ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ελεύθερων επαγγελματιών χωρίς επαρκείς πόρους κατά Διοικητή, Υποδιοικητή και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  Ο. Α. Ε. Ε, Κυβερνητικών Επιτρόπων

« ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ »

 

                                                 ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ

 

 Των κάτωθι χωρίς επαρκείς πόρους ελευθέρων επαγγελματιών, κατοίκων Νομού ………………, υπαγομένων στην Κλάδο Υγείας του ΝΠΔΔ Ο. Α. Ε. Ε.  (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ)

1) ………  με ΑΜΚΑ  ……….  ΑΦΜ……………, κάτοικος…………….

2)………..

 …………….

10)………….

 

 ΚΑΤΑ  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤ’  ΑΡΘΡΟ 13 α του Ποινικού Κώδικα

1) ΤΩΝ:   Διοικητή , Υποδιοικητή και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου   ΝΠΔΔ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  (Ο. Α. Ε. Ε.) ως Κρατικού Ασαφλιστικού Φορέα,  κατοίκων Αθηνών Ακαδημίας 22, Αθήνα τκ 10671

Τηλ. 210 37.29.500         210 37.29.777    210 37.29.600

  [ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ……         ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ: …    [ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   ….ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ]

2) Των Κυβερνητικών  Επιτρόπων στο ΝΠΔΔ Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΑΚΤΙΚΟΥ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ)

3)  ΤΟΥ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ   Ο. Α. Ε. Ε.  στο Νομό …(πχ Κεφαλλονιάς)

4)  ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ Διευθυντή  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ………(πχ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ…)    

     Κύριοι.  Ως αρμόδιοι υπάλληλοι (κατ΄άρθρο 13 α του Ποινικού Κώδικα), σας δηλώνουμε ότι είμεθα  Έλληνες Πολίτες, χωρίς επαρκείς πόρους και κατά νόμον ως ασφαλισμένοι στον ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ του Κρατικού Ασφαλιστικού Φορέα ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ( Ο. Α. Ε. Ε. ), με έδρα την Αθήνα.

    Με σημειώματα ενημέρωσης μας καλείται να καταβάλουμε στον Ο.Α.Ε.Ε, ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το Ν 4152/2013, ενώ είμεθα άτομα χωρίς επαρκείς πόρους και ήδη ευρισκόμεθα στο όριο της φτώχειας -ήτοι με χαμηλό εισόδημα 2012 περί το ετήσιο ποσόν 6.591 ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (βλέπε δημοσίευμα Εφημ δημοκρατία 9 10 2013 φυλ 835 σελ δ05 και άλλες εφημερίδες)  ή και κάτω του ορίου αυτού ή και λόγω της οικονομικής κατάστασης –κρίσης και ύφεσης ήδη πάνω από 100.000 επαγγελματίες έκλεισαν οι επιχειρήσεις μας και δεν  έχουμε εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμά μας για να έχουμε αξιοπρεπή πρόσβαση σε τροφή και φάρμακα εμείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας μας που ορίζονται στο άρθρο 3 περ Α,Β του Ενιαίου  Κανονισμού  Παροχών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), όπως ισχύει δυνάμει των ΚΥΑ Φ 90380/25916/3294/2011  ΦΕΚ Β 2456/3-11-2011 και  Φ 9038/5383/738.2012 ΦΕΚ Β 1233/11-4-2012. Σύμφωνα με το άρθρο 4 των ανωτέρω ΚΥΑ η ασφαλιστική μας ικανότητα και απόκτηση δικαιώματος στις παροχές υγειονομικής περίθαλψης  στο Ελληνικό Κράτος εξαρτάται και αποδεικνύεται με (θεωρημένο)  βιβλιάριο υγείας.

