ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΡΙΑΣ – 4 ΕΞΩΔΙΚΑ (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ)

 

Η επίδοση έγινε στις 11 Ιουλίου 2014

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ

1. Αθανασίου Θεοδώρου του Παναγιώτη, Δικηγόρου Αθηνών
2. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου του Νικολάου, Νομικού και Πολιτικού Επιστήμονα-Δημοσιολόγου

που εδρεύουν στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αριθμ. 117, Νομικών Συμβούλων του ΙΝΚΑ Κρήτης, ως προσωπικώς ενεργούντων και ως ενεργούντων κατ’ εξουσιοδότηση των :

 

1.Ινστιτούτου Καταναλωτών Κρήτης (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, Ιωάννη Αννουσάκη, δυνάμει της από 29-05-2014 Εντολής και Εξουσιοδότησης.

2.Ιωάννη Αννουσάκη του Σταύρου, δυνάμει της από 29-05-2014 Εντολής και Εξουσιοδότησης.

3.Περικλή Τζουγανάκη του Αλεξάνδρου, δυνάμει της από 29-05- 2014 Εντολής και Εξουσιοδότησης.

4.Αικατερίνης Παπαδάκη του Ελευθερίου, δυνάμει της από 29-05- 2014 Εντολής και Εξουσιοδότησης.

5.Μαρίας-Χριστίνας Κουρτάκη του Στυλιανού, δυνάμει της από 29-05-2014 Εντολής και Εξουσιοδότησης.

 

ΠΡΟΣ

1.Την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμαλιάδος, αριθμ. 17.
2.Την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμαλιάδος 17.

3.Τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας, αριθμ. 1.

4.Την Προϊσταμένη Πληρεξούσια Υπουργό Α ́ της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ζαλοκώστα, αριθμ. 1.

 

1. Το Ελληνικό αρχιπέλαγος είναι ιστορικά συνδεδεμένο με την παραγωγική, την οικονομική και την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Η διαύγεια, η καθαρότητά του και η διακριτή σχέση του με τα φυσικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τοπίου, αλλά και της ίδιας της ταυτότητας του ελληνικού πολιτισμού, αποτελούν καταστατικώς προστατευόμενα στοιχεία των πολιτειακών λειτουργιών της Ελληνικής Δημοκρατίας, επειδή προσδιορίζουν το ιστορικό, οικονομικό, παραγωγικό και πολιτισμικό πεδίο δημιουργικής συμμετοχής των ελλήνων πολιτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και διαφύλαξης των ιστορικών χαρακτηριστικών που συγκροτούν την ίδια την οντότητά της. Η συνεχής και αδιάλειπτη ιστορική λειτουργία του ελληνικού αρχιπελάγους, ως στοιχείου διαμόρφωσης της φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας των χωρικών στοιχείων που συγκροτούν την έννοια της εσωτερικής πολιτειακής κυριαρχίας της Ελληνικής Δημοκρατίας αποτελεί προστατευόμενο αγαθό από κάθε όργανο άσκησης δημόσιας εξουσίας, που αρθρώνει, εκπονεί, προγραμματίζει, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις δημόσιες πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και επιμελείται κατά λόγο αρμοδιότητας τη συγκρότηση συντεταγμένων και πιστοποιημένων οργανωτικών και λειτουργικών μέσων για την αποτροπή δράσεων καταστροφής, μόλυνσης και διατάραξης της ισορροπίας του από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους. Α

2. Ενόψει της υποχρέωσης εφαρμογής των άρθρων 24 παρ. 1, 10, και 5 Συντάγματος, της Συνθήκης του Aarhus, η οποία ενσωματώθηκε στο ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο με την έκδοση της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης Aarhus, η οποία, ομοίως, ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με την αριθμ. Η.Π.11764/653/16-3-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 327 Β ́) και των άρθρων 5 και 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως κατά τον παρόντα χρόνο ισχύει), σας καλούμε να μας γνωστοποιήσετε, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι ημερών, που ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 της προρρηθείσας κοινής υπουργικής απόφασης, τα ακόλουθα :

