Συμβάσεις

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ:

Loan Facility Agreement with the amendment of February 2012 – Η δανειακή σύμβαση της 8 Μαΐου 2010 (η οποία δεν κυρώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία) με την αναθεώρηση της 27 Φεβρουαρίου 2012)

Master Financial Assistance Facility Agreement, MFFA as amended by the Amendment Agreement dated 12 December 2012,  and THE THIRD AMENDMENT AGREEMENT – Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (σχέδιο) ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α/2012, ν. 4060  ΦΕΚ Α 65/22-03-2012, Η πρώτη τροποποίηση  ΠΝΠ ΦΕΚ 240Α/12-12-2012-αντιδράσεις εδώ, ν. 4111 (αρθ.48), ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013, Η δεύτερη τροποποίηση ΠΝΠ ΦΕΚ 262Α/17 -12- 2014 (για παράταση έως 28/02/2015) λεπτομέρειες εδώ,  ν. 4316/2014 αρθ 70 ΦΕΚ 270Α/24-12-2014, Η τρίτη τροποποίηση 27 Φεβ 2015 εδώ 

Σχέδιο Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. ( ν. 4336/2015ΦΕΚ A 94/14.08.2015Άρθρο 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β ́: Σχέδιο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ)

ΑΛΛΕΣ:

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

[όπως κυρώθηκε με το N.Δ. 53 της 19/20 Σεπτεμβρίου 1974 : περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως «δια την Προάσπισιν των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών», ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλ- λου των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952. (ΦΕΚ 256, τ. Α ́) και τροποποιήθηκε με το Ν. 2400 της 29.5/4.6.1996 : Κύρωση του Πρωτοκόλλου Νο. 11 στη Σύμβαση για την Προστασία των Δι- καιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του μηχανισμού ελέγχου που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση (ΦΕΚ 96, τ. Α ́)] και το Ν. 3344/2005: Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθ. 142 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης (ΦΕΚ 133, τ. Α ́)]

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας /* Σύμβαση του Μοντέγκο Μπαίυ */ [τα ΦΕΚ]

Η Σύμβαση ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία στις 23 Ιουνίου 1995 με το Ν. 2321/1995 (ΦΕΚ 136/Α/23-06-1995)

Το 2012 κυρώθηκε η συμφωνία γα την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων Ν. 3071/2002 (ΦΕΚ 293/Α/04-12-2002)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Πώς καταρτίζεται, τροποποιείται και λύεται μια διεθνής συνθήκη)

Οι Συνθήκες της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Συνθήκη της Λωζάνης

One comment on “Συμβάσεις

 1. Γραφείο Τύπου της Βουλής των Ελλήνων

  Γραφείο Τύπου

  Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2015

  Το Πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους για το Τρίτο Μνημόνιο

  Ακολουθεί η ελληνική και αγγλική έκδοση του Πορίσματος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους για το Τρίτο Μνημόνιο:

  – ελληνική έκδοση (download pdf)

  – αγγλική έκδοση (download pdf)

  http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=b365c14f-224d-4d9b-9286-a52700a9ddff

  Πρόκειται για ένα κείμενο 20 σελίδων το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «το τρίτο Μνημόνιο βασίζεται στις ίδιες υποθέσεις και στα ίδια αξιώματα όπως τα δύο πρώτα προηγούμενα Μνημόνια Κατανόησης» και «ως εκ τούτου, είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφήνοντας το χρέος μη βιώσιμο».

  “Δεδομένου ότι το χρέος και όλες οι δανεια- κές συμβάσεις μεταξύ 2010-2014 αποδείχθη- καν απεχθείς, παράνομες και αθέμιτες, οποια- δήποτε μεταγενέστερη δανειακή σύμβαση που στηρίζεται σε αυτές (αγνοώντας τον παράνομο χαρακτήρα τους) είναι και αυτή απεχθής, παρά- νομη και αθέμιτη”αναφέρεται μεταξύ άλλων.

  Στα συμπεράσματα του πορίσματος επισημαίνονται επίσης τα εξής: “Το Τρίτο Μνημόνιο Κατανόησης, όπως και η δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε τον Αύγου- στο του 2015, είναι παράνομα, αθέμιτα και απε- χθή, γιατί αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν τον παράνομο, αθέμιτο και απεχθή χαρακτήρα του υφιστάμενου ελληνικού χρέους, καθώς και την απεχθή, παράνομη και αθέμιτη φύση των μέσων με τα οποία χρηματοδοτήθηκε το χρέος από το 2010 μέχρι τις αρχές του 2015. Το Τρίτο Μνημόνιο Κατανόησης, όπως και η δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε τον Αύγου- στο του 2015, παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώ- πινα δικαιώματα του ελληνικού λαού (τόσο τα αστικά και πολιτικά, όσο και τα κοινωνικοοικο- νομικά δικαιώματα), όπως αυτά καθορίζονται στο ελληνικό Σύνταγμα και στο Διεθνές Δίκαιο (συμβατικό και εθιμικό). Από την άνοδο στην εξουσία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛΛ μέχρι τη συμφωνία με τους πι- στωτές της Ελλάδας, υπήρξε ένας άνευ προηγου- μένου εξαναγκασμός και άμεση παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας (συμπεριλαμ- βανομένων και απειλών εναντίον του ελληνικού λαού), με σκοπό τον εκφοβισμό της ελληνικής κυ- βέρνησης και του ελληνικού λαού προκειμένου να δεχτούν τους όρους των πιστωτών. Αυτές οι πα- ρεμβάσεις και ο εξαναγκασμός καθιστούν άκυρη κάθε συμφωνία και ανοιχτή σε μονομερή καταγ- γελία από μελλοντικές κυβερνήσεις. Επιπλέον, οι πρακτικές αυτές αποδεικνύουν την απουσία ηθι- κής υπόστασης και αλληλεγγύης από τους ηγέ- τες των κρατών-μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της και καταδεικνύουν ότι η ευημερία του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ. Η Επιτροπή Αλήθειας Δημόσιο Χρέους θα ήθε- λε να εκφράσει τη βαθιά απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έλαβε υπόψη ούτε στο ελάχιστο τα συμπεράσματα της δημο- σιευθείσας από τον Ιούνιο 2015 προκαταρκτικής έκθεσης της Επιτροπής κατά τις διαπραγματεύσεις της με τους πιστωτές. Μάλιστα, ο Πρωθυπουρ- γός, Αλέξης Τσίπρας, συμφώνησε ότι δε θα γίνει κούρεμα στο χρέος παρ’ ότι γνώριζε πολύ καλά τον απεχθή, παράνομο και αθέμιτο χαρακτήρα του χρέους της χώρας”

  http://www.alterthess.gr/content/porisma-tis-epitropis-alitheias-dimosioy-hreoys-gia-trito-mnimonio

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.