Αίτηση ακύρωσης πράξης μεταβίβασης των εκτάσεων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, της μαρίνας Ελληνικού και του (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής στο ΤΑΙΠΕΔ

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Θωμόπουλου Αριστείδη του Σπυρίδωνος, πρώην δημοτικού συμβούλου Αλίμου, κατοίκου Αλίμου,..
2. Δάνου Ανδρέα του Λουίζου, κατοίκου Ελληνικού, ..
3. Κίνια Σπυρίδωνα του Επαμεινώνδα, κατοίκου Ελληνικού, …
4 Χαλικιά Σοφίας του Αντωνίου, κατοίκου Αλίμου, ..
5. Ταστάνη Αναστασίου του Παναγιώτη, Δημοτικoύ Συμβούλου Γλυφάδας, κατοίκου Γλυφάδας, ..
6. Μπουσουλέγκα Αλέξανδρου κατοίκου Γλυφάδας, …
7. Τζιγκουνάκη Νικολάου του Ζαχαρία, κατοίκου Αργυρούπολης, …
8. Τότσικα Παναγιώτη του Γεωργίου, κατοίκου Ηλιούπολης, …
9. Ιατρίδου Μαρίας Ελένης του Σταύρου, κατοίκου Π..Φαλήρου, ..
10. Δουκίδου Ελένης του Εμμανουήλ , κατοίκου Π..Φαλήρου, ..

ΚΑΤΑ

1.Της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, εδρεύουσας στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης
2.Του Υπουργού Οικονομικών,
3.Του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
4.Του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
5. Του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας..

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των ανωτέρω Υπουργών υπ’ αριθμ. 225/7.1.2013 (ΦΕΚ Β 15/10.1.2013) «Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσία του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, και κάθε συναφούς και συνεφελκομένης πράξεως ή παραλείψεως.

______________________________________________________________________

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την προσβαλλόμενη μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφάνειας και το 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, των εκτάσεων και εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, της μαρίνας Ελληνικού και του (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής.

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ι. Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 42 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ Α 66) και το άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α 70) ) οι οποίοι προβλέπουν « για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου …. στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. απαιτείται τυπικός νόμος».

ΙΙ. ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ, ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Τα τμήματα των επίδικων εκτάσεων τα οποία είναι κοινόχρηστα δηλ ο αιγιαλός 3.250μ, η παραλία, η χερσαία ζώνη της μαρίνας εμβαδού 529.792,60 τ.μ. ,τα δημόσια δάση και δημόσιες δασικές εκτάσεις υπάγονται στη δημόσια περιουσία του κράτους-δημόσια κτήση (domain public), η οποία είναι αναπαλλοτρίωτη
Η ιδιαίτερη προστασία της δημόσιας περιουσίας και το βασικά αναπαλλοτρίωτο αυτής πρέπει να θεωρηθεί ότι προκύπτει ερμηνευτικά από το συνδυασμό των ακόλουθων συνταγματικών ρυθμίσεων και αρχών.
α) Από την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 Συντ
β) Από την πρόσφατα εισαχθείσα ρητώς αρχή του κοινωνικού κράτους κατά το άρθρο 25 παρ,1 εδ. α΄Συντ.
γ) εν τέλει όμως,και από την ίδια την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας ως βάσης του δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρο1 παρ.2 Σ.)

ΙΙΙ. Η προσβαλλομένη πράξη και οι εξουσιοδοτικοί αυτής νόμοι παραβιάζουν το συνταγματικό δικαίωμά μας στο φυσικό περιβάλλον ( άρθρο 24 παρ. 1Σ).

ΙV. Παράβαση από την προσβαλλομένη και τις εξουσιοδοτικές αυτής διατάξεις των συνταγματικών επιταγών των άρθρων 1 παρ. 2, 24 παρ.1 και 25 παρ.2 Σ.

V.ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Την Προσβαλλόμενη δεν υπογράφει ο Υπουργός Πολιτισμού παρόλο πού στην μεταβιβαζόμενη έκταση υπάρχουν πολύ σημαντικοί Αρχαιολογικοί χώροι χαρακτηρισμένοι ή μη.

VΙ .Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 1 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153), εκτελεστικού νόμου του άρθρου 18 παρ 1 του Συντάγματος.

VIΙ Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 2 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153), εκτελεστικού νόμου του άρθρου 18 παρ 1 του Συντάγματος.

