Νομοθεσία

 

 

ΦΕΚ Α τ.222/2012 – Ν.4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα)

Πολυνομοσχέδιο: επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Ο νέος τιμοκατάλογος τής Δικαιοσύνης (Ν. 4055/2012)

Φορολογικός Νόμος 2013 (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4110 -ΦΕΚ Α 17/23-1-2013)

Πολυνομοσχέδιο: ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167/2013 και η εγκύκλιος για τη διαθεσιμότητα

Πολυνομοσχέδιο – νόμος (4152/2013) – ΦΕΚ A 107/2013 (δείτε όλα τα σχετικά)

Καινούργιο χαράτσι στους εργοδότες (η εγκύκλιος)

Άκρως επικίνδυνη διάταξη: χωρίς γραμματέα θα διεξαχθεί η πολιτική δίκη στα πρωτοβάθμια δικαστήρια !!

Τα 2 ΦΕΚ της κατάργησης της ΕΡΤ

ΦΕΚ 2699 Β/23-10-2013: Κατασχέσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Ολη η απόφαση

 

 

Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας 1ΑΖ – Το σύνολο της εκλογικής νομοθεσίας από το 1844 έως σήμερα

Venice Cod OF GOOD PRACTICE IN ELECTORAL MATTERS –>Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου – Κώδικας Ορθών Πρακτικών επί εκλογικών ζητημάτων

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (τετραετίας) 

 

 

Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για το Χρέος και το Έλλειμμα

ΕΕ: Το δημόσιο πρέπει να πληρώσει για αγαθά και υπηρεσίες εντός 30 ημερών αλλιώς πρέπει να καταβάλει επιτόκιο υπερημερίας τουλάχιστον 8 % …

 

 

Η νομοθεσία περί ΑΟΖ, τα ΜΟΕ, όλες οι συμβάσεις που αφορούν το Θαλάσσιο Περιβάλλον και άλλα

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας /* Σύμβαση του Μοντέγκο Μπαίυ */ [τα ΦΕΚ]

Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου όπως κυρώθηκε με το Ν. 3003/2002

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2012/C 326/02) 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

 

 

Ο∆ΗΓΙΑ 2004/23/ΕΚ (δωρεά οργάνων κλπ)

ΝΟΜΟΣ 2737/ΦΕΚ 17Α/27.08.1999 (δωρεά οργάνων κλπ)

ΝΟΜΟΣ 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.6.2011 (δωρεά οργάνων κλπ)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/ΕΕ (δωρεά οργάνων κλπ)

Οδηγία 2010/53/ΕΕ (δωρεά οργάνων κλπ)

ΠΔ 26/2008 – ΦΕΚ 51/Α’/24.3.2008 (δωρεά οργάνων κλπ)

 

—–

 

 

– Διεθνής Νομοθεσία υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων & ενάντια στις διακρίσεις
1. Διεθνείς Συμβάσεις & Συνθήκες
Οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΟΗΕ – International Declaration on Human Rights

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά/Μορφωτικά Δικαιώματα – International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών διακρίσεως κατά των Γυναικών – Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

2. Ευρωπαϊκές Συμβάσεις & Συνθήκες – Συμβούλιο της Ευρώπης
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες (ΕΣΔΑ) – .pdf (αγγλικά), (ελληνικά), more..

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών – European Convention on the Exercise of Children’s Rights CETS No.:160 – (αγγλικός σύνδεσμος)

Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Τεκνοθεσία, 2008

2a. Δίκαιο Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
– Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ
– Συνθήκη του ‘Αμστερνταμ
– Συνθήκη της Λισαβώνας
– Οδηγίες
-.- για την ισότητα όλων των φύλων – Gender directive
-.- Οδηγία 78/2000 για ΜΗ-διακρίσεις σε εργασία & απασχόληση
-.- Οδηγία 2004/38/EC για την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων – Free Movement directive

