Διασυνοριακή Έγκληση σε διατάξεις γερμανικού δικαίου, μακροχρόνια ευρω-απάτη εις βάρος μας από διεθνή εγκληματική οργάνωση κατάφωρη παραβίαση Οδηγίας 2005/56/ΕΚ από πρόθεση και δόλο

1-10-2015

Προς: τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, Αργολίδα Ελλάδα 

ΘΕΜΑ: Διασυνοριακή Έγκληση σε διατάξεις γερμανικού δικαίου, μακροχρόνια ευρω-απάτη εις βάρος μας από διεθνή εγκληματική οργάνωση κατάφωρη παραβίαση Οδηγίας 2005/56/ΕΚ από πρόθεση και δόλο, αποσαφήνιση σε συνάφεια με το από 11/09/2015 διασυνοριακό αίτημα μας με αριθμό πρωτοκόλλου Ε-659/11/9/2015 που κατατέθηκε αρμοδίως στην εισαγγελία σας.

Οδηγία 2005/56/ΕΚ (σχετ. 1) διασυνοριακή συγχώνευση (ΕΚ) 44/2001 (σχετ. 2) ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας σε αστικό κράτος δικαίου που έχει γνωστοποιηθεί αρμοδίως στην Γερμανικές αρχές ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΚΟΣ ΜΑΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ, ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ .

1.Αρμόδια γερμανική εισαγγελική αρχή μας, περιοχή καταστατικής έδρας όπου εδρεύει η εταιρεία μας, Anschrift:LudwigErhardAllee 21 40227 Düsseldorf Postanschrift:Postfach 10 23 53 40014 Düsseldorf Telefon: 0211 77700 Fax: 0211 77702600 (Rechtsprechung) EMail:poststelle@fgduesseldorf.nrw.de)

2.Αρμόδια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή OLAF (olaffmbspe@ec.europa.eu OLAF European Commission R ue Joseph II, 30 1000 Brussels Tel.:+322298.82.51+322295.86.18)  ενημέρωση της αρμόδιας ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, συμπληρωματικά με το από  ημερομηνία 03/09/2015 που ήδη έχει κατατεθεί στην εισαγγελία σας.

Διασυνοριακή Έγκληση ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, κατάφωρη παραβίαση από τις 11/10/2011, αρχή της Επανόρθωσης κατά προτεραιότητα στην πηγή”, στον τόπο εγκληματικών ενεργειών εις βάρος μας, με διατάξεις γερμανικού δικαίου που καθορίζει τις εσωτερικές έννομες σχέσεις του ομίλου μας, “HELLENIC DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG”, εδρεύουσα στην Γερμανία 1st floor, Hüttenstrasse 3, 40215 Düsseldorf, Αρ. Μητρώου H RB 68648 όπως νόμιμα εκπροσωπείται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, δια του Ευαγγέλου Δημητρίου Γούτου

και για λογαριασμό των από κοινού με εμάς στις 26/02/2014 ενεργούντων, (Mr. Emmanuel Tzanos Financial Advisor and Member of Supervisory Board, Mr. Pieter van Ysseldijk Director of HDB AG, MZS Rechtsanwälte, Banking & Capital Markets Law, Lawyer Gustav Meyer zu Schwabedissen – Capital markets law, Mezzanine financing, Corporate Law, Engel Heckmann & Partner Rechtsanwälte, Commercial Law, Dr. Marius Kuschka – Certified lawyer for Company and Commercial Law, Stümpges & Partner GBR, Tax Advisory, Mr. Stephan Brune,  Γεωργίου Πεντίδη του Δημητρίου συνεργάτη μας στα γραφεία της HDB AG, κλπ-ων,  διαμένοντες Γερμανία και σε χώρες εκτός ελληνικής επικρατείας.

Για ευρω-απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363 – C7 0192/2012 – 2012/0193(COD) (σχετ. 3α) όπως αναλύεται ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ στην από 29/11/2012 γνωμοδότηση του κυρίου Klaus-Heiner Lehne (σχετ. 3β)προς τον  Κύριο Michael Theurer Πρόεδρο Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και όπως αναφέρεται στην από 24/08/2008 απόφαση πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σχετ. 3γ).

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών που ίσχυαν μέχρι σήμερα υιοθετούν πράγματι στο σύνολό τους σχεδόν επί των εξωσυμβατικών ενοχών την αρχή lex loci delicti commissi, πλην όμως η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση διασποράς των στοιχείων της υπόθεσης σε περισσότερες χώρες. Τέτοια διασπορά υπάρχει στην περίπτωση των «σύνθετων» αδικημάτων, όταν δηλαδή το γενεσιουργό της ευθύνης γεγονός βρίσκεται σε άλλο κράτος από εκείνο στο οποίο επέρχεται η ζημία.”

Έχοντας έννομο εταιρικό συμφέρον για την απόκτηση αυτών  ως εταιρεία, ισχυρά νομικά ενεργός η από 26/02/2014 τελευταία δημόσια προσφορά μας, αναπτυξιακού έργου Μητροπολιτικό – Οικιστικό Πάρκο «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» προς το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.(ηθικό δικαίωμα ανήκει στον κατά πλάσμα αρχικό  αρχικό 11/10/2011 προτείνοντα πλειοδότη έως και σήμερα ), αποξένωση από διεθνή εγκληματική οργάνωση της αξίας περιουσίας διεθνούς χρέους, πρόθεση, στρέβλωσης απόκρυψη αξίας μετοχών διάθεσης με μηδενική αξία (ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ.), δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή κράτους μέλους, αντίθετα με τα διεθνή λογιστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα (ΔΧΛΠ) , καθαρής περιουσίας (Κ.Π) αξίας 11,8 δις ευρώ (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) έννομου αγαθού ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. Στρεφόμαστε κατά διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την ελληνική επικράτεια, σε αιτιώδη συνάφεια με έγγραφα που κατέθεσε η εταιρεία μας, ως διάδικος σε δημοσιονομικό δικαστήριο της Ένωσης (Ελεγκτικό Συνέδριο Ελληνικής Δημοκρατίας). Για Ευρωπαϊκά εγκλήματα, κατάφωρη παραβίαση επί των διατάξεων 101-109 ΣΛΕΕ και του οικονομικού συντάγματος του Μάαστριχ όπως οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ορίζουν. Οικονομική βλάβη με εθνική ζημία στις οικονομίες κρατών, βλάβη και χειραγώγηση στο νόμισμα του ευρώ.

Κατάχρηση διαχείρισης δημοσιονομικής ευρωπαϊκής πολιτικής από την οργάνωση εις βάρος του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, 109(2), 136 ΣΛΕΕ. Υπεξαίρεση χρηματοοικονομικών δημοσιονομικών ευρωπαϊκών διεθνών ωφελημάτων περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους, καταγγελία – έγκλησή μας για ζημία 35 δις ευρώ στις 01/07/2014 σε ελληνικές εισαγγελίες αρχές και σε γνώση των θεσμικών παραγόντων της Ένωσης.

