Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας 1ΑΖ – Το σύνολο της εκλογικής νομοθεσίας από το 1844 έως σήμερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ :

Ο Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας (ΔΚΝ) περιέχει την Ελληνική Νομοθεσία από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, δηλ. από το 1834 έως σήμερα. Περιλαμβάνει νόμους, διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις και μοναδική πηγή άντλησης των σχετικών πληροφοριών και ενημέρωσης του είναι η εφημερίδα της Κυβερνήσεις (ΦΕΚ). Σήμερα όλη η νομοθεσία, μαζί με τα σχετικά ευρετήρια, περιλαμβάνεται σε 111 αριθμημένους τόμους και είναι καταταγμένη κατά θεματικές ενότητες οι οποίες υπολογίζονται σε 40 κατά προσέγγιση.
  Ιδρυτής και δημιουργός του ΔΚΝ υπήρξε ο Παντελής Ραπτάρχης ο οποίος διατήρησε τον ΔΚΝ σαν ιδιωτική επιχείρηση μέχρι το 1978. Το 1978 με το νόμο 805/1978 έγινε δωρεά του ΔΚΝ στο Δημόσιο. Έτσι ο ΔΚΝ, από 01/01/1979, περιήλθε στα χέρια του Δημοσίου, και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Προεδρίας (σήμερα ΥΠΕΣΔΔΑ).
  Στην αρχή της “δημόσιας ζωής” του, η υπηρεσία διαχείρισης ΔΚΝ, ήταν αυτοτελές τμήμα και υπαγόταν απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προεδρίας, σήμερα αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η υπηρεσία διαχείρισης ΔΚΝ έχει ως κύριο στόχο την παροχή της πλέον πρόσφατης νομοθεσίας για ένα πλήθος από προκαθορισμένους θεματικούς τομείς (θεματικές ενότητες ΔΚΝ). Πελάτες της υπηρεσίας είναι φυσικά πρόσωπα νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα απαιτεί την πρόσβαση στο σύνολο των νομοθετημάτων που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η βασική μορφή εξυπηρέτησης του πελατειακού δυναμικού της υπηρεσίας είναι η συνδρομή. Το κυριότερο πλεονέκτημα της παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελεί η θεματική κατηγοριοποίηση των νομοθετημάτων, η οποία λειτουργεί καθοδηγητικά, διευκολύνοντας τον αναγνώστη στην εύρεση του ζητούμενου λήμματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και η διατήρηση της πλήρης ιστορικότητας της νομοθεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΙΔΡΥΤΗΣ – ΔΩΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΤ. Κ. ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ

ΤΟΜΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ζ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΘΕΜΑ
α

Εκλογή Βουλευτών.- Ευρωβουλευτών1. ΝΟΜΟΣ

της 18/25 Μαρτ. 1844

Περί εκλογής βουλευτών.

Τροποποιηθείς και συμπληρωθείς υπό των:

α) ν. ΞΖ΄ της 22/29 Δεκ. 1847 περί προσδιορισμού του αναγκαίου αριθμού των συνοικιστέων Ψαρριανών εις Ερέτριαν.

β) ν. ΝΒ΄ της 14/16 Απρ. 1864 περί των ενεργουμένων εκλογών των πληρεξουσίων του πρώην Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων νήσων.

κατηργήθη υπό του ν. 4Γ΄/1864.

2. ΝΟΜΟΣ ϞΓ΄

της 19/21 Νοεμ. 1864

Περί εκλογής βουλευτών.

Τροποποιηθείς και συμπληρωθείς υπό των:

α) ν. ΡΚΔ΄ της 15 Δεκ. 1865/5 Ιαν. 1866 περί προκαταβολής δραχ. 165.000 δια την κατασκευήν εκλογικών ειδών.

β) ν. ΡΛ΄ της 30 Δεκ. 1865/18 Ιαν. 1866 περί των τεσσάρων ημερών καθ’ ας διαρκεί η ψηφοφορία προς εκλογήν των βουλευτών και των δημοτικών αρχών.

3. ΝΟΜΟΣ ΧΜΗ΄

της 17/17 Σεπτ. 1877

Περί εκλογής βουλευτών.

Τροποποιηθείς και συμπληρωθείς υπό των:

α) ν. ΧΞΑ΄ της 27/28 Δεκ. 1877 περί τροποποιήσεως άρθρων τινων του περί εκλογής των βουλευτών νόμου.

β) ν. ΨΝΕ΄ της 13/21 Δεκ. 1878 περί μεταρρυθμίσεως διατάξεών τινων των περί εκλογής βουλευτών νόμων.

γ) ν. ΠΞΒ΄ της 15/25 Μαΐου 1882 περί της αδείας των εις τας βουλευτικάς εκλογάς εκτιθεμένων αξιωματικών του κατά γην και κατά θάλασσαν στρατού.

δ) ν. ΑϞΘ΄ της 30/31 Μαρτ. 1883 περί μεταρρυθμίσεως των περί εκλογής βουλευτών και δημαιρεσιών νόμων.

ε) ν. ΑΣΝΣΤ΄ της 26/31 Ιουλ. 1885 περί φυλάξεως, συντηρήσεως και συμπληρώσεως των εκλογικών ειδών.

ς) ν. ΑΤΙΣΤ΄ της 16/18 Δεκ. 1885 περί ενεργήσεως υπό των εμμίσθων δικαστικών κλητήρων άνευ απολαβής δικαιωμάτων των κατά παραγγελίαν της αρχής ενεργουμένων κοινοποιήσεων και επιδόσεων εγγράφων αναγομένων εις την αναθεώρησιν των εκλογικών καταλόγων.

ζ) ν. ΑΤϞΑ΄ της 12/14 Ιουν. 1886 περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων του περί εκλογής βουλευτών νόμου ως προς την περιφέρειαν.

η) ν. ΑΤϞΒ΄ της 12/14 Ιουν. 1886 περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων του περί εκλογής βουλευτών νόμου ως προς τον αριθμόν αυτών.

θ) ν. ΑΥΙ΄ της 26/27 Μαρτ. 1887 περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων των νόμων περί εκλογής βουλευτών.

ι) ν. ΑΥϞΓ΄ της 27 Μαΐου/2 Ιουν. 1887 περί αποζημιώσεως και οδοιπορικών εξόδων των πολιτικών υπαλλήλων και των κατά τας εκλογάς δικαστικών και διοικητικών αντιπροσώπων.

ια) ν. ΑΟΞΖ΄ της 29/29 Δεκ. 1890 περί επεκτάσεως της διατάξεως της παρ. β΄ του άρθρ. 8 του ν. Α4Θ΄ της 30 Μαρτ. 1883 περί μεταρρυθμίσεως του περί εκλογής βουλευτών και δημαιρεσιών νόμου.

Σελ. 117

ιβ) ν. ΑΩΟΣΤ΄ της 31 Δεκ. 1890/2 Ιαν. 1891 περί καταργήσεως των ΑΤϞΑ΄ και ΑΤϞΒ΄ νόμων της 12 Ιουν. 1886 περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων του περί εκλογής βουλευτών νόμου ως προς τον αριθμόν αυτών και ως προς την περιφέρειαν.

ιγ) ν. ΑΠΙΒ΄ της 2/6 Μαρτ. 1891 περί καταργήσεως του άρθρ. 8 του ΧΞΑ΄ νόμου του 1877 και περί επαναφοράς εν ισχύι του άρθρ. 87 του περί εκλογής βουλευτών ν. ΧΜΗ΄.

ιδ) ν. ΑΠΝΓ΄ της 29 Μαρτ./2 Απρ.1891 περί αντικαταστάσεως του β΄ εδαφίου του άρθρ. 5 του από 26 Μαρτ. 1887, ΑΥΙ΄ νόμου περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων των νόμων περί εκλογής βουλευτών.

ιε) ν. ΒΣΚΑ΄ της 8/10 Φεβρ. 1894 περί των μελών των εφορευτικών επιτροπών ανακηρυσσομένων υποψηφίων.

ις) ν. ΒΨΙ΄ της 1/3 Απρ. 1900 περί τροποποιήσεως του άρθρ.82 του ν. ΧΜΗ΄ περί εκλογής βουλευτών.

ιζ) ν. ΓΛΘ΄ της 10/10 Ιουν. 1905 περί τροποποιήσεως του ν. ΑΩΟΣΤ΄ του 1891 περί μεταρρυθμίσεως των διατάξεων του περί εκλογής βουλευτών νόμου, και περί καταργήσεως του ν. ΓΑ΄ του 1904 περί αποσπάσεως του δήμου Πειραιώς από της επαρχίας Αττικής κλπ.

ιη) ν. ΓϞΘ΄ της 10/27 Αυγ. 1905 περί των λαμβανόντων δυνάμει του άρθρ. 71 του Συντάγματος άδειαν αξιωματικών και μη ανακηρυσσομένων υποψηφίων βουλευτών.

ιθ) ν. ΓΡΙΣΤ΄ της 2/7 Ιουν. 1906 περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων του περί εκλογής βουλευτών ΧΜΗ΄ νόμου ως προς την εκλογικήν περιφέρειαν.

κ) ν. ΓΡΙΘ΄ της 10/14 Ιουν. 1906 περί επεκτάσεως της διατάξεως της β΄ παραγράφου του άρθρ. 8 του ν. Α4Θ΄ της 30 Μαρτ. 1883 περί μεταρρυθμίσεως του περί εκλογής βουλευτών και δημαιρεσιών νόμου.

κα) ν. ΓΣΚΑ΄ της 19/27 Ιουν. 1907 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εκλογής βουλευτών και περί δημαιρεσιών νόμων.

κβ) ν. ΓΣΝΕ΄ της 21/21 Μαρτ. 1908 περί αντικαταστάσεως του άρθρ. 23 του νόμ. ΓΣΚΑ΄ περί τροποποιήσεως των περί εκλογής βουλευτών νόμων.

κγ) ν. ΓΣΟΒ΄ της 3/10 Απρ. 1908 περί διαιρέσεως δήμων του νομού Αττικής εις πλείονα εκλογικά τμήματα.

κδ) ν. ΓΥΝΖ΄ της 3/12 Δεκ. 1909 περί καταστημάτων ψηφοφορίας.

κε) ν. ΓΦΗ΄ της 31 Δεκ. 1909/8 Ιαν. 1910 περί τροποποιήσεως του Νόμου περί εκλογής βουλευτών.

κς) ν. ΓΧΝΣΤ΄ της 19/23 Μαρτ. 1910 περί τροποποιήσεως διατάξεων του περί εκλογής βουλευτών ΧΜΗ΄ νόμου του 1877.

Σελ. 118

κζ) ν. 258 της 29 Απρ./3 Μαΐου 1914 περί επεκτάσεως του περί εκλογής βουλευτών νόμου εις τας νέας χώρας.

κη) ν. 583 της 16/17 Ιαν. 1915 περί παρατάσεως των προθεσμιών προς εκδίκασιν των εκλογικών καταλόγων εν ταις Ν. Χώραις και τροποιήσεως του άρθρ. 2 του ν. 258.

κθ)ν.704 της 25/26 Φεβρ.1916 περί διορισμού εκλογικών τμημάτων κλπ.

λ) ν. 705 της 25 Φεβρ./2 Μαρτ. 1916 περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων του περί εκλογής βουλευτών ΧΜΗ΄ νόμου του 1887 και των σχετικών αυτώ.

λα) ν. 1075 της 23/27 Νοεμ. 1917 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων περί εκλογής βουλευτών .

λβ) ν. 1835 της 14/17 Ιαν. 1920 περί κυρώσεως του από 12 Μαρτίου 1919 Ν.Δ/τος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του περί εκλογής βουλευτών και δημαιρεσιών νόμου.

λγ) ν. 2484 της 7/10 Σεπτ. 1920 περί ψηφοφορίας των εν εκστρατεία αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών του κατά γην και θάλασσαν στρατού.

λδ) ν. 2485 της 7/7 Σεπτ. 1920 περί βουλευτικών εκλογών εν Θράκη.

λε) ν. 2486 της 7/10 Σεπτ. 1920 περί τροποποιήσεως του περί εκλογής βουλευτών νόμου ΧΜΗ΄ του 1877 ως μετερρυθμίσθη υπό νεωτέρων νόμων.

λς) ν. 2584 της 25 Απρ./1 Μαΐου 1921 περί τροποποιήσεως του άρθρ. 3 του ν. ΑΥ4Γ΄ της 27 Μαΐου 1887.

λζ) ν. 2879 της 14/23 Ιουλ. 1922 περί καταργήσεως διατάξεών τινων του ν. 2486 περί τροποποιήσεως του περί εκλογής βουλευτών νόμου ΧΜΗ΄ κλπ.

λη) ν. 2931 της 26/31 Ιουλ. 1922 περί επεκτάσεως εις Θράκην της ισχύος των περί εκλογής βουλευτών νόμων.

λθ) Ν.Δ. της 30/30 Δεκ. 1925 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων των εκλογικών νόμων.

κατηργήθη υπό του νόμ. 3363/1926.

4. ΝΟΜΟΣ ΨΟΘ΄

της 31 Δεκ. 1879/5 Ιαν. 1880

Περί καταργήσεως των διατάξεων του εκλογικού νόμου περί δικαστικών αντιπροσώπων, προκειμένου περί επαρχαιρεσιών ή δημαιρεσιών, εκτός της περιπτώσεως της εκλογής δημάρχου.

Κατηργήθη δια του Ν.Δ. της 17/18 Σεπτ. 1926 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου της νομοθεσίας περί δήμων και κοινοτήτων. Σχετικοί και οι:

α) Νόμ. ΓΧΕ΄ της 24 Φεβρ./9 Μαρτ. 1910 περί χορηγίας προκαταβολών εις τους προς διεξαγωγήν βουλευτικών και δημοτικών εκλογών διοριζομένους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής.

β) Νόμ. 5445 της 27 Απρ./13 Μαΐου 1932 περί αποζημιώσεως και οδοιπορικών εξόδων των κατά τας εκλογάς αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κλπ.

«Ήδη περί των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής προβλέπουσι τα άρθρ. 70-73 του κατωτέρω Β.Δ. 15/16 Οκτ. 1952.

5. ΝΟΜΟΣ 3363

της 2/2 Σεπτ. 1926

Περί εκλογής βουλευτών.

(Αναλογικόν σύστημα. Ηκυρώθη δια του Νόμ. 3824/1929).

6. ΝΟΜΟΣ 3824

της 24/25 Ιαν. 1929

Περί εκλογής βουλευτών.

(Κυρούνται τα Ν.Δ. 11 Ιουλ. 1928, 30 Ιουλ. 1928 και 16 Αυγ. 1928, δι’ ων επανήχθη εν ισχύι το πλειοψηφικόν).

Τροποποιηθείς και συμπληρωθείς υπό των

α) Νόμ. 5493 της 21/21 Μαΐου 1932 περί εκλογής βουλευτών.

β) Νόμ. 5579 της 20/23 Αυγ. 1932 περί συμπληρώσεως του ν. 5493.

γ) Νόμ. 5625 της 31/31 Αυγ. 1932 περί συμπληρώσεως του ν. 5493.

δ) Νόμ. 5831 της 2/6 Οκτ. 1933 περί κυρώσεως του Αναγκ. Δ/τος της 26 Μαΐου 1933 περί καταργήσεως της παρ. 9 άρθρ. 1 Νόμ. 3824 και τροποποιήσεως του άρθρ. 108 του αυτού νόμου.

ε) Νόμ. 6312 της 8/8 Οκτ. 1934 περί τροποποιήσεως διατάξεων του νόμου περί εκλογής βουλευτών.

ς) Νόμ. 6326 της 10/12 Οκτ. 1934 περί τροποποιήσεως της παρ. 2 του άρθρ. 145 του νόμ. 5493 και

ζ) Νόμ. 6396 της 12/17 Νοεμ. 1934 περί καταργήσεως του ν. 6312 και τροποποιήσεως διατάξεων του νόμου περί εκλογής βουλευτών,

εκωδικοποιήθη μετ’ αυτών δια του Π.Δ. 10/12 Ιαν. 1935

7. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 10/12 Ιαν. 1935 

Περί κωδικοποήσεως εις ενιαίον κείμενον των νόμων περί εκλογής βουλευτών (κωδ. νόμος 6396).

Ετροποποιήθη υπό των:

α) Α.Ν. 27/27 Δεκ. 1935 περί κολασμών διαφόρων πράξεων κατά δημοτικών αρχόντων επεμβαινόντων εις εκλογικάς ενεργείας.

β) Α.Ν. 30/30 Δεκ. 1935 περί εκλογής βουλευτών.

γ) Α.Ν. 10/13 Ιαν. 1936 περί απαγορεύσεως της χρήσεως ως εκλογικών εμβλημάτων της ελαίας και της αγκύρας κλπ.

δ) Α.Ν. 13/14 Ιαν. 1936 περί συμπληρώσεως του από 26/27 Δεκ. 1935 Α.Νόμου περί αναθέσεως των καθηκόντων των νομαρχών εις τας δικαστικάς αρχάς και άλλων τινών διατάξεων.

ε) Α.Ν. 25/25 Ιαν. 1936 περί προσθέτου χρηματικής ποινής επί παραβάσεων του νόμου περί εκλογής βουλευτών και

ς) Νόμου 4 της 17/22 Μαΐου 1936 περί εκλογής βουλευτών.

Η ισχύς αυτού ανεστάλη δια του Β.Δ. της 4/4 Αυγ. 1936 περί διαλύσεως της Γ΄ Αναθεωρητικής Βουλής.

Αι ήδη ισχύουσαι διατάξεις των ανωτέρω νόμων περιελήφθησαν εις την κατωτέρω κωδικοποίησιν.

8. ΑΝΑΓΚ.ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1020

της 27/27 Φεβρ. 1946

Περί ρυθμίσεως εκλογικών τινων ζητημάτων.

Ο νόμος ούτος, ως και οι:

α) Α.Ν. 1090 της 12/12 Μαρτ. 1946 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ν. 5493 «περί εκλογής βουλευτών».

β) Α.Ν. 1099 της 15/15 Μαρτ. 1946 περί συμπληρώσεως του περί εκλογής βουλευτών νόμου.

γ) Α.Ν. 1121 της 20/20 Μαρτ. 1946 περί των χορηγητέων εις τα κόμματα δωρεάν ψηφοδελτίων κλπ.

δ) Α.Ν. 1134 της 22/22 Μαρτ. 1946 περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινων αναφερομένων εις τας Βουλευτικάς εκλογάς της 31 Μαρτ. 1946.

ε) Α.Ν. 1136 της 26/26 Μαρτ. 1946 περί ρυθμίσεως εκλογικών τινων ζητημάτων.

ς) Α.Ν. 1162 της 29/30 Μαρτ. 1946 περί ρυθμίσεως ζητήματος βουλευτικών υποψηφιοτήτων.

αφεώρων τας εκλογάς της 31 Μαρτ. 1946.

Αι ισχύουσαι διατάξεις αυτών περιελήφθησαν εις την κατωτέρω κωδικοποίησιν.

9. ΑΝΑΓΚ.ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 802

της 27/28 Σεπτ. 1948

Περί επεκτάσεως της ισχύος του περί εκλογής βουλευτών νόμου εις Δωδεκάνησον.

Κυρωθείς υπό του Ν.Δ. 1195 της 5/17 Οκτ. 1949 περί κυρώσεως του Α.Ν. 802/1928, περιελήφθη εις την κατωτέρω κωδικοποίησιν.

(Αντί της σελ. 119) Σελ. 119(α)

ΜΖ-7

10. ΑΝΑΓΚ.ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 959

της 29/29 Απρ. 1949

Περί του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι των γυναικών.

Κυρωθείς υπό του Νόμ. 1730 της 9 Απρ. 1951 περί κυρώσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 959/1949 αντικατεστάθη δια του Ν. 2159/1952.

11. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1395

της 13/14 Ιαν. 1950

Περί τροποποιήσεως του Νόμου περί εκλογής βουλευτών.

Ο νόμος ούτος, ως και οι

α) Α.Ν. 1398 της 21/21 Ιαν. 1950 περί ψηφοφορίας των υπό τα όπλα εκλογέων και ρυθμίσεως άλλων εκλογικών ζητημάτων,

β) Α.Ν. 1428 της 2/2 Μαρτ. 1950 περί καταργήσεως του άρθρ. 5 του Α.Ν. 1395/1950,

αφορώντες τας εκλογάς του 1950, αντικατεστάθησαν δια των κατωτέρω νεωτέρων διατάξεων.

12. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1878

της 28/28 Ιουλ. 1951

Περί τροποποιήσεως του ν. 5493/1932 περί εκλογής βουλευτών.

Εκωδικοποιήθη, μετά των ισχυουσών διατάξεων του Νόμ. 5493 και των τροποιησάντων και συμπληρωσάντων αυτόν ως ανωτέρω νόμων, δια του κατωτέρω Β.Δ. 9/9 Αυγ. 1951.

13. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 9/9 Αυγ. 1951

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων του ν. 5493 περί εκλογής βουλευτών ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν.

Το Δ/μα τούτο, ως και οι επακολουθήσαντες:

α) Α.Ν. 1915 της 11/14 Αυγ. 1951 περί συμπληρώσεως του Ν. 1878/1951.

β) Α.Ν. 1918 της 22/23 Αυγ. 1951 περί συμπληρώσεως του ν. 5493/1932 και 1878/51.

γ) Α.Ν. 1934 της 30/31 Αυγ. 1951 περί συμπληρώσεως του ν. 5493/1932 και

Σελ. 120(α)

ΜΖ-8

δ) Νόμ. 2228 της 4/6 Οκτ. 1952 περί καταργήσεως των περί εκλογής βουλευτών δια του αναλογικού συστήματος διατάξεων του κωδικοποιηθέντος νόμου του 1932 (Β.Δ. 9/9 Αυγ. 1951) και επαναφοράς εν ισχύι του πλειοψηφικού συστήματος,

εκωδικοποιήθησαν δια του κατωτέρου παρατιθεμένου Β.Δ. 15/16 Οκτ. 1952.

14. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2159 

της 7/27 Ιουν. 1952

Περί χορηγήσεως εις τας γυναίκας του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τας βουλευτικάς εκλογάς.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 13/14 Ιαν. 1956 κατωτ. αριθ. 24.

15. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 15/16 Οκτ. 1952

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου, των περί εκλογής βουλευτών ισχυουσών διατάξεων του κωδικοποιημένου Νόμου 5493/1932 (Β.Δ. 9/9 Αυγ. 1951) και του Νόμου 2228/1952, (πλειοψηφικόν σύστημα).

Τροποποιηθέν δια των κατωτέρω νόμων, περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 13/14 Ιαν. 1956

16. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 15/17 Οκτ. 1952

Περί ορισμού διαστάσεων ψηφοδελτίων

Κατηργήθη δια του Β.Δ. της 12/12 Ιαν. 1956 κατωτ. αριθ. 23.

17. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ. 68709 της 20/21 Οκτ. 1952

Περί αποζημιώσεως και οδοιπορικών εξόδων των κατά τας βουλευτικάς εκλογάς Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής κλπ.

18. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Αριθ.67 της 22/25 Οκτ. 1952

Περί μέτρων τάξεως κατά τας εκλογάς.

Εν Αθήναις σήμερον την 20ήν Οκτωβρίου του έτους 1952, ημείς ο Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών Δημήτριος Βρανόπουλος, Αστυν. Διευθυντής Α΄, έχοντες υπ’ όψιν τας διατάξεις του Νόμ. 5493/932 «περί εκλογής Βουλευτών» ως εκωδικοποιήθησαν εις ενιαίον κείμενον Νόμου δια του Β.Δ/τος της 9ης Αυγ.1951 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων του Νόμ. 5493/32 «περί εκλογής Βουλευτών», ιδόντες δε τα άρθρ. 2, 122 και 123 του Νόμ. 4971 «περί Οργανισμού του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων» και το άρθρ. 37 Δ/τος της 9ης Οκτ. 1926 «περί Κανονισμού του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων», ως εκωδικοποιήθη και εκυρώθη δια του άρθρ. 8 του Νόμ. 1001/43, διατάσσομεν:

Άρθρ.1.-Απαγορεύεται πάσα δημοσία συγκέντρωσις εν ανοικτώ χώρω, ως και αι πολιτικαί διαδηλώσεις και παρελάσεις από της δημοσιεύσεως του Δ/τος περί εκλογών μέχρι της ημέρας της συγκλήσεως του Νομοθετικού Σώματος, προκειμένου δε περί δημοτικών εκλογών μέχρι και της πρώτης μετά τας εκλογάς Κυριακής.

Ωσαύτως απαγορεύονται αι επ’ αυτοκινήτου διαδηλώσεις και παρελάσεις εν γένει δια πολιτικούς σκοπούς.

Αι πολιτικαί συγκεντρώσεις επιτρέπονται μόνον εις Θέατρα, Κινηματογράφους ή άλλως πως περιφραγμένους χώρους, υποχρεούνται όμως οι οργανούντες ταύτας να τας καθιστώσι γνωστάς εις την Αστυνομικήν Διεύθυνσιν δι’ αιτήσεώς των, υποβαλλομένης τουλάχιστον δύο ημέρας προ της τελέσεως της συγκεντρώσεως, δηλούντες την ημέραν και ώραν της συγκεντρώσεως ως και την αίθουσαν, εις ην θέλει γίνει αύτη.

Άρθρ.2.-Εις τας αιθούσας συγκεντρώσεων επιτρέπεται η είσοδος ατόμων μέχρι πληρώσεως τούτων, κατά την κρίσιν της Αστυνομίας προκειμένου δε περί Θεάτρων και Κινηματογράφων, επιτρέπεται η είσοδος μόνον αριθμού ατόμων ίσου προς τας αναγραφομένας εν τη αδεία λειτουργίας των θέσεις, προς αποφυγήν δυστυχημάτων εκ του συνωστισμού.

Η παραμονή θεατών ή ακροατών, εκτός των χώρων της συγκεντρώσεως απαγορεύεται.

Άρθρ.3.-Απαγορεύεται η ταυτόχρονος τέλεσις συγκεντρώσεων πολιτών δύο αντιθέτων ή αντιφρονούντων κομμάτων εις αιθούσας ή περιφραγμένους χώρους, κειμένους, κατά την κρίσιν ημών, εγγύς αλλήλων.

Άρθρ.4.-Απαγορεύεται η ίδρυσις Πολιτικού Κέντρου ή Γραφείου άνευ αδείας ημών, χορηγουμένης τη αιτήσει του ενδιαφερομένου υποψηφίου ή πολιτικού Κόμματος.

Η άδεια χορηγείται μετά προηγουμένην εξέτασιν του οικήματος, ως προς την ασφάλειαν παρά του Αστυμηχανικού και μόνον εφ’ όσον το οίκημα κείται εις ικανήν, κατά την κρίσιν ημών, απόστασιν από πολιτικού κέντρου αντιφρονούντος κόμματος, αποκλείουσαν παντελώς πάσαν πρόκλησιν διαταράξεως της δημοσίας τάξεως, δυναμένην να προέλθη εκ της γειτνιάσεως ομάδων αντιφρονούντων πολιτών εκ των εις τα πολιτικά κέντρα συγκεντρουμένων.

Ωσαύτως το πολιτικόν κέντρον δέον να κείται εις θέσιν τοιαύτην, ώστε λόγω συγκεντρώσεως να μη είναι δυνατή η διακοπή της συγκοινωνίας της πόλεως. Κατά την χορήγησιν αδείας ιδρύσεως πολιτικού κέντρου, λαμβάνεται υπ’ όψιν η σειρά προτεραιότητος υποβολής ημίν της σχετικής αιτήσεως.

Ωσαύτως απαγορεύεται η ίδρυσις πολιτικών κέντρων ως και αι προεκλογικαί συγκεντρώσεις εντός δημοσίων κέντρων, οίον καφενείων, ζαχαροπλαστείων, κλπ. εφ’ όσον ταύτα δεν διατίθενται αποκλειστικώς ως πολιτικά κέντρα και δεν παύωσι λειτουργούντα ως δημόσια κέντρα κατά την προεκλογικήν περίοδον.

Απαγορεύεται η ίδρυσις, εις την περιφέρειαν ημών πλέον του ενός Εκλογικού Κέντρου παρ’ εκάστου ανεγνωρισμένου πολιτικού Κόμματος ή μεμονωμένου υποψηφίου, επιτρεπομένης επί πλέον της ιδρύσεως παρ’ εκάστου υποψηφίου ενός πολιτικού γραφείου, υπό τας προϋποθέσεις της παρ. α΄ του παρόντος άρθρου.

Άρθρ.5.-Κατά την ημέραν των εκλογών και την προηγουμένην ταύτης απαγορεύεται η εις δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα πώλησις ή διανομή οιουδήποτε οινοπνευματώδους ποτού, συμπεριλαμβανομένου και του οίνου.

Άρθρ.6.-Κατά την ημέραν των εκλογών απαγορεύεται το άνοιγμα των παντός είδους και πάσης κατηγορίας δημοσίων κέντρων και θεαμάτων.

Της ανωτέρω απαγορεύσεως εξαιρούνται:

1)Τα εστιατόρια και μαγειρεία, άτινα επιτρέπεται να μείνωσιν ανοικτά από της 11ης μέχρι της 13ης και από της 20ης μέχρι της 22ας ώρας.

2)Τα έχοντα σειράν διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως Φαρμακεία.

3)Τα φερετροποιεία.

4)Τα πρατήρια πάγου.

5)Τα περίπτερα αναπήρων.

6)Τα αρτοποιεία και

7)Τα ανθοπωλεία.

(Αντί της σελ. 121(α) Σελ. 121(β)

148-05

Άρθρ.7.-Έκαστος εκλογεύς, προσερχόμενος όπως ψηφίση, υποχρεούται να λαμβάνη σειράν προτεραιότητος προσελεύσεως, υπό την επίβλεψιν αστυνομικού υπαλλήλου, μετά δε την ψηφοφορίαν να απομακρύνηται του Εκλογικού Τμήματος αμέσως, απαγορευομένης πάσης συγκεντρώσεως πέριξ αυτού.

Άρθρ.8.-Η εν γένει κίνησις και κυκλοφορία οχημάτων κατά την ημέραν των εκλογών ρυθμίζεται δι’ αποφάσεως ημών, εκδιδομένης 7 ημέρας προ της ημέρας των εκλογών, οι δε παραβάται ταύτης διώκονται και τιμωρούνται με τας ποινάς του άρθρ. 11 της παρούσης.

Άρθρ.9.-Απαγορεύεται η εις τον τόπον της ψηφοφορίας και πέριξ προσέλευσις παντός φέροντος όπλον ή οιονδήποτε όργανον επιτήδειον προς επίθεσιν.

Άρθρ.10.-1.Απαγορεύεται απολύτως η επί των τοίχων και γενικώς των προσόψων των εν τη περιφερεία ημών πάσης φύσεως ακινήτων ως και επί των μανδροτοίχων ή περιφραγμάτων αυτών τοιχοκόλλησις φωτογραφιών ή εικόνων υποψηφίων βουλευτών ή δημοτικών συμβούλων ως και η διανομή και η καθ’ οιονδήποτε τρόπον έκθεσις εντός των πάσης φύσεως καταστημάτων και δημοσίων κέντρων της περιφερείας ημών τοιούτων εικόνων ή φωτογραφιών, επιτρεπομένης μόνον της τοιχοκολλήσεως εντύπων, εις α να αναφέρωνται τα ονόματα των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού ή μεμονωμένων τοιούτων μετά των επισήμων εμβλημάτων αυτών, τουτέστι το ψηφοδέλτιον εκάστου συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.

2)Τα επίσημα εμβλήματα τα τιθέμενα υπεράνω των εντύπων, εν οις αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού ή το όνομα του μεμονωμένου υποψηφίου, οιαδήποτε και αν είναι η σύνθεσις αυτών ως και αι ως εμβλήματα εκλογικά ενδεχομένως χρησιμοποιηθησόμεναι φωτογραφίαι ή προσωπογραφίαι των Αρχηγών των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων δεν δύνανται να έχουν ύψος μεγαλύτερον του 1/5 του συνολικού ύψους του εντύπου και πλάτος μεγαλύτερον του 1/3 του πλάτους αυτού. Πάντως εν ουδεμιά περιπτώσει το συνολικόν πλάτος και μήκος των εμβλημάτων και εικόνων των τοιούτων εντύπων επιτρέπεται να υπερβαίνη τα 20 εκατοστά του μέτρου.

Σελ. 122(β)

Ωσαύτως απαγορεύεται α) η επί των τοίχων, των στύλων, των οδών και Πλατειών, ως και των εξωστών των οικιών, οικημάτων και των προθηκών των καταστημάτων και δημοσίων κέντρων ανάρτησις ή τοποθέτησις πανώ οιουδήποτε μεγέθους, περιεχομένου ή συνθέσεως δια προεκλογικούς διαφημιστικούς σκοπούς και β) η κατά μήκος επί των προσόψεων των ακινήτων, επί των Πλατειών και λοιπών αναπεπταμένων χώρων, ως και η κατά πλάτος των οδών επί της μιάς προσόψεως μέχρι της άλλης ανάρτησις διαφημιστικής ταινίας. Η ανάρτησις ή επικόλλησις φωτογραφιών ή εικόνων υποψηφίων επιτρέπεται μόνον εις την πρόσοψιν του εκλογικού κέντρου εκάστου συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.

Άρθρ.11.-Καταργούνται αι υπ’ αριθ. 1/1951 και 66/1952 Αστυνομικαί διατάξεις, περί του αυτού αντικειμένου.

Οι παραβάται των άρθρ. 1 και 9 της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται συμφώνως τω άρθρ. 149 του δια Β.Δ/τος της 9ης Αυγ. 1951 κωδικοποιηθέντος Νόμ. 5493/32 «περί εκλογής Βουλευτών», των άρθρ. 5 και 6 συμφώνως τω άρθρ. 152 του αυτού ως άνω νόμου των δε λοιπών άρθρ. 2, 3, 4, 7, 8 και 10 διώκονται και τιμωρούνται συμφώνως τω άρθρ. 459 του Ποινικού Κώδικος.

Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, η δε εκτέλεσίς της ανατίθεται εις τους αστυνομικούς υπαλλήλους.

19. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 69390 της 23/25 Οκτ. 1952

Περί χορηγήσεως εις τα κόμματα του προς κατασκευήν ψηφοδελτίων απαιτουμένου χάρτου.

(Βλ. ήδη την υπ’ αριθ. 80265/1974, κατωτ.αριθ. 50, απόφασιν).

Η αίτησις υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εσωτερικών υπό του Αρχηγού του Κόμματος ή της Διευθυνούσης αυτό Επιτροπής ή υπό ειδικού αντιπροσώπου διοριζομένου προς τούτο δι’ εγγράφου δηλώσεως του αρχηγού του Κόμματος ή της Διευθυνούσης Επιτροπής και προκειμένου περί συνασπισμού Κομμάτων υπό των Αρχηγών των Κομμάτων τούτων ή Διευθυνουσών Επιτροπών ή ειδικού αντιπροσώπου αυτών. Εν τη αιτήσει ορίζεται και ο εκπρόσωπος ο εξουσιοδοτημένος εις παραλαβήν του χάρτου.

Μετά της αιτήσεως συνυποβάλλονται:

α) Πίναξ των εκλογικών περιφερειών εις τας οποίας ανεκηρύχθησαν συνδυασμοί του Κόμματος ή του συνασπισμού Κομμάτων και β) αντίγραφα των περί ανακηρύξεως των συνδυασμών δικαστικών αποφάσεων.

4.Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, δύναται να χορηγηθή χάρτης και προ της ανακηρύξεως των συνδυασμών, επί τη βάσει υπευθύνου δηλώσεως του Αρχηγού του Κόμματος ή της Διευθυνούσης Επιτροπής, προκειμένου δε περί συνασπισμού κομμάτων των αρχηγών των Κομμάτων ή της διευθυνούσης τον συνασπισμόν Επιτροπής περί των εκλογικών περιφερειών εις ας θέλουν δηλωθή συνδυασμοί του Κόμματος ή του συνασπισμού Κομμάτων.

5.Επί τη βάσει διαταγών ημών, οριζουσών το δικαιούχον Κόμμα και την χορηγητέαν ποσότητα χάρτου, παραλαμβάνεται υπό του προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Κόμματος ή συνασπισμού Κομμάτων η ποσότης του χάρτου εκ της αποθήκης του Υπουργείου επί αποδείξει.

20. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ.87332 της 29 Δεκ. 1952/10 Ιαν. 1953

Περί αποζημιώσεως και οδοιπορικών εξόδων των κατά τας βουλευτικάς εκλογάς αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής κλπ.

(Αφεώρα τας επαναληπτικάς εκλογάς).

21. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2800

της 6/7 Απρ. 1954

Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων της περί εκλογής βουλευτών Νομοθεσίας.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. της 13/14 Ιαν. 1956 κατωτ. αριθ. 24.

22. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3457

της 19/22 Δεκ. 1955 (ΦΕΚ Α΄340)

Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων της περί εκλογής βουλευτών νομοθεσίας.

Εκωδικοποιήθη δια του Β.Δ. της 13/14 Ιαν. 1956 (κατωτ.αριθ.24).

Αι διατάξεις των άρθρ. 30 παρ.1 και 8-14, άρθρ.33 παρ.1,3 και 5, άρθρ. 34, άρθρ.36 παρ. 1,2,3 και 4 και εδάφ. 1 της παρ. 5, άρθρ. 37 και άρθρ. 39 επαναχθείσαι εν ισχύι δια της παρ. 1 άρθρ. 2 Νόμ. 4173/1961 (κατωτ. αριθ.28) περιελήφθησαν αντιστοίχως εις τα άρθρ. 149, 150, 151, 152, 177 και 153 της δια του Β.Δ. 531/ 1961 γενομένης κωδικοποιήσεως (κατωτ. αριθ. 29).

Η διάταξις του άρθρ. 45 ως μεταβατική δεν είχε περιληφθή εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. της 13/14 Ιαν. 1956. Πλην αύτη έπαυσε να είναι μεταβατική δια της διαγραφής της λέξεως «προσεχών δυνάμει του άρθρ. 89 παρ. 4 Ν.Δ. 4274/1962 (κατωτ.αριθ.32) όπερ και ρητώς διατηρεί τούτο εν ισχύι ως διαμορφούται.

Άρθρ.45.-Η προμήθεια βιβλίων, εντύπων, σφραγίδων, ειδών γραφικής ύλης εν γένει και άλλου παντοειδούς υλικού αναγκαιούντος δια την προπαρασκευήν και ενέργειαν των (προσεχών) βουλευτικών εκλογών, ως και πάσης φύσεως εκτυπωτικαί και άλλαι εργασίαι δύνανται να ενεργηθώσι κατά παρέκκλισιν των περί προμηθειών και εκτελέσεως έργων του Δημοσίου και περί δημοσίου λογιστικού διατάξεων, μη απαιτουμένης εξουσιοδοτήσεως της υπηρεσίας Κρατικών προμηθειών.

23. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 13/14 Ιαν. 1956

Περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων περί εκλογής βουλευτών.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 10/12 Απρ. 1958.

24. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ.αριθ.3615

της 13/13 Οκτ. 1956

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της περί εκλογής βουλευτών νομοθεσίας και ενεργείας εκτάκτου αναθεωρήσεως καταλόγων βιβλιαρίων.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 10/12 Απρ. 1958.

(Αντί της σελ. 123(γ) Σελ. 123(δ)

25. ΝΟΜΟΣ 3822

της 29/31 Μαρτ.1958

Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων της περί εκλογής Βουλευτών Νομοθεσίας.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 10/12 Απρ. 1958.

26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 5/5 Απρ. 1958

Περί ορισμού διαστάσεων ψηφοδελτίων και φακέλλων δια τας εκλογάς βουλευτών.

Έχοντες υπ’ όψιν τα άρθρ. 99 και 101 της δια του από 13/14 Ιαν. 1956 Β.Δ/τος κωδικοποιηθείσης νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Ν.Δ. 3615/56 και του Νόμ. 3822/1958, ιδόντες και την υπ’ αριθ. 168/5.4.1958 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρ.1.-1.Αι διατάξεις των δια την ψηφοφορίαν προς εκλογήν βουλευτών χρησιμοποιουμένων ψηφοδελτίων ορίζονται ως εξής:

α) Εις εκλογικάς περιφερείας εκλεγούσας βουλευτάς μέχρι και δέκα, 14Χ20 εκατοστά του μέτρου περίπου.

β) Εις εκλογικάς περιφερείας εκλεγούσας βουλευτάς άνω των δέκα, 14Χ25 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2.Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται εις το ψηφοδέλτιον το έν κάτωθι του άλλου ευαναγνώστως και κατά την εν άρθρ. 99 παρ. 3 της εν προοιμίω μνημονευομένης νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών σειράν προκειμένου περί εντύπων ψηφοδελτίων. Το επώνυμον προτάσσεται, έπεται δε το κύριον όνομα και το όνομα πατρός και προκειμένου περί εγγάμου γυναικός το όνομα συζύγου.

Άρθρ.2.-Αι διαστάσεις των φακέλλων, εντός των οποίων εγκλείονται τα ψηφοδέλτια, ορίζονται εις 9, 5Χ12 εκατοστά του μέτρου περίπου. Ούτοι κατασκευάζονται εκ λευκού συνήθους χάρτου αδιαφανούς και φέρουν επί της προσθίας αυτών πλευράς, διαγωνίως, πέντε γραμμάς κυανού χρώματος καταλαμβανούσας πλάτος δέκα περίπου χιλιοστών του μέτρου.

Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Δ/μα.

Σελ. 124(δ)

27. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 10/12 Απρ. 1958

Περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής Βουλευτών.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 531 της 14/17 Αυγ. 1961 (κατωτ.αριθ.29).

28. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4173 

της 25/27 Ιουν. 1961 (ΦΕΚ Α΄104)

Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων της περί εκλογής βουλευτών νομοθεσίας.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 531 της 14/17 Αυγ. 1961 (κατωτ.αριθ.29).

29. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.531 

της 14/17 Αυγ. 1961 (ΦΕΚ Α΄130)

Περί κωδικοποιήσεως των ισχουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 592/1963 (κατωτ.αριθ.33).

30. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.778

της 10/20 Οκτ. 1961 (ΦΕΚ Α΄200)

Περί συστάσεως πλειόνων εφορευτικών επιτροπών παρά τοις Πρωτοδικείοις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Έχοντες υπ’όψει:

α) Το άρθρ. 35, παρ. 1 του Συντάγματος.

β) Τα άρθρ. 34, παρ. 4 εδάφ. 2 και 36, παρ. 2 εδάφ. 2 του Νόμ. 3457/1955 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων της περί εκλογής βουλευτών νομοθεσίας».

γ) Το άρθρ. 2, παρ. 1 εδάφ. τελευταίον του Νόμ. 4173/1961 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων της περί εκλογής βουλευτών νομοθεσίας», και

δ) την υπ’ αριθ. 683/1961 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον.-Δια την αποσφράγισιν και διαλογήν των ψηφοδελτίων των εκλογέων του άρθρ. 149 του Β.Δ. 531/1961 «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών» των κατωτέρω εκλογικών περιφερειών, συνιστώνται παρ’ εκάστω των Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης πλείονες εφορευτικαί επιτροπαί, ως εξής:

1.Εν τω Πρωτοδικείω Αθηνών τρεις ανά μία δι’ εκάστην των εκλογικών περιφερειών α) Δήμου Αθηναίων, β) Υπολοίπου πρώην Δήμου Αθηναίων και γ) Υπολοίπου Νομού Αττικής.

2.Εν τω Πρωτοδικείω Πειραιώς δύο ανά μία δι’ εκάστην των εκλογικών περιφερειών α) Δήμου Πειραιώς μετά του Δήμου Σπετσών και των Επαρχιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας και Ύδρας και β) Υπολοίπου πρώην Δήμου Πειραιώς.

3.Εν τω Πρωτοδικείω Θεσσαλονίκης τρεις ανά μία δι’ εκάστην των εκλογικών περιφερειών α) Πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης, β) Υπολοίπου Νομού Θεσσαλονίκης και γ) Νομού Κιλκίς.

Εις τον Ημέτερον επί των Εσωτερικών Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.

31. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’αριθ.4274

της 12/12 Νοεμ. 1962 (ΦΕΚ Α΄190)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εκλογικής νομοθεσίας.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 592/1963 (κατωτ. αριθ.33).

32. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4322

της 8/11 Σεπτ. 1963 (ΦΕΚ Α΄140)

Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων της περί εκλογής βουλευτών νομοθεσίας.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Β.Δ. 592/1963 (κατωτ.αριθ. 33).

33. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.592

της 27/27 Σεπτ. 1963 (ΦΕΚ Α΄163)

Περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής Βουλευτών.

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Π.Δ. 650/1974 (κατωτ.αριθ.45).

34. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ.Ε.8100 της 20/25 Σεπτ. 1963
(ΦΕΚ Β΄423)

Περί καθορισμού του τρόπου ψηφοφορίας των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.

Έχοντες υπ’ όψιν τας διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 7 του Νόμ. 4322/63 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων της περί εκλογής βουλευτών νομοθεσίας», αποφασίζομεν:

(Αντί της σελ. 125(ζ) Σελ. 125(η)

Τεύχος 538-Σελ.29

Καθορίζομεν ότι οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί οφείλουσι να δηλώσωσιν εγγράφως εις τους προϊσταμένους και Διοικητάς των, μέχρι και της επομένης της προκηρύξεως των βουλευτικών εκλογών, την πρόθεσίν των, όπως ασκήσωσι το εκλογικόν των δικαίωμα, εις τον δήμον ή την κοινότητα, εις τους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Εις τους υποβαλόντας την ανωτέρω δήλωσιν η προϊσταμένη αυτών αρχή χορηγεί κατά την ημέραν της εκλογής την αναγκαίαν άδειαν απουσίας προς μετάβασιν αυτών εις ον τόπον προτίθενται να ψηφίσωσιν εκτιμώσα τας υφισταμένας υπηρεσιακάς ανάγκας και τον χρόνον απουσίας.

Πάντας τους υποβαλόντας την ανωτέρω δήλωσιν οι οικείοι προϊστάμενοι αυτών διαγράφουσιν αμελλητί και υπό την προσωπικήν των ευθύνην από τας υπό της παρ.1 του άρθρ. 24 του Ν.Δ. 4274/62 προβλεπομένας καταστάσεις, πριν ή διαβιβάσωσι ταύτας εις τον οικείον πρόεδρον Πρωτοδικών, προς θεώρησιν και επιστρέφουσιν εις αυτούς τα εκλογικά βιβλιάρια.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

35. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 593

της 27/27 Σεπτ. 1963 (ΦΕΚ Α΄ 164)

Περί του τρόπου ψηφοφορίας των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών και διαλογής των ψήφων.

Κατηργήθη δια του άρθρ. 35 Ν.Δ. 65/1974 (κατωτ.αριθ.44).

36. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.619

της 21/21 Οκτ. 1963 (ΦΕΚ Α΄181)

Περί του τρόπου αναγνωρίσεως των εκλογέων δια την άσκησιν του εκλογικού των δικαιώματος, υπογραφής υπ’ αυτών υπευθύνου δηλώσεως, διατρήσεως των ταυτοτήτων, πειθαρχικών κυρώσεων κλπ.

Κατηργήθη δια της παρ. 2 άρθρ. 3 Β.Δ. 17/1964 (κατωτ.αριθ.37)

Σελ. 126(η)

Τεύχος 538-Σελ. 30

37. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 17

της 23/23 Ιαν. 1964 (ΦΕΚ Α΄11)

Περί του τρόπου αναγνωρίσεως των εκλογέων δια την άσκησιν του εκλογικού των δικαιώματος, διατρήσεως των ταυτοτήτων, πειθαρχικών κυρώσεων κλπ.

(Κατηργήθη δια της παρ. 2 του άρθρ. 2 Π.Δ. 703/ 1974, κατωτ. αριθ. 52).

38. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 63

της 16/20 Δεκ. 1968 (ΦΕΚ Α΄303)

Περί μη επιβολής κυρώσεων εις κατηγορίας εκλογέων μη ψηφισάντων κατά το Δημοψήφισμα της 29ης Σεπτ. 1968.

(Τα ανωτέρω αδικήματα θεωρούνται παραγεγραμμένα δια του Ν.Δ. 707/1970 τόμ. 9 σελ. 186, 09).

39. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ.126241 της 21 Δεκ. 1968/21 Ιαν. 1969

(ΦΕΚ Β΄29)

Περί δικαιολογητικών και τρόπου υποβολής αυτών εις εκτέλεσιν υπ’ αριθ. 63/1968 Ν. Δ/τος.

40. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 800

της 30 Δεκ. 1970/1 Ιαν. 1971 (ΦΕΚ Α΄1)

Περί πολιτικών κομμάτων

(Κατηργήθη δια του άρθρ. 3 Ν.Δ. 59/1974, κατωτ. αριθ.43).

41. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 19

της 28/28 Αυγ. 1974 (ΦΕΚ Α΄233)

(Διορθ. Ημαρτ. εν ΦΕΚ Α΄252 της 19 Σεπτ. 1974)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 592/1963 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των ισχουσών διατάξεων της Νομοθεσίας περί εκλογής Βουλευτών».

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Π.Δ. 650/1974 (κατωτ.αριθ.45).

42. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ.71133 της 3/4 Σεπτ. 1974
(ΦΕΚ Β΄855)

Περί καθορισμού λεπτομερειών, αφορωσών εις τας κάλπας.

Η άνω απόφαση, ως και η 76623:5-7 Οκτ. 1981 (ΦΕΚ Β΄622) που την είχε τροποποιήσει, καταργήθηκαν από την παρ. 4 της 36232/28 Μαΐου-4 Ιουν. 1986 (ΦΕΚ Β΄370) απόφ.Υπ.Εσωτερικών (κατωτ.αριθ.78).

43. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 59

της 23/23 Σεπτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄259)

Περί συστάσεως και επαναλειτουργίας πολιτικών κομμάτων.

Άρθρ.1.-1.Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Ν.Δ/τος επιτρέπεται ελευθέρως η σύστασις πολιτικών κομμάτων ως και η επαναλειτουργία τοιούτων διαλυθέντων κατά το παρελθόν καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή των οποίων η λειτουργία και δράσις διεκόπη ή ανεστάλη.

2.Τα πολιτικά κόμματα, υφιστάμενα ή εφεξής ιδρυόμενα, υποχρεούνται όπως προ της αναλήψεως οιασδήποτε δραστηριότητος καταθέσουν εις τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωσιν του Αργηγού ή της Διοικούσης Επιτροπής αυτών περιλαμβάνουσαν ότι αι αρχαί του κόμματος αντιτίθενται προς πάσαν ενέργειαν αποσκοπούσαν εις την βίαια κατάληψιν της εξουσίας ή την ανατροπήν του ελευθέρου δημοκρατικού πολιτεύματος.

3.Από της καταθέσεως της κατά την προηγουμένην παράγραφον δηλώσεως, ουδείς περιορισμός υφίσταται ως προς την λειτουργίαν και την δράσιν των πολιτικών κομμάτων, εντός του πλαισίου του πολιτεύματος πλην των απορρεόντων εκ των εκάστοτε γενικώς ισχυουσών συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων.

Άρθρ.2.-Δια Π.Δ/των προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών εκδιδομένων δύναται να ρυθμίζηται παν θέμα σχετικόν προς την εφαρμογήν του παρόντος.

Άρθρ.3.-Το Ν.Δ. 800/1971 «περί πολιτικών κομμάτων», (ανωτ.αριθ.40), ο Α.Ν. 509/1948 «περί μέτρων ασφαλείας του κράτους κλπ.» (τόμ.8 σελ. 124,3), ως συνεπληρώθη δια του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 4234/1962 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων την ασφάλειαν της Χώρας» ως και πάσα ετέρα διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος καταργούνται.

Άρθρ.4.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

44. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 65

της 25/25 Σεπτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄263)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 592/1963 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών».

Περιελήφθη εις την κωδικοποίησιν του Π.Δ. 650/1974 (κατωτ. αριθ.45).

(Αντί για τη σελ. 127(θ) Σελ. 127(ι)

Τεύχος Η93-Σελ. 53

45. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’αριθ. 650

της 2/3 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄281)

(Διόρθ.Ημαρτ.εν ΦΕΚ Α΄305 της 14 Οκτ. 1974)

Περί κωδικοποιήσεως των ισχουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας.

Περιελήφθηκε στην κωδικοποίηση του Π.Δ. 895/10-25 Αυγ. 1981 (ΦΕΚ Α΄227), (κατωτ.αριθ.67).

Σελ. 128(ι)

Τεύχος Η93-Σελ. 54

46. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 651

της 3/4 Οκτ.1974 (ΦΕΚ Α΄283)

Περί ενεργείας γενικών βουλευτικών εκλογών προς ανάδειξιν Αναθεωρητικής Βουλής και ημέρας συγκλήσεως αυτής.

Έχοντες υπόψη τας διατάξεις:

α) Του άρθρου 37 του Συντάγματος.

β) Της από 1/1.8.1974 Καταστατικής Συντακτικής Πράξεως «περί αποκαταστάσεως της δημοκρατικής νομιμότητος και ρυθμίσεως θεμάτων του δημοσίου βίου μέχρι του οριστικού καθορισμού του πολιτεύματος, και της καταρτίσεως νέου Συντάγματος της Χώρας».

γ) Της από 3/4.10.1974 Συντακτικής Πράξεως «περί προσφυγής εις την λαϊκήν ετυμηγορίαν προς ολοκλήρωσιν της δημοκρατικής νομιμότητος».

δ) Του άρθρ. 31 του υπ’ αριθ.592/1963 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών» ως αντικατεστάθη δια του άρθρ. 10 του Ν.Δ. 65/1974 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ.592/1963 Β.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Νομοθεσίας περί εκλογής βουλευτών», προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν:

Άρθρον μόνον.-Εις εκτέλεσιν των κυβερνητικών προς τον Ελληνικόν Λαόν επαγγελιών, περί αποκαταστάσεως της κανονικής λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, συγκαλούμεν τους εκλογείς προς εκλογήν βουλευτών, την 17ην Νοεμ. 1974, την δε εκ των εκλογών μέλλουσαν να προκύψη Βουλήν (την 2αν Δεκ. 1974). Η εκ των εκλογών τούτων συγκροτηθησομένη Βουλή θέλει έχει και την εξουσίαν αναθεωρήσεως πασών των διατάξεων του Συντάγματος, πλην των καθοριζουσών την μορφήν του πολιτεύματος ήτις θα καθορισθή δια δημοψηφίσματος.

Εις τον Ημέτερον επί των Εσωτερικών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Δια του Π.Δ. 762 της 14/14 Νοεμ. 1974 (ΦΕΚ Α΄334) ανεβλήθη η σύγκλισης της Βουλής κατά την ανωτέρω εντός ( ) ημερομηνίαν και ωρίσθη τοιαύτη η 9 Δεκ. 1974.

47. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 676

της 7/8 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄294)

Περί καθορισμού των βουλευτικών εδρών εκάστης εκλογικής περιφερείας κατά τας γενικάς βουλευτικάς εκλογάς προς ανάδειξιν Αναθεωρητικής Βουλής της 17ης Νοεμ. 1974.

48. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ

της 2/5 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄ 288)

Περί εκλογής καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως βουλευτών.

Αποφασίζομεν:

Άρθρ.1.-1.Το δια του άρθρ. 71 του Συντάγματος, θεσπιζόμενον κώλυμα εκλογής βουλευτών και ανακηρύξεως τούτων ως υποψηφίων, δεν ισχύει προκειμένου περί καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ούτοι δύνανται να εκλεγούν βουλευταί και να ανακηρυχθούν υποψήφιοι και εις την περιφέρειαν εις ην εδρεύει το Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα, εις ο υπηρετούν.

2.Τα καθήκοντα του Καθηγητού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δεν είναι ασυμβίβαστα προς το βουλευτικόν αξίωμα, η άσκησις όμως τούτων ως και η συμμετοχή εις οιανδήποτε αρμοδιότητα συναπτομένην προς ταύτα αναστέλλεται εις την περίπτωσιν εκλογής ως βουλευτού ή διορισμού ως Υπουργού ή Υφυπουργού και καθ’ ον χρόνον διατηρείται η ιδιότης αύτη.

3.Δια ν.δ/τος ρυθμίζονται τα εκ της εφαρμογής της παρούσης Συντακτικής Πράξεως προκύπτοντα ζητήματα.

Άρθρ.2.-Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

49. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. 80133
της 5/5 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄979)

Περί εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρ. 8 του Ν.Δ. 65/1974.

Έχοντες υπ’όψει τας διατάξεις:

α. Του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρ. 8 Ν.Δ. 65/1974, εν συνδυασμώ προς τας του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρ. 98 του Β.Δ. 592/1963.

β. Το Π.Δ. 651/1974, δι’ ου προεκηρύχθησαν εκλογαί Αναθεωρητικής Βουλής, δια την 17 Νοεμ. 1974, αποφασίζομεν:

1.Τίθεμεν εις εφαρμογήν, από 5 Οκτ. 1974, τας διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρ. 8 του Ν.Δ. 65/1974.

2.Καθορίζομεν τας κάτωθι λεπτομερείας, δια την εφαρμογήν των εν τη προηγουμένη παραγράφω της παρούσης μνημονευομένων διατάξεων:

 (Αντί της σελ. 152,13(β) Σελ. 152,13(γ)

Τεύχος 564-Σελ.93

α. Έκαστος των εις ους αφορούν αι τιθέμεναι εις εφαρμογήν διατάξεις οφείλει να υποβάλη εις την Μονάδα του, μέχρι της μεθεπομένης της προκηρύξεως των αμέσως προσεχών βουλευτικών εκλογών, δήλωσιν της παρ.1 του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 105/1969, «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», συντεταγμένην εφ’ απλού χάρτου και θεωρημένην, δια το γνήσιον της υπογραφής του δηλούντος, παρά του Διοικητού της Μονάδος του.

β. Εν εκάστη δηλώσει, ο υπογράφων ταύτην:

1)Αναγράφει το επώνυμον, κύριον όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός, το έτος γεννήσεως, την διεύθυνσιν της κατοικίας, το επάγγελμα και τον γενικόν αριθμόν του δελτίου ταυτότητος αυτού.