Α) Σε ποιες διοικητικές ενέργειες, οι οποίες πιστοποιούνται με την έκδοση και την αποστολή των αντίστοιχων διοικητικών εγγράφων προς συναρμόδιες εθνικές ή αλλοδαπές διοικητικές αρχές ή όργανα διεθνών οργανισμών ή την ανάληψη τυπικών κανονιστικών πρωτοβουλιών που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, οι υπηρεσίες σας διασφάλισαν ότι ο προσδιορισμός του γεωγραφικού τόπου στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου Θαλάσσης, νότια της Κρήτης, ή σε οιονδήποτε γειτνιάζοντα, με εθνικό έδαφος, χώρο, θαλάσσιο ή ηπειρωτικό, και κυρίως η διαδικασία καταστροφής εν πλω των χημικών όπλων της Συρίας στο πλοίο Cape Ray, με την μέθοδο της υδρόλυσης, δεν θα προκαλέσει καταστροφή του εθνικού θαλάσσιου περιβάλλοντος, δεν θα μολύνει τον ατμοσφαιρικό αέρα, το έδαφος και το υπέδαφος και εν γένει δεν θα διαταράξει και δεν θα αλλοιώσει τα φυσικά χαρακτηριστικά της διαύγειας, της φωτεινότητας και της καθαρότητας του Ελληνικού Αρχιπελάγους, που συγκροτούν την ιστορική ταυτότητα της φυσικής οντότητας του πολιτειακού εδάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας και διασφαλίζουν την αδιατάρακτη πορεία της παραγωγικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας;

Β) Οι υπηρεσίες σας έχουν λάβει και εφαρμόζουν τα προσήκοντα και ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα αποτελεσματικής προστασίας των

2

προαναφερόμενων πολιτειακών αγαθών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της αειφορίας, τα οποία αποδεικνύονται και πιστοποιούνται από την έκδοση και αποστολή αντίστοιχων διοικητικών εγγράφων προς συναρμόδιες δημόσιες αρχές, εθνικές ή αλλοδαπές, και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών;

Γ) Εάν έχετε ήδη αρμοδίως λάβει και δεσμίως εφαρμόζετε τα προαναφερόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, για ποιους λόγους, νόμιμους και ουσιαστικούς, έχετε εξακολουθητικώς παραλείψει να ενημερώσετε με επάρκεια την ελληνική κοινή γνώμη και κυρίως τους έλληνες πολίτες που διαβιούν στη νήσο Κρήτη, αναλαμβάνοντας τις προσήκουσες επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, για την οργάνωση των μέσων και των μεθόδων, με τις οποίες η ακολουθούμενη δημόσια πολιτική προστατεύει τα πολιτειακά αγαθά του φυσικού περιβάλλοντος και της υγείας των προσώπων από τις συνέπειες της εκπομπής και διάχυσης τοξικών αποβλήτων, που ενδεχομένως θα επισυμβεί από την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας, με τη μέθοδο της υδρόλυσης κατά τα προαναφερθέντα;

