Εξώδικο κατά της ηγεσίας του ΓΕΝ για το “κουρέμα” στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦ/ΞΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ


Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού κατοίκου Αθηνών, οδός Κομνηνών αρ. 48 .
KATA
1. Του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, οδός Λ. Μεσογείων, αρ.229 Χολαργός.
2. Της Διοίκησης αυτού που αποτελείται από τους: 1. Τον Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Κ. Χρηστίδη ΠΝ 2. Τον Υ/ΓΕΝ Υποναύαρχο Π. Λίτσα ΠΝ 3.Τον ΔΚΒ ́ Αρχιπλοίαρχο Σ. Κανάρη ΠΝ 4.Τον ΔΚΕ ́ Αρχιπλοίαρχο (Ο) Δ. Μπαλόπουλο ΠΝ 5. Τον Γ. Διευθυντή ΜΤΝ-ΕΚΟΕΜΝ Αρχιπλοίαρχο (Ο) Δ. Μποϊλέ ΠΝ 6. Τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΜΤΝ Αντιναύαρχο ε.α. Μ. Κανάρη ΠΝ 7. Τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ Αντιναύαρχο ε.α. Σπ. Περβαινά ΠΝ.
*******************************
Ι. Στην ιστοσελίδα του ΜΤΝ καθώς και στην επιστολή του Προέδρου της ΕΑΑΝ προς τον Κο ΥΕΘΑ αναφέρονται τα κάτωθι:
«ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση Ελληνικού Χρέους και Επιπτώσεις στο ΜΤΝ
1. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του για τα κατωτέρω:
α. Σύμφωνα με τους νόμους ΑΝ 1611/50, ν.2296/94 και ν.2469/97, τα διαθέσιμα των ΝΠΔΔ υποχρεωτικώς κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και συνιστούν το «Κοινό Κεφάλαιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών» το ενεργητικό του οποίου τοποθετείται άμεσα και αποκλειστικά με ευθύνη της ΤτΕ σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου).
β. Κατόπιν ενημέρωσής μας από την ΤτΕ, το σύνολο των κεφαλαίων του ΜΤΝ και των Ειδικών Λογαριασμών του (Ε.Λ.) τα οποία μέχρι την 9/3/2012 είχαν ενταχθεί στο Κοινό Κεφάλαιο καθώς και οι αξίες αυτών την 12/3/2012, μετά την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, έχουν ως εξής:
2. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία οι συνολικές απώλειες που καταγράφονται στα διαθέσιμα του ΜΤΝ και των Ε.Λ./ΜΤΝ σε τρέχουσες αξίες ανέρχονται σε 72,6 εκατ. €, εξέλιξη η οποία έχει στο εγγύς μέλλον αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα του Ταμείου περιορίζοντας τις δυνατότητες κάλυψης των υποχρεώσεών του.»
ΙΙ. Επίσης πληροφορήθηκα πρόσφατα από επιστολή του προέδρου της ΕΑΑΝ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του P.S.I. στα αποθεματικά του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού ( Μ.Τ.Ν.) καθώς και της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού ( Ε.Α.Α.Ν.) που αφορούν τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και τού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ όσον αφορά το Μ.Τ.Ν. και τους απόστρατους Αξιωματικούς του Π.Ν.και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όσον αφορά την Ε.Α.Α.Ν., καθώς και εμένα προσωπικά σαν απόστρατο αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού.
1. Συγκεκριμένα , τα αποθεματικά των ως άνω Ταμείων διαμορφώθηκαν ως ακολούθως , σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που τους έστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ):
α.- Την 09-03-2012 (προ P.S.I.) το σύνολο των κεφαλαίων των ως άνω Ταμείων ανερχόταν στα ακόλουθα ποσά :