VIII. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (παραβίαση του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985)

IX. ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡ 2 ΕΔ. β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (αντισυνταγματική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης αντί κανονιστικού προεδρικού διατάγματος)
2. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Ως προς την προσβολή της άνω πράξεως έχουμε έννομο συμφέρον δεδομένου ότι είμαστε κάτοικοι των όμορων της επίδικης έκτασης περιοχών καθώς και της ευρύτερης περιοχής.
Διακυβεύεται δε κατά τρόπο άμεσο εκ της πωλήσεως της επίδικης έκτασης μέσω της προσβαλλομένης η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων των ακτών, του τοπίου και των αρχαιοτήτων καθώς και η ποιότητα της ζωής μας λόγω της υπέρμετρης δόμησης και της εντατικής οικιστικής ανάπτυξης της εν λόγω έκτασης. Συνεπώς νομίμως ασκούμε το συνταγματικό δικαίωμα μας στο περιβάλλον. Διακυβεύεται ακόμη η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και η απόλαυση των κοινοχρήστων πραγμάτων λόγω της παραχώρησης τους σε ιδιώτες. Επιπλέον ως Έλληνες πολίτες νομιμοποιούμαστε στην άσκηση της παρούσας αίτησης καθώς η προσβαλλόμενη βλάπτει το δημόσιο συμφέρον και αντίκειται στην έννοια της κυριαρχίας
3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μ την προσβαλλόμενη μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», το δικαίωμα της επιφανείας, όπως περιγράφεται στα άρθρα 18 έως 26 του ν. 3986/2011, επί των ακινήτων που περιγράφονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4062/2012(Α΄ 70) και τα οποία συγκροτούν από κοινού την έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού − Αγ. Κοσμά, για χρονική διάρκεια 99 ετών, αρχομένη από τη σύσταση του δικαιώματος. Ειδικότερα μεταβιβάζεται το ως άνω δικαίωμα επιφανείας επί:
.α. των ακινήτων και των επ’ αυτών κτηρίων και εγκαταστάσεων, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας(Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής, εμβαδού 426.011,22 τ.μ. όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία Ε1΄,75, 73΄, 54΄, Ε1 ….. Ε64΄, ακτογραμμή, Ε1΄, καθώς και του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγ.Κοσμά Αττικής, εμβαδού 529.792,60 τ.μ., όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία Ε64΄, Ε64, Ε65 … Ε146, ακτογραμμή, Ε64΄, αντιστοίχως, στα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και δημοσιεύθηκαν σε φωτοσμίκρυνση με τον ν.4062/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, συνολικής έκτασης 5.249.873,49 τ.μ., το οποίο προσδιορίζεται κατά τα όρια του και απεικονίζεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, …., 317,318, 319, 1 στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και δημοσιεύθηκε σε φωτοσμίκρυνση με τον ν. 4062/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου.
3. Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο σε σύμβαση αυτούσιας διανομής των κοινών ακινήτων της παραγράφου 1 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ή των ειδικών διαδόχων αυτής, κατά τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του καθενός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 798 επ. ΑΚ, ύστερα από την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 4062/2012.
4. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης του δικαιώματος επιφανείας επί των ακινήτων της παραγράφου 1, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 3986/2011.

Με το άρθρο 42 του ν.3943, (ΦΕΚ Α΄-66-31/3/2011) συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» στην οποία περιέρχεται η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού.
Η παρ. 6 του ιδίου άρθρου προβλέπει Για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, στην Εταιρεία απαιτείται τυπικός νόμος, ο οποίος αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο

Με την υπ. αριθ. 187/6-9-2011 (ΦΕΚ 2061/Β/16.9.2011) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσία του Δημοσίου» το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Την 8-12-2011 το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ΜΕΣΩ ΑΓΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Ή ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»
Με το άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α/70) παραχωρείται στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» η χρήση διοίκηση διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των επ αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας του Αγ. Κοσμά (426.011,22τμ) και η μαρίνα του Αγ. Κοσμά (529.792,60τμ).
Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.3943/2011 εφαρμόζονται για όλα τα ακίνητα που ορίζονται στο παρόν άρθρο δηλ μεταξύ άλλων για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, στην Εταιρεία απαιτείται τυπικός νόμος, ο οποίος αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο

4. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ι. Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 42 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ Α 66) και το άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α 70)
Το δικαίωμα επιφάνειας είναι εμπράγματο δικαίωμα που προσφέρει στο δικαιούχο, για ολόκληρη τη συμφωνημένη διάρκειά του, τις εξουσίες που παρέχει και το δικαίωμα κυριότητας, ενώ μπορεί να μεταβιβασθεί ελεύθερα σε τρίτους. Παρέχει το δικαίωμα για σύσταση εμπραγμάτων εξασφαλίσεων επί του ακινήτου στο οποίο συστήνεται, ώστε να είναι εφικτή η χρηματοδότηση του δικαιούχου.
Είναι προφανές ότι η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ του δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια (δηλ. εμπράγματου δικαίωμα που προσφέρει στο δικαιούχο, για ολόκληρη τη συμφωνημένη διάρκειά του, τις εξουσίες που παρέχει και το δικαίωμα κυριότητας) καθώς και της μεταβίβασης ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, των ακινήτων των οποίων η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έχει περιέλθει στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε, αποσκοπεί στην μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε, παρακάμπτοντας τα προβλεπόμενα από το άρθρο 42 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ Α 66) και το άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α 70 ) ότι « για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου …. στην Εταιρεία απαιτείται τυπικός νόμος».
Κανένας τέτοιος νόμος δεν έχει εκδοθεί.
Επομένως η προσβαλλόμενη είναι άκυρη ως αντικείμενη στο άρθρο 42 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ Α 66) και το άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α 70 )

ΙΙ. ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ, ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Τα τμήματα των επίδικων εκτάσεων τα οποία είναι κοινόχρηστα δηλ ο αιγιαλός 3.250μ, η παραλία, η χερσαία ζώνη της μαρίνας εμβαδού 529.792,60 τ.μ.,τα δημόσια δάση και δημόσιες δασικές εκτάσεις υπάγονται στη δημόσια περιουσία του κράτους-δημόσια κτήση (domain public), η οποία είναι αναπαλλοτρίωτη
Τα εν λόγω δημόσια πράγματα εντάσσονται κατ’ αρχήν στη δημόσια κυριότητα και συνιστούν τη δημόσια περιουσία του κράτους (σε αντίθεση με την ιδιωτική περιουσία αυτού, τον fiscus), καθώς στην περίπτωση αυτή προκρίνεται η άμεση εξυπηρέτηση δι’ αυτών δημοσίων σκοπών (χρήσης από το κοινό ή κάλυψης κοινωνικών και διοικητικών αναγκών) και όχι απλώς η δια των εσόδων τους ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών. Κατ΄ αυτήν την έννοια, τα εν λόγω δημόσια πράγματα είναι βασικά αναπαλλοτρίωτα, αμεταβίβαστα και εκτός συναλλαγής κατά τη διάταξη του άρθρου 966 Α.Κ.
Απαγορεύεται η μεταβίβαση πράγματος εκτός συναλλαγής. Κατά συνέπεια σχετική δικαιοπραξία μεταβιβάσεως είναι κατά την ΑΚ 174, από την αρχή άκυρη (ΣτΕ 2286/1965)
Η ιδιαίτερη προστασία της δημόσιας περιουσίας και το βασικά αναπαλλοτρίωτο αυτής πρέπει να θεωρηθεί ότι προκύπτει ερμηνευτικά από το συνδυασμό των ακόλουθων συνταγματικών ρυθμίσεων και αρχών.
α) Από την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 Συντ. αφού η αφαίρεση δημοσίου πράγματος από τη δημόσια περιουσία και η μεταβίβαση και παραχώρηση αυτού σε ιδιώτες, (όπως εν προκειμένω με το Ελληνικό) σε συνδυασμό και με τον τρόπο διαχείρισης αυτού από τον ιδιωτικό κύριο, είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει στην άρση της δημοσίας χρήσης του και της ελεύθερης πρόσβασης πολιτών σε αυτό και απόλαυσής του (πράγμα εξαιρετικά προφανές στην περίπτωση ιδίως των κοινοχρήστων πραγμάτων και στη ματαίωση της εξυπηρέτησης των δημοσίων σκοπών, ιδίως μάλιστα όταν αυτοί προσανατολίζονται στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, ιδιαίτερα ουσιωδών για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε πολίτη όπως το περιβάλλον και η προστασία του. Αντί για Μητροπολιτικό πάρκο που θα ανακουφίζει όλη την Αττική ως ελεύθερος χώρος και χώρος πρασίνου και πολιτισμού, το Ελληνικό διά της μεταβιβάσεώς του και παραχώρησής του σε τρίτους ιδιώτες, θα μετατραπεί σε μια πόλη 10.000 κατοίκων με όλη την κτιριακή και κυκλοφοριακή επιβάρυνση που αυτό θα επιφέρει.
β) Από την πρόσφατα εισαχθείσα ρητώς αρχή του κοινωνικού κράτους κατά το άρθρο 25 παρ,1 εδ. α΄Συντ. 1975/1985/2001 («αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου»).
Η διάταξη αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως θέτουσα ένα εγγενές όριο στην άσκηση των ιδιοκτησιακών και επιχειρηματικών δικαιωμάτων, κατά τρόπο ώστε η άσκηση αυτών να μην οδηγεί στη ματαίωση των δημόσιων σκοπών και ιδίως εκείνων που τίθενται υπέρ του κοινωνικού συνόλου και της κοινωνικής και συλλογικής απόλαυσης ορισμένων δημοσίων αγαθών και το οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς να μην αίρει την αρχή της κοινωνικής προστασίας.
γ) εν τέλει όμως,και από την ίδια την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας ως βάσης του δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρο1 παρ.2 Σ.) δεδομένου ότι,όπως βάσιμα υποστηρίζεται, η συγκρότηση της δημόσιας περιουσίας ως ουσιώδους προϋπόθεσης για την εξυπηρέτηση δημοσίων σκοπών και προορισμών δεν εκκινεί από το δικαίωμα στην ιδιοκτησία (άρθρο 17 Σ) αλλά από την ίδια την έννοια της (εσωτερικής) κρατικής κυριαρχίας και της ασκήσεως αυτής.
(πρβλ. και σχετική γνωμοδότηση του επίτιμου Αντιπροέδρου του ΣτΕ Μιχαήλ Δεκλερή, με τίτλο «Η ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Κτήσεως»