1. Διεθνείς Συμβάσεις & Συνθήκες
Οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΟΗΕ – & σχετικές συμβάσεις
Universal Declaration of Human Rights – NEW YORK 10 December 1948 –
το πλήρες κείμενο αγγλικά: http://www.hri.org/docs/UDHR48.html
ελληνικά, .pdf – http://www.unhchr.ch/udhr/lang/grk.pdf
osmosis-intercultural.gr/artandhumanrights/el/anthrvpina-dikaivmata
σε πολυτονικό: http://udhrinunicode.org/d/udhr_ell_polytonic.html
THE GENERAL ASSEMBLY proclaims
THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.
Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Αρθρο 1. Ολα τα ανθρώπινα πλάσματα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Είναι προικισμένα με λογική και συνείδηση και πρέπει να φέρονται μεταξύ τους σε πνεύμα αδελφότητας.
Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
Αρθρο 2. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλεσθεί όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση όπως ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
* στο άρ. 7 της ίδιας Διακήρυξης που αναφέρει ότι «όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν εξίσου δικαίωμα στην προστασία του νόμου, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση»
Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, (Νέα Υόρκη, 16 Δεκεμβρίου 1966)
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Η Ελλάδα το δέχτηκε χωρίς καμιά επιφύλαξη και το ενσωμάτωσε με το Νόμο 2462/1997 (ΦΕΚ Α/25/1997).
Article 2:1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. (?).
Αρ. 2:1. Κάθε χώρα μέλος της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνει να σέβεται και να διασφαλίζει σε όλα τα άτομα εντός της επικράτειάς της και υποκείμενα στη δικαιοδωσία της τα δικαιώματα που αναγνωρίζει η παρούσα, χωρίς κανένα είδος διάκρισης, όπως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. (…)
Article 26: All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Αρ. 26: Ολα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και δικαιούνται ίσης προστασίας από το νόμο χωρίς καμία διάκριση. Ετσι ο νόμος θα απογορεύει κάθε διάκριση και εξασφαλίζει σε όλους ίση και αποτελεσματική προστασία ενάντια στις διακρίσεις για κάθε λόγο όπως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης.

– Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά/Μορφωτικά Δικαιώματα – International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Νέα Υόρκη, 16 Δεκεμβρίου 1966
& Ν.1532/1985 (ΦΕΚ Α/25/1985).
Article 2 : (?) 2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Αρ. 2: (..) 2. Οι Χώρες Μέλη της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνουν να εγγυώνται ότι τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παρούσα θα ασκούνται χωρίς κανένα είδος διάκρισης όπως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης.

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών διακρίσεως κατά των Γυναικών (Νέα Υόρκη, 18/12/1979)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Στις 18 Δεκεμβρίου 1979 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη “Σύμβαση εξάλειψης κάθε μορφής διακρίσεως κατά των γυναικών” (CEDAW), με την ομόφωνη απόφαση 34/180. Κυριαρχικό στοιχείο της είναι η εξάλειψη ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Η σύμβαση ισχύει από την 3η Σεπτεμβρίου 1981, σύμφωνα με το αρ. 27 της ίδιας.
Η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των γυναικών υπογράφτηκε από την Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη στις 2 Μαρτίου 1982 και κυρώθηκε νομοθετικά από τη Βουλή στις 30 Μαρτίου 1983 και ίσχυσε ως νόμος του κράτους από τις 30 Απριλίου 1983 με τον Νόμο 1342 του 1983 (Ελλ. Ν.1342/1983 – ΦΕΚ Α/39/1983))
H Επιτροπή Εξάλειψης Διακρίσεων Κατά Γυναικών ΕΕΔΚΓ (CEDAW) αποτελεί το νεότερο διεθνές δικαστήριο (στη κυριολεξία διεθνές δικαιοδοτικό όργανο) του ΟΗΕ και αποτελεί σήμερα Διεθνή Οργανισμό. Εδρεύει στη Νέα Υόρκη και συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο,’ Ιανουάριο και Ιούλιο και για χρονική περίοδο περίπου τριών εβδομάδων.
Τη παραπάνω σύμβαση ακολούθησε “Προαιρετικό Πρωτόκολλο” (Νέα Υόρκη, 6/10/1999) με το οποίο παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα (αναγνώριση δικαιώματος) να εξετάζει ατομικές προσφυγές και να εκδίδει αντίστοιχα τις “διαπιστώσεις” (views), (αποφάσεις). Και αυτό το “Προαιρετικό Πρωτόκολλο” επικύρωσε η Ελλάδα με τον Νόμο 2952 του 2001 (Ν.2952/2001 – ΦΕΚ Α/248/2001).
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, 20 Νοεμβρίου του 1989.
Η Ελλάδα την επικύρωσε με το Ν. 2101/92 (ΦΕΚ 92/2.12.92) στις 2 Δεκεμβρίου του 1992.