  Η υπηρεσία σας όμως ως Ασφαλιστικός Κρατικός Φορέας και ΝΠΔΔ ασκώντας κρατική εξουσία του οποίου είσθε  αρμόδιοι υπάλληλοι και σας έχει ανατεθεί άσκηση δημόσιας υπηρεσίας έστω και προσωρινά,  παραβιάζετε εν γνώσει σας  τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις,  που ορίζουν την υποχρέωσή σας και  το νομικό καθήκον σας  για παροχή σε μας και τα μέλη των οικογενειών μας υγειονομικής περίθαλψης και από την πράξη σας ως άρνηση σας, με την μη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας μας, έχουμε υποστεί ηθική και υλική ζημία και μας έχετε εκθέσει , μας αφήσατε αβοήθητους από πλευράς υγειονομικής περίθαλψης,  ενώ είμεθα πρόσωπα-πολίτες  «χωρίς επαρκείς πόρους» και αδυνατούμε ανυπαίτια, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας ευρισκόμενοι στα όρια της φτώχειας και κάτω του ορίου αυτού, να πληρώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές του ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, που μας ζητάτε με Έγγραφα σημειώματα Ενημέρωσης περί Αναγκαστικής Είσπραξης Οφειλομένων Ασφαλιστικών Εισφορών. 

            Με την μη θεώρηση σε έναν έκαστο από εμάς των κρατικών βιβλιαρίων υγείας του ΝΠΔΔ Ο Α Ε Ε.. εάν δεν εξοφλήσουμε ή ρυθμίσουμε οφειλές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4152/2013, μας οδηγείται σε εξαθλίωση και εξόντωση με πρόθεση εν γνώσει σας και μας επιβάλλετε συνθήκες ζωής, μεταξύ άλλων στέρηση πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  και φάρμακα., υπολογισμένων να επιφέρουν την καταστροφή μας ως μέρους του Ελληνικού πληθυσμού.

       Κατόπιν τούτων, Σας ενημερώνουμε ότι ως υπάλληλοι του ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ και κάθε άλλου ΝΠΔΔ του Ελληνικού Κράτους με την άρνησή σας να μας προσφέρετε Υγειονομική Περίθαλψη, έχετε παραβιάσει εν γνώσει σας τις κυρωμένες κατ΄άρθρο 28§1 του Συντάγματος από την Ελλάδα Διεθνείς Συμβάσεις και ειδικά τις διατάξεις:

α) των άρθρων 7,8,9, 10§§1,2,3,4 του Ν 1136/1981 ΦΕΚ Α 61/13-3-1981 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης και

β) των άρθρων  11,12,13, 14,  Ν 1426/1984 ΦΕΚ Α 32/21-3-1984),  τελικά ειδικά του ευμενέστερου για εμάς «χωρίς επαρκείς πόρους» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

ήτοι κανόνες δικαίου που έχουν υπερνομοθετική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ 1  του  Ελληνικού γραπτού και αυστηρού Συντάγματος και οι οποίοι κανόνες δικαίου υπερισχύουν-κατισχύουν των κατωτέρας τυπικής ισχύος Νόμων  (περί εφαρμοστικών μέτρων των Μνημονίων όπως Ν 4152/2013 κλπ, ΠΔ και Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων) που επικαλείσθε και δεν μας παρέχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόσον μας έχετε διακόψει και μας στερήσατε την πρόσβαση  στην κρατική ιατροφαρμεκευτική περίθαλψη και σε φάρμακα από την (ημερομηνία) ………………… , καθόσον από δικής σας εν γνώσει σας υπαιτιότητα ο Κρατικός Ασφαλιστικός Φορέας ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ  δεν μας θεωρεί τα βιβλιάρια υγείας,  τα δικά μας και των μελών των οικογενειών μας., ενώ είμαστε υπήκοοι-πολίτες της Ελλάδος και δεν διαθέτουμε επαρκείς πόρους, κατ άρθρο 13§1 του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που κυρώθηκε με το Ν 1426/1984, ευρισκόμενοι στο όριο της φτώχειας  και κάτω από το όριο της φτώχειας  ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