2)Δηλοί:

α) Τον Δήμον ή την Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή τα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

β) Τον Δήμον ή την Κοινότητα εις τον εκλογικόν κατάλογον του οποίου είναι εγγεγραμμένος, ως και τον Νομόν εις τον οποίον υπάγεται ο Δήμος ούτος ή η Κοινότης.

γ) Τον βαθμόν και την ιδιότητα αυτού (μόνιμος, έφεδρος, κληρωτός), ως και τον χρόνον, από του οποίου υπηρετεί εις την Μονάδα του.

δ) Ότι δεν έχει στερηθή, δι’ οιονδήποτε λόγον, του δικαιώματος του εκλέγειν.

ε) Προκειμένου περί αγραμμάτων, αι δηλώσεις συντάσσονται, παρουσία του δηλούντος και ενώπιον δύο μαρτύρων, υπό αξιωματικού, οριζομένου υπό του Διοικητού της οικείας Στρατιωτικής Μονάδος. Εις τας περιπτώσεις ταύτας, εν τέλει εκάστης δηλώσεως, σημειούται ότι ο δηλών είναι αγράμματος και η σημείωσις αύτη υπογράφεται υπό του συντάξαντος αξιωματικού και των μαρτύρων.

ς) Έναντι των στοιχείων εκάστου των περί ων πρόκειται εκλογέων και εις την τελευταίαν κάθετον στήλην του εντύπου των καταστάσεων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, σημειούται ότι ούτος «ενεγράφη δυνάμει της παρ.2 του άρθρ. 8 του Ν.Δ. 65/1974» (ανωτ. αριθ. 44).

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

50. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 80265 της 4/5 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄979)

(Διόρθ. Ημαρτ. εν ΦΕΚ Β΄ 1060 της 16 Οκτ. 1974)

Περί χορηγήσεως εις κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων του προς κατασκευήν ψηφοδελτίων απαιτουμένου χάρτου.

Έχοντες υπόψη τας διατάξεις της παρ.1 του άρθρ. 63 του Π.Δ. 650/1974, «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας», αποφασίζομεν:

Σελ. 152,14(γ)

Τεύχος 564-Σελ. 94

Καθορίζομεν τα κάτωθι:

α. Ο απαιτούμενος χάρτης, δια την κατασκευήν των ψηφοδελτίων των συνδυασμών των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, κατά τας βουλευτικάς εκλογάς, χορηγείται δωρεάν υπό του Κράτους.

β. Του ούτω χορηγουμένου χάρτου δικαιούνται, κατά τας εν προοιμίω της παρούσης μνημονευομένας διατάξεις, τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, των οποίων συνδυασμοί υποψηφίων ανεκηρύχθησαν εις το 1/3, τουλάχιστον, των εκλογικών περιφερειών του Κράτους.

γ. Η ποσότης του χορηγουμένου δωρεάν χάρτου εις έκαστον κόμμα και συνασπισμόν κομμάτων, είναι ανάλογος προς την απαιτουμένην δια την κατασκευήν αριθμού ψηφοδελτίων μέχρι 50% επί πλέον των εγγεγραμμένων εις τους εκλογικούς καταλόγους του συνόλου των εκλογικών περιφερειών, εις εκάστην των οποίων ήθελεν ανακηρυχθή συνδυασμός του δικαιούχου κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων.

δ. Τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, τα δικαιούμενα δωρεάν χάρτου, αιτούνται την χορήγησιν αυτού, παρά του Υπουργείου Εσωτερικών, δι’ αιτήσεως του αρχηγού ή των συναρχηγών ή της διευθυνούσης επιτροπής των ή ειδικού αντιπροσώπου, διοριζομένου αρμοδίως δι’ εγγράφου δηλώσεως. Εν τη αιτήσει, εν η ορίζεται και εκπρόσωπος, εξουσιοδοτημένος δια την παραλαβήν του χάρτου, επισυνάπτονται:

1)Πίναξ των εκλογικών περιφερειών εις τας οποίας ανεκηρύχθησαν συνδυασμοί του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων.

2)Αντίγραφα των περί ανακηρύξεως των συνδυασμών δικαστικών αποφάσεων.

ε. Ο χάρτης χορηγείται, επί αποδείξει, εκ της αποθήκης του Υπουργείου Εσωτερικών, επί τη βάσει εντολής ημών, καθοριζούσης το δικαιούχον κόμμα ή συνασπισμόν κομμάτων, τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτών και την χορηγητέαν ποσότητα.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

51. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 80266 της 4/5 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄979)

Περί καθορισμού διαστάσεων κλπ. ψηφοδελτίων και φακέλλων, δια τας εκλογάς βουλευτών.

Έχοντες υπόψη:

Τας διατάξεις των παρ.2 του άρθρ. 63 και 1 του άρθρ. 68 του Π.Δ. 650/74 «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας», αποφασίζομεν:

Καθορίζομεν τας διαστάσεις κλπ. των, δια την ψηφοφορίαν προς εκλογήν βουλευτών, χρησιμοποιουμένων ψηφοδελτίων και φακέλλων, ως κάτωθι:

α) Διαστάσεις κλπ. ψηφοδελτίων: Εις μεν εκλογικάς περιφερείας, εκλεγούσας μέχρι και 10 βουλευτάς, 14Χ20 εκατοστά του μέτρου περίπου, εις δε εκλογικάς περιφερείας, εκλεγούσας άνω των 10 βουλευτών, 14Χ25 εκατοστά του μέτρου περίπου. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται εις το ψηφοδέλτιον το έν κάτωθι του άλλου και κατά την εν παρ.2 του άρθρ. 65 του εν προοιμίω της παρούσης μνημονευομένου Δ/τος, σειράν προκειμένου περί εντύπων ψηφοδελτίων. Ειδικώτερον, προτάσσεται το επώνυμον και έπονται το κύριον όνομα, το πατρώνυμον και, προκειμένου περί εγγάμου γυναικός, το όνομα του συζύγου.

β) Διαστάσεις κλπ. φακέλλων: Αι διαστάσεις των φακέλλων, εντός των οποίων εγκλείονται τα ψηφοδέλτια, καθορίζονται εις 9,5Χ12 εκατοστά του μέτρου περίπου. Ούτοι κατασκευάζονται εκ λευκού συνήθους χάρτου αδιαφανούς και φέρουν επί της προσθίας πλευράς αυτών, διαγωνίως πέντε γραμμάς κυανού χρώματος, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου.

Η παρούσα δημοσιευθήτω εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

52. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 703

της 15/17 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄308)

Περί του τρόπου αναγνωρίσεως των εκλογέων δια την άσκησιν του εκλογικού των δικαιώματος, διατρήσεως των ταυτοτήτων, πειθαρχικών κυρώσεων κλπ. κατά τας γενικάς βουλευτικάς εκλογάς προς ανάδειξιν Αναθεωρητικής Βουλής της 17ης Νοεμ. 1974.

Έχοντες υπόψη: α) Το άρθρ. 2 της από 1ης Αυγ. 1974 Συντακτικής Πράξεως «περί αποκαταστάσεως της δημοκρατικής νομιμότητος και ρυθμίσεως θεμάτων του δημοσίου βίου μέχρι του οριστικού καθορισμού του πολιτεύματος και καταρτίσεως νέου Συντάγματος της Χώρας», β) τα άρθρ. 75, 104 και 144 του υπ’ αριθ. 650/1974 Π.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας», γ) το υπ’ αριθ. 651/1974

Π.Δ/μα, δι’ ου ωρίσθη ημέρα προς ενέργειαν ψηφοφορίας δια την εκλογήν βουλευτών προς ανάδειξιν Αναθεωρητικής Βουλής η 17η Νοεμ. 1974 και δ) την υπ’ αριθ. 642 της 11ης Οκτ. 1974 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρ.1.-1.Η υπό του άρθρ. 75, του Π.Δ. 650/1974 (ανωτ. αριθ. 45) προβλεπομένη αναγνώρισις των εκλογέων,δια την άσκησιν του δικαιώματος του εκλέγειν κατά τας γενικάς βουλευτικάς εκλογάς προς ανάδειξιν Αναθεωρητικής Βουλής της 17ης Νοεμ. 1974, ενεργείται παρά της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος εις ο προσέρχονται όπως ασκήσουν το εκλογικόν των δικαίωμα δια της προσαγωγής του εκλογικού των βιβλιαρίου και της αστυνομικής των ταυτότητος. Επί των προσαγομένων ταυτοτήτων, ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ο διευθύνων τα έργα αυτής σημειοί υποχρεωτικώς ενυπογράφως και μεθ’ ημερομηνίας ότι ο φέρων ταύτην εκλογεύς εψήφισεν, η δε σημείωσις αύτη σφραγίζεται δια της σφραγίδος του εκλογικού τμήματος. Προκειμένου περί νέων ταυτοτήτων (εντός ζελατίνης), ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής επιφέρει επί ταύτης δι’ ειδικού αιχμηρού οργάνου και επί του υπ’ αριθ. 2 τετραγωνιδίου εμφανή διάτρησιν, ήτις και αποτελεί απόδειξιν ότι ο εκλογεύς ήσκησε το δικαίωμα του.

2.Εν περιπτώσει μη προσαγωγής αστυνομικής ταυτότητος, ο εκλογεύς είναι παραδεκτός προς άσκησιν του εκλογικού του δικαιώματος, μόνον εάν δηλώση υπευθύνως και εγγράφως προς τον διευθύνοντα τα έργα της εφορευτικής επιτροπής ότι δεν κατέχει τοιαύτην.

Αι ανωτέρω δηλώσεις τοποθετούνται μερίμνη και ευθύνη του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής εντός του εις το Πρωτοδικείον παραδιδομένου σάκκου μετά των λοιπών εκλογικών στοιχείων και εντός ειδικού φακέλλου.

Άρθρ.2.-1.Οι παραβιάζοντες τας ανωτέρω διατάξεις, τιμωρούνται κατά τας διατάξεις των άρθρ. 100 και επόμενα του Π.Δ. 650/1974, εφ’ όσον τα αδικήματα ταύτα δεν τιμωρούνται βαρύτερον υπό του Ποινικού Κώδικος ή άλλου Νόμου.

2.Το υπ’ αριθ. 17/1964 Β.Δ/μα (ανωτ. αριθ. 37) καταργείται.

Εις τον Ημέτερον επί των Εσωτερικών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.

(Μετά την σελ. 152,14(γ) Σελ. 152,15(β)

Τεύχος 564-Σελ. 95

53. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 83323 της 14/17 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Β΄1067)

Περί του σημείου και του τρόπου διατρήσεως των ταυτοτήτων των εκλογέων της παρ. 1 του άρθρ. 27 του Π.Δ. 650/1974.

Έχοντες υπόψη τας διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρ. 75 του Π.Δ. 650/1974, «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας», αποφασίζομεν:

Καθορίζομεν, ότι η διάτρησις των εντός ζελατίνης ταυτοτήτων των εκλογέων της παρ.1 του άρθρ. 27 του εν προοιμίω της παρούσης μνημονευομένου Π.Δ/τος, κατά τας βουλευτικάς εκλογάς της 17 Νοεμ. 1974, θα γίνη δι’ αιχμηρού οργάνου (καρφίδος), προκειμένου περί αστυνομικών ταυτοτήτων επί του άνωθεν της φωτογραφίας υπ’ αριθ. 2 τετραγωνιδίου και προκειμένου περί υπηρεσιακών ταυτοτήτων, εάν δεν έχουν ηριθμημένα τετραγωνίδια, επί του γράμματος Υ ή υ της πρώτης συλλαβής της λέξεως «Ταυ-το-της» ή «Ταυ-το-τη-τος».

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

54. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 705

της 24/25 Οκτ. 1974 (ΦΕΚ Α΄312)

Περί αριθμήσεως, μονογραφήσεως, σφραγίσεως και θεωρήσεως βιβλίων, προβλεπομένων υπό του άρθρ. 54 του Π.Δ. 650/1974.

Έχοντες υπόψη τας διατάξεις:

1.Της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Συντάγματος της 1ης Ιαν. 1952, εν συνδυασμώ προς τας των άρθρ. 1 και 2 της Συντακτικής Πράξεως της 1/1 Αυγ. 1974, «περί αποκαταστάσεως της δημοκρατικής νομιμότητος και ρυθμίσεως θεμάτων του δημοσίου βίου μέχρι του οριστικού κανονισμού του πολιτεύματος και της καταρτίσεως νέου Συντάγματος της Χώρας».

2.Της παρ.1 του άρθρ. 93 του Ν.Δ. 4274/1962, «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εκλογικής νομοθεσίας» (άρθρ. 144 Π.Δ. 650/1974, «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας»).

3.την υπ’ αριθ. 645 της 19 Οκτ. 1974 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον.-1.Τα βιβλία πρακτικών, πρωτοκόλλου ψηφοφορίας και διαλογής ψήφων, τα προβλεπόμενα υπό της παρ.1 του άρθρ. 54 του Π.Δ. 650/1974 (ανωτ. αριθ. 45) αριθμούνται, μονογραφούνται, σφραγίζονται και θεωρούνται, κατά τα εν τη επομένη παραγράφω καθοριζόμενα.

Σελ. 152,16(β)

Τεύχος 564-Σελ. 96

2.Η αρίθμησις, μονογράφησις και σφράγισις γίνεται κατά φύλλον ή κατά σελίδα. Η θεώρησις, γίνεται εν τέλει της τελευταίας σελίδος εκάστου βιβλίου και κάτωθι πράξεως, αναγραφούσης τον αριθμόν των φύλλων ή σελίδων και τον προορισμόν εκάστου θεωρουμένου βιβλίου. Η αρίθμησις, μονογράφησις και σφράγισις ενεργείται υπό υπαλλήλων οριζομένων υπό του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, η δε θεώρησις υπό του αυτού Προϊσταμένου ή του αναπληρωτού αυτού.

Εις τον Ημέτερον επί των Εσωτερικών Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.

55. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 225

της 7/7 Δεκ. 1974 (ΦΕΚ Α΄368)

Περί συμπληρώσεως του άρθρ. 137 του Π.Δ. 650/1974.

Άρθρ.1.-Η παρ.3 του άρθρ. 137 του Π.Δ. 650/ 1974, «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας», (ανωτ. αριθ. 45) ισχύει και δια τα εκ δικαστών μέλη της, κατά την παρ. 1 του άρθρ. 91 του αυτού Π.Δ/τος, Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, ως και δια τους υπαλλήλους του Συμβουλίου της Επικρατείας, τους αποτελούντας την γραμματείαν του, κατά το άρθρ. 73 του Συντάγματος, Ειδικού Δικαστηρίου, ο αριθμός των οποίων ορίζεται, εκάστοτε, δι’ αποφάσεως του Προέδρου του Δικαστηρίου τούτου.

Άρθρ.2.-Η παρ. 3 του άρθρ. 137 του Π.Δ.650/ 1974 και του προηγουμένου άρθρου ισχύουν και προκειμένου περί δημοψηφισμάτων.

Άρθρ.3.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του Π.Δ. 650/1974.

56. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 866

της 28 Νοεμ./10 Δεκ. 1975 (ΦΕΚ Α΄281)

Περί εφαρμογής του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 59/1974 «περί συστάσεως και επαναλειτουργίας πολιτικών κομμάτων».

Έχοντες υπόψη:

1.Τας διατάξεις του άρθρ. 2 του υπ’ αριθ. 59/1974 Ν.Δ/τος «περί συστάσεως και επαναλειτουργίας πολιτικών κομμάτων» και

2.Την υπ’ αριθ. 846/13.11.1975 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων επί της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υπουργών, αποφασίζομεν:

Άρθρον μόνον.-Εις περίπτωσιν καθ’ ην εκ της κατά το άρθρ. 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 59/1974 «περί συστάσεως και επαναλειτουργίας πολιτικών κομμάτων» (ανωτ.αριθ.43) δηλώσεως προκύψει διαφωνία ως προς την χρήσιν ονόματος ή εμβλήματος πολιτικών κομμάτων, αύτη επιλύεται υπό της Επιτροπής του άρθρ. 38 του υπ’ αριθ. 650/1974 Π.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας» (ανωτ.αριθ.45).

Εις τους αυτούς επί της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Ημετέρους Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.

57. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 626

της 24/29 Ιουν. 1977 (ΦΕΚ Α΄185)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 650/1974 Π.Δ/τος «περί Κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας».

Άρθρ.1.-(Αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρ. 4 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.2.-(Αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρ. 88 του Π.Δ.650/1974).

Άρθρ.3.-Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών επιτρέπεται η κωδικοποίησις εις ενιαίον κείμενον πασών των ισχυουσών διατάξεων της «περί εκλογής βουλευτών Νομοθεσίας», ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν αύται δια του παρόντος Νόμου.

Άρθρ.4.- Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

58. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αριθ.3365 της 29/30 Σεπτ. 1977 (ΦΕΚ Β΄958)

Περί καταβολής εξόδων κινήσεως εις το προσωπικόν της Βουλής.

(Προσωρινής ισχύος, από 1 Οκτ. 1977 μέχρι της συγκροτήσεως εις Σώμα της Νέας Βουλής).

59. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 79488 της 12/13 Οκτ. 1977

(ΦΕΚ Β΄1000)

Περί χορηγήσεως εις Κόμματα και συνασπισμούς Κομμάτων του προς κατασκευήν ψηφοδελτίων απαιτουμένου χάρτου.

Αφορά τας εκλογάς της 20 Νοεμ. 1977, ως και αι:

α) Απόφ.Υπ.Εμπορ.Ναυτιλίας αριθ. 96001/77 της 15/20 Οκτ. 1977 (ΦΕΚ Β΄1041), περί εκπτώσεως 30% επί του ναύλου επιβατών δια δικαστικούς αντιπροσώπους την περίοδο των βουλευτικών εκλογών 1977.

β) Απόφ. Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών αριθ. 80898 της 20/20 Οκτ. 1977  (ΦΕΚ Β΄ 1046), περί αποζημιώσεως και οδοιπορικών εξόδων των κατά τας βουλευτικάς εκλογάς της 20ης Νοεμ. 1977 αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, των εφόρων αυτών, κ.λ.π.

γ) Απόφ. Υπ. Εσωτερικών αριθ. 83006 της 22/24 Οκτ. 1977 (ΦΕΚ Β΄1058), περί του σημείου και του τρόπου διατρήσεως των ταυτοτήτων των εκλογέων της παρ.1 του άρθρ. 27 του Π.Δ. 650/1974, ως το Δ/μα τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Νόμ. 626/1977.

δ) Π.Δ. 978 της 24/25 Οκτ. 1977 (ΦΕΚ Α΄332), περί καθορισμού των βουλευτικών εδρών εκάστης εκλογικής περιφερείας κατά τας γενικάς βουλευτικάς εκλογάς της 20ης Νοεμ. 1977.

ε) Π.Δ. 979 της 24/25 Οκτ. 1977 (ΦΕΚ Α΄332), περί του τρόπου αναγνωρίσεως των εκλογέων δια την άσκησιν του εκλογικού των δικαιώματος, διατρήσεως των ταυτοτήτων, πειθαρχικών κυρώσεων κ.λ.π., κατά τας γενικάς βουλευτικάς εκλογάς της 20ης Νοεμ. 1977.

60. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 84631 της 27/27 Οκτ. 1977
(ΦΕΚ Β΄1072)

Περί καθορισμού διαστάσεων κ.λ.π. ψηφοδελτίων και φακέλλων, δια τας εκλογάς βουλευτών.

Έχοντες υπόψη:

Τας διατάξεις των παρ. 2 του άρθρ. 63 και 1 του άρθρ. 68 του Π.Δ. 650/1974 «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας», ως το Δ/μα τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Νόμ. 626/1977, αποφασίζομεν:

Καθορίζομεν τας διαστάσεις κ.λ.π. των, δια την ψηφοφορίαν προς εκλογήν βουλευτών, χρησιμοποιουμένων ψηφοδελτίων και φακέλλων, ως κάτωθι:

 (Αντί της σελ. 152,17(α) Σελ. 152,17(β)

Τεύχος 669-Σελ. 1

α) Διαστάσεις κ.λ.π. ψηφοδελτίων: Εις μεν εκλογικάς περιφερείας, εκλεγούσας μέχρι και 10 βουλευτάς, 14Χ20 εκατοστά του μέτρου περίπου, εις δε εκλογικάς περιφερείας, εκλεγούσας άνω των 10 βουλευτών, 14Χ25 εκατοστά του μέτρου περίπου. Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται εις το ψηφοδέλτιον το έν κάτωθι του άλλου και κατά την εν παρ. 2 του άρθρ. 65 του εν προοιμίω της παρούσης μνημονευομένου διατάγματος σειράν, προκειμένου περί εντύπων ψηφοδελτίων. Ειδικώτερον, προτάσσεται το επώνυμον και έπονται το κύριον όνομα και το πατρώνυμον. Προκειμένου δε περί εγγάμου γυναικός αναγράφονται κατά την αυτήν σειράν τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία αυτής υφ’ ά ήθελεν ανακηρυχθή ως υποψηφία υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου.

β) Διαστάσεις κλπ. φακέλλων: Αι διαστάσεις των φακέλλων, εντός των οποίων εγκλείονται τα ψηφοδέλτια, καθορίζονται εις 9,5Χ12 εκατοστά του μέτρου περίπου. Ούτοι κατασκευάζονται εκ λευκού συνήθους χάρτου αδιαφανούς και φέρουν επί της προσθίας πλευράς αυτών, διαγωνίως, πέντε γραμμάς κυανού χρώματος, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου.

Η επί του αυτού αντικειμένου υπ’ αριθ. 74244/ 27.9.1977 ημετέρα απόφασις (ΦΕΚ 951/28.9.1977 τ.Β΄) καταργείται.

Η παρούσα δημοσιευθήτω εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

61. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.1000

της 31 Οκτ./2 Νοεμ. 1977
(ΦΕΚ Α΄339)

Περί συγκροτήσεως Επιτροπής εξ Αξιωματικών παρ’ εκάστω Γενικώ Επιτελείω των Ενόπλων Δυνάμεων προς γνωμοδότησιν επί χορηγήσεως εις στρατιωτικούς, κατά την προεκλογικήν περίοδον, αδειών κατεπειγούσης ανάγκης.

Έχοντες υπόψη:

1.Τας διατάξεις των άρθρ. 96 και 144 του υπ’ αριθ. 650/1974 Προεδρικού Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας», ως το Δ/γμα τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Νόμ. 626/1977).

2.Τας διατάξεις του άρθρ. 62 του υπ’ αριθ.933/1975 Προεδρικού Διατάγματος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος» και

3.Την υπ’ αριθ. 1148/20.10.1977 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των επί της Εθνικής Αμύνης και Εσωτερικών Υπουργών απεφασίσαμεν:

Σελ. 152,18(β)

Τεύχος 669-Σελ. 2

Άρθρον μόνον.-1.Εις τα Γενικά Επιτελεία Εθνικής Αμύνης, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, άμα τη προκηρύξει Βουλευτικών εκλογών ή εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, συγκροτείται, δια διαταγής του οικείου Αρχηγού, Επιτροπή εξ Αξιωματικών, εις ην ανατίθεται το έργον της εξετάσεως κατά την ελευθέραν αυτής εκτίμησιν των ιεραρχικώς υποβαλλομένων αιτήσεων περί χορηγήσεως κατ’επίκλησιν της περί κατεπειγούσης ανάγκης διατάξεως αδειών υπό των υπαγορευομένων παρ’ εκάστω Γενικώ Επιτελείω στρατιωτικών και της κατά νόμον γνωμοδοτήσεως επί της χορηγήσεως ή μη της αιτουμένης αδείας.

2.Η κατά τα ανωτέρω Επιτροπή, είναι τριμελής και συντίθεται εξ ενός Ανωτάτου Αξιωματικού, ως Προέδρου και δύο ανωτέρων Αξιωματικών, ως μελών.

3.Αι προτεινόμεναι, υπό της Επιτροπής προς χορήγησιν, άδειαι χορηγούνται υπό των κατά τας κειμένας διατάξεις αρμοδίων προς τούτο οργάνων.

Εις τους αυτούς επί της Εθνικής Αμύνης και Εσωτερικών Υπουργούς, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Δ/τος.

62. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 789

της 24/27 Ιουν. 1978 (ΦΕΚ Α΄106)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος και της Εκλογικής Νομοθεσίας.

Άρθρ.1.-(Αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρ. 31 του Π.Δ.933/1975, τόμ. 3 σελ. 11).

Άρθρ.2.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 55 του Π.Δ.933/1975, τόμ. 3 σελ. 11).

Άρθρ.3.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 62 του Π.Δ.933/1975, τόμ. 3 σελ. 11).

Άρθρ.4.-(Αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρ. 75 του Π.Δ.933/1975, τόμ. 3 σελ. 11).

Άρθρ.5.-(Αντικαθίσταται η παρ.3 του άρθρ. 1 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.6.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 5 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.7.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 12 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.8.-1.Δια την αντιμετώπισιν επειγουσών αναγκών εκτυπώσεως εκλογικών καταλόγων, αντιγραφής παραρτημάτων αυτών κλπ. συναφών εργασιών, δύναται να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία εκ δημοσίων διοικητικών, δικαστικών και δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων, επί καταβολή ειδικής αποζημιώσεως, καθοριζομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλισιν πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως.

2.Η συγκρότησις των κατά την προηγουμένην παράγραφον συνεργείων και ο τρόπος καταβολής της αποζημιώσεως, ορίζονται εκάστοτε, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Υπό του Υπουργού Εσωτερικών, δύναται να εγκρίνηται η χρησιμοποίησις, κατά την εκτέλεσιν των εν τη προηγουμένη παραγράφω εργασιών και ιδιωτών, επί καταβολή ειδικής αποζημιώσεως, καθοριζομένης δια κοινής αποφάσεως των αυτών ως άνω Υπουργών.

Άρθρ.9.-(Αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρ. 30 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.10.-(Αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρ. 31 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.11.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 42 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.12.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 56 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.13.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 71 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.14.-(Αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρ. 87 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.15.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 132 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.16.-1.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 133 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

2.(Αντικαθίσταται το άρθρ. 33 του αυτού ως άνω Π.Δ/τος).

3.(Αντικαθίσταται η παρ.10 του άρθρ.61 του αυτού ως άνω Π.Δ/τος).

Άρθρ.17.-1.Προς αντιμετώπισιν των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευήν και διενέργειαν των βουλευτικών εκλογών, την συγκέντρωσιν, μετάδοσιν και έκδοσιν των αποτελεσμάτων αυτών, δύναται να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία εξ υπαλλήλων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, υπαλλήλων ετέρων Υπουργείων και Δημ. Υπηρεσιών, υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, επί καταβολή αποζημιώσεως, καθοριζομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

2.Η συγκρότησις των κατά την προηγουμένην παράγραφον συνεργείων και ο τρόπος καταβολής της αποζημιώσεως, ορίζονται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των εν παρ.1 του παρόντος άρθρου Υπουργών.

3.Υπό του Υπουργού Εσωτερικών, δύναται εκάστοτε να προσλαμβάνωνται δια τους εν παρ.1 του παρόντος άρθρου σκοπούς και μέχρι πεντήκοντα ιδιώται, επί καταβολή αποζημιώσεως καθοριζομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

4.Εις τα εκ δικαστών και δημοσίων υπαλλήλων μέλη και τον γραμματέα της κατά το άρθρ.91 του παρόντος Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, δύναται να καταβάλλεται ειδική αποζημίωσις, καθοριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Ομοία και κατά τον αυτόν τρόπον καθοριζομένη αποζημίωσις δύναται να καταβάλλεται και εις τους εκ των υπαλλήλων της γραμματείας του κατά το άρθρ.100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου χρησιμοποιουμένους δια την αντιμετώπισιν των ηυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Δικαστηρίου κατά την περίοδον εκδικάσεως των κατά του κύρους των εκλογών ενστάσεων.

Ωσαύτως, ομοία αποζημίωσις, καθοριζομένη κατά τον αυτόν τρόπον, δύναται να καταβάλλεται εις δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς δια την κατά την εκλογικήν περίοδον έκτακτον απασχόλησιν αυτών εις εκλογικής φύσεως εργασίας.

(Μετά την σελ. 152,17(β) Σελ. 152,19

Τεύχος 672-Σελ.23

5.Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί συγκροτήσεως των συνεργείων, καθορισμού των αποζημιώσεων κλπ., εκδίδονται κατά παρέκκλισιν πάσης ετέρας γενικής ή ειδικής διατάξεως.

6.Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί διενεργείας Δημοψηφισμάτων και Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών.

7.Αι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και δια τας εκδικασθείσας κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών της 20ης Νοεμ.1977 ενστάσεις.

Άρθρ.18.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 98 του Π.Δ.650/1974, ανωτ.αριθ.45).

Άρθρ.19.-Η παρ.7 του άρθρ. 30 του Π.Δ.650/1974 καταργείται.

Ωσαύτως καταργούνται η παρ.1 του άρθρ. 25 και το άρθρ. 137 του αυτού Π.Δ. 650/1974.

Άρθρ.20.-Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών, επιτρέπεται η κωδικοποίησις εις ενιαίον κείμενον πασών των ισχυουσών διατάξεων της περί εκλογής βουλευτών Νομοθεσίας, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια του παρόντος νόμου, μεταβαλλομένης εν ανάγκη της σειράς των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, εναρμονιζομένων των διατάξεων προς αλλήλας δια φρασεολογικής τυπικής αυτών μεταβολής και απαλειφομένων των ρητώς καταργηθεισών διατάξεων.

Άρθρ.21.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σελ. 152,20

Τεύχος 672-Σελ. 24

63. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ.1180

της 17/20 Ιουλ. 1981 (ΦΕΚ Α΄188)

(Διόρθ. Σφαλ .στο ΦΕΚ Α΄200 της 30.7.81)

Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων.

Εκλογή αντιπροσώπων

Για την τροποποίηση των διατάξεων, που αφορούν την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλ. Νομ. 2196/21-22 Μαρτ. 1994 (ΦΕΚ Α΄ 41), κατωτ. αριθ. 94.

Άρθρ.1-1.Η εκλογή των 24 Ελλήνων αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποκαλουμένην και «Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον», διενεργείται δι’ αμέσου καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας των εχόντων το δικαίωμα του εκλέγειν πολιτών, κατά τας διατάξεις των άρθρ. 4, 5 και 6 του Π.Δ. 650/1974 «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας», ως αύται ετροποποιήθησαν υπό των άρθρων 1 του Νόμ. 626/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 650/1974 Π.Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας» και 6 του Νόμ. 789/1978 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος και της Εκλογικής Νομοθεσίας.

Η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

2.Δια την εκλογήν τούτων, ολόκληρος η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μίαν ενιαίαν εκλογικήν περιφέρειαν.

3.Η ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας και η διάρκεια ταύτης ορίζεται εκάστοτε δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Εσωτερικών τριάκοντα τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθησομένης δια την ψηφοφορίαν.

Εκλόγιμοι. Κωλύματα εκλογιμότητος
και ασυμβίβαστα

Άρθρ.2.-1.Εκλόγιμοι δια το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον είναι οι έχοντες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι κατά τας διατάξεις του άρθρ. 55 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρ. 29 του Π.Δ. 650/1974.

2.Αι περί των κωλυμάτων εκλογιμότητος των βουλευτών διατάξεις των παρ.1 και 4 του άρθρου 56 του Συντάγματος και των παρ.1 έως και 4 του άρθρ. 30 του Π.Δ. 650/1974, ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρ. 9 του Νόμ. 789/1978 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος και της Εκλογικής Νομοθεσίας», έχουν εφαρμογήν και δια την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον.

«Το κώλυμα της εκλογιμότητας ισχύει  για τους βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου».

Το τελευταίο μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1  άρθρου δέκατου πέμπτου του Νομ. 2196/21-22 Μαρτ. 1994, (ΦΕΚ Α΄ 41), κατωτ. αριθ. 94.

3.Πέραν των κατά το άρθρ.6 της Πράξεως της προσηρτημένης εις την απόφασιν του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ης Σεπτ. 1976 αναφερομένων ασυμβιβάστων, έχουν εφαρμογήν εν προκειμένω και αι περί των ασυμβιβάστων των βουλευτών διατάξεις του άρθρ. 57 του Συντάγματος.

Προς την ιδιότητα του αντιπροσώπου εις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ασυμβίβαστος η ιδιότης του βουλευτού της Ελληνικής Βουλής.

Για το κώλυμα της εκλογιμότητας και το ασυμβίβαστο του αντιπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου βλ. και άρθρ. 13 Νόμ. 1443/22-22 Μαΐου 1984 (ΦΕΚ Α΄73), (κατωτ.σελ. 194,21).

4.Αντιπρόσωπος εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον στερηθείς τινός των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου προσόντων εκλογιμότητος εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος του αντιπροσώπου.

5.Εν περιπτώσει διενεργείας της εκλογής των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον εντός του μεσολαβούντος από της διαλύσεως της Ελληνικής Βουλής μέχρι της διεξαγωγής των δια την ανάδειξιν της νέας τοιαύτης γενικών εκλογών χρονικού διαστήματος, είναι επιτρεπτή η υποβολή παραλλήλου δι’ αμφοτέρας τας εκλογάς υποψηφιότητος του αυτού προσώπου.

Πρότασις υποψηφίων
Κατάρτισις και ανακήρυξις συνδυασμών.

Άρθρ.3.-1.Δικαίωμα υποβολής προτάσεως υποψηφίων αντιπροσώπων έχουν μόνον τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων.

Αι περί του ονόματος και εμβλήματος των κομμάτων διατάξεις του άρθρ. 37 του Π.Δ. 650/1974 πλην της παρ.4 αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Αι κατά τας ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων επιδίδονται, αντί του Προέδρου της Βουλής εις τον Υπουργόν των Εσωτερικών.

Ωσαύτως, εφαρμόζονται αναλόγως και αι περί της διαφωνίας ως προς την χρήσιν ονόματος ή εμβλήματος διατάξεις του άρθρ. 38 του αυτού Π.Δ. 650/1974.

2.Οι υποψήφιοι εκτίθενται εις την εκλογήν εν συνδυασμώ καταρτιζομένω υπό του προτείνοντος τούτους κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων, κατά τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμενα.

(Αντί για τη σελ. 152,21(β) Σελ. 152,21(γ)

Τεύχος 1319 Σελ. 1

Ουδείς υποψήφιος δύναται να μετέχη εις πλείονας του ενός συνδυασμούς.

3.Η πρότασις εκάστου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων, αποτελούσα τον συνδυασμόν του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων, περιλαμβάνει μέχρι 24 υποψηφίους και αναγράφει το όνομα, επώνυμον, πατρώνυμον την ιδιότητα και την ακριβή διεύθυνσιν του προτεινομένου και συνοδεύεται υπό εγγράφου αποδοχής και υπευθύνου δηλώσεως αυτού, γινομένων και δι’ ειδικής συμβολαιογραφικής πληρεξουσιότητος.

Δια της δηλώσεως ταύτης δηλούται ότι: α) δεν απεδέχθη την συμμετοχήν του ως υποψηφίου αντιπροσώπου εις συνδυασμόν-πρότασιν ετέρου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων, β) είναι εγγεγραμμένος εις το μητρώον αρρένων ή το δηματολόγιον δήμου τινός ή κοινότητος του Κράτους μετά μνείας του ονόματος του δήμου ή της κοινότητος, του έτους γεννήσεως, ως και της ημερομηνίας δια την περίπτωσιν καθ’ ην απαιτείται τοιαύτη κατά την παρ.2 του άρθρ. 29 του Π.Δ. 650/1974, γ) δεν έχει στερηθή του δικαιώματος του εκλέγειν, δ) δεν υφίστανται τα εν άρθρ.2 του παρόντος αναφερόμενα κωλύματα εκλογιμότητος και ε) δεν έχουν ανειλημμένην υποχρέωσιν παραμονής εν τη υπηρεσία επί ωρισμένον χρόνον, προκειμένου περί πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών εν γένει. Ο ψευδώς δηλών υπόκειται εις τας ποινάς της παρ.5 του άρθρ. 108 του Π.Δ. 650/1974.

4.Οι υποψήφιοι αναγράφονται κατά την υπό του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων καθοριζομένην σειράν.

5.«Στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο του δημοσίου ταμείου γενικών εσόδων Αθηνών για την κατάθεση χρηματικού ποσού δραχ. 1.000.000».

Το μέσα στα « » πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από τη παρ. 1 άρθρ. 18 Νόμ. 1427/6-9 Απρ. 1984 (ΦΕΚ Α΄40) (κατωτ.αριθ.73).

Το ποσόν τούτο επιστρέφεται εις τα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων των οποίων οι συνδυασμοί έλαβον κατά την εκλογήν ποσοστόν 3% τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων ή μίαν τουλάχιστον έδραν αντιπροσώπου.

6.Η έλλειψις της αποδοχής ή της υπευθύνου δηλώσεως του προτεινομένου ή της υπογραφής τούτου ή του πληρεξουσίου αυτού ή τινός των εν παρ.3 του παρόντος άρθρου οριζομένων στοιχείων της υπευθύνου δηλώσεως του προτεινομένου, επάγεται την μη ανακήρυξιν τούτου ως υποψηφίου υπό του αρμοδίου δικαστηρίου.

Σελ. 152,22(γ)

Τεύχος 1319 Σελ. 2

Η έλλειψις του κατά την προηγουμένην παράγραφον γραμματίου του Δημοσίου Ταμείου καθιστά την πρότασιν απαράδεκτον.

7.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις των παρ.4, 5 και 7 του άρθρ. 34 του Π.Δ. 650/1974.

8.Οι νομίμως προταθέντες υποψήφιοι ανακηρύσσονται κατά συνδυασμούς και κατά την εν τη προτάσει σειράν την δεκάτην τετάρτην ημέραν προ της ημέρας της ψηφοφορίας υπό του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρ. 35 και 36 του Π.Δ. 650/1974.

Οι ούτως ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινούνται πάραυτα εις το Υπουργείον των Εσωτερικών, το οποίον προβαίνει αμελλητί εις την έκδοσιν προκηρύξεως περιλαμβανούσης τα εν τη αποφάσει της ανακηρύξεως στοιχεία. Η προκήρυξις κοινοποιείται αμέσως προς τους νομάρχας του Κράτους, οι οποίοι υποχρεούνται εις την δημοσίευσιν ταύτης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρ. 39 του Π.Δ. 650/1974.

Περί ψηφοδελτίων

Άρθρ.4.-1.Έκαστος συνδυασμός εκλογής των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον υποχρεούται να εκτυπώση ίδιον ψηφοδέλτιον εις ορθογώνιον σχήμα ομοιόμορφον δι’ ολόκληρον την Επικράτειαν, επί χάρτου χορηγουμένου εις τα κατά το άρθρ.3 του παρόντος προτείνοντα τους συνδυασμούς κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων.

Η απόχρωσις του χάρτου και αι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των εκλογικών φακέλλων ορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών.

Η ποσότης του χορηγουμένου χάρτου και πάσα άλλη αναγκαία εν προκειμένω λεπτομέρεια, ορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παρ.3 του άρθρ. 63, του άρθρ. 64 των παρ. 2, 3 και 6 του άρθρ. 65 και των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 66 του Π.Δ. 650/1974.

2.Εν ελλείψει των κατά τους ορισμούς της προηγουμένης παραγράφου εντύπων, ψηφοδελτίων, επιτρέπεται η χρησιμοποίησις μη εντύπων τοιούτων, της αυτής προς τα έντυπα αποχρώσεως, υπό τας προϋποθέσεις και τους ορισμούς του περί λευκών ψηφοδελτίων άρθρ.67 του Π.Δ. 650/1974.

Επί του μη εντύπου τούτου ψηφοδελτίου ο εκλογεύς αναγράφει δια της χειρός του μόνον το όνομα του συνδυασμού της προτιμήσεώς του.

3.Περί των φακέλλων, εντός των οποίων εγκλείονται τα ψηφοδέλτια, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρ. 68 του Π.Δ. 650/1974.

4.Αι περί της ακυρότητος των ψηφοδελτίων διατάξεις του άρθρ. 69 του Π.Δ. 650/1974 εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Περί της ψηφοφορίας, διαλογής ψήφων και
καταρτίσεως πινάκων αποτελεσμάτων
υπό Πρωτοδικείων.

Άρθρ.5.-1.Η ψηφοφορία ενεργείται ταυτοχρόνως καθ’ άπασαν την Επικράτειαν κατά εκλογικά τμήματα και κατά τας ισχυούσας δια την εκλογήν των βουλευτών περιφερείας, επί τη βάσει ωσαύτως των δια την εκλογήν των βουλευτών ισχυόντων εκλογικών καταλόγων, ως και των κατά το άρθρ. 27 του Π.Δ. 650/1974 καταρτιζομένων ειδικών εκλογικών καταλόγων πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών.

2.Κατά την ψηφοφορία έκαστος συνδυασμός δικαιούται να διορίζη ανά ένα αντιπρόσωπον και ένα αναπληρωτήν τούτου, εις έκαστον εκλογικόν τμήμα. Ωσαύτως έκαστος συνδυασμός δύναται να διορίζη ανά ένα πληρεξούσιον εις εκάστην των κατά την προηγουμένην παράγραφον εκλογικών περιφερειών. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και πληρεξουσίων ενεργείται κατ’ ανάλογον εφαρμογήν των άρθρ. 40 και 41 του Π.Δ. 650/1974.

3.Αι διατάξεις των άρθρ. 42 παρ.2 περί της ημέρας της ψηφοφορίας, 43 περί των εκλογικών τμημάτων, 44 περί των καταστημάτων ψηφοφορίας, 45 περί των εκλογέων των μεταβαλλόντων ομαδικώς διαμονήν, 46 περί των εκλογέων δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, 47 περί της ψηφοφορίας των ανδρών φρουράς, 48 περί του προσδιορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, 49 περί δημοσιεύσεως προγράμματος ψηφοφορίας, 50 περί προετοιμασίας

του καταστήματος ψηφοφορίας, 51 περί διορισμού εφορευτικών επιτροπών, 52 περί κωλυμάτων διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών, 53 περί αναπληρώσεως μελών εφορευτικών επιτροπών, 54 περί καθηκόντων εφορευτικών επιτροπών, 55 περί ψηφοφορίας μελών εφορευτικών επιτροπών, 56 περί γραμματέως εφορευτικής επιτροπής, 57 περί ερμηνέων τουρκικής γλώσσης, 58 περί σφραγίδος εφορευτικών επιτροπών, 59 περί αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και καθηκόντων αυτών, 60 περί εφόρου των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, 61 περί διορισμού των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τούτων, 62 περί ψηφοφορίας αντιπροσώπου δικαστικής αρχής και εφόρων αυτών, 71 περί παραλαβής καταστήματος και εκλογικών ειδών υπό της εφορευτικής επιτροπής, 72 περί σφραγίσεως της κάλπης, 73 περί πρακτικού παραλαβής, 74 περί ενάρξεως της ψηφοφορίας, 75 περί προσελεύσεως ψηφοφόρων, 76 περί τρόπου ψηφοφορίας, 77 περί πρωτοκόλλου ψηφοφορίας, 78 περί ενστάσεων κατά την διάρκειαν της ψηφοφορίας, 79 περί τηρήσεως της τάξεως κατά την ψηφοφορίαν, 80 περί απαγορεύσεων, 81 περί παρουσίας υποψηφίων και αντιπροσώπου αυτών, 82 περί περατώσεως της ψηφοφορίας, 83 περί ανοίγματος κάλπης και αριθμήσεως φακέλων, 84 περί διαλογής ψήφων, 85 περί διακοπής της διαλογής, 86 περί διαλογής και 87 περί διαβιβάσεως αποτελεσμάτων εις το Πρωτοδικείον, του Π.Δ. 650/1974, ως ετροποποιήθησαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Ο εν άρθρ. 87 του ανωτέρω Π.Δ. 650/1974 αναφερόμενος σάκκος εντός του οποίου περικλείεται το υλικόν της ψηφοφορίας, θα φέρη εξωτερικώς ειδικόν γνώρισμα οριζόμενον δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

Ωσαύτως εφαρμόζονται αναλόγως και αι διατάξεις των παρ. 1, 7, 8 και 9 του άρθρ. 88 του αυτού Π.Δ. 650/1974 αι αφορώσαι εις την υπό των Πρωτοδικείων συγκέντρωσιν και κατάταξιν των αποτελέσματων της εκλογής και την κατάρτισιν σχετικών περί τούτων πινάκων.

Γενικόν αποτέλεσμα ψηφοφορίας
Κατανομή εδρών

Άρθρ.6.-1.Η παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών εδρεύουσα Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρ. 91 του Π.Δ. 650/1974, επί τη βάσει των κατά το προηγούμενον άρθρον πινάκων των Πρωτοδικείων καταρτίζει τον γενικόν οριστικόν πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας καθ’ άπασαν την Επικράτειαν και επί τη βάσει των αποτελεσμάτων αυτών προβαίνει εις την κατανομήν των εδρών των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, μεταξύ των μετασχόντων της εκλογής συνδυασμών αυτοτελών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά τα εν τοις επομένοις παραγράφοις οριζόμενα.

(Αντί για τη σελ. 152,23) Σελ. 152,23(α)

Τεύχος 1319 Σελ. 3

2.Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κατανομή ενεργείται κατ’ αναλογίαν της καθ’ άπασαν την Επικράτειαν εκλογικής δυνάμεως των μετεχόνων ταύτης συνδυασμών.

Προς τούτο αθροίζεται το σύνολον των εγκύρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβον καθ’ άπασαν την Επικράτειαν πάντες οι μετασχόντες της εκλογής συνδαυσμοί, το άθροισμα δε τούτο διαιρείται δια του συνολικού αριθμού των εδρών των Ελλήνων Αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, ήτοι του αριθμού 24.

Το εκ της διαιρέσεως πηλίκον, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον της πρώτης φάσεως της κατανομής, δια του οποίου διαιρείται ολόκληρος η καθ’ άπασαν την Επικράτειαν, εκλογική δύναμις εκάστου συνδυασμού, τουτέστιν το σύνολον των υπέρ αυτού εγκύρων ψηφοδελτίων, εις έκαστον δε συνδυασμόν περιέρχονται τόσαι έδραι εκ της πρώτης φάσεως της κατανομής όσας φοράς το εκλογικόν μέτρον περιέρχεται εις την εκλογικήν δύναμιν αυτού.

3.Η κατανομή συνεχίζεται εις δευτέραν φάσιν, καθ’ ην αθροίζεται το σύνολον των μετά την κατά την προηγουμένην παράγραφον κατανομήν αχρησιμοποιήτων υπολοίπων εκλογικής δυνάμεως πάντων των συνδυασμών, το δε προκύπτον άθροισμα διαιρείται δια του αριθμού των αδιαθέτων μετά την κατά την προηγουμένην παράγραφον κατανομήν εδρών, ηυξημένου κατά ένα.

Το εκ της διαιρέσεως πηλίκον, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικόν μέτρον της δευτέρας φάσεως της κατανομής δια του οποίου διαιρείται το αχρησιμοποίητον υπόλοιπον εκλογικής δυνάμεως ενός εκάστου συνδυασμού, εις έκαστον δε συνδυασμόν περιέρχονται τόσαι έδραι εκ της δευτέρας ταύτης φάσεως της κατανομής όσας φοράς το εκλογικόν μέτρον περιέχεται εις την αχρησιμοποίητον εκλογικήν δύναμιν αυτού.

Εάν το άθροισμα των ούτω παραχωρουμένων εις τους συνδυασμούς εδρών είναι μεγαλύτερον του αριθμού των κατά την δευτέραν ταύτην φάσιν κατανεμητέων εδρών, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από τον έχοντα το μικρότερον υπόλοιπον εκ λογικής δυνάμεως συνδυασμόν. Επί ίσου τυχόν αριθμού υπολοίπων ψήφων ενεργείται κλήρωσις και η έδρα αφαιρείται από τον μη ευνοηθέντα υπό του κλήρου συνδυασμόν.

Εν η περιπτώσει η εκλογική δύναμις συνδυασμού είναι μικροτέρα του κατά το τρίτον εδάφιον της προηγουμένης παραγράφου εκλογικού μέτρου της πρώτης φάσεως της κατανομής, ως αχρησιμοποίητος εκλογική δύναμις μεταφερομένη εις την δευτέραν φάσιν της κατανομής,λογίζεται το σύνολον των καθ’ άπασαν την Επικράτειαν εγκύρων ψήφων του συνδυασμού τούτου.

Σελ  152,24(α)

Τεύχος 1319 Σελ. 4

4. «Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες, μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατανομή, παραχωρούνται ανά μία και μέχρις εξαντλήσεώς τους στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο κατά σειρά, μετά την πρώτη φάση, αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης και αρχή γίνεται από τους συνδυασμούς οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν το υπόλοιπο αυτό για κατάληψη έδρας από τη δεύτερη φάση.

Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου παραχωρούνται ανά μία στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά μετά την πρώτη φάση αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης».

Το πρώτο μέσα σε « » εδάφιο της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δέκατο έβδομο του Νομ.2196/21-22 Μαρτ.1994, (ΦΕΚ Α΄ 41), κατωτ. αριθ.94.

Εν περιπτώσει δε ίσου αριθμού υπολοίπων ψήφων,ενεργείται κλήρωσις και η έδρα παραχωρείται εις τον ευνοηθέντα υπό του κλήρου συνδυασμόν.

Ως αχρησιμοποίητος εν προκειμένω εκλογική δύναμις νοείται και ολόκληρος η εκλογική δύναμις συνδυασμού ήτις υπελείφθη του εκλογικού μέτρου τόσον της πρώτης φάσεως της κατανομής όσον και της δευτέρας τοιαύτης.

Ανακήρυξις και γνωστοποίησις εκλεγέντων
αντιπροσώπων. Πλήρωσις κενουμένων εδρών.

Άρθρ.7.1-.Αι κατά το προηγούμενον άρθρον περιερχόμεναι εις έκαστον συνδυασμόν έδραι αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, καταλαμβάνονται υπό των υποψηφίων αυτού κατά την σειράν της προτάσεως και ανακηρύξεως των υποψηφίων.

2.Η ανακήρυξις των εκλεγομένων αντιπροσώπων και των αναπληρωματικών αυτών ενεργείται κατ’ ανάλογον εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.7 και του πρώτου εδαφίου της παρ.8 του άρθρ. 3 του Π.Δ. 650/1974.

3.Η περί της ανακηρύξεως των εκλεγέντων αντιπροσώπων απόφασις του αρμοδίου δικαστηρίου κοινοποιείται επιμελεία του παρ’ αυτώ Εισαγγελέως προς πάντας τους υποψηφίους, αποστέλλεται δε το ταχύτερον εις το Υπουργείον των Εσωτερικών το οποίον εν συνεχεία ανακοινοί το περιεχόμενον ταύτης εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον και εις την Βουλήν των Ελλήνων.

4.Αι κενούμεναι εξ οιουδήποτε λόγου έδραι Ελλήνων αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, πληρούνται εκ των ανακηρυχθέντων αναπληρωματικών του αυτού συνδυασμού κατά την σειράν της ανακηρύξεώς των.

5.Μη υπαρχόντων ή εξαντληθέντος του αριθμού των κατά την προηγουμένην παράγραφον αναπληρωματικών αντιπροσώπων διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, καθ’ ην εφαρμόζονται αναλόγως πάσαι αι διατάξεις του παρόντος νόμου. Κατά την αναπληρωματικήν ταύτην εκλογήν οι κατά το άρθρ. 3 του παρόντος συνδυασμοί περιέχουν αριθμόν υποψηφίων μέχρι του τριπλασίου των κενών εδρών.

6.Έδραι Ελλήνων αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, κενωθείσαι εντός του τελευταίου έτους της περιόδου του Κοινοβουλίου τούτου, δεν πληρούνται δι’ αναπληρωματικής εκλογής εφ’ όσον ο αριθμός των κενών εδρών δεν υπερβαίνει το τέταρτον του όλου αριθμού των Ελλήνων αντιπροσώπων.

(Μετά τη σελ. 152,24(α) Σελ.  152,241

Τεύχος 1319 Σελ. 5

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών.
Επανάληψις ψηφοφορίας.

Άρθρ.8.-1.Η Συνέλευσις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) επαληθεύει την εκλογήν των αντιπροσώπων και αποφαίνεται επί των αμφισβητήσεων-ενστάσεων αίτινες τυχόν ήθελον εγερθή επί τη βάσει των διατάξεων της προσηρτημένης εις την απόφασιν του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Πράξεως, περί εκλογής των αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν δι’ αμέσου καθολικής ψηφοφορίας, της 20ης Σεπτ. 1976.

2.Πάσα άλλη ένστασις ήτις ήθελεν ασκηθή κατά του κύρους των κατά τον παρόντα νόμον εκλογών αναφερομένη είτε εις εκλογικάς παραβάσεις περί την ενέργειαν τούτων είτε εις την έλλειψιν των νομίμων προσόντων, εκδικάζεται υπό του κατά το άρθρ.100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Νόμ. 345/1976 «περί κυρώσεως του Κώδικος του κατά το άρθρ. 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου» των αφορωσών εις την εξέλεγξιν και εκδίκασιν των βουλευτικών εκλογών.

Ένστασιν δικαιούνται να ασκήσουν τα προτείνοντα τους συνδυασμούς κόμματα ή συνασπισμοί κομμάτων, πας κατά την εκλογήν ταύτην ανακηρυχθείς υποψήφιος, ως και πας εκλογεύς εγγεγραμμένος εις τους εκλογικούς καταλόγους.

Ως προς τους λόγους ενστάσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρ. 121 του Π.Δ. 650/1974.

3.Ακυρωθείσης της εκλογής δια παράβασιν των διατάξεων του νόμου και δια πλημμελείας εν γένει, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, εις α τμήματα ηκυρώθη η εκλογή, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου βάσει των εκλογικών καταλόγων των χρησιμοποιηθέντων κατά την αρχικήν ψηφοφορίαν. Κατά την εκ του λόγου τούτου επανάληψιν της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται πρότασις και ανακήρυξις νέων υποψηφίων.

Δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, ορίζεται η ημέρα διενεργείας της επαναληπτικής ψηφοφορίας και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4.Εάν εν τινι εκλογικώ τμήματι η ψηφοφορία δεν ενηργήθη δι’ οιονδήποτε λόγον, αύτη ενεργείται κατά την επομένην Κυριακήν, εκδιδομένου προς τούτο προγράμματος ψηφοφορίας της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.

5.Η εκλογή αντιπροσώπου εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, επελθούσα κατόπιν ακυρώσεως υπό του κατά το άρθρ.100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, λογίζεται γενομένη από της ημέρας της διενεργείας των γενικών εκλογών των αντιπροσώπων τούτων.

Τελικαί-Εξουσιοδοτικαί διατάξεις

Άρθρ.9.-1.Αι διατάξεις της Εκλογικής Νομοθεσίας της κωδικοποιηθείσης δια του Π.Δ. 650/1974 αι αφορώσαι εις: α) την μη ενέργειαν προσωπικής κρατήσεως (άρθρ.95), β) τας επιδόσεις και ατελείας (άρθρ.98, ως τούτο ετροποποιήθη υπό του άρθρ. 18 του Νόμ. 789/1978), γ) τας αποζημιώσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κλπ.(άρθρ. 99), δ) τον υπολογισμόν προθεσμιών (άρθρ. 133 ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρ. 16 του Νόμ. 789/1978), ε) την προμήθειαν εκλογικών ειδών (άρθρ. 135) και ς) την συγκρότησιν ειδικών συνεργείων εξ υπαλλήλων κλπ. δια την αντιμετώπισιν των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευήν και διενέργειαν των εκλογών, την καταβολήν ειδικών αποζημιώσεων (άρθρ. 8 και 17 του Νόμ. 789/1978, εφαρμόζονται αναλόγως και εις την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον. Ωσαύτως εφαρμόζονται αναλόγως και αι πειθαρχικαί, ποινικαί και δικονομικαί διατάξεις της νομοθεσίας ταύτης.

Δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών δύναται να τεθούν εις εφαρμογήν και αι περί ανακλήσεως και απαγορεύσεως κανονικών αδειών διατάξεις του άρθρ. 96 της αυτής ως άνω Νομοθεσίας.

2.Εν περιπτώσει τροποποιήσεως, συμπληρώσεως ή αντικαταστάσεως εν μέρει ή εν όλω των διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας δια τα θέματα δι’ α ο παρών νόμος παραπέμπει εις ταύτας προς ανάλογον εφαρμογήν θα ισχύουν αι διατάξεις αύται ως ετροποποιήθησαν ή συνεπληρώθησαν ή αντικατεστάθησαν.

3.Δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών δύναται να καθορίζεται πάσα αναγκαία προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου λεπτομέρεια.

4.Εφ’ όσον η διενέργεια των κατά τον παρόντα νόμον εκλογών συμπέσει με την ημέραν διενεργείας των κατά τας διατάξεις των άρθρ. 51 και 53 του Συντάγματος γενικών βουλευτικών εκλογών, η ψηφοφορία δια την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον θα διεξαχθή εις τα αυτά εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας άτινα θα ορισθούν δια την ψηφοφορίαν των βουλευτικών εκλογών και ενώπιον του αυτού αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και των αυτών λοιπών μελών των εφορευτικών επιτροπών, δυναμένων τούτων προς αντιμετώπισιν των αναγκών της ψηφοφορίας ταύτης, να αναθέτουν καθήκοντα γραμματέως αυτών εις δημόσιον ή δημοτικόν ή κοινοτικόν υπάλληλον ή υπάλληλον νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υποχρεούμενον να εκπληρώση ταύτα ή εις ένα εκ των εκλογέων.

(Αντί για τη σελ. 152,25) Σελ. 152,25(α)

Τεύχος ΣΤ62-Σελ.75

Εν ανεπαρκεία των κατά τας διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρ. 61 του Π.Δ.650/1974 διοριζομένων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, προσώπων, διαπιστουμένη υπό του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου, δύνανται να διορίζωνται ως τοιούτοι και οι επί βαθμώ δικαστικού γραμματέως Β΄τάξεως (7ω) υπάλληλοι της γραμματείας απάντων των πολιτικών, ποινικών και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των παρ’ αυτοίς εισαγγελιών και εν ανάγκη μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ επί βαθμοίς 4ω έως 2ω έχοντες πτυχίον Νομικής ως και οι ασκούμενοι Δικηγόροι. Οι δυνάμενοι να διορισθούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι περιλαμβάνονται εις συντασσομένας υπό των Νομαρχών ονομαστικάς καταστάσεις, αίτινες, μερίμνη του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλονται εις την Εισαγγελίαν του Αρείου Πάγου εντός της εν τω τελευταίω εδαφίω της παρ.4 του άρθρ. 61 του Π.Δ. 650/1974 οριζομένης προθεσμίας.