 

1. Ευρωπαϊκές Συμβάσεις & Συνθήκες
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες (ΕΣΔΑ)
The European Convention on Human Rights (ECHR) – το πλήρες κείμενο στα αγγλικά: hri.org/docs/ECHR50.html – ROME 4 November 1950, Council of Europe
Ελλ. Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α/256/1974).
— & its Protocols:
1ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Παρίσι, 20/3/1952) Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α/256/1974).
2ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 6/5/1963) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).
3ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 6/5/1963) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).
4ο – STRASBOURG 16 September 1963.
5ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 20/1/1966) Ν.Δ. 215/1974 (ΦΕΚ Α/365/1974).
6ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου (Στρασβούργο, 28/4/1983) ν. 2610/1998 (ΦΕΚ Α/110/1998).
7ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 22/11/1984) ν. 1705/1987 (ΦΕΚ Α/89/1987).
8ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Βιέννη, 19/3/1985) ν. 1841/1989 (ΦΕΚ Α/94/1989).
11ο Πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ (Στρασβούργο, 11/5/1994) ν. 2400/1996 (ΦΕΚ Α/96/1996).

Ευρωπαική σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, 1996,
κυρώθηκε με το ν. 2502/1997

 
Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες
Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους (Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Μεταναστών).
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2003.
Δεν εχει επικυρωθεί από την Ελλάδα. Η ΔΑ μαζεύει υπογραφές για την επικύρωση και πλήρη εφαρμογή της. (rectification)
Ευρωπαϊκή σύμβαση για την τεκνοθεσία
– Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Τεκνοθεσία, Μάρτιος 2008
Η αρχική σύμβαση για την τεκνοθεσία του 1967 περιόριζε το δικαίωμα τακνοθεσίας μόνο σε πανδρεμένα ζευγάρια ή σε μοναχικά άτομα. Τον Μάρτιο του 2008 η επιτροπή υπουργών ενάκρινε μια αναθεωρημένη Σύμβαση που αναγνωρίζει την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια – χωρίς να υποχρεώνει τα μέλη να επιτρέψουν αυτό το είδος υιοθεσίας.
το νέο άρθρο λέει περίπου..
2. States are free to extend the scope of this convention to same-sex couples who are married to each other or who have entered into a registered partnership together. They are also free to extend the scope of this convention to different-sex couples and same-sex couples who are living together in a stable relationship.
[ Οι χώρες-μέλη μπορούν να διευρύνουν το εύρος της σύμβασης αυτής σε ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συμβόλαιο συντροφικότητας και σε ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια που συγκατοικούν σε σταθερές σχέσεις.
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc07/EDOC11274.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/202.htm */EG

2. Δίκαιο Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης – Νίκαια, 7 Δεκεμβρίου 2000 (pdf, ελληνικά, 91K) – Charter of Fundamental Rights of the European Union (pdf, EG)
‘Αρθρο 21
Απαγόρευση διακρίσεων
1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Συνθήκη του ‘Αμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες σχετικές πράξεις (Αμστερνταμ, 2/10/1997)
http://europa.eu.int/eur-lex/el/treaties/dat/amsterdam.html
Ελλ. Ν.2691/1999 (ΦΕΚ Α/235/1999).
Προσχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης – απορρίφθηκε
Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβώνας, της 13 Δεκεμβρίου του 2007 ουσιαστικά αντικαθιστά το καταψηφισθέν Ευρωπαϊκό σύνταγμα και τροποποιεί τις υπάρχουσες συνθήκες..
Εγκρίθηκε στις 11 Ιουνίου 2008 από την Βουλή των Ελλήνων, έπειτα από την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας (250 υπέρ/42 κατά).
Η απόρριψή της από την Ιρλανδία την κάνει ανίσχυρη μέχρι να βρεθεί μια λύση. Για να ισχύσει την 1η Ιανουαρίου 2009, ή την πρώτη του μήνα που έπεται από την τελευταία επικύρωση (αν αυτή είναι αργότερα), αντικαθιστώντας τις παλαιότερες συνθήκες, θα πρέπει να τη δεχτούν όλες οι χώρες-μέλη της ΕΕ.
Τα καλά νέα είναι ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποκτά νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα.
Τα κακά νέα είναι ότι αναιρεί αρκετά εργασιακά δικαιώματα υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, όπως υπερβολικά πολλές ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, και πολλά είδη προσωρινής εργασίας..
επίσημο κείμενο
Βασικά σημεία

