ΤΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ κατά παντός υπευθύνου για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΠ

 

14 Μαΐ 2016

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι ΚΑΛΟΥΤΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΕΠΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΛΠ ΚΛΠ

ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΠ ΚΛΠ

ΕΠΕΙΔΗ από του έτους 2009 έχει ουσιαστικά πτωχεύσει η ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΙΔΗ το γεγονός ότι σήμερον δεν έχομεν μιαν ασύντακτον χρεωκοπίαν εν ΕΛΛΑΔΙ οφείλεται πανθομολογουμένως στην βοηθείαν της ΕΕ και του ΔΝΤ επειδή τους παραπάνω οργανισμούς εκαλέσαμεν ημείς ίνα μη καταλήξουμε στα χειρότερα.

Επειδή έκτοτε η ΧΩΡΑ έχει μοιραία υπογράψει 3 μνημόνια Επειδή επτωχοποιηθήμεν άπαντες υπαιτιοτητι ημών των ίδιων και των πολιτικών μας ταγών.

Επειδή κατεστράφη κυριολεκτικώς η μεσαία αστική τάξις η ραχοκοκκαλιά της κοινωνίας και της οικονομίας κατά τον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ ΕΠΕΙΔΗ τα δείνα μας εν πολλοίς προέρχονται από τα διάφορα πολιτικά μας συστήματα, τους πολιτικούς μας και την εκλογικήν πελατείαν τους που την εχαιδεύσαν επι μιαν τουλάχιστον 25ετίαν και πλέον εις βάρος των λοιπών.

Επειδή ειπώθηκε κατ επανάληψιν ότι τα πολιτικά μας κόμματα εκακόμαθαν τον λαόν από του 1984 και επέκεινα με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις επί των ήμερων χαρισματικών προσωπικοτήτων που ευρέθησαν στο πηδάλιον της εξουσίας Επειδή νομιμοποιούμαι να ομιλώ διότι το 1980 τα είπα διεξοδικώς τότε ως δικαστικός λειτουργός με την από 14.11.86 αναφοράν μου εις τον τότε υπουργόν μας και στον ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ και αντ αυτού …επαύθην με την από MAPTIOY 1988 ΥΠΑ ΑΡΙΘΜ 3/88 ΑΠΟΦΑΣΙΝ Της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ διότι …τοιουτοτρόπως προσέβαλα   το κύρος της δικαιοσύνης κατά το γράμμα και το πνεύμα της παραπάνω απόφασης

Επειδή η πατρίς διεσύρθη διεθνώς, διεσπαθισθή ο δημόσιος πλούτος, απώλεσεν την οποίαν οικονομικήν, πολιτικήν, κοινωνικήν, διοικητικήν, κλπ κλπ εξουσίαν και ανεξαρτησίαν της στον διεθνή χώρον αλλά και εντός της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, και των λοιπών διεθνών οργανισμών, εκλιπαρούσα για πιστώσεις…

Επειδή εσύρθημεν υπαιτιοτητί εν πολλοίς των ιθυνόντων, διοικούντων, κυβερνώντων, πολιτευομένων ,κλπ κλπ που δεν υπηρέτησαν το καλώς νοούμενον συμφέρον του ΕΘΝΟΥΣ και δη μακροπρόθεσμο.

Επειδή η εν λόγω κατάστασις κατέστη πλέον μη αναστρέψιμος εις βάρος των επομένων γενεών με θύματα τους μισθοσυντήρητους, τους μαχόμενους, τους συνεπείς φορολογουμένους, τους μικροκαταθέτας, τους νομοταγείς πολίτας, τους συνετούς οικογενειάρχας, τα κοινώς καλούμενα… κορόιδα της νομιμότητας της συνέπειας και της μέσης οδού, μη θιγομένων των εκάστοτε διαπλεκόμενων.

Επειδή ηθικοί αυτουργοί υπήρξαν οι κόλακες του λάου ως είπαμε πολιτικοί ταγοί και τα συστήματα τους που έδιδαν το παράδειγμα άλλα και φυσικοί οι συνδικαλιστές, όλων των τάξεων   μηδέ της δικαιοσύνης εξαιρουμένης αλλοίμονον, εδώ, της ΑΔΕΔΥ, της ΓΕΣΕΕ, των ΤΡΑΠΕΖΩΝ κλπ κλπ.

