Παρέμβαση Σταμάτη στην Αίτηση Ακυρώσεως για τις μειώσεις των Συντάξεων

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

                                                     (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

 

                                        

                                        ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

 

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη του Πολεμικού Ναυτικού ε.α. κατοίκου Αθηνών, οδός Κομνηνών αρ.48.

 

  

                          ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

 

   1.  Του  νπδδ, Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)

   2.  Του νπδδ,  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ)

   3.  Του νπδδ,  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)

   4.  Του Συντονιστικού Συμβουλίου των ως άνω Ενώσεων.

 

 

                                           ΚΑΤΑ

 

Του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα. 

 

                                            ΚΑΙ

 

1.  Της υπ αριθμ. Απόφασης Υπ. Οικονομικών 2/83408/0022 από 14-11-2012 για την  από 1-8-12 αναδρομική επιστροφή των συντάξεων συμφ. με το Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012.

 

2.  Της  Διευκρινιστικής  ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6  αρ. πρωτ.  2/85127/0022 από 22/11/12 Διεύθυνσης 22η Μισθολογίου του Υφυπουργού Οικονομικών που αναφέρει για την κατάργηση των Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας.

 

3.  Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

 

 

                               

 

                                                

Συζητείται ενώπιον Σας, τις 17 Μαΐου 2013, η από 14 Ιανουαρίου 2013  Αίτηση Ακυρώσεως των ανωτέρω Ενώσεων με την οποία ζητείται η ακύρωση της υπ. αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 (Φ.Ε.Κ. Β’3017/14.11.2012)  και Της  Διευκρινιστικής  ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6  αρ. πρωτ.  2/85127/0022 από 22/11/12 Διεύθυνσης 22η Μισθολογίου του Υφυπουργού Οικονομικών για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν και στους Πρόσθετους Λόγους, τους οποίους (Λόγους Ακυρώσεως) θέλω να συμπληρώσω και να αναπτύξω με την παρούσα και το Υπόμνημά μου.

 

Ι.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Είμαι συνταξιούχος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και μέλος της ΕΑΑΝ, οι συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις η κατάργηση των επιδομάτων αδείας Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και η αναζήτηση αναδρομικώς της μείωσης των συντάξεων από 1-8-2012 με έχουν κάνει να περιέλθω από την κατάσταση της αναξιοπρεπούς διαβίωσης σε αυτήν της απόλυτης πενίας. Συγκεκριμένα τα: 

 

1. Με το Ν. 3842/2010 θεσπίσθηκαν οι νέες φορολογικές κλίμακες με την αύξηση των οποίων, μέσω της παρακράτησης επιπλέον Φόρου Εισοδήματος μείωσε τα μεσαία εισοδήματα των συνταξιούχων.

2. Με τους Ν.3845 και 3847/2010 τα Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα και Επίδομα αδείας καταργήθηκαν ή και μειώθηκαν σημαντικά αντίστοιχα, καθόσον για συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών και μεικτής σύνταξης άνω των 2.500 € θεσπίσθηκε η κατάργησή τους, ενώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών και κάτω του υπόψη χρηματικού ορίου συρρικνώθηκαν σε 400, και 200€,αντίστοιχα.

3. Με τους Ν. 3863 και 3865/2010 θεσπίσθηκε η Εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων για μεικτές συντάξεις άνω των 1.700€, σε ποσοστά από 3 έως 10% κλιμακωτά.

4. Με τον Ν. 3865/2010 τιμωρήθηκαν οι συνταξιούχοι που συνέχιζαν να εργάζονται για να καλύψουν τις οικογενειακές τους ανάγκες, με αναστολή ή μείωση της σύνταξής τους, δηλαδή επί της ουσίας τους στερήθηκε το βασικό συνταγματικό δικαίωμα της εργασίας.

5. Με τον Ν. 3986/2011 θεσπίσθηκε η μείωση του αφορολογήτου ορίου των 12.000 € σε 8.000 € και προστέθηκε νέο φορολογικό κλιμάκιο των 4.000€ με ποσοστό φόρου 10%.