ανακοίνωση στη σελίδα του υπ. Εξωτερικών

Οδηγίες για την ισότητα κοινωνικών φύλων (gender)

Οδηγία για τις τηλεπικοινωνίες στην Ενωση

Οδηγία 78/2000 για ΜΗ-διακρίσεις σε εργασία & απασχόληση – πλήρες κείμενο αγγλικά – η οδηγία στα ελληνικά
Ελλ. Ν.3304/2005

Οδηγία 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής

Οδηγία 95/46/EK για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – ελλ.pdf – ελλ.html – en.pdf – fr.pdf
σχετικά.. :
* Οδηγός του Ευρωπαίου πολίτη για τα προσωπικά δεδομένα .pdf
* Ανοιχτός διάλογος της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης για το νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για τη συλλογή απόψεων σχετικά με τις νέες προκλήσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, για τη διατήρηση συνοπτικού και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρώπης. Αναμένονται συμμετοχές από πολίτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές. Λήξη 31/12/2009 – http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0003_en.htm (αγγλικά)

Οδηγία 2004/38/EC για την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων (Ιούνιος 2004)
(DIRECTIVE ON FREE MOVEMENT) – Ισχύει απο 1ης Μαϊου 2006 !
Το τελικό κείμενο δημοσιεύτηκε, .. & στο παρακάτω ηλεκτρονικό έγγραφο (αγγλικά).
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_229/l_22920040629en00350048.pdf
Μεταξύ άλλων υποστηρίζει πλήρως την επανένωση οικογένειας και διευρύνει την έννοια της οικογένειας. Απαγορεύει κάθε διάκριση στη μετακίνηση προσώπων και στην επανένωση οικογένειας.. και λόγω σεξουαλικής ταυτότητας/επιλογής, φύλου..
Ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα “επανένωσης οικογένειας” και στα αναγνωρισμένα (σε άλλη χώρα) ομοφυλόφιλα ζευγάρια, κι έτσι κάθε άνθρωπος που κατάφερε να παντρευτεί ένα ευρωπαίο πολίτη, αποκτά δικαιώματα παραμονής και εργασίας στην ΕΕ. Και εσεις που διαβάζετε.. και ξέρετε καλύτερα τα δικαιώματα αναγνώρισης οικογένειας και ως “μη-δηλωμένη μακροπρόθεσμη συγκατοίκιση” .. ξέρετε κάτι παραπάνω (μην το πειτε στις γνωστές ομόφοβες ελληνικές αρχες, μμε κλπ.. θα τα κάνουν πάνω τους!)
Η Οδηγία έχει ψηφιστεί και υπογραφεί από όλα τα μέλη της ΕΕ και φυσικά και από την Ελλάδα το 2004, και ισχύει απο 1ης Μαϊου 2006 σε όλη την ΕΕ ανεξάρτητα από τοπικούς νόμους ενσωμάτωσης.
περισσότερα..
Gay Couples Gain Right Of Movement Throughout Europe

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Για την εναρμόνιση σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίας [περισσότερα (αγγλικά)] ..

3. ειδικά θέματα:
– βασικά μη-διαπραγματεύσιμα ανθρώπινα δικαιώματα
– για την ισοτιμία & τις μη-διακρίσεις
– για την ισότητα κοινωνικών φύλων (gender)
– Eυρωπαϊκή ‘Eνωση – Kοινοτικό Kεκτημένο
– το βασικό δικαίωμα στην ίδρυση οικογένειας

4. Ευρωπαϊκή & Διεθνής & νομολογία

European anti-discrimination law review (European Court of Justice and European Court of Human Rights, etc.) ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm

ε. γενικές ιστοσελίδες για τα δικαιώματα

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.