Κατάχρηση υπέρτατης οικονομικής εξουσίας της Ένωσης ελληνικών κυβερνήσεων με πολιτικά ιδεολογήματα έως πρόσφατα (30/06/2015), με μακροχρόνια μη εφαρμογή των υποχρεωτικών χρηματοοικονομικών νομισματικών μεταρρυθμιστικών όρων προαπαιτούμενα του 3ου προγράμματος από τις 31/07/2011 έως σήμερα. Υπερεθνική ζημία στα κράτη – πιστωτές του ΔΝΤ.

Απόκρυψη από τη διεθνή αγορά ελάχιστης εύλογης αξίας 11,8 δις ευρώ (επίκληση γενικών εννόμων αγαθών ή όπως ονομάζονται «οικουμενικών εννόμων αγαθών» έννομο αγαθό δικαιικά αγαθά, άξια προστασίας, ευρισκόμενο σε μία διαρκή κινητικότητα), ιδιωτικοοικονομικής διεθνούς αξίας μετοχών του πρώην διεθνούς αεροδρομίου του Ελληνικού, από κοινού με 77.000 δημόσια ακίνητα και άλλες αξίες μέσω χειραγώγησης του φορέα διάθεσης αξιών στη διεθνή αγορά και του Ελληνικού Τ.Χ.Σ..

Μακροχρόνια δόλια αποσιώπηση δημόσιας προσφορά έργου “Ελλήνων Πολιτεία” από την οργάνωση, υπεξαίρεση – παρακράτηση ιδιωτικών έννομων αγαθών μας στην ελληνική επικράτεια, δολοφονική απόπειρα δημιουργού χρήσης από την εταιρεία μας σήμερα, γερμανικού εταιρικού αξιογράφου όπως ορίζεται και στο 3ο μνημόνιο, κατά μελών οικογενείας του καθώς και συνεργατών του, μέσω οικονομικής βουβής βίας, εμπορίας επιρροής, ψυχικού καταναγκασμού, στέρησης πρόσβασης στην δικαιοσύνη και στέρηση οικονομικής ελευθερίας, στέρηση ελεύθερης κυκλοφορίας στην ένωση.

Κατά

της Κας Αικατερίνης Σαββαϊδου εκ προθέσεως τελούμενη συμπεριφορά ενεργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό, ως κατέχουσα ηγετική θέση σε διεθνή εγκληματική οργάνωση και ως δωροδότης, του Σπυρίδωνος Λάτση – επιχειρηματία (EFG International, με έδρα τη Ζυρίχη, Lamda Development, με έδρα την Αθήνα, Paneuropean Oil and Industrial Holdings, με έδρα το Λουξεμβούργο),  κυβερνητικών εκλεγμένων  παραγόντων και μη από το Μάρτιο 2011 που συνέστησαν την Ελληνικό ΑΕ, διαχειρίστηκαν και ιδιοποιήθηκαν, ως δημοσίου δικαίου, μεταβίβασαν δε αυτή σε ιδιωτικοοικονομικό διεθνές δίκαιο με μηδέν τίμημα και στην διεθνή αγορά διέθεσαν με μηδέν τίμημα! αξιόγραφα – μετοχές από διαχειριστές περιουσίας ελληνικού δημοσίου χρέους. Για δωροδοκία κατέχουσα ηγετική θέση στην οργάνωση την συνέστησαν τους: Κο Γεώργιο Παπανδρέου του Ανδρέα, Κο Παπακωνσταντίνου Γεώργιο τέως υπουργό σε καίριες θέσεις του Κράτους, Κο Μπαμπούκη Χάρη για την διακρατική συμφωνία με το Κατάρ, καθώς μεθόδευσαν – χειραγώγησαν την προκύρηξη διάθεσης κινητών αξιών του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού (μετοχές της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ”) στις 8/12/2011, για ιδίας όφελος της οργάνωσης, τον τέως πρωθυπουργού Κο Παπαδήμου Λουκά, τον τέως πρωθυπουργό Κο Αντωνίου Σαμαρά,  Κο Ευάγγελο Βενιζέλο τέως υπουργό οικονομικών και αντιπρόεδρο, οι οποίοι ο μεν πρώτος (Κος Αντώνιος Σαμάρας) ενεπλάκη προσωπικώς, για ιδίου όφελος και της οργάνωσης, για την έκδοση της υπ’ αριθμόν 7 πράξης (σχετ. 4)- απόφαση ελληνικής κυβερνήσεως, με πρόταση πρωθυπουργού ως συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο και την ευρωπαϊκή οικονομία, ο δε δεύτερος συναυτουργός με πρόσβαση επιρροής σε όργανα ελέγχου και στην ΤΡΟΙΚΑ από κοινού με τον πρώτο, υπεξαίρεσαν την ελάχιστη δίκαιη εύλογη αξία  στα διεθνή κείμενα από κοινού με τους πρώτους (μεσοπρόθεσμο 2012-2015) της ελάχιστης δίκαιης αξία 11,8 δις ευρώ έως και την έξοδο της Ελλάδας – επί υπουργίας Κου Βαρουφάκη Γιάνη – από το δεύτερο πρόγραμμα, προαπαιτούμενο σήμερα και υποχρεωτικό εκ του διεθνούς νόμου η ελάχιστη εύλογη αξία ! αποκρύπτοντας όλοι από κοινού έως σήμερα δημοσιονομικά ισοδύναμα υπέρ του ευρώ της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς .

Τέλεσαν, ως οργάνωση, εγκλήματα transit σε διεθνές καταπιστεύμα υπεξαίρεσαν αφού μεθόδευσαν για απόκτηση από τους ίδιους διεθνή προκήρυξη διάθεση των μετοχών,  συνεργάστηκαν νομικά φυσικά πρόσωπα για κοινό σκοπό, για την  στελέχωση του ΤΑΙΠΕΔ από 31-07-2011 έως σήμερα από μέλη του ομίλου ΛΑΤΣΗ όπως και σήμερα, νυν διοίκησης,  συνεχίζοντας να εξαπατούν την διεθνή και εσωτερική έννομη τάξη και να απομειώνουν την αξία με σκοπό και πρόθεση αλλοτρίωσης προς όφελός τους, όπως επιτυχημένη δράση και λεία είχαν έως σήμερα σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Επέτυχαν υπεξαίρεσαν αφαίρεσαν από το ευρώ αξίες άνω του 1 τρις ευρώ, να δηλώνουν διεθνώς μετά πάθους ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος, να βγουν και από το δεύτερο πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής, με την ελπίδα ιδιοποίησης αυτής ως περιουσίας, με ήθος απόλυτης διαστροφής! χωρίς να αναφέρουν ως δημοσιονομικά Ευρωπαϊκά διεθνή ισοδύναμα αξία περιουσίας όπως ορίζονται στο 3ο μνημόνιο, καθώς δεν είχαν περάσει από δόλο όπως οι χρηματοοικονομικοί κανόνες ορίζουν και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (αξία ενεργητικού διεθνούς χρέους).