Εν περιπτώσει διενεργείας των ως άνω δύο εκλογών την αυτήν ημέραν δια την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον θα χρησιμοποιηθούν ιδιαίτεραι κάλπαι, φέρουσαι διακριτικόν προς τούτο γνώρισμα. Το διακριτικόν τούτο γνώρισμα και πάσα άλλη λεπτομέρεια αφορώσα εις το μέγεθος, το σχήμα κλπ. των καλπών, ως και πάντα τα λοιπά, ανακύπτοντα εκ της ταυτοχρόνου διενεργείας αμφοτέρων των εκλογών θέματα, δι’ α δεν προβλέπει ο παρών νόμος ουδέ είναι δυνατή η αντιμετώπισίς των δι’ αναλόγου εφαρμογής διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 650/1974) ρυθμίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

Επί ταυτοχρόνου διενεργείας εκλογών βουλευτών της Ελληνικής Βουλής και αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, η απόχρωσις των ψηφοδελτίων και των αντιστοίχων φακέλλων πρέπει να είναι εμφανώς διάφορος.

«5.Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να εφαρμοστούν και σε περίπτωση που οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διενεργούνται ξεχωριστά και όχι ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου».

Η παρ.5 προστέθηκε ως άνω από την παρ.2 άρθρ.18 Νόμ. 1427/6-9 Απρ. 1984 (ΦΕΚ Α΄40), (κατωτ.αριθ.73).

Σελ. 152,26(α)

Τεύχος ΣΤ62-Σελ. 76

Δικαιώματα Αντιπροσώπων

Άρθρ.10.-1.Οι Έλληνες αντιπρόσωποι εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δικαιούνται εκ του Ελληνικού Δημοσίου της εκάστοτε καταβαλλομένης εις τους βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποζημιώσεως.

Η αποζημίωσις αύτη καταβάλλεται υπό της Βουλής τον προϋπολογισμόν της οποίας βαρύνει η αντίστοιχος δαπάνη.

2.Αι διατάξεις των άρθρ. 1, 4, 5, 7, 9 και 11 του Ζ΄Ψηφίσματος του 1975 «περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» και της ς΄περιπτώσεως του άρθρ. 1 του Νόμ. 738/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Νόμ. 251/1976 «περί Ο.Δ.Δ.Υ.» και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» ισχύουν και δια τους Έλληνας αντιπροσώπους εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.Οι ανωτέρω δικαιούνται ωσαύτως όλων των ατελειών και απαλλαγών των αναφερομένων, εις τα ταχυδρομικά τέλη, την τηλεφωνικήν επικοινωνίαν και την ελευθέραν μετακίνησιν εις το εσωτερικόν, των προβλεπομένων δια τους Έλληνας Βουλευτάς.

Άρθρ.11.-Η παρ.6 του άρθρ. 34 του Π.Δ. 650/1974 «περί κωδικοποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων της Εκλογικής Νομοθεσίας» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6.Ο αριθμός των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού δύναται να ανέλθη μέχρι του αριθμού των βουλευτικών εδρών εκάστης εκλογικής περιφερείας, προσαυξανομένου κατά ένα προκειμένου περί περιφερειών εκλεγουσών μέχρι και τρεις βουλευτάς και κατά δύο προκειμένου περί των λοιπών εκλογικών περιφερειών».

Άρθρ.12.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

64. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 52287 της 28 Ιουλ./19 Αυγ. 1981

(ΦΕΚ Β΄482)

Περί καθορισμού αποχρώσεως χάρτου και διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλλων, χρησιμοποιουμένων δια την εκλογήν αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον.

65. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 56533 της 12/19 Αυγ. 1981
(ΦΕΚ Β΄482)

Περί καθορισμού διακριτικού γνωρίσματος των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας δια την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον.

66. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 56534 της 12/19 Αυγ. 1981
(ΦΕΚ Β΄482)

Περί καθορισμού ειδικού γνωρίσματος των σάκκων εντός των οποίων περικλείεται το υλικόν της ψηφοφορίας κατά την εκλογήν των αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον.

67. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 895

της 10/25 Αυγ. 1981 (ΦΕΚ Α΄227)

Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων της περί εκλογής Βουλευτών Νομοθεσίας.

Οι διατάξεις του άνω Π.Δ/τος περιλήφθηκαν στην κωδικοποίηση του Π.Δ. 164/30 Απρ.-3 Μαΐου 1984, ΦΕΚ Α΄55, (κατωτ.αριθ.75).

68. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1122

της 21/22 Σεπτ. 1981 (ΦΕΚ Α΄276)

Περί καθορισμού των βουλευτικών εδρών εκάστης εκλογικής περιφερείας κατά τας γενικάς βουλευτικάς εκλογάς της 18ης Οκτ. 1981.

69. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1123

της 21/22 Σεπτ. 1981 (ΦΕΚ Α΄276)

Περί τρόπου αναγνωρίσεως των εκλογέων δια την άσκησιν του εκλογικού των δικαιώματος πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων, κατά τας γενικάς βουλευτικάς εκλογάς και τας εκλογάς αναδείξεως αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον της 18ης Οκτ. 1981.

70. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αριθ.3935 της 14 Σεπτ./23 Οκτ. 1981

(ΦΕΚ Β΄662)

Περί ταχυδρομικών τελών Ευρωβουλευτών.

71. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ.1224

της 28/31 Δεκ. 1981 (ΦΕΚ Α΄340)

Τροποποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας «περί εκλογής βουλευτών», που αναφέρονται στο όριο ηλικίας των εκλογέων.

Άρθρ.1.-Αντικαθίσταται η παρ.1 άρθρ.4 Π.Δ. 895/1981 (ανωτ.αριθ.67).

Άρθρ.2.-Με Π.Δ/γμα, που θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, θα διατυπωθούν σε ενιαίο κείμενο στη δημοτική γλώσσα όλες οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως τροποποιούνται με το άρθρ. 1 του παρόντος νόμου.

Άρθρ.3.-Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

72. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1303

της 16/17 Νοεμ. 1982 (ΦΕΚ Α΄136)

Κατάργηση του σταυρού προτίμησης «υπέρ των υποψηφίων βουλευτών» και τροποποίηση και αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών.

Άρθρ.1-15.-(Κωδικοποιήθηκαν με το Π.Δ. 164/30 Απρ.-3 Μαΐου 1984, ΦΕΚ Α΄55, (κατωτ.αριθ.75).

Άρθρ.16.-Με Π.Δ/γμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων που ισχύουν της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως τροποποιούνται με αυτό το νόμο. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς των Κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους με τις αναγκαίες φραστικές τυπικές προσαρμογές.

Άρθρ.17.-Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει από τις πρώτες προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές, πλην των διατάξεων του άρθρ.16, των οποίων, η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αντί για τη σελ. 152,27(α) Σελ. 152,27(β)

Τεύχος Ι-11-2 Σελ. 91

73. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ.1427

της 6/9 Απρ. 1984 (ΦΕΚ Α΄40)

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Γενικές διατάξεις

Άθρ.1.-1.Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, που διαμένουν μόνιμα ή θα βρίσκονται κατά την ημέρα των εκλογών στα, εκτός Ελλάδας, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), στο χώρο δικαιοδοσίας των ελληνικών πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών των κρατών αυτών.

2.Η ημερομηνία που διεξάγεται η ψηφοφορία των εκλογέων της προηγούμενης παραγράφου σε κάθε κράτος-μέλος της Κοινότητας και η διάρκειά της ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται βάσει της παρ.3 του άρθρ. 1 του Νόμου 1180/1981 (ΦΕΚ 188).

Προϋποθέσεις για την άσκηση

Άρθρ.2.-1.Οι εκλογείς του άρθρ.1 πρέπει:

α) να είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους,

β) να είναι εφοδιασμένοι με εκλογικό βιβλιάριο,

γ) να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν,

δ) να μην έχουν στερηθεί από αυτό, σύμφωνα με τα άρθρ. 4 και 5 του Π.Δ. 895/1981 (ΦΕΚ 227).

2.Οι εκλογείς, που πρόκειται να ψηφίσουν σε ένα από τα κράτη-μέλη του άρθρ.1, οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως στην ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή στην περιφέρεια της οποίας προτίθενται ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οι δηλώσεις αυτές αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι θεωρούνται από το Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και οι κατ’ αυτών ενστάσεις εκδικάζονται από το Εφετείο Αθηνών. Το περιεχόμενο, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, τα στοιχεία των ειδικών εκλογικών καταλόγων, η δημοσίευσή τους, ως και προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Σελ. 152,28(β)

Τεύχος Ι-11-2 Σελ. 92

Εκδόθηκε η 68112/9-11 Νοεμ. 1988 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουν. 1989.

3.Έλληνες ναυτικοί, που έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, δύνανται να ψηφίσουν σε ένα από τα κράτη-μέλη του άρθρ.1 και εάν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της προηγούμενης παραγράφου. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν με βάση το εκλογικό βιβλιάριο και το ναυτικό τους φυλλάδιο στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εκλογέων που ορίζεται στην παρ.2 του άρθρ. 3 του νόμου αυτού. Για τους εκλογείς αυτούς γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που κάποιος ψηφίσει χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό, υπόκειται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπει η παρ.1ζ του άρθρ. 110 του Π.Δ. 895/1981.

4.Οι εκλογείς, που θα ψηφίσουν σε μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, απαγορεύεται να ψηφίσουν και σε άλλες χώρες, καθώς και στην Ελλάδα. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπόκειται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπει η παρ.2 του άρθρ.104 του Π.Δ. 895/1981 για την πολλαπλή ψήφο, ανεξάρτητα από το εάν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας όπου διαπράχθηκε.

Εκλογικά τμήματα-Καταστήματα ψηφοφορίας

Άρθρ.3.-1.Οι εκλογείς της περιφέρειας κάθε πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής κατανέμονται σε εκλογικά τμήματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

«2.Σε κάθε εκλογικό τμήμα ο αριθμός των εκλογέων δεν μπορεί να υπερβεί τους 800».

Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 άρθρ.12 Νόμ. 1443/22-22 Μαΐου 1984 (ΦΕΚ Α΄73), (κατωτ.σελ. 194,21).

3.Τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κτίρια των ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, κτίρια ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών της αλλοδαπής, ανεξάρτητα γραφεία ιερών ναών της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας και κτίρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων. Αν τα κτίρια αυτά είναι ανεπαρκή, μπορεί να χρησιμοποιηθούν κτίρια ή καταστήματα του κράτους-μέλους ης Κοινότητας, παραχωρούμενα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, ύστερα από αίτηση του οικείου έλληνα πρεσβευτή ή προξένου.

4.Με φροντίδα της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, προετοιμάζεται το κατάστημα ψηφοφορίας κατά τις παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρ. 50 του Π.Δ. 895/1981.

5.Οι αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες ορίζονται τα εκλογικά τμήματα, τα καταστήματα ψηφοφορίας και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σ’ αυτά, εκδίδονται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και κοινοποιούνται αμέσως στον Άρειο Πάγο και στις αρμόδιες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές. Οι αρχές αυτές οφείλουν τις παραπάνω αποφάσεις να τις τοιχοκολλήσουν υποχρεωτικά σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του προξενείου και να τις γνωστοποιήσουν με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο στους εκλογείς της περιφέρειάς τους. Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές είναι υποχρεωμένες για τις παραπάνω ενέργειές τους να ενημερώσουν αμέσως τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών.

Εφορευτικές επιτροπές

Άρθρ.4.-1.Σε κάθε εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία ενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο και από τρεις εκλογείς, απ’ αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της παρ.2 του άρθρ.2 του νόμου αυτού. Ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από τα πρόσωπα που προβλέπουν οι παρ.3 και 5 του άρθρ. 61 του Π.Δ. 895/1981 και
η παρ. 2 του άρθρ. 18 του νόμου αυτού. Κατ’
εξαίρεση διορίζονται ως αντιπρόσωποι της
δικαστικής αρχής μόνιμοι πρεσβευτικοί ή
προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί
υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων πτυχιούχοι
Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και

άνω, καθώς και μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι άλλης ελληνικής αρχής ή υπηρεσίας της αλλοδαπής επίσης πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην περιφέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου. Οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις αρμόδιες πρεσβευτικές ή προξενικές αρχές και αποστέλλονται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

2.Όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους διορίζονται από το Α΄ Τμήμα του Άρειου Πάγου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.61 του Π.Δ. 895/1981.

3.Οι εκλογείς μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωματικοί τους διορίζονται από τον οικείο πρεσβευτή ή πρόξενο, ύστερα από δημόσια κλήρωση που γίνεται στην πρεσβεία ή το προξενείο. Η κλήρωση γίνεται από τους γραμμένους εκλογείς στους ειδικούς καταλόγους. Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με ανακοίνωση των πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών, η οποία και τοιχοκολλείται στα καταστήματα των αρχών αυτών.

4.Για την αναπλήρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των μελών της εφορευτικής επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρ.53 του Π.Δ. 895/1981.

5.Οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να διοριστούν ούτε ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ούτε ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

6.Ο επόπτης εκλογών, εφόσον υπάρχουν στην περιφέρεια της πρεσβείας ή του προξενείου πλεονάγοντες πρεσβευτικοί ή προξενικοί ή άλλοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, από αυτούς που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου αυτού, μπορεί να διορίσει αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, οι οποίοι ύστερα από έγγραφη εντολή του επόπτη εκλογών αναπληρώνουν τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής όταν απουσιάζουν ή κωλύονται.

7.Η εφορευτική επιτροπή μπορεί να αναθέσει καθήκοντα γραμματέα της σε έλληνα δημόσιο πολιτικό υπάλληλο ή εκλογέα ή και σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει.

8.Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει από την οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή το κατάστημα της ψηφοφορίας, την κάλπη, τα έπιπλα και σκεύη και το εκλογικό υλικό. Διευθύνει την εκλογή και μεριμνά για την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ανάλογα με τα ισχύοντα στην Ελλάδα. Τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρούνται οι εκλογείς
που ψηφίζουν. Έχει δική της σφραγίδα και
σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, για
οποιοδήποτε λόγο, χρησιμοποιεί τη σφραγίδα
της   οικείας  πρεσβευτικής  ή προξενικής αρχής, ύ-

(Αντί για τη σελ. 152,29(α) Σελ. 152,29(β)

Τεύχος Ζ53-Σελ.19

στερα από απόφαση του προϊσταμένου της πρεσβείας ή του προξενείου. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

9.Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι γραμματείς τους ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του άρθρ.2 του νόμου αυτού.

10.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών ορίζονται οι προθεσμίες για το διορισμό των μελών των εφορευτικών επιτροπών, τα σχετικά με τη συγκρότηση και ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Επόπτες εκλογών

Άρθρ.5.1.Σε κάθε ελληνική πρεσβεία και προξενείο κράτους-μέλους της Ε.Ο.Κ., διορίζονται ένας ή και περισσότεροι επόπτες εκλογών. Ως επόπτες εκλογών διορίζονται οι πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, οι αντεισαγγελείς εφετών και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών και πρόεδροι πρωτοδικών και εισαγγελείς πρωτοδικών. Ο διορισμός τους γίνεται από το Α΄ Τμήμα του Άρειου Πάγου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά πρεσβεία ή προξενείο. Από το ίδιο τμήμα του Άρειου Πάγου διορίζεται και ένας γραμματέας για κάθε επόπτη εκλογών. Ως γραμματέας διορίζεται δικαστικός υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων και οποιουδήποτε βαθμού, από αυτούς που υπηρετούν στην περιφέρεια της πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης.

«Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού εκλογέων ή όταν οι αποστάσεις μεταξύ των εδρών των παραπάνω πρεσβειών και προξενείων είναι μικρές, είναι δυνατό να διοριστεί ένας κοινός επόπτης εκλογών για περισσότερες από μία πρεσβευτικές ή προξενικές περιφέρειες, ο οποίος έχει ως έδρα την πρεσβεία ή το προξενείο που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με την κατά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής απόφασή του».

Το τελευταίο μέσα στα « » εδάφιο προστέθηκε από την παρ.2 άρθρ.12 Νόμ. 1443/22-22 Μαΐου 1984 (ΦΕΚ Α΄73), (κατωτ.σελ. 194,21).

2.Ο διορισμός των εποπτών εκλογών και των γραμματέων τους γίνεται μέσα σε δέκα μέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κατά την παρ.3 του άρθρ.1 του Νόμ. 1180/1981 π.δ/τος. Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην έδρα της πρεσβείας ή του προξενείου που διορίστηκαν δέκα

Σελ. 152,30(β)

Τεύχος Ζ53-Σελ.20

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα. Για την άφιξη στην έδρα τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους οι επόπτες εκλογών οφείλουν να ενημερώσουν χωρίς καμία καθυστέρηση, τηλεγραφικώς μέσω της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου και το Υπουργείο Εσωτερικών.

3.Έργο των εποπτών εκλογών είναι να περιέρχονται τα εκλογικά τμήματα, να παρακολουθούν την ψηφοφορία, να κατευθύνουν και να επεμβαίνουν προς ενίσχυση του έργου των εφορευτικών επιτροπών και να επιλύουν αναφυόμενα θέματα. Οι πρεσβευτές και οι πρόξενοι οφείλουν να παρέχουν στους επόπτες εκλογών κάθε δυνατή συνδρομή για τη διευκόλυνση του έργου τους και να θέτουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητα της πρεσβείας ή του προξενείου για την κίνησή τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι επόπτες εκλογών υποβάλλουν στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου και στο Υπουργείο Εσωτερικών έκθεσή τους και ό,τι αφορά την ψηφοφορία στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.

4.Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους ψηφίζουν σε ένα από τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας της πρεσβείας ή του προξενείου, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρ.2 του νόμου αυτού. Με τις ίδιες προϋποθέσεις ψηφίζουν και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και τα στοιχεία τους καταχωρούνται ιδιαιτέρως στο οικείο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Ψηφοδέλτια

Άρθρ.6.1.-Για την ψηφοφορία των εκλογέων χρησιμοποιούνται τα ίδια έντυπα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται και για την ψηφοφορία στην Ελλάδα (παρ.1 του άρθρ.4 του Νόμ. 1180/1981). Ο εφοδιασμός των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα των κομμάτων που συμμετέχουν στην εκλογή δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι αρχές αυτές οφείλουν στη συνέχεια να εφοδιάσουν με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων την εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος.

2.Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν έντυπα ψηφοδέλτια, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη έντύπων (λευκών) ψηφοδελτίων (παρ.2 του άρθρ.4 του Νόμ. 1180/1981). Τα μη έντυπα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται στην Ελλάδα και αποστέλλονται στις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εκλογικοί φάκελοι

Άρθρ.7.-1.Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι οι ίδιοι μ’ αυτούς που χρησιμοποιούνται για την ψηφοφορία στην Ελλάδα (παρ.3 του άρθρ.4 του Νόμ. 1180/1981). Οι φάκελοι αυτοί κατασκευάζονται στην Ελλάδα και αποστέλλονται στις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

2.Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές μεριμνούν για τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς τους με τις αναγκαίες ποσότητες εκλογικών φακέλων.

3.Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν φάκελοι, η πρεσβευτική ή προξενική αρχή φροντίζει για την προμήθεια και τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών με άλλους ομοιόμορφους φακέλους.

Γνωστοποίηση υποψηφίων συνδυασμών –
Πρόγραμμα εκλογής

Άρθρ.8.-1.Οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που συμμετέχουν στην εκλογή και έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά τους ορισμούς του άρθρ.3 του Νόμ. 1180/1981, γνωστοποιούνται αμέσως από το Υπουργείο Εσωτερικών στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΟΚ.

2.Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, μόλις περιέλθει σ’ αυτές η γνωστοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών για τους συνδυασμούς που έχουν ανακηρυχθεί, εκδίδουν αμέσως το πρόγραμμα της εκλογής, το οποίο γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και τοιχοκολλλάται υποχρεωτικά σε εμφανή σημεία του καταστήματος της πρεσβείας ή του προξενείου και όλων των καταστημάτων ψηφοφορίας. Στο πρόγραμμα της εκλογής αναφέρονται ακριβώς η ημέρα της ψηφοφορίας, οι ώρες έναρξης και λήξης της, τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που ορίστηκαν και οι συνδυασμοί που ανακηρύχτηκαν. Η γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση του προγράμματος της εκλογής συντελείται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Τρόπος ψηφοφορίας.

Άρθρ.9.-1.Την ορισμένη για την ψηφοφορία ημέρα οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα ψηφοφορίας του οικείου εκλογικού τμήματος και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους, βάσει του εκλογικού βιβλιαρίου και της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της παρ.2 του άρθρ.2 του νόμου αυτού.

2.Η εφορευτική επιτροπή σε κανένα δεν μπορεί να επιτρέψει να ψηφίσει, εάν δεν προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο.

3.Σε κάθε εκλογέα, η εφορευτική επιτροπή παραδίνει ένα φάκελο μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων.

4.Στη συνέχεια ο εκλογέας οφείλει ν’ αποσυρθεί στον ειδικό ξεχωριστό χώρο, σε τρόπο ώστε να μην τον βλέπουν και εκεί κλείνει μυστικά μέσα στο φάκελο που του έχει δώσει η εφορευτική επιτροπή, το ψηφοδέλτιο της εκλογής του. Ο εκλογέας, αφού κολλήσει καλά το φάκελο, επιστρέφει στην εφορευτική επιτροπή και τον επιδεικνύει στα μέλη της και στους λοιπούς παρισταμένους, ώστε να είναι βέβαιο ότι κρατάει ένα μόνο φάκελο και ύστερα τον ρίχνει στην κάλπη.

5.Στο εκλογικό βιβλιάριο του εκλογέα που ψήφισε καταχωρίζεται από την εφορευτική επιτροπή βεβαίωση για το ότι ο εκλογέας, ψήφισε. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

6.Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η περάτωσή της από την εφορευτική επιτροπή και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος ψηφοφορίας. Αμέσως μετά ανοίγεται η κάλπη και αριθμούνται χωρίς να ανοιχτούν οι φάκελοι, που περιέχονται σ’ αυτή. Η αρίθμηση των φακέλων γίνεται κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο κατά την επόμενη παράγραφο πρακτικό της επιτροπής, που συντάσσεται μετά τη λήξη της ψηφοφορίας. Στό ίδιο αυτό πρακτικό γράφεται επίσης ολογράφως και ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας.

7.Τόσο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, όσο και αμέσως μετά τη λήξη της, συντάσσονται από την εφορευτική επιτροπή σχετικά πρακτικά. Πρακτικό συντάσσεται και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της, που κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής πρέπει να μνημονευθεί. Με τη λήξη της ψηφοφορίας κλείνεται και υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας. Με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, κλείνονται καλά μέσα σε ειδικό σάκκο όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας. Ο σάκκος σφραγίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρ.87 του Π.Δ. 895/1981. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο επόπτη εκλογών για το πέρας της ψηφοφορίας και παραδίνει
στην πρεσβευτική ή προξενική αρχή σημείωμα
της εφορευτικής επιτροπής στο οποίο αναγράφεται
ο συνολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν
στο εκλογικό τμήμα, όπως αυτός προκύπτει από
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Ο αντιπρόσωπος της
δικαστικής αρχής παραλαμβάνει το σάκκο και
τον μεταφέρει ο ίδιος με ευθύνη του αμέσως
αεροπορικώς στην Αθήνα και τον παραδίνει με

(Αντί για τη σελ. 152,31) Σελ. 152,31(α)

Τεύχος ΣΤ62-Σελ. 81

απόδειξη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της παρ.1 του άρθρ. 12 του νόμου αυτού, που εδρεύει στο Εφετείο Αθηνών.Σε  περίπτωση που δικαστικός αντιπρόσωπος έχει οριστεί από πρόσωπα που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρ.4 του νόμου αυτού ο σάκκος παραδίνεται απ’ αυτόν στον επόπτη εκλογών. Στην περίπτωση αυτή ο σάκκος μεταφέρεται και παραδίνεται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Εφετείου Αθηνών από τον ίδιο τον επόπτη εκλογών με ευθύνη του.

Αντιπρόσωποι κομμάτων

Άρθρ.10.-1.Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων έχει δικαίωμα να διορίσει από έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε πρεσβεία και προξενείο και σε κάθε εκλογικό τμήμα, οι οποίοι και έχουν τα δικαιώματα της παρ.1 του άρθρ. 87 του Π.Δ. 895/1981.

2.Ο διορισμός γίνεται με έγγραφη δήλωση απευθείας προς τον οικείο πρεσβευτή ή πρόξενο. Αυτοί που διορίζονται αντιπρόσωποι κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων και οι αναπληρωτές τους είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους επίσημο αντίγραφο του διοριστηρίου τους εγγράφου και να το επιδεικνύουν όταν αυτό ζητείται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές της αλλοδαπής και στις εφορευτικές επιτροπές.

3.Οι υποψήφιοι των συνδυασμών έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν σε εκλογικό τμήμα της αλλοδαπής, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παρ.4 του άρθρ.5 του νόμου αυτού. Οι αντιπρόσωποι των κομμάτων και οι αναπληρωτές τους ψηφίζουν στο οικείο εκλογικό τμήμα εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 2 του άρθρ.2 του νόμου αυτού.

Καθήκοντα πρεσβευτικών και
προξενικών αρχών

Άρθρ.11.-1.Οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας σ’ όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας τους, ανακοινώνουν τηλεγραφικώς στο Υπουργείο Εσωτερικών το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, όπως αυτός προκύπτει από τα σχετικά σημειώματα των εφορευτικών επιτροπών, καθώς και την ημέρα αναχώρησης για την Ελλάδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εποπτών εκλογών που μεταφέρουν τους εκλογικούς σάκκους με τα στοιχεία της ψηφοφορίας.

2.Σε περίπτωση που οι εκλογικοί σάκκοι παραδίνονται για μεταφορά στην Αθήνα σε επόπτες εκλογών, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ.7 του άρθρ.9 του νόμου αυτού, οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές παρέχουν κάθε συνδρομή στους επόπτες εκλογών για την ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη των σάκκων και τη μεταφορά τους στους τόπους αναχώρησης για την Ελλάδα.

Σελ. 152,32(α)

Τεύχος ΣΤ62-Σελ. 82

Αποσφράγιση φακέλων – Διαλογή ψηφοδελτίων

Άρθρ.12.-1.Η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργείται στο οποίο εδρεύει Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών, ως πρόεδρο και τέσσερις εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών, του ίδιου Εφετείου, ως μέλη.

Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου του Εφετείου Αθηνών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του προέδρου και των μελών της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της, από τους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο ίδιο Εφετείο. Έργο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι: α) η παράδοση στις ειδικές εφορευτικές επιτροπές της επόμενης παραγράφου των σάκκων των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής, β) ο προσδιορισμός της ημέρας και της ώρας έναρξης της αποσφράγισης των σάκκων και των φακέλων και της διαλογής των ψηφοδελτίων από τις ειδικές εφορευτικές επιτροπές, γ) ο συντονισμός του έργου των ειδικών εφορευτικών επιτροπών, δ) η συγκέντρωση των επιμέρους αποτελεσμάτων της διαλογής από τις ειδικές εφορευτικές επιτροπές και ε) η έκδοση του ολικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή.

2.Η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργούνται ενώπιον ειδικών εφορευτικών επιτροπών, που εδρεύουν στο Εφετείο Αθηνών και συγκροτούνται με απόφαση του Προϊσταμένου του δικαστηρίου αυτού. Κάθε ειδική εφορευτική επιτροπή αποτελείται από ένα δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως πρόεδρο και δύο δικαστικούς υπαλλήλους των ίδιων δικαστηρίων, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση του Προϊσταμένου του Εφετείου Αθηνών ορίζονται οι αναπληρωτές του προέδρου και των μελών της ειδικής εφορευτικής επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της από τους υπηρετούντες στο Εφετείο ή το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαστικούς υπαλλήλους.

3.Για την αποσφράγιση των φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων των εκλογέων κάθε πρεσβευτικής ή προξενικής περιφέρειας ορίζεται ξεχωριστή ειδική εφορευτική επιτροπή εκτός αν λόγω του αριθμού των εκλογέων πρέπει κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Εφετείου να ορισθούν μία επιτροπή για περισσότερες πρεσβευτικές ή προξενικές περιφέρειες ή περισσότερες επιτροπές για μία πρεσβευτική ή προξενική περιφέρεια.

4.Κάθε ειδική εφορευτική επιτροπή αποσφραγίζει στο κατάστημα του Εφετείου Αθηνών τους σάκκους των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής και καταμετρεί τους φακέλους, τους οποίους στη συνέχεια ρίχνει σε κάλπη, η οποία προηγουμένως έχει ελεγχθεί και σφραγισθεί από την ίδια την Επιτροπή. Στο πρακτικό της ειδικής εφορευτικής επιτροπής βεβαιώνεται ολογράφως ο αριθμός των φακέλλων που περιλαμβάνονται σε κάθε σάκκο και σημειώνεται και ο αριθμός που αναφέρεται στο πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος.

Αν υπάρξει επιπλέον διαφορά μεταξύ του αριθμού των καταμετρηθέντων φακέλων και του αριθμού που αναφέρεται στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται από το άρθρ. 83 παρ.3 και 4 του Π.Δ. 895/1981.

5.Έπειτα αρχίζει η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων. Ο πρόεδρος της επιτροπής λαμβάνει από την κάλπη ανά ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβωθεί το έγκυρο του ψηφοδελτίου, το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους παρισταμένους το ζητήσει, διαβάζει το περιεχόμενό του, έτσι ώστε να τον ακούνε όλοι οι παριστάμενοι. Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής. Ο αριθμός κάθε ψηφοδελτίου σημειώνεται σε ειδικό πίνακα, απέναντι από το όνομα του συνδυασμού που ψηφίζεται. Μετά τον τερματισμό της διαλογής κλείνεται ο παραπάνω ειδικός πίνακας, με πράξη που γράφεται σ’ αυτόν και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Στην πράξη αυτή αναφέρεται το γενικό αποτέλεσμα της διαλογής για όλα τα εκλογικά τμήματα κάθε πρεσβευτικής ή προξενικής περιφέρειας. Αμέσως μετά η επιτροπή συντάσσει άλλη πράξη στο βιβλίο πρακτικών της για το γενικό αποτέλεσμα της διαλογής, ανάλογα με αυτά που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρ. 86 του Π.Δ. 895/1981.

6.Με φροντίδα του προέδρου της ειδικής εφορευτικής επιτροπής, όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας και της διαλογής παραδίνονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

7.Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να εκδώσει το ολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει τον ανάλογο ειδικό πίνακα και την πράξη στο βιβλίο πρακτικών της, που προ

βλέπονται στην παρ.5 του άρθρου αυτού. Κυρωμένο αντίγραφο του παραπάνω ειδικού πίνακα και της σχετικής πράξης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλονται, χωρίς καμία καθυστέρηση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, με φροντίδα του προέδρου της επιτροπής.

8.Τόσο η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή όσο και οι ειδικές εφορευτικές επιτροπές του άρθρου αυτού χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση τη σφραγίδα του Εφετείου Αθηνών.

9.Τα οριζόμενα στα άρθρ. 40, 41 και 81 του Π.Δ. 895/1981 για την παρουσία κατά την ψηφοφορία και διαλογή των ψήφων των υποψηφίων και των αντιπροσώπων και πληρεξουσίων των κομμάτων έχουν ανάλογη εφαρμογή στις περιπτώσεις των παρ.4 έως 7 του άρθρου αυτού.

10.Ο Προϊστάμενος του Εφετείου Αθηνών έχει τη γενική εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των ειδικών εφορευτικών επιτροπών και μπορεί με πράξεις του να καθορίζει και να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και το έργο όλων των παραπάνω επιτροπών.

11.Όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή, καθώς και οι πίνακες και τα πρακτικά της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των ειδικών εφορευτικών επιτροπών παραμένουν στο Εφετείο Αθηνών.

Ενσωμάτωση στα γενικά αποτελέσματα
της ψηφοφορίας της χώρας.

Άρθρ.13.-1.Το Υπουργείο Εσωτερικών, μόλις παραλάβει τον πίνακα της παρ.7 του άρθρ. 12 του νόμου αυτού και τη σχετική πράξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τα γενικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή, τα διαβιβάζει αμέσως στην ανώτατη εφορευτική επιτροπή του άρθρ. 91 του Π.Δ. 895/1981. Η επιτροπή στο τέλος του πίνακα που προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρ.6 του Νόμ. 1180/1981 και κάτω από το άθροισμα των αποτελεσμάτων που προκύπτει από τους πίνακες όλων των πρωτοδικείων της χώρας, προσθέτει και τ’ αποτελέσματα της ψηφοφορίας του εξωτερικού, έτσι ώστε ο γενικός οριστικός πίνακας των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας να περιέχει και τ’ αποτελέσματα της ψηφοφορίας του εξωτερικού.

2.Με βάση τον παραπάνω γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, η ανώτατη εφορευτική επιτροπή κατανέμει τις έδρες των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρ.6 του Νόμ. 1180/1981.

Προμήθεια εκλογικού υλικού.

Άρθρ.14.-1.Η προμήθεια του κάθε είδους
εκλογικού υλικού, που είναι αναγκαίο για
την ψηφοφορία στην αλλοδαπή, γίνεται με
φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα
με αυτά που ορίζονται στο άρθρ. 121 του Π.Δ.

(Αντί για τη σελ. 152,33) Σελ. 152,33(α)

 Τεύχος ΣΤ62-Σελ. 83

895/1981. Με φροντίδα του ίδιου Υπουργείου ενεργείται κάθε σχετική εργασία ή μεταφορά ή οποιαδήποτε γενικά άλλη δαπάνη αναγκαία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

2.Οι διατάξεις του άρθρ.121 του Π.Δ. 895/1981 εφαρμόζονται και για τις προμήθειες εκλογικού υλικού, μεταφορές και λοιπές εργασίες που γίνονται στην αλλοδαπή με φροντίδα των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών. Οι προμήθειες αυτές, μεταφορές και λοιπές εργασίες ενεργούνται ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου κάθε πρεσβείας ή προξενείου.

3.Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών των παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα σχετικά με τη μεταβίβαση πιστώσεων στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές και την πληρωμή των δαπανών, στην αλλοδαπή, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών.

Αποζημιώσεις και έξοδα κίνησης

Άρθρ.15.-1.Στους υπαλλήλους των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, που απασχολούνται για τη διενέργεια της ψηφοφορίας εν γένει και στους έλληνες δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους που εκτελούν καθήκοντα προέδρου εφορευτικών επιτροπών, καταβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Οικονομικών.

2.Στον Προϊστάμενο του Εφετείου Αθηνών, τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των ειδικών εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο, καταβάλλεται και σε όσους άλλους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους του Εφετείου Αθηνών που απασχολούνται για την αποσφράγιση και διαλογή του άρθρ.12 του νόμου αυτού. Ο αναγκαίος αριθμός των παραπάνω δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων καθορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του Εφετείου Αθηνών.

3.Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρ.4, στους επόπτες εκλογών του άρθρ.5 του νόμου αυτού και τους γραμματείς τους καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης στην αλλοδαπή και επιστροφής τους στην Ελλάδα, καθώς και ημερήσια αποζημίωση για τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εκτός έδρας, που καθορίζονται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Σελ. 152,34(α)

Τεύχος ΣΤ 62 Σελ.84

4.Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση κάθε άλλου κρατικού λειτουργού και υπαλλήλου, που, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, μεταβαίνουν στην αλλοδαπή για την προπαρασκευή και διενέργεια της ψηφοφορίας.

5.Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της ανώτατης εφορευτικής επιτροπής του άρθρ. 91 του Π.Δ. 895/1981, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Όμοια ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο, καταβάλλεται στους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που χρησιμοποιούνται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της παραπάνω επιτροπής. Οι υπάλληλοι αυτοί, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε, ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

6.Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες

Άρθρ.16.-1.Πράξεις των κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, καθώς και ελλήνων πολιτών, που αποτελούν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, εφόσον τελούνται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται από τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, τιμωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών, ανεξάρτητα από το αν η πράξη είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας όπου διαπράχθηκε.

2.Το ίδιο ισχύει και για τα αδικήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών και τελούνται από έλληνες πολίτες κατά τη διεξαγωγή των εκλογών που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν.

Τελικές διατάξεις

Άρθρ.17.-1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, μπορεί να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση των διατάξεων του νόμου αυτού.

2.Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στα προηγούμενα άρθρα του νόμου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμ. 1180/1981 και του Π.Δ. 895/1981, όπως κάθε φορά τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται.

Άρθρ.18.-1.(Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο παρ.5 άρθρ.3 Νόμ. 1180/1981, ανωτ. αριθ.63).

2.(Προστίθεται παρ.5 στο άρθρ.9 Νόμ. 1180/ 1981, ανωτ.αριθ.63).

Άρθρ.19.-Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

74. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ.24698 της 10/10 Απρ.1984

(ΦΕΚ Β΄226)

Καθορισμός περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης των ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουν. 1984.

75. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.164

της 30 Απρ./3 Μαΐου 1984 (ΦΕΚ Α΄55)

Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Οι διατάξεις του άνω Π.Δ/τος περιλήφθηκαν στην Κωδικοποίηση του Π.Δ. 152/20-28 Μαρτ.1985 (ΦΕΚ Α΄55) (κατωτ.αριθ.77).

76. ΝΟΜΟΣ υπ’αριθ.1516

της 16/20 Φεβρ. 1985 (ΦΕΚ Α΄20)

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Διατάξεις που αφορούν στην καθιέρωση
συστήματος απλής αναλογικής

Άρθρ.1-31.-(Περιλήφθηκαν στην Κωδικοποίηση Π.Δ. 152/1985, κατωτ.αριθ.77).

Άρθρ.32.-1-4.(Περιλήφθηκαν στην Κωδικοποίηση Π.Δ. 152/1985, κατωτ.αριθ.77).

5.(Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ.8 άρθρ.18 Νόμ. 1065/1980, Τόμ. 3 σελ. 52, 201).

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρ.33.-Το εδάφιο με στοιχ. ι΄ της παρ.1 του άρθρ. 110 του Π.Δ. 650/1974 (ΦΕΚ 281 Α΄) καταργείται.

Εξουσιοδότηση

Άρθρ.34.-Με το π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον παρόντα νόμο. Κατά την κωδικοποίηση αυτή, είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και της αρίθμησης των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες φραστικές τυπικές προσαρμογές.

Άρθρ.35.-(Παρατίθεται στον Τόμ.2 σελ. 42, 555).

Άρθρ.36.-Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων της παρ.1 του άρθρ. 7 και των παρ.1 και 2 του άρθρ. 32, οι οποίες ισχύουν από 1ης Απρ. 1985 και αφορούν αιτήσεις εκλογέων που υποβάλλονται για την εγγραφή, μεταγραφή ή διόρθωση στοιχείων σε εκλογικούς καταλόγους.

Από τη δημοσίευση επίσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν και οι διατάξεις των άρθρ. 1 έως και 15 του Νόμου 1303/1982 (ΦΕΚ 136 Α΄)

Το άνω άρθρο κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 152/1985, κατωτ.αριθ.77.

77. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.152

της 20/28 Μαρτ. 1985 (ΦΕΚ Α΄55)

«Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

Οι διατάξεις του άνω Π.Δ/τος περιλήφθηκαν στην Κωδικοποίηση του Π.Δ. 265/18-19 Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α΄126), κατωτ.αριθ.87

Ο Νόμ.1907/30-30 Νοεμ. 1990 (ΦΕΚ Α΄163), κατωτ.αριθ.92, επανέφερε σε ισχύ τα άρθρ. 88, 89, 90 και 91 του άνω Π.Δ. 152/85.

Βλέπε κωδικοποίηση άρθρ. 1-8 Νομ. 1907/1990, που επανέφεραν σε ισχύ διατάξεις του Π.Δ. 152/85, στο Π.Δ. 353/11-11 Σεπτ. 1993 (ΦΕΚ Α΄152) (Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ Α΄162/17 Σεπτ. 1993), κατωτ. αριθ. 93.

(Αντί για τις σελ. 152,35(δ)-152.363) Σελ. 152,35(ε)

Τεύχος 1319 Σελ. 7

78. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ.36232 της 28 Μαΐου/4 Ιουν. 1986

(ΦΕΚ Β΄370)

Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στις κάλπες.

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρ.50 παρ.3 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 152/1985), σύμφωνα με τις οποίες οι κάλπες κατασκευάζονται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών ή από την αρχή που πήρε εντολή του από οποιαδήποτε ύλη και σε μέγεθος ανάλογο με τον αριθμό των εκλογέων κάθε τμήματος και ότι οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζουμε:

1.Καθορίζουμε ότι οι κάλπες (ψηφοδόχα κιβώτια):

α) Κατασκευάζονται με μέριμνα των Δ/νσεων Εσωτερικών των Νομαρχιών, από ξύλο πάχους 25 χιλιοστά του μέτρου περίπου.

β) Είναι ορθογώνιες και ισόπλευρες, οι δε διαστάσεις κάθε πλευράς αυτών ανέρχονται σε 50 εκατοστά του μέτρου περίπου.

γ) Οι κάθετες πλευρές συνδέονται μεταξύ τους και με τη βάση με εγκοπές και συγκόλληση.

δ) Το κάλυμμα συνδέεται με τη μία κάθετη πλευρά με σιδερένιους συνδέσμους και με την απέναντι αυτής άλλη κάθετη πλευρά με μία ή με δύο κλειδαριές (λουκέτα) με τις οποίες κλείνεται ερμητικά η κάλπη.

Στη μέση του καλύμματος υπάρχει άνοιγμα επίμηκες (σχισμή) παράλληλα προς την ακμή του ανοίγματος της κάλπης, κατάλληλο για τη ρίψη του εκλογικού φακέλου, μήκους 18 εκατοστών του μέτρου περίπου και πλάτους 5 χιλιοστών του μέτρου περίπου.

2.Αυτά που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν και για τις κάλπες που θα κατασκευάζονται μελλοντικά.

3.Υπάρχουσες κάλπες, ανεξάρτητα από την ύλη και τον τρόπο κατασκευής τους, μπορεί να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται εάν οι διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος και ύψος) δεν είναι μικρότερες των 45 εκατοστών του μέτρου περίπου, διαφορετικά κατασκευάζοντας νέες κάλπες σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στην παρ.1 της απόφασής μας αυτής.

4.Οι αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών αριθ. 71133/3.9.1974 (ΦΕΚ 855/4.9.1974 τ.Β΄) και 72623:5.10.1981 (ΦΕΚ 622/7.10.1981 τ.Β΄) καταργούνται.

79. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 36514

της 3/5 Ιουν. 1987 (ΦΕΚ Β΄278)

Θέση σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρ.16 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 152/1985) και καθορισμός των αναγκαίων για τη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων που έχουν πεθάνει διαδικασιών και λεπτομερειών.

80. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ.12798

της 23 Μαρτ./21 Απρ.1988(ΦΕΚ Β΄213)

Καθορισμός νέων προθεσμιών για την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων από αποβιώσαντες εκλογείς παρελθόντων ετών, στο Δήμο Πειραιώς, βάσει του άρθρ.16 παρ.2 του Π.Δ. 152/1985 και της 36514/3.6.1987 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

81. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ.29969

της 1 Μαΐου/6 Ιουν. 1988 (ΦΕΚ Β΄337)

Καθορισμός νέων προθεσμιών για την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων από αποβιώσαντες εκλογείς παρελθόντων ετών, στο Δήμο Αθηναίων, βάσει του άρθρ.16 παρ.2 του Π.Δ. 152/1985 και της 36514/3.6.1987 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

82. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 14910

της 14/15 Μαρτ. 1989 (ΦΕΚ Β΄192)

Καθορισμός του τύπου των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) για την ψηφοφορία στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη της Ε.Ο.Κ.

83. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ.15454

της 17/24 Μαρτ.1989 (ΦΕΚ Β΄219)

Καθορισμός περιεχομένου ειδικών εκλογικών καταλόγων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών της Ε.Ο.Κ. για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλπ.

(Αντί για τη σελ. 152,37(β) Σελ. 152,37(γ)

Τεύχος ΙΑ-9-1 Σελ. 25

84. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ.22095

της 17/19 Απρ.1989 (ΦΕΚ Β΄278)

Καθορισμός του τρόπου ψηφοφορίας των εκλογέων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων αυτής σε περίπτωση ταυτόχρονης διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

85. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 22195

της 19/19 Απρ.1989 (ΦΕΚ Β΄278)

Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας στις εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών Κρατών της Ε.Ο.Κ. κ.λ.π.

86. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθ. 1847

της 25/27 Απρ. 1989 (ΦΕΚ Α΄105)

Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών και άλλες διατάξεις.

Άρθρ.1-9.-(Περιλήφθηκαν στην Κωδικοποίηση του Π.Δ. 265/18-19 Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α΄126), κατωτ.αριθ.87.

Άρθρ.10.-(Παρατίθεται στον τόμ.7Α σελ. 332,049).

Άρθρ.11-15.-(Περιλήφθηκαν στην Κωδικοποίηση Π.Δ. 323/31 Μαΐου-1 Ιουν. 1989 (ΦΕΚ Α΄146), τόμ. 3 σελ. 52,291).

Άρθρ.16.-Επιτρέπεται η κωδικοποίηση των διατάξεων των άρθρ. 11 έως και 15 του παρόντος με το κατά τις διατάξεις του άρθρ.48 του νόμ. 1832/1989 προβλεπόμενο να εκδοθεί προεδρικό δ/γμα.

Άρθρ.17.-Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σελ. 152,38(γ)

Τεύχος ΙΑ-9-1 Σελ. 26

87. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’αριθ. 265

της 18/19 Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α΄126)

Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από την παρ. 1 άρθρο μόνον Π.Δ. 353/11 Σεπτ. 1993, (ΦΕΚ Α΄152΄), κατωτ. αριθ. 93, (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄162 της 17 Σεπτ. 1993).

88. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 53236

της 14/18 Σεπτ. 1989 (ΦΕΚ Β΄ 699)

Καθορισμός διαστάσεων κλπ. ψηφοδελτίων και φακέλων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών.

89. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

της 19/19 Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α΄ 237)

Καθορισμός χρόνου παραδόσεως των ψηφοδελτίων από τα κόμματα.

90. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθ. 5332

της 23/31 Ιαν. 1990 (ΦΕΚ Β΄ 57)

Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 99/13 Φεβρ. 1990)

Καθορισμός διαστάσεων κ.λ.π. ψηφοδελτίων και φακέλλων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών.

(Αντί για τις σελ. 152,39(γ) – 152,428(γ)
Σελ. 152,39(δ)

Τεύχος 1319 Σελ. 9

91. ΝΟΜΟΣ υπ΄αριθ. 1878

της 16/20 Μαρτ. 1990 (ΦΕΚ Α΄ 33)

Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 44/26 Μαρτ. 1990. Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης Νόμ. 1622/1986 και άλλες διατάξεις.

‘Αρθρ.11.-(Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από άρθρο μόνο Π.Δ. 353/11-11 Σεπτ.1993,ΦΕΚ Α΄152, κατωτ.αριθ.93).

Για τις λοιπές διατάξεις βλ. τομ. 3 σελ.52,621.

92. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1907

της 30/30 Νοεμ. 1990 (ΦΕΚ Α΄ 163)

Επαναφορά σε ισχύ διατάξεων του Π.Δ. 152/1985 (ΦΕΚ 55Α΄), τροποποίηση και συμπλήρωση αυτών, καθώς και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 265/1989 (ΦΕΚ 126 Α΄) της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

‘Αρθρ.1–8.-(Κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο από άρθρο Μόνο Π.Δ.353/11-11 Σεπτ.1993, ΦΕΚ Α’ 152, κατωτ. αριθ.93).

Με την παρ. 1 άρθρ.30 Νομ.2145/28-28 Μαΐου 1993 (ΦΕΚ Α’88), Τομ.8 σελ.84,243, με την οποία προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 3 άρθρ.62 Ν.Δ.3026/54 Τομ.6Α σελ.337, ορίστηκε ότι δικηγόροι, που έχουν εκλεγεί βουλευτές ή ευρωβουλευτές, τελούν κατά τη διάρκεια της βουλευτικής τους θητείας σε μερική αναστολή του λειτουργήματός τους.

93. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’αριθ.353

της 11 – 11 Σεπτ.1993

( ΦΕΚ Α΄ 152 )

(Διορθ.Σφαλμ.ΦΕΚ Α’162/17 Σεπτ.1993)

Κωδικοποίηση σ’ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Τροποποιήθηκε από το Νομ. 2196/21-22 Μαρτ. 1994 (ΦΕΚ Α΄41), άρθρο δωδέκατο, κατωτ. αριθ. 94 και το Νομ. 2198/21-22 Μαρτ. 1994 (ΦΕΚ Α΄43), άρθρ. 26, κατωτ. αριθ. 95.

Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από άρθρο μόνο του Π.Δ. 92/9-9 Μαΐου 1994, (ΦΕΚ Α΄69), κατωτ. αριθ. 96, το οποίο στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε από το άρθρο μόνο Π.Δ. 55/19-24 Μαρτ. 1999 (ΦΕΚ Α΄58), κατωτ. αριθ. 98

94. ΝΟΜΟΣ υπ΄ αριθ. 2196

της 21/22 Μαρτ.1994

(ΦΕΚ Α’ 41)

Κύρωση της 93/ 81 / ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 76/ 787/ Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι ‘Ελληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/ 109/ ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης , τροποποίηση του Π.Δ. 353/1993 και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

‘Αρθρο πρώτο.-Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρ. 28 του Συντάγματος, η «Απόφαση 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 1 ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της Πράξης εκλογής αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην Απόφαση 76/ 787/ Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 20 ής Σεπτεμβρίου 1976» (Α. 170/ 1979), της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

(93/ 81/ Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ)

για την τροποποίηση της Πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία,

η οποία προσαρτάται στην Απόφαση

(76/ 787/ Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ)

του Συμβουλίου της 20 ής Σεπτεμβρίου 1976.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

Το άρθρ.21, παρ. 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ‘Ανθρακα και Χάλυβα,

Το άρθ. 138, παρ. 3, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Το άρθρ. 108, παρ. 3, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

(Αντί για τη σελ. 152,429(α) Σελ.  152,429(β)

Τεύχος 1319 Σελ. 11

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10 ης Ιουν. 1992 και ιδίως το σημείο 4 (1)

ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟ να θέσει σε εφαρμογή τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εδιμβούργου, της 11 ης και 12 ης Δεκεμβρίου 1992, όσον αφορά την κατανομή των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το 1994, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ενοποίηση της Γερμανίας και με την προοπτική της διεύρυνσης.

ΘΕΣΠΙΖΕΙ τις ακόλουθες τροποποιήσεις της Πράξης που προσαρτάται στην Απόφαση 76/787 Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ της 20ής Σεπτ. 1976 του Συμβουλίου (2), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 10 της Πράξης Προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, των οποίων συνιστά την αποδοχή από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες.

‘Αρθρ.1.- Το άρθρ. 2 της Πράξης για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην Απόφαση (76/787/ Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ) του Συμβουλίου της 20ής Σεπτ. 1976, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 10 της Πράξης Προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«‘Αρθρ.2.- Ο αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων καθορίζεται ως εξής:

Βέλγιο 25

Δανία 16

Γερμανία 99

Ελλάδα 25

Ισπανία 64

Γαλλία 87

Ιρλανδία 15

Ιταλία 87

Λουξεμβούργο 6

Κάτω Χώρες 31

Πορτογαλία 25

Ηνωμένο Βασίλειο 87»

Άρθρ.2.-Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες, για την αποδοχή των διατάξεων του άρθρ. 1.

Οι εν λόγω διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήψη της τελευταίας από αυτές τις κοινοποιήσεις. Θα τεθούν σε εφαρμογή για πρώτη φορά κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1994.

Σελ.  152,430(β)

Τεύχος 1319 Σελ. 12

‘Αρθρ.3.-Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της .

‘Εγινε στις Βρυξέλλες, την 1.11.1993

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. HELVEG

PETERSEN

(1)Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 176 της 13ης Ιουλίου 1992, σ. 72.

(2) Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 278 της 8ης Οκτ.1976.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

‘Ασκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι ‘Ελληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (EL 329 της 30/12/1993, σελ. 34).

‘Αρθρο δεύτερο.- Κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:

α.«Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με την Πράξη της 20ής Σεπτ.1976 και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

β.«Εκλογική επικράτεια», ολόκληρη η ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

γ.«Κράτος μέλος καταγωγής», το κράτος μέλος του οποίου ο πολίτης της ‘Ενωσης είναι υπήκοος.

δ.«Κοινοτικός εκλογέας», κάθε πολίτης της ‘Ενωσης που κατοικεί εντός της ελληνικής επικράτειας και έχει το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ε.«Κοινοτικός εκλόγιμος», κάθε πολίτης της’Ενωσης που είναι εκλόγιμος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

στ.«Εκλογικός κατάλογος», ο επίσημος κατάλογος των εκλογέων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σε ορισμένο δήμο ή κοινότητα ή ενορία, όπου συντρέχει περίπτωση, ο οποίος ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.

ζ. «Ημέρα αναφοράς», η ημέρα ή οι ημέρες κατά τις οποίες οι πολίτες της «Ενωσης υποχρεούνται να πληρούν, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι.

η. «Υπεύθυνη δήλωση», η πράξη που προέρχεται από τον ενδιαφερόμενο και το ανακριβές περιεχόμενο της οποία συνεπάγεται κυρώσεις, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι πολιτών
Της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης

1. Οι κοινοτικοί εκλογείς μπορούν να ασκούν στην Ελλάδα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους ‘Ελληνες πολίτες και με την επιφύλαξη των οριζομένων στα επόμενα άρθρα.

2. Οι κοινοτικοί εκλογείς ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν είτε στην Ελλάδα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Κανένας δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης κατά τις ίδιες εκλογές. ‘Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπόκειται στις ποινικές και λοιπές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προϋποθέσεις για την άσκηση
του δικαιώματος Του εκλέγειν

‘Αρθρο τέταρτο.-1.Οι κοινοτικοί εκλογείς πρέπει:

α. Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους και να είναι εφοδιασμένοι με εκλογικό βιβλιάριο. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ενεργείται κατά τα οριζόμενα στα άρθρ.10 έως και 19 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 353/1993), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

β. Να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και να μην έχουν στερηθεί από αυτό, σύμφωνα με τα άρθρ.4 και 5 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 353/1993) και σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής τους.

2.Οι κοινοτικοί εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τα οριζόμενα στα άρθρ. 10 και 11 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 353/1993), προκειμένου να εγγραφούν σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της ελληνικής επικράτειας. Οι εκλογείς αυτοί δεν υποβάλουν το πιστοποιητικό του εδ.α’ της παρ. 1 του άρθρ. 10 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

3.Ο κοινοτικός εκλογέας πρέπει επίσης:

α. Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση όπου θα προσδιορίζεται:

Η ιθαγένειά του και ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο κράτος μέλος καταγωγής. Στην ίδια δήλωση θα προσδιορίζεται ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα και η ενορία, όπου συντρέχει περίπτωση, στον εκλογικό κατάλογο των οποίων είναι γραμμένος, τελευταία, στο κράτος μέλος καταγωγής , καθώς επίσης και η διεύθυνση της κατοικίας του στην Ελλάδα.

β. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για  την εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του ελληνικού κράτους να προσκομίσει ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.).

γ. Να δηλώσει την ημερομηνία από την οποία κατοικεί στην Ελλάδα και ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο σε αυτή.

4. Κάθε κοινοτικός εκλογέας μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη διαγραφή του από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η διαγραφή ενεργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

5.Για τους κοινοτικούς εκλογείς συντάσσονται ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι κατά δήμο, κοινότητα και ενορία, στους οποίους αναγράφονται τα στοιχεία της τρίτης περίπτωσης του εδ.στ΄ της παρ.1. του άρθρ. 16 του π.δ. 353/1993, πλην του αριθμού δημοτολογίου ή μητρώων αρρένων, τα στοιχεία της δεύτερης περίπτωσης του εδ. α’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου , καθώς και το κράτος μέλος καταγωγής τους. Τα στοιχεία αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.

6.Προκειμένου μόνο για το έτος 1994, το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης κ.λ.π. των κοινοτικών εκλογέων, τα στοιχεία των ειδικών εκλογικών καταλόγων αυτών, ο τρόπος σύνταξής τους, η δημοσίευσή τους, η θεώρησή τους, ως και οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων και η εκδίκασή τους, ορίζονται με προεδρικό διάταγμα.

(Μετά τη σελ. 152,430(β) Σελ.  152,431

Τεύχος 1319 Σελ. 13

Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρούνται εμπρόθεσμες.

7. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου δέκατου του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος
Του εκλέγεσθαι

‘Αρθρο πέμπτο.-1. Οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τους ‘Ελληνες πολίτες από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία για την εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.Κατά την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας κάθε κοινοτικός εκλόγιμος οφείλει να υποβάλει, πέρα από τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα προσδιορίζεται:

(1)η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας τους στην ελληνική επικράτεια,

(2) ο εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή ενορίας, όπου συντρέχει περίπτωση, στον οποίο είναι γραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του,

(3) ότι δεν είναι υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος αλλά και ούτε στην Ελλάδα σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων,

(4) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους,

β. Βεβαίωση των αρμόδιων διοικητικών αρχών του κράτους καταγωγής του ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό ή ότι έκπτωση από το δικαίωμα αυτό δεν είναι γνωστή στις αρχές αυτές. Εάν δεν προσκομισθεί η βεβαίωση, η υποψηφιότητα κηρύσσεται απαράδεκτη

γ.Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λ.π.).