ΙΙΙ. Η προσβαλλομένη πράξη και οι εξουσιοδοτικοί αυτής νόμοι παραβιάζουν το συνταγματικό δικαίωμά μας στο φυσικό περιβάλλον ( άρθρο 24 παρ. 1Σ).
Η προοπτική παραχώρησης σε τρίτους περιουσιακών δικαιωμάτων στο Ελληνικό θα προκαλέσει την σημαντική επιδείνωση περιβαλλοντικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας , αφού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν 4062/2012 αλλά και με άλλες διατάξεις του ν 3986/ 2011 θα ενισχυθεί υπέρμετρα η δόμηση στην επίδικη περιοχή θα γίνουν εκτεταμένες προσχώσεις στη θάλασσα και θα αποδυναμωθεί το ήδη υφιστάμενο περιβαλλοντικό κεκτημένο..

ΙV. Παράβαση από την προσβαλλομένη και τις εξουσιοδοτικές αυτής διατάξεις των συνταγματικών επιταγών των άρθρων 1 παρ. 2, 24 παρ.1 και 25 παρ.2 Σ.
Πάγιοι και θεμελιώδεις σκοποί του Ελληνικού Κράτους ως κράτους δικαίου, όπως αυτοί προκύπτουν από τις οικείες συνταγματικές διατάξεις είναι α) η κυριαρχία (αρ. 1 παρ. 2) , β) η βιωσιμότητα (αρ. 24 παρ. 1) γ) το κοινωνικό κράτος δικαίου (αρ. 25 παρ. 2).
«Το Ελληνικό Κράτος, για να είναι κυρίαρχο, πρέπει να διαθέτει την αναγκαία εδαφική επικράτεια, η οποία κατά την πάγια συνταγματική θεωρία αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτού και επί της οποίας ασκεί ανά πάσα στιγμή κυρίαρχη εξουσία. Η επικράτεια αυτή αποτελεί το μόνιμο πυρήνα του κράτους και πρέπει να παραμένει ανέπαφη.»
«Για να είναι βιώσιμο το Ελληνικό Κράτος πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο των ουσιωδών στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, ώστε αυτά να μεταβιβάζονται ακέραια στις επόμενες γενιές.»
«Ο χαρακτήρας του ελληνικού κράτους, ως κοινωνικού κράτους δικαίου, δημιουργεί σε αυτό τη συνταγματική υποχρέωση να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες την παροχή όλων εκείνων των δημοσίων υπηρεσιών που προσιδιάζουν σε ένα σύγχρονο κράτος και δη κατά τρόπο ασφαλή, συνεχή και φθηνό.»Είναι προφανές ότι τα ως εκ των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών άρρηκτα συνδεδεμένα με τους σκοπούς της κυριαρχίας και της βιωσιμότητας ακίνητα ή πλέγματα ακινήτων, όπως οι λιμένες, ο αιγιαλός και τα δάση δεν είναι δυνατόν να εξέλθουν της δημόσιας περιουσίας του κράτους ως υποστηρικτικής της κυριαρχικής εξουσίας αυτού.