Έχουν ως προνόμιο τον έλεγχο των Μ.Μ.Ε. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με την δυνατότητα έτσι να αποκρύπτουν και να χειραγωγούν αξίες κοινωνικών αγαθών μείζονος κοινωνικού δημοσιονομικού ενδιαφέροντος, για τον ελληνικό λαό και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Πέτυχαν έως σήμερα βλάβη πνευματικών δικαιωμάτων μας στην διεθνή αγορά, στέρηση δυνατότητας συγκέντρωσης κεφαλαίων 35 δις ευρώ, εγκλήματα αποστάσεως στα οποία η αιτιώδης διαδρομή μεταξύ ενέργειας και αποτελέσματος (7.1 G.HDBONDS). Κατάχρηση δημοσιονομικής εξουσίας υπέρ της χρηματοδότησης τους, διαχειριζόμενο περιουσιακό στοιχείο κινητές αξίες μετά την 16η/11/2011 από τον γενικό ευρωπαϊκό οικονομικό φορέα Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. στελεχωμένο δε αυτός καθώς και οι διοικήσεις της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.” από μέλη της οργάνωσης τα οποία επέτυχαν να εξαπατήσουν την διεθνή γνώμη, μέσω της απόκρυψης αξιοποίησης χρηματοοικονομικών τύπων προτεινόμενων για την διαχείριση καταπιστεύματος του ελληνικού λαού υπέρ των Ευρωπαίων φορολογουμένων με βλάβη στην ευρωπαϊκή οικονομία άνω των 35 δις ευρώ. Ιδιοποιήθηκαν ως διαχειριστές αξίας περιουσίας του νομίσματος ευρώ, μέσω της κατάχρησης καταπιστεύματος του ελληνικού λαού σε διεθνή trust (ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ.) υπέρ λαών πιστωτών. 

Παραβίαση – κατάχρηση υπέρτατης διεθνούς εξουσίας της ένωσης του κανονισμού 472/2013 (σχετ. 5) του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και συμβουλίου της από 21/5/2013, άρθρο 3, ως δημοσιονομικού παράγοντα κράτους που τελεί σε ενισχυμένη εποπτεία, ευθύνη λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης σε υψηλά ιπταμένη θέση, δυσμενή διακριτική μεταχείριση υπέρ ελληνικών οικονομικών κεκτημένων – αξιογράφων της “LAMDA DEVELOPMENT S.A”, Παραβίαση παραγράφου 3 του άρθρου 28Σ του ελληνικού συντάγματος, διατάξεων της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, άρνηση από δόλο στην από 17/7/2014 καταγγελία μας και προσφάτως στις 3/8/2015 αίτημα μας, ενεργώντας ως καθ ύλην εν ενεργεία, σε θέση ευθύνης ως εκπρόσωπος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, όπου διατηρεί και συντονίζει σε συνέχεια από το 2013, ανυπόστατες διοικητικές πράξεις που εξεδόθησαν στην ελληνική επικράτεια μετά την σύστασή μας στην γερμανική επικράτεια.

Εκμεταλλευόμενοι την μη εποπτεία με δημοκρατικούς όρους – απουσία ευρωπαϊκού συμφέροντος από την ελληνική εκτελεστική νομοθετική εξουσία, για κατάχρηση δικαιοδοσίας, παραβίαση διεθνούς ηθικής τάξης τελούσα σε γνώση της, επί περιορισμένης δικαιοκτητικής ικανότητας εντός της ελληνικής επικρατείας εις βάρος μας, ιδιοποίησης  δημοσιονομικής υποχρέωσης υπέρ ανταγωνιστή μας, ανήθικες εμπορικές πρακτικές κανόνων διεθνούς ιδιωτικού δικαίου που αντλούμε από την διάδραση του έννομου σκοπού μας με τις δικαιικές τάξεις σε συνάφεια με την συμφωνία πιστωτών του ελληνικού δημοσίου χρέους  που δεν συμβάλλεται η Ελληνική Δημοκρατία. Εγγυητής το κράτος καταστατικής μας έδρας, η Γερμανία, παράδοση από την πολιτειακή ελληνική εξουσία νομικών δικαιωμάτων, με όρους διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, ικανότητος νομικής δράσεως, κράτους φόρουμ δανειολήπτη αναξιόπιστου στις 8/5/2010, αναγνωριζόμενο από την ουσιαστική έννομη διεθνή τάξη, δικαίωμα (ή έννομη σχέση) ευρωπαϊκής και διεθνούς ηθικής υποχρέωσης της ελληνικής δημοκρατίας, δικαιοκτική διεθνής υποχρέωση, δεν συμβάλλεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ  (Τριτενέργεια, Δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) – (σχετ. 6 – Εγγυητής το γερμανικό κράτος).

Η χρήση του όρου «θεμελιώδεις αρχές» σημαίνει ότι πρέπει να διακυβεύονται θεμελιώδους χαρακτήρα αρχές δικαίου. Κατά κανόνα, πρόκειται για κατάφωρες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των οποίων ο σεβασμός κατοχυρώνεται από το γερμανικό Σύνταγμα. Για τη δυνατότητα εφαρμογής της επιφύλαξης της δημόσιας τάξης έχει επίσης σημασία το κατά πόσον τα πραγματικά περιστατικά της εκάστοτε υπόθεσης εμφανίζουν συνάφεια με την εγχώρια έννομη τάξη, διότι μόνον τότε γίνεται κατά κανόνα δεκτό ότι επηρεάζεται η γερμανική σφαίρα έννομων σχέσεων

Η γερµανική νοµολογία (BGH) έχει ορίσει συγκεκριµένες προϋποθέσεις, σε πλήρωση των οποίων ο τρίτος δικαιούται να αξιώσει απευθείας αποζηµίωση από ενδοσυµβατική ευθύνη (αν και ο ίδιος δεν είναι µέρος µια σύµβασης) κατά του οφειλέτη της ενοχικής σχέσης. Αυτές είναι: α) ο τρίτος να έχει στενή σχέση µε τον δανειστή της αξίωσης, β) στενή σχέση του τρίτου µε την σκοπούµενη παροχή. Ο τρίτος θα πρέπει να έρχεται ή να βρίσκεται σε στενή σχέση µε τον απολαµβανόµενο/επιδιωκόµενο σκοπό/όφελος της πρωτογενούς παροχής της ενδοσυµβατικής σχέσης. γ) το δικαιολογηµένο συµφέρον υπέρ του δανειστή στην προστασία του τρίτου και η εξ’ αρχής αντικειµενική διαγνωστικότητα αυτού του συµφέροντος από τον οφειλέτη της ενοχής και δ) ο τρίτος θα πρέπει να µην έχει δική του αξίωση κατά του οφειλέτη. Σε περίπτωση που πληρούνται οι πάνω προϋποθέσεις η γερµανική νοµολογία αξιώνει απευθείας στον τρίτο αποζηµίωση από ενδοσυµβατική ενοχή από τον οφειλέτη της παροχής, αν και ο ίδιος ως τρίτος δεν συνεβλήθη ποτέ µε τον οφειλέτη.