‘Αρθρο έκτο.- Αρμόδιο για την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σελ.  152,432

Τεύχος 1319 Σελ. 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Κατανομή εδρών

‘Αρθρο έβδομο.- Στο άρθρ. 6 του Νομ.1180/1981 (ΦΕΚ 188 Α’) προστίθεται παρ. 5, που έχει ως εξής:

«5. Κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων, δεν δικαιούνται έδρα αντιπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Ψηφοφορία ετεροδημοτών

‘Αρθρο όγδοο.- Οι εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά σε δήμο ή κοινότητα άλλης εκλογικής περιφέρειας από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, αποκαλούμενοι εφεξής ετεροδημότες, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τόπο διαμονής τους, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του νόμου αυτού.

Ειδικώς για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ως εκλογική περιφέρεια νοείται ολόκληρος ο αντίστοιχος νομός

Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος
Του εκλέγειν

‘Αρθρο ένατο.-1.Οι ετεροδημότες πρέπει:

α. Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της χώρας.

β. Να είναι εφοδιασμένοι με εκλογικό βιβλιάριο.

γ. Να μην έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του π.δ. 353/1993 (ΦΕΚ 152 Α’).

2. Οι ετεροδημότες, που πρόκειται να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, οφείλουν να υποβάλουν δια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας της περιφέρειας διαμονής τους στον οικείο νομάρχη φωτοαντίγραφο του εκλογικού τους βιβλιαρίου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση, που θα περιλαμβάνει:

α. Το νομό, το δήμο ή την κοινότητα και την ενορία στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

β. Το νομό, το δήμο ή την κοινότητα, την ενορία και τη διεύθυνση διαμονής τους.

γ. Εάν διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στον τόπο, στον οποίο επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

3. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται θεωρούνται και σφραγίζονται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας και στη συνέχεια μαζί με τα φωτοαντίγραφα των εκλογικών βιβλιαρίων παραδίδονται , με απόδειξη, στο νομάρχη στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα του τόπου διαμονής των ετεροδημοτών.

Οι δηλώσεις των ετεροδημοτών που διαμένουν στην έδρα της οικείας νομαρχίας υποβάλλονται στο νομαρχιακό γραφείο εκλογικών καταλόγων αυτής, θεωρούνται δε και σφραγίζονται από αυτό.

4. Ο νομάρχης διαβιβάζει τις δηλώσεις και τα φωτοαντίγραφα των εκλογικών βιβλιαρίων που παραδόθηκαν σε αυτόν στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι θεωρούνται από το Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και οι κατ’ αυτών ενστάσεις εκδικάζονται από το Εφετείο Αθηνών. Το περιεχόμενο, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, τα στοιχεία των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών, η δημοσίευσή τους, ως και οι προθεσμίες υποβολής των ενστάσεων και η εκδίκασή τους ορίζονται με προεδρικό διάταγμα.

Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Τρόπος ψηφοφορίας ετεροδημοτών

‘Αρθρο δέκατο.- 1. Οι ετεροδημότες ψηφίζουν μαζί με τους λοιπούς εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που ορίζει ο νομάρχης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 48 του π. δ. 3543/ 1993.

2. Σε κανένα δεν μπορεί να επιτρέψει η εφορευτική επιτροπή να ψηφίσει , εάν δεν προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο.

3.Οι εκλογείς, που θα συμπεριληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, δεν μπορούν να ψηφίσουν στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Για την αποφυγή διπλοψηφιών το Υπουργείο Εσωτερικών υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι εκλογικοί κατάλογοι των οικείων δήμων ή κοινοτήτων να φέρουν ειδική προς τούτο εγγραφή «ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

‘Αρθρο ενδέκατο.- (Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από το άρθρο μόνο του Π.Δ. 92/1994, ΦΕΚ Α’ 69, κατωτ. αριθ.96).

΄Αρθρο δωδέκατο.- 1. Προκειμένου μόνο για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων του 1994 και ειδικά για την οριστικοποίηση των μεταβολών που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ.353/1993 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 152 Α’), δηλαδή των αιτήσεων για μεταγραφή, διόρθωση ή αντικατάσταση στοιχείων εγγραφής εκλογέων, η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρ. 18 του ίδιου π.δ. 353/1993 για την έκδοση των αποφάσεων των πρωτοδικείων, ορίζεται από την 13η Ιουν. μέχρι την 1η Ιουλ. 1994.

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρ. 19 του ίδιου ανωτέρω π.δ. 353/1993 για την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών κυρωθέντων παραρτημάτων εκλογικών καταλόγων, που αφορούν τις μεταβολές της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται μέχρι την 15η Ιουλ.1994.

3. Οι εκλογείς της παρ. 1 του άρθρου αυτού, οι οποίοι θα παραλάβουν από τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων τα κατατεθέντα εκλογικά βιβλιάρια της υφισταμένης εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουν.1994, είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουν στα ίδια νομαρχιακά γραφεία το αργότερο μέχρι και την 17η Ιουν. 1994. Η παράλειψη επιστροφής εκλογικού βιβλιαρίου μέσα στην προηγούμενη προθεσμία, η οποία ορίζεται ως αποκλειστική, καθιστά αυτοδικαίως άκυρη την εγγραφή του εκλογέα στην κατά το εδ. στ’ του άρθρ. 16 του π.δ. 353/1993 αντίστοιχη κατάσταση μεταγραφής, διόρθωσης ή αντικατάστασης στοιχείων του εκλογέα αυτού και παραμένει ισχύουσα η υφιστάμενη εγγραφή του πριν από την υποβολή της αίτησης μεταγραφής, διόρθωσης ή αντικατάστασης στοιχείων αυτής. Τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων οφείλουν μέχρι την 22η Ιουν. 1994 να παραδώσουν στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου τα εκλογικά βιβλιάρια που θα επιστραφούν σε αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

‘Αρθρο δέκατο τρίτο.- 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

(Μετά τη σελ. 152,432) Σελ.  152,433

Τεύχος 1319 Σελ. 15

2. Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στα προηγούμενα άρθρα του νόμου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των Νομ.1180/1981, 1427/1984 και 1907/1990, καθώς και του π.δ. 353/1993, όπως κάθε φορά τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται.

Εξουσιοδότηση

‘Αρθρο δέκατο τέταρτο .- 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον παρόντα νόμο. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και της αρίθμησης των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες φραστικές τυπικές προσαρμογές.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο και η διατύπωση στη δημοτική γλώσσα των διατάξεων του Νομ. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 188 Α’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, συμπληρώνονται και τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και αρίθμησης των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες φραστικές τυπικές προσαρμογές.

‘Αρθρο δέκατο πέμπτο.- 1. (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρ. 2 του Νομ. 1180/1981, ανωτ. αριθ.63.)

2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 13 του Νομ.1443/1984 εξακολουθεί να ισχύει.

‘Αρθρο δέκατο έκτο.-(Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από το άρθρο μόνο του π.δ. 92/1994, ΦΕΚ Α’ 69, κατωτ. αριθ.96).

‘Αρθρο δέκατο έβδομο.-(Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρ. 6 του Νομ. 1180/1981, ανωτ. αριθ. 63).

‘Αρθρο δέκατο όγδοο.- Η παρ. 11 του άρθρ. 9 του Νομ. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α’) καταργείται.

‘Αρθρο δέκατο ένατο .- 1. Οι προθεσμίες των τριάντα (30) και είκοσι (20) ημερών των παρ. 14 και 15 αντιστοίχως του άρθρ. 28 του Νομ. 2190/1994 υπολογίζονται από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου.

Σελ.  152,434

Τεύχος 1319 Σελ. 16

2. Στην κατά την παρ. 2Α του άρθρ. 11 του Νομ. 1388/1983 έννοια των δημόσιων λειτουργών περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί λειτουργοί.

‘Αρθρο εικοστό.- 1.(Προστίθεται εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 75 του Νομ.2121/1993, τομ. 7Α σελ. 291).

2. (Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρ. 75 του Νομ. 2121/1993, τομ. 7 Α σελ.291).

3. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρ. 75 του Νομ 2121/1993, τομ. 7 Α σελ. 291).

4.(Προστίθενται εδάφια στην παρ. 3 του άρθρ. 75 του Νομ. 2121/1993, τομ. 7 Α σελ.291).

5. (Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρ. 75 του Νομ.2121/1993, τομ. 7 Α σελ. 291).

6. (Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρ. 75 του Νομ. 2121/1993, τομ. 7 Α σελ. 291).

7. (Προστίθενται εδάφια στην παρ. 6 του άρθρ. 75 του Νομ . 2121/1993, τομ. 7 Α σελ. 291).

8. (Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρ. 75 του Νομ. 2121/1993, τομ. 7 Α σελ. 291).

9.(Προστίθενται  παρ. 10 και 11 στο άρθρ. 75 του Νομ. 2121/1993, τομ. 7 Α σελ. 291).

‘Αρθρο εικοστό πρώτο.- Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις αυτού, της δε κυρουμένης πράξεως από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρ. 2 αυτής.

95. ΝΟΜΟΣ υπ’αριθ. 2198

της 21/22 Μαρτ. 1994 

( ΦΕΚ Α’ 43 )

Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (‘Αϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις.

‘Αρθρ.26.- Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους αναθεώρησης 1994 των Ελλήνων του Πόντου γίνεται με βάση τη σχετική, περί διαπίστωσης της ιθαγένειάς τους, απόφαση του  νομάρχη.

Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο νομάρχη που έχει εκδόσει την παραπάνω απόφαση δύο όμοιες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου δελτίου ταυτότητας μέχρι 22 Απρ.1994.

Ο νομάρχης, με βάση τα στοιχεία της απόφασής του, συντάσσει αλφαβητικές καταστάσεις εγγραπτέων εκλογέων, σε τρία αντίτυπα, κατά δήμο ή κοινότητα ή κατά ενορία δήμου ή κοινότητας, όπου συντρέχει περίπτωση.

Οι καταστάσεις αυτές δημοσιεύονται στους χώρους των κτιρίων των Διευθύνσεων Εσωτερικών των Νομαρχιών από 23 έως 25 Απρ. 1994. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή ένστασης κατά τα οριζόμενα στα άρθρ.17 και 18 του Π.Δ. 353/1993.

Από 26 έως 30 Απρ. 1994 οι αλφαβητικές καταστάσεις μαζί με τα αντίγραφα των αποφάσεων για τη διαπίστωση – καθορισμό της ιθαγένειας, τις φωτογραφίες των ενδιαφερόμενων εκλογέων και τις ενστάσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί, διαβιβάζονται από το νομάρχη στο αρμόδιο πρωτοδικείο, στο οποίο υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, όπου επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εκλογείς αυτοί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.Δ. 353/1993.

Η ψηφοφορία των παραπάνω εκλογέων γίνεται μόνο με το εκλογικό τους βιβλιάριο χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πρόσθετου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας.

Για τις λοιπές διατάξεις βλ. τομ. 2Α σελ. 384,9090.

96. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’αριθ.92

της 9/9 Μαϊου 1994

(ΦΕΚ Α’ 69 )

Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Τροποποιήθηκε από

α) Νομ.2307/ 1995 (ΦΕΚ Α΄ 113) άρθρ.14 παρ. 3 και 4, Τομ. 3 σελ. 52,639.

β) Π.Δ. 410 / 1995 (ΦΕΚ Α΄ 231) άρθρ. 316, Τομ. 3 σελ. 52,309.

γ) Π.Δ.30/1996 (ΦΕΚ Α΄ 21) άρθρ. 118 παρ. 8, Τομ. 3 σελ,. 52,661.

δ) Νομ. 2429/ 1996 (ΦΕΚ Α΄ 155) άρθρ. 32 περ.ε, κατωτ. σελ. 194,26

ε) Νομ.2459/ 1997 (ΦΕΚ Α΄ 17) άρθρ. 4 περ. 83,Τομ. 27 σελ. 194,595

στ) Νομ.2539/ 1997 (ΦΕΚ Α΄ 244) άρθρ. 2 παρ. 7,Τομ 3 σελ.52,427.

ζ) Νομ. 2623/24-25 Ιουν.1998 (ΦΕΚ Α΄139), άρθρ. 6 παρ. 5, κατωτ. αριθ. 97.

Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από το Π. Δ. 55/ 19 – 24 Μαρτ.1999 ( ΦΕΚ Α΄ 58), κατωτ. αριθ. 98.

97. ΝΟΜΟΣ υπ’αριθ.2623

της 24 – 25 Ιαν.1998

( ΦΕΚ Α’ 139 )

Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

Δημοσκοπήσεις – Κατάργηση κυρώσεων

‘Αρθρ.6.- 1. Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών και έως την 19.00 ώρα της ημέρας ψηφοφορίας, απαγορεύεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων στις βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές, η δημοσίευση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

2. Επιτρέπεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων (EXIT POLLS) κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής απαγορεύεται να δημοσιοποιούνται ή να μεταδίδονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν την 19.00 ώρα της ημέρας αυτής.

3. Επιτρέπεται κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από τις εκλογές  η διενέργεια δημοσκοπήσεων κατ’ εντολή των κομμάτων για δική τους αποκλειστικά εσωτερική χρήση.

4. Οι παραβάτες των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η οποία δεν είναι δεκτική μετατροπής ή αναστολής και χρηματική ποινή από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000).

5. Οι προβλεπόμενες στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρ. 108 του π.δ. 92/1994 διοικητικές κυρώσεις καταργούνται.

6. Απαλλάσσονται των προβλεπόμενων από τα άρθρ.22 και 23 του νομ.2429/1993 (ΦΕΚ 155 Α΄) κυρώσεων:

α) τα κόμματα που κατά το άρθρ. 17 αυτού του νόμου είχαν την υποχρέωση δημοσίευσης των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών και δεν τα δημοσίευσαν και

β) οι υποψήφιοι βουλευτές ή ευρωβουλευτές που δεν διετέλεσαν στο παρελθόν βουλευτές ή ευρωβουλευτές και που κατά το άρθρ. 18 είχαν την υποχρέωση υποβολής και δημοσίευσης κατάστασης των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών και δεν συμμορφώθηκαν.

(Μετά τη σελ. 152,434) Σελ.  152,435

Τεύχος 1319 Σελ. 17

Συγκρότηση Επιτροπών – Καταργούμενες
Διατάξεις – Εξουσιοδότηση

‘Αρθρ.7.-1.Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συγκροτούνται:

α) Επιτροπή αποτελούμενη από το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής και από εκπροσώπους κομμάτων της Βουλής που δεν συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στο Προεδρείο, από έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, από έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Ευρώπης, από καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Διευθυντή Εκλογών.

‘Εργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η υποβολή πρότασης για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν σε χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου, οι διακρατικές επαφές για την καθιέρωση κανόνων διεξαγωγής της ψηφοφορίας και η προώθηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότασης για την ψήφο των ομογενών.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να επεκταθεί το έργο της Επιτροπής αυτής και για τους ‘Ελληνες πολίτες, που κατοικούν σε άλλες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες.

Για την τεχνική στήριξη και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ένας υπάλληλος από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β) Επιτροπή από πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρ. 14 του Νομ.2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α’). Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και η πρόταση λύσεων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και η υποβολή πρότασης περαιτέρω απλούστευσης των εκλογικών διαδικασιών, με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικότερης λειτουργίας του συστήματος, ευκολότερης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και ταχύτερης έκδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Σελ.  152,436

Τεύχος 1319 Σελ. 18

2. Στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρ. 123 του π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 42 του άρθρ. 5.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Δεκ. 1997.

3. Από την οριστικοποίηση της ανασύνταξης των εκλογικών καταλόγων, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρ. 1, καταργούνται οι εξής διατάξεις του  π.δ. 92/1994:

Της παρ. 5 του άρθρ. 8, των άρθρ.10, 11, 12, 17, 19, 22, 45, 122 και των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 26.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και της αρίθμησης των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες προσαρμογές στη διατύπωσή τους.

Για τις λοιπές διατάξεις βλ. κατωτ. σελ. 176,35.

98. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’αριθ.55

της 19 – 24 Μαρτίου 1999

( ΦΕΚ Α΄ 58 )

Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 4 του Νομ. 2623/1998, «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α’), μετά την πρόταση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

Οι ισχύουσες διατάξεις:

Άρθρο μόνο.-1.Του π.δ. 92/1994 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 69 Α’).

2.Του άρθρ. 14, παρ. 4, του Νόμ. 2307/1995 «Προσαρμογή Νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α’)

.3. Του άρθρ. 3, παρ. 9, του Νομ. 2408/1996, «Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 104 Α’).

4. Του άρθρ, 2, παρ. 7, του Νομ.2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244 Α’).

5. Του άρθρ. 5, του Νομ. 2623/1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α’), κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών» ως εξής:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α’

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

Εκλογικές Περιφέρειες

΄Αρθρ.1.΄Αρθρ.1 π.δ. 92/1994).- 1. Περιφέρεια για την εκλογή βουλευτών ορίζεται ο νομός.

2. Κατ’ εξαίρεση διαιρούνται :α) Ο νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις :αα) Α’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, ββ) Β’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από τους υπόλοιπους δήμους και κοινότητες, που περιλαμβάνονταν στην περιφέρεια του πρώην δήμου Αθηναίων, γγ) Α’ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται από το Δήμο Πειραιώς, το Δήμο Σπετσών και από τις επαρχίες Αίγινας, Κυθήρων, Τροιζηνίας και Ύδρας, δδ) Β’ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται από τους

υπόλοιπους δήμους και κοινότητες που περιλαμβάνονταν στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Πειραιώς και τη νήσο Σαλαμίνας και εε) Εκλογική Περιφέρεια του νομού Αττικής και β) ο νομός Θεσσαλονίκης σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις αα) Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από τον πρώην Δήμο Θεσσαλονίκης, και ββ) Β’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από το υπόλοιπο του νομού Θεσσαλονίκης

3. Οι εκλογικές περιφέρειες νοούνται με τα διοικητικά όριά τους που ισχύουν την 1η Ιαν.1985.

Αριθμός βουλευτών-βουλευτικές έδρες

‘Αρθρ.2.(‘Αρθρ. 2 π.δ.92/1994).1.-Ο αριθμός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους. Από αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 έως και 5 του άρθρου αυτού. Οι υπόλοιποι δώδεκα εκλέγονται ενιαίως σε ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

2. Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται κάθε φορά με βάση το νόμιμο πληθυσμό της, όπως αυτός προκύπτει από τ’ αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, της οποίας τα επίσημα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των δημοτών της επικράτειας, που καθορίζεται στους πίνακες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δια του συνολικού αριθμού των βουλευτικών εδρών, που ορίζεται στην παρ. 1, οι οποίες κατανέμονται στις εκλογικές περιφέρειες.

4. Το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των δημοτών, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, δια του εκλογικού μέτρου, που αναφέρεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, αποτελεί τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.

5. Οι έδρες που απομένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά μία ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) εδρών, που καθορίζεται στην παρ. 1 , στις εκλογικές περιφέρειες, που παρουσιάζουν κατά σειρά, το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

(Μετά τη σελ. 152,436) Σελ.  152,437

Τεύχος 1319 Σελ. 19

Ψηφοδέλτιο Επικράτειας

΄Αρθρ.3.(΄Αρθρ.3 π.δ.92/1994).-1. Η πρόταση υποψηφίων για τους δώδεκα (12) βουλευτές που εκλέγονται ενιαίως σ’ ολόκληρη την επικράτεια, υποβάλλεται από κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, που καταρτίζει δικούς του συνδυασμούς,  στις μισές τουλάχιστον εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Δεν επιτρέπεται υποβολή υποψηφιότητας σε πρόσωπο, που είναι υποψήφιος στις ίδιες εκλογές, σ’ οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια.

2. Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων περιλαμβάνει δώδεκα (12) το πολύ υποψηφίους, μνημονεύει τα στοιχεία, που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρ.32 για κάθε υποψήφιο που προτείνεται και συνοδεύεται με γραπτή αποδοχή καθενός απ’ αυτούς και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι δεν αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σ’ οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια της χώρας. Ως προς τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ.34. Η ανακήρυξη των υποψηφίων, στους οποίους αναφέρεται η παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, γίνεται σύμφωνα μ’ αυτά που προβλέπονται στο άρθρ. 35 του παρόντος. Οι υποψήφιοι αναγράφονται υποχρεωτικά με τη σειρά που προτείνονται και ανακηρύσσονται.

3. Οι γνωστοποιήσεις των συνδυασμών και των υποψηφίων σ’ όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, που αναφέρονται στο άρθρ. 39 του παρόντος, πρέπει να περιλαμβάνουν και τους συνδυασμούς όλων των κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που ανακηρύχτηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

4. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων σ’ ολόκληρη την επικράτεια, θεωρούνται ως ψήφοι που δόθηκαν και για το «ψηφοδέλτιο υποψηφίων επικράτειας» του αντίστοιχου κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων. Ο αριθμός αυτών αναγράφεται σ΄ όλους τους πίνακες διαλογής και στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και των πρωτοδικείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.

5. Οι βουλευτικές έδρες του άρθρου αυτού κατανέμονται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων που παίρνουν μέρος στις εκλογές σε συνάρτηση με την εκλογική τους δύναμη σε όλη την επικράτεια και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

6. Η κατανομή των εδρών γίνεται με ειδική απόφαση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήραν σ’ ολόκληρη την επικράτεια όλα τα κόμματα και οι συνασπισμοί που μετέχουν στις εκλογές και το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών που ορίζεται στην παρ. 1, δηλαδή με τον αριθμό 12.

Σελ.  152,438

Τεύχος 1319 Σελ. 20

Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλείπονται το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη καθενός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια. Κάθε κόμμα ή συνασπισμός παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη στην ενιαία περιφέρεια ολόκληρης της επικράτειας. Οι έδρες που παίρνει κάθε κόμμα ή συνασπισμός καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους που σύμφωνα με τη σειρά που οι υποψήφιοι αυτοί έχουν προταθεί και ανακηρυχθεί. Οι έδρες που ίσως απομένουν αδιάθετες, παραχωρούνται στα κόμματα και τους συνασπισμούς που εμφανίζουν το μεγαλύτερο (ισχυρότερο) μέσο όρο έγκυρων ψηφοδελτίων σ’ ολόκληρη την επικράτεια ανά έδρα βουλευτή επικράτειας. Για να υπολογιστεί ο μέσος όρος διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε κόμματος ή συνασπισμού με τον αριθμό των εδρών επικράτειας, που έχουν ήδη παραχωρηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, αυξημένο κατά μία μονάδα. Η πρώτη από τις αδιάθετες έδρες

παραχωρείται στο κόμμα ή συνασπισμό που εμφανίζει το μεγαλύτερο πηλίκο. Οι τυχόν υπόλοιπες αδιάθετες έδρες παραχωρούνται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς ανά μία διαδοχικά, αφού επαναληφθεί η ίδια διαδικασία. Αν προκύψουν ίσα πηλίκα γίνεται κλήρωση και η έδρα παραχωρείται στο κόμμα ή το συνασπισμό που ευνοήθηκε από την κλήρωση.

7. Η ανακήρυξη των βουλευτών, που εκλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, γίνεται από το Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο διαβιβάζεται απόσπασμα της απόφασης της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής.

8. Οι υποψήφιοι βουλευτές που δεν εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί των βουλευτών του «ψηφοδελτίου υποψηφίων επικρατείας» κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, που εκλέχτηκαν και ανακηρύχτηκαν. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών οι κενούμενες έδρες συμπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς βουλευτές του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων στα οποία ανήκουν οι κενούμενες έδρες, που ανακηρύχτηκαν στις εκλογικές περιφέρειες του άρθρ. 1 της κωδικοποίησης αυτής και στις οποίες το κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων.

ΤΜΗΜΑ Β’

ΕΚΛΟΓΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Δικαίωμα του εκλέγειν

Απόκτηση του δικαιώματος

΄Αρθρ.4΄ (Άρθρο 4π.δ. 92/1994).-1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες ‘Ελληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.

Στέρηση του δικαιώματος

΄Αρθρ.5.(΄Αρθρο 5 π.δ. 92/1994).- Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:

α) ΄Οσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση.

β) ‘Οσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή  η στέρηση.

Άσκηση του δικαιώματος

΄Αρθρ.6.(΄Αρθρ.6 π.δ. 92/1994).- 1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων της εκλογικής περιφέρειας.

2, Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Γενικές διατάξεις που αφορούν
τους εκλογικούς καταλόγους.

΄Αρθρ.7.(Άρθρο 7 π.δ. 92/1994 και άρθρο 2 παρ. 7 του Νόμ. 2539/1997).

Διακρίσεις εκλογικών καταλόγων κατά δήμους, κοινότητες και ενορίες.

1. Η εκλογή γίνεται σε κάθε δήμο ή κοινότητα μόνο με βάση τους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων και των παραρτημάτων τους.

2. Οι κατάλογοι εκλογικών βιβλιαρίων καταρτίζονται κατά δήμους και κοινότητες ή κατά ενορίες που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια κάθε δήμου ή κοινότητας. Το σύστημα των καταλόγων κατά ενορίες που περιλαμβάνονται στην περιφέρεια

κάθε δήμου ή κοινότητας. Το σύστημα των καταλόγων κατά ενορίες εφαρμόζεται: α) σε δήμους

και κοινότητες νόμιμου πληθυσμού, με βάση την τελευταία απογραφή κατά το χρόνο εκδόσεως του Β.244/1969, πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) δημότες και β) σ’ όσους δήμους και κοινότητες ίσχυε αυτό το σύστημα πριν από την έκδοση των Β. Δ/των 435/1968 και 244/1969.

3. Οι εκλογικοί κατάλογοι δήμων και κοινοτήτων που προέρχονται από συνένωση, εξακολουθούν να καταρτίζονται ανά πρώην δήμο και κοινότητα.

4. Με προεδρικά διατάγματα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, είναι δυνατό το σύστημα των εκλογικών καταλόγων κατά ενορίες να επεκτείνεται και σ’ άλλους δήμους ή κοινότητες. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

5. Ο τύπος του εκλογικού βιβλιαρίου είναι ενιαίος για όλη την επικράτεια και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς
Καταλόγους

΄Αρθρ.8.(Άρθρο 8 π.δ. 92/1994).-1. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους είναι υποχρεωτική. Καθένας έχει δικαίωμα να γραφεί μόνο μία φορά σ’ ένα εκλογικό κατάλογο.

2. Οι πολίτες άνδρες και γυναίκες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, γράφονται στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

3.’Οταν πρόκειται για δήμους ή κοινότητες, που οι εκλογικοί κατάλογοί τους καταρτίζονται κατά ενορίες, όσοι κατοικούν στο δήμο ή την κοινότητα γράφονται στον εκλογικό κατάλογο της ενορίας στην περιφέρεια της οποίας κατοικούν. ‘Οσοι όμως δεν κατοικούν στην περιφέρεια της ενορίας αυτής γράφονται στον εκλογικό κατάλογο της ενορίας που προτιμούν.

4. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους γίνεται μόνο με αίτηση.

5. Η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο καθιστά αυτόν που γράφτηκε αυτοδικαίως δημότη του οικείου δήμου ή κοινότητας και έχει σαν συνέπεια την υποχρεωτική εγγραφή του από τα αρμόδια όργανα, στο γενικό μητρώο, των δημοτών και των δύο φύλων του δήμου ή της κοινότητας και μέχρι τον οριστικό καταρτισμό των γενικών μητρώων, την εγγραφή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Νόμ. 3025/1954. Η παραπάνω εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο αποδεικνύει την ιδιότητα του δημότη για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

(Μετά τη σελ. 152,438) Σελ.  152,439

Τεύχος 1319 Σελ. 21

Για την απόκτηση δικαιωμάτων κάρπωσης της δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας εφαρμόζονται κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις.

Υπηρεσία εκλογικών καταλόγων

΄Αρθρ.9.(Άρθρο 9 π.δ. 92/1994).- 1. Η επιμέλεια για την κατάρτιση γενικά των εκλογικών καταλόγων ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση λειτουργεί γραφείο εκλογικών καταλόγων, που έχει αρμοδιότητα να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία των εγγραφών και των διαγραφών από τους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στο νομό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή

΄Αρθρ.10.(΄Αρθρο 10 π.δ. 92/1994).-1. Η αίτηση για την εγγραφή σε εκλογικό κατάλογο πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία:

α) Πιστοποιητικό του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας με το οποίο να πιστοποιείται ότι αυτός που ζητεί την εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο είναι γραμμένος στο δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας αυτής.

β) Από δύο πρόσφατες φωτογραφίες και

γ) Από βεβαίωση του αστυνομικού τμήματος, που φαίνεται σε ποια οδό και αριθμό κατοικεί, εφόσον ο εκλογικός κατάλογος είναι καταρτισμένος κατά ενορίες. Στην τελευταία περίπτωση αν η ενορία όπου κατοικεί ο αιτών, υπάγεται σε περισσότερους δήμους ή κοινότητες, πρέπει στην αίτησή του να προσδιορίζει και το δήμο ή την κοινότητα, στην οποία υπάγεται η κατοικία του. Για όσους δεν κατοικούν μέσα στο ίδιο δήμο ή την κοινότητα, η βεβαίωση του αστυνομικού τμήματος αφορά τη διεύθυνση της τωρινής κατοικίας τους.

2. Η ίδια αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος:

α) ‘Ότι δεν είναι γραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου  ή κοινότητας και

β) ‘Ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

3. Ο αιτών οφείλει επίσης να γράψει στην αίτησή του τον αύξοντα αριθμό και την αρχή που εξέδωσε την αστυνομική του ταυτότητα ή την υπηρεσιακή του, αν είναι στρατιωτικός γενικά ή ανήκει στα σώματα ασφαλείας. Εφόσον εμφανίζεται αυτοπροσώπως οφείλει να δείχνει την ταυτότητά του σ’ αυτόν που παραλαμβάνει την αίτηση. Στην
περίπτωση που δεν έχει ταυτότητα, αυτή

Σελ.  152,440

Τεύχος 1319 Σελ. 22

βεβαιώνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής του στα δημοτολόγια πάνω, στο οποίο είναι κολλημένη η φωτογραφία του. Το πιστοποιητικό θεωρείται από την αστυνομική αρχή για το γνήσιο της υπογραφής των μαρτύρων που βεβαιώνουν την ταυτότητα

4. Σε περίπτωση που ο αιτών εκλογέας διαμένει στο εξωτερικό είναι δυνατή η αντικατάσταση του πιστοποιητικού, που προβλέπεται στο εδάφιο με στοιχείο α’ της παρ. 1, με υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία εκτός από τα στοιχεία της ταυτότητά του, θα φαίνεται ο δήμος ή η κοινότητα στο δημοτολόγιο του οποίου ο εκλογέας αυτός είναι γραμμένος και ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από αστυνομική ταυτότητα ή από ισχύον ελληνικό διαβατήριο. Η ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης και το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνονται από την οικεία ελληνική προξενική αρχή. Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη έκδοσης πιστοποιητικού δημάρχου ή προέδρου κοινότητας για την εγγραφή του αιτούντος στο δημοτολόγιο, το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται με φροντίδα του οικείου νομαρχιακού γραφείου εκλογικών καταλόγων. Αντί για τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας, που σύμφωνα με την παρ. 3 οφείλει να αναγράψει ο αιτών στην αίτησή του, μπορούν ν’ αναγραφούν τα αντίστοιχα στοιχεία ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Η προβλεπόμενη με στοιχείο γ’ της παρ. 1 βεβαίωση δεν απαιτείται όταν πρόκειται για εκλογέα της παραγράφου αυτής.

Υποβολή αιτήσεων

΄Αρθρ.11(΄Αρθρο 11 π.δ. 92/1994).-1. Οι αιτήσεις για την εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο υποβάλλονται σ’ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από την περίοδο που μεσολαβεί από την προκήρυξη ως τη διεξαγωγή των εκλογών.

2. Οι ίδιες αιτήσεις με όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υποβάλλονται στο νομαρχιακό γραφείο που προβλέπεται στο άρθρ.9 παρ. 2.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δήμων ή κοινοτήτων που βρίσκονται έξω από την έδρα της νομαρχίας, μπορούν να υποβάλλονται στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. Αυτοί έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στο τέλος κάθε μήνα τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σ’ αυτούς με όλα γενικά τα δικαιολογητικά στο νομαρχιακό γραφείο.

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Η αίτηση που υποβάλλεται με αντιπρόσωπο, υπογραμμένη από τον αιτούντα, πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και από ειδική γραπτή εξουσιοδότηση του αιτούντος προς τον αντιπρόσωπο. Η εξουσιοδότηση πρέπει  να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο αυτού που εξουσιοδοτεί και αυτού που εξουσιοδοτείται και να έχει την υπογραφή αυτού που εξουσιοδοτεί, θεωρημένη από την αστυνομική αρχή του τόπου της διαμονής του. Το ίδιο πρόσωπο ένα μόνο μπορεί να αντιπροσωπεύει.

4. Η θεώρηση της υπογραφής αυτού που εξουσιοδοτεί, η οποία προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να γίνεται :

α) αν αυτοί, είναι δημόσιοι πολιτικοί γενικά υπάλληλοι και στρατιωτικοί, από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της μονάδας όπου υπηρετούν, β) αν διαμένουν στην αλλοδαπή από την οικεία προξενική αρχή, γ) αν πρόκειται για πληρώματα εμπορικών πλοίων από τον πλοίαρχο και δ) αν πρόκειται για κρατουμένους στις φυλακές για οποιοδήποτε λόγο από το διευθυντή των φυλακών.

5. Οι αιτήσεις εκλογέων που διαμένουν στο εξωτερικό, μαζί με τα απαιτούμενα για την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους δικαιολογητικά, είναι δυνατό να κατατίθενται στην οικεία Ελληνική προξενική αρχή, στην οποία οφείλει να προσέλθει ο ίδιος ο αιτών εκλογέας. Η  αίτηση υπογράφεται ενώπιον εντεταλμένου υπαλλήλου της προξενικής αρχής, από τον οποίο θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του εκλογέα πάνω στην αίτησή του. Οι ελληνικές προξενικές αρχές οφείλουν να διαβιβάζονται τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν σ’ αυτές, στα αρμόδια νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νσης Εκλογών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Διαγραφές από τους εκλογικούς καταλόγους
Διαδικασία αυτεπάγγελτης διαγραφής

΄Αρθρ.12.(Άρθρο 12 π.δ. 92/1994).- 1. Για την ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων οφείλουν οι αρχές που αναφέρονται παρακάτω να στέλνουν στο τέλος κάθε τριμήνου τα εξής στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Εκλογών).

α) Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης τις αιτήσεις έκδοσης δελτίων ταυτότητας (καρτέλλες) αυτών που πεθαίνουν και είχαν την ηλικία του εκλογέα και τα εκλογικά βιβλιάριά τους ή αν δεν είχαν δελτίο ταυτότητας ή εκλογικό βιβλιάριο, τις υπεύθυνες δηλώσεις των οικείων τους που υποβλήθηκαν για την έκδοση άδειας ταφής. Για την έκδοση άδειας ταφής ενός που έχει πεθάνει και είχε την ηλικία του εκλογέα απαιτείται η παράδοση στην αρμόδια αστυνομική αρχή, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια αρχή στο ληξίαρχο,

της αστυνομικής ταυτότητάς του και του εκλογικού βιβλιαρίου του, ή , αν δεν υπάρχουν αυτές υπεύθυνη δήλωση του οικείου του που να περιέχει: το ονοματεπώνυμο του συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο αυτού (συζύγου), το έτος γέννησής του, το δήμο ή κοινότητα στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια του οποίου ήταν γραμμένος και το δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου αυτός ήταν γραμμένος.

β) Τα γραφεία ποινικού μητρώου κάθε τόπου, καταστάσεις αυτών που έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης.

γ) Τα στρατολογικά γραφεία, το ναυτολογικό Πειραιώς και το στρατολογικό γραφείο αεροπορίας, καταστάσεις αυτών που καταδικάστηκαν και στερήθηκαν το δικαίωμα του εκλέγειν, εξαιτίας αμετάκλητης απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου για λιποταξία ή ανυποταξία.

δ) Τα πρωτοδικεία, καταστάσεις αυτών που έχουν τεθεί δυνάμει τελεσίδικης απόφασης υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και

ε) Η Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καταστάσεις όσων έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια για οποιοδήποτε λόγο.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διαβιβάζει τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, στα αρμόδια νομαρχιακά γραφεία του τόπου του άρθρ. 9 παρ. 2.

Ενστάσεις για διαγραφή

΄Αρθρ.13 (Άρθρο 13 π.δ. 92/1994).-1. Μέσα στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο καθένας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου σύμφωνα με τον κανονισμό   της Βουλής κόμματος, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στο αρμόδιο νομαρχιακό γραφείο ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους, για λόγους που γεννήθηκαν μετά από την οριστικοποίηση αυτών ή που προϋπήρχαν και αναφέρονται σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρ.5.

(Μετά τη σελ. 152,440) Σελ.  152,441

Τεύχος 1319 Σελ. 23

2. Η ένσταση είναι γραπτή, παραδίνεται από τον ίδιο τον ενιστάμενο με απόδειξη και πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφεται, τον εκλογικό κατάλογο, και τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής του, τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται για τη διαγραφή αυτού και να προσδιορίζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτούς τους λόγους. Η ένσταση  αν δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεχτη. Κάθε ένσταση πρέπει να επιδιώκει τη διαγραφή ενός μόνο προσώπου, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

3. Τα γραφεία που παραλαμβάνουν τις ενστάσεις φροντίζουν για την κοινοποίησή τους αμέσως από τοπικά αστυνομικά ή άλλα δημόσια όργανα, σ’ αυτούς εναντίον των οποίων στρέφονται, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αντιρρήσεις μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την κοινοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Μεταγραφή εκλογέων – διόρθωση εγγραφών
Αιτήσεις για μεταγραφή και διόρθωση εγγραφής

΄Αρθρ.14 (Άρθρο 14 π.δ. 92/1994).- 1.Κάθε εκλογέας γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο ενός δήμου ή κοινότητας και δικαιούμενος σύμφωνα με τις διατάξεις της κωδικοποίησης αυτής να γραφεί στον κατάλογο άλλου δήμου ή κοινότητας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εγγραφή του στον τελευταίο αυτό εκλογικό κατάλογο, δηλώνοντας τον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας που είναι γραμμένος.

2. Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του, που εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο, ή την αντικατάσταση στοιχείων της εγγραφής του, τα οποία έχουν μεταβληθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου. Μαζί με τις αιτήσεις της παρούσας παραγράφου, πρέπει να προσκομίζονται τα πιστοποιητικά ή τα έγγραφα των δημοσίων αρχών που δικαιολογούν τις ζητούμενες διορθώσεις.

3. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους υποβάλλονται όπως ορίζει το άρθρ. 11.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άσκηση εποπτείας στα νομαρχιακά γραφεία
εκλογικών καταλόγων και καθήκοντα αυτών.

Εποπτεία και πειθαρχική εξουσία στους
Υπαλλήλους των νομαρχιακών γραφείων
Εκλογικών καταλόγων

΄Αρθρ.15 (Άρθρο 15 π.δ. 92/1994)1. Τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων του άρθρ.9 παρ. 2 υπάγονται απευθείας στον οικείο νομάρχη και διατελούν υπό τον άμεσο έλεγχο και εποπτεία του Προέδρου του οικείου Πρωτοδικείου.

Σελ.  152,442

Τεύχος 1319 Σελ. 24

2. Αν οι υπάλληλοι που υπηρετούν σ’ αυτά τα γραφεία παραβούν τα καθήκοντά τους, που καθορίζονται σύμφωνα με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, ο Πρόεδρος του πρωτοδικείου έχει το δικαίωμα να εγείρει σε βάρος τους πειθαρχική αγωγή, που εκδικάζεται από το νόμιμο υπηρεσιακό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

Καθήκοντα των νομαρχιακών γραφείων

΄Αρθρ.16 (Άρθρο 16 π.δ. 92/1994).- 1. Τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων έχουν τα  εξής καθήκοντα :

α) Τηρούν και θέτουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων.

β) Παραλαμβάνουν και τηρούν όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται ή διαβιβάζονται σ’ αυτά για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρ. 11 και τις θέτουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου σ΄ όλη  τη διάρκεια του χρόνου.

γ) Επισυνάπτουν στις αιτήσεις για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, από ένα εκλογικό βιβλιάριο, κατάλληλα συμπληρωμένο.

δ) Συγκεντρώνουν και ταξινομούν κατά δήμο και κοινότητα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρ. 12.

ε) Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρ. 14 και τις ενστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρ. 13, τις οποίες και κοινοποιούν σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

στ) Από την 1 μέχρι και τις 10 Απριλίου συντάσσουν αλφαβητικές καταστάσεις, σε τρία αντίτυπα κατά δήμο ή κοινότητα ή κατά ενορία δήμου ή κοινότητας, όπου οι εκλογικοί κατάλογοι είναι καταρτισμένοι κατά ενορίες, όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί σ’ αυτά μέχρι τις 31 Μαρτίου, αα) για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους , σύμφωνα με το άρθρ. 11,

ββ) για μεταγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 14, γγ) για διόρθωση στοιχείων γραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 14 και δδ) για τη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τα στοιχεία του άρθρ. 12, που διαβιβάστηκαν σ’ αυτά επίσης μέχρι τις 31 Μαρτίου. ‘Οσοι διαγράφονται ειδοποιούνται για τη διαγραφή τους ταχυδρομικώς. Σ’ όλες τις παραπάνω καταστάσεις αναγράφεται για κάθε εκλογέα: το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρα, το όνομα του συζύγου και το γένος αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, η ακριβής ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνα, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει, η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (ενδεικτικά), το επάγγελμα, ο αριθμός δημοτολογίου ή μητρώου αρρένων, αν πρόκειται για άνδρες εκλογείς γραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους με βάση την εγγραφή τους στο μητρώο αυτό και η διεύθυνση κατοικίας (δήμος ή κοινότητα ή συνοικισμός, οδός και αριθμός).’ Ένα αντίγραφο αυτών των καταστάσεων αποστέλλουν στο δήμο ή κοινότητα και άλλο εκθέτουν στο νομαρχιακό κατάστημα, από τις 11 έως τις 20 Απριλίου.

ζ) Από τις 21 έως τις 30 Απριλίου διαβιβάζουν στον Πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου όλα τα στοιχεία που ορίζονται παραπάνω στα εδ.β’ έως ε’, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, τις ονομαστικές καταστάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, τις ενστάσεις που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο και τις τυχόν εναντίον αυτών αντιρρήσεις.

2. Εκλογείς που έχουν πεθάνει και που η διαγραφή τους από τους εκλογικούς καταλόγους δεν μπορεί να συντελεστεί για οποιοδήποτε λόγο με βάση τα στοιχεία του εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρ. 12 και τις καταστάσεις του εδ. στ’ στοιχ. δδ’ της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, είναι δυνατό να περιληφθούν σε ξεχωριστές καταστάσεις διαγραπτέων από τους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων, λόγω θανάτου, που συντάσσονται από τα οικεία νομαρχιακά γραφεία και επικυρώνονται από τα αρμόδια πρωτοδικεία με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρ. 16 έως και 19.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τίθενται κάθε φορά σε εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διαπίστωση του θανάτου των παραπάνω εκλογέων και καθορίζονται οι αναγκαίες για τη διαγραφή τους διαδικασίες και λεπτομέρειες. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται διαφορετικές προθεσμίες από εκείνες των άρθρ. 16 έως και 19.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ενστάσεις και οριστικοποίηση
Εκλογικών καταλόγων

Υποβολή ενστάσεων

΄Αρθρ.17.(΄Αρθρο 17 π.δ. 92/1994).- 1. Από τις 11 έως τις 20 Απρ. κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στο  νομαρχιακό  γραφείο ένσταση  κατά της εγγραφής προσώπου σε κάποια από τις καταστάσεις του άρθρ. 16, που συντάχθηκαν απ’ αυτό το γραφείο.

2. Για τις ενστάσεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 13.

Εκδίκαση ενστάσεων

΄Αρθρ.18(΄Αρθρο 18 π.δ. 92/1994).- 1. Ο Πρόεδρος πρωτοδικών, αφού λάβει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρ. 16, ορίζει με πράξη του το γρηγορότερο την ημέρα και την ώρα της εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων από το πρωτοδικείο. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται δέκα μέρες πριν από την ορισμένη δικάσιμη με τοιχοκόλληση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δικαστηρίου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, μέχρι να γίνει η συζήτηση, να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους στοιχεία και μπορούν να παραστούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο. Η αμοιβή του δικηγόρου περιορίζεται στο ένα τρίτο του κατωτάτου ορίου του κώδικα. Ο δικηγόρος απαλλάσσεται συγχρόνως από την υποχρέωση κατάθεσης οποιασδήποτε εισφοράς υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, Πρόνοιας κ.λ.π. για την υποστήριξη των ενστάσεων, αιτήσεων ή αντιρρήσεών τους. Η συζήτηση στο πρωτοδικείο είναι προφορική. Η απόφαση του πρωτοδικείου εκδίδεται έως τις 31 Μαϊου, είναι πάντοτε οριστική και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.

3. Η απόφαση του Πρωτοδικείου που διατάζει τη διαγραφή κάποιου από τον εκλογικό κατάλογο, διατάζει την κατάσχεση του εκλογικού βιβλιαρίου. Η απόφαση που δέχεται την αίτηση για τη μεταγραφή κάποιου από άλλον εκλογικό κατάλογο, διατάζει και τη διαγραφή του από τον κατάλογο που ήταν γραμμένος.

(Μετά τη σελ. 152,442) Σελ.  152,443

Τεύχος 1319 Σελ. 25

Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων

΄Αρθρ.19(΄Αρθρο 19 π.δ. 92/1994).- 1. Για να εκτελέσει τις αποφάσεις του πρωτοδικείου, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, ο πρόεδρός του επικυρώνει τις καταστάσεις αυτών που γράφονται στους εκλογικούς καταλόγους, οι οποίες από την επικύρωσή τους επέχουν θέση παραρτήματός τους. Τα εκλογικά βιβλιάρια όσων γράφονται στους εκλογικούς καταλόγους, υπογράφονται από δικαστικό λειτουργό, που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον πρόεδρο των πρωτοδικών. Τα βιβλιάρια σφραγίζονται με τη σφραγίδα του πρωτοδικείου και στέλνονται στο νομαρχιακό γραφείο, για να παραδοθούν στους δικαιούχους ή στους αντιπροσώπους τους, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρ. 11. ‘Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά παραμένουν στο πρωτοδικείο. Τα βιβλιάρια παραδίδονται, αφού οι παραλήπτες υπογράψουν στο ειδικό βιβλίο που τηρείται γι’ αυτό το σκοπό. Δίπλα από την υπογραφή, σημειώνονται και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρ. 10.

2. Τα παραρτήματα των εκλογικών καταλόγων που επικυρώθηκαν μαζί με τις αποφάσεις των πρωτοδικείων, που αφορούν αυτούς που διατάσσεται η διαγραφή τους από τους εκλογικούς καταλόγους, υποβάλλονται μέχρι τις 15 του μηνός Ιουνίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

3. Τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων μόλις παραλάβουν από το πρωτοδικείο τα εκλογικά βιβλιάρια τα παραδίδουν αμέσως στους οικείους δήμους ή κοινότητες, οι οποίοι στη συνέχεια οφείλουν να φροντίσουν για τη διανομή τους στους δικαιούχους, μέσα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Για την παράδοση και παραλαβή των βιβλιαρίων συντάσσεται από το νομαρχιακό γραφείο ειδική κατάσταση σε δύο αντίτυπα, που υπογράφεται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ή από το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς δημοτικό ή κοινοτικό όργανο και τον αρμόδιο που τα παραδίδει νομαρχιακό υπάλληλο.

4. Τα εκλογικά βιβλιάρια παραδίδονται στους δικαιούχους ή στους αντιπροσώπους τους που έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση και αυτοί τα παραλαμβάνουν αφού υπογράψουν σε ειδικό βιβλίο, που για το σκοπό αυτό τηρούν οι δήμοι και οι κοινότητες. Δίπλα στην υπογραφή του σημειώνονται ο αριθμός και η αρχή από την οποία

Σελ.  152,444

Τεύχος 1319 Σελ. 26

εκδόθηκε η αστυνομική του ταυτότητα ή η υπηρεσιακή, αν πρόκειται για στρατιωτικό ή για πρόσωπο που υπηρετεί στα σώματα ασφαλείας. Η εξουσιοδότηση πρέπει  να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα ή συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου και τη διεύθυνση της κατοικίας του. Η υπογραφή πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 11

5.Εκλογικά βιβλιάρια που για ικανό χρονικό διάστημα δεν παραδόθηκαν για οποιαδήποτε αιτία και παραμένουν στους δήμους και τις κοινότητες, επιστρέφονται με σχετική απόδειξη στο οικείο νομαρχιακό γραφείο, για φύλαξη και παράδοση στους δικαιούχους όταν αυτοί εμφανιστούν.

6. Ειδικά τα εκλογικά βιβλιάρια των εκλογέων που διαμένουν στο εξωτερικό και που οι απαιτήσεις τους μαζί με τα δικαιολογητικά εγγραφής κατατέθηκαν σε ελληνικές προξενικές αρχές, παραδίδονται από τις ίδιες αυτές αρχές, στις οποίες αποστέλλονται από τα νομαρχιακά γραφεία εκλογικών καταλόγων , μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νσης Εκλογών). Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα ανεπίδοτα εκλογικά βιβλιάρια των εκλογέων της παραγράφου αυτής.

Κωδικοποίηση και εκτύπωση
Εκλογικών Καταλόγων.

΄Αρθρ.20 (΄Αρθρο 20 π.δ. 92/1994).- 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με βάση τις αποφάσεις του πρωτοδικείου, διαγράφει από τους εκλογικούς καταλόγους, όσους πρέπει να διαγραφούν, και ενσωματώνει με αλφαβητική σειρά επωνύμου στους εκλογικούς καταλόγους του προηγουμένου χρόνου, αυτούς που γράφτηκαν στα παραρτήματα εκλογικών καταλόγων, που επικυρώθηκαν από τα πρωτοδικεία

Στα τηρούμενα από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μαγνητικά αρχεία των εκλογικών καταλόγων είναι δυνατή η καταχώριση συμπληρωτικών στοιχείων, πληροφοριών από τις οποίες να προκύπτει : α) η χρονολογία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους (έτους αναθεώρησης), β) η αιτιολογία εγγραφής (εγγραφή για πρώτη φορά, μεταγραφή, διόρθωση, κ.λ.π.), γ) η εγγραφή του εκλογέα σε ειδικούς καταλόγους ψηφοφορίας (μετανάστες, ετεροδημότες, δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά κ.λ.π.), δ) η συμμετοχή ή όχι του εκλογέα σε διενεργηθείσες εκλογές, ε) ο ταχυδρομικός κωδικός της διεύθυνσης διαμονής, τηλέφωνο, κ.λ.π.

2. Αν διαπιστωθεί κατά την κωδικοποίηση της προηγούμενης παραγράφου, ότι το ίδιο πρόσωπο είναι περισσότερες από μία φορά γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, είτε του ίδιου δήμου ή κοινότητας ή ενορίας είτε διαφορετικών δήμων ή κοινοτήτων, με απόφαση του Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θεωρείται ισχυρή η τελευταία χρονολογικά εγγραφή του και διατάσσεται η διαγραφή   του  από   τους  υπόλοιπους   εκλογικούς καταλόγους και η κατάσχεση και ακύρωση του αντίστοιχου εκλογικού βιβλιαρίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα από τους εκλογικούς καταλόγους του οποίου διαγράφεται ο εκλογέας καθώς και στο οικείο νομαρχιακό γραφείο εκλογικών καταλόγων, με φροντίδα του οποίου ειδοποιείται και καλείται ο εκλογέας να παραδώσει στο γραφείο αυτό για ακύρωση το αντίστοιχο της διαγραφής εκλογικό βιβλιάριο. Για οποιαδήποτε αμφιβολία γύρω από την ταυτοπροσωπία του εκλογέα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι υποχρεωμένη να κάνει την απαραίτητη εξακρίβωση με τη συνδρομή των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των κατά τόπους δημοτικών, κοινοτικών και άλλων κρατικών αρχών.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να διαπιστωθεί ποια από τις πολλαπλές εγγραφές είναι η χρονολογικά τελευταία, θεωρείται ως ισχυρή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου ή της κοινότητας ή ενορίας με βάση την οποία ο εκλογέας ψήφισε τις τρεις συνεχείς τελευταίες εκλογές.

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εκτυπώνει τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν κωδικοποιηθεί. Τα αντίτυπα αυτών στέλνονται για θεώρηση στα πρωτοδικεία, τα οποία μετά τη θεώρηση τα στέλνουν στα νομαρχιακά γραφεία.

4. Τα νομαρχιακά γραφεία κατανέμουν τη μια σειρά από τα αντίτυπα των εκλογικών καταλόγων, που θεωρήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, στους δήμους και στις κοινότητες και σε καθένα απ’ αυτούς το τμήμα που τους αφορά. Η άλλη σειρά παραμένει στα νομαρχιακά Γραφεία. Τα αναγνωρισμένα κόμματα, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, δικαιούνται μία πλήρη σειρά των εκλογικών καταλόγων του Κράτους, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου.

Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων και δημοσιευμάτων εκλογικού περιεχομένου

΄Αρθρ.21. (΄Αρθρο 21 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 6 Νομ.2623/1998).- 1.Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων, μπορούν να διατίθενται με την καταβολή αντιτίμου υπέρ του Δημοσίου, που ορίζεται από τον Υπουργό των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, υποψήφιους βουλευτές ή υποψήφιους στις νομαρχιακές, στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και μόνο για τις εκλογικές περιφέρειες, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή τους δήμους και τις κοινότητες όπου έχουν εκλεγεί ή είναι υποψήφιοι.

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης εκλογικών καταλόγων και άλλων δημοσιευμάτων σε άλλα πρόσωπα ή φορείς καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

3. Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να διατίθενται και σε μαγνητικά μέσα ,τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο από εκείνον στον οποίο χορηγούνται, αποκλειστικώς και μόνο για εκλογική χρήση.

Η παραχώρηση ή η χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε άλλο ή για σκοπό μη εκλογικό απαγορεύεται.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές της παρ. 5 του άρθρ. 108.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Κατάλογοι εκλογικών βιβλιαρίων ενοριών που
Υπάγονται σε περισσότερους δήμους

΄Αρθρ.22 (΄Αρθρο 22 π.δ. 92/1994).- Οι κατάλογοι εκλογικών βιβλιαρίων ενοριών που περιλαμβάνονται στις περιφέρειες της πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης, του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης ή άλλων δήμων με πληθυσμό μεγαλύτερο από 30.000 κατοίκους, και υπάγονται σε περισσότερους από ένα δήμους και κοινότητες, συντάσσονται κατά τμήματα με βάση την υπαγωγή της ενορίας σε κάθε δήμο και κοινότητα.

(Μετά τη σελ. 152,444) Σελ.  152,445

Τεύχος 1319 Σελ. 27

Αντικατάσταση απολεσθέντος ή καταστραμμένου
Εκλογικού βιβλιαρίου

΄Αρθρ.23 (΄Αρθρο 23 π.δ. 92/1994).- 1. Στην περίπτωση που ο εκλογέας έχει χάσει το εκλογικό του βιβλιάριο, μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτηση την έκδοση νέου από τον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου , παρουσιαζόμενος ο ίδιος με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δύο πρόσφατες φωτογραφίες του. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα του συζύγου και το γένος, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου , το έτος γέννησης, το επάγγελμα, το δήμο ή την κοινότητα και την ενορία όπου έχει εκδοθεί το βιβλιάριο, τη διεύθυνση της κατοικίας του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό χάθηκε. Ο αιτών εκλογέας βεβαιώνει και με όρκο την απώλεια ενώπιον του προέδρου πρωτοδικών, ο οποίος μπορεί να αξιώσει την προσαγωγή και άλλων αποδείξεων και μαρτύρων.

2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών αποφαίνεται κατά την κρίση του για την έκδοση ή όχι νέου βιβλιαρίου. Στην πρώτη περίπτωση εκδίδει και χορηγεί στον αιτούντα νέο εκλογικό βιβλιάριο.

3.Ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να χορηγήσει νέο εκλογικό βιβλιάριο, εφόσον το ζητήσει ο εκλογέας και εφόσον κρίνει ότι το παλιό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω φθοράς ή άλλης εύλογης αιτίας.

4. Επίσης ο πρόεδρος πρωτοδικών μπορεί να χορηγήσει εκλογικό βιβλιάριο ύστερα από αίτηση του εκλογέα, εφόσον είναι βεβαιωμένο ότι το βιβλιάριο δεν του παραδόθηκε, γιατί χάθηκε στην αρμόδια δημοσία υπηρεσία.

5. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για αντικατάσταση απολεσθέντος ή καταστραμμένου βιβλιαρίου την παραμονή και την ημέρα των εκλογών.

6. Ειδικά σε περίπτωση απώλειας εκλογικού βιβλιαρίου εκλογέα που διαμένει στο εξωτερικό, η αίτηση της παρ. 1 του εκλογέα αυτού προς τον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών είναι δυνατό να κατατεθεί στην οικεία ελληνική προξενική αρχή, στην οποία οφείλει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο αιτών, έχοντας μαζί του την αστυνομική ταυτότητά του ή το ελληνικό διαβατήριο. Η αίτηση υπογράφεται ενώπιον εντεταλμένου υπαλλήλου της προξενικής αρχής, από τον οποίο θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος εκλογέα πάνω στην αίτησή του. Η αίτηση, μαζί με τις δύο πρόσφατες φωτογραφίες του εκλογέα, διαβιβάζεται από την προξενική αρχή στον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νσης Εκλογών).

Σελ.  152,446

Τεύχος 1319 Σελ. 28

Στην περίπτωση αυτή, η προβλεπόμενη στην παρ. 1 ένορκη βεβαίωση του αιτούντος εκλογέα γίνεται ενώπιον της προξενικής αρχής. Στην ίδια αυτή προξενική αρχή αποστέλλεται από τον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νσης Εκλογών) το νέο εκλογικό βιβλιάριο για επίδοσή του στον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση έκδοσης νέου εκλογικού βιβλιαρίου σύμφωνα με την παρ. 3.