Δ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, πότε και ποια έγγραφα απέστειλαν, προς συναρμόδιες αλλοδαπές αρχές και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών και ποιες διεθνείς παρεμβάσεις, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, πραγματοποίησαν, με σκοπό να αποτρέψουν την αλλοίωση, την μόλυνση, την καταστροφή ή την ενδεχόμενη διακινδύνευση των προστατευόμενων πολιτειακών αγαθών του φυσικού περιβάλλοντος και της υγείας των προσώπων που διαβιούν στο εθνικό έδαφος, από τη διάχυση ή εκπομπή τοξικών αποβλήτων κατά τα προρρηθέντα, με τη μέθοδο της υδρόλυσης και μάλιστα σε περίπτωση κατά την οποία ο σχεδιασμός της καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας, όπως φέρεται ότι έχει επιστημονικά εκπονηθεί, αποδειχθεί πλημμελής, ανεπιτυχής και αναποτελεσματικός;
Οι ίδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών πραγματοποίησαν, προς αποτροπή των προαναφερόμενων πολιτειακών κινδύνων, τις προσήκουσες διπλωματικές παρεμβάσεις, ασκώντας την διεθνή εκπροσώπηση της χώρας, κατά τις οποίες επεσήμαναν εγγράφως, ότι η επιλογή του γεωγραφικού τόπου καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας όφειλε να πραγματοποιηθεί στον γειτνιάζοντα γεωγραφικό χώρο των κρατών της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, τα οποία παραβίασαν το διεθνές εμπάργκο πώλησης όπλων στη Συρία, που είχε επιβληθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και διέθεσαν σε αυτήν, έναντι ακριβού οικονομικού τιμήματος, την πρώτη ύλη παρασκευής των χημικών όπλων που πρόκειται σήμερα να καταστραφούν, θέτοντας σε κίνδυνο ζωτικά πολιτειακά αγαθά; Και σε περίπτωση κατά την οποία δεν προέβησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες και διεθνείς παρεμβάσεις, ποιά ακριβώς πολιτειακά αγαθά προστάτευσαν και ποιες ακριβώς αξίες της εξωτερικής πολιτειακής κυριαρχίας της χώρας διαφύλαξαν;

Η παροχή απαντήσεων στα προαναφερόμενα ερωτήματα, σας καλούμε να συντελεσθεί με εξαντλητική λεπτομερειακή σαφήνεια και απόλυτη αιτιολογική ακρίβεια, ώστε να πληρωθεί ο πολιτειακός και διεθνής σκοπός πρόσβασης των εξωδίκως δηλούντων και προσκαλούντων στην περιβαλλοντική πληροφορία και να καταστεί πρόσφορος και ευχερής ο έλεγχος των δράσεων των αρμοδίων και συναρμοδίων εθνικών διοικητικών αρχών, που δεσμίως επιμελούνται την εκπόνηση, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ως προστατευόμενου πολιτειακού αγαθού.

3

Σε περίπτωση κατά την οποία, παραλειφθεί η οφειλόμενη απάντηση των υπηρεσιών σας ή ασκηθεί υπ’ αυτών παρελκυστική ή προσχηματική διοικητική πρακτική, που κατατείνει στην αποξένωσή μας από τον τυπικό και λειτουργικό σκοπό άσκησης των δικαιωμάτων μας, θα θεωρήσουμε ότι διενεργείται και συντελείται, με υπαίτια ενδιάθετη προαίρεση κάθε διοικητικώς και πολιτειακώς αρμοδίου προσώπου, το οποίο με τις πράξεις και παραλείψεις του εκθέτει σε κίνδυνο ζωής ή υγείας, με ενδεχόμενο δόλο, τα διαβιούντα εντός της ελληνικής επικράτειας πρόσωπα, και θα αναζητήσουμε, με πανηγυρική δημοσιότητα και την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις επιτακτική αμεσότητα, τις αυτοτελείς πειθαρχικές, αστικές και ποινικές ευθύνες του, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Προσαρτώνται στην παρούσα, ως αναπόσπαστα τμήματα αυτής τα σώματα των εξουσιοδοτήσεων των αιτούντων προς τους υπογράφοντες την παρούσα, για τις νόμιμες συνέπειες της γνώσης της τυπικής τους νομιμοποίησης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε νόμιμους εκπροσώπους των διοικητικών αρχών προς τις οποίες απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεσή του επιδόσεως.