(1).- Μέρισμα Μ.Τ.Ν.
(2).- Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.
(3).- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.) (4).- Ε.Α.Α.Ν.
30.689.800,99 Ε 60.595.062,44 Ε 9.103.642,87 Ε
4.330.058,40 Ε

β.- Την 12-03-2012 , μετά την ολοκλήρωση του P.S.I. η ονομαστική αξία του ενεργητικού των ως άνω Ταμείων διεμορφώθη στα ακόλουθα ποσά :

(1).- Μέρισμα Μ.Τ.Ν.
(2).- Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.
(3).- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.) (4).- Ε.Α.Α.Ν.
17.549.856,44 Ε (μείωση 42,81%) 34.651.076,66 Ε (μείωση 42,81%) 5.205.886,66 Ε (μείωση 42,81%)
2.476.128,90 Ε (μείωση 42,81%)
γ.- Την 12-03-2012 η τρέχουσα αξία του ενεργητικού των αποθεματικών των ως άνω Ταμείων ήταν :
(1).- Μέρισμα του Μ.Τ.Ν.
(2).- Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. του Μ.Τ.Ν.
(3).- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ναυτικού (Ν.Ι.Ν.) (4).- Ε.Α.Α.Ν.
9.385.139,09 Ε (μείωση 69,42%) 18.530.360,78 Ε (μείωση 69,42%) 2.783.952,68 Ε (μείωση 69,42%)
1.324.159,79 Ε (μείωση 69,42%)
δ.- ∆ιευκρινίζεται ότι το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. είναι ειδικός διανεμητικός λογαριασμός ενισχυτικός του μερίσματος , ο οποίος συστάθηκε πρόσφατα και διανέμει κυρίως τις εισφορές των μετεχόντων σε αυτό (εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) , χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ. Επίσης ότι η εισφορά του εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού του Π.Ν. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ υπέρ του Ν.Ι.Ν. που είναι τα αποκλειστικά έσοδά του , χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό Π/Υ, αφορά την κατασκευή / συντήρηση / εξοπλισμό του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Ν.Ν.Α.) και παρακρατείται ανελλιπώς από το έτος 1947.
2. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ονομαστική αξία των αποθεματικών η οποία όμως ανάγεται σε βάθος χρόνου, λόγω της εκ νέου επένδυσής τους σε ομόλογα του Ελληνικού ∆ημοσίου ευρίσκεται στο 57,19% της αρχικής τους αξίας, ενώ η τρέχουσα αξία τους που στην ουσία είναι το ποσόν το οποίο μπορεί να εκταμιευθεί στο εγγύς μέλλον ευρίσκεται στο 30,58% της αρχικής.
ΙΙΙ. Η παράνομη συμπεριφορά Των οργάνων της ΤτΕ καθώς και των συμμετεχόντων έγινε κάτω από τις ιδιαίτερες περιστάσεις που αναφέρονται σε βάρος των συμφερόντων των Ταμείων με αποτέλεσμα την τεράστια ζημιά των και ιδίως από τα όργανα Διοικήσεως της ΤτΕ που τελούσαν σε πλήρη γνώση της επικείμενης και βεβαίας βλάβης των Ταμείων και ειδικότερα:
Η ΤτΕ (Ν.3424/1927) ( δια των οργάνων της), ως θεσμικό όργανο του Κράτους ασκούσα δημόσια εξουσία (βλ. ΑΠ 1425/2004) γνώριζε από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της, την τραγική Κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και μάλιστα από του έτους 2009 καθώς και την ύπαρξη του χρέους. Ιδίως γνώριζε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στις 24 Μαρτίου 2009 σύσταση προς το Συμβούλιο (SEC-2009 564 final) για την έκδοση αποφάσεως περί υπάρξεως υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα. Βάσει της συστάσεως αυτής και κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 104 παρ. 7 της ΣυνθΕΚ, το Συμβούλιο απηύθυνε εν συνεχεία, στις 6 Απριλίου 2009 σύσταση προς την Ελλάδα (7900/09) για τον τερματισμό του υπερβολικού ελλείμματος εντός του 2009. Στις 27 Απριλίου 2009, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε κατ ́εφαρμογή του άρθρου 104 παρ. 6 της ΣυνθΕΚ, την 2009/415/ΕΚ απόφασή του , με την οποία διαπίστωσε εκ νέου ότι στην Ελλάδα υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα.Εν τούτοις και παρά την δυσμενή κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας προέβαινε και προβαίνει ακόμη σε επενδύσεις σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, με χρήση των αποθεματικών των Ταμείων με προφανή βλάβη των, το ύψος της οποίας αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες.