Σε γνώση της από κοινού με τρίτους διαχρονικά ότι από τις 11/10/2011 ο έννομος σκοπός μας εκφεύγει της εθνικής δικαιοδοσίας, δεν ελέγχεται από τον εθνικό δικαστή και μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις που αντιστρατεύονται το ελληνικό εθνικό δίκαιο, κοινό και συνταγματικό, και να το παραμερίζουν ως υπέρτερης ισχύος., αυτής, από κοινού με υπουργούς οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, τέως και νυν εως σήμερα για την μη εναρμόνιση λογιστικών εγγράφων μας στην καταστατική έδρα της εταιρείας μας έως σήμερα και την μη εν γένει λειτουργία μας στέρηση διασυνοριακής εναρμόνισης με τα παραρτήματα μας. Στέρηση εκ της σύστασης μας ή εξαγορά πιστωτικού καταστήματος στην Γερμανία με ιδία κεφάλαια μας η η συμμετοχή η δημιουργία νέου, σκοπός της μετεγκατάστασης μας με παρελθούσα χρόνια εμπειρία λειτουργίας αγοράς κράτους εντός της ένωσης, υπέρ συγκεκριμένων ελληνικών οικονομικών κέντρων. Τη μη κατά προορισμό χρήση εντός γερμανικής επικράτειας νόμιμα αποκτηθέντων ευεργετημάτων στην ελληνική επικράτεια από συστάσεως μας, για την μη ευόδωση σκοπού τους, με τα αυτά αποτελέσματα, την αποσιώπηση πληροφοριών δημοσίων προσφορών μας κατά παράβαση ειδικής διεθνούς δημοσιονομικής υποχρέωσης, σε περιουσία του ελληνικού δημοσίου χρέους (απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης – (COM(2012)0363 – C7 0192/2012 – 2012/0913(COD)), με τα αυτά αποτελέσματα (υπεξαίρεση), ενεργητική δωροδοκία εκ προθέσεως, δεσμεύει ή εκταμιεύει πόρους ή ιδιοποιείται ή χρησιμοποιεί πόρους κατά τρόπο αντίθετο προς τον σκοπό για τον οποίον προορίζονταν, με σκοπό να βλάψει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης μέσω του έλεγχου τους διεθνούς φορέα ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. από συστάσεως του (ν 3986/2011-ν4254/74/2014) με όρους ενωσιακού δικαίου η λειτουργία του και η διάθεση κινητών αξιών με όρους διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Παραβίαση διεθνούς υποχρέωσης από δόλο, παραβίαση Άρθρου 6. Πληροφόρηση ως προς την προσφορά 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δημοσιοποιείται αμελλητί η απόφαση υποβολής προσφοράς και ότι ενημερώνεται η εποπτική αρχή για την προσφορά. ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. Είναι αναγκαίο να είναι ισότιμες οι οικονομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση όμοιων εγγυήσεων στους αποταμιευτές καθώς και ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων της αυτής κατηγορίας. ΟΔΗΓΊΑ 2006/48/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) – (σχετ. 7)

Διεθνές δίκαιο αξιογράφων, διασυνοριακή οικονομική ζημία στην έδρα μας, Πνευματική Ιδιοκτησία Έργου “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, Διεθνές Εθιμικό – Ενωσιακό – Γερμανικό Χρηματοοικονομικό  Δίκαιο. Ενεργητικό,  απτό (tangible), περιουσιακό στοιχείο  στοιχείο (Business Assets) Πνευματικό – Ηθικό Δικαίωμα Δημιουργού, Εταιρικού Τίτλου G.HDBOND (Copyright): Διεθνές Ιδιωτικό Eταιρικό Χρηματοοικονομικό Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (competitive advantage) (Σχετ. 8) 04/12/2014: Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών & Δικαιοσύνης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δια της Γενικής Διευθύνσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ECFIN, Ιδιωτικό διεθνές χρηματοοικονομικό, ενοχική αξίωσή μας, δωσιδικία στη γερμανική επικράτεια, γερμανικό δίκαιο αξιογράφων, αιτία η απάτη επί πνευματικών δικαιωμάτων μας εντεταγμένα από τις 11/10/2011, όπως ορίζουν οι χρηματοοικονομικοί κανόνες του ελληνικού δημοσίου χρέους, εντεταγμένο επί δημόσιας προσφοράς μας. Παραβίαση εις βάρος συνεργατών μας σε διεθνές επίπεδο ερμηνευτικής ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/C 179/02, «πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον προσφέροντα ΟΔΗГΙΑ 2004/25/EK, [ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/EK δικαιώματα που κατέχουν κράτη μέλη, μέτρων αμύνης («breakthrough»), εάν είναι συμβατά με τη συνθήκη], δυσμενής διάκριση – στέρηση από την διεθνή εγκληματική οργάνωση αναμφισβήτητου δικαιώματος των κοινοτικών εταιρειών – γέννηση ευθύνης, δικαίωμα στη ζωή, στην ελληνική επικράτεια, ηθική βλάβη, δηλωθέντα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, διεθνή χρηστά,  συναλλακτικά ήθη – ήθους και καλής Ευρωπαϊκής πίστης, εμπόδια στην αποτελεσματική διασυνοριακή μετατροπή μας έως σήμερα, εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ.  (ΟΔΗΓΙΑ 2012/29/ΕΕ)-(σχετ. 9) 

28/09/2015 – 19:36 – http://www.bankingnews.gr – Moscovici: Ούτε ο Schaeuble επιθυμούσε το Grexit – Η ελληνική κρίση επιβεβαιώνει τη θεσμική αποτυχία του ευρώ. Η ελληνική κρίση αναδεικνύει τις θεσμικές αποτυχίες της Ευρωζώνης. Φως σε αρκετές πτυχές της ελληνικής και κατ” επέκταση ευρωπαϊκής κρίσης ρίχνει ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ, Pierre Μoscovici. «Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, W. Schaeuble, επιθυμούσε την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και όχι στο Grexit, απλά ήθελε η παραμονή στην Ευρωζώνη να εξασφαλιστεί σε συνδυασμό με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων», αποκάλυψε ο Ευρωπαίος επίτροπος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Bruegel στο Βερολίνο. Η ελληνική κρίση αναδεικνύει τις θεσμικές αποτυχίες της Ευρωζώνης, οι οποίες σημειώθηκαν κατά τη δημιουργία της ένωσης. «Υπάρχουν σοβαρού τύπου αποτυχίες κατά την απαρχή του ευρώ και αυτό το απέδειξε η ελληνική κρίση», τόνισε, ενώ περιγράφοντας τις πτυχές εκείνες στις οποίες οι αρχιτέκτονες του ευρώ απέτυχαν, σε όρους διακυβέρνησης, απαρίθμησε ως εξής: – εποπτεία με δημοκρατικούς όρους – απουσία ευρωπαϊκού συμφέροντος.