    Ειδικά γνωρίζατε και γνωρίζετε ως υπάλληλοι κατ΄άρθρο 13 α Ποινικού Κώδικα,  ότι οι κάτωθι υπερνομοθετικής ισχύος κυρωμένες από την Ελλάδα Συμβάσεις για την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε πολίτες –υπηκόους χωρίς επαρκείς πόρους,  σας ανέθεταν ευθέως και άμεσα υποχρεώσεις και καθήκοντα της υπηρεσίας σας για την άσκηση δικαιωμάτων μας προστασίας της υγείας μας, κοινωνικής ασφάλειας, κοινωνικής και ιατρικής αντίληψης και απόλαυσης κοινωνικών υπηρεσιών και ορίζουν τα εξής:

Α) Ο κατ΄άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος  υπερνομοθετικής ισχύος νόμος 1136/1981 ΦΕΚ Α 61/13-3-1981), Περί κυρώσεως του Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής Ασφάλειας  καθορίζει ευθέως υποχρεώσεις των κρατικών υπαλλήλων του Ελληνικού Κράτους, στο

             «ΜΕΡΟΣ  ΙΙ        ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

         Αρθρον 7.

       Έκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος, δια το οποίον ισχύει το παρόν μέρος του κώδικος,  οφείλει  να   εγγυηθή   την   χορήγησιν   παροχών   εις   τα  προστατευόμενα  πρόσωπα  οσάκις  ή  κατάστασίς των έχη ανάγκη ιατρικών φροντίδων προληπτικού ή  θεραπευτικού  χαρακτήρος,  συμφώνως  προς  τα κατωτέρω άρθρα του ρηθέντος μέρους. 

Άρθρον 8.

Ο καλυπτόμενος  κίνδυνος  δέον  όπως  περιλαμβάνει  πάσαν  νοσηράν κατάστασιν,  ανεξαρτήτως  αιτίας,  την  κύησιν,  τον  τοκετόν  και  τα επακόλουθά των.

 Άρθρον 9   Τα προστατευόμενα πρόσωπα δέον όπως περιλαμβάνουν :

α) είτε καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών αποτελούσας εν συνόλω 50 %  τουλάχιστον  του συνόλου των μισθωτών ως και τας συζύγους και τα τέκνα των μελών των κατηγοριών τούτων.

β) είτε καθωρισμένας κατηγορίας του ενεργού πληθυσμού,  αποτελούσας   εν συνόλω 20% τουλάχιστον του συνόλου των κατοίκων ως και τας συζύγους  και τα τέκνα των μελών των κατηγοριών τούτων.

γ)  είτε καθωρισμένας κατηγορίας κατοίκων αποτελούσας εν συνόλω 50%  τουλάχιστον του συνόλου των κατοίκων.

Άρθρον 10 

1. Αι παροχαί δέον όπως περιλαμβάνουν τουλάχιστον :

α) Εν περιπτώσει νοσηράς καταστάσεως:

ι) τας φροντίδας  ιατρών  γενικής  ιατρικής  περιλαμβανομένων  των  επισκέψεων κατ` οίκον.

ιι)   τας  φροντίδας  ιατρών  ειδικοτήτων  τας  παρεχομένας  εντός  νοσοκομείων εις πρόσωπα νοσηλευόμενα ή μη  και  τας  φροντίδας  ιατρών   ειδικοτήτων αι οποίαι δύνανται να παρέχωνται εκτός νοσοκομείων.

ιιι)  Την  προμήθειαν  ουσιωδών  φαρμακευτικών  προϊόντων  κατόπιν συνταγής ιατρού ή άλλου ειδήμονος.

ιν) Την νοσοκομειακήν περίθαλψιν όταν αύτη είναι αναγκαία και

 β) Εν περιπτώσει κυήσεως τοκετού και των συνεπειών των :

 ι) Τας προ του τοκετού φροντίδας, τας φροντίδας κατά  τον  τοκετόν και  τας  μετά  τον  τοκετόν  τοιαύτας,  τας παρεχομένας είτε παρά του ιατρού, είτε παρά διπλωματούχου μαίας και

 ιι) Την νοσοκομειακήν περίθαλψιν όταν αύτη είναι αναγκαία.