6. Με τον Ν. 3986/2011 θεσπίσθηκε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας και για εισοδήματα άνω των 12.000€ σε ποσοστό κλιμακωτά από 1 έως 4%.

7. Με τον Ν. 3896/2011 συνεχίσθηκε η μείωση που άρχισε με τους Ν. 3863 και 3865/2010, με την θέσπιση αύξησης των ποσοστών της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων από 3 έως 10% σε 6 έως 14% αναλογικά για συντάξεις άνω των 1.700€.

8. Με τον Ν. 3986/2011 τιμωρήθηκαν οι στρατιωτικοί κάτω των 60 ετών που άσκησαν το νόμιμο δικαίωμα της αποστρατείας τους, με τη θέσπιση επιπλέον μηνιαίας εισφοράς για μεικτές συντάξεις άνω των 1.700€ σε ποσοστά από 6 έως 10% αναλογικά.

9. Με απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ (Μετοχικού Ταμείου Στρατού) και «έγκριση» του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μειώθηκε από 1-1-2011 το χορηγούμενο από το ΜΤΣ μέρισμα, σε ποσοστό 25% συρρικνώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τα ήδη σημαντικά περικομμένα εισοδήματα των συνταξιούχων στρατιωτικών. Μικρότερες περικοπές πραγματοποιήθηκαν και στα μερίσματα των ταμείων,της,Π.Α,καιτου,Π.Ν

10. Με τον Ν. 3986/2011 θεσπίσθηκε ειδική εισφορά συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης για επικουρικές συντάξεις από 300 € και άνω σε ποσοστό από 3 έως 10% (αφορά συνταξιούχους πολιτικού προσωπικού του Υ.ΕΘ.Α).

11. Αναμένεται επιπλέον η αναδρομική απί 1-1-2011 μηνιαία μείωση του επιδόματος του ΕΚΟΕΜΣ κατά,25%.

12. Κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο που καθιερώνει σε μόνιμη βάση το ειδικό τέλος ακινήτων που θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

13. Ανακοινώθηκαν (21-09-2011) επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν την μείωση του αφορολόγητου στα 5000Ε, την περικοπή των συντάξεων σε ποσοστό 20% στο τμήμα άνω των 1200Ε για όσους έχουν ηλικία άνω των 55 ετών και την περικοπή των συντάξεων σε ποσοστό 40% στο τμήμα άνω των 1000Ε για όσους έχουν ηλικία κάτω των 55 ετών.

 

14.  Ανάλυση Διατάξεων Ν.4093/2012 (Νέο Μεσοπρόθεσμο) για Στρατιωτικούς Συνταξιούχους:

 

   1. Στην Παράγραφο Β του άρθρου Πρώτου, υποπαράγραφος 3(α) αναγράφει ότι:

«Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω ων

1.000€ που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται

ως εξής :

αα. Άνω των 1.000€ έως 1.500€ με ποσοστό 5% το δε απομένων υπόλοιπο δεν μπορεί να είναι μικρότερο –μετά την μείωση- από 1.000,01€.

ββ. Άνω των 1.501€ έως 2.000€ με ποσοστό 10%, το δεν απομένων υπόλοιπο δεν μπορεί να είναι μικρότερο –μετά την μείωση- από 1.425,01€

γγ. Άνω των 2.000€ με ποσοστό 15%, το δε απομένων υπόλοιπο δεν μπορεί να είναι μικρότερο –μετά την μείωση- από 1.800,01€.

Ο υπολογισμός των μειώσεων γίνεται στα ποσά των συντάξεων και μερισμάτων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2012 και μετά την παρακράτηση όλων των μέχρι σήμερα επιβληθέντων εισφορών και μειώσεων».

Οι μέχρι σήμερα επιβληθείσες μειώσεις είναι η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων άρθρο 11, παρ.2 ν.3865/2010, η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης άρθρο 2 παρ.13 και παρ.14, η μείωση κατά 20% ή 40% του άρθρου 1, παρ.10 του ν.4024/2011 και η μείωση κατά 12% του άρθρου 1 του ν.4051/2012. (Παρακάτω αναλυτικά παρατίθενται οι μειώσεις).