ΙV. Οι απώλειες από την ανωτέρω κακή διαχείριση των αποθεματικών των Ταμείων από την ΤτΕ είναι τεράστιες και τα ως άνω Ταμεία έχουν σημαντική έλλειψη ρευστότητας με συνέπεια την μείωση παροχών, βοηθημάτων και μερισμάτων, μέτρα επαχθή και αντικοινωνικά. Έτσι και η εξαθλίωση των στελεχών του ΠΝ και εμού είναι πραγματικότητα και δεν κρύβεται. Η αναζήτηση πηγών για εξεύρεση οικονομικών πόρων για μένα, τείνει να γίνει καθημερινότητα. Η απόλυτη αγανάκτηση μου, για το κούρεμα τόσο των αποθεματικών του Μετοχικού Ταμείου και του ΝΠΔΔ της Ενώσεως Αποστράτων, και των ειδικών λογαριασμών, όσο και για τις αλλεπάλληλες μειώσεις των μερισμάτων, που έρχονται να προστεθούν στις συνεχιζόμενες μειώσεις μισθών και συντάξεων, και στην επιβολή νέων φόρων, εισφορών κ.λ.π. πρέπει να ευαισθητοποιήσει την Διοίκηση του ΠΝ και συγκεκριμένα τους ανωτέρω αξιωματικούς του ΠΝ ώστε έστω αν μέχρι και σήμερα δεν έχουν προβεί στις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες δηλαδή να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου (αστικά, ποινικά, διοικητικά και πειθαρχικά) να κινηθούν με την διαδικασία του κατεπείγοντως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ 

για την άδικη και μη νόμιμη απώλεια των αποθεματικών καθώς και για την αδράνεια ορισμένων μελών της Διοίκηση για την διασφάλιση της περιουσίας των Ταμείων.

ΣΑΣ ΚΑΛΩ όπως εάν δεν έχουν αναληφθεί ενέργειες μέχρι και σήμερα , να αναλάβουν άμεσα ενέργειες ο Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ, οι κατά περίπτωση Πρόεδροι, Διευθυντές, οι διοικούσες επιτροπές των ειδικών λογαριασμών, για την διεκδίκηση των απωλειών των αποθεματικών μας καθώς και την άσκηση πειθαρχικής και ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, δια των αρμοδίων εισαγγελέων.

ΑΛΛΩΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θα προβώ σε κάθε απαραίτητη κατά Νόμον ενέργεια προς προστασία των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μου που θίγονται από τα ανωτέρω, προς αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης που έχω υποστεί, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή αρχής.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ παρακαλώ τον ΔΚΒ/ΓΕΝ για την κοινοποίηση της παρούσης σε όλους τους ανωτέρω αξιωματικούς για να λάβουν γνώση και για τις προσήκουσες ενέργειές τους.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Διευθυντή Κλάδου Β ́ του ΓΕΝ για να λάβει γνώση, να κοινοποιήσει στους αναγραφόμενους ανωτέρω αξιωματικούς και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.
Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ 1,15 ευρώ.

Αθήνα 11-7-2012
Ο Εξωδίκως Δηλών και διαμαρτυρόμενος
Πλωτάρχης ε.α. Π. Σταμάτης ΠΝ

σχετικά:

PSI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.