Ζημία μας 

η Στέρηση, λόγω διακράτησης παράνομος  οικονομικών μας πόρων, άσκησης δραστηριότητας εντός αυτών και πιστωτικών ιδρυμάτων (6) «μητρική επιχείρηση»: μητρική επιχείρηση που ανταποκρίνεται στον ορισμό του άρθρου 4 σημείο 12 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, στέρηση εγγραφής στα μητρώα επί γερμανικού εδάφους θυγατρικών μας, στέρηση λειτουργίας υποκαταστημάτων, κλείσιμο (σχετ. 10) – μίσθωση υποκατάστηματος στην Ελλάδα για χρηματοδοτηση μας σταδιακή μη δυνατότητα πληρωμής προσωπικού  παραρτημάτων της αποκτούσας και νέας εταιρείας από τις 24/07/2012. Υπεξαίρεση ιδιωτικών έννομων αγαθών μας από τον Οκτώβριο του 2013, συνεχίζοντας εγκληματικές ενέργειες εις βάρος μας μετά τον Απρίλιο του 2013 του τέως Υπουργού Οικονομικών Κου Στουρνάρα Ιωάννη, νυν διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Παρακράτηση οικονομικών μας πόρων, έχοντες ιδία κεφάλαια ύψους άνω των 150 εκτμ ευρώ, στην ελληνική επικράτεια υπεξαίρεση ιδιωτικών έννομων αγαθών μας από πρόθεση και δόλο της διεθνούς οργάνωσης, κατά πνευματικού χρηματοοικονομικού εταιρικού γερμανικού αξιογράφου μας, όπως εμφαίνεται στην από 26/02/2014 δημόσια προσφορά μας 7,1 “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”. ΟΔΗΓΊΑ 2006/48/EK ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στέρηση εως σήμερα εισόδου μαςς μας στην χρηματοπιστωτική αγορά της γερμανικής οικονομίας, με ίδια μέσα και παράλληλη ιδίων κεφαλαίων μας στεγανοποίηση εντός της ελληνικής πιστωτικής αγοράς, εις βάρος μας δόλια και υπέρ του ανταγωνιστή μας μετά τις 11/10/2011. «δόλια κατάχρηση εξουσίας διαχείρισης κεφαλαίων μας εννομων αγαθών μας στην Ελλάδα αλλά με θράσος και από τον κοινοτικό προϋπολογισμό υπέρ του ομίλου Λάτση!  – Σύγκρουση συμφερόντων μας με την οργανωση για την απόκτηση από εμάς των διεθνών κινητών αξιών της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ” από τις 11/10/2011 έως σήμερα. Απόκρυψη από δόλο εντός της αγοράς στην Ελλάδα, σύγκρισης καταγωγής χρηματοοικονομικών  προϊόντων, αξιογράφων πιστοποίησης αξιολόγησης πιστωτικών ιδρυμάτων μεταξύ υμών δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων 35 δις ευρώ, Γερμανία και της “LAMDA DEVELOPMENT S.A”ί,- – ό».

Παραβίαση αναλογικότητας – ισονομίας και της ελεύθερης μετακίνησης στην Ένωση, από υψηλά ισταμένους αξιωματούχους της ελληνικής δημοκρατίας, σε καίριες θέσεις στον σκληρό πυρήνα εξουσίας της ελληνικής οικονομίας, από κοινού έως σήμερα κατέχοντας δεσπόζουσα θέση του κράτους φόρουμ εξόδου μας 2011,. Σήμερα η κυρία Αικατερίνη Σαββαϊδου ενεργό μέλος της οργάνωσης από την θέση της ως Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων της Ελληνικής Δημοκρατίας, με απόλυτη εξουσία, τελούσε σε γνώση της ότι δεν νομιμοποιείται ως φορέας εξουσίας επί αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, προσληφθείσα από τον τέως υπουργό οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας Κο Γκίκα Χαρδούβελη πρώην συνεργάτη και υπάλληλο του ομίλου Λάτση, όπως και έως σήμερα ως μέλη εκπροσωπούν την οργάνωση (σχετ. 11 .πρόσφατη ανανέωση κρατικής εγγύησης 896 εκτμ ευρώ, δημοσιονομικού παράγοντα πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Κου Δημήτρη Μάρδα και νυν υφυπουργού εξωτερικών). Παραβίαση υποχρέωσης μετά τις 13/07/2015, συμφωνία eurogroup και ελληνικής κυβερνήσεως η οποία κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο στις 11/08/2015. Τη μη κατά προορισμό χρήση των στοιχείων παθητικού ή των δαπανών, για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους χορηγήθηκαν στην ελληνική δημοκρατία από κοινοτικό προϋπολογισμό, παραβιάζοντας επίλεκτα σε βάρος μας και εις γνώση τους διατάξεις περί διασυνοριακής ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων με ταυτόχρονη κατάχρηση ευρωπαϊκής δημοσιονομικής περιουσίας υπέρ του ανταγωνιστή μας.

Παραβίαση κώδικα ηθικής συμπεριφοράς μετά το 2013, θράσος συναυτουργων για υποψία ζημίας! από εμάς επεσχιντη δικαιολογία – δημοσιονομικών παραγόντων  επίκληση ζημίας της ημεδαπής φόρουμ δανειολήπτη (Ελλάδα) οικονομίας ενήμεροι πλήρως εως τις 11/10/2011 χωρίς καμία φορολογική εκκρεμότητα , καθώς τελούν οι ελεγκτές μας σε γνώση μέγιστης ζημίας του ελληνικού δημοσίου συμφέροντος λόγο κατάχρησης δημοσίου χρήματος υπέρ της “LAMDA DEVELOPMENT S.A”, τελώντας έτσι απάτη των επενδυτών της ελληνικής χρηματαγοράς. Απρίλιος 14: Παραπλάνηση επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα, κοινοποίηση ενεργειών μας στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς σε γνώση δικαστικών αρχών από τις 10/10/14, προνομιακή μεταχείριση διάδικου ανταγωνιστή μας επί της έδρας όπου εντός της ημεδαπής εξέδωσαν απόσπασμα, το οποίο προξένησε ζημία στο γερμανικό – ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον, καθώς όργανα του φόρουμ δανειοληπτη, προβαίνουν κατ’εξακολούθηση σε παράβαση καθήκοντος να προστατεύσουν ελληνικά κεκτημένα συμφέροντα στην ημεδαπή (Ελλάδα), μέσω στεγανοποίησης πληροφοριών την οργάνωσης, εξωδίκως καλούμενος από τη εταιρεία μας στις 17/7/2014 για ζημία μας από κοινού με το ελληνικό δημόσιο. ΟΔΗΓΙΑ «Ευρώπη 2020, μια στρατηγική για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων.