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ (υποπαράγραφος Β3(δ))

α. Οι συνταξιούχοι του δημοσίου που είναι ανίκανοι για άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά 80% και άνω

β. Τα πρόσωπα της παρ.3 το άρθρου 11 του ν.3865/2010, δηλαδή όσοι:

(1). Λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, όπως παρακάτω :

«5. Σε αυτούς που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας :

α ) σπαστική ή υστερική παραπληγία ,

β) αχρηστία των δύο χεριών,

γ) τραύμα του κρανίου που συνεπάγεται ανικανότητα 100% και 

δ) πολλαπλή αναπηρία από τις οποίες η μια 100% και οι υπόλοιπες τουλάχιστον 10%, καθώς και σε όσους έχουν δύο ή περισσότερες παθήσεις , καθεμία από τις οποίες συνεπάγεται αναπηρία 100%, παρέχεται και επίδομα που υπολογίζεται σε ποσοστό 40% στο μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού , όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

   6. Στους αξιωματικούς και οπλίτες που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με

ορθοκυστικές διαταραχές παρέχεται και ειδικό επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε

ποσοστό 60% στο μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού , όπως αυτός ορίζεται από τις

διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά

(2). Λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης.

(3). Λαμβάνουν σύνταξη βάσει των διατάξεων των ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120Α’), που αφορά απονομή σύνταξης και παροχής βοήθειας σε θύματα τρομοκρατίας, καθώς και των διατάξεων του ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185Α’) που αφορά σε προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών.

 

Εφαρμογή των μειώσεων στις συντάξεις σύμφωνα με υποπαράγραφο Β8 του Μεσοπρόθεσμου από 1-1-2013.

 

   2. Στην παράγραφο Γ του Μεσοπρόθεσμου και ειδικότερα στις υποπαραγράφους 31 και 32 καθορίζονται οι νέες μισθολογικές διατάξεις που θα ισχύσουν από 1-8-2012 στους εν ενεργεία στρατιωτικούς. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν μειώσεις στις μικτές αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών που αναλύονται σε μεσοσταθμικούς όρους ανά κατηγορία όπως παρακάτω:

«(α). ΓΙΑ τους Αξιωματικούς από ΑΣΕΙ περίπου στο 13%, (β). Για τους Αξιωματικούς από Σχολές Υπαξιωματικών περίπου στο 11% (γ). Για τους Ανθυπασπιστές και λοιπούς Υπαξιωματικούς ανεξαρτήτως προέλευσης η μείωση είναι περίπου 7,5%. Οι εν λόγω μειώσεις κυμαίνονται από 1.130€ και 1.050€ περίπου για τους βαθμούς του Α/ΓΕΕΘΑ και του Α/ΓΕΣ, από 550-900€ για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, από 220-630€ για τους Ανώτερους Αξιωματικούς, από 70-220€ για τους Κατώτερους Αξιωματικούς, από 90-300€ για τους Ανθυπασπιστές και από 70-280€ για τους Υπαξιωματικούς (με προϋπηρεσία πάνω

από 3 έτη).»

   3. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.5 (Μείωση Συντάξεων και Εφάπαξ Βοηθημάτων) επίσης αναφέρεται ότι η μείωση σε συντάξεις και μερίσματα θα διενεργηθεί από 1- 1-2013 όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί με την 31-12-2012.

Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου ΙΑ.5 επίσης αναφέρεται ότι εξαιρούνται

από τις μειώσεις οι συνταξιούχοι :

α. Του ν.612/1977 που αφορά συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των τυφλών ασφαλισμένων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

β. Του άρθρου 2, παρ. 2 εδάφια 4 και 5 του ν. 4024/2011, δηλαδή των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν.1140/1981 και του άρθρου 30 του ν.2084/1992 ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, ή είναι συνταξιούχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3232/2004 (άτομα με αναπηρίες) ή της παρ.3 του άρθρου 16 του ν.2227/1994 (πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία σε ποσοστό 67% και άνω).