 2. Ο δικαιούχος ή προστάτης  οικογενείας  δύναται  να  υποχρεωθή  να   συμμετάσχη εις τας δαπάνας των ιατρικών φροντίδων των οποίων έτυχε, εν  περιπτώσει νοσηράς   καταστάσεως.  Οι  σχετικοί  προς  την  τοιαύτην συμμετοχήν κανόνες δέον  να  διαμορφούνται  κατά  τρόπον  ώστε  να  μη  συνεπάγωνται υπερβολικήν επιβάρυνσιν.

3.  Αι  παροχαί αι παρεχόμεναι συμφώνως προς το παρόν άρθρον δέον να  τείνουν εις την διαφύλαξιν, την αποκατάστασίν και την βελτίωσιν  της υγείας  του  προστατευομένου  προσώπου, ως και της ικανότητός του προς εργασίαν και προς αντιμετώπισιν των προσωπικών του αναγκών.

 4. Αι Κρατικαί Υπηρεσίαι ή Οργανισμοί  οι  απονέμοντες  τας  παροχάς οφείλουν  να  ενθαρρύνουν  τα  προστατευόμενα  πρόσωπα  δι`  όλων  των δυναμένων να θεωρηθούν καταλλήλων  μέσων,  όπως  προστρέχουν  εις  τας γενικάς υπηρεσίας υγείας αι οποίαι έχουν τεθή εις την διάθεσιν των υπό  των  Δημοσίων  Αρχών  ή  υπό  ετέρων οργανισμών ανεγνωρισμένων από τας Δημοσίας Αρχάς……».

 

Β) Ο κατ΄άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος  υπερνομοθετικής ισχύος νόμος 1426 /1984  ΦΕΚ Α 32/21-3-1984), Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, καθορίζει ευθέως νεότερες υποχρεώσεις των κρατικών υπαλλήλων των Συμβαλλομένων Κρατών, όπως του Ελληνικού Κράτους στα άρθρα 11, 12, 13,14,16, 17 :

«  `Αρθρο 11   Δικαίωμα για προστασία της υγείας

Για  εξασφάλιση  της  αποτελεσματικής  άσκησης  του  δικαιώματος για προστασία της υγείας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση να  λαμβάνουν  είτε  απευθείας  είτε  με  τη  συνεργασία  δημόσιων  και ιδιωτικών οργανώσεων, κατάλληλα μέτρα που θα αποσκοπούν ιδίως:

 1. Να εξαφανίζουν κατά το δυνατό τα αίτια μη ικανοποιητικής υγείας.

 2.  Να προβλέπουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες  διαφώτισης  σε  ό,τι  αφορά τη βελτίωση της υγείας και την ανάπτυξη της συναίσθησης ατομικής ευθύνης στον τομέα της υγείας.

3.  Να προλαβαίνουν κατά το  δυνατό,  τις  επιδημίες  ενδημικές  και    άλλες ασθένειες.

`Αρθρο 12   Δικαίωμα για κοινωνική ασφάλεια

Για  εξασφάλιση  της  αποτελεσματικής  άσκησης  του δικαιώματος για κοινωνική ασφάλεια, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

1. Να καθιερώνουν ή να διατηρούν σύστημα κοινωνικής ασφάλειας.

2. Να διατηρούν το σύστημα κοινωνικής  ασφάλειας  σε  ικανοποιητικό επίπεδο  ίσο τουλάχιστον με εκείνο που απαιτείται για την επικύρωση της 102 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, σχετικά με τά ελάχιστα  όρια  κοινωνικής ασφάλειας.

