Οδηγία 2010/53/ΕΕ (δωρεά οργάνων κλπ)

32010L0045(01)R(01)

Διορθωτικό στην οδηγία 2010/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010 , σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ( ΕΕ L 207 της 6.8.2010 ) 

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 16/09/2010 σ. 0068 – 0068

 

Διορθωτικό στην οδηγία 2010/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 207 της 6ης Αυγούστου 2010)

Στο εξώφυλλο, στον τίτλο:

αντί:

“Οδηγία 2010/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, …”

διάβαζε:

“Οδηγία 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, …”.

Στη σελίδα 14, στον τίτλο:

αντί:

“ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 2010 …”

διάβαζε:

“ΟΔΗΓΙΑ 2010/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Ιουλίου 2010 …”.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0045(01)R(01):EL:HTML

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.