Επειδή διώκονται άπαντες από τον ανώτερον μέχρι τον κατώτερον… μη δηλώσαντα το πόθεν έσχες του και μη αποδείξαντα τους νομίμους πόρους του… διώκονται όλοι τους επί μιαν συναπτήν 30ετίαν επί κακουργηματική απάτη κατά συρροών και κατ’ εξακολούθησιν, επί κατάχρηση εξουσίας, επί έσχατη προδοσία , εκθέσει της ΧΩΡΑΣ, επί διασπαθίσει   δημοσίου πλούτου, επί καταστροφή της ΕΛΛΑΔΑΣ, επί ιδίω μάλιστα… ωφελημάτι, ως προκύπτει εκ του αποτελέσματος.

Επειδή μέχρις σήμερον πλην μιας εξαίρεσης …ουδείς εδιώχθη εκ των πολιτικών ανδρών, ουδείς …κατεδικάσθη αμετάκλητα και ουδείς αποδεδειγμένος υπεξαίρετης, κατάχραστης, διαφθορέας και διασπαθιστής του δημοσίου χρήματος διεπομπέφθη ουδέ εδημεύθη η περιουσία του.

Επειδή διώκονται καλώς …η   κακώς   μικροαπατεώνες, μικρολωποδύτες μικροφοροφυγάδες διαφευγόντων των μεγάλων   καρχαριών …τους οποίους μεγαλοεκδοτας μεγαλοεργολάβους, μεγαλοδανείστας κλπ κλπ επενδυτάς όλοι γνωρίζουν αλλ’ ουδείς καταγγέλλει πολύ δε περισσότερον ουδείς αρμόδιος- διώκει νομότυπα, εμπρόθεσμα, υπεύθυνα, υπηρεσιακά κλπ κλπ, υπολειτουργούντων και αυτών ακόμη   των δικαιοδοτικων μας οργάνων…

Επειδή η διαφθορά έχει διαποτίσει όλους τους δημοσίους τομείς διο και υπεβιβασθήμεν δραματικά στο παγκόσμιον ηθικόν  γίγνεσθαι με όλες τις απότοκες αυτού του γεγονότος συνέπειες δια τον μέσον κοινωνικόν άνθρωπον που διαβίιοι μόνιμα και δραστηριοποιείται εν ΕΛΛΑΔΙ.

ΕΠΕΙΔΗ όμως θίγομαι και ως ΕΛΛΗΝ, από τα παραπάνω συμβάντα   που είναι απότοκα της αβελτηρίας των πάντων   του ωχαδελφισμού των αρμοδίων του ζαμανφουτισμού κλπ κλπ

Δια ταύτα

Ζήτω νόμιμα ευπρόσωπα παραδεκτά εμπρόθεσμα και δη προσηκόντως παρ ΥΜΙΝ

ΖΗΤΩ, λέγω, να ασκηθούν επί τέλους οι δέουσες διώξεις παρ υμίν εναντίον των οποίων υπαίτιων όσον υψηλά και αν ίστανται ούτοι, εφόσον ουδείς ίσταται υπεράνω του ΝΟΜΟΥ

ΖΗΤΩ να εφαρμοσθεί ο ποινικός κώδικας ,η ποινική δικονομία, το ισχύον δικαιονανεξαιρετώς εις πάντα μη δυνάμενον να αποδείξει τα αυτονόητα ως άνω ασκήσαντα η μη ασκήσαντα εξουσίαν παρ ημιν την τελευταίαν 30ετιαν και ευρισκόμενον εν ζωή ως και κατά παντός ευρισκομένου σε λίστες φοροφυγάδων φοροδιαφευγόντων φοροαπαλλαγέντων ΕΛΛΗΝΩΝ πολιτών κλπ, πλουτισάντων με δημόσιον χρήμα εκ τξς φοροαποφυγής ή μη.

