Μνημόνια

 

(η σελίδα εμπλουτίζεται διαρκώς με καινούργιο υλικό )

 

1. MEMORANDUM OF ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES  (TECHNICAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, Memorandum of Economic and Financial Policies, MEMORANDUM OF UNDERSTANDING on Specific Economic Policy Conditionality). George Papaconstantinou as Minister of Finance, George Provopoulos as Governor of the Bank of Greece  May 3, 2010

The memorandum is related with 1) the Loan Facility Agreement EUR 80 000 000 000 made by and between: (A) the Kingdom of Belgium, Ireland, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland and KfW (acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of the Federal Republic of Germany) (as Lenders) (B) The Hellenic Republic, represented by the Minister of Finance and (C) The Bank of Greece acting as agent on behalf of the Borrower, represented by the Governor of the Bank of Greece AND 2) the (€30 billion) Stand-By Arrangement from IMF

2. First update of the Memorandum of Understanding Ministry of Finance and Bank of Greece , 6 August 2010

3. Second update of the Memorandum of Understanding
Ministry of Finance and Bank of Greece, 22 November 2010

4. Third update of the Memorandum of Understanding
Ministry of Finance and Bank of Greece, 28 February 2011

5. Fourth update of the Memorandum of Understanding
Ministry of Finance and Bank of Greece, 2 July 2011

6. Fifth update of the Memorandum of Understanding
Ministry of Finance and Bank of Greece, 30 November 2011

Financial Assistance Facility Agreement – PSI LM Facility Agreement EFSF, “Hellenic Republic” and Bank of Greece, 12 February 2012, (date of vote by the Greek Parliament  – the text is in English, followed by the Greek translation ) ΦΕΚ 28 A’/14.02.2012
Financial Assistance Facility Agreement – ECB Credit Enhancement Facility Agreement EFSF, “Hellenic Republic”, Bank of Greece and ECB, 12 February 2012, (date of vote by the Greek Parliament – the text is in English, followed by the Greek translation)
Financial Assistance Facility Agreement – Co-financing Agreement “Hellenic Republic”, Bank of Greece, EFSF and Wilmington Trust London Limited, 12 February 2012, (date of vote by the Greek Parliament – the text is in English, followed by the Greek translation)
Financial Assistance Facility Agreement – Bond Interest Facility
EFSF, “Hellenic Republic” and Bank of Greece, 12 February 2012, (date of vote by the Greek Parliament – the text is in English, followed by the Greek translation)
Letter of Intent for a new loan Prime Minister, Ministry of Finance and Bank of Greece, 12 February 2012, (date of vote by the Greek Parliament – the text is in Greek, followed by the English translation)

7. Memorandum of Understanding for the new loan
European Commission and Hellenic Republic, 12 February 2012, (date of vote by the Greek Parliament)

Letter of Intent Prime Minister, Ministry of Finance and Bank of Greece 21 December 2012

8. Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, December 2012
9. Memorandum of Economic and Financial Policies, December 2012

10. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION ACTING ON BEHALF OF THE EUROPEAN STABILITY MECHANISM, THE HELLENIC REPUBLIC AND THE BANK OF GREECE 19 August 2015 

 

Memorandum of Understanding for a three-year ESM programmeDone in Athens on 19 August 2015 and in Brussels on 19 August 2015 in five (5) originals, in the English language. The memorandum is related with a third Loan facility agreement for 86 billion euros.  Draft ( 14 August 2015). See also ν. 4336/2015 , ΦΕΚ A 94/14.08.2015.

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

Definition

A document that expresses mutual accord on an issue between two or more partiesMemoranda of understanding are generally recognized as binding, even if no legal claim could be based on the rights and obligations laid down in them. To be legally operative, a memorandum of understanding must (1) identify the contracting parties, (2) spell out the subject matter of the agreement and its objectives, (3) summarize the essential terms of the agreement, and (4) must be signed by the contracting parties. Also called letter of intent.

Advertisements

4 comments on “Μνημόνια

 1. 1) NOMOΣ 4334/2015 Προαπαιτούμενα έναρξης των διαπραγματεύσεων για σύναψη δανειακής σύμβασης (ESM) ΦΕΚ A 80/16.07.2015

  Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).

  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Άρθρο 1
  Φορολογικά μέτρα

  Άρθρο 2
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

  2) ΝOMOΣ 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. ΦΕΚ A 94/14.08.2015

  ΜΕΡΟΣ Α ́
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  Άρθρο 1

  MΕΡΟΣ Β ́

  Άρθρο 2

  Άρθρο 3
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
  α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο- δότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης (F.A.F.A.) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρ- θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (MoU) και τα παραρτήματά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται με τη διάταξη και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις αυτές.
  β) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Α- ναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρημα- τοπιστωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπρο- σωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχε- τικό με την ως άνω Σύμβαση.
  γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά- δος, η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, τη Σύμβαση και τη Συμφωνία (MoU) που αναφέρονται στο εδάφιο α ́ της παρούσας παραγράφου με τα Παραρτήματά τους, τα σχέδια των ο- ποίων κυρώνονται με το παρόν άρθρο, καθώς και τις τυ- χόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συμπλη- ρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση και Συμφωνία.
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β ́: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

  ΜΕΡΟΣ Γ ́
  Άρθρο 4 Η ισχύς του νόμου αρχίζει από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευ- κόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β ́ του άρθρου 3, εκτός από τις διατάξεις της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α ́ του άρθρου 3, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως.»