V.ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Την Προσβαλλόμενη δεν υπογράφει ο Υπουργός Πολιτισμού παρόλο πού στην μεταβιβαζόμενη έκταση υπάρχουν πολύ σημαντικοί Αρχαιολογικοί χώροι χαρακτηρισμένοι ή μη.

Οι Αρχαιολογικοί θησαυροί της μεταβιβαζόμενης έκτασης

α)Χερσόνησος Αγίου Κοσμά

Η Χερσόνησος του Αγίου Κοσμά είναι κηρυγμένος Αρχαιολογικός Χώρος (ΦΕΚ 265Β’/1957)

Εκεί υπήρξε ένας από τους πρώτους παράλιους Οικισμούς της Πρωτοελλαδικής περιόδου (2.800-2300 π..Χ.) στην Αττική, από Κυκλαδίτες αποίκους. Έχουν εντοπιστεί κατοικίες, εργαστήρια, νεκροταφείο κλπ. Η ανασκαφή στο Ακρωτήριο του Αγίου Κοσμά
έφερε στο φώς έναν Προϊστορικό Οικισμό και νεκροταφείο που ανήκουν χρονικά στην εποχή του Χαλκού. Η εγκατάσταση στην Χερσόνησο ξεκινάει το 2.300 π..Χ. , συνεχίζεται με επέκταση του Οικισμού σε όλη τη διάρκεια της Πρωτοελλαδικής περιόδου στην αρχή της Μεσοελλαδικής περιόδου. Ο Οικισμός καταστρέφεται βίαια από φωτιά και μένει ακατοίκητος μέχρι την Υστεροελλαδική Εποχή, οπότε, γύρω στο 1500 π..Χ. ξαναρχίζει η εγκατάσταση έως ότου εγκαταλειφθεί ο χώρος οριστικά γύρω στο 1200 π..Χ..

Από το 1930 μέχρι το 1950, ξεκινώντας από το σημείο που ενώνεται η χερσόνησος με την στεριά, πραγματοποιείται ανασκαφή και αποκαλύπτονται 32 τάφοι. Το βόρειο νεκροταφείο απλώνεται σε μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια ενώ το απώτερο τμήμα του είναι βυθισμένο. Όσον αφορά τον Οικισμό του Αγίου Κοσμά, αυτός αναπτύχθηκε σε τέσσερις διακριτές φάσεις. Στην τελική φάση του Οικισμού παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα σπίτια έχουν σχήμα μεγάρου και ο οικισμός ενισχύει την αμυντική του θέση με κυκλώπειο τοίχο που τον περιστοιχίζει, κοινά χαρακτηριστικά και άλλων Υστεροελλαδικών Οικισμών.

β) Αρχαιότητες στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού
Η περιοχή του παλιού αεροδρομίου της Αθήνας θεωρείται πως ονομάστηκε Ελληνικό
από το ταφικό μνημείο του Ελληνικού του 4ου αιώνα π.Χ., που ήταν ορατό από την
αρχαιότητα μέχρι και τη δεκαετία του ’60 όταν μεταφέρθηκε πέτρα – πέτρα (πρόκειται για
την 1η μεταφορά αρχαίου κτίσματος στην Ελλάδα) στην Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας, επειδή εμπόδιζε την επέκταση του Αεροδρομίου. Το μνημείο του
Ελληνικού, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένας εντυπωσιακός ταφικός περίβολος που
ανήκε σε μια εύπορη οικογένεια που έζησε κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα στην περιοχή,
δέσποζε και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, με αποτέλεσμα, όπως συνέβη σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας, η προσωνυμία Ελληνικό να παραμείνει για να
προσδιορίζει ένα ελληνικό αρχαίο μνημείο.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κείμενο της Κωνσταντίνας Καζά –Παπαγεωργίου , Αρχαιολόγου της ΚΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και κλασσικών Αρχαιοτήτων(βλ. Λεύκωμα «Αργυρούπολη- Όψεις της ιστορίας της πόλης»- Ελληνικές Εκδόσεις 2006,) «…από τα έως τώρα ανασκαφικά δεδομένα, προκύπτει ότι ένας από τους δύο πυρήνες του αρχαίου Δήμου Ευωνύμου (νότιο κέντρο) βρίσκεται στα όρια του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της 129 Π.Υ Αεροπορικής Βάσης της ίδιας περιοχής, γύρω από τον λόφο Χασάνι. Πριν εγκατασταθεί το αεροδρόμιο σε αυτή τη θέση, όλη η περιοχή ανήκε στο χωριό Χασάνι, οι κάτοικοι του οποίου απομακρύνθηκαν και η γη τους με τα σπίτια τους απαλλοτριώθηκαν για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο του Ελληνικού τώρα πλέον η περιοχή του χωριού Χασάνι κατά ένα μέρος ανήκει στην Ελληνική