Ζητώ νόμιμα, δικονομικά, εμπρόθεσμα, άμεσα και υπηρεσιακά, να προσκομίσουν άπαντες την φορολογικήν τους κατάστασιν, το πόθεν έσχες ανεξαιρέτως, το ποινικόν τους μήτρων και τα στοιχεία ακόμη εγκληματικότητας πτώχευσης, αστικής τους κατάστασης ,κλπ κλπ είτε ευρίσκονται σήμερον σε δημόσιον οργανισμόν είτε εκυβέρνησαν και κυβερνούν την ΧΩΡΑΝ   εν ευρεία του ορού έννοια υπηρετούντων και υπηρετησαντων εις δημόσιον οργανισμόν και ΝΠΔΔ άλλως και ΝΠΙΔ κοκ κατά τον οργανισμόν του δημοσίου λογιστικού μας ΤΟΥ ΝΕΔΕ, του οργανισμού δημοσίων λειτουργών, του οργανισμού δικαστηρίων και συμβολαιογράφων, προς παραδειγματισμόν έστω των υπολοίπων.

Ζητώ να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία αυτά και να αρθεί το απόρρητον των επιλήψιμων πράξεων και των υπόπτων ενεργειών παντός πολιτικού η μη πολιτικού ταγού, διοικητού, υπάλληλου κλπ, βουλευτού, πολιτευθέντος η πολιτευόμενου, κοκ, κατά τον κανονισμόν της βουλής.

Ζητώ η δικαιοσύνη πλέον να σπεύσει παραδειγματικά ώδε και να λειτουργεί ταχέως, ηθικοπλαστικά, άνευ ωραρίων, ως κάποτε ελειτούργησεν εις αυτόν τον τόπον.

Ζήτω να γίνουν οι δέουσες ενέργειες Σας εδώ, που προέρχονται εκ του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και των ΝΟΜΩΝ της πολιτείας μας

Ζήτω να κληθώ και να καταθέσω ίδια δαπάνη και ιδίω κοπώ οπουδήποτε και οποτεδήποτε …δια την φθοράν της ΧΩΡΑΣ από τις αδικαιολόγητες απεργίες, από τις οποίες ….παρανομίες ημέτερων, που υποπίπτουν στην αντίληψίν μου εκάστοτε, από την δικαιοσύνην, την δημόσιαν διοίκησιν, την πολιτικήν, κλπ ως έλλην πολίτης δικηγόρος επί μιαν πλήρη 35ετιαν διατελέσας ποτέ και δικαστικός λειτουργός, ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, εκπαιδευθείς στην ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑΝ εις το εμπορικόν δίκςιον επί μιαν διετίαν, εξόδοις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕ υποτροφίαν ΙΚΥ ως προπτύχ. και μεταπτύχ. φοιτητής εν ΕΛΛΑΔΙ.

ΑΘΗΝΑΙ 5.5.16 Ο ΔΗΛΩΝ ΑΝΑΦΕΡΩΝ κλπ δικηγόρος ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥΣ 17 ΑΤΤΙΚΗΣ 17122

ΤΗΛ 6937454917 – 8233911 – 9409455 ΑΦΜ ΑΔΤ AM 16808/16 ΔΣΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΧΙΩ ΤΟ 1952

ΕΓΓΑΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ

020376276 ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΤ ΑΜ 084404

ΤΡΑΠΕΖ.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΦΑ 3755377838 76020

9991200 01663715

ΦΠΑ   28.4.16 020376276   909113244 16000   9611504 ΕΝΦΙΑ

 

http://elthraki.gr/2016/05/μηνυτηρια-αναφορα-για-εσχατη-προδοσι/

3 comments on “ΤΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ κατά παντός υπευθύνου για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΛΠ

  1. εις την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ επι τη επετειω της ανεξαρτησιας της και επι τη επετειω της εορτης της ΘΡΑΚΗΣ δημοσιευθεν στις εκει ΕΛΕΥΘΡ ΘΡΑΚΗ εφημερίδες του κ ΚΟΝΔΥΛΗ κλπ κλπ

  2. ΕΥΡΕΘΗ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟΣ ΕΞΩΘΙ ΤΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΝΥΚΤΩΡ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.