Αντιπρόσωποι κομμάτων

΄Αρθρ.24 (΄Αρθρ.24 π.δ. 92/ 1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 7 του Νομ. 2623/1998).- Τη διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων σε κάθε δήμο ή κοινότητα έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί από ένας αντιπρόσωπος των αναγνωρισμένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής κομμάτων, που ορίζεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος.

Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών εκτύπωσης
κ.λ.π. εκλογικών καταλόγων

΄Αρθρ.25 (΄Αρθρο 25 π. δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 8 Νομ. 2623 / 1998.-1. Για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες εκτύπωσης εκλογικών καταλόγων και εκτέλεσης άλλων σχετικών εργασιών, μπορεί να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους οποίους καταβάλλεται ειδική αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών ,  Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

Η συγκρότηση των συνεργείων και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να επιτρέπεται η ανάθεση της εκτελέσεως εργασιών της προηγούμενης παραγράφου σε ιδιώτες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζεται η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται.

Κατάλογοι βάσει των οποίων ενεργούνται
Οι εκλογές

΄Αρθρ.26 (΄Αρθρο 26 π.δ. 92 / 1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 9 Νόμ. 2623 / 1998).- 1. Αν οι εκλογές προκηρυχτούν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιαν. μέχρι την 30η Ιουν., η ψηφοφορία γίνεται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους του προηγουμένου έτους.

2. Αν οι εκλογές προκηρυχθούν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, η ψηφοφορία γίνεται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους του ίδιου έτους. Εφόσον όμως η εκτύπωση αυτών των εκλογικών καταλόγων δεν περατώθηκε η ψηφοφορία γίνεται με βάση τους εκλογικούς καταλόγους του προηγούμενου έτους και τα αντίγραφα των παραρτημάτων εκλογικών καταλόγων του ίδιου έτους που οριστικοποιήθηκαν, θεωρημένα από τον αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών.

3. Οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι των βουλευτικών εκλογών, ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.

4. Αν σε μία κοινότητα που αναγνωρίστηκε, δεν καταρτίστηκαν και δεν επικυρώθηκαν οι οριστικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών, οι εκλογείς αυτής της κοινότητας ψηφίζουν με βάση τους καταλόγους τους δήμου ή της κοινότητας από τον οποίο αυτή προήλθε, στους οποίους ήταν γραμμένοι πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος για την αναγνώριση της νέας κοινότητας. Οι διαγραφές που διατάχθηκαν, όσων έχουν περιληφθεί στους τυχόν προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους που συντάχθηκαν, θεωρούνται σαν να μην έχουν γίνει.

Τα πιο πάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις απόσπασης ενός συνοικισμού από ένα δήμο ή κοινότητα και προσάρτησής του σ’ άλλο δήμο ή κοινότητα, καθώς και στις περιπτώσεις των υπόλοιπων μεταβολών των δήμων και κοινοτήτων. Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζονται πάντως και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτικών δημοσίων
Υπαλλήλων και στρατιωτικών

Περιεχόμενο και κατάρτιση
ειδικών εκλογικών Καταλόγων

΄Αρθρ.27 (΄Αρθρο 27 π.δ. 92 / 1994) .- 1. Οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι, το  προσωπικό  της Ελληνικής Αστυνομίας  και  του

Πυροσβεστικού Σώματος και οι στρατιωτικοί, που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα και είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας τους Κράτους, αλλά που υπηρετούν την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών σ’ άλλο δήμο ή κοινότητα, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές στο δήμο ή στην κοινότητα που υπηρετούν. Για το σκοπό αυτό γράφονται σε ειδικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις : Η ορθή έννοια των προηγούμενων διατάξεων είναι ότι οι εκλογείς της κατηγορίας της παραγράφου αυτής πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί, δεν εμποδίζονται αντί ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, να το ασκήσουν στο εκλογικό τμήμα όπου είναι γραμμένοι. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο οι παραπάνω εκλογείς, οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Κάθε στρατιωτική μονάδα ή γενικά δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει κατάσταση με αύξοντα αριθμό όλων των εκλογέων της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετούν σ’ αυτή. Η κατάσταση περιέχει το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, το ονοματεπώνυμο του συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμες γυναίκες, το έτος γέννησης, το δήμο ή κοινότητα, στο μητρώο αρρένων ή στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος καθώς και το δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι γραμμένος, αναφέροντας το νομό που υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα και τέλος το βαθμό που έχει στην υπηρεσία του και την ιδιότητα με την οποία υπηρετεί (μόνιμος, έκτακτος, έφεδρος, κληρωτός, με σύμβαση κ.λ.π.) και από πότε υπηρετεί.

3. Στην κατάσταση της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται από τα πρόσωπα της παρ. 1 μόνο, όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του Κράτους. Αυτοί, για απόδειξη της εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν το γρηγορότερο στην υπηρεσία τους το εκλογικό βιβλιάριο. Τα εκλογικά βιβλιάρια παραμένουν στην υπηρεσία και τηρούνται ως δικαιολογητικά προσαρτημένα στην κατάσταση της προηγούμενης παραγράφου, και επιστρέφονται στους δικαιούχους, όταν αυτοί μετακινηθούν σ’ άλλο τόπο, σύμφωνα με την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου αυτού.

(Μετά τη σελ. 152,446) Σελ.  152,447

Τεύχος 1319 Σελ. 29

4. Από τα πρόσωπα της παρ. 1, εκείνοι που δικαιούνται να γραφούν στον εκλογικό κατάλογο ενός δήμου ή κοινότητας του Κράτους, αλλά δεν είναι ακόμα γραμμένοι, είναι υποχρεωμένοι μέσα σ’ ένα δήμο από το διορισμό τους, ή την κατάταξή τους στις τάξεις του στρατού για πρώτη φορά, να προσκομίσουν στην υπηρεσία τους βεβαίωση, ότι υπέβαλαν αίτηση στην αρμόδια αρχή, που αναφέρεται στο άρθρ. 11 για την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η παράλειψη εμπρόθεσμης προσκόμισης της πιο πάνω βεβαίωσης συνεπάγεται τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρ. 109. Τα πρόσωπα αυτά γράφονται στην κατάσταση της παρ. 2 του άρθρου αυτού, ύστερα από την οριστική εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο και την προσκόμιση του εκλογικού τους βιβλιαρίου.

5. Καθένας από τα πρόσωπα της παρ. 1, που τοποθετείται με οποιοδήποτε τρόπο για εκτέλεση υπηρεσίας αορίστου χρονικού διαστήματος ή μεγαλύτερου του μήνα στον τόπο, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 6, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου δεν είναι γραμμένος, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο. Με βάση αυτό το στοιχείο, η υπηρεσία ή η μονάδα γράφει τον παραπάνω, που υπηρετεί σ’ αυτή στην κατάσταση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, με όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 2. Επίσης κάθε υπηρεσία ή μονάδα διαγράφει από την ίδια κατάσταση κάθε πρόσωπο της παρ. 1, που μετακινείται σ’ άλλο τόπο, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 6, ενημερώνοντας έτσι συνέχεια και χωρίς καμμιά παράλειψη την κατάσταση ως την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών.

6. Στις καταστάσεις του άρθρου αυτού δεν περιλαμβάνονται, όσοι από τους εκλογείς της παρ. 1 είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου που υπηρετούν την ημέρα των βουλευτικών εκλογών. Ως τόπος νοείται η περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας. Ειδικά για την Αθήνα και τον Πειραιά, θεωρείται ολόκληρη η περιφέρεια της πρώην Διοικήσεως Πρωτευούσης μαζί με τους δήμους Αχαρνών, Σαλαμίνας και Ελευσίνας. Όσο για τη Θεσσαλονίκη θεωρείται ολόκληρη η περιφέρεια του πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης.

7. Οι καταστάσεις του άρθρου αυτού συντάσσονται με προσωπική ευθύνη των διοικητικών ή των προϊσταμένων κάθε μονάδας ή υπηρεσίας οι οποίοι υπόκεινται, για κάθε παράβαση, στις ποινές που αναφέρονται στο άρθρ. 109.

8. Μόλις αρχίσει η κατά το άρθρ. 31 παρ. 3 προεκλογική περίοδος η ενημέρωση των καταστάσεων διακόπτεται. Απ’ αυτές διαγράφονται όσοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα, στους  εκλογικούς   καταλόγους   του  οποίου  είναι

Σελ.  152,448

Τεύχος 1319 Σελ. 30

γραμμένοι, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, εφόσον οι προϊστάμενόι τους, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών τους χορηγήσουν σχετική έγκριση και ειδική άδεια απουσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος ή στρατιωτικός. Σ’ αυτούς τους εκλογείς που διαγράφονται από τις καταστάσεις, παραδίδονται από την υπηρεσία τα εκλογικά τους βιβλιάρια, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της εκλογικής τους περιφέρειας. Οι εκλογείς αυτοί είναι υποχρεωμένοι μετά την ψηφοφορία να παραδώσουν στην υπηρεσία τους τα εκλογικά τους βιβλιάρια.

Αφού διαγραφούν οι παραπάνω εκλογείς οι καταστάσεις ανασυντάσσονται σε πέντε αντίτυπα, υπογράφονται από τους οικείους προϊσταμένους ή διοικητές και σφραγίζονται απ΄ την υπηρεσία ή τη μονάδα.

Τα τέσσερα αντίτυπα των καταστάσεων, με συνημμένα τα εκλογικά βιβλιάρια, διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών, από την κατά το άρθρ. 31 έναρξη της προεκλογικής περιόδου,, στον πρόεδρο πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις καταστάσεις στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί τρεις ημέρες. Μέσα στην προθεσμία των τριών ημερών, η οποία είναι ανατρεπτική, κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος αναγνωρισμένου κόμματος, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση κατά της εγγραφής κάθε προσώπου, που έχει συμπεριληφθεί στις καταστάσεις αυτές κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος.

Για τις ενστάσεις αυτές εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρ. 13. Αφού περάσει η προθεσμία αυτή των τριών ημερών, ο πρόεδρος των πρωτοδικών ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης των ενστάσεων ενώπιον του πρωτοδικείου.

9. Η απόφαση του πρωτοδικείου εκδίδεται το γρηγορότερο, είναι οριστική και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. Οι καταστάσεις που επικυρώνονται με την απόφαση έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων.

10. Ύστερα από την έκδοση των αποφάσεων του πρωτοδικείου τα εκλογικά βιβλιάρια επιστρέφονται στις οικείες υπηρεσίες ή μονάδες, στις οποίες παραμένουν και φυλάσσονται με φροντίδα και ευθύνη των προϊσταμένων αυτών.

Μετά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών οι υπηρεσίες και μονάδες συνεχίζουν την τήρηση των καταστάσεων του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

11. Οι εκλογείς του άρθρου αυτού δεν κωλύονται να υπηρετούν στην περιφέρεια που ασκούν ή άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ίδιοι ή συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού.

12. Στρατιωτικοί με οποιαδήποτε ιδιότητα, που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και δεν έχουν γραφεί στην κατάσταση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, ένεκα αδυναμίας να προσκομίσουν το εκλογικό τους βιβλιάριο, γράφονται στην κατάσταση με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρ. 8 Νομ. 1599 / 86, ότι είναι γραμμένοι σε κατάλογο εκλογικών βιβλιαρίων δήμου ή κοινότητας, αναφέροντας το νομό, όπου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα και ότι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα της ιδιότητας του εκλογέα. Η παρούσα παράγραφος τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται την επόμενη της προκήρυξης των εκλογέων ημέρα και καθορίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της.

13. ‘Ελληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία και είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του κράτους, αλλά που το πλοίο στο οποίο υπηρετούν, προβλέπεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κινήσεώς του κατά την ημέρα της ψηφοφορίας να ευρίσκεται σε λιμάνι άλλου δήμου ή κοινότητας, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές ή εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δήμο ή στην κοινότητα που θα βρίσκεται το πλοίο, στο οποίο υπηρετούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς από τις διατάξεις του νόμου αυτού, με την προσθήκη ότι οι ονομαστικές καταστάσεις συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου και θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής και το αληθές του περιεχομένου τους, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου ή της κοινότητας που ναυλοχεί το πλοίο.

Αποστολή των ειδικών εκλογικών καταλόγων
Στο νομάρχη

΄Αρθρ.28 (΄Αρθρο 28 π.δ. 92/1994) .- Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο και επικυρώθηκαν, μαζί με αντίγραφα των αποφάσεων του πρωτοδικείου, σχετικά με τη διαγραφή όσων τυχόν κρίθηκαν ότι πρέπει να διαγραφούν, στέλνονται το γρηγορότερο στο νομάρχη της περιφερείας, ο οποίος φροντίζει για την έγκαιρη και σε αρκετό αριθμό αντιτύπων εκτύπωση, ή δακτυλογράφηση και αποστολή τους στα οικεία εκλογικά τμήματα.

ΤΜΗΜΑ Δ’

ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Κτήσης δικαιώματος

΄Αρθρ.29 (΄Αρθρο 29 π.δ. 92/1994).- 1. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι πολίτες ‘Ελληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι την ημέρα της εκλογής, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.

2. Η ηλικία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αποδεικνύεται από την εγγραφή στο μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο ενός δήμου ή κοινότητας. Αν για τη συμπλήρωση της ηλικίας, πρέπει να βεβαιωθεί εκτός το έτος και η ημερομηνία γεννήσεως, αυτή αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν
Κώλυμα εκλογιμότητας

΄ Αρθρ.30 (΄Αρθρο 30 π.δ. 92/1994). – 1. Η παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 56 του Συντάγματος αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης αυτών.

2. Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της.

3. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διαβιβάζει την παραίτηση, χωρίς αναβολή, στην αρμόδια για την παραλαβή, στην αρμόδια για την παραλαβή της αρχή.

4. Εφόσον, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια αρχή οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψή της, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός που παραιτήθηκε ή αν πρόκειται για στρατιωτικούς, το βαθμό και το όπλο ή την υπηρεσία στην οποία αυτός ανήκε, καθώς και τη χρονολογία της επίδοσης της παραίτησης στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου.

(Μετά τη σελ. 152,448) Σελ.  152,449

Τεύχος 1319 Σελ. 31

5. Ο αξιωματικός, που σύμφωνα με τα παραπάνω παραιτήθηκε και δεν εκλέχτηκε βουλευτής, είναι δυνατόν οποτεδήποτε ν’ ανακληθεί στην ενέργεια ως έφεδρος, ενώ αυτός που εκλέχτηκε βουλευτής δεν μπορεί ν’ ανακληθεί στην ενέργεια, πριν από την έναρξη των εργασιών της Α’ Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκριση αυτής.

6.’Εφεδρος αξιωματικός σε ενέργεια θεωρείται αυτοδικαίως ότι απολύθηκε από τις τάξεις του Στρατού , από την ημέρα που υπέβαλε την υποψηφιότητα που προτάθηκε από εκλογείς. Εάν δεν εκλεγεί βουλευτής, μπορεί ν’ ανακληθεί οποτεδήποτε. Εάν όμως εκλεγεί δεν επιτρέπεται να κληθεί υπό τα όπλα πριν την έναρξη της Α’ Συνόδου της νέας Βουλής και χωρίς την έγκρισή της. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου δικαστηρίου ανακοινώσει αμέσως στις προϊστάμενες αρχές του εφέδρου αξιωματικού και στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας την υποβολή απ’ αυτόν η αποδοχή υποψηφιότητας βουλευτή.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Προεδρικά Διατάγματα προκήρυξης εκλογών
Και κατανομής Βουλευτικών εδρών

΄Αρθρ.31 (΄Αρθρο 31 π.δ. 92 / 1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 11 Νομ. 2623/1998).-1. Η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών διατάσσεται με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε τριάντα μέρες από τη λήξη της βουλευτικής περιόδου ή τη διάλυση της Βουλής. Με το ίδιο διάταγμα ορίζεται και η ημέρα της ταυτόχρονης ψηφοφορίας σ’ όλη την επικράτεια.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επίσημων αποτελεσμάτων της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρ. 2. Το διάταγμα αυτό ισχύει ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επόμενης αντίστοιχης απογραφής

3. Από τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της Βουλής ή τη δωδέκατη ημέρα πριν την κατά το άρθρ. 53 παρ. 1 του Συντάγματος λήξη της βουλευτικής περιόδου αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Οι συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική περίοδο διέπονται από τις ειδικές για το θέμα αυτό διατάξεις στα πλαίσια του Συντάγματος.

Σελ.  152,450

Τεύχος 1319 Σελ. 32

ΤΜΗΜΑ Β’

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Υποψήφιοι

Πρόταση υποψηφίων

‘Αρθρ.32 (‘Αρθρο 32 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 12 Νομ. 2623/1998).- 1. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους εκλογείς κάθε εκλογικής περιφέρειας. Η πρόταση είναι γραπτή και υπογράφεται, το λιγότερο, από δώδεκα εκλογείς. Την πρόταση πρέπει να αποδεχτεί εγγράφως ο ίδιος ο προτεινόμενος, ή ο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου αυτού πληρεξούσιός του. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους οι ίδιοι προσωπικά ή με τον παραπάνω πληρεξούσιό τους.

2. Κανείς δεν μπορεί να υποβάλει ή ν’ αποδεχθεί υποψηφιότητα που προτείνεται από εκλογείς σε περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες. Κατ’ εξαίρεση έχει δικαίωμα να υποβάλει ή να αποδεχθεί υποψηφιότητα σε δύο εκλογικές περιφέρειες ο αρχηγός ή πρόεδρος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων.

3. Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η ιδιότητα κα η ακριβής διεύθυνση του προτεινόμενου. Στην πρόταση ή τη δήλωση αποδοχής υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση εκείνου που προτείνει τον εαυτό του ή εκείνου που

αποδέχεται την πρόταση εκλογέων ή του πληρεξουσίου του με την οποία να δηλώνεται : α) Σε ποίου δήμου ή κοινότητας του Κράτους το μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο είναι γραμμένος ο υποψήφιος, β) το έτος γέννησης καθώς και η ημερομηνία για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρ. 29 και γ) ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Αυτός που ψευδώς δηλώνει υπόκειται στις ποινές της παρ. 4 του άρθρ. 108.

4. Η πληρεξουσιότητα για υποβολή πρότασης ή για αποδοχή προτάσεων εκλογέων πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη. Στην πρόταση υποψηφιότητας που γίνεται από πληρεξούσιο καθώς και στη δήλωση αποδοχής πρότασης εκλογέων που γίνεται επίσης από πληρεξούσιο, επισυνάπτεται πάντοτε αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, με την οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα.

5. Στην πρόταση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000). Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατό να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

6. Η επίδοση των προτάσεων υποψηφίων γίνεται με παραγγελία των ίδιων ή κάθε εκλογέα με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου εννέα (9) το αργότερο ημέρες μετά την κατά το άρθρ. 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

7. Αν λείπουν οι δώδεκα υπογραφές εκλογέων ή η αποδοχή του προτεινόμενου ή η υπογραφή αυτού τη του πληρεξουσίου του ή τα γραμμάτια ή κάποιο από τα στοιχεία της παρ. 3, η πρόταση είναι απαράδεκτη.

Ανακήρυξη υποψηφίων

΄Αρθρ.33 (΄Αρθρο 33 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το αρθρ. 5 παρ. 13 Νομ. 2623/1998). Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τους υποψηφίους δέκα (10) ημέρες μετά την κατά το άρθρ.31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Συνδυασμοί

΄Αρθρ.34. (΄Αρθρο 34 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 14 Νομ. 2623/1998).- 1. Οι υποψήφιοι που ανακηρύσσονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο παίρνουν μέρος στις εκλογές είτε σε συνδυασμό, είτε ως μεμονωμένοι.

2. Οι συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων.

3. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσοτέρους από ένα συνδυασμούς. Κατ’ εξαίρεση ο αρχηγός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε δύο εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος.

4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που γίνεται, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από το αρμόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόμματος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται, από τον αρχηγό του κόμματος ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του κόμματος. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, από το αρμόδιο κοινό όργανο του συνασπισμού ή από τα αρμόδια, κατά το καταστατικό όργανα των κομμάτων, αν δεν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του συνασπισμού και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, από τους υποψηφίους που αποτελούν το συνδυασμό. Η δήλωση αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού , τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό και τα ονόματα των υποψηφίων και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των συνεργαζομένων ανεξαρτήτων υποψηφίων. Στη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου, με εξαίρεση το όνομα του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, το οποίο προτάσσεται.

5. Η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου  ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείο του το αργότερο δεκατρεις (13) ημέρες μετά την κατά το άρθρ.31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

6. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων μέχρι του αριθμού των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας προσαυξανόμενο.

α) Κατά ένα, στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από ένα έως και πέντε βουλευτές.

β) Κατά δύο, στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από έξι έως και δέκα βουλευτές.

γ) Κατά τρεις, στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης.

δ) Κατά τέσσερις, στην εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών και

ε) Κατά πέντε, στην εκλογική περιφέρεια Β’ Αθηνών.

7. Ο διορισμός αντιπροσώπου κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που αναφέρεται στην αρ. 4 του άρθρου αυτού, γίνεται με έγγραφη δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την κοινοποιεί στον Πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των συνδυασμών δικαστηρίου.

(Μετά τη σελ. 152,450) Σελ.  152,451

Τεύχος 1319 Σελ. 33

Ανακήρυξη συνδυασμών

΄Αρθρ.35 (΄Αρθρο 35 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 15 Νομ. 2623/1998).- 1. Τη δεκάτη τετάρτη (14η) ημέρα μετά την κατά το άρθρ. 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου.

2. Στην απόφαση ανακήρυξης των συνδυασμών και μετά τους συνδυασμούς αναφέρονται οι μεμονωμένοι υποψήφιοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

3. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Αναπλήρωση υποψηφίων που πέθαναν

΄Αρθρ.36 (΄Αρθρο 36 π.δ. 92/1994) .- 1.’ Όταν ένας από τους υποψηφίους συνδυασμούς κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή ανεξαρτήτων πεθάνει μετά την δήλωση για ανακήρυξη του συνδυασμού, είναι δυνατό για συμπλήρωσή του να προτείνουν άλλο υποψήφιο αυτοί, που, σύμφωνα με την παρ. 4 ΄του άρθρ. 34, είναι αρμόδιοι για τη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού. Στην πρόταση περιέχονται τα στοιχεία του προτεινόμενου και επισυνάπτονται τα γραμμάτια και η δήλωση αποδοχής της υποψηφιότητας όπως ορίζουν οι παρ. 1 έως 5 του άρθρ.32. Η πρόταση του άλλου αυτού υποψηφίου, πρέπει να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη δικαστηρίου οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία και να γνωστοποιηθεί στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν απ’ αυτήν. Πέραν από τις προθεσμίες αυτές δεν είναι δυνατό να προταθεί άλλος υποψήφιος.

2. Το αρμόδιο Δικαστήριο ανακηρύσσεται αυτόν που προτάθηκε και επιφέρει την αναγκαία μεταβολή στο συνδυασμό μέχρι και την επόμενη ημέρα από την επίδοση της πρότασης της προηγουμένης παραγράφου.

Όνομα και έμβλημα των κομμάτων

΄Αρθρ.37 (΄Αρθρο 37 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρο 5 παρ. 16 Νόμ. 2623/1998).- 1. Κάθε πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρ.31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου με γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται στον πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το όνομα και το έμβλημα του κόμματος, για όλη την Επικράτεια. Δικαίωμα να

Σελ.  152,452

Τεύχος 1319 Σελ. 34

χρησιμοποιεί, στο εξής αποκλειστικά, το όνομα και το έμβλημα που δηλώνονται έχει το πολιτικό κόμμα που τα δήλωσε.

2. Το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρ. 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου τα κόμματα, που θέλουν να απαρτίζουν συνασπισμό περισσοτέρων συνεργαζόμενων κομμάτων, γνωστοποιούν προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με γραπτή δήλωση των αρχηγών τους ή των επιτροπών που τα διευθύνουν, την προσωνυμία και το έμβλημα του συνασπισμού τους για όλη την Επικράτεια.

3. Ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανακοινώνουν τις δηλώσεις, που τους επιδόθηκαν, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το οποίο οφείλει, μελλοντικά, να γνωστοποιεί στις εφορευτικές επιτροπές το όνομα και το έμβλημα που ορίστηκαν για κάθε κόμμα ή συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων και να φροντίζει για την εξασφάλιση της χρησιμοποίησής του μόνο από τους δικαιούχους.

4. Δήλωση ονόματος και εμβλήματος σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις έχουν δικαίωμα να επιδώσουν και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, που την υπογράφουν όλα τα μέλη του συνδυασμού, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι την οποία υπογράφει καθένας απ’ αυτούς.

5. Απαγορεύεται η χρήση ως ονόματος και εμβλήματος ή σήματος κόμματος:

α) συμβόλου θρησκευτικής λατρείας, της σημαίας της πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείου ιδιαίτερης ευλάβειας.

β) του στέμματος,

γ) συμβόλων ή εμβλημάτων του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σ’ αυτό.

Διαφωνία για τη χρήση ονόματος ή
Εμβλήματος κομμάτων

΄Αρθρ.38 (΄Αρθρο 38 π.δ. 92/1994).- 1. Σε περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση ονόματος κα εμβλήματος κομμάτων αποφασίζει επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Εισαγγελέα και τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο του Aρείου Πάγου και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από τον Άρειο Πάγο, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ή δεν υπάρχουν αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές

τους. Ο Διευθυντής Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναπληρώνεται από άλλον διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που τον ορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η επιτροπή εδρεύει στον Άρειο Πάγο και χρέη γραμματέα της εκτελεί υπάλληλος της γραμματείας του ίδιου δικαστηρίου, που μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αναγνωρίζει ως δικαιούχο του ονόματος και εμβλήματος το κόμμα το οποίο και προηγουμένως κατά κοινή αντίληψη, τα χρησιμοποιούσε.

3. Η παραπάνω επιτροπή αποφασίζει σε περίπτωση διαφωνίας για την ιδιότητα του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής αυτού.

Κοινοποίηση ονομάτων ανακηρυχθέντων
υποψηφίων

΄Αρθρ.39 (΄Αρθρ. 39 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 17 Νόμ. 2623/1998).- 1. Το αρμόδιο Δικαστήριο γνωστοποιεί αμέσως στον Άρειο Πάγο και τον οικείο νομάρχη τις αποφάσεις του για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Κάθε νομάρχης γνωστοποιεί με προκήρυξή του, στην περιφέρεια του νομού, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους που ανακηρύχτηκαν και με τα στοιχεία που περιέχει η απόφαση του άρθρ. 35.

Η προκήρυξη τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα μέρη όλων των δήμων και κοινοτήτων κάθε νομού,  με την φροντίδα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

2. Με ευθύνη του οικείου νομάρχη η πιο πάνω γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέχρι την πέμπτη ημέρα πριν από την ημέρα της εκλογής.

3. Η γνωστοποίηση των μεταβολών του άρθρ. 36, γίνεται στην ανάγκη με ιδιαίτερη προκήρυξη.

Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων

Άρθρ.40 (Άρθρο 40 π.δ 92/1994).- 1. Κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνδυασμός κομμάτων ή ανεξαρτήτων και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος έχουν το δικαίωμα να διορίσουν από ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή τους σε κάθε εκλογικό τμήμα.

2. Εάν οι προτεινόμενοι αντιπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων είναι περισσότεροι από τρεις, η εφορευτική επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ενεργεί μεταξύ αυτών κλήρωση για τον καθορισμό τριών απ’ αυτούς, που μόνο αυτοί ή οι αναπληρωτές τους παραμένουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας.

3. Για τα πιο πάνω γίνεται μνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και αναπληρωτών τους γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν υποψήφιου του οικείου συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου.

4. Ο διορισμός των αντιπροσώπων κόμματος γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής, είτε απευθείας στον Πρόεδρο του αρμόδιου Πρωτοδικείου είτε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το διορισμό στους προέδρους των πρωτοδικών. Ο διορισμός των αντιπροσώπων κα αναπληρωτών κάθε συνδυασμού γίνεται με γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόμματος ή των εξουσιοδοτημένων απ’ αυτόν υποψηφίων του οικείου συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου.

5. Εκτός από τους αντιπροσώπους, κάθε υποψήφιος μπορεί να διορίσει με συμβολαιογραφική πράξη ένα πληρεξούσιο, που θα ενεργεί αντί γι’ αυτόν τα σχετικά με την εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Και τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν από ένα πληρεξούσιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Κωλύματα διορισμού αντιπροσώπων και
Πληρεξουσίων υποψηφίων

Άρθρ.41 (Άρθρο 41 π.δ. 92/1994).- Αντιπρόσωποι συνδυασμών και υποψηφίων ή πληρεξούσιοι κομμάτων ή υποψηφίων και αναπληρωτές αντιπροσώπων δεν μπορούν να διοριστούν οι απαριθμούμενοι στην παρ. 1 του άρθρ. 52 υπάλληλοι, οι αξιωματικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι μοναχοί και οι ανήλικοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Χρόνος και τόπος ψηφοφορίας
Ημέρα ψηφοφορίας

Άρθρ.42 (Άρθρο 42 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 18 Νομ. 2623/1998).- 1.Η ψηφοφορία διεξάγεται ημέρα Κυριακή και διαρκεί από την ώρα 07.00’ έως την ώρα 19.00΄της ίδιας ημέρας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων γενικά κέντρων την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και τα σχετικά με την κίνηση των οχημάτων και κάθε τροχοφόρου.

(Μετά τη σελ. 152,452) Σελ.  152,453

Τεύχος 1319 Σελ. 35

Εκλογικά Τμήματα

΄Αρθρ.43.(Άρθρ. 43 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 19 ν.2623/1998).-1. Κάθε δήμος και κάθε κοινότητα αποτελεί ιδιαίτερο εκλογικό τμήμα.

2. Κοινότητες που έχουν λιγότερους από πεντακόσιους δημότες είναι δυνατόν να ενωθούν σ’ ένα εκλογικό τμήμα με άλλες όμοιες κοινότητες είτε με δήμο ή κοινότητα μεγαλύτερου πληθυσμού, μόνο όταν η απόσταση και οι συγκοινωνιακές συνθήκες διευκολύνουν την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

3. Δήμοι και κοινότητες με γραμμένους εκλογείς πάνω από οκτακοσίους, υποδιαιρούνται σε εκλογικά τμήματα έτσι που σε κάθε τμήμα να μην αναλογούν πάνω από οκτακόσιοι εκλογείς.

4. Σε δήμους και κοινότητες που αποτελούνται από περισσότερους συνοικισμούς και οι εκλογείς είναι δύσκολο λόγω απόστασης να προσέρχονται για ψηφοφορία σε ένα εκλογικό τμήμα είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερα εκλογικά τμήματα, ανάλογα με τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές δυσχέρειες.

Καταστήματα ψηφοφορίας

Άρθρ.44 (Άρθρο 44 π.δ. 92/1994).- 1. Για κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας.

1. Για κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας.

2. Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κτίρια που κατέχονται από το δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και γενικά δημόσιους οργανισμούς κι αν δεν φτάνουν αυτά – κατάλληλα ιδιωτικά οικήματα ή δημόσια κέντρα, που παραχωρούνται οικειοθελώς από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.

3. Ο νομάρχης ή οι εξουσιοδοτημένοι απ’ αυτόν δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων προσκαλούν (τον Ιανουαρίου κάθε χρόνου) τους δικαιούχους ιδιωτικών οικημάτων, που κρίνονται κατάλληλα για καταστήματα ψηφοφορίας, να δηλώσουν εγγράφως μέσα σε τρεις μέρες από την πρόσκληση αν δέχονται να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως τα οικήματά τους ως καταστήματα ψηφοφορίας, για πέντε το πολύ μέρες με αποζημίωση, που ορίζεται – μετά την χρησιμοποίηση – από το νομάρχη κα μετά από γνώμη επιτροπής που την αποτελούν ο αρμόδιος οικονομικός έφορος και ένας ανώτερος υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με πρόεδρο

Σελ.  152,454

Τεύχος 1319 Σελ. 36

4. Σε περίπτωση άρνησης από τους δικαιούχους να παραχωρήσουν οικειοθελώς τα κρινόμενα κατάλληλα για ψηφοφορία ιδιωτικά οικήματα ή δημόσια κέντρα, επιτρέπεται η επίταξή τους από το νομάρχη για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ημέρες. Η απόφαση του νομάρχη για την επίταξη κοινοποιείται δια της αστυνομικής αρχής είτε πριν από την εκτέλεση της επίταξης από τις διοικητικές αρχές είτε σύγχρονα μ’ αυτή, στον ιδιοκτήτη ή νομέα ή κάτοχο ή νόμιμο αντιπρόσωπό τους, κι αν δεν υπάρχει αυτός ή απουσιάζει από το επιτασσόμενο οίκημα ή κέντρο, στη δημοτική κοινοτική αρχή του τόπου που βρίσκεται το οίκημα. Για τα επιτασσόμενα οικήματα καταβάλλεται αποζημίωση που την καθορίζει ο οικείος ειρηνοδίκης.

5. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για κατάστημα ψηφοφορίας οποιουδήποτε στρατιωτικού καταστήματος ή στρατώνα.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τη διενέργεια δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, καθώς και σε κάθε εκδήλωση λαϊκής ετυμηγορίας .

Εκλογείς που αλλάζουν ομαδικά διαμονή

΄Αρθρ.45 (Άρθρο 45 π.δ. 92/1994).-1. Εκλογείς κοινοτήτων, που τις διάφορες εποχές του χρόνου αλλάζουν ομαδικά διαμονή, αλλά μέσα στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ψηφίζουν στα εκλογικά τμήματα του δήμου ή κοινότητας που μένουν την ημέρα της ψηφοφορίας.

2. Εκλογείς της προηγούμενης παραγράφου που την ημέρα της ψηφοφορίας μένουν σε δήμο ή κοινότητα που υπάγεται σ’ άλλη εκλογική περιφέρεια, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα που μένουν την ημέρα της ψηφοφορίας, αλλά αποτελούν ιδιαίτερο εκλογικό τμήμα και ψηφίζουν τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένοι.

Εκλογείς δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωκοί

Άρθρ.46 (Άρθρο 46 π.δ. 92/1994).- 1. Οι εκλογείς του άρθρ. 27 παρ. 1 του νόμου αυτού ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που ορίζει ο νομάρχης σύμφωνα με το άρθρ. 48. Ο νομάρχης όταν ορίζει τα εκλογικά τμήματα κάθε δήμου ή κοινότητας, οφείλει να λαβαίνει υπόψη και τον αριθμό των εκλογέων αυτών σε κάθε δήμο ή κοινότητα και να τους κατανέμει συμμετρικά σ’ όλα τα εκλογικά τμήματα.

2.΄Οσοι από τους εκλογείς του άρθρ. 27 παρ. 1 υπηρετούν στην περιοχή του Αγίου ΄Ορους, ψηφίζουν στα πλησιέστερα εκλογικά τμήματα του νομού Χαλκιδικής που τα ορίζει ο νομάρχης.

Ψηφοφορία ανδρών φρουράς

΄Αρθρ.47 (΄Αρθρο 47 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 20 Νομ. 2623/1998).- Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί.

Προσδιορισμός εκλογικών τμημάτων και Καταστημάτων ψηφοφορίας

΄ Αρθρ.48 (΄Αρθρ.48 π.δ. 92/1994).- 1. Τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση γίνεται και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ο αριθμός των εκλογέων δεν μπορεί να ξεπερνάει τους οκτακόσιους (800). Για τους εκλογείς του άρθρ. 45 την απόφαση βγάζει ο νομάρχης της περιφέρειας που μένουν.

2. Οι αποφάσεις του νομάρχη της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά την κατά το άρθρ. 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου και κοινοποιούνται αμέσως στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου και δια του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στον Άρειο Πάγο.

3. Οι αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

4. Οι ίδιες αποφάσεις, όπως τελικά θα καταρτισθούν, γνωστοποιούνται με προκήρυξη του νομάρχη στους δήμους και κοινότητες του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

5. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, εξαιτίας ανώτερης βίας η χρησιμοποίηση καταστήματος που έχει οριστεί για ψηφοφορία, μπορεί να οριστεί άλλο κατάστημα, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας με απόφαση του οικείου νομάρχη.

Δημοσίευση προγράμματος ψηφοφορίας

΄Αρθρ.49 (΄Αρθρο 49 π.δ. 92/1994) – Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές εκδίδουν και δημοσιεύουν σ’ όλη γενικά την περιφέρειά τους, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας και τα ονόματα των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη της διοικητικής αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Προπαρασκευή της ψηφοφορίας

Προετοιμασία του καταστήματος ψηφοφορίας

΄Αρθρ.50 (΄Αρθρο 50 π.δ. 92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 21 Νομ.2623/1998).- 1. Το πρωί της προηγούμενης ημέρας της ψηφοφορίας ο δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της κοινότητας, καθένας για τα καταστήματα ψηφοφορίας των εκλογικών τμημάτων του δήμου του ή της κοινότητάς του, οφείλει να μεριμνήσει ώστε να έχει ετοιμαστεί η αίθουσα της εκλογής και τα εκλογικά είδη.

2.Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας τοποθετείται τραπέζι, γύρω από το οποίο κάθονται εφορευτική επιτροπή, ο δικαστικός αντιπρόσωπος και οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους.

Μπροστά από το τραπέζι της επιτροπής τοποθετείται η κάλπη και σε ύψος που το επίπεδο του καλύμματος της κάλπης να είναι πιο πάνω από το επίπεδο του τραπεζιού.

3. Οι κάλπες κατασκευάζονται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή από την αρχή που πήρε εντολή του, από οποιαδήποτε ύλη και σε μέγεθος ανάλογο με τον αριθμό των εκλογέων κάθε τμήματος. Οι λεπτομέρειες θα καθορισθούν με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης κι Αποκέντρωσης.

4. Οι δαπάνες για την επισκευή των καλπών, την προμήθεια των ειδών γραφικής ύλης για τις εφορευτικές επιτροπές και των ειδών που απαιτούνται για τη συσκευασία των εκλογικών στοιχείων για να διαβιβαστούν στο πρωτοδικείο, βαρύνουν τους οικείους δήμους και κοινότητες.

5. Για τις άπορες κοινότητες το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να εγκρίνει την πληρωμή τέτοιων δαπανών από το Δημόσιο.

(Μετά τη σελ. 152,454) Σελ.  152,455

Τεύχος 1319 Σελ. 37

6. Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας και εντός του χώρου, όπου εδρεύει η εφορευτική επιτροπή, κατασκευάζεται με φροντίδα του αρμόδιου δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας κατάλληλος, ξεχωριστός χώρος, στον οποίο ν’ αποσύρεται ο εκλογέας και να μπορεί, χωρίς να τον βλέπουν, να συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο και να το κλείνει στο φάκελο. Αν δεν μπορεί να κατασκευαστεί καλά χωρισμένο διαμέρισμα, επιτρέπεται να γίνει ένα τέτοιο προχείρως, είτε με την παρεμβολή ξύλινου πλαισίου, περιφραγμένου με χοντρό χαρτί είτε με την ανάρτηση αδιαφανούς υφάσματος, είτε με άλλο τρόπο.

7. Στον ειδικό χώρο τοποθετούνται με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής τραπέζι και μολύβι για χρήση από τους εκλογείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Εφορευτικές Επιτροπές

Διορισμός εφορευτικών επιτροπών

΄Αρθρ.51 (΄Αρθρο 51 π.δ. 92/1994 , όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 22 Νομ.2623/1996).- 1. Ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών.

2. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο και τέσσερα μέλη που αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά.

3. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το άρθρ.31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο Πρωτοδικείο. Στην κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των κομμάτων περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος που φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής.

4. Μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το αρμόδιο δικαστήριο, μπορεί, κατά την κρίση του, να διορίζει, με απόφασή του που λαμβάνει σε συμβούλιο, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών από τους καταλόγους της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή μέλη εφορευτικών επιτροπών ορίζονται αυτοί που κατά την κρίση του συμβουλίου πρωτοδικών παρέχουν στοιχεία επάρκειας γι’ αυτά τα καθήκοντα. Οι οριζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Για το σκοπό αυτό είναι δυνατόν ο αρμόδιος πρόεδρος πρωτοδικών να ζητήσει πληροφορίες και στοιχεί από τους ειρηνοδίκες του τόπου και τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές.

Σελ.  152,456

Τεύχος 1319 Σελ. 38

Μ’ αυτές τις προϋποθέσεις το συμβούλιο πρωτοδικών μπορεί ν’ αποκλείσει μέλη που κληρώθηκαν και που τα κρίνει ανεπαρκή για το έργο της εφορευτικής επιτροπής.

5. Αρμόδιο πρωτοδικείο είναι αυτό που στην περιφέρειά του υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα όπου εδρεύει το εκλογικό τμήμα.

6. Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ειδοποιούνται με απόδειξη για το διορισμό τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία με φροντίδα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στον οποίο διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών αντίγραφο της πράξης του πρωτοδικείου για το διορισμό τους.

7. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.

Κωλύματα διορισμού μελών
εφορευτικών Επιτροπών

΄Αρθρ.52 (΄Αρθρο 52 π.δ. 92/1994).- 1. Δημόσιοι και δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών. Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και γι’ αυτούς που διατέλεσαν δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων κατά την τελευταία τριετία.

2. Τα τακτικά μέλη των εφορευτικών επιτροπών, αν προταθούν και ανακηρυχθούν από το πρωτοδικείο υποψήφιοι βουλευτές, έχουν το δικαίωμα της επιλογής με δήλωση, που επιδίδεται στην διοικητική αρχή με δικαστικό επιμελητή πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, θεωρείται ότι προτίμησαν τη βουλευτική

υποψηφιότητα και αντικαθίστανται στην εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 53.

3. Οι δικηγόροι που κληρώνονται τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη εφορευτικής επιτροπής, αν διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του , αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.

Αναπλήρωση μελών εφορευτικών επιτροπών

΄Αρθρ.53 (΄Αρθρο 53 π.δ. 92/1994 , όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 23 Νομ. 2623/1998).- 1. Εάν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από μόνο τον πρόεδρό της, αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

2. Σε περίπτωση που κωλύεται ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον έφορο δικαστικών αντιπροσώπων. Αν λείπει κι αυτός, για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή γίνεται ενώπιον των τεσσάρων (4) μελών της εφορευτικής επιτροπής, με πρόεδρό της τον μεγαλύτερο σε ηλικία.

Αν για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται ή απουσιάζει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τρία (3) από τα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μοναδικό παρόν μέλος διορίζει δύο (2) και σε περίπτωση αδυναμίας ένα (1) ως μέλη της επιτροπής από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, τα οποία υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.

Καθήκοντα εφορευτικών επιτροπών

΄Αρθρ.54 (Άρθρο 54 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ.5 παρ. 24 Νόμ. 2623/1998).- 1. Η επιτροπή που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις διευθύνει την εκλογή και τηρεί τα εξής βιβλία: α) βιβλίο πρακτικών, β) πρωτόκολλο ψηφοφορίας και γ) βιβλίο διαλογής ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων.

2. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία νικάει η ψήφος του προέδρου.

Ψηφοφορία μελών εφορευτικών επιτροπών

΄Αρθρ.55 (΄Αρθρ.55 π.δ.92/1994).- 1. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ψηφίζουν στα τμήματα που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται μνεία στο βιβλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους ιδιαίτερα στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία τους βεβαιώνεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και στο εκλογικό τους βιβλιάριο.

2. Αν επαναληφθεί η ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρ. 92, γιατί ακυρώθηκε η εκλογή σε μερικά μόνο τμήματα της εκλογικής περιφέρειας, αυτοί που ψήφισαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο σε τμήματα, που δεν ακυρώθηκε η εκλογή, δεν μπορούν να ψηφίσουν στα τμήματα που επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους αυτών των τμημάτων.

Γραμματέας εφορευτικής επιτροπής

΄Αρθρ.56 (΄Αρθρο 56 π.δ. 92/1994).- 1. Η εφορευτική επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της σε υπάλληλο δημόσιο ή δημοτικό ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει.

2. Αν δεν μπορεί η εφορευτική επιτροπή να αναθέτει τα καθήκοντα γραμματέα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τα αναθέτει σε έναν εκλογέα ή σ’ ένα εκλογέα ή σ’ ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της και στην ανάγκη σε κοινοτικό υπάλληλο.

3. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει γραμματέας της εφορευτικής επιτροπής, δεν παρακωλύεται καθόλου το έργο της, γιατί στην ανάγκη μπορεί και ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ή ο προεδρεύων της επιτροπής να εκτελέσει τα καθήκοντα του γραμματέα της.

Διερμηνείς τουρκικής γλώσσας

΄Αρθρ.57 (΄Αρθρο 57 π.δ. 92/1994).- Σε εκλογικά τμήματα των Νομών ΄Εβρου, Ξάνθης, Ροδόπης και Δωδεκανήσου είναι δυνατόν να διορίζονται με απόφαση του οικείου νομάρχη διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας από τους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους, που υπηρετούν στην έδρα κάθε εκλογικού τμήματος ή πιο κοντά σ’ αυτή.

(Μετά τη σελ. 152,456) Σελ.  152,457

Τεύχος 1319 Σελ. 39

Σφραγίδα εφορευτικών επιτροπών

΄Αρθρ.58 (΄Αρθρο 58 π.δ. 92/1994).- Η εφορευτική επιτροπή έχει δική της σφραγίδα. Αν δεν έχει δική της χρησιμοποιεί τη σφραγίδα μιάς άλλης αρχής, που την ορίζει με απόφασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής
και καθήκοντά τους

΄Αρθρ.59 (΄Αρθρο 59 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 25 Νόμ. 2623/1998.- 1. Σε κάθε εκλογικό τμήμα και σ’ όλη τη διάρκεια της εκλογής παραβρίσκεται αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής.

2. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, εκτός από τα καθήκοντά του που ειδικά αναφέρονται στο παρόν, έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από μήνυση οποιουδήποτε πολίτη την ανάκριση για να εξακριβώσει όλες  τις αξιόποινες πράξεις που έγιναν μέσα ή γύρω από το εκλογικό κατάστημα. Κατά την άσκηση των ανακριτικών του καθηκόντων ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ενεργεί μόνος του, χωρίς δηλαδή να συμπράττει γραμματέας, άλλος ανακριτικός υπάλληλος ή μάρτυρες και διαβιβάζει τις μηνύσεις που του κατέθεσαν και τα σχετικά με την τυχόν προανάκριση έγγραφα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

3. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής αναφέρει με το ταχύτερο μέσο στον έφορο αντιπροσώπων δικαστικής αρχής την άφιξή του και την ανάληψη των καθηκόντων του.

Αμέσως μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στον έφορος γραπτή αναφορά για κάθε αξιοσημείωτο γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διενέργεια της εκλογής.

Η παράλειψη υποβολής αναφοράς τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 109.

΄Εφοροι των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής

΄Αρθρ.60 (΄Αρθρο 60 π.δ.92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 26 Νομ. 2623/1998).- 1. για την εποπτεία των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής διορίζονται έφοροι, ένας ή περισσότεροι, σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Σελ.  152,458

Τεύχος 1319 Σελ. 40

2. Οι έφοροι της δικαστικής αρχής σε κάθε εκλογική περιφέρεια, είναι υποχρεωμένοι να περιοδεύουν μέσα στην περιφέρεια την ημέρα της ψηφοφορίας και την προηγούμενη μετά από συνεννόηση με το αρχαιότερο μεταξύ τους και να επεμβαίνουν για να  ενισχύσουν το έργο των δικαστικών αντιπροσώπων σε περιπτώσεις καταγγελίας παράνομων παρεμβάσεων. Για την εκτέλεση αυτού του έργου τους, ο οικείος νομάρχης οφείλει να θέσει στη διάθεσή τους τον αναγκαίο αριθμό αυτοκινήτων των δημόσιων πολιτικών και αστυνομικών αρχών του νομού. Και οι στρατιωτικές αρχές της περιφέρειας είναι υποχρεωμένες να διευκολύνουν τις κινήσεις των εφόρων. Ο έφορος μπορεί να ασκεί και όλα τα καθήκοντα, που αναθέτει στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής το παρόν.

3. Από το οικείο πρωτοδικείο διαβιβάζονται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών φωτοαντίγραφα όλων των εκλογικών καταλόγων με βάση τους οποίους έγινε η ψηφοφορία και από τους οποίους έχουν διαγραφεί όσοι ψήφισαν.

Διορισμός των αντιπροσώπων της δικαστικής
Αρχής  και των εφόρων τους

΄Αρθρ.61 (Άρθρο 61 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ.27 Νομ. 2623/1998).- 1. Οι έφοροι και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου.

2. ΄Εφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής διορίζονται , οι πάρεδροι του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και οι αντιεισαγγελείς εφετών.

3. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:

α) Οι πρωτοδίκες και οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών.

β) Οι πάρεδροι των πρωτοδικείων και των εισαγγελιών πρωτοδικών.

γ) Οι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας.

δ) Οι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ε) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων.

στ) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες.

ζ) Οι Δικηγόροι.

η) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

θ) Οι συμβολαιογράφοι.

ι) Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες.

ια) Οι υπάλληλοι με βαθμό Α’ ή Β’ της γραμματείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας , όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελέων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας  των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων.

ιβ) Οι ασκούμενοι δικηγόροι.

4. Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α’ Τμήμα του Αρείου μπορεί, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, να διορίσει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β’ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος.

5. Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν μπορεί να διορισθεί όποιος έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας του.

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, οι παρακάτω αρχές αποστέλλουν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τα εξής στοιχεία:

α) Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δεκαπέντε το αργότερο ημέρες μετά την κατά το άρθρ. 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, πίνακες των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σε όλη την επικράτεια.

β) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ονομαστικούς καταλόγους όλων των προσώπων που αναφέρονται στην παρ.3 στοιχ. α΄ έως και γ΄, ε΄, στ΄, θ΄ έως και ια΄.

γ) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ονομαστικό κατάλογο των δικαστικών αντιπροσώπων του.

δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ονομαστικούς καταλόγους των παρέδρων και εισηγητών του, καθώς και των διοικητικών υπαλλήλων του, που έχουν τα προσόντα της παρ. 4.

ε) Οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας ονομαστικούς καταλόγους των δικηγόρων και των ασκούμενων δικηγόρων.

στ) Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, δια του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ονομαστικές καταστάσεις, όλων των μόνιμων δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειάς τους, των μόνιμων υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τους υπηρετούντες σε αυτήν υπαλλήλους με απόσπαση κατά το άρθρ. 39 του Νομ. 2218/1994, όπως ισχύει κάθε φορά, που μπορούν σύμφωνα με την παρ. 4 να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες των υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Οι παραπάνω με στοιχ. β’ έως και στ’ ονομαστικοί κατάλογοι αποστέλλονται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά το άρθρ. 31 παρ, 3 έναρξης της προεκλογικής περιόδου.

7. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, διορίζονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 και αναπληρωτές των τακτικών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό του συνόλου των εκλογικών τμημάτων κάθε εκλογικής περιφέρειας. Οι αναπληρωτές, με παραγγελία του εφόρου της περιφέρειας, αναπληρώνουν τους απουσιάζοντες ή κωλυομένους για οποιοδήποτε λόγο τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ή τους βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

8. Στις συνεδριάσεις του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, που γίνονται οι διορισμοί των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών τους, παρίσταται εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , οριζόμενος, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αυτού. Η γνωστοποίηση του εκπροσώπου και αναπληρωτή του γίνεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα προκήρυξης των εκλογών. Η τυχόν απουσία για οποιοδήποτε λόγο του εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δεν ασκεί καμία επίδραση στην εγκυρότητα των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του παραπάνω δικαστηρίου.

9. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των διορισμένων αναπληρωτών σε κάποια εκλογική περιφέρεια και παραμείνουν εκλογικά τμήματα χωρίς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ο οικείος έφορος μπορεί να διορίσει στα τμήματα αυτά αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις  παρ. 3 και 4, που υπηρετούν και βρίσκονται στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Η πράξη του εφόρου για τον διορισμό

(Μετά τη σελ. 152,458) Σελ.  152,459

Τεύχος 1319 Σελ. 41

ανακοινώνεται αμέσως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον εισαγγελέα πρωτοδικών της εκλογικής περιφέρειας. Στην ίδια αυτή περίπτωση είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση αντιπροσώπων ή αναπληρωτών από άλλες εκλογικές περιφέρειες, τους οποίους διαθέτει με εντολή του ο έφορος της εκλογικής περιφέρειας στην οποία διορίστηκαν, ύστερα από αίτηση του εφόρου της περιφέρειας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Οι μεταβολές αυτές ανακοινώνονται αμέσως στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στους οικείους εισαγγελείς πρωτοδικών.

10. Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πρωτοδίκες, οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών, οι πάρεδροι πρωτοδικείων και εισαγγελιών πρωτοδικών, οι πρωτοδικείων, καθώς και οι ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες διορίζονται ως τακτικοί οι αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στα μεγαλύτερα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας που υπηρετούν και κατά προτίμηση στα πλησιέστερα της έδρας της περιφέρειας και της άμεσης εποπτείας των εφόρων.

11. Οι δικαστικοί λειτουργοί της παρ. 2 δεν μπορούν να διοριστούν στην εκλογική περιφέρεια, από την οποία κατάγονται.

12. Οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν μπορούν να διοριστούν ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ούτε στην εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται ούτε στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαμβάνεται ολικά ή μερικά το πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν τα καθήκοντά τους.

13. Οι έφοροι και οι τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται για το διορισμό τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Μόλις φτάσουν ειδοποιούν για την άφιξή τους τον Εισαγγελέα της περιφέρειάς τους και τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

Ψηφοφορία αντιπροσώπων δικαστικής αρχής,
Εφόρων αυτών, κληρικών και κρατουμένων

΄Αρθρ.62 ( ΄Αρθρο 62 π.δ.92/1994 και άρθρ. 3 παρ. 9 Νομ. 2408/1996, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 46 Νομ. 2623/1998).- 1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό  τμήμα στο οποίο  ασκούν τα  καθήκοντά

Σελ.  152,460

Τεύχος 1319 Σελ. 42

τους, τους υποψηφίους της περιφέρειας, στην οποία υπάγεται εκλογικά αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι έφοροι και όσοι αναπληρωτές αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν τους ίδιους υποψηφίους σε εκλογικό

τμήμα της έδρας του εφόρου που ορίζεται απ’ αυτόν, τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας του Κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος ή η κοινότητα που είναι γραμμένοι.

2. Οι κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος δικαιούνται κατά τις βουλευτικές εκλογές να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο που βρίσκονται κατά την ανωτέρω ημερομηνία, ασκούντες τα ιερατικά τους καθήκοντα με βάση το εκλογικό τους βιβλιάριο και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου.

3. Κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δημοψήφισμα οργανώνονται εκλογικά τμήματα σε κάθε φυλακή. Οι κρατούμενοι που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και δεν τους έχει επιβληθεί αμετάκλητα παρεπόμενη ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, ψηφίζουν με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 27 του παρόντος που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρ. 42 έως 49 του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ψηφοδέλτια – Γενικές διατάξεις

Μορφή ψηφοδελτίων

΄Αρθρ.63 (΄Αρθρο 63 π.δ. 92/1994).- 1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί, που χορηγεί το Δημόσιο. Το χαρτί χορηγείται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς κομμάτων, των οποίων συνδυασμοί υποψηφίων ανακηρύχθηκαν στο ένα τρίτον τουλάχιστον των εκλογικών περιφερειών του Κράτους. Η ποσότητα του χαρτιού που χορηγείται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Τα ψηφοδέλτια σ΄ όλη γενικά την επικράτεια έχουν ορθογώνιο σχήμα. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

3. Τα ψηφοδέλτια είναι μόνο έντυπα. ΄Οποιο ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, έστω και μερικά, είναι άκυρο. Τα τυπογραφικά στοιχεία στα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι μελανής απόχρωσης.

Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίων

΄Αρθρ.64 ( ΄Αρθρο 64 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 28 Νομ. 2623/1998).- 1. Τα κόμματα, οι συνδυασμοί κομμάτων και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι:

α) να εκτυπώσουν τα ψηφοδέλτια και β) να παραδώσουν στον οικείο νομάρχη, επί αποδείξει, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, αριθμό ψηφοδελτίων που να επαρκεί για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειας.

2. Ο νομάρχης οφείλει να εφοδιάσει έγκαιρα κάθε εφορευτική επιτροπή των εκλογικών τμημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, με ψηφοδέλτια της εκλογικής περιφέρειας. Ο αριθμός των ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο της περιφέρειας πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλογέων, που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα.

Περιεχόμενο ψηφοδελτίων – Πρόωρες εκλογές

΄Αρθρ.65 (‘ Αρθρο 65 π.δ.92/1994).- 1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτυπώνονται ιδιαίτερα ψηφοδέλτια για κάθε συνδυσμό υποψηφίων βουλευτών της περιφέρειας καθώς και για κάθε μεμονωμένο υποψήφιο.

2. Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού κόμματος αναγράφονται οριζόντια από το άνω μέρος της μίας μακρότερης πλευράς τους και προς την άλλη σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές το έμβλημα του κόμματος, το όνομά του και η εκλογική περιφέρεια για την οποία προορίζονται. Αμέσως μετά αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού, καθένα χωριστά, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην απόφαση για την ανακήρυξη του συνδυασμού και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναφέρονται στην ίδια απόφαση, από τα οποία προτάσσεται το επώνυμο.

3. Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων αναγράφονται στην ίδια θέση και με την ίδια σειρά όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, με τη διαφορά ότι μεταξύ της προσωνυμίας του συνασπισμού και της εκλογικής περιφέρειας αναγράφονται και τα ονόματα όλων των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό. Στη συνέχεια αναγράφονται, κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου, τα ονόματα όλων των υποψηφίων του Συνδυασμού.

4. Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού ανεξάρτήτων αναγράφονται στην ίδια θέση και με την ίδια σειρά όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 2, με την διαφορά ότι αντί του ονόματος του κόμματος αναγράφεται η ένδειξη «συνδυασμός ανεξαρτήτων». Το έμβλημα του συνδυασμού ανεξαρτήτων αναγράφεται εφόσον έχει δηλωθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρ. 37. Στη συνέχεια αναγράφονται, κατά σειρά της παρ. 2, τα ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού.

5. Στα ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφίων αναγράφονται στην ίδια θέση και με την ίδια σειρά όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2, με τη διαφορά ότι αντί του ονόματος του κόμματος αναγράφεται η ένδειξη «μεμονωμένος υποψήφιος». Το έμβλημα του μεμονωμένου υποψηφίου αναγράφεται εφόσον έχει δηλωθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρ. 37. Στη συνέχεια αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

6. Στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπονται εγγραφές και διαγραφές ενδείξεων ή ονομάτων. Αν γίνουν θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν και το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 2 του άρθρ. 66.

7. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως ακολούθως:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, που εκλέγονται από ένας μέχρι και πέντε βουλευτές, ένα σταυρό.

β) Στις εκλογικές περιφέρειες, που εκλέγονται από έξι μέχρι και δέκα βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.

(Μετά τη σελ. 152,460) Σελ.  152,461

Τεύχος 1319 Σελ. 43

γ) Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, μέχρι τρεις σταυρούς.

δ) Στην εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών, μέχρι και τέσσερις σταυρούς και

ε)Στην εκλογική περιφέρεια Β’ Αθηνών, μέχρι και πέντε σταυρούς.

8. ΄Οσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί σε κυβέρνηση που έτυχε ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής και έχουν εκλεγεί βουλευτές καθώς και ο αρχηγός ή ο πρόεδρος αυτοτελούς κόμματος ή, αν πρόκειται για συνασπισμό κομμάτων, ο αρχηγός του συνασπισμού θεωρούνται ότι λαμβάνουν σταυρούς προτίμησης το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο του οποίου περιλαμβάνονται.

9. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από ένα σταυρούς προτίμησης στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται προς ένα μόνο υποψήφιο, είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Αν όμως περιέχει δύο σταυρούς, από τους οποίους ο ένας έχει τεθεί δίπλα στο όνομα υποψηφίου από τους αναφερόμενους στην παρ. 8, λαμβάνεται υπόψη και ο σταυρός προτίμησης που έχει τεθεί δίπλα στο όνομα άλλου υποψηφίου. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από δύο σταυρούς προτίμησης στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και προς δύο υποψηφίους, είναι έγκυρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Αν όμως περιέχει τρεις σταυρούς, από τους οποίους ο ένας έχει τεθεί δίπλα στο όνομα υποψηφίου από τους αναφερόμενους στην παρ. 8, λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιποι δύο σταυροί προτίμησης που έχουν τεθεί δίπλα στο όνομα άλλων υποψηφίων.

Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από τρεις σταυρούς προτίμησης στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και προς τρεις υποψηφίους, είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Αν όμως περιέχει τέσσερις σταυρούς, από τους οποίους ο ένας έχει τεθεί δίπλα στο όνομα υποψηφίου από τους αναφερόμενους στην παρ. 8, λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιποι τρεις σταυρούς προτίμησης που έχουν τεθεί δίπλα στο όνομα άλλων υποψηφίων.

10. Δεν λαμβάνεται υπόψη σταυρός προτίμησης, εάν ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή διευθύνων τις εργασίες της δεν έχει μονογράψει στο ψηφοδέλτιο παραπλεύρως του σταυρού και δεν έχει αναγράψει στο ψηφοδέλτιο ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης, που σημειώθηκαν σ’ αυτό. Σ’ αυτήν την περίπτωση το ψηφοδέλτιο προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

Σελ. 152,462

Τεύχος 1319 Σελ. 44

11. Σε περίπτωση που οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται μέσα σε ένα έτος από τις προηγούμενες, δεν εφαρμόζονται για τις εκλογές αυτές οι περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτιμήσεως διατάξεις του π.δ. 265/1989, αλλά οι περί σειράς καταλήψεως εδρών διατάξεις (λίστα) του π.δ. 152/1985, που επαναφέρονται σε ισχύ και εφαρμόζονται κάθε φορά για την περίπτωση αυτήν.

Αλλοιώσεις του περιεχομένου των ψηφοδελτίων

΄Αρθρ. 66 (΄Αρθρο 66 π.δ. 92/1994).- 1. Ο εκλογέας δεν έχει το δικαίωμα να αλλοιώσει το περιεχόμενο του ψηφοδελτίου πέρα απ’ όσα επιτρέπονται σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα που κάθε φορά εφαρμόζεται. Κάθε αλλοίωση που γίνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής επάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

2. Λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία που οπωσδήποτε σημειώνονται σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου, επάγονται ακυρότητα, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας.

3. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με μολύβι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης ή με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης. Σταυρός προτίμησης που έχει σημειωθεί κατά παράβαση της παραγράφου αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη, με την επιφύλαξη της εφαρμογής και της προηγούμενης παραγράφου.

Λευκά ψηφοδέλτια

΄Αρθρ. 67 (΄Αρθρο 67 π.δ. 92/1994).- 1. Σε περίπτωση που σε κάποιο εκλογικό τμήμα προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ότι θα προκύψει, για οποιοδήποτε λόγο, έλλειψη έντυπων ψηφοδελτίων, η εφορευτική επιτροπή οφείλει να φροντίσει αμέσως να εφοδιαστεί με τον αναγκαίο αριθμό ψηφοδελτίων. Εάν ο εφοδιασμός δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρα, η εφορευτική επιτροπή οφείλει να συντάξει την ίδια στιγμή πρακτικό, στο οποίο να βεβαιώνει την έλλειψη έντυπων ψηφοδελτίων, το λόγο που, κατά την κρίση της, δημιουργήθηκε αυτή η έλλειψη, τον τρόπο που φρόντισε για ανεφοδιασμό με νέα έντυπα ψηφοδέλτια και τον λόγο για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε.

Μετά τη σύνταξη του πρακτικού αυτού επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η συνέχιση της ψηφοφορίας με λευκά ψηφοδέλτια.

2. Τα λευκά αυτά ψηφοδέλτια είναι από το ίδιο χαρτί, έχουν το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις με τα έντυπα και δεν πρέπει να έχει γραφτεί σ’ αυτά τίποτε με κανένα τρόπο.

3. Τα λευκά ψηφοδέλτια παραδίδονται από την εφορευτική επιτροπή, από ένα σε κάθε εκλογέα, αφού πρώτα τεθεί, προς το μέρος της μικρότερης πλευρά του, η σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, σημειωθεί δίπλα της η ημερομηνία της εκλογής και τεθεί, κάτω από την ημερομηνία, η μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου.

4. Ο εκλογέας αφού πάρει από την εφορευτική επιτροπή το σφραγισμένο και θεωρημένο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λευκό ψηφοδέλτιο και αφού αποχωρήσει στον ιδιαίτερο χώρο του εκλογικού τμήματος οφείλει να το συμπληρώσει με το χέρι του.

5. Στο λευκό ψηφοδέλτιο ο εκλογέας γράφει ο ίδιος, με μολύβι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης ή με μελάνι μαύρο ή γαλάζιας απόχρωσης, το όνομα του συνδυασμού ή το όνομα μεμονωμένου υποψηφίου της προτίμησής του ή το όνομα ενός ή περισσότερων υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού, οπότε το ψηφοδέλτιο υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού, στον οποίο ανήκουν οι υποψήφιοι αυτοί. ΄Όταν η προτίμηση του εκλογέα αφορά συνδυασμό κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, γράφεται το πλήρες όνομα του κόμματος ή του συνασπισμού ή τα αρχικά γράμματα του πλήρους ονόματος ή του συνασπισμού, εφ’ όσον δηλώθηκαν

και αυτά σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 37, ή και τα δύο, δηλαδή το πλήρες όνομα του κόμματος ή συνασπισμού και τα αρχικά γράμματά του. Ο υποψήφιος συνδυασμού, του οποίου το όνομα αναγράφεται στο λευκό ψηφοδέλτιο, θεωρείται ότι λαμβάνει σταυρό προτίμησης. Αν αναγραφούν τα ονόματα περισσοτέρων από ένα υποψηφίων, ο εκλογέας οφείλει να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός απ’ αυτούς. Στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και υπέρ δύο υποψηφίων, αν αναγραφούν τα ονόματα περισσοτέρων από δύο υποψηφίων, ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα ενός ή δύο από αυτούς αντιστοίχως. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης σε περισσότερα από ένα ή από δύο , αντιστοίχως, ονόματα, έχει εφαρμογή η παρ. 9 του άρθρ. 65. Στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του και υπέρ τριών υποψηφίων, αν αναγραφούν τα ονόματα περισσοτέρων από τρεις υποψηφίων, ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει σταυρό προτίμησης

δίπλα στο όνομα ενός ή δύο ή τριών απ’ αυτούς αντιστοίχως. Και στην περίπτωση αυτήν, αν σημειωθεί σταυρός προτίμησης σε περισσότερα από ένα ή δύο ή τρία, αντιστοίχως, ονόματα, έχει εφαρμογή η παρ. 9 του άρθρ. 65.

6. Για τα λευκά ψηφοδέλτια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 66.

Λευκό ψηφοδέλτιο με διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αμφίβολο το περιεχόμενό του, είναι άκυρο.

7. Κάθε λευκό ψηφοδέλτιο, που δεν έχει τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, την ημερομηνία της εκλογής κα τη μονογραφή του οικείου δικαστικού αντιπροσώπου, είναι άκυρο. Είναι επίσης άκυρο κάθε λευκό ψηφοδέλτιο, που χρησιμοποιήθηκε σε εκλογικό τμήμα, του οποίου η εφορευτική επιτροπή δεν έχει συντάξει πρακτικό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού.

8. ΄Οποιος εκλογέας, δεν μπορεί μόνος του να συμπληρώσει λευκό ψηφοδέλτιο, οφείλει να απευθυνθεί στο δικαστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να συνοδεύσει τον εκλογέα στον ιδιαίτερο χώρο του εκλογικού τμήματος και να τον βοηθήσει.

9. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οφείλει, δια μέσου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να εφοδιάζει τα εκλογικά τμήματα με ανάλογο αριθμό λευκών ψηφοδελτίων.

Εκλογικοί φάκελοι

΄Αρθρ.68 (΄Αρθρο 68 π.δ. 92/1994).- 1. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται ομοιόμορφα για ολόκληρο το Κράτος, με την φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από αδιάφανο χαρτί λευκής απόχρωσης κα στην εμπρόσθια πλευρά τους έχουν έντυπη επιγραφή ή άλλο γνώρισμα.

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης φροντίζει ν’ αποσταλούν έγκαιρα στους νομάρχες αρκετοί φάκελοι. Οι νομάρχες φροντίζουν για την έγκαιρη αποστολή των φακέλων στις κατά τόπους δημοτικές και κοινοτικές αρχές, οι οποίες εφοδιάζουν τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους, δια μέσου των εφορευτικών επιτροπών τους.

3. Εάν λείψουν τέτοιοι φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή, μετά από πιστοποίηση της έλλειψης, προμηθεύεται μόνη της ομοιόμορφους φακέλους.

(Μετά τη σελ. 152,462) Σελ.  152,463

Τεύχος 1319 Σελ. 45

4. Εκτός από την έντυπη επιγραφή ή γνώρισμα δεν αναγράφεται στο φάκελο τίποτ’ άλλο. Στίγματα, σημεία ή λέξεις, σημειωμένες στο φάκελο, εφόσον θα κριθούν σαν διακριτικά γνωρίσματα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που είναι μέσα στο φάκελο.

Ακυρότητα ψηφοδελτίων

‘Αρθρ.69 (΄Αρθρο 69 π.δ. 92/1994).- Εκτός από τη ακυρότητα των παρ. 3 του άρθρ. 63,1 και 2 του άρθρ. 66,6 και 7 του άρθρ. 67 και 4 του άρθρ. 68 το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή, εάν : α) εκτυπώθηκε σε χαρτί, που ολοφάνερα διαφέρει στο χρώμα απ’ αυτό που χορηγήθηκε από το Δημόσιο ή με τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά στο χρώμα απ’ αυτά που γενικά χρησιμοποιήθηκαν, β) έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν φανερά από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρ.63, γ) δεν είναι ακριβώς σύμφωνα με τους όρους των παρ. 2-6 του άρθρ. 65, δ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασμού, ε) χρησιμοποιηθεί σ’ εκλογικό τμήμα άλλης εκλογικής περιφέρειας και όχι αυτής, που αναγράφεται πάνω σ’ αυτό και στ) βρεθεί σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνο με τους όρους των άρθρ. 1 έως 3 του άρθρ. 68.

Άλλες διατάξεις για ψηφοδέλτια

΄Αρθρ.70 (΄Αρθρο 70 π.δ. 92/1994).- Κατά τα λοιπά, τα σχετικά με τα ψηφοδέλτια και το περιεχόμενο αυτών διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το εφαρμοστέο εκλογικό σύστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Ψηφοφορία

Παραλαβή καταστήματος και εκλογικών
ειδών από την εφορευτική επιτροπή

΄Αρθρ.71 (΄Αρθρο 71 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 30 Νομ. 2623/1998).- 1. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, μόλις φτάσει και το αργότερο την παραμονή της ημέρας που έχει οριστεί για ψηφοφορία, οφείλει να παραβρεθεί στον τόπο της ψηφοφορίας, για να παραλάβει από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της κοινότητας το εκλογικό υλικό που έστειλε ο Νομάρχης, να ελέγξει αν αυτό είναι πλήρες και σύγχρονα να ενημερωθεί σχετικά. Για την παραπέρα ασφαλή διαφύλαξη του υλικού ευθύνεται ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής.

Σελ.  152,464

Τεύχος 1319 Σελ. 46

2. Μία ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή το ορισθέν από αυτούς μέλος του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή δημοτικό ή κοινοτικό υπάλληλο το κατάστημα, την κάλπη, τα έπιπλα και σκεύη και λοιπά εκλογικά είδη.

Μετά απ’ αυτό η επιτροπή ορίζει το γραμματέα της για σύνταξη των πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρ. 56, και με παρουσία των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων των κομμάτων κ.λ.π. του άρθρ. 40, τακτοποιεί την αίθουσα ψηφοφορίας.

Σφράγιση της κάλπης

΄Αρθρ.72 (΄Αρθρο 72 π.δ. 92/1994).- Μετά την αποπεράτωση της εργασίας του προηγούμενου άρθρου ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από την επιτροπή και τους υποψήφιους ή τους αντιπροσώπους τους, εάν είναι άδεια και κατόπιν κλείνεται και σφραγίζεται από την επιτροπή. Και οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να βάζουν τις δικές τους σφραγίδες.

Πρακτικό παραλαβής

΄Αρθρ.73 (΄Αρθρο 73 π.δ. 92/1994).- Για τις ενέργειες που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρ. 71 – 72 συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από την επιτροπή και τους υποψηφίους ή αντιπροσώπους.

΄Εναρξη ψηφοφορίας

΄Αρθρ.74 (΄Αρθρο 74 π.δ. 92/1994).- Την ορισμένη από το πρόγραμμα ώρα ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και καλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν.

Προσέλευση ψηφοφόρων και αναγνώριση
της ταυτότητας αυτών

΄Αρθρ.75 (΄Αρθρο 75 π.δ. 92/1994).- 1. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους κα επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας-ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.

2. Η αναγνώριση των εκλογέων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνεται με βάση το εκλογικό τους βιβλιάριο και την αστυνομική τους ταυτότητα, που προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο χρήσιμο και κατάλληλο, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής, αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο στοιχείο. Αν πρόκειται για στρατιωτικούς και γι’ αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, η αναγνώριση αυτών γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο δηλωτικό αυτής, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής, ο εκλογέας γίνεται δεκτός για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, μόνον αν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση προς την εφορευτική επιτροπή, ότι δεν έχει αστυνομική ταυτότητα. Οι δηλώσεις αυτές, αφού κλειστούν μέσα σε ειδικό φάκελο, με φροντίδα και ευθύνη του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, τοποθετούνται μαζί με τα άλλα εκλογικά στοιχεία, μέσα στο σάκο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρ. 87. Σ’ αυτούς που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις του παρόντος , του Ποινικού Κώδικα ή άλλου ειδικού νόμου.

3. Σε κανένα δεν μπορεί να επιτρέψει η εφορευτική επιτροπή να ψηφίσει, εάν δεν προσκομίσει το εκλογικό του βιβλιάριο.

4. Εάν μετά τη βεβαίωση της ταυτότητας του εκλογέα και της εγγραφής του στον εκλογικό κατάλογο είναι ολοφάνερο πως αυτός είναι ανήλικος ή εάν είναι γνωστό ότι έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, η επιτροπή του επιτρέπει να ψηφίσει, αφού όμως του υπενθυμίσει τις ποινές που προβλέπει ο νόμος.

5. Οι εκλογείς της παρ. 1 του άρθρ. 27 προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα ατομικά χωρίς να είναι συντεταγμένοι και χωρίς οποιαδήποτε συνοδεία και ψηφίζον με βάση την εγγραφή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο του άρθρ. 27. Η αναγνώριση της ταυτότητας των εκλογέων αυτών γίνεται με βάση την αστυνομική ή στρατιωτική ή υπηρεσιακή τους ταυτότητα, σύμφωνα μ’ αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής προβαίνει στην διάτρηση των ταυτοτήτων, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Οι άνδρες της φρουράς του άρθρ. 47 ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρ. 27 οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο.

Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστικές καταστάσεις, που συντάσσονται και υπογράφονται από το διοικητή της μονάδας στην οποία υπάγονται, ο οποίος βεβαιώνει υπεύθυνα πάνω σ’ αυτές ότι αυτοί που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις είναι γραμμένοι στους παραπάνω εκλογικούς καταλόγους. Οι καταστάσεις αυτές στέλνονται απευθείας στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικούς τμήματος με τον επικεφαλής της φρουράς. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

7. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με πρακτικό ότι, αυτοί που ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην φρουρά του.

8. Το στρατιωτικό προσωπικό, που πέραν από τις φρουρές των εκλογικών τμημάτων διατίθενται για τις ανάγκες των εκλογών, όπως οι στρατιωτικοί επόπτες και οι βοηθοί τους, καθώς και οι αξιωματικοί και οπλίτες μετακινούμενων στρατιωτικών τμημάτων για υπηρεσιακούς λόγους, ψηφίζουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και με τον τρόπο που ορίζονται στην παρ. 6, σε εκλογικό τμήμα του δήμου ή της κοινότητας, όπου εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία, τους συνδυασμούς και υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται το εκλογικό αυτό τμήμα. Για την ψηφοφορία των παραπάνω εκλογέων γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και τα στοιχεία τους αναγράφονται ιδιαίτερα στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

9. ΄Ελληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοίο με ελληνική σημαία και κατά την ημέρα των εθνικών εκλογών ή εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου ή κοινότητας διαφορετικής απ’ αυτήν στης οποίας τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένοι, ψηφίζουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου αυτού.

(Μετά τη σελ. 152,464) Σελ.  152,4641

Τεύχος 1319 Σελ. 47

Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστικές καταστάσεις, όπως στην παρ. 6 του άρθρου αυτού, που συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρετούν και θεωρούνται, για το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου και το αληθές του περιεχομένου τους, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου ή της κοινότητας που ναυλοχεί το πλοίο. Οι καταστάσεις αυτές παραδίδονται απευθείας στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος με τον πλοίαρχο ή αξιωματικό του πλοίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού. Οι σχετικές με το θέμα λεπτομέρειες και οδηγίες ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

10. Οι ΄Ελληνες ναυτικοί γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου η κοινότητας του ελληνικού κράτους, οι οποίοι υπηρετούν σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες και κατά την ημέρα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου ή κοινότητας διάφορου αυτού στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, ψηφίζουν κατά τις πιο πάνω εκλογές χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρ. 27, αλλά με βάση το εκλογικό τους βιβλιάριο και το ναυτικό τους φυλλάδιο. Οι πιο πάνω εκλογείς ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου ή της κοινότητας του λιμένος που βρίσκεται το πλοίο, τα οποία καθορίζονται από τον οικείο νομάρχη. Για τους εκλογείς αυτούς γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Οι σχετικές με το θέμα λεπτομέρειες και οδηγίες ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Τρόπος ψηφοφορίας

΄Αρθρ.76 (΄Αρθρο 76 π.δ. 92/1994).- 1. Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και ολόκληρη σειρά από έντυπα ψηφοδέλτια. Πάντως η έλλειψη μονογραφής της δικαστικής αρχής, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

2. Μετά ο εκλογέας οφείλει να αποσυρθεί στον ξεχωριστό χώρο με τρόπο να μην τον βλέπουν και εκεί κλείνει μυστικά το ψηφοδέλτιο της εκλογής του μέσα στο φάκελο, που του έχει παραδοθεί. Στη συνέχεια κολλάει το φάκελο, επιστρέφει και το δείχνει στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και στους άλλους που παρίστανται, ώστε να

βεβαιωθεί ότι κρατάει ένα μόνο φάκελο με τη σφραγίδα της επιτροπής κα ύστερα το ρίχνει με το χέρι του στην κάλπη.

3. Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.

4. Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη:

α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο, όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου αυτού.

5. Οι εκλογείς της παρ. 1 του άρθρ. 27 ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους.

6. Στο εκλογικό βιβλιάριο του εκλογέα που ψήφισε, καταχωρίζεται από την εφορευτική επιτροπή βεβαίωση ότι ο εκλογέας ψήφισε. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της. Στους εκλογείς της παρ. 1 του άρθρ. 27, στους άνδρες της φρουράς του εκλογικού τμήματος, καθώς και στους στρατιωτικούς της παρ. 8 του άρθρ. 75, που ψήφισαν σ’ αυτό, χορηγείται από την εφορευτική επιτροπή βεβαίωση ότι ψήφισαν.

Πρωτόκολλο ψηφοφορίας

΄Αρθρ.77 (΄Αρθρο 77 π.δ. 92/1994).- Για την ψηφοφορία τηρείται από την εφορευτική επιτροπή πρωτόκολλο αριθμημένο και μονογραφημένο από τη διοικητική αρχή, στο οποίο γράφονται οι εκλογείς που ψηφίζουν και ο αριθμός του εκλογικού καταλόγου, όπου είναι γραμμένος κάθε εκλογέας. ΄Όταν τελειώσει η ψηφοφορία κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους ή τους αναπληρωτές τους και τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας

΄Αρθρ.78 (΄Αρθρο 78 π.δ. 92/1994).- 1. Κάθε εκλογέας ή υποψήφιος ή αντιπρόσωπός τους έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην εφορευτική επιτροπή ενστάσεις, για παραβάσεις του νόμου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα. Οι ενστάσεις είναι γραπτές και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο βιβλίο των πρακτικών.

(Μετά τη σελ. 152,4641) Σελ.  152,465

Τεύχος 1319 Σελ. 49

2. Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης δεν διακόπτει την ψηφοφορία.

3. Για τις ενστάσεις και κάθε άλλο ζήτημα, που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εκλογής, αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή αιτιολογημένα, είτε αμέσως όταν τελειώσει η ψηφοφορία και τις αποφάσεις της τις καταχωρεί στα πρακτικά.

4. Ειδικά για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, ο δικαστικός αντιπρόσωπος, οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να διατυπώσουν ένσταση. Για την ένσταση αυτής της παραγράφου αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή, αφού ακούσει τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Φύλαξη εκλογικών καταστημάτων –
Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία

΄Αρθρ.79 (΄Αρθρο 79 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 33 Νομ.2623/1998).- 1. Η φύλαξη του χώρου των εκλογικών καταστημάτων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και ενεργείται είτε με τη διάθεση φρουράς κατά εκλογικό τμήμα είτε με την επιτήρηση κατά ευρύτερες μονάδες στέγασης των εκλογικών τμημάτων.

Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω απ’ αυτόν ανήκει στην εφορευτική επιτροπή, με επιτηρητή τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Για το έργο της αυτό υπάγεται αμέσως σε αυτή και εκτελεί τις εντολές της η δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ταχθεί για το σκοπό αυτόν.

2. Εάν η εφορευτική επιτροπή ή κάποια μέλη της, ενώ διαρκεί η ψηφοφορία, γίνουν ένοχοι για αξιόποινη πράξη ή παράβαση του εκλογικού νόμου, ο αρμόδιος ανακριτικός υπάλληλος συντάσσει αμέσως έκθεση για την πράξη αυτή και μεριμνά για την καταδίωξη του υπαίτιου αμέσως μόλις αποπερατωθεί η εκλογή.

Απαγορεύσεις

΄Αρθρ.80 (΄Αρθρο 80 π.δ.92/1998, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ.5 παρ 34 Νομ.2623/1998).- 1. Απαγορεύεται η παρουσία κάθε ένοπλης δύναμης στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω απ’ αυτόν.

2. Στην πόλη ή το χωριό, την ημέρα διενέργειας των εκλογών, η στρατιωτική δύναμη παραμένει μέσα στους στρατώνες όλο το διάστημα της ψηφοφορίας. Αν υπάρξει σοβαρή διαταραχή της ψηφοφορίας και η επιτροπή δεν μπορεί να επαναφέρει την τάξη, μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη  συνδρομή   ένοπλης   δύναμης, η   οποία   μόλις

Σελ.  152,466

Τεύχος 1319 Σελ. 50

αποκατασταθεί η τάξη φεύγει αμέσως από τον τόπο ψηφοφορίας. Για όλα αυτά γίνεται μνεία στα πρακτικά.

3. Απαγορεύεται να πλησιάζει στον τόπο της ψηφοφορίας ή γύρω του οποιοσδήποτε εκλογέας ή πολίτης ή αξιωματικός που φέρει όπλο ή οποιοδήποτε όργανο κατάλληλο για επίθεση.

4. Απαγορεύεται η είσοδος στο κατάστημα της ψηφοφορίας οποιουδήποτε δεν εκπληρώνει καθήκοντα σύμφωνα με το διάταγμα αυτό ή δεν καλείται να ψηφίσει.

Παρουσία υποψηφίων και αντιπροσώπων τους

΄Αρθρ.81 (΄Αρθρο 81 π.δ. 92/1994).-1. Οι υποψήφιοι ή, όταν λείπουν, οι αντιπρόσωποί τους, ή, όταν λείπουν και αυτοί, οι αναπληρωτές τους, έχουν το δικαίωμα να παραβρίσκονται στην ψηφοφορία, να προτείνουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να βάζουν τη σφραγίδα τους στην κάλπη, να παραβρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από το νόμο.

2. Η απουσία μερικών υποψηφίων ή και όλων των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες.

3. Οι υποψήφιοι μπορούν να ψηφίσουν στο τμήμα που βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Διαλογή των ψήφων
Αποπεράτωση της ψηφοφορίας

΄Αρθρ.82 (΄Αρθρο 82 π.δ.92/1994).- 1. ΄Οταν περάσει η ορισμένη από το πρόγραμμα ώρα για τη λήξη της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή μπορεί να την παρατείνει το πολύ δύο ώρες, μόνον εφόσον διαπιστώνεται η παρουσία εκλογέων, που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Εάν η ψηφοφορία διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο, αυτή παρατείνεται, με συμφωνία και του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος που κράτησαν οι διακοπές. Κατά παρέκκλιση και σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, απολύτως δικαιολογημένες η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία και πέρα από τις δύο ώρες, καθώς και πέρα από το χρόνο της διακοπής, μέχρι  να εξαντληθεί ο αριθμός των παρόντων εκλογέων.

2. ΄Όταν λήξει η ψηφοφορία, κηρύσσεται η αποπεράτωσή της και κλείνονται οι πόρτες του καταστήματος μετά συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο ολικός αριθμός των γραμμένων στον εκλογικό εκλογέων, ο αριθμός αυτών που ψήφισαν, η ώρα της περάτωσης της ψηφοφορίας, καθώς που ψήφισαν, η ώρα της περάτωσης της ψηφοφορίας, καθώς και ο λόγος της τυχόν συνέχισης αυτής πέρα από την ορισμένη.

3. Στο πρακτικό πιστοποιείται ότι οι σφραγίδες της κάλπης, βρέθηκαν άθικτες τη στιγμή του ανοίγματος αυτής.

΄Ανοιγμα κάλπης – Αρίθμηση φακέλων

΄Αρθρ.83 (΄Αρθρο 83 π.δ. 92/1994).- 1. Κατόπιν ο πρόεδρος της επιτροπής ή αυτός που διευθύνει τα έργα της, ορίζει τα καθήκοντα κάθε μέλους και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, με την παρουσία των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Ανοίγεται η κάλπη και αριθμούνται οι φάκελοι πρώτα χωρίς να ανοιχτούν. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται ολογράφως στο βιβλίο των πρακτικών.

3. Αν από την αρίθμηση προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφοφόρων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η αρίθμηση.

4, Εάν και πάλι προκύψει διαφορά, πετιούνται οι φάκελοι εκείνοι που δεν έχουν τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. ΄Όταν ο αριθμός των ασφράγιστων ξεπερνάει τον αριθμό των φακέλων που πλεονάζουν, τότε αφαιρούνται στην τύχη και πετιούνται τόσοι φάκελοι ασφράγιστοι όσοι είναι οι πλεονάζοντες.

5. Εάν και πάλι ύστερα από το πέταγμα των ασφράγιστων φακέλων υπάρχουν πλεονάζοντες, τότε όλοι οι σφραγισμένοι φάκελοι ξαναρίχνονται στην κάλπη και αφαιρούνται στην τύχη όσοι είναι και οι πλεονάζοντες. Οι φάκελοι που έτσι αφαιρούνται, ανοίγονται και σημειώνεται στο βιβλίο πρακτικών το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, που βρίσκονται μέσα σ’ αυτούς τα οποία όμως δεν υπολογίζονται στη διαλογή.

6. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει σε κάθε περίπτωση να διατυπώνει στα πρακτικά τη γνώμη της για την αιτία της ύπαρξης πλεοναζόντων φακέλων.

Διαλογή ψήφων

΄Αρθρ.84 (΄Αρθρο 84 π.δ. 92/1994).- 1. Μετά τα παραπάνω η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων με τον εξής τρόπο:

α) Ο Πρόεδρος της επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της παίρνει από την κάλπη ένα – ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβώσει το έγκυρο του ψηφοδελτίου , το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους παριστάμενους το ζητήσει (μέλη της εφορευτικής επιτροπής, υποψηφίους ή αντιπροσώπους τους), διαβάζει το περιεχόμενό του έτσι ώστε να τον ακούνε όλοι.

β) κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της, ο οποίος θέτει τη μονογραφή του και δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης που υπάρχει στο ψηφοδέλτιο. Ακολούθως, συμπληρώνει ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης του ψηφοδελτίου

γ) στη συνέχεια σημειώνεται ο αριθμός του ψηφοδελτίου σε ειδικούς πίνακες, από τους οποίους ο ένας τηρείται για τους συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμών και για τους μεμονωμένους υποψηφίους και ο άλλος για τους υποψηφίους των συνδυασμών.

Στον πρώτο από τους πίνακες αυτούς ο αριθμός του ψηφοδελτίου αναγράφεται απέναντι από το όνομα του συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου που ψηφίζεται και στο δεύτερο πίνακα απέναντι από το όνομα του υποψηφίου υπέρ του οποίου υπάρχει έγκυρος σταυρός προτίμησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 7 και 9 του άρθρ. 65.

2. Αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της, τηλεγραφεί ή ανακοινώνει εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο αμέσως και χωρίς καμιά καθυστέρηση στο νομάρχη της περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένοι στο εκλογικό τμήμα.

β) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν.

γ) Τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα.

δ) Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων.

ε) Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και

στ) Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος.

Στη συνέχεια γίνεται διαλογή των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού και μόλις τελειώσει η διαλογή αυτή το αποτέλεσμά της ανακοινώνεται στο νομάρχη.

(Μετά τη σελ. 152,466) σελ.  152,467

Τεύχος 1319 Σελ. 51

3. Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της προηγούμενης παραγράφου, τίθενται στη διάθεση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής ή αυτού που διευθύνει τα έργα της, όλα γενικά τα κατώτατα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην περιφέρεια του εκλογικού τμήματος και στην ανάγκη και πολίτες, που είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν αμέσως την εντολή που τους δόθηκε. Οποιαδήποτε παράλειψη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, ή εκείνου που διευθύνει τα έργα της ή των δημόσιων οργάνων ή των πολιτών τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρ.109.

Διακοπή της διαλογής

΄Αρθρ. 85 (΄Αρθρο 85 π.δ. 92/1994).- 1. Η διαλογή γίνεται συνέχεια. Μπορεί να διακοπεί μόνο από κούραση αυτών που ασχολούνται με τη διαλογή, οπότε ο δικαστικός αντιπρόσωπος και η εφορευτική επιτροπή παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για να μην γίνουν νοθείες.

2. Σε περίπτωση που θα διακοπεί η διαλογή τη νύχτα και για μικρότερη σχετικά διάρκεια, οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται στην κάλπη, που κλείνεται και σφραγίζεται από την εφορευτική επιτροπή. Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να βάλουν τις σφραγίδες τους. Επίσης κλείνεται και το άνοιγμα από το οποίο ρίχνονται στην κάλπη τα ψηφοδέλτια. Το άνοιγμα αυτό καλύπτεται με ταινία που απλώνεται σε όλο του το μήκος. Στις δύο άκρες η ταινία σφραγίζεται με τις ίδιες σφραγίζεται με τις ίδιες σφραγίδες. Γι΄ αυτό συντάσσεται πράξη στο βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, το δικαστικό αντιπρόσωπο και τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους. ΄Επειτα η επιτροπή οφείλει να κλείσει το κατάστημα της ψηφοφορίας, σφραγίζοντας τις πόρτες και τα παράθυρα αυτού και να το παραδώσει στη στρατιωτική δύναμη για εξωτερική φύλαξη με την ευθύνη του δικαστικού αντιπροσώπου, της εφορευτικής επιτροπής και του επικεφαλής της φρουράς.

3. ΄Όταν αρχίσει πάλι η διαλογή, συντάσσεται για την επανάληψη νέα πράξη, που υπογράφεται όπως παραπάνω. Στην πράξη βεβαιώνεται ότι η κάλπη ήταν απαραβίαστη και οι σφραγίδες απείραχτες.

Πέρας διαλογής

΄Αρθρ.86 (΄ Αρθρο 86 π.δ. 92/1994).- 1. Μετά τον τερματισμό της διαλογής, κλείνονται οι πίνακες διαλογής που προβλέπονται στο άρθρ. 84 παρ. 1 περ. γ’, με πράξη που γράφεται στους πίνακες αυτούς και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους. Στην πράξη που συντάσσεται στον πίνακα των συνδυασμών και των

Σελ. 152,468

Τεύχος 1319 Σελ. 52

μεμονωμένων υποψηφίων αναφέρεται το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και μεμονωμένος υποψήφιος και στην πράξη που συντάσσεται στον πίνακα των υποψηφίων των συνδυασμών το άθροισμα των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος.

2. Αμέσως κατόπιν η εφορευτική επιτροπή συντάσσει άλλη πράξη στο βιβλίο πρακτικών της εκλογής, που την υπογράφουν όλοι οι προηγούμενοι. Στην πράξη αναφέρονται: α) η ημέρα και η ώρα του πέρατος της διαλογής, β) ο ολικός αριθμός των γραμμένων στο τμήμα εκλογέων, γ) ο ολικός αριθμός των εκλογέων που ψήφισαν, δ) ο ολικός αριθμός των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη, ε) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα, στ) ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων, ζ) ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων, η) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα, αλλά κηρύχτηκαν έγκυρα, θ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων (περιλαμβανομένων και αυτών της περίπτωσης ή που κηρύχτηκαν έγκυρα, τα οποία πήρε κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος και ι) κάθε άλλο στοιχείο προβλεπόμενο από το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού. Η πράξη αυτή διαβάζεται δημόσια και αντίγραφό της διαβιβάζεται αμέσως στο νομάρχη και στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα.

3. Μετά το πέρας της διαλογής η εφορευτική επιτροπή παραδίνει στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας την κάλπη αφού κλείσει μέσα σ’ αυτήν όσα τυχόν εκλογικά είδη περίσσεψαν. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να τα φυλάξουν.

Διαβίβαση αποτελεσμάτων στο Πρωτοδικείο

΄Αρθρ. 87 (΄Αρθρο 87 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 35 Νομ. 2623/1998).- 1. Η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη, αμέσως μετά τον τερματισμό της διαλογής, να κλείσει ασφαλώς μέσα σε σάκο τα βιβλία και όλα τα άλλα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα δέματα των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, με τη σειρά που αριθμήθηκαν και να σφραγίσει το σάκο. Στο σάκο έχουν το δικαίωμα να βάλουν τη σφραγίδα τους οι αντιπρόσωποι των κομμάτων.

Το σάκο παραλαμβάνει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, τον μεταφέρει ο ίδιος και τον παραδίνει στον πρόεδρο του πρωτοδικείου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 αυτού του άρθρου. Εφόσον η μετάβαση στην έδρα αυτού του πρωτοδικείου είναι δύσκολη ή δαπανηρή, παραδίνει το σάκο στον πρόεδρο του πλησιέστερου πρωτοδικείου, ο οποίος οφείλει να τον στείλει αμέσως με το ασφαλέστερο μέσο στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου.

2. Αν χαθεί ο σάκος της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο πρωτοδικείο, αφού διαπιστώσει την απώλεια με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που εκδίδεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάζει να προσκομιστεί με το αντίγραφο της πράξης της εφορευτικής επιτροπής που διαβιβάστηκε στο νομάρχη ή το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, σύμφωνα με το εδ. β’ της παρ. 2 του άθρ. 86.

Με βάση το αντίγραφο αυτό γίνεται η συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το επόμενο άρθφ. 88.

3. Αρμόδιο Δικαστήριο για τις ενέργειες, που ορίζονται στα άρθρ. 27, 30, 32, 33, 36, 39, 93 παρ. 1 και την παρ. 1 του άρθρου αυτού, είναι το πρωτοδικείο, που εδρεύει στην πρωτεύουσα του νομού.

4. Για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ και Β’ Αθηνών και την εκλογική περιφέρεια του νομού Αττικής, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών. Για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ και Β’ Πειραιώς αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Πειραιώς και για τις εκλογικές περιφέρειες Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

5. Αρμόδιο πρωτοδικείο για την εκλογική περιφέρεια του νομού Λασιθίου ορίζεται το πρωτοδικείο, που εδρεύει στην Νεάπολη του νομού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Κατανομή εδρών – Ελάχιστο ποσοστό εγκύρων
Ψηφοδελτίων για την απόκτηση έδρας –
Εξομάλυνση αντιστοιχίας ψήφων και εδρών
Πρώτη κατανομή εδρών

΄Αρθρ.88 (΄Αρθρο 88 π.δ. 92/1994) .-1. Από την επόμενη ημέρα της ψηφοφορίας αρχίζει από το αρμόδιο πρωτοδικείο η συγκέντρωση και η κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής, σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

2. Το πρωτοδικείο, μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα όλων των εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας, περιοριζόμενο σε αρίθμηση των ψήφων, συντάσσει τον από την παρ. 7 προβλεπόμενο πίνακα αποτελεσμάτων, για χρήση της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία ενεργεί όλες τις κατανομές των εδρών.

3. Οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψήφίων αυτής, ανάλογα με την εκλογική δύναμη καθενός συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.

4. Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων της εκλογικής περιφέρειας με τον αριθμό των εδρών , αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, δηλαδή το σύνολο των υπέρ αυτού έγκυρων ψηφοδελτίων στην περιφέρεια και λαμβάνει κάθε συνδυασμός τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται

στην εκλογική του δύναμη. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε ψήφους ίσους ή περισσότερους από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα. Αν οι έδρες, που σύμφωνα με τα προηγούμενα παραχωρούνται, είναι περισσότερες από τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας, η έδρα που πλεονάζει αφαιρείται από τον συνδυασμό στον οποίο έχει απομείνει το μικρότερο σχετικά υπόλοιπο εκλογικής δύναμης. Αν σε δύο ή και περισσότερους συνδυασμούς ή μεμονωμένο υποψήφιο έχουν απομείνει ίσα υπόλοιπα εκλογικής δύναμης ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από την Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση και η έδρα  που πλεονάζει αφαιρείται από το συνδυασμό, που το όνομά του βγήκε από την κληρωτίδα. Σε εκλογική περιφέρεια που εκλέγει ένα μόνο βουλευτή η έδρα παραχωρείται στο συνδυασμό ή στο μεμονωμένο υποψήφιο που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται από την Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση μεταξύ των συνδυασμών που ισοψήφισαν και η έδρα παραχωρείται σ’ αυτόν που ευνοήθηκε από τον κλήρο.

5. Οι έδρες που παραχωρούνται σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους σε κάθε συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους αυτού κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης καθενός. Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφίσουν και οι έδρες που παραχωρούνται είναι λιγότερες από τους υποψηφίους αυτούς, ενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών από το πρωτοδικείο σε δημόσια συνεδρίαση και ανακηρύσσονται βουλευτές εκείνοι που ευνοήθηκαν από τον κλήρο.

6. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες όσοι οι υποψήφιοί του.

(Μετά τη σελ. 152,468) Σελ.  152,469

Τεύχος 1319 Σελ. 53

7. Το πρωτοδικείο (σε συμβούλιο) συντάσσει, για κάθε εκλογική περιφέρεια, που είναι αρμόδιο, πίνακα των αποτελεσμάτων αυτής, που περιέχει: α) τον αριθμό των γραμμένων εκλογέων στην εκλογική περιφέρεια, β) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν σ’ αυτή, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων, στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε μεμονωμένου υποψηφίου, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που δόθηκαν στον καθένα απ’ αυτούς στην εκλογική περιφέρεια. Στον πίνακα προτάσσονται οι συνδυασμοί των αυτοτελών κομμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρ. 37 παρ. 1, με τη

σειρά της εκλογικής τους δύναμης και ακολουθούν οι συνδυασμοί των συνασπισμένων κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων και ι μεμονωμένοι υποψήφιοι. Κάτω από τον πίνακα συντάσσεται πράξη στην οποία αναγράφονται ολογράφως τα πιο πάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα.

8. ΄Όταν καταρτίζεται ο πίνακας, είναι δυνατό να είναι παρόντες από ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.

9. Επικυρωμένο αντίγραφο του πιο πάνω πίνακα, που καταρτίζεται μέσα στο συντομότερο χρόνο, στέλνεται αμέσως από τον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

10. Κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων ή ανεξάρτητος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την επικράτεια τα κόμματα, οι συνασπισμοί , οι ανεξάρτητοι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, δε δικαιούνται βουλευτική έδρα σε καμία εκλογική περιφέρεια από οποιαδήποτε κατανομή ούτε από την κατά τις επόμενες παραγράφους προβλεπόμενη εξομάλυνση.

11. Κόμμα ή συνασπισμός, που δικαιούται να εκλέξει βουλευτή, σε καμιά περίπτωση δε λαμβάνει λιγότερες από το 70% των εδρών που αντιστοιχούν στο ποσοστό των ψήφων του στην επικράτεια, πολλαπλασιαζόμενο επί 300. Το κλάσμα παραλείπεται.

Εφ’ όσον υπάρξουν κόμματα ή συνασπισμοί που υστερούν, τότε αυτά λαμβάνουν τόσες έδρες, επί πλέον, όσες απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου. Οι έδρες αυτές αφαιρούνται από τα αμέσως κατά σειρά προηγούμενα σε αυτών, σε έδρες, κόμματα ή συνασπισμούς.

Σελ.  152,470

Τεύχος 1319 Σελ. 54

12. Οι πρόσθετες έδρες δίδονται στους δικαιούχους, αρχίζοντας από τους μικρότερους, σε συνολικό ποσοστό ψήφων επικρατείας.

Κόμμα ή συνασπισμός, που δικαιούται έδρες, τις λαμβάνει από το αμέσως προηγούμενο αυτού, που προσφέρει έδρες και κατά σειρά από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, μέχρι ικανοποιήσεως του δικαιώματός του. Τις έδρες αυτές λαμβάνει στις εκλογικές περιφέρειες που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο, μετά την πρώτη κατανομή, αριθμό ψήφων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν πήρε έδρα κατά την δεύτερη κατανομή στην ελάσσονα αυτήν εκλογική περιφέρεια. Στην περίπτωση που είχε λάβει έδρα κατά την δεύτερη κατανομή, την πρόσθετη έδρα λαμβάνει στην αμέσως επόμενη ελάσσονα εκλογική περιφέρεια που έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Από την αυτή εκλογική περιφέρεια δεν διατίθεται έδρα και σε άλλο δικαιούχο κόμμα ή συνασπισμό, αλλά εφαρμόζεται ανάλογα το προηγούμενο εδάφιο.

13. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρ. 91 του παρόντος απόφασή της, μετά την κατά τις προηγούμενες παρ. 11 και 12 εξομάλυνσης της αντιστοιχίας ψήφων και εδρών.

Δεύτερη κατανομή εδρών

΄Αρθρ. 89 (΄Αρθρο 89 π.δ. 92/1994).- 1. Αν, μετά την κατανομή των εδρών που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου σε κάθε εκλογική περιφέρεια, παραμείνανε αδιάθετες έδρες, ( σ’ αυτές περιλαμβάνονται κι αυτές που δεν έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου), ενεργείται κατανομή των αδιάθετων εδρών κατά μείζονες εκλογικές περιφέρειες σύμφωνα μ’ αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους .

2. ΄Ολη η επικράτεια διαιρείται στις παρακάτω δέκα τρεις μείζονες εκλογικές περιφέρεις :

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) ΄Εβρου, β) Ροδόπης, γ) Ξάνθης, δ) Δράμας και ε) Καβάλας.

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες α) Α’ Θεσσαλονίκης και Β’ Θεσσαλονίκης και τις περιφέρειες των νομών α) Σερρών, β) Χαλκιδικής, γ) Κιλκίς, δ) Πέλλας, ε) Ημαθίας και στ) Πιερίας.

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Φλώρινας, β) Κοζάνης, γ) Καστοριάς και δ) Γρεβενών.

4. Περιφέρεια Ηπείρου, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Ιωαννίνων, β) Άρτας, γ) Θεσπρωτίας και δ) Πρέβεζας.

5. Περιφέρεια Θεσσαλίας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Λάρισας, β) Μαγνησίας, γ) Τρικάλων και δ) Καρδίτσας.

6. Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Κέρκυρας, β) Λευκάδας, γ) Κεφαλληνίας και δ) Ζακύνθου.

7. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Αιτωλοακαρνανίας, β) Αχαϊας και γ) Ηλείας.

8. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Φθιώτιδας, β)Ευρυτανίας, γ) Φωκίδας, δ) Βοιωτίας και ε) Ευβοίας.

9. Περιφέρεια Αττικής, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες α) Α’ Αθηνών, β) Β’ Αθηνών, γ) Α’ Πειραιώς, δ) Β’ Πειραιώς και ε) του νομού Αττικής.

10. Περιφέρεια Πελοποννήσου, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Κορινθίας, β) Αργολίδας, γ) Αρκαδίας, δ) Μεσσηνίας και ε) Λακωνίας.

11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών, α) Λέσβου, β) Χίου και γ) Σάμου.

12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Κυκλάδων και β) Δωδεκανήσου και

13. Περιφέρεια Κρήτης, που περιλαμβάνει τις εκλογικές περιφέρειες των νομών α) Χανίων, β) Ρεθύμνης, γ) Ηρακλείου και δ) Λασιθίου.

3. Οι αδιάθετες έδρες, σύμφωνα με την παρ. 1, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, κατανέμονται μεταξύ όλων των κομμάτων και των συνασπισμών κατά την αναλογία της εκλογικής τους δύναμης στην οικεία μείζονα περιφέρεια. Για το σκοπό αυτό αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στη μείζονα περιφέρεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί και το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών της οικείας μείζονος περιφέρειας.

Το πηλίκο από τη διαίρεση, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο στη μείζονα περιφέρεια και λαμβάνει κάθε κόμμα ή συνασπισμός από την κατανομή αυτή τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική δύναμη στη μείζονα περιφέρεια.

4. Οι έδρες που προσκυρώθηκαν, σύμφωνα με τη παρ. 3, σε καθένα από τα κόμματα ή συνασπισμούς κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών τους στη μείζονα περιφέρεια ως εξής:

Σε κάθε εκλογική περιφέρεια αθροίζονται οι εκλογικές δυνάμεις των συνδυασμών όλων των κομμάτων και των συνασπισμών και το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών στην εκλογική αυτή περιφέρεια. Το πηλίκο, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη καθενός συνδυασμού χωριστά και λαμβάνει καθένας τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη.

Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες από την πιο πάνω κατανομή, παραχωρούνται ανά μία στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο κατά σειρά αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης από την παραχώρηση εδρών που έγινε, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Σε περιφέρειες που εκλέγουν δύο βουλευτές, η έδρα που τυχόν έχει παραμείνει αδιάθετη από τη πρώτη κατανομή, περιέχεται οριστικά, στο συνδυασμό που πέτυχε από την πρώτη κατανομή τη μία έδρα, εφόσον, αυτός συνυπολογιζόμενης αυτής με την αδιάθετη έδρα , παρουσιάζει μέσο όρο ψηφοδελτίων ανά εκλεγόμενο βουλευτή μεγαλύτερο του αριθμού των ψηφοδελτίων καθενός από τους άλλους συνδυασμούς, που μετέχουν στη δεύτερη κατανομή της ίδιας εκλογικής περιφέρειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει εφαρμογή η παρ. 5 του άρθρου αυτού.

5. Αν με την παραπάνω κατά συνδυασμούς κατανομή, περιέρχονται σε κάποιο κόμμα ή συνασπισμό, περισσότερες από τις έδρες που προσκυρώθηκαν σ’ αυτά, σύμφωνα με την παρ. 3, οι έδρες που μ’ αυτό τον τρόπο πλεονάζουν , αφαιρούνται ανά μία, κατά σειρά από τους συνδυασμούς κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έλαβαν έδρα κατά τη Β’ κατανομή, οι οποίοι παρουσιάζουν το μικρότερο μέσο όρο κατά βουλευτή. Δηλαδή το μικρότερο πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού σύμφωνα με το ανωτέρω, με τον αριθμό των εδρών που περιήλθαν σ’ αυτόν από την α’ και β’ κατανομή. Κάθε έδρα που αφαιρείται, περιέχεται στο συνδυασμό του κόμματος ή συνασπισμού από τον οποίο λείπει στην ίδια εκλογική περιφέρεια.

Αν είναι δύο τα κόμματα ή συνασπισμοί από τα οποία λείπουν έδρες ή σε δύο κόμματα ή συνασπισμούς πλεονάζουν έδρες , κάθε έδρα που αφαιρείται, σύμφωνα με την παραπάνω σειρά, περιέρχεται στο συνδυασμό στην ίδια εκλογική περιφέρεια, του κόμματος ή συνασπισμού που δικαιούται έδρα, του οποίου συνδυασμού ή εκλογική δύναμη, αν αφαιρεθεί με τον αριθμό των εδρών από τις δύο κατανομές (πρώτη και δεύτερη) που περιήλθαν στο συνδυασμό αυτό, παρουσιάζει το μεγαλύτερο πηλίκο.

(Μετά τη σελ. 152,470) Σελ.  152,471

Τεύχος 1319 Σελ. 55

Δε θεωρούνται ότι πλεονάζουν και δεν αφαιρούνται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής οι έδρες που παραχωρήθηκαν με βάση το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον υπάρχουν έδρες που παραχωρήθηκαν με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου.

6. Αν, σε κάποια εκλογική περιφέρεια δε ανακηρύχτηκε συνδυασμός, κάποιου από τα κόμματα ή συνασπισμούς ή ανακηρύχτηκε, αλλά περιλαμβάνει ελαττωμένο αριθμό υποψηφίων, που όλοι πήραν έδρα κατά την πρώτη κατανομή, όλες οι αδιάθετες έδρες της εκλογικής αυτής περιφέρειας παραχωρούνται στους συνδυασμούς των υπόλοιπων κομμάτων και συνασπισμών.

7. Οι διατάξεις της παρ. 6 εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι κάποιου ή και όλων των συνδυασμών των κομμάτων ή συνασπισμών που δεν έλαβαν έδρα κατά την πρώτη κατανομή, είναι λιγότεροι από τις έδρες που έχουν παραχωρηθεί στους συνδυασμούς αυτούς από τη δεύτερη κατανομή.

8. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας κομμάτων και συνασπισμών ή των συνδυασμών αυτών κατά την προσκύρωση ή παραχώρηση εδρών( εφόσον οι διαθέσιμες έδρες είναι λιγότερες απ’ αυτούς που ισοψήφισαν ), γίνεται κλήρωση από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή και θεωρούνται ότι ευνοήθηκαν από τον κλήρο αυτοί που βγήκαν από την κληρωτίδα.

9. Οι έδρες που παραχωρούνται σε κάθε συνδυασμό, σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, καταλαμβάνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρ. 88.

Τρίτη κατανομή

΄Αρθρ.90 ( ΄Αρθρο 90 π.δ. 92/1994).- 1. Αν, μετά τη δεύτερη κατανομή των εδρών, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, παραμείνουν αδιάθετες έδρες, ενεργείται τρίτη κατανομή από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα μ’ αυτά που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.

2. Οι αδιάθετες έδρες της προηγούμενης παραγράφου σε κάθε ελάσσονα περιφέρεια περιέρχονται στο αυτοτελές κόμμα που προηγείται των λοιπών αυτοτελών κομμάτων στην εκλογική αυτή περιφέρεια και σ’ ολόκληρη την επικράτεια.

Σελ.  152,472

Τεύχος 1319 Σελ. 56

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών και προς αποφυγή περιγραφής τους, το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου συνέρχεται αυτεπαγγέλτως, σε συμβούλιο, μόλις ανακηρυχθούν οι συνδυασμοί απ’ αυτό και αποφαίνεται αμετάκλητα, ποια κόμματα είναι στην πραγματικότητα αυτοτελή και ποια εμφανίζονται ως αυτοτελή, στην πραγματικότητα όμως είναι καλυμμένοι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων ή συγχωνεύσεως κομμάτων που εξομοιώνονται με αυτούς.

Το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου αποφαίνεται κατά ελεύθερη κρίση, εκ των ενόντων, από τα υπάρχοντα στοιχεία και χωρίς δικονομικές διατυπώσεις. Κάθε υποψήφιος και κάθε κόμμα είναι δυνατό να προσκομίσει στοιχεία μόνο με υπόμνημα, για να αποδείξει την παράβαση από δόλο ή όχι των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου εκδίδεται μέσα σε πέντε, το πολύ, ημέρες από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

3. Για την κατανομή των υπόλοιπων αδιάθετων εδρών αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ’ ολόκληρη την επικράτεια όλα τα κόμματα και οι συνασπισμοί που μετέχουν στις εκλογές και το άθροισμα αυτό διαιρείται με τον αριθμό των υπόλοιπων αδιάθετων εδρών. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με το οποίο κατανέμονται οι υπόλοιπες αδιάθετες έδρες. Με το εκλογικό αυτό μέτρο διαιρείται χωριστά το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων σ’ ολόκληρη την επικράτεια καθενός κόμματος ή συνασπισμού και κάθε κόμμα ή συνασπισμός παίρνει τόσες έδρες όσες φορές περιέχεται το εκλογικό μέτρο στην εκλογική του δύναμη.

4. Οι έδρες που παραχωρούνται σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό, σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, κατανέμονται ως εξής:

α) Αν η έδρα που πρέπει να κατανεμηθεί από την τρίτη κατανομή είναι μία, παραχωρείται στο συνδυασμό του κόμματος η συνασπισμού που δικαιώθηκε αυτή στην εκλογική περιφέρεια, όπου η έδρα ανήκει.

β) Αν οι έδρες που πρέπει να κατανεμηθούν από την τρίτη κατανομή, είναι περισσότερες από μία, εφόσον αυτές περιέρχονται σ’ ένα  κόμμα ή συνασπισμό, παραχωρούνται στους συνδυασμούς του κόμματος, ή συνασπισμού που δικαιώθηκε σ’ αυτές τις εκλογικές περιφέρειες, όπου οι έδρες αυτές ανήκουν. Εφόσον όμως οι έδρες περιέρχονται σε περισσότερα από ένα κόμματα ή συνασπισμούς, κατανέμονται μεταξύ αυτών ως εξής:

Τα κόμματα ή συνασπισμοί που δικαιώθηκαν αυτές τις έδρες, κατατάσσονται, κατά τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης σ’ όλη γενικά την επικράτεια, από τα οποία προτάσσονται αυτά που συγκέντρωσαν μεγαλύτερη εκλογική δύναμη.

Μετά βρίσκεται σε κάθε μία από τις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ανήκουν οι αδιάθετες έδρες από τη β’ κατανομή, ο μέσος όρος των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά βουλευτή, που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί του κατά την παραπάνω σειρά πρώτου κόμματος ή συνασπισμού σε κάθε μία απ’ αυτές τις περιφέρειες. Δηλαδή βρίσκεται το πηλίκο, που προκύπτει από τη διαίρεση της εκλογικής δύναμης σε κάθε μια απ’ αυτές τις περιφέρειες του συνδυασμού στην ίδια περιφέρεια του παραπάνω πρώτου κόμματος ή συνασπισμού, με τον αριθμό των εδρών που έχουν περιέλθει στο συνδυασμό αυτό από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη κατανομή. Αφού γίνει αυτό, οι έδρες που δικαιώθηκε το παραπάνω πρώτο κόμμα ή συνασπισμός από την τρίτη κατανομή και μέχρι τη συμπλήρωση όλου του αριθμού τους, παραχωρούνται στους συνδυασμούς αυτού, των εκλογικών εκείνων περιφερειών, που αυτοί οι συνδυασμοί παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, το μεγαλύτερο μέσο όρο έγκυρων

ψηφοδελτίων. Αφού παραχωρηθούν μ’ αυτό τον τρόπο οι έδρες μέχρι την εξάντληση τους, που σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιώθηκε το πρώτο κόμμα ή συνασπισμός από την τρίτη κατανομή, η ίδια εργασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά για το δεύτερο και τα επόμενα κόμματα ή συνασπισμούς.