Απάτη εις βάρος μας -προνόμιο διαδίκων από κοινού Όμιλος Λάτση, Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδος- επί δημοσιονομικού δικαστηρίου από πρόθεση και δόλο, ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, καθώς και απόπειρα παράνομης σύμβασης, κατάχρησης διαχείρισης, υπεξαίρεση καταπιστεύματος σε trust της διεθνούς αγοράς μέσω του ΤΑ.Ι.ΠΕΔ (φορέας γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος), κατάχρηση κεφαλαίων Ευρωπαίων φορολογουμένων με συναυτουργία δικαστών της έδρας, στέρηση διασυνοριακής πρόσβασης σε Γερμανική εισαγγελική αρχή μετά τις 7/11/2014 από την γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων, απάτη εις βάρος μετοχών (δίκαιο αξιογράφων) από διαχειριστές από την διεθνή κοινότητα, παραβίαση διεθνής υποχρέωσης 472/2013 δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ. 23) «ασφάλεια»: Περιουσιακό στοιχείο ή δέσμευση τρίτου που χρησιμοποιείται από τον ασφαλειοδότη προς εξασφάλιση υποχρέωσής του έναντι του ασφαλειολήπτη. Η ασφάλεια μπορεί να είναι εγχώρια ή διασυνοριακή· Απάτη επί πνευματικών δικαιωμάτων μας, γερμανικό δίκαιο αξιογράφων από τις 11/10/2011, έργο που καλύπτεται από τον ευρωπαϊκό κανονισµό, µε αριθ. 670/2012, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα L 204/1 της 31/07/2012 Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗΣ 2020. Κατάχρηση υπέρτατης εξουσίας της ένωσης υπέρ ελληνικών οικονομικών κεκτημένων, παραβίαση του άρθρου 63 ΣΛΕΕ, έγκλημα αποστάσεως με ζημία στην έδρα μας.

Καταναγκαστική διαμονή στην ελληνική επικράτεια, απόπειρα δολοφονίας μας μέσω ψυχικού καταναγκασμού, βουβή βία κατά συνδεδεμένων φυσικών προσώπων μας – οικογενειών τους στην ελληνική επικράτεια. υπεξαίρεση περιουσίας μας από συνδεδεμένα νομικά – φυσικά πρόσωπα, ενεργώντας – τελούντες σε γνώση τους από τις 29/07/2012 (επίσημη ανακοίνωσή μας στις ελληνικές αρχές για μετεγκατάσταση), ιδιωτικό διεθνές δικαίωμα μας η μεταβολή δικαίου – μετεγκατάσταση – εξυγίανση από την ελληνική έννομη τάξη από τις 11/10/2011 σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της “Ε.Δ.ΓΟΥΤΟΣ ΑΕ” από κοινού με εμάς στο Ναύπλιο Αργολίδος.

Βλάβη της έννομης γερμανικής οικονομικής τάξης, απόκρυψη, παράβαση διασυνοριακής φορολογικής υποχρέωσης, παρακράτηση φορολογικών τραπεζικών, χρηματοοικονομικών, στοιχείων στην Ελλάδα, απάτη επί του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, φορολογούσα αρχή για εμάς Finanzamt Düsseldorf sud (σχετ. 12 έγγραφα υπουργείου),  κράτος καταστατικής μας έδρας.

Ως δικαιούχος Έγκληση ως δ εξουσίας από 24/07/2014 η νέα κυρίαρχη εταιρεία έχει όπως ο ιδιωτικός διεθνής νόμος ορίζει για την προστασία της το δικαίωμα να  επιφέρει μονομερώς και άμεσες μεταβολές με αναδρομική ισχύ που συνίστανται σε κτήση απολεσθεντων δικαιωμάτων μας ως ο όμιλος από διεθνή εγκληματική οργάνωση, την κατάργηση έννομης σχέσης με την ελληνική έννομη τάξη που έχει δραση, με αναδρομική ισχύ, εφαρμογή ΟΔΗΓΊΑΣ 2005/56/ΕΚ και για λογαριασμό εκ των νομικών δικαιωμάτων εξουσίας μας ως κυρίαρχος νομικός φορέας να αρνηθούμε κάθε πράξη τρίτου στο αντικείμενο του δικαιώματος άρσης του αδίκου που δεν προβλέπεται από το ημεδαπό ελληνικό δίκαιο των όπως εμφαίνονται στο σχετ. 13. Ελάχιστο περιεχόμενο κοινού σχεδίου εταιρειών σε διαφορετικά κράτη μέλη στον Ε.Ο.Χ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ >> ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της HELLENIC DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG DEUTSCHLAND, Number: HRB 68648- διεύθυνση 1ος Όροφος, Hüttenstrasse 3 40215 Düsseldorf.

Σκοπός 

1) διασυνοριακός μετασχηματισμός, διασυνοριακή δραστηριότητα με παρουσία και στην Ελλάδα, εξαρτημένες οικονομικές σχέσεις, χρήσεις γραφείων απορροφούμενης εταιρείας στη Γερμανία, τόπος της κεντρικής διοίκησης εταιρείας που προκύπτει από την διασυνοριακή συγχώνευση ως Κυρίαρχη Απορροφώσα εταιρεία μέσω της συστάσεώς μας στο γερμανικό εθνικό εμπορικό μητρώο >> Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης 24/07/2012 > 2015. 

Στο παρόν, ενεργούσα η ίδια απορροφούσα εταιρεία και για λογαριασμό των απορροφόμενων διασπώμενων εταιρειών από 24/07/2012, ειδική διαδοχή ως απορροφούσα μικτών διαπλαστικών δικαιωμάτων από τις 11/10/2011 (διαφθορά στην Ελλάδα). <<ΕΛΛΑΔΑ Εισφέρουσα < παραρτήματα της απορροφώσας. α) «Ε.Δ. ΓΟΥΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», Α.Φ.Μ. 094504379 – ΙΚΑ 0620294383, ΓΕΜΗ: 125868599000 η οποία εδρεύει (ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ) β) «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε.», ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΦΜ 99916725 – ΙΚΑ 9301698164, η οποία εδρεύει ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 81, ΑΘΗΝΑ. γ) «ABS SOFTWARE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΦΜ 998715340 – ΙΚΑ 9302821906 η οποία εδρεύει (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 81, ΑΘΗΝΑ) δ) «MARIAD HOLDING LIMITED, ΑΦΜ 098122370 (10/8 INTERNATIONAL COMMERCIAL CENTRE, Casemate Square, Gibraltar) ακίνητα Ελλάδα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια<ακίνητα .» ε) «BERTO PROPERTIES LIMITED», ΑΦΜ 999166589 (GEORGE LANE 113/115, ENTERPRISE HOUSE, E18 1AB LONDON)

Αξιότιμε κύριε εισαγγελέα,

Αιτούμεθα ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΑΣ ΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: Η σύνδεση του δικαιώματος με ορισμένο πρόσωπο, αυτό στο οποίο η έννομη τάξη απονέμει τη συγκεκριμένη γερμανική διεθνή εξουσία εταιρικού μας Γερμανικού τίτλου,  εταιρικό δίκαιο αξιογράφων σχεδιασμένο για τον Ευρωπαϊκό διεθνή Οικονομικό Χώρο, προτεινόμενος για ισοδύναμα δημοσιονομικά ευρωπαϊκά αγαθά, 126/(9)-136 ΣΛΕΕ. Δημόσια προσφοράς μας, χρήση χρηματοοικονομικού ανταγωνιστικού εταιρικού πλεονεκτήματος μας, αγορά διεθνούς ενεργητικού Ελληνικού Δημοσίου Χρέους, όπως ορίζει η διεθνής έννομη τάξη. 