   4. Στο Κεφάλαιο Β με τίτλο Παρεμβάσεις και στον Πίνακα «Παρεμβάσεις Δαπανών» στις κατηγορίες με α/α 4.4, 4.5 και 4.6, αντίστοιχα, προβλέπεται :

α. «Κλιμακωτή μείωση των συντάξεων στο υπερβαίνων τα 1.000€ ποσό του

συνολικού εισοδήματος από συντάξεις για τα έτη :

Έτη 2013 2014 2015 2016

Ποσό 1.080εκατ. € 24 εκατ. € 26 εκατ. € 29 εκατ. €

β. «Μείωση συντάξεων ενστόλων λόγω του νέου μισθολογίου»

Έτη 2013 2014 2015 2016

Ποσό 0 εκατ. € 162 εκατ. € 3 εκατ. € 4 εκατ. €

 

 

γ. «Μείωση συντάξεων εξαιτίας περικοπών των ειδικών μισθολογίων»

Έτη 2013 2014 2015 2016

Ποσό 100εκατ. € 2 εκατ. € 2 εκατ. € 3 εκατ. €

 

   5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

α. Από τις παραπάνω διατυπώσεις του Μεσοπρόθεσμου διαπιστώνεται ότι από 1-1-2013 θα εφαρμοσθούν οι μειώσεις στις υφιστάμενες με 31-12-2012 συντάξιμες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων πλέον και των καταβληθέντων μερισμάτων για ποσά πάνω από 1.000€. (προβλέπεται να εξοικονομηθεί περίπου 1δις και 80 εκ. Ευρώ).

β. Θεωρείται δεδομένη η αναπροσαρμογή προς τα κάτω των συντάξιμων αποδοχών των συνταξιούχων στρατιωτικών, λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογίου στους εν ενεργεία. Αυτή η προς τα κάτω προσαρμογή δεν διευκρινίζεται εάν θα ισχύσει από το 2013 ή από το 2014. Στον 2ο πίνακα παραπάνω προβλέπεται εξοικονόμηση από μειώσεις συντάξεων ενστόλων για το 2014, όμως στον 3ο πίνακα προβλέπονται μειώσεις από το 2013 στις συντάξεις «λόγω περικοπών των ειδικών μισθολογίων», που εντάσσεται και το μισθολόγιο των στρατιωτικών. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο πίνακας 2 είναι πιθανό να ισχύσει η μείωση, λόγω νέου μισθολογίου, στους στρατιωτικούς συνταξιούχους από το 2014, ενώ των υπολοίπων ειδικών μισθολογίων από το 2013.

γ. Λόγω των μειώσεων που επέρχονται σε ΟΛΑ τα ειδικά μισθολόγια, η εφαρμογή των περικοπών στους συνταξιούχους που οι συντάξιμες αποδοχές τους προκύπτουν από τα λεγόμενα «ειδικά» μισθολόγια αφορά το σύνολο των κατηγοριών και δεν έχει εφαρμογή μόνο σε στρατιωτικούς συνταξιούχους. Όμως το μέγεθος των περικοπών στους στρατιωτικούς συνταξιούχους είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντικές και σαφώς μεγαλύτερες των λοιπών «ειδικών» μισθολογίων, λόγω των μεγάλων μειώσεων στους βασικούς μισθούς-κυρίως- αλλά και στα λοιπά επιδόματα των εν ενεργεία στρατιωτικών. Αν αθροιστούν οι παραπάνω επιβαρύνσεις προκύπτει ότι η μείωση των εισοδημάτων ενός συνταξιούχου στρατιωτικού ηλικίας κάτω των 55 ετών με μια ιδιόκτητη κατοικία αγγίζει το 50% σε σχέση με τα προ του μνημονίου δεδομένα του έτους 2009. Αυτό απλά σημαίνει εξαθλίωση και εξόντωση  με τις παρακάτω αποφάσεις σας όπως:

   

                    α. Κατάργηση Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας

                    β. Μείωση για πολλοστή φορά των συντάξεων

                    γ. Αναδρομική επιστροφή των μειώσεων στις συντάξεις από 1-8-2012.