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.” Ημ. Κατάθεσης
  12/08/2015

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου
  Η Επιτροπή υπογράφει τριετές πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας για την Ελλάδα του ΕΜΣ. Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2015

  Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

  Greece – Memorandum of Understanding for a three-year ESM programme.
  Done in Athens on 19 August 2015 and in Brussels on 19 August 2015 in five (5) originals, in the English language.

 2. Γραφείο Τύπου της Βουλής των Ελλήνων

  Γραφείο Τύπου

  Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2015

  Το Πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους για το Τρίτο Μνημόνιο

  Ακολουθεί η ελληνική και αγγλική έκδοση του Πορίσματος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους για το Τρίτο Μνημόνιο:

  – ελληνική έκδοση (download pdf)

  – αγγλική έκδοση (download pdf)

  http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=b365c14f-224d-4d9b-9286-a52700a9ddff

  Πρόκειται για ένα κείμενο 20 σελίδων το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «το τρίτο Μνημόνιο βασίζεται στις ίδιες υποθέσεις και στα ίδια αξιώματα όπως τα δύο πρώτα προηγούμενα Μνημόνια Κατανόησης» και «ως εκ τούτου, είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφήνοντας το χρέος μη βιώσιμο».

  “Δεδομένου ότι το χρέος και όλες οι δανεια- κές συμβάσεις μεταξύ 2010-2014 αποδείχθη- καν απεχθείς, παράνομες και αθέμιτες, οποια- δήποτε μεταγενέστερη δανειακή σύμβαση που στηρίζεται σε αυτές (αγνοώντας τον παράνομο χαρακτήρα τους) είναι και αυτή απεχθής, παρά- νομη και αθέμιτη”αναφέρεται μεταξύ άλλων.

  Στα συμπεράσματα του πορίσματος επισημαίνονται επίσης τα εξής: “Το Τρίτο Μνημόνιο Κατανόησης, όπως και η δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε τον Αύγου- στο του 2015, είναι παράνομα, αθέμιτα και απε- χθή, γιατί αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν τον παράνομο, αθέμιτο και απεχθή χαρακτήρα του υφιστάμενου ελληνικού χρέους, καθώς και την απεχθή, παράνομη και αθέμιτη φύση των μέσων με τα οποία χρηματοδοτήθηκε το χρέος από το 2010 μέχρι τις αρχές του 2015. Το Τρίτο Μνημόνιο Κατανόησης, όπως και η δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε τον Αύγου- στο του 2015, παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώ- πινα δικαιώματα του ελληνικού λαού (τόσο τα αστικά και πολιτικά, όσο και τα κοινωνικοοικο- νομικά δικαιώματα), όπως αυτά καθορίζονται στο ελληνικό Σύνταγμα και στο Διεθνές Δίκαιο (συμβατικό και εθιμικό). Από την άνοδο στην εξουσία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛΛ μέχρι τη συμφωνία με τους πι- στωτές της Ελλάδας, υπήρξε ένας άνευ προηγου- μένου εξαναγκασμός και άμεση παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας (συμπεριλαμ- βανομένων και απειλών εναντίον του ελληνικού λαού), με σκοπό τον εκφοβισμό της ελληνικής κυ- βέρνησης και του ελληνικού λαού προκειμένου να δεχτούν τους όρους των πιστωτών. Αυτές οι πα- ρεμβάσεις και ο εξαναγκασμός καθιστούν άκυρη κάθε συμφωνία και ανοιχτή σε μονομερή καταγ- γελία από μελλοντικές κυβερνήσεις. Επιπλέον, οι πρακτικές αυτές αποδεικνύουν την απουσία ηθι- κής υπόστασης και αλληλεγγύης από τους ηγέ- τες των κρατών-μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της και καταδεικνύουν ότι η ευημερία του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ. Η Επιτροπή Αλήθειας Δημόσιο Χρέους θα ήθε- λε να εκφράσει τη βαθιά απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έλαβε υπόψη ούτε στο ελάχιστο τα συμπεράσματα της δημο- σιευθείσας από τον Ιούνιο 2015 προκαταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις της με τους πιστωτές. Μάλιστα, ο Πρωθυπουρ- γός, Αλέξης Τσίπρας, συμφώνησε ότι δε θα γίνει κούρεμα στο χρέος παρ’ ότι γνώριζε πολύ καλά τον απεχθή, παράνομο και αθέμιτο χαρακτήρα του χρέους της χώρας”

  http://www.alterthess.gr/content/porisma-tis-epitropis-alitheias-dimosioy-hreoys-gia-trito-mnimonio

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s