5. Οι έδρες, που τυχόν απομένουν αδιάθετες και ύστερα από την τρίτη κατανομή, προσκυρώνεται μόνο στο αυτοτελές κόμμα που προηγείται των λοιπών αυτοτελών κομμάτων σε όλη την επικράτεια.

Οι αδιάθετες έδρες των παρ. 2 και 5 του παρόντος αντί στο πρώτο αυτοτελές κόμμα, διατίθενται στο τυχόν μετέχοντα συνασπισμό κομμάτων, εφόσον ο μέσος όρος της δύναμης των κομμάτων που τον απαρτίζουν είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του πρώτου αυτοτελούς κόμματος.

Ο μέσος όρος προκύπτει από τη διαίρεση του ποσοστού που έλαβε ο συνασπισμός δια του αριθμού των κομμάτων που τον αποτελούν.

Εφόσον συμμετέχουν μόνο οι συνασπισμοί κομμάτων, τις έδρες αυτές λαμβάνει ο συνασπισμός, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο στην επικράτεια και στην ελάσσονα εκλογική περιφέρεια.

6. Οι έδρες που προσκυρώνονται σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό , σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους αυτών σύμφωνα με την αρ. 5 του άρθρ. 88.

Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή-Αρμοδιότητες

΄Αρθρ.91 (΄Αρθρο 91 π.δ. 92/1994) .- 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εδρεύει Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται : Από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, β) δύο Αρειοπαγίτες, που ορίζονται από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου με ισάριθμους αναπληρωματικούς ,γ) το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δ) ένα Διευθυντή του Κλάδου ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Τον Πρόεδρο του Αρείου  Πάγου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος του ίδιου δικαστηρίου. Τους Διευθυντές του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναπληρώνουν ομοιόβαθμοί τους, του ίδιου κλάδου, απ’ αυτούς που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου που ορίζονται  από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Χρέη Γραμματέα στην Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ με βαθμό Β’ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Από τον ίδιο τον Υπουργό μπορεί να οριστούν μέχρι πέντε υπάλληλοι απ’ αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τη γραμματειακή γενικά εξυπηρέτηση της Επιτροπής.

2. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, με βάση του πίνακες των Πρωτοδικείων, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρ. 88, καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών σ’ ολόκληρη την επικράτεια και ενεργεί τα όσα ορίζονται στα άρθρ. 88, 89 και 90, εκδίδοντας απόφαση για την κατανομή και παραχώρηση των εδρών σε όλες τις κατανομές στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, καθώς και για την παραχώρηση στους υπόλοιπους συνδυασμούς των

(Μετά τη σελ. 152,472) Σελ.  152,473

Τεύχος 1319 Σελ. 57

εδρών που δεν διατέθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 6, 7 και  8 του άρθρου 89.

3. Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαβιβάζει αμέσως επικυρωμένο απόσπασμα της απόφασης για κάθε εκλογική περιφέρεια στους προέδρους των αρμόδιων Πρωτοδικείων και επικυρωμένο αντίγραφο αυτής και του γενικού οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων των εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης  και Αποκέντρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Επανάληψη ψηφοφορίας Ματαίωση
της ψηφοφορίας-Ακύρωση εκλογής

΄Αρθρ.92 (΄Αρθρο 92 π.δ. 92/1994).- 1. Αν σε ένα εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία δεν έγινε για οποιοδήποτε λόγο, αυτή γίνεται την επόμενη Κυριακή.

2. Αν κυρωθεί η εκλογή για παράβαση των διατάξεων του νόμου και για πλημμέλειες εν γένει στο σύνολο είτε σε κάποια τμήματα της εκλογικής περιφέρειας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε όσα τμήματα ακυρώθηκε η εκλογή, μέσα σ’ ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, που προβλέπεται από το άρθρ. 100 του Συντάγματος.

Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας απ’ αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται πρόταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων, και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε όσα τμήματα ακυρώθηκε η εκλογή, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία.

3. Αν κυρωθεί η εκλογή για παράβαση που επιφέρει μεταβολή στις εκλογικές περιφέρειες βάση των οποίων έγινε η εκλογή, και συνεπάγεται κατ’ ανάγκη τη νέα πρόταση και ανακήρυξη υποψηφίων και συνδυασμών, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.

4. Αν επαναληφθεί η ψηφοφορία σε κάποια εκλογική περιφέρεια για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή για πλημμέλειες γενικά, το νέο αποτέλεσμα δεν ασκεί καμία επιρροή στο σύνολο των ψήφων των κομμάτων και στο ποσοστό τους σ’ όλη την επικράτεια, όπως αυτό καθορίστηκε από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρ. 91 παρ. 1.

Σελ.  152,474

Τεύχος 1319 Σελ. 58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

Ανακήρυξη βουλευτών-τρόπος ανακήρυξης
Ανακήρυξη βουλευτών

΄Αρθρ.93 (΄Αρθρο 93 π.δ.92/1994).- 1. Η ανακήρυξη των βουλευτών, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στα οικεία άρθρα, γίνεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο σε δημόσια συνεδρίαση, με βάση την απόφαση της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται, με τη φροντίδα του εισαγγελέα, σ’ όλους τους υποψηφίους.

2. Το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει και αναπληρωματικούς των βουλευτών που ανακηρύχτηκαν από κάθε συνδυασμό.

3. Ως αναπληρωματικοί κάθε συνδυασμού, του οποίου υποψήφιοι ανακηρύχθηκαν Βουλευτές ανακηρύσσονται όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι αυτού.

4. Οι αναπληρωματικοί ανακηρύσσονται κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ενεργείται από το πρωτοδικείο κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς αυτών που ισοψήφισαν.

5. Ο αρχηγός ή πρόεδρος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που μετέχει στους συνδυασμούς δύο εκλογικών περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 34, εφόσον εκλεγεί βουλευτής και στις δύο αυτές περιφέρειες, οφείλει να δηλώσει στον Πρόεδρο της Βουλής σε ποια από τις περιφέρειες αυτές προτιμά τη εκλογή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ανακήρυξη όλων των βουλευτών και των αναπληρωματικών αυτών και των δύο περιφερειών. Αν δεν υποβληθεί δήλωση μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι προτίμησε την εκλογή του στην περιφέρεια στην οποία το κόμμα ή ο συνασπισμός, του οποίου ηγείται, έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Για την πλήρωση της έδρας που παραμένει κενή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 94.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

Αναπληρωματική εκλογή

Περιπτώσεις αναπληρωματικής εκλογής
και ενέργειάς της

΄Αρθρ.94 ( ΄Αρθρο 94 π.δ. 92/1994).- 1. Οι βουλευτικές έδρες που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου σε κάποια εκλογική περιφέρεια, πληρώνονται από τους αναπληρωματικούς του ίδιου συνδυασμού στην ίδια εκλογική περιφέρεια, που τυχόν έχουν ανακηρυχθεί, οι οποίοι καλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής για την πλήρωση έδρας που κενώθηκε κατά τη σειρά της ανακήρυξής τους.

2. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος ή ο αριθμός τους έχει εξαντληθεί, προκηρύσσεται αναπληρωματική εκλογή στην εκλογική περιφέρεια, στην οποία κενώθηκαν οι βουλευτικές έδρες.

3. Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις των Α’ και Β’ τμημάτων του δεύτερου βιβλίου του παρόντος, που αναφέρονται στην προκήρυξη και ενέργεια των εκλογών. Σε κάθε συνδυασμό μπορεί να περιληφθεί ο αριθμός υποψηφίων μέχρι του αριθμού των κενών βουλευτικών εδρών, προσαυξανόμενος κατά ένα, και εφόσον η κενή βουλευτική έδρα είναι μία, ανακηρύσσεται βουλευτής ο πρώτος κατά σειρά των ψήφων προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού, που πήρε τη σχετική πλειοψηφία στο σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων.

Εάν τη σχετική πλειοψηφία την πήρε μεμονωμένος υποψήφιος ανακηρύσσεται αυτός βουλευτής. Εάν οι βουλευτικές έδρες που κενώθηκαν είναι δύο ή και περισσότερες, αυτές περιέρχονται στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους μετά από ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για την πρώτη κατανομή εδρών των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 88. Σε περίπτωση που μετά την κατανομή αυτή παραμείνουν αδιάθετες έδρες, αυτές παραχωρούνται ανά μία στους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους που έχουν κατά σειρά τη μεγαλύτερη αχρησιμοποίητη εκλογική δύναμη. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων ενεργείται από το αρμόδιο δικαστήριο, σε δημόσια συνεδρίαση αυτού κλήρωση.

Εάν σε ένα συνδυασμό περιέλθουν, κατά την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων, δύο ή περισσότερες έδρες, αυτές καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του, κατά τη σειρά των ψήφων προτίμησης καθενός.

Από το δικαστήριο αυτό ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί οι λοιποί υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται και σε περίπτωση ακύρωσης εκλογής, εξαιτίας έλλειψης των νόμιμων προσόντων του βουλευτή που ανακηρύχτηκε.

5. ΄Όταν γίνεται αναπληρωματική εκλογή σε κάποια εκλογική περιφέρεια, σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου αυτού, οι εκλογείς που προβλέπει το αρθρ. 27, έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν σ’ αυτή μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους αυτής της εκλογικής περιφέρειας και βρίσκονται εκεί κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

ΤΜΗΜΑ Γ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μη ενέργεια προσωπικής κράτησης

΄Αρθρ. 95 ( ΄Αρθρο 95 π.δ.92/1994).- Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και οκτώ μέρες πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη της, δεν ενεργείται προσωπική κράτηση για χρέος στο δημόσιο ή τους δήμους και τις κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, αλλά όσοι τυχόν τελούν σε κράτηση δεν απολύονται χάριν της εκλογής.

Ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών
δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π.

΄Αρθρ.96 ( ΄Αρθρο 96 π.δ. 92 /1994 ) .- 1.Απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς γενικά και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας. Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν πριν από την προκήρυξη των εκλογών ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, της αρμόδιας αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένοι να βρεθούν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση

2. Σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου. Σε τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από έγκριση του Νομάρχη.

3. Στους τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου χορηγείται από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών κατά την ημέρα της εκλογής, ειδική άδεια απουσίας, που καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μεταβίβασή τους στον τόπο άσκησης τους εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους απ’ αυτόν. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο

 (Μετά τη σελ. 152,474) Σελ.  152,475

Τεύχος 1319 Σελ. 59

χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλληλοι αυτοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας κλάδου και σχέση εργασίας.

4. Αυτά που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να εφαρμοστούν ανάλογα και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Τα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Προεκλογική περίοδος-Προβολή πολιτικών
Κομμάτων κ.λ.π.

΄Αρθρ.97 ( ΄Αρθρο 97 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρ. 14 παρ. 4 Νομ. 2307/1995 και 5 παρ. 36 Νομ. 2623/1998 ).- 1. Κατά την προεκλογική περίοδο βουλευτικών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, ευρωεκλογών ή δημοψηφίσματος τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια υποχρεούνται να διαθέσουν απόφασή τους στα πολιτικά κόμματα και στους συνδυασμούς υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους, όλους τους κοινόχρηστους γενικά χώρους, όπως πλατείες, άλση, δρόμους, πεζοδρόμια καθώς και όλους τους δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους που διατέθηκαν για πράξεις εμπορικής διαφήμισης σύμφωνα με τα άρθρ. 1 και 5 του Νομ. 1491/1984. Απαγορεύεται η διάθεση από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια κοινόχρηστων γενικά χώρων, καθώς και όλων των δημοτικών και κοινοτικών χώρων, που διατέθηκαν για πράξεις εμπορικής διαφήμισης, στους υποψήφιους βουλευτές και στους υποψήφιους των συνδυασμών, αν πρόκειται για δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

Η προεκλογική προβολή των υποψηφίων βουλευτών και των υποψηφίων των συνδυασμών μπορεί να γίνει αποκλειστικά στους χώρους που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα ή στους συνδυασμούς υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η ισχύς των συμβάσεων μισθώσεως των χώρων που διατίθενται για πράξεις εμπορικής διαφήμισης και μειώνεται ανάλογα το μίσθωμα.

Σελ.  152,476

Τεύχος 1319 Σελ. 60

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται κάθε δύο χρόνια και μέσα στο μήνα Ιανουάριο, καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χώρων αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και μέσα σε οκτώ μέρες τα πολιτικά κόμματα και οι συνδυασμοί υποχρεούνται με δαπάνη τους, σε κάθε περίπτωση, να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές αρχίζει κατά την παρ. 3 του άρθρ. 31. Η ίδια περίοδος για το δημοψήφισμα αρχίζει με τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος προκήρυξης, ενώ για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές αρχίζει τριάντα ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους.

2. Αν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δεν διαθέτει στην προθεσμία της παρ. 1 τους χώρους της προηγούμενης παραγράφου για τις ανάγκες των πολιτικών κομμάτων ή των συνδυασμών, οι χώροι αυτοί διατίθενται με απόφαση του οικείου νομάρχη που εκδίδεται το ταχύτερο δυνατό και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρ. 109.

3. Η διάθεση των χώρων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται αναλογικά και επί ίσοις όροις και σε περίπτωση προηγούμενης γραπτής συμφωνίας τω πολιτικών κομμάτων που είναι αναγνωρισμένα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής ή των συνδυασμών υποψηφίων για τις δημοτικές  ή κοινοτικές εκλογές η συμφωνία αυτή είναι υποχρεωτική για τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλιο και το νομάρχη.

4. Απαγορεύεται ιδιωτικοί χώροι και χώροι του δημοσίου τομέα, που έχουν διατεθεί για πράξεις εμπορικής διαφήμισης, σύμφωνα με τα άρθρ. 5 και 6 του Νομ. 1451/1984, να διατίθενται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την προβολή των πολιτικών κομμάτων, συνδυασμών, υποψηφίων βουλευτών και μεμονωμένων υποψηφίων.

5. Απαγορεύεται κατά την προεκλογική περίοδο η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τους υποψηφίους βουλευτές στα εκλογικά κέντρα, τα οποία περιορίζονται μέχρι δύο για κάθε υποψήφιο στην εκλογική του περιφέρεια, στα γραφεία ή στα οχήματα που χρησιμοποιούν για την προεκλογική τους προβολή.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας και ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των κομμάτων και των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Στις ώρες της κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων. Επίσης απαγορεύεται η χρήση των παραπάνω εγκαταστάσεων εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία.

6. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψηφίους βουλευτές και στους συνδυασμούς υποψηφίων για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές η ανάρτηση πανό, αεροπανό, η χρήση φέϊγ-βολάν και κάθε μορφής μέσων προβολής που ρυπαίνουν το περιβάλλον, όπως πλαστικά αυτοκόλλητα, χρωστικές ουσίες, η αναγραφή συνθημάτων, σε όλους τους χώρους ου καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρ. 2 του Νομ. 1491/1984. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 7 του Νομ.1491/1984.

7. Απαγορεύεται κατά την προεκλογική περίοδο στους υποψηφίους βουλευτές και στους υποψηφίους των συνδυασμών για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές η ανάρτηση, επικόλληση και εν γένει χρήση αφισών και φωτογραφιών για την προσωπική τους προβολή. Η ανάρτηση, επικόλληση και η εν γένει χρήση αφισών επιτρέπεται μόνο στα πολιτικά κόμματα ή στους συνδυασμούς υποψηφίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων.

8. Με απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (άρθρ. 9 του Νομ. 1730/1987, ΦΕΚ 145), που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους γίνεται ο προεκλογικός διάλογος και προβάλλονται οι υποψήφιοι βουλευτές από την Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση και τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, ή των συλλογικών φορέων τους , οι οποίοι καλούνται να τη διατυπώσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 8 ημερών μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης του προέδρου του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.

9. Οι παραβάτες των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 9β του άρθρ. 16 του π.δ. 25/1988.

10. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι των κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων, τα οποία έχουν πλήρεις συνδυασμούς υποψηφίων στα 3 / 4  των εκλογικών περιφερειών της χώρας.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές, καθώς και κάθε άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας, που

αφορούν τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικών κέντρων, τη σειρά προτεραιότητας ίδρυσης αυτών, τη σειρά προτεραιότητας για την πραγματοποίηση των προεκλογικών ομιλιών και κάθε άλλο συναφές θέμα.

12. Κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, των ευρωεκλογών ή των δημοψηφισμάτων, καθώς και τη παραμονή αυτής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως πραγματοποίηση ομιλιών, ανάρτηση και διανομή αφισσών και εντύπων, μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου

Ενέργειες, Επιδόσεις, Ατέλειες

‘ Αρθρ.98 ( ΄Αρθρο 98 π.δ. 92/1994 ).- 1. Οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, γίνονται με δικαστικούς επιμελητές και από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Για κάθε κοινοποίηση και επίδοση, κατά παραγγελία ιδιώτη, οι δικαστικοί επιμελητές παίρνουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

3. Τα σύμφωνα με την παρ. 2, δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών μπορούν να μειώνονται μέχρι το μισό, με κοινή απόφαση των Υπουργών της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. ΄Όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και οι συμβολαιογραφικές πράξεις διορισμού πληρεξουσίου, συντάσσονται ατελώς σε απλό χαρτί. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται ατελώς και όλη η διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου που αφορά στην εξέλεγξη και εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών κατά του κύρους των οποίων υποβάλλονται ενστάσεις.

(Μετά τη σελ. 152,476) Σελ.  152,477

Τεύχος 1319 Σελ. 61

Αποζημιώσεις των αντιπροσώπων της
Δικαστικής αρχής κ.λ.π.

΄Αρθρ.99 ( Άρθρο 99 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 37 Νομ. 2623/1998).- 1. Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, χορηγείται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ειδική αποζημίωση και για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται υπέρ των παραπάνω προσώπων τα οδοιπορικά έξοδα, τα σχετικά με την πληρωμή αυτών και της ειδικής αποζημίωσης της προηγουμένης παραγράφου, καθώς και οι υποχρεώσεις όλων των προσώπων, στα οποία καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ειδική αποζημίωση.

3. Οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή κράτησης υπέρ τρίτων κ.λ.π., για τα ποσά που τους καταβάλλονται για τις αποζημιώσεις αυτές.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκη ετυμηγορία.

ΤΜΗΜΑ Δ’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Πειθαρχικές διατάξεις

΄Αρθρ. 100 (΄Αρθρο 100 π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 38 Νομ. 2623/1998).- 1. Κάθε υπάλληλος, σύμφωνα με την έννοια του άρθρ. 13 εδ. α’ του Ποινικού Κώδικα, που αμελεί ή δείχνει απείθεια για την έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που του επιβάλλονται από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, τιμωρείται από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για καθένα απ’ αυτούς.

2. Κάθε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αμελεί ή δείχνει απείθεια για την έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που του επιβάλλονται από τις διατάξεις

Σελ.  152,478

Τεύχος 1319 Σελ. 62

του παρόντος, τιμωρείται από το αρμόδιο ανακριτικό συμβούλιο με αργία, με πρόσκαιρη παύση από ένα μέχρι τρεις μήνες.

3. Νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και νομαρχιακοί, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, που επιδεικνύουν αμέλεια για την έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρούνται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με την ποινή της αργίας 3 έως έξι (6) μηνών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρ. 102 του Συντάγματος.

4. Ο υπάλληλος εκλογέας ή μέλος της εφορευτικής επιτροπής, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα γραμματέα εφορευτικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρ.56, καθώς και ο διερμηνέας της τουρκικής γλώσσας, τιμωρούνται με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής με πρόστιμο από πεντακόσιες μέχρι πέντε χιλιάδες δραχμές, για οποιαδήποτε παράβαση αμέλεια ή απείθεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Είσπραξη προστίμων

΄Αρθρ. 101 (΄Αρθρο 101 π.δ.92/1994).- Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, βεβαιώνονται με έγγραφο του προέδρου του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου, ή προκειμένου για το πρόστιμο της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, με έγγραφο του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής προς το αρμόδιο δημόσιο ταμείο και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Γενικές Ποινικές διατάξεις

΄Αρθρ.102 (΄Αρθρο 102 π.δ. 92/1994).- 1. Κάθε αξιόποινη πράξη, που προβλέπεται από τον παρόντα η τον Ποινικό Κώδικα ή από κάποιο άλλο νόμο και έχει σχέση με εκλογή βουλευτών, τιμωρείται είτε η εκλογή επικυρωθεί, είτε ακυρωθεί.

2. Η αμετάκλητη καταδίκη για πλημμέλημα που διαπράχθηκε από τη προκήρυξη των εκλογών μέχρι το τέλος της διαλογής των ψήφων, ως έχοντας οποιαδήποτε σχέση με την εκλογή και αποτελεί πλημμέλημα εξαιτίας τέτοιου είδους προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, της επιβολής της δημόσιας τάξης, της πλαστογραφίας δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου, της ψευδορκίας, της ψευδομαρτυρίας ενώπιον της αρχής και της παράνομης κατακράτησης και απειλής, επιφέρει αυτοδικαίως πέντε ετών στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα και όλες τις υπόλοιπες συνέπειες του ίδιου άρθρου και για τον ίδιο χρόνο.

Οι προβλεπόμενες συνέπειες από το άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα ισχύουν και για τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

3. Για τα αδικήματα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρ. 21, 82 και 99 του Ποινικού Κώδικα, ούτε οι διατάξεις περί συρροής των άρθρ. 94 και επομένων του ίδιου Κώδικα, καθώς και του άρθρ. 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αν τα αδικήματα αυτά συρρέουν με άλλα που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα ή από άλλους ποινικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Ειδικές Ποινικές διατάξεις

Βία κατ’ εκλογέων και εξαπάτηση αυτών

Άρθρ.103.(Άρθρο 103 π.δ.92/1994)-1.Όποιος με βία ή με απειλές βίας παρεμποδίζει τον εκλογέα ν’ ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ή επιβάλλει την άσκησή του υπέρ ή εναντίον κάποιου υποψηφίου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι πέντε χρόνια.

2.Όποιος με ψεύτικες ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που αναφέρονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά τον εκλογέα, είτε για να παραλείψει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είτε για ν’ αλλάξει το εκλογικό του φρόνημα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια και με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες δραχμές.

Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας
και νόθευση εκλογής

Άρθρ.104.(Άρθρο 104 π.δ.92/1994)-1.Όποιος με οποιοδήποτε τρόπο επιχειρεί (ή πετυχαίνει να λάβει γνώση, είτε ο ίδιος, είτε τρίτος, τι ψήφισε ο εκλογέας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια.

2.Όποιος ψηφίζει χωρίς να έχει δικαίωμα ή ψηφίζει κατ’ επανάληψη ή δίνει πολλές ψήφους, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από πρόθεση προκαλεί παραγωγή όχι γνήσιου αποτελέσματος της εκλογής, καθώς και εκείνος που νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών μέχρι πέντε χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι πέντε χρόνια. Αν ο υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία κατά την εκλογή, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός χρόνου και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από δύο μέχρι πέντε χρόνια.

Δωροδοκία ή δωροληψία κατά την εκλογή

Άρθρ.105.(Άρθρο 105 π.δ./92/1994)-1.Όποιος από την προκήρυξη της εκλογής μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας προτείνει, δίνει ή υπόσχεται σ’ εκλογέα δώρα ή άλλες οποιεσδήποτε ωφέλειες, που δεν του οφείλονται, σαν αντάλλαγμα, για να παραλείπει την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ή για να το ασκήσει με ορισμένο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις  μήνες μέχρι τρία χρόνια, με χρηματική ποινή από χίλιες μέχρι δέκα χιλιάδες δραχμές και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι πέντε χρόνια.

2.Ο εκλογέας που από την προκήρυξη της εκλογής και μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας, δέχεται την παροχή ή την υπόσχεση δώρου ή άλλες ωφέλειες που δεν του οφείλονται, ή τις απαιτεί σαν αντάλλαγμα, για να παραλείπει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ή για να το ασκήσει με ορισμένο τρόπο, τιμωρείται με τις ποινές που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3.Όποιος από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας με σκοπό να υπερψηφιστούν ή καταψηφιστούν ή προτιμηθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε τρόπο, υπόσχεται ή κάνει δωρεά για φιλανθρωπικό σκοπό ή για εκτέλεση έργου στην εκλογική περιφέρεια, σε δήμο ή κοινότητα ή σε φιλανθρωπικό κατάστημα ή κοινωφελές ίδρυμα ή εκκλησία, τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, απ’ ένα μέχρι τρία χρόνια.

(Μετά τη σελ. 152,478) Σελ. 152,479

Τεύχος 1319 Σελ. 63

Διατάραξη της εκλογής

Άρθρ.106.(Άρθρο 106 π.δ.92/1994)-Όποιος από πρόθεση παρεμποδίζει τη διεξαγωγή της εκλογής ή διαταράσσει αυτήν με την διέγερση θορύβου ή αταξίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστο τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια.

Καταστροφή κάλπης κ.λ.π.

Άρθρ.107.(Άρθρο 107 π.δ.92/1994)-Όποιος από την αρχή ψηφοφορίας μέχρι το τέλος της διαλογής καταστρέφει εν όλω ή εν μέρει την κάλπη ή με οποιοδήποτε τρόπο εξαφανίζει την κάλπη ή το πρωτόκολλο ή τα πρακτικά της ψηφοφορίας ή το διαβιβαζόμενο σάκο στον αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός χρόνου μέχρι πέντε χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από δύο μέχρι πέντε χρόνια.

Ειδικά εκλογικά αδικήματα εκλογέων

Άρθρ.108.(Άρθρο 108 π.δ./92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 6 παρ. 5 του Νόμ. 2623/1998)-1.Ο εκλογέας που αδικαιολόγητα δεν ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα μήνα μέχρι ένα έτος. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τις στερήσεις των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι τρία χρόνια.

2.Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τον εκλογέα που έχει περάσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του και γι’αυτόν που διαμένει κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από διακόσια χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα, όπου όφειλε να ψηφίσει.

Επίσης δεν εφαρμόζεται στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο για τον εκλογέα που έχει περάσει το 70ό έτος της ηλικίας του, καθώς και για τον εκλογέα που θα βρίσκεται στο εξωτερικό.

3.Όποιος έχει αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν επιδιώκει την εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους, τιμωρείται με τις ποινές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4.Όποιος ψευδώς παριστάνει το πρόσωπο κάποιου εκλογέα ή κάνει χρήση πλαστών ή νόθων εγγράφων, σύμφωνα με τους όρους του Ποινικού Κώδικα, ή γνήσιων, αλλά που προορίζονται για άλλο πρόσωπο, ή κάνει ψεύτικη ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση με σκοπό την εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και τη διαγραφή απ’ αυτόν είτε του εαυτού του, είτε άλλου εκλογέα, ή υποβάλλει εν

Σελ. 152,480

Τεύχος 1319 Σελ. 64

γνώσει του ψεύτικη αίτηση ή ψεύτικες αντιρρήσεις, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών μέχρι πέντε χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από δύο μέχρι πέντε χρόνια.

5.Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι τρία χρόνια, τιμωρείται:

α) Όποιος επεμβαίνει οποιοσδήποτε αυθαίρετα κατά τη σύνταξη του ψηφοδελτίου από τον εκλογέα, ή επιφέρει χωρίς τη ρητή συναίνεσή του οποιεσδήποτε μεταβολές στο ψηφοδέλτιο αυτού.

β) Όποιος δημοσιεύει ή τοιχοκολλάει ψευδώς οποιουδήποτε πίνακες υποψηφίων με σκοπό την παραπλάνηση των εκλογέων.

γ) Όποιος ασκεί εκλογικό δικαίωμα αντί άλλου εκλογέα με βιβλιάριο που δεν του ανήκει.

δ) Όποιος, όντας γραμμένος σε εκλογικούς καταλόγους, επιδιώκει την εγγραφή του σε εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου ή κοινότητας ή ενορίας, χωρίς να δηλώσει στην αρμόδια αρχή την προηγούμενη εγγραφή που έχει κάνει, ή προκειμένου  για κατάλογο εκλογικών βιβλιαρίων, χωρίς να επιστρέψει και το εκλογικό βιβλιάριο που έχει, ή διατηρεί εν γνώσει του περισσότερες εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους.

ε) Όποιος χωρίς να έχει δικαίωμα, κατασκευάζει, πουλάει ή κατέχει ή πήρε εκλογικά βιβλιάρια, με σκοπό να μη μπορέσουν ν’ ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εκλογείς στους οποίους αυτά ανήκουν και

στ) ΄Οποιος μέσα στο κατάστημα της ψηφοφορίας ή γύρω απ’ αυτό ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο υπέρ ή κατά ενός υποψηφίου.

Ειδικά εκλογικά αδικήματα δημόσιων οργάνων

Άρθρ.109.(Άρθρο 109 π.δ./92/1994)-1.Διοικητής ή προϊστάμενος μονάδας ή υπηρεσίας, που δε συμμορφώνεται με τις επιβαλλόμενες σ’ αυτόν υποχρεώσεις του άρθρ. 27 ή νοθεύει με οποιοδήποτε τρόπο τις οικείες καταστάσεις είτε με την καταχώρηση όσων δεν δικαιούνται, είτε με τη μη εγγραφή εκλογέων που πρέπει να γραφτούν, είτε με αλλοίωση των στοιχείων ταυτότητάς τους είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλ/αχιστον ενός χρόνου και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από δύο μέχρι πέντε χρόνια.

2.Αυτοί που αναφέρονται στο άρθρ. 27 παρ. 1, και δε συμμορφώνονται στις επιβαλλόμενες με τις παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου υποχρεώσεις τους ή προσκομίζουν νόθο, σύμφωνα με την έννοια του Ποινικού Κώδικα, εκλογικό βιβλιάριο ή βεβαίωση για την εγγραφή τους σε εκλογικό κατάλογο τιμωρούνται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι τρία χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων. που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα χρόνο μέχρι τρία χρόνια. Όσοι απ’ αυτούς υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις ως κληρωτοί υπόκεινται και σε πρόσθετη υπηρεσία θητείας τριών μηνών.

3.Οι δικαστικοί, διοικητικοί στρατιωτικοί, αστυνομικοί, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, δικαστικοί αντιπρόσωποι, μέλη εφορευτικών επιτροπών, γραμματείς ή διερμηνείς αυτών, που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, ή επεμβαίνουν ενεργώς και με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις σ’ εκλογικές ενέργειες ή δείχνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τα αξιώματα και τις ιδιότητές τους σε ζητήματα εκλογικά, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια.

4.Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρ. 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι τρία χρόνια τιμωρείται.

α) Δημόσιος, δημοτικός και κοινοτικός υπάλληλος, που αν και είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, να δημοσιεύσει και να τοιχοκολλήσει τους πίνακες ανακήρυξης υποψηφίων και το πρόγραμμα της εκλογής, από πρόθεση αναγράφει λανθασμένα τα ονόματα των υποψηφίων ή αναγράφει από πρόθεση υποψηφίους που δεν έχουν ανακηρυχτεί ως υποψήφιοι.

β) Όποιος, μολονότι είναι αρμόδιος για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ή τη διαγραφή απ’ αυτούς των εκλογέων: αα) γράφει σ’ αυτούς πρόσωπα που δεν έχουν αποκτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, το δικαίωμα του εκλέγειν ή τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εγγραφή τους σ’ αυτούς, ββ) παραλείπει να γράψει πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή και γγ) διαγράφει τους εκλογείς που είναι γραμμένοι νόμιμα σ’ αυτούς.

γ) Όποιος όντας αρμόδιος για έκδοση βεβαίωσης ή  πιστοποιητικού  σχετικού με την  εγγραφή στους

εκλογικούς καταλόγους, τη χορήγηση εκλογικών βιβλιαρίων και την εν γένει πιστοποίηση ή άσκηση εκλογικού δικαιώματος εκδίδει ψεύτικο πιστοποιητικό.

γ) Όποιος, αφού προκηρυχθούν γενικές εκλογές, παραλείπει εν όλω ή εν μέρει ή επιβραδύνει ενέργειες που επιβάλλονται για την εκτύπωση εκλογικών καταλόγων ή παραρτημάτων τους, ή για την προμήθεια άλλων εκλογικών ειδών.

Δ)΄Οποιος απαιτεί υπέρογκα ποσά για την εκτύπωση ψηφοδελτίων.

ε) Όποιος από πρόθεση δεν τηρεί τις προθεσμίες του διατάγματος αυτού.

στ) Αυτός που υποβάλλει στην εφορευτική επιτροπή με δόλο πολυάριθμες, απαράδεκτες ή αβάσιμες ενστάσεις.

ζ) Ο γραμμένος εκλογέας στον εκλογικό κατάλογο ή σε παράρτημά του, που δεν έχει αποκτήσει το δικαίωμα του εκλέγειν ή δεν έχει το δικαίωμα ν’ ασκήσει αυτό κι όμως ψηφίζει.

η) Όποιος αδικαιολόγητα καταστρέφει ή εξαφανίζει ψηφοδέλτια.

θ) Όποιος την προηγούμενη ή την ημέρα της εκλογής παραθέτει ομαδικό γεύμα σε εκλογείς ή δίνει χρήματα για να δαπανηθούν γι’ αυτό το σκοπό, καθώς και αυτοί που παίρνουν μέρος στο γεύμα.

2.Με φυλάκιση από τρεις μήνες μέχρι τρία χρόνια και με χρηματική ποινή τιμωρούνται:

α) Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που διευθύνουν την εκλογή καθώς και αυτός που τη διευθύνει ή λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής:

αα) Αν εν γνώσει τους δεχτούν ν’ ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα πρόσωπο που, ή δεν είναι γραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους  ή ψευδώς εμφανίζεται αντ’ άλλου που είναι γραμμένος σ’ αυτούς, ή άσκησε ήδη αυτό το δικαίωμα.

ββ) Αν εν γνώσει τους αποκλείσουν κάποιον από τους γραμμένους στον εκλογικό κατάλογο εκλογείς, ν’ ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

γγ) Αν αδικαιολόγητα περιορίσουν οπωσδήποτε τη χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας ή τη διακόψουν ή την αναβάλουν.

δδ) Αν αδικαιολόγητα μεταβάλουν τον τόπο της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που νόμιμα έχει οριστεί, και εε) Α ν αδικαιολόγητα διώξουν από τον τόπο της ψηφοφορίας υποψήφιο ή αντιπρόσωπο ή αναπληρωτή του ή δεν αναγνωρίσουν αυτούς που έχουν διοριστεί νόμιμα αντιπρόσωποι, ή αναπληρωτές υποψηφίου.

β) Αυτός που δεν έχει κατά το χρόνο ψηφοφορίας τα προσόντα που ορίζονται με το παρόν και δεν απέχει από την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής, αν αποδεικνύεται από τα πρακτικά της εκλογής ότι με παρατήρηση ή ένσταση ζητήθηκε η αποχή αυτού.

(Μετά τη σελ. 152,480) Σελ. 152,481

Τεύχος 1319 Σελ. 65

3.Κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων του παρόντος, που ειδικά δεν προβλέπεται απ’ αυτό ή τον Ποινικό Κώδικα ή απ’ άλλο ποινικό νόμο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.

Επέκταση ποινικών και πειθαρχικών διατάξεων

Άρθρ.111.(Άρθρο 111 π.δ.92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 40 Νόμ. 2623/1998)-Οι ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις του διατάγματος αυτού ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Δικονομικές διατάξεις

Κλήση κατηγορουμένου στο ακροατήριο

Άρθρ.112.(Άρθρο 112 π.δ.92/1994)-1.Τα αδικήματα του διατάγματος αυτού εισάγονται μετά από προανάκριση ή χωρίς αυτή, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριό του κατά τόπο αρμόδιου τριμελούς πλημμελειοδικείου, μέσα σε τριάντα μέρες από την παράδοση της μήνυσης ή από το τέλος της προανάκρισης.

2.Για σοβαρές κατά την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών παραβάσεις, διατάσσεται κύρια ανάκριση, η οποία είναι δυνατό να τελειώσει με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρ. 308 παρ. 3 Κ.Π.Δ.).

Αυτός που κλητεύεται με κλητήριο θέσπισμα απευθείας στο ακροατήριο, μπορεί ν’ ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών, για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρ. 322 και επόμενων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Αρμόδιο Δικαστήριο

Άρθρ.113.(Άρθρο 113 π.δ. 92/1994)-Αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση των αδικημάτων που προβλέπονται από το διάταγμα αυτό είναι το τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπου όπου τελέστηκαν, οποιαδήποτε και αν είναι η ιδιότητα του υπαίτιου, χωρίς να εφαρμόζονται στην προκείμενη περίπτωση οι διατάξεις του άρθρ. 111 παρ. 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, των άρθρ. 241 έως και 247 του Α.Ν.2803/1941, «περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος», του αρθρ. 1 του Α.Ν.528/1945, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Επ’ αυτοφώρω καταλαμβανόμενες παραβάσεις

Άρθρ.114.(Άρθρο 114 π.δ. 92/1994)- Για τα αδικήματα του διατάγματος αυτού αν ο δράστης έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρ. 417 και επόμενων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Σελ. 152,482

Τεύχος 1319 Σελ. 66

Ένδικα μέσα

Άρθρ.115.(Άρθρο 115 π.δ.92/1994)-Κατά των αποφάσεων του τριμελούς πλημμελειοδικείου επιτρέπονται τα ένδικα μέσα της έφεσης και αναίρεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Νομιμοποίηση για άσκηση ένστασης

Άρθρ.116.(Άρθρο 116 π.δ.92/1994)-Ένσταση κατά του κύρους βουλευτικής εκλογής σε ορισμένη εκλογική περιφέρεια, έχει το δικαίωμα ν’ ασκήσει για οποιοδήποτε λόγο ο καθένας που ανακηρύχτηκε υποψήφιος κατ’ αυτή την εκλογή στην ίδια εκλογική περιφέρεια, αλλά δεν έχει ανακηρυχθεί βουλευτής, καθώς επίσης και κάθε εκλογέας γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, αλλά μόνο για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρ. 117 παρ. 1 εδάφ. α΄ και β΄.

Λόγοι ένστασης

Άρθρ.117.(Άρθρο 117 π.δ.92/1994)-1.Λόγοι ένστασης κατά του κύρους βουλευτικής εκλογής είναι:

α) Έλλειψη νόμιμων προσόντων αυτών που ανακηρύχθηκαν βουλευτές ή αναπληρωματικοί βουλευτές ή νόμιμο κώλυμα για την ανακήρυξή τους.

β) Παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.

γ) Λάθος στην αρίθμηση των ψήφων.

2.Οι λόγοι της ένστασης πρέπει να είναι ειδικοί και ορισμένοι.

Εφόσον όμως αναφέρονται σε παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή σε λάθος στην αρίθμηση των ψήφων, πρέπει να προσδιορίζουν ειδικώς και τους οποίους, για τους λόγους η προβαλλόμενη παράβαση ή το λάθος δημιουργεί αμφιβολίες, ως προς το αν και χωρίς αυτό, το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν το ίδιο.

Εκπλήρωση καθηκόντων βουλευτών, που προσβλήθηκε η ανακήρυξή τους

Άρθρ.118.(Άρθρο 118 π.δ.92/1994)-Οι βουλευτές που ανακηρύχτηκαν από το πρωτοδικείο και ασκήθηκε ένσταση κατά της ανακήρυξής τους ενώπιον του κατά το άρθρ. 100 του Συντάγματος Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, εκπληρώνουν μέχρι τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, τα καθήκοντα του βουλευτή και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που ορίζονται στα άρθρ. 61, 62 και 48 παρ. 5 του Συντάγματος.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υπολογισμός προθεσμιών

Άρθρ.119.(Άρθρο 119 π.δ.92/1994)-Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που καθορίζονται στη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών και αναφέρονται στο χρόνο πριν από την ψηφοφορία και σε σχέση με την ημέρα της ψηφοφορίας, δεν συνυπολογίζεται ούτε η ημέρα της ψηφοφορίας ούτε η ημέρα κατά την οποία προβλέπεται, κατά περίπτωση, η άσκηση της ενέργειας, από την οποία και αρχίζουν. Οι ίδιες προθεσμίες, καθώς και εκείνες που αρχίζουν από την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών ή την κατά το άρθρ. 31 παρ. 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, λήγουν πάντοτε τα μεσάνυχτα της τελευταίας για ενέργεια ημέρας, ανεξάρτητα αν αυτή είναι αργία ή εξαιρέσιμη.

Διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ

Άρθρ.120.(Άρθρο 120 π.δ.92/1994)-Κείμενες διατάξεις, αναφερόμενες σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν διάταγμα, διατηρούνται σε ισχύ.

Προμήθειες εκλογικών ειδών

Άρθρ.121.(Άρθρο 121 π.δ92/1994, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 41 Νόμ. 2623/1998)-1.Για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών Εθνικής Αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης και της γρήγορης συγκέντρωσης, έκδοσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων αυτών, η προμήθεια των μηχανημάτων για την κωδικοποίηση, λεξικογράφηση και εκτύπωση των εκλογικών καταλόγων, των αναγκαίων βιβλίων, εντύπων, σφραγίδων, ειδών γραφικής ύλης και παντός είδους λοιπού υλικού, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατό να ορίζεται:α) Η εκτέλεση κάθε εκτυπωτικής ή άλλης εργασίας, β) η μίσθωση κάθε μεταφορικού μέσου αναγκαίου για τη διακίνηση προσωπικού ή τη μεταφορά υλικού, γ) η χρησιμοποίηση εργατών

και κάθε ειδικότητας τεχνικών και δ) η διενέργεια κάθε εργασίας ή δαπάνης που εξυπηρετεί τους σκοπούς, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου περιλαμβανομένης και της διαφώτισης και ενημέρωσης των Ελλήνων και κοινοτικών εκλογέων μόνο για τη διαδικασία άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κ.λ.π.). Η διάταξη αυτή ισχύει από 21ης Φεβρουαρίου 1994.

2.Όλες γενικά οι προμήθειες, εργασίες, μεταφορές και μισθώσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, γίνονται με απευθείας ανάθεση και έγγραφη συμφωνία, κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων, καθώς και από κάθε άλλη διάταξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις κατά τα παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την έκδοση των οποίων δεν απαιτείται εξουσιοδότηση ή έγκριση κάποιας άλλης αρχής. Οι μισθώσεις μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση προσώπων ή τη μεταφορά εκλογικού υλικού, ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου κ.λ.π.» και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων αποφάσεων του Πρωθυπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Υπουργού.

Με τις κατά τα παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε πληρωμή.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και από τους νομάρχες, σε όσες περιπτώσεις μεταβιβάζονται σ’ αυτούς πιστώσεις για την αντιμετώπιση δαπανών για τους σκοπούς της παρ. 1.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για την διεξαγωγή δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, καθώς και για κάθε άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας.

Εκλογικοί κατάλογοι νέων ενοριών

΄Αρθρ. 122 (΄Αρθρο 122 π.δ. 92/1994).- Σε όσους δήμους και κοινότητες οι εκλογικοί κατάλογοι είναι συνταγμένοι κατ’ ενορίες, είναι δυνατό για κάθε νέα ενορία που ιδρύθηκε ή που θα ιδρυθεί να συντάσσεται ίδιος εκλογικός κατάλογος. Επίσης ίδιος εκλογικός κατάλογος είναι δυνατό να συντάσσεται για ενορίες, που περιλαμβάνονται σε περισσότερους από ένα δήμο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(Μετά τη σελ. 152,482) Σελ. 152,483

Τεύχος 1319 Σελ. 67

Ειδικές αποζημιώσεις

΄Αρθρ.123 (΄Αρθρο 123 π.δ. 92/1994,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 42 νομ. 2623/1998).- 1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήμων και κοινοτήτων με καταβολή ειδικής αποζημίωσης που καθορίζεται με κοινή με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγματικής εργασίας.

2. Η συγκρότηση των συνεργείων, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

3.Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί, κάθε φορά, να προσλαμβάνει για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 μέχρι πενήντα ιδιώτες, με καταβολή ειδικής αποζημίωσης, που καθορίζεται με απόφασή του.

4.Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να καθορισθεί η καταβολή ειδικής αποζημίωσης:

α) στους δικαστές και δημόσιους υπαλλήλους, μέλη της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής, στον γραμματέα και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την γραμματειακή εξυπηρέτησή της,

β) στους υπαλλήλους του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρ. 100 του Συντάγματος, που απασχολούνται για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Δικαστηρίου κατά την περίοδο της εκδίκασης των ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

γ) σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους σε εκλογικής φύσης εργασίες κατά την εκλογική περίοδο.

δ) για κάθε τυχόν άλλη εκλογικής φύσης έκτακτη εργασία.

Σελ.  152,484

Τεύχος 1319 Σελ. 68

5.οι υπουργικές αποφάσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εκδίδονται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική διάταξη.

6.Οι αποζημιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που καταβάλλονται σε ιδιώτες, θεωρούνται ως έξοδα κίνησης.

7.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και κατά τη διενέργεια δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας.

Αρμοδιότητες Νομάρχη Αθηνών για την προπαρασκευή και διενέργεια εκλογών

Άρθρ.124.(Άρθρο 124 π.δ.92/1994)-Ο Νομάρχης Αθηνών είναι αρμόδιος για την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών Εθνικής Αντιπροσωπείας, καθώς και για κάθε άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας σε όλους τους δήμους και κοινότητες της περιφέρειας των τεσσάρων νομαρχιών του νομού Αττικής που συστάθηκαν με το άρθρ. 31 του Νόμ. 1599/1986.

Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρ.125.(Άρθρο 125 π.δ.92/1994)-Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των διατάξεων του διατάγματος αυτού. Όσον αφορά στις διατάξεις του τέταρτου τμήματος του δεύτερου βιβλίου του διατάγματος αυτού τα παραπάνω προεδρικά διατάγματα εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού της Δικαιοσύνης.

Άρθρ.126.(Άρθρο 126 π.δ.92/1994)-Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρ. 8 και των παρ.1 εδάφ. α΄ και 3 εδάφ. τρίτο του άρθρ. 10 του παρόντος, ισχύουν από 1ης Απριλίου 1985 και αφορούν αιτήσεις εκλογέων που υποβάλλονται για την εγγραφή, μεταγραφή ή διόρθωση στοιχείων σε εκλογικούς καταλόγους.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

Άρθρ.127.(Άρθρο 128 π.δ.92/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 5 παρ. 43 Νόμ. 2623/1998)-Το έκτακτο προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 25, της περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρ. 121, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρ. 123 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική διάταξη που ισχύει κάθε φορά για τις προσλήψεις στο Δημόσιο.

Ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη
υποψηφίων βουλευτών

Άρθρ.128.(Άρθρο 129 π.δ.92/1994)-Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται τα τέλη που καταβάλλουν οι υποψήφιοι βουλευτές προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, για τη διακίνηση του προεκλογικού υλικού και τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, από την ημέρα προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών μέχρι τη διενέργειά τους.

Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση διακομματικής επιτροπής, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος της Βουλής και από το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ως πρόεδρο της και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

(Μετά τη σελ. 152,484) Σελ. 152,485

Τεύχος 1319 Σελ. 69

ΘΕΜΑ
β

Εκλογικοί Κατάλογοι και βιβλιάρια

1. ΝΟΜΟΣ ΑΘ΄

της 16/18 Ιουν. 1882

Περί των καταλόγων, των τμημάτων και των εφορευτικών επιτροπών εν περιπτώσει νέας εκλογής κατά τας προσαρτηθείσας επαρχίας.

Προσωρινής ισχύος, ως και οι:

α) ν. ΑΣΒ΄ της 6/6 Ιουλ. 1885 περί αναπληρώσεως ελλειπουσών εφορευτικών επιτροπών υπό των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής εν τισιν εκλογαίς του νομού Λαρίσσης.

β) ν. ΑΣΓ΄ της 12/12 Ιουλ. 1885 περί του χρόνου της ενάρξεως της ισχύος του ΑΣΒ΄ νόμου περί αναπληρώσεως ελλειπουσών εφορευτικών επιτροπών κατά τον νομόν Λαρίσσης.

γ) ν. ΑΩ4Α΄ της 6/6 Φεβρ. 1891 περί παρατάσεως της προς αναθεώρησιν των εκλογικών καταλόγων προθεσμίας.

δ) ν. ΒΤΞΣΤ΄ της 1/7 Μαρτ. 1896 περί παρατάσεως της προς αναθεώρησιν των εκλογικών καταλόγων προθεσμίας.

2. ΝΟΜΟΣ ΑΨΛΔ΄

της 27 Μαρτ./1 Απρ. 1889

Περί παραρτημάτων των εκλογικών καταλόγων.

Κατηργήθη υπό του:

α) Ν. ΑΩΟΕ΄ της 31 Δεκ. 1890/2 Ιαν. 1891 περί καταρτήσεως του ΑΨΛΔ΄ νόμου της 27/31 Μαρτ. 1889 περί παραρτημάτων των εκλογικών καταλόγων.

όστις επίσης κατηργήθη υπό του:

β) ν. ΒΡΝΞ΄ της 10/15 Φεβρ. 1893 περί καταργήσεως του από 31 Δεκ. 1890 ΑΩΟΕ΄ νόμου, του καταργήσαντος τον από 27 Μαρτ. 1889, ΑΨΛΔ΄ νόμον περί παραρτημάτων των εκλογικών καταλόγων.

δι’ ου τροποποιείται ο καταργηθείς ήδη νόμος ΧΜΗ΄/1877 (1.Ζα.)

3. ΝΟΜΟΣ ΓΣΚΑ΄ (υπ’ αριθ. 3221)

της 19/27 Ιουν. 1907

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εκλογής βουλευτών και περί δημαιρεσιών νόμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Περί βιβλιαρίων ταυτότητος

Άρθρ.1.-Εν τοις δήμοις Αθηναίων, Πειραιώς, Λαυρεωτικής, Πατρέων, Λαρίσης, Τρικκαίων, Χαλκιδέων και Κρανίων, οι κατά το άρθρ. 54 του υπό στοιχ. ΧΜΗ΄ νόμου της 17 Σεπτ. 1877 προσερχόμενοι προς ψηφοφορίαν εκλογείς δέον να προσάγωσιν εις την εφορευτικήν επιτροπήν εκλογικόν βιβλιάριον ταυτότητος, χορηγούμενον αυτοίς κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρ.2.-Εντός 15 ημερών από της δημοσιεύσεως του κατά το προτελευταίον άρθρον του παρόντος νόμου Β. Δ/τος περί εκτελέσεως αυτού, επιτροπή, εκ του νομάρχου, του προέδρου των Πρωτοδικών, του προέδρου του οικείου δημοτικού Συμβουλίου, ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών, κανονίζει δια πρακτικού τον αριθμόν των γραφείων προς χορήγησιν των βιβλιαρίων, και διαιρεί τον δήμον εις γραφείο, ων έκαστον περιλαμβάνει περί τους τρισχιλίους εκλογείς εκ των εν τω οριστικώ εκλογικώ καταλόγω του έτους 1907 εγγεγραμμένων, ορίζει δε και την κατανομήν των εκλογέων κατά γραφείον, και κατ’ αλφαβητικόν μεν στοιχείον εν ταις πόλεσι, κατά χωρίον δε, ή κατά χωρία εν τη λοιπή περιφερεία των δήμων.

Έδρα εκάστου γραφείου ορίζεται παρά της αυτής επιτροπής το Πρωτοδικείον, δημοτικά σχολεία, ειρηνοδικεία, πταισματοδικεία, ή και άλλα δημόσια ή δημοτικά καταστήματα. Εν εκάστω γραφείω εγκαθίσταται επιτροπή εξ εννέα μελών, καταρτιζομένη κατά το επόμενον άρθρον.

Σελ. 153

Άμα τη λήξει της 15θημέρου προθεσμίας, ο νομάρχης επί τη βάσει του άνω πρακτικού εκδίδωσι πρόγραμμα δι’ ου ορίζεται εντός ετέρων τριάκοντα ημερών η ημέρα της ενάρξεως των εργασιών των επιτροπών και προσκαλούνται οι δημόται να προσέλθωσιν εις τα οικεία γραφεία, όπως λάβωσιν έκαστος το βιβλιάριον αυτού. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται συγχρόνως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δια δύο εφημερίδων εκδιδομένων εν τω δήμω, εν ελλείψει εφημερίδων εν τω δήμω το πρόγραμμα τοιχοκολλείται εν τη πρωτευούση του δήμου επιμελεία του ειρηνοδίκου και αναγινώσκεται επ’ εκκλησίαις τη φροντίδι του δημάρχου.

Άρθρ.3.-Εντός 15 ημερών από της δημοσιεύσεως του ως ανωτέρω προγράμματος, το αρμόδιον Εφετείον κληρώνει ανά ένα πρόεδρον δι’ εκάστην επιτροπήν εκ των Δικαστών και εμμίσθων Παρέδρων του αρμοδίου Πρωτοδικείου και, εν ανεπαρκεία τοιούτων, των αρμοδίων Ειρηνοδικών. Δια την περίπτωση κωλύματός τινος των κληρωθέντων προέδρων το Εφετείον κληρώνει μέχρις ισαρίθμων αναπληρωτών, και κοινοποιεί τω προέδρω των Πρωτοδικών κατάλογον των κληρωθέντων κατά γραφείον.

Εντός της αυτής ως ανωτέρω προθεσμίας, ο οικείος επαρχιακός ταμίας αποστέλει εις τον αρμόδιον Πρόεδρον των Πρωτοδικών πίνακα των συνταξιούχων αξιωματικών και των πολιτικών συνταξιούχων, των εχόντων βαθμόν τουλάχιστον Υπουργικού γραμματέως α΄ τάξεως και κατοικούντων εν τη δικαιοδοσία του και εν τω οικείω δήμω.

Εντός της αυτής προθεσμίας, οι αρμόδιοι Οικονομικοί Έφοροι υποβάλλουσιν εις τον πρόεδρον των Πρωτοδικών πίνακα των εν τοις τελευταίοις οριστικοίς φορολογικοίς των επιτηδευμάτων καταλόγοις της δικαιοδοσίας αυτών και εν τω οικείω δήμω κατοικούντων α) δικηγόρων, β) ιατρών και φαρμακοποιών, γ) εργολάβων δημοσίων και δημοτικών έργων και αρχιτεκτόνων και εργολάβων ιδιωτικών οικοδομών, δ) εργοστασιαρχών, ε) εδωδιμοπωλών, ς) εμπόρων και ζ) πάντων των άλλων επιτηδευματιών.

Εκ των κατά τα τέσσερα τελευταία εδάφια επιτηδευματιών αναγράφονται εν τοις πίναξιν οι καταβάλλοντες φόρον επιτηδεύματος τουλάχιστον 132 δραχμών ετησίως.

Ο πρόεδρος των Πρωτοδικών εντός 7 ημερών από της παραλαβής των κατά τα ανωτέρω καταρτισθέντων πινάκων, συγκαλών εις δημοσίαν συνεδρίασιν το Πρωτοδικείον, παρασκευάζει μετ’ αυτού κλήρους ονομαστικούς, ομοιομόρφους και
ισαρίθμους προς τους εν εκάστω των κατά τα

Σελ. 154

ανωτέρω πινάκων εγγεγραμμένους, και τίθησιν εν ιδία κληρωτίδι τους κλήρους εκάστου πίνακος, ανακινουμένης δε της κληρωτίδος γίνεται η κλήρωσις, του μεν Προέδρου εξάγοντος ανά ένα κλήρον, του δε Εισαγγελέως παραλαμβάνοντος αυτόν, εκφωνούντος το εν αυτώ όνομα και παραδίδοντος αυθωρεί εις ένα των κλητήρων του ακροατηρίου, όστις κολλά τούτον επί πίνακος, μένοντος ανηρτημένου εν τω ακροατηρίω επί ημέρας οκτώ.

Εξ εκάστης κατά το προηγούμενον άρθρον κατηγορίας κληρούται έν τακτικόν μέλος και έν αναπληρωματικόν δι’ εκάστην επιτροπήν γραφείου του οικείου Δήμου. Εάν εν τινι δήμω ελλείπη τις των ανωτέρω κατηγοριών, κληρούνται τα εις αυτήν αναλογούντα μέλη της επιτροπής εκ της εχούσης πλείονα μέλη άλλης κατηγορίας. Της κληρώσεως ταύτης τηρείται το κατά τους νομίμους τύπους πρακτικόν.

Άρθρ.4.-Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, μετά την κατά το προηγούμενον άρθρον κλήρωσιν, αποστέλλει αντίγραφον του σχετικού πρακτικού εις τον Νομάρχην, και κοινοποιεί ενί εκάστω των παρά του Εφετείου κληρωθέντων Προέδρων των Επιτροπών τα ονόματα των κληρωθέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της υπό την προεδρείαν αυτού επιτροπής, κοινοποιεί επίσης δια κλητήρος τον διορισμόν ενί εκάστω των κληρωθέντων μελών των Επιτροπών, γνωρίζων αυτώ το γραφείον, ένθα θα συνεδριάζει η δι’ ην εκληρώθη Επιτροπή, καλεί δε τους Εισαγγελείς των Εφετών και Πρωτοδικών, όπως, προ της ενάρξεως της χορηγήσεως των βιβλιαρίων αποστείλωσιν εις εκάστην των επιτροπών καταλόγους των στερηθέντων κατά νόμον του δικαιώματος του ψηφοφορείν.

Ο Νομάρχης αποστέλλει επίσης, προ της αυτής εποχής, εις τον πρόεδρον εκάστης επιτροπής τον οικείον οριστικόν εκλογικόν κατάλογον.

Παρ’ εκάστη των κατά το προηγούμενον άρθρον επιτροπών προσλαμβάνεται γραμματεύς υπό του Προέδρου, εκ των διατελεσάντων επί τριετίαν είτε δικαστικών γραμματεών ή υπογραμματέων, ή γραμματέων β΄ τάξεως τουλάχιστον εν τινι Υπουργείω, τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω, Νομαρχία, και Οικονομική Εφορία, είτε δημοδιδασκάλων.