 

   ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

 

α. Σύμφωνα με τα πρακτικά  ΤΗΣ 4ης   ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 οι μειώσεις των συντάξεων κρίθηκαν αντισυνταγματικές, παράνομες και καταχρηστικές και συγκεκριμένα:

 

«Το Σύνταγμα και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  (ΕΣΔΑ) δεν εγγυώνται ορισμένο ύψος μισθού ή σύνταξης. Ο περιορισμός τους, όμως, από το νομοθέτη επιβάλλεται το μεν να μην θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των οικονομικώς ασθενεστέρων τάξεων (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος), το δε να πρόκειται για μέτρο ικανό και πρόσφορο για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, τηρουμένων των αρχών της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος) και της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος). Περαιτέρω, οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3, με τις οποίες μειώνονται, ήδη για Πέμπτη (5η) φορά από το έτος 2010, οι συντάξεις του Δημοσίου, χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς συνεκτίμηση των λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων, που έχουν στο μεταξύ επιβληθεί, μπορεί να πλήξει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης μεγάλης κατηγορίας των υποκείμενων στη μείωση συνταξιούχων. Πέραν αυτού, μολονότι δεν μπορεί κατ’ αρχήν να αμφισβητηθεί ότι με τις ως άνω ρυθμίσεις διώκεται η ικανοποίηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένου στην περιστολή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ούτε αιτιολογείται, ούτε τεκμηριώνεται, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, η προσφορότητα και αναγκαιότητα των θεσπιζομένων περιορισμών για την επίτευξη του σκοπού αυτού, υπό την έννοια της εξάντλησης κάθε άλλου διαθέσιμου μέτρου, ούτως ώστε να αποτραπεί η επιβάρυνση, για πολλοστή φορά, της ίδιας κατηγορίας πολιτών, πολύ περισσότερο, μάλιστα που οι μειώσεις υπολογίζονται με ενιαίο ποσοστό επί του συνόλου του ποσού κάθε σύνταξης, χωρίς εσωτερική κλιμάκωσή τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται ζητήματα συμβατότητας των επίμαχων ρυθμίσεων με τις προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις.

 

Η ολοσχερής κατάργηση με τη διάταξη αυτή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος άδειας αδιακρίτως, σε συνδυασμό και με τις μεγάλες μειώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για τους χαμηλοσυνταξιούχους του Δημοσίου, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας της διάταξης αυτής προς τα άρθρα 22 παρ. 4 και 2 παρ. 1 του Συντάγματος.»

 

Το Κράτος  δεν αναζήτησε ως όφειλε άλλες εναλλακτικές λύσεις για αύξηση των εσόδων όπως την πάταξη της φοροδιαφυγής  καθώς, όπως έχει ήδη κριθεί με την 668/2012 (Ολ.ΣτΕ), απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, επί των εφαρμοστικών του Μνημονίου διατάξεων, «δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες από την ασυνέπεια των οποίων –κυρίως στο πεδίο της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων– προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή συγκυρία».

Το Κράτος βάσει του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος, έχει υποχρέωση να σεβαστεί την αρχή της αναλογικότητας όταν πρόκειται να επιβάλει περιορισμούς σε δικαιώματα των πολιτών και να εκτιμήσει κατά πόσο το επιδιωκόμενο οικονομικό, εν προκειμένω, αποτέλεσμα είναι δυνατό να επιτευχθεί με άλλα ηπιότερα μέσα.

β. Επίσης  το άρθρο 111 παρ. 1 του Συντάγματος διακελεύει:

«Κάθε διάταξη νόμου ή διοικητική πράξη με κανονιστικό χαρακτήρα που είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα καταργείται από την έναρξη της ισχύος της.» 

