτερες κλίμακες ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η μη. χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι επίκειται άμεσος κίνδυνος αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών τους εκ μέρους του καθού, επιφέρει ανεπανόρθωτη οικονομική και ηθική βλάβη των συμφερόντων τους. Εκ του λόγου τούτου ζητούν να υποχρεωθεί ο καθού Οργανισμός: α) να προβεί στη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους, β) στην κατάταξη ενός εκάστου εξ αυτών στη μικρότερη δυνατή κλίμακα εισφορών και δη στην 001, γ) να απέχει από κάθε πράξη λήψεως εις βάρος τους αναγκαστικών μέτρων με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και δ) να τους χορηγηθεί το δικαίωμα λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας.

5. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) ο εβδομηκοστός πέμπτος των αιτούντων … και η ογδόηκοστή τέταρτη εξ’ αυτών …, κατά τη σειρά αναγραφής τους στο κρινόμενο δικόγραφο, διέκοψαν την ασφαλιστική σχέση τους με το Οργανισμό πλέον τους έτους και επομένως δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον καθού η αίτηση Οργανισμό, β) ο τέταρτος των αιτούντων, …, κατά τη σειρά αναγραφής του στο κρινόμενο δικόγραφο, ναι μεν διέκοψε την ασφαλιστική σχέση του με τον Οργανισμό την 1.11.2013, πλην δικαιούται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ένα έτος από την ημερομηνία διακοπής υπό την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των οφειλομένων εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού, γ) η μη θεώρηση των βιβλιάριων υγείας των αιτούντων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, συνιστά επαχθέστατο μέτρο εις βάρος των ασφαλισμένων και καθιστά αυτούς σε δυσμενέστατη θέση έναντι του Οργανισμού, καθόσον αυτοί μεν, στερούνται παντελώς ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης με αποτέλεσμα σε περίπτωση επελθόντος κινδύνου της κατάστασης της υγείας τους να στερούνται του δικαιώματος προστασίας και αποκατάστασης αυτής, αγαθό του οποίου η υποχρέωση προστασίας αποτελεί πρωταρχική Συντάγματος, ο Οργανισμός δε, δικαιούται να προβεί στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του οποτεδήποτε με τη λήψη εις βάρος τους αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, κρίνει ότι εν προκειμένω συντρέχει λόγος κατεπείγοντος της αιτούμενης ρύθμισης με την έννοια ότι ανακύπτει κίνδυνος να καταστεί με την πάροδο του χρόνου αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η ρύθμιση της κατάστασης ακόμη, η επανόρθωση της οποίας θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής ακόμα και εάν εκδοθεί ευνοϊκή απόφαση επί της εκκρεμούσας προσφυγής. Περαιτέρω, ως προς τα λοιπά αιτήματα το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) ουδέν στοιχείο προσκομίζεται εκ του οποίου να προκύπτει η άμεση ανάγκη λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας εκ μέρους των αιτούντων, β) η λήψη αναγκαστικών μέτρων εις βάρος των αιτούντων αποτελεί γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και γ) ουδέν στοιχείο προσκομίζεται εκ του οποίου να προκύπτει η κλίμακα εισφορών εκάστου των αιτούντων ώστε να δύναται το Δικαστήριο να εξετάσει το σχετικό αίτημα περί κατάταξης αυτών σε χαμηλότερη κλίμακα εισφορών από αυτήν που ήδη υπάγονται, κρίνει ότι κατά το μέρος αυτό η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

6.Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να υποχρεωθεί ο καθού η αίτηση Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε), να θεωρήσει τα βιβλιάρια ασθενείας των αιτούντων, πλην του εβδομηκοστού πέμπτου των αιτούντων … και της ογδοηκοστής τέταρτης των αιτούντων, …, κατά τη σειρά αναγραφής τους στο κρινόμενο δικόγραφο, για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ενώ κατά τα λοιπά πρέπει να απορριφθεί ως αναπόδεικτη. Περαιτέρω, πρέπει να επιστραφεί στους αιτούντες μέρος του κατατεθέντος παραβόλου ύψους πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 277 παρ.9 του Κ.Δ.Δ) και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών (άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Υποχρεώνει τον καθού η αίτηση Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε), να θεωρήσει τα βιβλιάρια ασθενείας των αιτούντων, πλην του εβδομηκοστού πέμπτου των αιτούντων … και της ογδοηκοστής τέταρτης των αιτούντων, …, κατά τη σειρά αναγραφής τους στο κρινόμενο δικόγραφο, για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά.

Διατάσσει την επιστροφή μέρους του κατατεθέντος παραβόλου στους αιτούντες ύψους πενήντα (50) ευρώ.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Πάτρα και η απόφαση εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις …

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/trdpr66_14.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.