3.  Να  καταβάλλουν  προσπάθεις  για  την  ανύψωση  του  συστήματος κοινωνικής ασφάλειας σε ψηλότερο επίπεδο

4.  Να λαμβάνουν μέτρα για  τη  σύναψη  των  κατάλληλων  διμερών  ή πολυμερών   συμβάσεων   ή  με  άλλα  μέσα  και  με  την  επιφύλαξη  των προϋποθέσεων  που  καθορίζονται  με  τις  συμφωνίες   αυτές,   για   να διασφαλίζουν:   

 α)  την  ισότητα  μεταχείρισης  ανάμεσα  στους  υπηκόους  του  κάθε Συμβαλλόμενου  Μέρους και τους υπηκόους των άλλων Μερών αναφορικά με τα δικαιώματα για κοινωνική  ασφάλεια,  περιλαμβανομένης  και  της  διαφύλαξης  των  πλεονεκτημάτων  που  έχουν  παραχωρηθεί  από τις νομοθεσίες κοινωνικής ασφάλειας, ανεξάρτητα με τις μετακινήσεις που θα ήταν δυνατό να  πραγματοποιήσουν  τα  προστατευόμενα   πρόσωπα   στο   έδαφος   των     Συμβαλλόμενων Μερών,

β) την παροχή,  διατήρηση  και  αποκατάσταση  των  δικαιωμάτων  για κοινωνική  ασφάλεια  με  μέσα  όπως είναι ο συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης ή απασχόλησης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία  του καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

`Αρθρο 13    Δικαίωμα για κοινωνική και ιατρική αντίληψη

 Για  εξασφάλιση  της  αποτελεσματικής  άσκησης  του  δικαιώματος για κοινωνική και ιατρική αντίληψη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη  αναλαμβάνουν  την υποχρέωση:

1.  Να μεριμνούν ώστε κάθε πρόσωπο, που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και  δεν  είναι σε θέση να τους εξασφαλίσει με δικά του μέσα ή από άλλη πηγή, ιδίως δε από παροχές που  καταβάλλονται  από  σύστημα  κοινωνικής ασφάλειας,  να  μπορεί  να  λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια και σε περίπτωση ασθένειας τις φροντίδες που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του.

2.  Να μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα που δικαιούνται παρόμοια βοήθεια να μη βλέπουν να τους περιορίζονται  από  το  λόγο  αυτόν  τα  πολιτικά  ή  κοινωνικά δικαιώματά τους.

3.  Να προβλέπουν ότι όλα τα πρόσωπα θα μπορούν να λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα οποιαδήποτε  αναγκαία πιστωτική  βοήθεια  για την πρόληψη, εξάλειψη ή βελτίωση της κατάστασης ανάγκης προσωπικής ή οικογενειακής φύσεως.

 4.  Να  εφαρμόζουν  τις  διατάξεις  των  παρ.  1, 2 και 3 αυτού του άρθρου, με βάση την ισότητα των υπηκόων τους με τους υπηκόους των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών, που βρίσκονται νόμιμα στο έδαφός τους, σύμφωνα  με τις   υποχρεώσεις  που  αναλαμβάνουν  με  βάση  την  Ευρωπαϊκή  Σύμβαση  κοινωνικής και ιατρικής αντίληψης που υπογράφηκε  στο  Παρίσι  στις  11 Δεκέμβρη 1953.

`Αρθρο 14      Δικαίωμα για απόλαυση  των κοινωνικών υπηρεσιών

 Για εξασφάλιση  της  αποτελεσματικής  άσκησης  του  δικαιώματος  για απόλαυση  των  κοινωνικών  υπηρεσιών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν  την υποχρέωση: 

 1.  Να ενθαρρύνουν ή να οργανώνουν τις υπηρεσίες  που  χρησιμοποιούν  τις  μεθόδους που ταιριάζουν στην κοινωνική υπηρεσία και συμβάλλουν στην καλή διαβίωση και στην ανάπτυξη των ατόμων και  των  ομάδων  μέσα  στην  κοινωνία καθώς και στην προσαρμογή τους στον κοινωνικό περιβάλλον.

2.  Να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ατόμων  και  των  εθελοντικών  ή άλλων οργανώσεων στη σύσταση ή στη διατήρηση των υπηρεσιών αυτών.