γ.   Το άρθρο 2 ΑΚ εκφράζει τη γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη αναδρομικότητας των νόμων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των δικαιωμάτων ασφάλειας των συναλλαγών και σταθερότητας δικαίου, η οποία (αρχή) όμως δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και έτσι η διάταξη αυτή δεν έχει αυξημένη τυπική ισχύ. Επομένως, ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται, κατ’ αρχήν, να προσδώσει στο νόμο αναδρομική ισχύ, με μόνο περιορισμό τη μη προσβολή συνταγματικώς προστατευομένων δικαιωμάτων. Στον νόμο μπορεί να δοθεί αναδρομική δύναμη ρητώς ή σιωπηρώς (έμμεσα), όταν δηλαδή από την έννοια και το σκοπό του συνάγεται νομοθετική βούληση περί αναδρομικής ισχύος του, ώστε να ρυθμιστούν και περασμένα γεγονότα ή σχέσεις του παρελθόντος. Εξαιρέσεις από το επιτρεπτό της αναδρομικής ισχύος του νόμου προβλέπονται στο Σύνταγμα από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 78 παρ. 2. Από την απόλυτη απαγόρευση στο Σύνταγμα της αναδρομικότητας των νόμων που ορίζουν οι συνταγματικές διατάξεις, συνάγεται, ότι στις άλλες περιπτώσεις η αναδρομική ισχύς είναι μεν επιτρεπτή, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα όρια που θέτουν τα άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος, καθώς και οι υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος) διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε (μαζί με τη Σύμβαση) με το Ν.Δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων «παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ει μη δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα παντός κράτους, όπως θέση εν ισχύϊ νόμους, ους ήθελε κρίνη αναγκαίους προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών, συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον, ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόμενη περιουσία περιλαμβάνονται όχι μόνο τα από το άρθρο 17 του Συντάγματος προστατευόμενα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώματα και μάλιστα οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο νομοθετικό καθεστώς ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Έτσι, σύμφωνα, με τη ρύθμιση της ως άνω διεθνούς συνθήκης, μέσω της αναδρομικής ισχύος νόμου είναι δυνατόν να επέρχεται απόσβεση ή κατάργηση δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί με προγενέστερο νόμο, μόνο εφόσον, η κατάργηση ή απόσβεση επιβάλλεται για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος ή ωφέλειας, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων, αφού διαφορετικά η έναντι του κοινού νομοθέτη προστασία των περιουσιακών αυτών δικαιωμάτων θα έμενε χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα (βλ. για τα προαναφερόμενα και ολΑΠ 6/2007, ΕΕμπΔ (2007), 715, Δ (2008), 29, ολΑΠ 40/1998, ΝοΒ (1999), 752, Αρμ (1999), 46, Δ (1999), 230, ΕΕμπΔ (1999), 28). 

 Ήδη έχουν μη νόμιμα εκδοθεί η υπ αριθμ. Απόφαση Υπ. Οικονομικών 2/83408/0022 για την  από 1-8-12 αναδρομική επιστροφή των συντάξεων συμφ. με το Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 και η Διευκρινιστική ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6 αρ. πρωτ.  2/85127/0022 από 22/11/12 Διεύθυνσης 22η Μισθολογίου του Υφυπουργού Οικονομικών που αναφέρει για την κατάργηση των Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. Τα στοιχεία αυτά, που περιήλθαν σε γνώση μου, με δραστηριοποίησαν κατά τη νομική μου αξιολόγηση να αναφερθώ Ενώπιόν Σας,  για να προβείτε στην ανάκληση και την ακύρωση των επίδικων αποφάσεων, τα δε γεγονότα που επικαλούμαι είναι πασίδηλα και είναι για να ωφεληθεί οικονομικά το δημόσιο ταμείο και όχι το γενικό συμφέρον της κοινωνίας.