ΟΙ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Δ.Σ.Α.10539 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΝ.ΚΑ.ΚΡΗΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 117 – ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. : 215-5050246 – ΚΙΝ. 6932260506 e-mail: ath.theodorou@gmail.com

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΝ.ΚΑ.ΚΡΗΤΗΣ

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 117 – ΑΘΗΝΑ 114 75 ΤΗΛ. : 215-5050246 – ΚΙΝ. 6943534045 e-mail : freecitizenthanos@yahoo.gr

 

http://www.inkakritis.gr/downloads/library/63.html

 

ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Χημικά Συρίας 4 Εξώδικα by ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

One comment on “ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΡΙΑΣ – 4 ΕΞΩΔΙΚΑ (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ)

 1. ΔΤ 518 02.08.2014
  Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης καταγγέλλει στην κοινωνία των πολιτών-καταναλωτών της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα, την υποτελή ενδοτικότητα, την πολιτειακή μαλθακότητα και την εγκληματική υπηρεσιακή ανεπάρκεια και αμεριμνησία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες παρακολουθούν με προκλητική απάθεια τις διεθνείς εξελίξεις, που αφορούν στην καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας εν πλω, στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου, που βρίσκεται σε εξαιρετική γειτνίαση με το νησί της Κρήτης.

  Αρκεί η απλή παράθεση της απαντητικής εξώδικης δήλωσης του υπηρεσιακού γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, στην από 10-7-2014 εξώδικη δήλωση-πρόσκλησή μας, για να κατανοήσει κάθε ενεργός πολίτης ότι, το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας, ο αέρας, ο υδάτινος ορίζοντας και το υπέδαφος διατρέχουν μείζονα κίνδυνο από την επισφαλή διαδικασία καταστροφής των χημικών όπλων της Συρίας. Οι αρμόδιοι του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν συνομολογήσει και αναδεχθεί ότι η πολιτειακή κυριαρχία της χώρας, αλλά και αυτή η ίδια η υγεία των κατοίκων της και η διατήρηση του γνήσιου και ανόθευτου χαρακτήρα του φυσικού της πλούτου, αποτελούν αντικείμενο «νόμιμης» διεθνούς παραβίασης από τους κρατικούς εμπόρους όπλων και τους φορείς καταστροφής και θανάτου.

  Η απάντησή τους σε 6 σελίδες στο συναποστελλόμενο 518 INKA KRITIS Χημικά 02.08.14.pdf:

  Οι ίδιοι, θλιβεροί, μοιραίοι και δέσμιοι της χαώδους πολιτειακής ανεπάρκειάς τους, που υπονομεύει την διεθνή υπόσταση της χώρας και την μετατρέπει σε διεθνή χωματερή αποβλήτων εγκληματικών πράξεων, ταυτίζουν τη μηδαμινότητα και την ευτέλεια του ερασιτεχνισμού τους, με τον προσδιορισμό της έννοιας της εθνικής πολιτειακής κυριαρχίας. Μάλιστα, με ανενδοίαστο θράσος, φιλοτεχνούν την πολιτική προτομή υποτέλειας του υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος επιδίδεται σε ανούσιες δηλώσεις και ανακοινώσεις, παντελώς αποξενωμένος από κάθε στοιχείο πολιτειακής κυριαρχίας και εθνικής αξιοπρέπειας.

  Η συγκεκριμένη κατάπτυστη πολιτική προτομή παραδίδεται στην κοινωνία των πολιτών και της Κρήτης, για την απόδοση του οφειλόμενου δημόσιου χλευασμού. Πως θα μπορούσε, άλλωστε, ο εμπνευστής των χαρατσιών, ο εκτελεστής της βούλησης της διεθνούς τραπεζικής συμμορίας, που καταλύει την κοινωνική και οικονομική ελευθερία των Ελλήνων να έχει οποιαδήποτε σχέση με την πολιτειακή κυριαρχία και την εθνική αξιοπρέπεια;

  Αυτονόητα, το ΙΝΚΑ Κρήτης θα επιδιώξει, με την άσκηση κάθε πρόσφορου ένδικου μέσου και βοηθήματος, τον καταλογισμό των αστικών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών κάθε υπηρεσιακώς υπαιτίου της προσβολής της πολιτειακής κυριαρχίας της χώρας και της θέσης της υγείας των πολιτών της σε μείζονα και διακεκριμένο κίνδυνο.

  Για το ΙΝΚΑ Κρήτης

  Οι Νομικοί του Σύμβουλοι

  η απάντηση εδώ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.