 Άρθρο 15 …………

`Αρθρο 16  Δικαίωμα της οικογένειας για κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία

Για  πραγματοποίηση  των  απαραίτητων   συνθηκών   διαβίωσης   που απαιτούνται  για  την  πλήρη  ανάπτυξη της οικογένειας που είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση να   προωθούν  την  οικονομική,  νομική  και  κοινωνική  προστασία  της οικογενειακής ζωής, ιδίως με κοινωνικές και οικογενειακές  παροχές,  με φορολογικές διατάξεις, με ενθάρρυνση για την κατασκευή κατοικιών που να     ανταποκρίνονται  στις ανάγκες της οικογένειας, με την ενίσχυση των νέων εστιών ή με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο.

`Αρθρο 17 Δικαίωμα της μητέρας και του παιδιού για κοινωνική και οικονομική προστασία

Για εξασφάλιση της  αποτελεσματικής  άσκησης  του  δικαιώματος  της μητέρας  και  του  παιδιού  για  κοινωνική και οικονομική προστασία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για το  σκοπό  αυτόν, περιλαμβανομένης  της  σύστασης ή της διατήρησης κατάλληλων ιδρυμάτων ή υπηρεσιών….».

Γ)  Σύμφωνα δε με τις διατάξεις  των άρθρων 6 περ (γ) , 7 §§1β,2β και 25 του Νόμου 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75/8-4-2002) με τον οποίο κυρώθηκε το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που υιοθετήθηκε από τη Διπλωματική Διάσκεψη του Ο.Η.Ε. στη Ρώμη, στις 17 Ioυλίου 1998, όπως διορθώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1998 και στις 12 Ιουλίου 1999 και έχουν  την υπερνομοθετική ισχύ,  που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ……….

    Άρθρο 6   Γενοκτονία

  Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, “γενοκτονία” σημαίνει  οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις οι οποίες διαπράττονται με την πρόθεση καταστροφής, εν όλω ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, ως τέτοιας:

  (α) …..  (β)…………..

  (γ) Με πρόθεση επιβολή επί της ομάδας συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει  ….(δ) ….

Άρθρο 7   Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού, “έγκλημα κατά της ανθρωπότητας” σημαίνει οποιαδήποτε από ης ακόλουθες πράξεις όταν διαπράττεται ως μέρος ευρείας και συστηματικής επίθεσης που κατευθύνεται κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, εν γνώσει της επίθεσης:

  α) …….  β) Εξόντωση    γ) …..   δ)…… κ) Αλλες απάνθρωπες πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα οι οποίες με πρόθεση  προκαλούν μεγάλο πόνο ή βαρεία σωματική βλάβη ή βαρεία βλάβη της διανοητικής ή σωματικής υγείας.

 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1:

  (α) “Επίθεση κατευθυνόμενη κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού σημαίνει συμπεριφορά που συνεπάγεται την κατά συρροή διάπραξη πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά οποιουδήποτε αμάχου πληθυσμού, κατ` εφαρμογή ή προς εξυπηρέτηση της πολιτικής ενός κράτους ή μιας οργάνωσης που στοχεύει στη διάπραξη τέτοιας επίθεσης.

  (β) Η “εξόντωση” περιλαμβάνει την με πρόθεση επιβολή συνθηκών ζωής, μεταξύ άλλων στέρηση πρόσβασης σε τροφή και φάρμακα, υπολογισμένων να επιφέρουν την καταστροφή μέρους του πληθυσμού………………………………………………………….

Άρθρο 25  Ατομική ποινική ευθύνη

  1. Το Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί φυσικών προσώπων κατά το παρόν Καταστατικό.

   2. Ο διαπράττων έγκλημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου ευθύνεται ατομικά και τιμωρείται κατά το παρόν Καταστατικό.