Δημιουργός μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο επενδύει και συντονίζει την παραγωγική δραστηριότητα (work made for hire), υπέρ της ονομαστικής αφαίρεσης 21,8 δις  του ελληνικού δημοσίου χρέους, στο πλαίσιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά όλων των πιθανών μορφών παράνομων προσβολών, γεγονός που δεν ίσχυε όσον αφορά το αντίστοιχο άρθρο 280 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ. για τα ακόλουθα δικαιώματα και αρχές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης: το δικαίωμα στην ελευθερία και την οικογενειακή ζωή, η ελευθερία του επαγγέλματος και η επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

Επειδή όπως αναφέρεται στην ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Ε.Ο.Χ.) TO EYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε προσφέρων έχει τη δυνατότητα να αποκτά συμφέροντα πλειοψηφίας σε άλλες εταιρείες και να ασκεί πλήρως τον έλεγχό τους. 

Ο προσφέρων δύναται να προσφέρει ως αντάλλαγμα τίτλους ή μετρητά ή συνδυασμό αυτών. Ωστόσο, εφόσον το αντάλλαγμα που προτείνει ο προσφέρων δεν αποτελείται από ρευστοποιήσιμους τίτλους εισηγμένους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το αντάλλαγμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ως εναλλακτική δυνατότητα μετρητά.

Όλα τα ειδικά δικαιώματα που κατέχουν κράτη μέλη σε εταιρείες θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων και των σχετικών διατάξεων της συνθήκης. 

Έχουν εκδοθεί φόροι από υπαιτιότητα του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας και επειδή υπάρχει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολόγησης, επειδή έχουμε υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία έως σήμερα στο πλαίσιο εξυγίανσης και για εταιρείες συμμετοχών ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/56/ΕΚ, καθώς η εταιρεία μας συμμετοχών βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή κινδυνεύει να πτωχεύσει, ηθικά οι διεθνείς συνθήκες έως σήμερα ταυτίζονται με την δεύτερη δημόσια προσφορά μας στις 26/02/2014, όπως ορίζονται ως προαπαιτούμενα στο 3ο πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής (σχετ. 14) οι ελάχιστες δίκαιες εύλογες αξίες 11,8 δις ευρώ της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.”, με έννομο σκοπό την απόκτηση αυτών από την εταιρεία μας με ελάχιστο τίμημα 21,8 δις ευρώ, ισοδύναμο δημοσιονομικό μέτρο, με υπέρτερο σκοπό μας τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους, ταυτόσημοι με τους λόγους που είχαμε υποβάλει στη δίκη στις 10/10/2014 στο ελεγκτικό συνέδριο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

1/ Αιτούμεθα (έχοντες κτηση δικαιώματος στην αξιολόγηση αξιών περιουσίας χρέους όπως ορίζει η 3η διακρατική συνθήκη του χρέους) με Ευρωπαϊκή εντολή με αναδρομική ισχύ για διακίνηση κεφαλαίων μας (ρευστοποίηση – μεταβίβαση περιουσίας μας) από τις 11/10/2011, ημερομηνία εξόδου μας από την ελληνική έννομη τάξη σε αστικό κράτος δικαίου για ασφάλεια δικαίου, ανυπόστατες διοικητικές πράξεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, δικαιοκτητική ικανότητα χρήσης γερμανικού δικαίου με αναδρομική ισχύ, νομικά δικαιώματά μας εντός της ελληνικής επικράτειας τα οποία αποδήμησαν και αποξενώθηκαν από την ελληνική έννομη τάξη όπως σχετική δήλωσή μας και γνωστοποίησή μας εξυγίανσης του ομίλου μας, για κάθε νομική χρήση από την εταιρεία μας ( κτηματολογικα γραφεία πιστωτικά ιδρύματα συμβολαιογραφους) στην γερμανική – ελληνική επικράτεια, όπως οι εσωτερικές έννομες σχέσεις ορίζουν σε διασυνοριακό μετασχηματισμό. 

Διασυνοριακή δραστηριότητα, συμβατότητα – εξαρτημένες οικονομικές σχέσεις υπέρ της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών μας (Transfer Pricing) της φορολογικής διαφάνειας στην γερμανική επικράτεια κυρίαρχης απορροφούσας εταιρείας, καθώς τα συνδεδεμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα σε Ελλάδα και Γερμανία διέπονται από τις διατάξεις του γερμανικού δικαίου. Αμεσως κινδυνος για την χρηματοδότηση μας και τη ολοκλήρωση του διασυνοριακού μετασχηματισμού μας σε εταιρεία ευρωπαϊκού οικονομικού σκοπού, όπως αρμοδίως έχουμε δηλώσει στις γερμανικές αρχές επί των υποκειμένων δικαίου, φυσικά – νομικά πρόσωπα στην ελληνική επικράτεια κατ’ επίκληση, προστατευτικό πεδίο του δικαιώματος επιλογής έννομης τάξης, ως θύματα αθέμιτης χειραγώγηση της λεγόμενης «ελεύθερης εις βάρος μας στην Ελλάδα στέρηση έως σήμερα απόλαυσης έννομου αγαθού δημιουργού.

Το. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι οποίες έχουν  συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της κοινότητας, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες αυτές διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών  κρατών  μελών (εφεξής: «διασυνοριακή συγχώνευση»). 

Άρθρο 11 Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης 1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει σε δικαστήριο, συμβολαιογράφο ή άλλη αρμόδια αρχηγία, τον έλεγχο της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης κατά το τμήμα της διαδικασίας που αφορά την  ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης και κατά περίπτωση, τη σύσταση της νέας εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, εφόσον η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού του δικαίου. Άρθρο 15 Απλουστευμένες διατυπώσεις 1. Οσάκις διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται από εταιρεία η οποία κατέχει όλες τις μετοχές και όλους τους άλλους τίτλους που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της ή των απορροφούμενων  εταιρειών: — δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 στοιχεία β), γ) και ε), του άρθρου 8 και του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) και — το άρθρο 9 παράγραφος 1, δεν εφαρμόζεται ως προς την ή τις απορροφούμενες εταιρείες.  Άρθρο 1 Η οδηγία 78/855/EΟΚ Βρυξέλλες, 6.3.2007 COM(2007) 91 τελικό  τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: «4. Δεν απαιτείται ούτε εξέταση/ του σχεδίου συγχώνευσης ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση έχουν συμφωνήσει.»  ê 90/434/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (5) 

6. Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις και εισφορές ενεργητικού, οι πράξεις αυτές θα έχουν κανονικά ως αποτέλεσμα είτε τη μετατροπή της εισφέρουσας εταιρείας σε μόνιμη εγκατάσταση της λήπτριας εταιρείας είτε την προσάρτηση του ενεργητικού σε μόνιμη εγκατάσταση της τελευταίας.  ê 90/434/ΕΟΚ άρθ. 2 στοιχ. γ) δ) «εισφορά ενεργητικού»: η πράξη με την οποία μια εταιρεία, χωρίς να λυθεί, εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητάς της σε μια άλλη εταιρεία έναντι παραδόσεως τίτλων παραστατικών του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας· Απορροφούμενες ελληνικές εταιρείες «εισφορά ενεργητικού» προστασία έννομων  ιδιωτικών  αγαθών (γερμανικό δίκαιο): η πράξη µε την οποία µια εταιρεία, χωρίς να λυθεί, εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητάς της σε µια άλλη εταιρεία έναντι παραδόσεως τίτλων παραστατικών του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας·  ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ∆ΙΑΣΠΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΠΑΣΕΙΣ Ð Συνεπώς, η εταιρεία αποβάλει την ιδιότητα αυτή και «σπάει» το συνδετικό στοιχείο μεταξύ της ίδιας και του κράτους, στο οποίο συστάθηκε. Συνακόλουθα, δημιουργείται αυτόματα ένα νέο συνδετικό στοιχείο μεταξύ της εταιρίας και της έννομης τάξης, η οποία πλέον είναι η εθνική έννομη τάξη του κράτους όπου εγκαταστάθηκε.

2/ Αιτούμεθα σε συνάφεια με την 2011/99/ΕΕ ευρωπαϊκή εισαγγελικήευρωπαϊκή  εντολή προστασίας για θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα μας. ΟΔΗΓΙΑ 2012/29/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 σε συνάφεια με την οδηγία 2011/99ΕΕ περί ευρωπαϊκής εντολής προστασίας για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Ηθική δικαίωση μας μετά από μακροχρόνια στέρηση δικαίου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο από 11/10/2011 έως σήμερα, προαπαιτούμενο Συμβάσεων «αυτοδύναμης εφαρμογής» Ελλάδα ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ μεταξύ του  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ως δικαιούχου κράτους μέλους και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως Κεντρικής Τράπεζας και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ως ταμείου ανακεφαλαιοποίησης ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ελλάδα Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ. Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων έχουν στόχο την εξάλειψη των προσόδων που καρπώνονται ομάδες κεκτημένων συμφερόντων.

 

Με κάθε επιφύλαξη μας κατά της εγκληματικής οργάνωσης συνέστησαν καρτέλ (101-102 ΣΛΕΕ) διεθνών κινητών αξιών εις βάρος του νομίσματος ευρώ, με το προσωπείο της δημόσια εξουσίας για ιδιωτικό διεθνές όφελος (στέρηση ικανότητας πολιτικής αγωγής μετά τις 7/11/2014), επέτυχαν προσωρινά απάτη επί συμβάσεως όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/23/ΕΕ 26/02/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ιδιοποιήθηκε εις βάρος μας και της διεθνούς αγοράς, κατάφεραν  να εξαφανίσουν διεθνείς ενσώματες εύλογες αξίες επί κινητών αξίων ύψους 11,8 δις ευρώ (αντιπροσωπευτικές μόνο για ένα ακίνητο του Ελληνικού Δημοσίου), από τον γενικό φορέα, για λογαριασμό τους και για ιδιοποίηση με μηδενικό τίμημα από την οργάνωση του φορέα (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) έως σήμερα. 

 

ΣΥΡΡΟΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΜΑΣ: από τις 11/10/2011 πρώτη δημόσια προσφορά, νομικό δικαίωμα το οποίο εντάσσεται σε δημοσιονομικούς, νομισματικούς, χρηματοοικονομικούς, διακρατικούς διοικητικούς κανόνες δικαίου, από τους οποίους απορρέουν υπέρ μας περισσότερες ίδιες αξιώσεις με την ίδια έννομη συνέπεια, που μακροχρόνια και από την 01/07/2014 έγκλησή μας αρμοδίως, σε  εθνικούς και ενωσιακού θεσμικούς παράγοντες για ζημία 35 δις ευρώ της ελληνικής οικονομίας, με την υποχρέωση από την Ελληνική Δημοκρατία γνωστοποίησης ενοχικών – αστικών δικαιωμάτων μας επί του τρίτο προγράμματος αξιολόγησης (προαπαιτούμενα), που διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από το δικαίωνα πραγματικής ένδικης προστασίας όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 παράγραφος 1 της Συνθήκης για της Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν αποτελεσματική έννομη προστασία σε όσους υπάγονται στο δίκαιο της Ένωσης .

Με την επιφύλαξη χρηματικης αποζημίωσης μας για ανηκεστο βλάβη, ηθική βλάβη, παράνομες εμπορικές πρακτικές,  καθ οιουνδηπητε που ως μελος της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης έδρασε εις βάρος υπό κειμένων συνδεδεμένων δικαίου με εμάς και για βλάβη της εταιρείας μας  με τις διατάξεις του ενωσιακου διεθνούς δικαίου.

Για την εταιρεία και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του Ευάγγελου Δ. Γούτου, με διφυή νομική υπόσταση στο παρόν, του Δημητρίου Ευαγγέλου Γούτου και ως φυσικά πρόσωπα και για λογαριασμό των νομικών και φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν – εργαζομένων και συναλλασσόμενων οικογενειών τους από 11/10/2011- όπως εμφαίνονται στην από 26/06/2015 αναλυτική έκθεση διασυνοριακής συγχώνευσης, νομικά κατατεθειμένη στην Ελλάδα σε συμβολαιογράφο (σχετ. 15 – αντίγραφο χωρίς τα σχετικά) για τους συναφείς  νομικούς διεθνείς λόγους, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Οι εγκαλούντες,

Ευάγγελος Δ. Γούτος & Δημήτριος Ε. Γούτος

https://hr-hr.facebook.com/notes/hellenic-development-beteiligungs-ag-hbci/1-10-2015-με-διαταξεισ-γερμανικου-δικαιου-κατάφωρη-παραβίαση-από-τις-11102011-αρ/837412633070323

http://lobbystas.gr/ευρω-απατη-απο-διεθνη-εγκληματικη-οργ/

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Αίτημα της HDB AG για έκδοση Εισαγγελικής Διασυνοριακής Παραγγελίας (Ελληνικό)  

Διατλαντική TARGET2 εντολή GAAP/G20, εκδόχεα διαπλαστικών μεικτών δικαιωμάτων από 11/10/2011, Μητρικού Αμερικανικού Διεθνούς Πιστωτικού Ιδρύματος αντισυμβαλλόμενο με τον EFSF/ ESMS  

Hellenic Development Beteiligungs AG κατά ΤΑΙΠΕΔ, υπουργών οικονομικών και Τράπεζας της Ελλάδας για Χειραγώγηση/Κερδοσκοπία επί του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους  

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.