Αεροπορική Βάση, κατά δεύτερο στην πρώην αμερικάνικη Βάση και κατά τρίτο στον χώρο του πρώην αεροδρομίου… Από την αρχική μορφή της περιοχής έχει απομείνει ένας λόφος που θυμίζει το παλιό τοπίο, αν και οι διαστάσεις του αυξήθηκαν υπερβολικά από τη συστηματική απόρριψη μπάζων στην κορυφή και τις πλαγιές του. Παρ’ όλα αυτά στην νότια πλευρά του διακρίνεται αρχαίος τοίχος που ακολουθεί το περίγραμμα του λόφου σε μήκος 30μ, ενώ στη δυτική πλευρά του υπάρχουν φυσικά σπηλαιώματα που χρήζουν έρευνας. Στα καθαρά σημεία του λόφου παρατηρούνται άφθονα θραύσματα αγγείων των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, τα οποία παραπέμπουν σε εντατική χρήση του χώρου σε όλες τις χρονικές περιόδους.

Σε μικρή απόσταση στα βόρεια του λόφου Χασάνι, εκεί όπου σήμερα λειτουργεί το αμαξοστάσιο του Tραμ, στο τέρμα της οδού Αεροπορίας, κατά τις εργασίες εγκατάστασης του αμαξοστασίου το 2003-2004, αποκαλύφθηκε εκτεταμένο νεκροταφείο των Ύστερων Γεωμετρικών, Αρχαϊκών και Κλασσικών χρόνων. Ανακαλύφθηκαν 130 τάφοι όλων των τύπων… δυο ταφικοί περίβολοι με σημαντικά επιτύμβια μνημεία και πλήθος αγγείων που είχαν προσφερθεί ως κτερίσματα στους νεκρούς του νεκροταφείου. Ανάμεσα στα κτερίσματα ιδιαίτερης σημασίας είναι ένα δικαστικό πινάκιο που φέρει την υπογραφή ΑΓΗΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΕΥΣ….»
Σήμερα, τα επιτάφια γλυπτά του ταφικού περιβόλου φιλοξενούνται στην υπαίθρια έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά. «Τέτοιο εύρημα», σημειώνεται από την ανασκαφέα, «είχε να βρεθεί σχεδόν εκατό χρόνια, από την εποχή των ανασκαφών του
νεκροταφείου του Κεραμεικού». Κι αυτό γιατί σώθηκε μπροστά του ολόκληρος ο γλυπτός διάκοσμος που τον στόλιζε στην αρχαιότητα, όπως οι δύο ναϊσκόμορφες στήλες, μία ανθεμωτή και δύο μαρμάρινες λήκυθοι.
«Η ανασκαφή του νεκροταφείου δεν εξαντλήθηκε, δεδομένου ότι ερευνήθηκαν μόνο οι χώροι, των οποίων η χρήση ήταν απαραίτητη για τα έργα της εγκατάστασης του αμαξοστασίου του Τραμ.

Με το νεκροταφείο που ανασκάφθηκε στο χώρο του αμαξοστασίου του Τραμ έχει άμεση σχέση η ομάδα των τάφων που έχει αποκαλυφθεί στον ανατολικό τομέα του γηπέδου της 129 Π.Υ Αεροπορικής βάσης στο Ελληνικό, σε μικρή απόσταση από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.»

Εντυπωσιακές αρχαιότητες έφερε όμως στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη της κ. Καζά-Παπαγεωργίου και κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη δημιουργία των σταθμών του Μετρό Αργυρούπολης. Όπου αποκαλύφθηκε τμήμα νεκροταφείου των κλασικών χρόνων και ακριβώς απέναντι από το σταθμό του Μετρό Αργυρούπολης ταφικοί περίβολοι δίπλα στην αρχαία αστική οδό, η οποία σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με τη σημερινή λεωφόρο Βουλιαγμένης «Από τη δεκαετία του 1960 αλλά και το 1987,1990 και 1994, αποκαλύφθηκαν σταδιακά σε διάφορα σημεία του ανατολικού τομέα της Αεροπορικής Βάσης, ταφικές πυρές, εγχυτρισμοί, σαρκοφάγοι και απλοί λακκοειδείς τάφοι που χρονολογούνται από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π..Χ.. Διαπιστώθηκαν επίσης και
λείψανα ενός ταφικού περιβόλου, από τον οποίο σώζεται στη θέση του ισχυρό βάθρο. Σε κοντινά του σημεία βρέθηκαν τμήματα από δυο επιτύμβιες στήλες που σώζουν μερικώς ανά μία ανάγλυφη κεφαλή, τα οποία προέρχονται από τον γλυπτόδιάκοσμος του μνημείου…”