Επομένως αν η φράση «δημόσια ωφέλεια» ερμηνευόταν εσφαλμένα ότι καθιερώνει την οικονομική ενίσχυση του δημόσιου ταμείου από την κρατικοποίηση των ιδιωτικών περιουσιών (συντάξεις- επιδόματα-δώρα), τότε θα καταργούσε τη σαφή νομική προστασία τους από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και θα την εξαρτούσε ανατρεπτικά εκ της αντίθετης στην προστασία αυτή θελήσεως εκπροσώπων δημοσίων υπηρεσιών , που οι ίδιοι, κατά την κακοδιαχείριση δημοσίων εσόδων και πόρων, πάντοτε δημιουργούν κρατικά χρέη η δημοσιονομικό έλλειμμα ή προβαίνουν σε σπάταλες δαπάνες και που εύλογα επιθυμούν και επιδιώκουν τη διευθέτηση των οικονομικών αυτών ανωμαλιών με καταχρηστικές αποφάσεις τους για την πραγματοποίηση της κρατικοποιήσεως των ιδιωτικών περιουσιών. Το ΕΣΔΑ υιοθετεί τον νομοθετικά καθιερωμένο σεβασμό των ατομικών περιουσιακών δικαιωμάτων και την εφαρμογή του με «μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ γενικού συμφέροντος της κοινωνίας και της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων». 

Παράλληλα, η υποπαράγραφος Γ1 του Μνημονίου ΙΙΙ που αφορά τις μισθολογικές διατάξεις των απασχολουμένων στον Δημόσιο τομέα. «Ενόψει λοιπόν της διαφαινόμενης υπέρμετρης περικοπής των αποδοχών των εν ενεργεία, με επίπτωση στις συντάξεις μας και μάλιστα αναδρομικά από 1-8-2012, η οποία, συνυπολογιζομένων των έως σήμερα μειώσεων, μπορεί να ανέλθει και σε ποσοστό ανώτερο του 50% επί των συνολικών καθαρών αποδοχών, μέσα σε μία μόλις διετία, είναι χωρίς αμφιβολία μη νόμιμο και αντισυνταγματικό, όπως έχει ήδη κριθεί με την 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Σας, επί των εφαρμοστικών του Μνημονίου διατάξεων, «δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες από την ασυνέπεια των οποίων –κυρίως στο πεδίο της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων– προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή συγκυρία». 

 

Πρόσφατη νομολογία της ΕΣΔΑ, Ν.Κ.Μ. vs Hungary 145 (14.05.2013) :

 

«Παραβίαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί προστασίας της ιδιοκτησίας, διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με σχετική του απόφαση επί της υποθέσεως Ουγγαρέζας δημοσίου υπαλλήλου, η οποία διαμαρτυρήθηκε ότι η επαχθής φορολόγηση της αποζημίωσης λόγω απόλυσής της, δέκα μόλις εβδομάδες πριν τη συνταξιοδότησή της, απομειώνει σημαντικά την περιουσία της και προσβάλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της στην ιδιοκτησία.

Παρά την επίκληση δημοσίου συμφέροντος από πλευράς του Ουγγρικού Δημοσίου προς αιτιολόγηση της επιβολής της σχετικής φορολογικής πολιτικής στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  HYPERLINK “http://www.scribd.com/doc/141369596/A%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%94%CE%94%CE%91-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1” έκρινε [ότι η επιβολή της εν λόγω φορολογικής υποχρέωσης δύο μήνες πριν τη συνταξιοδότηση της προσφεύγουσας συνιστά ανεπίτρεπτη και απρόσμενη κρατική παρέμβαση, προσβάλλουσα την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ισότητας και ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια τέτοια υπέρμετρη παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού στην περιουσία και στην ιδιοκτησία του ατόμου.»

 

Αυτονόητα δεν επιτρέπεται να παραβιάζονται από την Διοίκηση οι Διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ιδίου του Κράτους και των δανειστών του εφόσον έτσι είτε πλήττεται είτε δεν εξυπηρετείται  το συμφέρον της Κοινωνικής ολότητας του λαού.