  3. Κατά το παρόν Καταστατικό ευθύνεται ποινικά και τιμωρείται για έγκλημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, όποιος:

  (α) διαπράττει τέτοιο έγκλημα, είτε ατομικά είτε μαζί με κάποιον άλλον ή μέσω κάποιου άλλου, ανεξαρτήτως αν το άλλο πρόσωπο υπέχει ποινική ευθύνη

  (β) προστάζει, παραγγέλλει ή παρακινεί προς διάπραξη τέτοιου εγκλήματος, το οποίο τελέσθηκε ή έγινε απόπειρά του

  (γ) με σκοπό την διευκόλυνση διαπράξεως τέτοιου εγκλήματος, παρέχει βοήθεια, ενθαρρύνει ή καθ` οιονδήποτε τρόπο παρέχει συνδρομή στην τέλεση του ή στην απόπειρα τέλεσης του, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής των μέσων για την διάπραξη του

  (δ) καθ` οιονδήποτε τρόπο συμβάλλει στην διάπραξη τέτοιου εγκλήματος τετελεσμένου ή σε απόπειρα, από μία ομάδα προσώπων που ενεργούν με κοινό σκοπό. Η συμβολή αυτή πρέπει να είναι με πρόθεση και είτε:

  (ι) να παρέχεται προς τον σκοπό πραγματοποίησης της αξιοποίνου δραστηριότητας ή του αξιοποίνου σκοπού της ομάδας, όπου αυτή δραστηριότητα ή πρόθεση περιλαμβάνει τη διάπραξη εγκλήματος που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, είτε

  (ιι) να παρέχεται εν γνώσει της προθέσεως της ομάδας να διαπράξει το έγκλημα (ε) σχετικώς με το έγκλημα της γενοκτονίας, άμεσα και δημόσια παρακινεί άλλους να διαπράξουν γενοκτονία

  (στ) αποπειράται να διαπράξει τέτοιο έγκλημα προβαίνοντας σε σημαντική ενέργεια που αποτελεί αρχή εκτελέσεως αλλά το έγκλημα δεν ολοκληρώνεται λόγω περιστάσεων ανεξαρτήτων των προθέσεων του δράστη.  Εντούτοις, ο εγκαταλείπων την προσπάθεια να διαπράξει το έγκλημα ή ο με άλλον τρόπο εμποδίζων την ολοκλήρωση του εγκλήματος δεν τιμωρείται κατά το παρόν Καταστατικό για την απόπειρα διαπράξεως αυτού, αν πληρως και

εκουσίως εγκατέλειψε τον εγκληματικό σκοπό.

  4. Καμία διάταξη του παρόντος Καταστατικού σχετικά με την ατομική ποινική ευθύνη δεν επηρεάζει την ευθύνη των Κρατών κατά το διεθνές δίκαιο………».

    Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος, συνάγεται ότι από τα κρατικά όργανα σε εκτέλεση πολιτικής, η με οιοδήποτε τρόπο στοχευμένα παρεμπόδιση πρόσβασης στην κρατική υγειονομική περίθαλψη, όπως η μη θεώρηση κρατικών βιβλιαρίων υγείας σε ευπαθείς ομάδες υπηκόων-πολιτών που δεν έχουν επαρκείς πόρους ή είναι στα όρια της φτώχειας, αποτελεί παραβίαση κρατικών καθηκόντων και εγκληματικότητα  από τα κρατικά όργανα.

    Συνεπώς η μη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας μας από τον Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ, που εν γνώσει σας μας προκαλεί ζημία ηθική και υλική καθώς και το έγγραφο σας περί Ενημέρωσης –Αναγκαστικής Είσπραξης Οφειλομένων Ασφαλιστικών Εισφορών,  βρίσκεται εκτός των πλαισίων της καλώς εννοούμενης χρηστής διοίκησης και καλής πίστης και γενικότερα των διεθνών χρηστών ηθών και αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 259 (παράβασης καθήκοντος), 306 (έκθεσης) του  Ποινικού Κώδικα., 1, 2, 7  του Ν 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/9-3-1999 Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) και των άρθρων  7§§1β-2β 25§§1-4 του Ν 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75/2002).