Σχετικά πρόσφατα, κατά τις εργασίες των Ολυμπιακών έργων στο χώρο εντοπίστηκε τμήμα αρχαίου λατομείου που «έκρυβε» πολλούς σπασμένους αμφορείς και ένα θησαυρό χάλκινων νομισμάτων του 4ου π.Χ. αιώνα.Από το πλήθος των ευρημάτων που έχουν έρθει στο φως εντός και γύρω από την περιοχή του πρώην Αεροδρομίου, γίνεται φανερό ότι αναμένεται να εντοπισθούν και άλλες αρχαιότητες,
VΙ .Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 1 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153), εκτελεστικού νόμου του άρθρου 18 παρ 1 του Συντάγματος.
Με την προσβαλλόμενη μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου μεταξύ άλλων και της Κωλιάδας άκρας του Αγ. Κοσμά χαρακτηρισμένου αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 265/Β/1957 ) και για το λόγο αυτό αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 1 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153) , εκτελεστικού νόμου του άρθρου18 παρ 1 του Συντάγματος, ο οποίος επιτάσσει ότι «Τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας»

VIΙ Η προσβαλλόμενη αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 2 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153), εκτελεστικού νόμου του άρθρου 18 παρ 1 του Συντάγματος.
Ακόμη με την προσβαλλόμενη μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφανείας μεταξύ άλλων και των ανασκαφέντων χώρων και των αποκαλυφθέντων αρχαιολογικών ευρημάτων της επίδικης έκτασης.
Στην αιτιολογική έκθεση του ν 3986/2011( ΦΕΚ Α ) όσον αφορά το θεσμό της επιφάνειας (άρθρα 18-26) αναφέρεται ότι «Η επιφάνεια είναι, όπως προκύπτει από τον ίδιο τον όρο, το εμπράγματο δικαίωμα που παρέχει στο δικαιούχο χωριστή κυριότητα (με μέγιστη όμως εκ του νόμου χρονική διάρκεια) επί των κτισμάτων που υπάρχουν ή θα κατασκευασθούν. Τέτοια κτίσματα μπορεί να είναι οποιασδήποτε φύσης οικοδόμημα ή εγκατάσταση, π.χ. κτίριο, δεξαμενή, υπόστεγο, πάρκινγκ, γέφυρα, σήραγγα, μνημείο,….»
Επομένως η προσβαλλομένη αντίκειται στο άρθρο 7, παρ 2 του ν 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153) , εκτελεστικού νόμου του άρθρου18 παρ1 του Συντάγματος ο οποίος επιτάσσει ότι «Τα ακίνητα αρχαία που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας»

VIII. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(παραβίαση του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985)
Κατά το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει προβλεφθεί ως ουσιώδης τύπος για κάθε κανονιστική πράξη η αναγραφή στο προοίμιό της του μεγέθους της δαπάνης που η θέσπισή της συνεπάγεται, επί ποινή ακυρότητάς της, εκτός εάν προδήλως δεν συνεπάγεται η εν λόγω πράξη οικονομική επιβάρυνση (βλ. σχετικά ΣτΕ (Ολομέλεια) 3217-8/2003, πρβλ. ΣτΕ 1770/2011, 216/2011).
Στο προοίμιο της παρούσας προβλέπεται ότι από την έκδοσή της δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3986/2011, με τον οποίον ιδρύθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., «Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας…».
Συνεπώς έχει προβλεφθεί ότι τα έσοδα από την αξιοποίηση-εκποίηση του Ελληνικού και των λοιπών συναφών με αυτό περιουσιακών στοιχείων, προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους.
Δεδομένου λοιπόν ότι το δημόσιο θα στερηθεί πλήρως τα έσοδα που απεκόμιζε από το Ελληνικό και τους λοιπούς συναφούς με αυτό χώρους, ως βασικός μέτοχος, προκύπτει απώλεια εσόδων, άρα δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό και η προσβαλλόμενη, κρίνοντας διαφορετικά, κατέστη ακυρωτέα.