 

ΙΙ.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 49 § 1 π.δ. 18/89, 9 § 1 π.δ. 341/78 και 30 § 1 ΚΦορΔ, οι οποίες κατοχυρώνουν την πρόσθετη παρέμβαση στην διοικητική δίκη προς μια μόνο κατεύθυνση αντιτίθενται στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των όπλων ενώπιον των δικαστηρίων και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Για τις ως άνω επίδικες αποφάσεις έχω καταθέσει με αρ. πρωτ. 3743/10-1-2013 Αίτηση θεραπείας προς τον Υπουργό Οικονομικών δια του ΝΣΚ, ζητώντας την Ακύρωσή τους, επί της οποίας δεν έχω λάβει μέχρι και σήμερα απάντηση.

 

Επειδή δεν είναι συνταγματικά ανεκτές, ιδίως ενόψει της προηγούμενης νομολογίας των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, οι νέες πρόσθετες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα και οι λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται στο Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, οι οποίες επισωρεύονται σε σειρά αντίστοιχων περικοπών και επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί κατά την προηγούμενη τριετία.

 

Επειδή το Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5 παρ. 1, 20 παρ. 1, 21 παρ. 1 και 2, 22 παρ. 1 και 5, 25 παρ. 1 και 5, 88 παρ. 2 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος, των άρθρων 6 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής και του άρθρου 4 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ενώ και η διαδικασία ψήφισής του πάσχει από συνταγματική άποψη, ενόψει των άρθρων 60 παρ. 1, 72 παρ. 4, 73 παρ. 2, 74 παρ. 5 και ιδίως 76 παρ. 1 του Συντάγματος. 

 

Επειδή παραδεκτώς ζητείται η ακύρωση της επίδικης Αποφάσεως, δεδομένου ότι έχω έννομο προς τούτο συμφέρον και η  Παρέμβαση είναι, νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

 

                                  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

                                               

           και όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω νόμιμα και εμπρόθεσμα, με το υπόμνημά μου. 

 

                                                ΑΙΤΟΥΜΑΙ

 

Όπως γίνει δεκτή η υπό κρίσιν αίτηση ακυρώσεως  και η Παρέμβασή μου. 

 

Όπως  ακυρωθούν: 

 

1.  Η υπ αριθμ. Απόφαση Υπ. Οικονομικών 2/83408/0022 από 14-11-2012, για την  από 1-8-12 αναδρομική επιστροφή των συντάξεων συμφ. με το Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012.

2.  Η  Διευκρινιστική  ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6  αρ. πρωτ.  2/85127/0022 από 22/11/12 Διεύθυνσης 22η Μισθολογίου του Υφυπουργού Οικονομικών που αναφέρει για την κατάργηση των Επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας.

3. Κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της διοίκησης προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

4.  Όπως κριθεί αντισυνταγματική το επίδικο «Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012»

 

Το παρόν δικόγραφο σε κάθε περίπτωση επέχει θέση υπομνήματος προς υποστήριξη της ένδικής αίτησης ακύρωσης.

 

Όπως καταδικασθεί  το καθ’ ου στο σύνολο των δικαστικών δαπανών μου. Αντίκλητό και πληρξούσιο μου διορίζω την δικηγόρο Αθηνών Καλλιρόη Παυλέα οδός Ηροδότου, αρ. 21. 

 

                                                                    Αθήνα, 10 Μαΐου 2013

 

 

 

Ο Εγκρίνων το Δικόγραφο                    Η Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

                                      

                                                                        ΚΑΛΙΡΡΟΗ   Γ.   ΠΑΥΛΕΑ

                                                                                   Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

                                                                       ΗΡΟΔΟΤΟΥ 23,      10674  ΑΘΗΝΑ

                                                                      ΑΜ:16969 ΑΦΜ:043967940 ΔΟΥ:ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                             ΤΗΛ: 210 7227576 – ΚΙΝ: 6944658003

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.