    Επειδή ως υπάλληλοι του ΝΠΔΔ ΟΑΕΕ (Κρατικού Ασφαλιστικού Φορέα) του Ελληνικού Κράτους με τους  ανωτέρω υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες δικαίου, έχετε υποχρέωση και καθήκον να ενεργήσετε άμεσα σε θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας μας και να μας παρασχεθεί άμεσα ιατροφαρμακευτική κάλυψη ως υπήκοοι-πολίτες, ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα χωρίς επαρκείς πόρους (κατ άρθρο 13§1 Ν 1426/1984)  προκειμένου να ασκήσουμε τα ανωτέρω δικαιώματά μας από τις ανωτέρω Διεθνείς Συμβάσεις κατ άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος.

    Επειδή  τα δια των ως άνω Διεθνών Συνθηκών και υπερνομοθετικών διατάξεων δικαιώματά μας για:  κρατική Ιατρική Φροντίδα, κρατική προστασία της υγείας μας, κοινωνική ασφάλεια, κοινωνική και ιατρική αντίληψη, απόλαυση των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών,   ευρίσκονται  σε συνεχή κίνδυνο με την μη θεώρηση των κρατικών βιβλιαρίων υγείας μας.

    Επειδή η μη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας μας  αποτελεί παράνομη κρατική ενέργεια, καθόσον μας στερεί τα ιατροφαρμακευτικά-κοινωνικής ασφάλειας δικαιώματά μας που προβλέπονται ρητά από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν 1136/1981 ΦΕΚ Α 61/1981) και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Ν 1426/1984 ΦΕΚ Α 32/1984) και στοχευμένα αποβλέπει στην εξαθλίωση και εξόντωσή μας ως πληθυσμιακή οντότητα Ελλήνων πολιτών με μη επαρκείς πόρους ή και φτωχοποιημένους.

     Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε,  όπως άμεσα εντός τριών (3) ημερών από την επίδοση της παρούσας, να ενεργήσετε να θεωρηθούν τα βιβλιάρια υγείας μας, τα προσωπικά μας και των μελών της οικογένειας μας, προκειμένου να  επιτελέσετε  την νομική σας υποχρέωση και καθήκον σας , ως Υπάλληλοι ΝΠΔΔ του Ελληνικού Κράτους βάσει των υπερνομοθετικών κανόνων δικαίου  που ορίζεται  στο πλέγμα των ανωτέρω διατάξεων και δη του άρθρου 13 παρ 1 του Ν 1426/1984 για τα πρόσωπα, όπως εμείς, που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και ευρισκόμαστε περί του ορίου της  φτώχειας (στο ετήσιο εισόδημα  6591 ευρώ ανά άτομο καθόσον αυτό δεν επαρκεί για διατροφή,  ένδυση, ενοίκιο κατοικίας και πάγιες ανάγκες ηλεκτρικού ρεύματος, πληρωμής φόρων  στο κράτος και ΟΤΑ κλπ)  ή και στη φτώχεια..

     Επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, ατομικά ή συλλογικά ή και ως μέρος Ελληνικής πληθυσμιακής οντότητας (ελευθέρων επαγγελματιών χωρίς επαρκείς πόρους και στα όρια της φτώχειας) που υφίσταται στοχευμένα  εξαθλίωση και εξόντωση και δη με στέρηση σε φάρμακα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  κατά παράβαση των άρθρων 259, 306 ΠΚ και 7§§1β-2β 25§§1-4 του Ν 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75/2002), από υπαιτιότητα κρατικών υπαλλήλων στην Ελλάδα.

      Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την  παρούσα προς αυτόν  που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση  επίδοσής του.

…………………………………………………………………………………………..

Αθήνα  …../ Οκτωβρίου/ 2013 .

……………………………….

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Υπάρχει και ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  10/2012

Απέκτησε δεσμευτική ισχύ με το άρθρο 6 παρ 1 της ΣΕΕ

ΒΛΕΠΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 34 Δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής Ασφάλισης  ΚΑΙ 35  Προστασία της Υγείας

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.