IX. ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡ 2 ΕΔ. β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
(αντισυνταγματική εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης αντί κανονιστικού προεδρικού διατάγματος)
Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.1 του ν.3871/2010 η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) δύναται να αποφασίζει την αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του ν.3049/2002.»
Περαιτέρω, με το ν.3986/2011 προβλέφθηκε ότι στο υπό κρίση Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς Αντάλλαγμα . α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 του άρθρου 6Α του ν.2362/1995 (Α 247).
Επομένως, η δοθείσα γενική και αόριστη εξουσιοδότηση στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση να ρυθμίσει όπως η ίδια κρίνει χωρίς κανένα, έστω και γενικό προσδιορισμό του αντικειμένου της ρύθμισης από κάποιο κανόνα δικαίου στο κείμενο του νόμου, δεν κείται απλώς πολύ πέραν του επιτρεπομένου πεδίου μιας νομοθετικής εξουσιοδότησης, αλλά ουσιαστικά συνιστά πρόσκληση στην διοίκηση να νομοθετήσει πρωτογενώς.

Κατά συνέπεια, η προσβαλλομένη πράξη εκδόθηκε από την διοίκηση κατά νόσφιση νομοθετικής εξουσίας σε αντίθεση με τα άρθρα 26 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος και πρέπει, για το λόγο αυτό, να ακυρωθεί.

Περαιτέρω η νομοθετική εξουσιοδότηση βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη είναι, σε κάθε περίπτωση, αντίθετη με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδ.β του Συντάγματος, με την οποία παρέχεται στον κοινό νομοθέτη το δικαίωμα του να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην εκτελεστική εξουσία, κατ΄αρχήν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας . Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος προβλέπονται οι όροι υπό τους οποίους και άλλα όργανα της διοίκησης, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, μπορούν να εκδίδουν κατ΄ εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις και τα όρια εντός των οποίων μπορεί να ασκείται η εξουσία αυτή, ως εξής. «…Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικά θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό..».
Συνεπώς με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος μόνον κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται να οριστούν ως φορείς της κατ΄ εξουσιοδότηση ασκούμενης νομοθετικής αρμοδιότητος και άλλα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως εφόσον πρόκειται για ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό (βλ. ΣτΕ Ολομ 1892/2010, ΣτΕ Ολομ. 3973/2009). Ως «ειδικότερα» θέματα, για τη ρύθμιση των οποίων επιτρέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανα Διοικήσεως εφόσον πρόκειται για ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό (βλ. ΣτΕ Ολομ 1892/2010, ΣτΕ Ολομ. 3973/2009). Ως «ειδικότερα» θέματα, για τη ρύθμιση των οποίων επιτρέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανα της Διοικήσεως, νοούνται μερικότερες περιπτώσεις θεμάτων που ρυθμίζονται ήδη στο νόμο σε γενικό έστω, αλλά πάντως ορισμένο πλαίσιο (βλ. ΣτΕ Ολομ. 1692/2010, Ολομ. 125/2009, Ολομ. 4025/1998), πράγμα που δεν συμβαίνει με την προσβαλλομένη.
Από τη φύση των ρυθμιζόμενων με την προσβαλλομένη θεμάτων είναι πρόδηλο ότι δεν πρόκειται περί θεμάτων με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. Θα πρέπει εν προκειμένω να εξεταστεί εάν η νομοθετική εξουσιοδότηση βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση να ρυθμίσει ειδικά θέματα σε σχέση με τις διατάξεις που εισάγει ο νόμος, εντός του πλαισίου της εν λόγω συνταγματικής διάταξης.
Συνεπώς ακόμη και αν θεωρηθεί ‘ότι είναι ανεκτή η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης, και πάλι αυτή θα έπρεπε να δοθεί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι προς την κανονιστικά δρώσα διοίκηση, και επομένως η προσβαλλομένη πρέπει να ακυρωθεί.

 

Επειδή η παρούσα αίτηση μας είναι νόμιμη βάσιμη και αληθής
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ

 Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μας
 Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, όπως και κάθε συναφής πράξη της διοίκησης
 Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη

Αντίκλητο και πληρεξούσιο δικηγόρο ορίζουμε τον δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Θωμόπουλο,…, ΑΜ ΔΣΑ 5521
Αθήνα 11-3-2013
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

http://www.notiatv.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2672:νέα-προσφυγή-στο-στε-για-το-ελληνικό&catid=8&Itemid=207

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.