Άρθρ.5.-Η εργασία των επιτροπών εν εκάστω γραφείω διαρκεί δίμηνον, αρχομένη από της υπό του κατά το άρθρ.2 προγράμματος ορισθείσης ημέρας.

Αι επιτροπαί θέλουσι συνεδριάζει καθ’ εκάστην, μη εξαιρουμένων των Κυριακών, μηδέ των εορτών, καθ’ όλον τον άνω χρόνον, και από της 9ης της πρωΐας ώρας μέχρι της 1ης τουλάχιστον μ.μ.

Τα κωλυόμενα τακτικά μέλη της Επιτροπής αντικαθιστά ο Πρόεδρος αυτής, προσκαλών τα οικεία αναπληρωματικά μέλη κατά την σειράν της κληρώσεως αυτών.

Αν το αναπληρωματικόν μέλος δεν προσέλθη προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί έτερον εκ των αναπληρωματικών μελών, και τούτου δε μη προσερχομένου, η Επιτροπή συνεδριάζει θεωρουμένη εν απαρτία εξ όσων και αν αποτελήται παρόντων μελών, ουχί όμως έλαττον των τριών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου.

Άρθρ.6.-Ενώπιον της επιτροπής εμφανίζεται αυτοπροσώπως και εντός της διμήνου προθεσμίας πας εγγεγραμμένος εν τω εκλογικώ καταλόγω του Δήμου και εν τω γραφείω, εις ο ανήκει, όπως παραλάβη το βιβλιάριον της ταυτότητος αυτού.

Η επιτροπή εγγράφει κατ’ αύξοντα αριθμόν δι’ έκαστον αλφαβητικόν στοιχείον, εν βιβλίοις μονογραφημένοις παρά του Προέδρου των Πρωτοδικών και εν ιδιαιτέροις στήλαις κατά την δήλωσιν προς αυτήν του εκλογέως, το ονοματεπώνυμον αυτού, το όνομα του πατρός και το όνομα παντός άλλου δήμου, εν ω τυχόν είναι εγγεγραμμένος ο εκλογεύς, την ηλικίαν, το επάγγελμα αυτού, τον αριθμόν του εκλογικού καταλόγου, υφ’ όν είναι εγγεγραμμένος, τον αριθμόν αυτού του μητρώου αρρένων, την ημερομηνίαν της παραδόσεως του βιβλιαρίου ταυτότητος.

Απάσας τας ανωτέρω λεπτομερείας, εξαιρέσει του ονόματος των δήμων, εν οις είναι εγγεγραμμένος, μεταφέρει η επιτροπή εις το βιβλιάριον ταυτότητος και επιθέτουσα την σφραγίδα αυτής, παραδίδει τούτο τω αιτούντι, υπογραφόμενον παρά του Προέδρου αυτής, και φέρον αύξοντα αριθμόν τον αριθμόν της εγγραφής αυτού εν τω οικείω βιβλίω της επιτροπής.

Αν η ηλικία και το επάγγελμα εκλογέως, ή συνεπεία τυπογραφικού λάθους και το ονοματεπώνυμον αυτού, είναι τυχόν εσφαλμένως αναγεγραμμένα εν τω εκλογικώ καταλόγω, διορθούνται επί τη αιτήσει αυτού εν τω βιβλιαρίω παρά της επιτροπής, αν αύτη δεν αμφιβάλλη περί της ταυτότητος αυτού.

Αν ο αριθμός του μητρώου των αρρένων δεν είναι εγγεγραμμένος εν τω εκλογικώ καταλόγω διανύη δε ο εκλογεύς, κατά την κρίσιν της επιτροπής, ηλικίαν, καθ’ ην είναι εισέτι υπόχρεως εις στρατιωτικήν υπηρεσίαν, υποχρεούται ούτος, πριν ή λάβη το βιβλιάριον, να προσαγάγη το ατομικόν του βιβλιάριον στρατιώτου, ή απόσπασμα του μητρώου των αρρένων, ου ο αριθμός αναγράφεται εν τω εκλογικώ καταλόγω και εν τω βιβλιαρίω ταυτότητος.

Ο εκλογεύς υποβάλλεται εις ένορκον βεβαίωσιν των κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου λεπτομερειών.

Ο εκλογεύς, περί της ταυτότητος του οποίου αμφιβάλλει η επιτροπή, δύναται να προσαγάγη προς βεβαίωσιν ταύτης δύο μάρτυρας εκ των εγγεγραμμένων εν τω εκλογικώ καταλόγω πολιτών, ορκιζομένους περί αυτής, συντασσομένου πρακτικού ορκωμοσίας.

Η επιτροπή δεν παραδίδει βιβλιάριον εις τους εγγεγραμμένους εν τοις καταλόγοις των Εισαγγελέων, ως στερηθέντας του δικαιώματος του ψηφοφορείν και μη προσάγοντας πιστοποιητικόν αποκαταστάσεως.

Δια τον εκτός του δήμου αποδημούντα εκλογέα εν τη ημεδαπή επιτρέπεται, όπως αντ’ αυτού λαμβάνη το βιβλιάριον ο πατήρ, ή ο αδελφός, ή ο νομίμως διωρισμένος ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος, υποβαλλόμενος εις τον ως ανωτέρω όρκον του εκλογέως, φέρων πιστοποιητικόν της δημοτικής αρχής του δήμου, εν ω διαμένει ούτος, περί της εν τω δήμω εκείνω διαμονής αυτού.

Αλλ’ η διαμονή εν Αθήναις του εκλογέως Πειραιώς, ή η διαμονή εν Πειραιεί του εκλογέως Αθηνών δεν απαλλάσσει αυτόν της υποχρεώσεως να λάβη το βιβλιάριον εμφανιζόμενος αυτοπροσώπως ενώπιον της οικείας επιτροπής.

Δια τους απόντας εν τη αλλοδαπή εκλογείς επιτρέπεται να ζητηθή η έκδοσις του βιβλιαρίου ταυτότητος παρά του πατρός, ή του αδελφού αυτών, ή δι’ αντιπροσώπου, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου, συντασσομένου ενώπιον της ελληνικής Προξενικής αρχής, εν ω μνημονεύεται δήλωσις αυτού περί του ονόματος του πατρός και της ηλικίας αυτού και παντός δήμου, εν ω είναι εγγεγραμμένος δημότης. Εκδιδόμενον δε φυλάσσεται παρά τω γραμματεί των Πρωτοδικών και παραδίδεται εις τον εκλογέα άμα τη προσωπική εμφανίσει αυτού, παρά του προέδρου, αφού δώση ούτος των ως άνω όρκον, προσαγομένων εν ανάγκη και μαρτύρων, κατά τα ανωτέρω, και συντασσομένου πρακτικού ορκομωσίας υπογραφομένου παρά του προέδρου και του γραμματέως.

Εν περιπώσει, καθ’ ην υπό στοιχείον τι αλφαβητικόν του οριστικού καταλόγου του 1907 περιλαμβάνονται πολλώ πλείονα των 3000 ονομάτων, εγκαθίστανται δύο επιτροπαί εις το γραφείον το αντιστοιχούν εις το στοιχείον τούτο. Η διανομή των παρουσιαζομένων εκλογέων μεταξύ των δύο επιτροπών και ο τρόπος της εργασίας αυτών κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου κανονισθήσονται δια Β. Δ/τος.

Η άρνησις οιασδήποτε επιτροπής να χορηγήση βιβλιάριον δέον να βεβαιώται δια πράξεως αυτής ητιολογημένης.

Την επιούσαν της λήξεως της κατά το άρθρ. 5 διμήνου προθεσμίας οι πρόεδροι των επιτροπών παραδίδουσι τα βιβλία, εν οις ενεγράφησαν τα βιβλιάρια ταυτότητος, μετά παντός σχετικού εγγράφου, εις τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών, όστις εκτίθησι ταύτα εν τω γραφείω του Δικαστηρίου, έχοντος το δικαίωμα παντός ενδιαφερομένου να λαμβάνη γνώσιν αυτών.

Σελ. 155

Άρθρ.7.-Πας εκλογεύς, εις ον η Επιτροπή αρνείται την χορήγησιν βιβλιαρίου, δικαιούται ν’ απευθύνη ένστασιν.

Ένστασιν δύναται ν’ απευθύνη και πάς εκλογεύς κατά της παρά της επιτροπής παραδόσεως βιβλιαρίου εις πρόσωπον μη δικαιούμενον προς τούτο.

Αι κατα το παρόν άρθρον ενστάσεις επιδίδονται ή εγχειρίζονται τω προέδρω των Πρωτοδικών εντός 15 ημερών από της κατά την τελευταίαν παράγραφον του προηγουμένου άρθρου προθεσμίας.

Άρθρ.8.-Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών εντός δέκα ημερών από της λήξεως της κατά την τελευταίαν παράγραφον του προηγουμένου άρθρου προθεσμίας, δια πράξεως αυτού ορίζει την ημέραν και ώραν της εκδικάσεως των άνω ενστάσεων υπό του Δικαστηρίου, δημοσία συνεδριάζοντος. η πράξις αύτη δημοσιεύεται δύο ημέρας προ της εκδικάσεως δια τοιχοκολλήσεως εν τω ακροατηρίω.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εμφανισθώσι κατά την συζήτησιν, προσάγοντες τας αποδείξεις αυτών. Η απόφασις του Δικαστηρίου εκδίδεται οριστική εντός είκοσι ημερών, άνευ περαιτέρω αποδείξεων, απόκειται δε εις το Δικαστήριον να επιβάλη τω αιτούντι όρκον περί της ταυτότητος αυτού.

Ένδικον μέσον κατά τοιούτης αποφάσεως δεν επιτρέπεται.

Εντός πέντε ημερών από της εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου οφείλει να εφοδιάση με βιβλιάρια, παρ’ αυτού υπογεγραμμένα και φέροντα την σφραγίδα του Πρωτοδικείου, συντεταγμένα δε κατά τας διατάξεις του άρθρ.6 και αναφέροντα τον αριθμόν και την ημερομηνίαν της αποφάσεως του δικαστηρίου, τους δικαιωθέντας να λάβωσι τοιαύτα, να καταχωρίση δε τα ούτω παραδοθέντα βιβλιάρια εν τοις οικείοις βιβλίοις κατ’ αύξοντα αριθμόν εγγραφόμενον και εν τοις βιβλιαρίοις.

Αν το Πρωτοδικείον δι’ αποφάσεως αυτού απεδέξατο ένστασιν εκλογέως περί παρανόμου παραδόσεως βιβλιαρίου, το όνομα του λαβόντος τοιούτο διαγράφεται του καταλόγου, ο δε Πρόεδρος διατάσσει την κατάσχεσιν του βιβλιαρίου.

Άρθρ.9.-Εντός τριάκοντα ημερών από της λήξεως της κατά την τετάρτην παράγραφον του προηγουμένου άρθρου προθεσμίας και επί τη βάσει των αναθεωρήσεων και συμπληρώσεων, κατά τας άνω διατάξεις, συντάσσεται υπό του προέδρου των Πρωτοδικών ο οριστικός κατάλογος των βιβλιαρίων, διηρημένος εις μεν τας πόλεις εις 24 τμήματα, εκάστου τμήματος περιέχοντος τους εκλογείς, ων το επώνυμον άρχεται από του αυτού

Σελ. 156

αλφαβητικού στοιχείου, εις δε τα χωρία κατά χωρίον. Εν εκάστω δε των τμημάτων τούτων, οι εκλογείς είναι εγγεγραμμένοι κατ’ αύξοντα αριθμόν, τον σημειούμενον εν τοις βιβλιαρίοις. Οι κατάλογοι τυπούνται, δαπάνη του Δημοσίου, επιμελεία του Προέδρου των Πρωτοδικών και επικυρούνται παρ’ αυτού. πέμπεται δ’ ανά έν αντίτυπον εις τον Νομάρχην, τα δε λοιπά τεύχη παραδίδονται εις τον αρμόδιον Επαρχιακόν ταμίαν, πωλούμενα αντί λεπτών 50 εις όφελος του Δημοσίου.

Από του καταρτισμού δε των οριστικών καταλόγων βιβλιαρίων αι εκλογαί εν τοις δήμοις, περί ων ο παρών νόμος, θέλουν ενεργείσθαι επί τη βάσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Αναθεώρησις των καταλόγων βιβλιαρίων

Άρθρ.10.-Κατ’ έτος, κατά μήνα Ιανουάριον, ενεργείται η αναθεώρησις των καταλόγων βιβλιαρίων. εκτίθενται δε ούτοι παρά τω Γραμματεί του Πρωτοδικείου, προς γνώσιν παντός ενδιαφερομένου, δέκα πέντε ημέρας προ της πρώτης Ιανουαρίου.

Προ των αυτών 15 ημερών ο Νομάρχης εκδίδωσι πρόγραμμα, δημοσιευόμενον ως εν άρθρ.2, δι’ ου γνωστοποιεί ότι από της 1 Ιανουαρίου άρχεται η αναθεώρησις και η συμπλήρωσις των καταλόγων βιβλιαρίων. οι δε Ταμίαι και οι Οικονομικοί Έφοροι διαβιβάζουσι τω Προέδρω των Πρωτοδικών τους κατά το άρθ. 3 πίνακας, και οι παρά τω Εφετείω και τω Πρωτοδικείω Εισαγγελείς τους κατά το άρθρ.4 τοιούτους.

Εν εκάστω δήμω εγκαθίσταται ανά μία Επιτροπή, καταρτιζομένη κατά τας διατάξεις των προηγουμένων άρθρ.3, 4 και 5, η κλήρωσις δε των προέδρων των Επιτροπών παρά του Εφετείου ενεργείται δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της 1 Ιανουαρίου, η δε κλήρωσις των μελών αυτών πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της αυτής προθεσμίας, εντός δε των πέντε τούτων τελευταίων ημερών του έτους εκτελούνται αι διατάξεις του άρθρ.4, και αποστέλλεται παρά του προέδρου των Πρωτοδικών εις εκάστην Επιτροπήν ο εκλογικός κατάλογος και ανά εν αντίτυπον των καταλόγων βιβλιαρίων, ως και οι κατά την προηγουμένην παράγραφον πίνακες.

Άρθρ.11.-Από της πρώτης μέχρι και της 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους πας εγγεγραμμένος εν τω εκλογικώ καταλόγω του Δήμου και μη λαβών βιβλιάριον κατά το 1907 και επόμενα έτη, δύναται να ζητήση παρά της κατά το προηγούμενον άρθρον Επιτροπής και λάβη τούτο, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρ. 6, 7 και 8 του παρόντος νόμου.

Αι προθεσμίαι των άρθρ. 10 και 11
δύνανται να παρατείνωνται δι’ αποφάσεων
του    Υπ.   Εσωτερικών.  (Άρθρ.  26 Β.Δ. 15/16

Οκτ. 1952 περί κωδικοποιήσεως νόμων περί εκλογής βουλευτών).

Άρθρ.12.-Ο το πρώτον αιτών την εγγραφήν αυτού ως εκλογέως υποβάλλει περί τούτου αίτησιν, εγχειριζομένην, ή επιδιδομένην τω Προέδρω της κατά την τρίτην παράγραφον του άρθρου 9 Επιτροπής, εν η επισυνάπτεται απόσπασμα του μητρώου αρρένων του Δήμου, εν τω καταλόγω του οποίου ζητείται η εγγραφή, καθ’ όσον δεν υπερέβη ο αιτών την προς στράτευσιν ηλικίαν. αν δε είναι εγγεγραμμένος εν τω μητρώω αρρένων άλλου δήμου, απόσπασμα του μητρώου αρρένων του δήμου τούτου, πιστοποιητικόν των Εισαγγελέων της κατοικίας του περί του ότι δεν κατεδικάσθη επί κακουργήματι ουδ’ επί πλημμελήματι εκ των συνεπαγομένων στέρησιν των πολιτικών αυτού δικαιωμάτων, όμοιον του Δημάρχου του Δήμου, εν τω καταλόγω του οποίου ζητεί την εγγραφήν, περί του ότι είναι δημότης του Δήμου τούτου, βεβαιοί δε ενόρκως ενώπιον της επιτροπής το περιεχόμενον της αιτήσεως αυτού. Την δε ταυτότητα αυτού βεβαιούσιν ενόρκως δύο μάρτυρες, εκλογείς του δήμου, εν ω ζητεί την εγγραφήν του, εάν τούτο θεωρή αναγκαίον η επιτροπή.

Τούτων γενομένων, η επιτροπή ενεργεί την εν τω καταλόγω εγγραφήν και χορηγεί το βιβλιάριον ως εν άρθρ.6.

Άρθρ.13.-Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών εντός πέντε ημερών από της λήξεως της κατά το προηγούμενον άρθρον προθεσμίας παραλαμβάνει παρά των προέδρων των Επιτροπών τους καταλόγους των αιτησαμένων και λαβόντων βιβλιάρια, εκτίθησι δε τούτους εν τω γραφείω του Πρωτοδικείου.

Εντός της αυτής προθεσμίας ο δήμαρχος υποβάλλει τω Πρόεδρω των Πρωτοδικών πίνακα των κατά το προηγούμενον έτος αποβιωσάντων δημοτών και μέχρι της 31 Ιανουαρίου του αρξαμένου έτους, ως και παντός αποθανόντος και μη γνωστοποιηθέντος προγενεστέρως από της αρχής του έτους 1907.

«Εν αις πόλεσιν υπάρχουσιν ειδικά ληξιαρχεία την υποχρέωσιν ταύτην υπέχει ο ειδικός Ληξίαρχος.

Δια Δ/τος κανονισθήσονται τα μερικώτερα καθήκοντα του Ληξίαρχου».

Η εντός « » περίοδος προσετέθη δια του άρθρ. 7 Νόμ. 5295/1932.

Τον πίνακα των αποβιωσάντων οφείλει να δημοσιεύση ο Πρόεδρος εντός ετέρων πέντε ημερών δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και δια δύο εφημερίδων του δήμου, ή, εν ελλείψει τούτων, της πρωτευούσης της επαρχίας, και μέχρι της 1 Μαρτίου να κοινοποιήση δια δικαστικού κλητήρος εις τους στερηθέντας του δικαιώματος του ψηφοφορείν κατόχους βιβλιαρίων την
επικείμενην διαγραφήν αυτών εκ του καταλόγου

βιβλιαρίων. Απόντος του προς ον δέον να γείνη η τοιαύτη κοινοποίησις, γίνεται αύτη προς τον πατέρα, τον αδελφόν ή τον σύνοικον αυτού.

Η κοινοποίησις γίνεται παρά του Προέδρου δια τους αγνώστους αυτώ και τους μή έχοντας γνωστούς πατέρα, αδελφόν, ή σύνοικον, προς τον οικείον Δήμαρχον.

Η απουσία των προσώπων αυτών από τους Δήμους, ως και το ότι ούτοι είναι άγνωστοι, βεβαιούνται δι’ αποδεικτικού του εντεταλμένου την προς ταύτα κοινοποίησιν του δικαστικού κλητήρος.

Αι κατά τα άρθρ.13 και επ προθεσμίαι δύνανται να συντέμνωνται μέχρι του τετάρτου δια Β. Δ/τος (Βλ. άρθρ. 38 Β.Δ. 15/16 Οκτ. 1952, ανωτ. σελ.).

Άρθρ.14.-Πας δημότης δύναται να υποβάλη ένστασιν κατά της χορηγήσεως βιβλιαρίου, ή περί διαγραφής από του καταλόγου βιβλιαρίων εκλογέως αποβιώσαντος ή στερηθέντος των κατά νόμον προσόντων ή αποκτήσαντος το δικαίωμα εκλογέως εν άλλω δήμω, εντός 15 ημερών από της κατά το προηγούμενον άρθρον εκθέσεως του καταλόγου. Πας εκλογεύς εις ον η επιτροπή αρνείται την έκδοσιν του ανήκοντος αυτώ βιβλιαρίου, δικαιούται επίσης να υποβάλη ένστασιν κατά το άρθρ.7.

Αι ενστάσεις επιδίδονται δια δικαστικού κλητήρος εις τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών, ή εγχειρίζονται αυτώ, ούτος δε οφείλει να κοινοποιήση εν περιλήψει την ένστασιν εις εκείνον, ου ζητείται η διαγραφή κατά τα εν ταις δυσί τελευταίοις παραγράφοις του προηγουμένου άρθρου κανονιζόμενα. Αι ενστάσεις εγγράφονται εν βιβλίω, μονογραφημένω παρά του Προέδρου των Πρωτοδικών, άμα τη λήξει δε της κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου προθεσμίας αι ενστάσεις εκτίθενται εν τω γραφείω του Πρωτοδικείου επί οκτώ ημέρας.

Εντός της οκταημέρου ταύτης προθεσμίας πας τις δύναται να υποβάλη αντιρρήσεις, κοινοποιών ταύτας δια δικαστικού κλητήρος, ή εγχειρίζων αυτάς εις τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών.

Άρθρ.15.-Εντός 8 ημερών από της λήξεως της τελευταίας προθεσμίας το Πρωτοδικείον, δημοσία συνεδριάζον κατά τας διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρ.8, προβαίνει εις εκδίκασιν των επιδοθεισών τω Προέδρω ενστάσεων και των κατά τούτων αντιρρήσεων.

Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών επιφέρει εις τους καταλόγους των βιβλιαρίων τας αναγκαίας διορθώσεις, συμφώνως ταις ανωτέρω διατάξεσι και ταις εκδοθείσαις αποφάσεσι του Πρωτοδικείου, παραδίδωσι δε βιβλιάρια εις τους δικαιουμένους κατά ταύτας εις λήψιν τοιούτων, συντεταγμένα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου και φέροντα την υπογραφήν αυτού και την σφραγίδα του Πρωτοδικείου.

Σελ. 157

Ο Πρόεδρος, διαγράφων εις τους οριστικούς καταλόγους συμφώνως προς τας δικαστικάς αποφάσεις τους κακώς λαβόντας βιβλιάρια, διατάσσει την κατάσχεσιν αυτών.

Τα παρ’ αυτού χορηγούμενα βιβλιάρια σημειούνται κατά σειράν εγγραφής εν τω οικείω τμήματι του καταλόγου, υπό τον οικείον αύξοντα αριθμόν, κάτωθι των ήδη εγγεγραμμένων, μεθ’ ο οι κατάλογοι κηρύσσονται οριστικοί παρά του Προέδρου των Πρωτοδικών, ανατυπούμενοι εξ ολοκλήρου, ή τυπουμένων παραρτημάτων αυτών, κατά τας εκάστοτε παρουσιαζομένας ανάγκας.

Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, επικυρών εν έκαστον εκ των αντιτύπων των παραρτημάτων, αποστέλει αυτά προς τους ταμίας.

Εν πάση περιπτώσει, κατά τετραετίαν ανατυπούνται ολοσχερώς οι κατάλογοι των βιβλιαρίων.

Άρθρ.16.-Ο κάτοχος βιβλιαρίου ταυτότητος δήμου τινός, όπως εγγραφή εκλογεύς εν ετέρω δήμω οφείλει να παραδώση το βιβλιάριον αυτού, κατά μήνα Ιανουάριον,εις την κατά το άρθρ. 10 επιτροπήν του δήμου τούτου, ή, εν ελλείψει ταύτης, εις τον οικείον Πρόεδρον των Πρωτοδικών. Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, λαμβάνων το βιβλιάριον παρά της άνω επιτροπής, μετά των καταλόγων βιβλιαρίων κατά το άρθρ. 13ον, ή, εν ελλείψει ταύτης παρά του εκλογέως τούτον μεν εγγράφει εις τον κατάλογον του δήμου, εις ον ζητεί να γείνη εκλογεύς, το δε βιβλιάριον πέμπει, αυθωρεί, εις τον πρόεδρον των Πρωτοδικών της περιφερείας, εν η, εξεδόθη, ο δε τελευταίος καταστρέφων αυτό, διαγράφει συγχρόνως τον εκλογέα από του οικείου καταλόγου βιβλιαρίων. Περί της καταστροφής ταύτης και της διαγραφής συντάσσεται πρακτικόν εν ιδιαιτέρω βιβλίω.

Άρθρ.17.-(Η πρώτη παράγραφος, αφορώσα την περίπτωσιν απωλείας εκλογικού βιβλιαρίου, αντικατεστάθη δια του άρθρ. 40 Β.Δ. 15/16 Οκτ. 1952, ανωτ. σελ.).

Πας εκλογεύς δύναται να ζητήση την ανανέωσιν του φθαρέντος βιβλιαρίου αυτού δι’ αναφοράς επί χαρτοσήμου 1 δραχμής. Εν τοιαύτη περιπτώσει το πρώτον βιβλιάριον καταστρέφεται υπό του προέδρου των Πρωτοδικών, όστις παραδίδωσιν αυτώ το δεύτερον εν αντιγράφω, υπογεγραμμένον παρ’ αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ΄ και Δ΄

Άρθρ.18-20.(Αναφερόμενα εις τα περί των εφορευτικών επιτροπών και των επί της ψηφοφορίας υπαλλήλων και τα περί της ψηφοφορίας, αντικατεστάθησαν δια των σχετικών διατάξεων των νεωτέρων εκλογικών νόμων).

Σελ. 158

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Γενικαί διατάξεις

Άρθρ.21.-Ο δήμαρχος του δήμου, εν ω απέθανεν ετεροδημότης, οφείλει εντός οκτώ ημερών να γνωστοποιή τον θάνατον αυτού εις τον δήμαρχον του δήμου του αποθανόντος ετεροδημότου.

Οι πρόξενοι, εν τη δικαιοδοσία των οποίων απέθανεν έλλην πολίτης, οφείλουσιν εντός της αυτής προθεσμίας να γνωστοποιώσι τον θάνατον τούτου, δια του υπουργείου των Εξωτερικών εις τον δήμαρχον του δήμου, εν ω ο αποθανών διατέλει δημότης.

Άρθρ.22.-Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, παραλαμβάνων τους καταλόγους των βιβλιαρίων κατά το τελευταίον εδάφιον του άρθρ.6 και το πρώτον του άρθρ. 13, οφείλει εντός τριών μηνών από της παραλαβής ταύτης εν τη πρώτη περιπτώσει, εντός ενός μηνός εν τη δευτέρα, να ειδοποιήση τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών της περιφερείας, εν η ήτο εγγεγραμμένος ο λαβών βιβλιάριον εκλογεύς, όπως διαγράψη αυτόν εκ του εκλογικού καταλόγου των δήμων της περιφερείας αυτού, κατά την αναθεώρησιν.

Αν δε πρόκηται περί εκλογέως εγγεγραμμένου εν άλλω δήμω της περιφερείας του ου προΐσταται Πρωτοδικείου, αυτός ούτος ο Πρόεδρος διαγράφει αυτόν κατά την αναθεώρησιν του καταλόγου του οικείου δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ποινικαί διατάξεις

Άρθρ.23.-(Περιελήφθησαν εις τας ποινικάς διατάξεις του άρθρ.147 Β.Δ. 15/16 Οκτ. 1952, ανωτ. σελ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Αποζημιώσεις

Άρθρ.24.-(Ορίζονται αι αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών χορηγήσεως εκλογ. βιβλιαρίων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Άρθρ.25.-Πάντα τα κατά τον παρόντα νόμον έγγραφα γράφονται εφ’ απλού χάρτου, εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρ.17.

Άρθρ.26.-Προς εφαρμογήν του παρόντος νόμου θέλει χορηγηθή η αναγκαία πίστωσις επί του ειδικού προϋπολογισμού του επί των Εσωτερικών υπουργείου του έτους 1907.

Άρθρ.27.-Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και
εις   πάντα  άλλον  Δήμον  του  Κράτους  μετά  προ-

ηγουμένην υπέρ της εφαρμογής γνωμοδότησιν του οικείου δημοτικού συμβουλίου, αν τούτο εγκριθή δια Β. Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τοιαύτη περίπτωσει, αι προθεσμίαι των διαφόρων διατυπώσεων, ως και αι άλλαι λεπτομέρειαι, κανονίζονται δια Β. Δ/τος, συμφώνως τω παρόντι νόμω.

Εν η περιπτώσει ο νόμος ούτος εφαρμοσθή εν Επτανήσω η κλήρωσις των κατά τα σχετικά άρθρα του παρόντος νόμου επιτροπών ενεργείται εκ των εγγεγραμμένων εν τω οριστικώ καταλόγω των κατά το άρθρ.39 του ν. ΧΜΗ΄ εφορευτικών επιτροπών.

Άρθρ.28.-Αι περί αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων διατάξεις του ν. ΧΜΗ΄ της 17 Σεπτ. 1877, ως ετροποποιήθη ούτος δια του ν. Α4Θ΄ της 31 Μαρτ. 1883, δεν ισχύουσιν ως προς τους Δήμους, εν οις εφαρμόζεται ο παρών νόμος.

Άρθρ.29.-Το σχήμα και ο τύπος των βιβλιαρίων και των σφραγίδων, ως και πάντα τα προς εκτέλεσιν του παρόντος νόμου, κανονίζονται δια Β.Δ/των.

Άρθρ.30.-Πάσα διάταξις αντιβαίνουσα εις τον παρόντα νόμον καταργείται.

Άρθρ.31.-Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων των άρθρ. 1 και 20, ων η ισχύς άρχεται από των ως εν άρθρ.9 συντάξεως του οριστικού καταλόγου βιβλιαρίων και της εκτυπώσεως αυτού, και των διατάξεων των εδαφ. γ΄, ε΄ και ς΄ του άρθρ. 23, αίτινες εφαρμόζονται από της 1ης Ιαν. 1909, διατηρουμένων εν ισχύι των σχετικών ποινικών διατάξεων των κειμένων νόμων.

Άρθρ.32.-Η μετά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου πρώτη αναθεώρησις των καταλόγων βιβλιαρίων ενεργηθήσεται τον μεθεπόμενον μήνα από της οριστικότητος του αρχικού καταλόγου αυτών, παρατεινομένων αναλόγως και των σχετικών άλλων προθεσμιών δια Β. Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου.

4. ΝΟΜΟΣ ΓΣΝΕ΄

της 21/21 Μαρτ. 1908

Περί αντικαταστάσεως του άρθρ.23 του νόμου ΓΣΚΑ΄

5. ΝΟΜΟΣ 581

της 16/17 Ιαν. 1914

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΓΣΚΑ΄/1907 νόμου.

(Αφεώρα την επικόλλησιν φωτογραφίας επί του εκλογικού βιβλιαρίου. Κατηργήθη δια του άρθ.147 Νόμ. 6396/1935. Βλ. ήδη άρθρ.28 Β.Δ. 15/16 Οκτ. 1952, ανωτέρω σελ.).

6. ΝΟΜΟΣ 1129

της 3/4 Ιαν. 1918

Περί συνεδριάσεων επιτροπών βιβλιαρίων ταυτότητος.

«΄Αρθρον μόνον.-Αι κατά τα άρθρ. 5 και 10 του ΓΣΚΑ΄ Νόμου του 1907 (υπ’ αριθ. 3221) «περί βιβλιαρίων ταυτότητος» ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του υπ’ αριθ. 581 Νόμου του 1915 επιτροπαί συνεδριάζουσιν εν τοις τέως δήμοις Κρωπίας, Φαρσάλων και Λαυρεωτικής, μόνον κατά τας Κυριακάς του μηνός Ιανουαρίου, από της 9ης π.μ. μέχρι της 9ης μ.μ.».

Εκυρώθη δια του ν. 1224/1918.

7. ΝΟΜΟΣ 1224

της 27 Μαρτ./3 Απρ. 1918

Περί συνεδριάσεων επιτροπών εκλογικών βιβλιαρίων ταυτότητος.

Άρθρον μόνον.-Κυρούται το από 3 Ιαν. 1918 Β.Ν.Δ/μα, καταχωρηθέν υπ’ αριθμόν Ν. 1129 περί συνεδριάσεων επιτροπών βιβλιαρίων ταυτότητος.

8. ΝΟΜΟΣ 1158

της 17/20 Μαρτ.1918

Περί κυρώσεως του από 8 Νοεμ. 1917 Β.Δ/τος και της παρατάσεως της προς αναθεώρησιν των εκλογικών καταλόγων και καταλόγων βιβλιαρίων προθεσμίας εις τας Νέας Χώρας.

Προσωρινής ισχύος, ως και οι:

α) Ν. 1836 της 14/17 Ιαν. 1920 περί κυρώσεως του από 7 Αυγ. 1919 Ν. Δ/τος περί παρατάσεως μέχρι τέλους Οκτ. 1919 των προθεσμιών προς εκτέλεσιν των εργασιών και διατυπώσεων εν γένει της αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων δια τας περιφερείας των νομών Σερρών και Δράμας.

β) Ν. 2083 της 5/10 Μαρτ. 1920 περί παρατάσεως των προθεσμιών εγγραφής εις τους  εκλογικούς  καταλόγους και τους καταλόγους βιβλιαρίων κατά το έτος 1920 κλπ.

Σελ. 159

γ) Ν. 2591 της 5/7 Μαΐου 1921 περί παρατάσεως των προθεσμιών εγγραφής εις τους εκλογικούς καταλόγους βιβλιαρίων κατά το έτος 1921 κλπ.

δ) Νόμ. 2778 της 29 Μαΐου/4 Ιουν. 1922 περί παρατάσεως των προθεσμιών αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων και καταλόγων βιβλιαρίων κατά το ενεστώς έτος κλπ.

ε) Νόμ. 3052 της 18/20 Φεβρ. 1924 «περί παρατάσεως των προθεσμιών προς αναθεώρησιν των εκλογικών καταλόγων κλπ.».

9. ΝΟΜΟΣ 2629

της 23/30 Ιουλ. 1921

Περί ανακαθάρσεως των καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων.

(Προσωρινής ισχύος).

10. ΨΗΦΙΣΜΑ Δ΄ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

της 20 Φεβρ. 1924

Περί εγγραφής των πολιτογραφημένων προσφύγων εις τους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων.

Σχετικόν και το:

Ν.Δ. της 30 Απρ. /4 Μαΐου 1925 περί εγγραφής των προσφύγων εις εκλογικούς καταλόγους.

11. ΝΟΜΟΣ 3355

της 8/10 Ιουλ. 1925

Περί ανασυντάξεως των εκλογικών καταλόγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Γενικαί διατάξεις

Άρθρ.1.-Θέλει ενεργηθή ολοσχερής ανασύνταξις των εκλογικών καταλόγων των Δήμων και Κοινοτήτων του Κράτους κατά τας επομένας διατάξεις.

Άρθρ.2.-Η σύνταξις των νέων εκλογικών καταλόγων ενεργείται ως εξής. πας Έλλην πολίτης, δημότης δήμου ή κοινότητος εκάστης εκλογικής περιφερείας, έχων συμπεπληρωμένον το 21 έτος της ηλικίας αυτού, εγγεγραμμένος, αν άγη ηλικίαν, κατωτέραν του 51 έτους, εν τω μητρώω των αρρένων δήμου τινός ή κοινότητος και εκπληρώσας τας στρατολογικάς αυτού υποχρεώσεις ή νομίμως απαλλαγείς αυτών, δικαιούται να προσέλθη, εντός της δια του παρόντος νόμου τασσομένης προθεσμίας, ενώπιον της επί της συντάξεως των νέων εκλογικών καταλόγων επιτροπής προς εγγραφήν εν αυτοίς.

Σελ. 160

Στερούνται του ανωτέρω δικαιώματος οι υπαγόμενοι εις τας εξαιρέσεις των άρθρ.4 και 99 του ν. ΧΜΗ΄ του 1877 «περί εκλογής βουλευτών» ή άλλου τινός Νόμου.

Άρθρ.3.-Προς σύνταξιν των νέων καταλόγων το Κράτος διαιρείται εις περιφερείας ισαρίθμους προς τα Πρωτοδικεία.

Εκάστη περιφέρεια Πρωτοδικείου υποδιαιρείται εις εκλογικάς περιφερείας ισαρίθμους προς τα Ειρηνοδικεία αυτής.

Η έδρα του Πρωτοδικείου αποτελεί ιδίαν περιφέρειαν.

Άρθρ.4.-Η εγγραφή των εκλογέων γίνεται εν ταις έδραις των Πρωτοδικείων κατ’ ενορίας, συνοικισμούς ή προάστεια, των πολιτών εγγραφομένων εν τη ενορία, τω συνοικισμώ ή προαστείω ένθα κατοικεί έκαστος.

«Πόλεις (έδραι Πρωτοδικείων) εν αις δεν ισχύει το ενοριακόν σύστημα, κατανέμονται εις Τμήματα δι’ αποφάσεως του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, άτινα τμήματα θέλουσι χρησιμεύσει ως βάσις προς σύνταξιν του εκλογικού καταλόγου. Δύναται όμως το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον να αποφασίση την σύνταξιν του καταλόγου καθ’ ολόκληρον την πόλιν».

Το εντός « » εδάφιον προσετέθη δια του άρθρ. 1 Ν.Δ. 29 Ιουλ./17 Αυγ. 1925.

Εν ταις κατ’ Ειρηνοδικεία εκλογικαίς περιφέρειας οι εκλογείς εγγράφονται κατά κοινότητα μεν ή Δήμον αλλά διακεκριμένως δι’ έκαστον των απαρτιζόντων την κοινότητα ή δήμον συνοικισμών καταλόγω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Περί συνθέσεως των επιτροπών και της
αρμοδιότητος αυτών.

Άρθρ.5.-Αι επιτροπαί προς σύνταξιν των καταλόγων συντίθενται ως εξής:

α) Εν ταις έδραις των Πρωτοδικείων επιτροπαί τριμελείς, συγκείμεναι εξ ενός Πρωτοδίκου ή του εν άρθρ.9 αναπληρωτού αυτού, ως Προέδρου, ενός ιερέως και ενός επιτρόπου του ενοριακού ναού.

Παρά τη επιτροπή εκτελεί καθήκοντα γραμματέως είς των διδασκάλων του εγγυτέρου σχολείου, οριζόμενος υπό του Προέδρου.

β) Εν ταις λοιπαίς εκλογικαίς περιφερείαις επιτροπαί τριμελείς ωσαύτως, συνιστώμεναι κατά κοινότητα ή Δήμον και αποτελούμενοι εκ του Ειρηνοδίκου, ως Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού, του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητος, ενός ιερέως και γραμματέως προσλαμβανομένου ως ανωτέρω.

Η επιτροπή συνεδριάζει εν ολομελεία.

Άρθρ.6.-Δύνανται να παρίστανται κατά την σύνταξιν των καταλόγων ανά είς αντιπρόσωπος εκάστου πολιτικού κόμματος, διοριζόμενος εγγράφως δια δηλώσεως προς τον Πρόεδρον της Επιτροπής και έχων τα εν άρθρω 35 δικαιώματα.

Κατά τον αυτόν τρόπον διορίζονται και αναπληρωταί του άνω αντιπροσώπου.

Δύο ή πλείονα κόμματα δύνανται να διορίσωσιν από κοινού τον αυτόν αντιπρόσωπον και τους αυτούς αναπληρωτάς τούτου.

Η παράλειψις του διορισμού ή η απουσία του αντιπροσώπου ουδόλως παρακωλύει το έργον της επιτροπής.

Άρθρ.7.-Εκάστη των εν τη έδρα του Πρωτοδικείου ενοριακών επιτροπών είναι αρμοδία προς σύνταξιν του εκλογικού καταλόγου της ενορίας, εκάστη δε των εν τη περιφερεία του Ειρηνοδικείου επιτροπών είναι αρμοδία προς σύνταξιν του εκλογικού καταλόγου εκάστης Κοινότητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Περί διορισμού των μελών των Επιτροπών
εν γένει.

Άρθρ.8.-Οι Νομάρχαι, μετά συνεννόησιν προς τους οικείους Μητροπολίτας, αποστέλλουσιν εντός δέκα πέντε ημερών από της ισχύος του νόμου τούτου εις τον Άρειον Πάγον κατάλογον των δυνάμει Δ/των ή άλλως κατά τα κρατούντα έθιμα ωρισμένων ενοριών όλων των πόλεων, εν αις εδρεύει Πρωτοδικείον.

Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσι και οι Νομάρχαι των Νέων Χωρών, εις ας δεν επεξετάθη η ισχύς του νόμου περί ενοριών, επί τη βάσει των ανέκαθεν και ήδη ισχυόντων περί υπαγωγής των κατοίκων εις ενορίας.

Η επιτροπή αποκαταστάσεως προσφύγων, το Υπουργείον Υγιεινής κλπ και οι προϊστάμενοι των επικιστικών γραφείων αποστέλλουσι δια του Υπουργείου των Εσωτερικών εις τον Άρειον Πάγον πίνακα εμφαίνοντα τους εν ταις έδραις των Πρωτοδικείων συνοικισμούς, τους μη υπαγομένους εις ενορίαν.

Άρθρ.9.-«Το 1ον τμήμα του Αρείου Πάγου, επί τη βάσει των άνω καταλόγων, ορίζει τον πρωτοδίκην, όστις θέλει προεδρεύσει εκάστης επιτροπής ενορίας, προσφυγικού συνοικισμού ή προαστείου τμήματος ή της πόλεως».

Το α΄ εδάφιον του άρθρ.9 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 2 Ν.Δ. 29 Ιουλ./17 Αυγ. 1925.

Εν εκάστη έδρα Πρωτοδικείου διορίζονται οι επί της συντάξεως των καταλόγων Πρωτοδίκαι εκ των υπηρετούντων παρά τω Πρωτοδικείω τούτω. Εν ανεπαρκεία του αριθμού των δικαστών Πρωτοδικείου τινός επιτρέπεται η υπό του Αρείου Πάγου απόσπασις δικαστών εξ άλλου Πρωτοδικείου, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν κατά τας ανάγκας της υπηρεσίας.

Εν ελλείψει επαρκών δικαστών ο Άρειος Πάγος συμπληροί τον ελλείποντα αριθμόν δια των παρά Πρωτοδίκαις αντεισαγγελέων, των εμμίσθων παρέδρων και δια δικηγόρων ή δια συμβολαιογράφων διοριζομένων εκ των κατοικούντων εν τη έδρα του Πρωτοδικείου.

Παρ’ εκάστω Πρωτοδικείω αφίεται ο αναγκαίος αριθμός δικαστών, δια τας επείγουσας υποθέσεις, ιδία δι’ έργα ανακρίσεως.

Άρθρ.10.-Πάντες οι ιερείς και οι επίτροποι των ενοριακών ναών των πόλεων, εν αις εδρεύει Πρωτοδικείον, θεωρούνται διωρισμένοι δυνάμει του παρόντος νόμου μέλη της επί της συντάξεως των καταλόγων επιτροπής.

Εκ των παρ’ εκάστω ενοριακώ ναώ ιερέων και επιτρόπων ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει την σειράν της υπηρεσίας εκάστου.

Άρθρ.11.-Δια την υπό του Προέδρου πρόσληψιν του γραμματέως της επιτροπής, άπαντες οι διδάσκαλοι των εγγυτέρων σχολείων θεωρούνται διωρισμένοι γραμματείς της επι της συντάξεως των καταλόγων Επιτροπής, ο δε Πρόεδρος αυτής εκλέγει εξ αυτών εκάστοτε τον γραμματέα, όστις δύναται να εναλάσσηται.

Άρθρ.12.-Πάντες οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, οι ιερείς και οι επίτροποι των ναών των αυτών κοινοτήτων θεωρούνται διωρισμένοι μέλη της επί της συντάξεως των κοινοτικών καταλόγων επιτροπής.

Εν η περιπτώσει εις κοινότητα τινα ελλείπει ιερεύς ή επίτροπος, αναπληρούνται ούτοι δια κοινοτικών συμβούλων, καλουμένων υπό του Ειρηνοδίκου. Μη υπάρχοντος Προέδρου κοινότητος, αναπληρούται ούτος δια τινος κοινοτικού συμβούλου, καλουμένου επίσης υπό του Ειρηνοδίκου.

Υπαρχόντων εν κοινότητί τινι πλειόνων ιερέων ή επιτρόπων ναών, άπαντες θεωρούνται διωρισμένοι μέλη της επί της συντάξεως των καταλόγων επιτροπής, ο δε Ειρηνοδίκης εκλέγει εξ αυτών εκάστοτε τον εκπληρώσαντα καθήκοντα της επί της συντάξεως των καταλόγων επιτροπής, όστις δύναται να εναλλάσσηται.

Ωσαύτως υπαρχόντων πλειόνων διδασκάλων εφαρμόζονται τα εν τω προηγουμένω άρθρω οριζόμενα.

Όπου εξ οιουδήποτε λόγου ελλείπουσι κοινοτικά συμβούλια, τον Πρόεδρον τούτων αναπληροί είς διδάσκαλος ή δεύτερος ιερεύς και, εν ανάγκη, δύο εγγράμματοι πολίται εκλεγόμενοι υπό του Προέδρου της Επιτροπής.

Σελ. 161

Εν τη περιπτώσει ταύτη καθήκοντα γραμματέως, μη υπάρχοντος άλλου διδασκάλου, εκτελεί είς των εγγραμμάτων πολιτών οριζόμενος κατά τα ανωτέρω.

Άρθρ.13.-Εις τους προσφυγικούς συνοικισμούς Αθηνών και Πειραιώς, τους μη υπαγομένους εις ενορίαν, προστίθεται, με γνώμην απλώς συμβουλευτικήν, παρά τοις επιτροπαίς και ανά είς των υπαλλήλων της επιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων ή του Υπουργείου Υγιεινής κλπ υποδεικνυόμενος υπό της Επιτροπής ή του Υπουργείου.

Όπου αλλαχού του Κράτους έχει γίνει αστική ή αγροτική αποκατάστασις προσφύγων, προστίθεται, επίσης απλώς με γνώμην συμβουλευτικήν, εις τας επιτροπάς και ανά είς υπάλληλος της υπηρεσίας Προνοίας ή Επικοισμού, υποδεικνυόμενος υπό του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας.

Άρθρ.14.-Έκαστον πολιτικόν κόμμα δικαιούται ωσαύτως όπως εγγράφως διορίση ανά ένα αντιπρόσωπον και αναπληρωτήν αυτού εν εκάστη των εν τη περιφερεία του Ειρηνοδικείου κοινοτήτων.

Κατά τα άλλα εφαρμόζονται και ενταύθα αι διατάξεις του άρθρ. 6 του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Περί των εφόρων των επιτροπών

Άρθρ.15.-Εν εκάστη περιφερεία Εφετείου διορίζονται υπό του Αρείου Πάγου «Α΄ Τμήματος» είς ή πλείονες Εφέται, ως Έφοροι των Επιτροπών.

Αι λέξεις «Α΄ Τμήματος» προσετέθησαν δια του άρθρ. 3 Ν.Δ. 29 Ιουλ./17 Αυγ. 1925.

Ο Άρειος Πάγος ορίζει την δικαιοδοσίαν εκάστου των Εφόρων κατά μίαν ή πλείονας περιφερείας Πρωτοδικείων.

Οι Έφοροι ούτοι, ως και οι Πρόεδροι των Επιτροπών, έχουσι τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις του ανακριτικού υπαλλήλου, προβαίνουσιν αυτεπαγγέλτως ή επί τη μηνύσει οιουδήποτε εις την ανάκρισιν και βεβαίωσιν πασών των παραβάσεων του παρόντος νόμου και πάσης συναφούς αξιοποίνου πράξεως, άνευ συμπράξεως γραμματέως ή άλλου ανακριτικού υπαλλήλου, διαβιβάζουσι δε αμελλητί τας ανακρίσεις εις τον αρμόδιον παρά Πλημμελειοδίκαις Εισαγγελέα, υποχρεούμενον να εισαγάγη ταύτας δι’ απ’ ευθείας κλήσεως εις το Πλημμελειοδικείον εντός 15 ημερών από της εις αυτόν υποβολής, εφ’ όσον πρόκειται, περί πλημμελήματος. Οι ανωτέρω δικαιούνται ωσαύτως να εκδίδωσιν εντάλματα συλλήψεως κατά των παραβατών και ν’ αποστέλλωσιν αυτούς εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα.

Σελ. 162

Η Χωροφυλακή, η Αστυνομία Πόλεων και η Αγροφυλακή της περιφερείας, τίθενται υπό τας διαταγάς του εφόρου και των επιτροπών εν τη εκτελέσει των καθηκόντων των.

Άρθρ.16.-Οι ως άνω Έφοροι οφείλουσι, προς τοις άλλοις, να καθοδηγώσι τας επί της συντάξεως επιτροπάς περί την ορθήν εφαρμογήν των σχετικών νόμων δι’ οδηγιών, δι’ επιτοπίου μεταβάσεως και δια παντός άλλου μέσου, να δέχωνται παράπονα πολιτών κατά των επιτροπών και εν γένει να εποπτεύωσι τα έργα αυτών.

Τας ανακρίσεις κατά των επί της συντάξεως επιτροπών διαβιβάζουσι προς τον αρμόδιον Εισαγγελέα, υποχρεούμενον να ενεργή τα εν τω προηγουμένω άρθρω οριζόμενα.

Δικαιούνται ωσαύτως οι Έφοροι να διατάσωσι τας κατά περιφερείας Ειρηνοδικείων Επιτροπάς να μεταβαίνωσι και εις άλλα εκτός της πρωτευούσης του δήμου ή της κοινότητος χωρία, όταν αποχρώντες, κατά την κρίσιν αυτών, λόγοι επιβάλουσι τούτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Περί των εργασιών των κατ’ ενορίας επιτροπών.

Άρθρ.17.-Ευθύς άμα τη καταρτίσει εκάστης επί της συντάξεως των καταλόγων επιτροπής δια τας πόλεις, ένθα εδρεύει Πρωτοδικείον, αύτη, εγκαθισταμένη εν τω οικείω ενοριακώ Ναώ, συντάσσει πρόγραμμα, όπερ αναρτάται εις την θύραν του Ναού. Εν τω προγράμματι τούτω γνωστοποιείται ότι από της επομένης και επί ένα μήνα καθ’ εκάστην, μη εξαιρουμένων των Κυριακών και των εορτών, από της ώρας 9 π.μ. μέχρι της 1 μ.μ., εν ανάγκη δε και από τας 3 μέχρι 5 μ.μ. ενεργεί αύτη την εγγραφήν των εμφανιζομένων εκλογέων των κατοικούντων εν τη ενορία.

Άρθρ.18.-Έκαστος κάτοικος της ενορίας, του προσφυγικού συνοικισμού ή προαστείου, κεκτημένος τας εν άρθρ. 2 του παρόντος νόμου ιδιότητας, εμφανίζεται αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής προς εγγραφήν εν τω εκλογικώ καταλόγω.

Ο εκλογεύς, περί της ταυτότητος του οποίου αμφιβάλλει η Επιτροπή, δύναται να προσαγάγη προς βεβαίωσιν ταύτης δύο μάρτυρας πολίτας Έλληνας, ορκιζομένου περί αυτής, συντασσομένου πρακτικού ορκωμοσίας.

Η απόδειξις της συμπληρώσεως του 21 έτους της ηλικίας ή προσάγεται δι’ εγγράφων ή αναπληρούται δια της ιδίας της Επιτροπής αντιλήψεως.

Η κτήσις των εν άρθρ.2 λοιπών ιδιοτήτων και η εκπλήρωσις των στρατολογικών υποχρεώσεων ή η από τούτων νόμιμος απαλλαγή τεκμαίρονται μέχρι της δι’ ενστάσεως κατά το άρθρ.37 αποδείξεως του εναντίου.

Ο προσερχόμενος οφείλει να ομόση, κατά την ιδίαν αυτού θρησκείαν, τον εξής όρκον. «Ομνύω γνωρίζων τας εις την ψευδορκίαν επιβαλλομένας ποινάς ότι είμαι πολίτης Έλλην, δημότης του δήμου…..ή της κοινότητος…..ότι άγω ηλικίαν ετών…..ότι εξεπλήρωσα τας στρατιωτικάς μου υποχρεώσεις (ή άλλως ότι έχω νομίμως απαλλαγή αυτών ή δεν υπέχω στρατιωτικάς υποχρεώσεις) και ότι δεν ενεγράφην, ούτε θα εγγραφώ εν άλλω τινί εκλογικώ καταλόγω του Κράτους».

Άρθρ.19.-Η επιτροπή εγγράφει τους εμφανιζομένους κατ’ αύξοντα αριθμόν και κατ’ αλφαβητικήν σειράν εν βιβλίω διηρημένω εις στήλας, εις ας αναγράφονται το ονοματεπώνυμον αυτών, το όνομα του πατρός, η ηλικία, το επάγγελμα, ο οικείος αριθμός του μητρώου των αρρένων και η πόλις, συνοικισμός ή προάστειον ένθα έκαστος κατοικεί.

Το βιβλίον τούτο μονογραφείται κατά σελίδα και υπογράφεται υπό πάντων των μελών της επιτροπής καθ’ εκάστην συνεδρίασιν.

Άρθρ.20.-Οι υπάρχοντες κατά Ναόν κατάλογοι των ενοριτών τίθενται υποχρεωτικώς εις την διάθεσιν της επιτροπής, ήτις χρησιμοποιεί και τούτους προς έλεγχον της ταυτότητος των εμφανιζομένων.

Δια τους βλαχοποιμένας σκηνίτας εκλογείς, μη έχοντας μόνιμον εγκατάστασιν και επομένως μη ανήκοντας εις ενορίας, θεωρείται επαρκές στοιχείον ελέγχου η εγγραφή αυτών εν τω μητρώω αρρένων, πιστοποιουμένη υπό του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητος.

Άρθρ.21.-Αι επιτροπαί συνέρχονται, εις μεν τας ενορίας, συνοικισμούς ή προάστεια εν τοις ενοριακοίς Ναοίς ή τοιούτων μη υπαρχόντων εν σχολείω ή οικήματι οριζομένω υπό του Προέδρου της Επιτροπής, εις δε τας κοινότητας ή τω δήμω εν τω δημοτικώ ή κοινοτικώ καταστήματι ή εν τω σχολείω ή εν Ναώ τοιούτων δε μη υπαρχόντων, εν οικήματι οριζομένω υπό του Προέδρου της επιτροπής και εν τοις προσφυγικοίς συνοικισμοίς εν οικήμασιν οριζομένοις υπό της επιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων ή των προϊσταμένων των κατά τόπους εποικιστικών γραφείων.

Εν πάση περιπτώσει ο Πρόεδρος δικαιούται να προβή εις επίταξιν καταλλήλου οικήματος δια τας εργασίας της επιτροπής.

Άρθρ.22.-Οι ούτω κατ’ ενορίας συντασσόμενοι προκαταρκτικοί κατάλογοι, κατ’ αλφαβητικήν σειράν, θέλουσιν αποτελέσει, μετά την εκπλήρωσιν και των λοιπών διατυπώσεων του παρόντος νόμου, τους οριστικούς ενοριακούς καταλόγους του εκλογικού συλλόγου της πόλεως, εν η εδρεύει Πρωτοδικείον, οι δε κατά κοινότητας,

ή δήμους, συντασσόμενοι, κατ’ αλφαβητικήν ωσαύτως σειράν, κατάλογοι θέλουσιν αποτελέσει τους οριστικούς κοινοτικούς καταλόγους του εκλογικού συλλόγου της περιφερείας του Ειρηνοδικείου. Δια δε τους κατά την δευτέραν παράγραφον του άρθρ.20 εγγραφέντας εκλογείς βλαχοποιμένας σκηνίτας θέλουσι καταρτισθή ίδιοι προκαταρκτικοί κατάλογοι ουχί κατ’ ενορίας.

Άρθρ.23.-Εν αις πόλεσιν εδρεύει Πρωτοδικείον και ισχύει ο νόμος περί εκλογικών βιβλιαρίων, ο εγγραφόμενος εν τω ενοριακώ εκλογικώ καταλόγω λαμβάνει εκλογικόν βιβλιάριον κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Άρθρ.24.-Έκαστος των προσερχομένων προς εγγραφήν οφείλει να προσαγάγη προς την επί της συντάξεως επιτροπήν πρόσφατον φωτογραφίαν του.

Άρθρ.25.-Το βιβλιάριον αποτελείται εξ εξωφύλλου και 25 φύλλων ηριθμημένων και συγκεκολλημένων.

Επί του οπισθίου μέρους του εξωφύλλου επικολλάται η φωτογραφία του προσερχομένου, ήτις σφραγίζεται δια της σφραγίδος της επιτροπής.

Μεταξύ του εξωφύλλου και του πρώτου φύλλου του βιβλιαρίου είναι συγκεκολλημένον έτερον φύλλον, εις ο αναγράφεται ο αύξων αριθμός του βιβλιαρίου, αντιστοιχών προς τον αριθμόν υφ’ ον ο εκλογεύς φέρεται εγγεγραμμένος εν τω ενοριακώ εκλογικώ καταλόγω, το όνομα του ενοριακού Ναού, ως και το ονοματεπώνυμον, το όνομα του πατρός, η ηλικία, το επάγγελμα και ο αριθμός, υφ’ ον φέρεται εγγεγραμμένος εν τω μητρώω των αρρένων.

Το βιβλιάριον, φέρον την χρονολογίαν της εκδόσεώς του, την υπογραφήν του Προέδρου της επιτροπής και παρά την υπογραφήν του την σφραγίδα της επιτροπής, παραδίδεται εις τον εκλογέα.

Άρθρ.26.-Εις τους εν τη ημεδαπή απουσιάζοντας εκτός της περιφερείας του οικείου Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου επιτρέπεται η εγγραφή εν τοις εκλογικοίς καταλόγοις δι’ αντιπροσώπου, διορισμένου δι’ ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, ου το τε πρωτότυπον και το αντίγραφον συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Και όπου δεν υπάρχουσι Συμβολαιογραφεία η ανωτέρω ειδική πληρεξουσιότης δύναται να δοθή και δι’ απλής επιστολής βεβαιουμένης, είτε ο εντολεύς είναι εγγράμματος είτε αγράμματος, υπό του Προέδρου της Κοινότητος της διαμονής ή της Αστυνομικής Αρχής.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος εμφανιζόμενος αυτοπροσώπως οφείλει να προσαγάγη εις την επιτροπήν άπαντα τα στοιχεία τα οριζόμενα υπό των άρθρ. 18 και 32, απαλλασσόμενος όμως του εν άρθρ. 18 όρκου.

Σελ. 163

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και δια τους εν τη αλλοδαπή διαμένοντας, του ειδικού πληρεξουσίου συντασσομένου ωσαύτως εφ’ απλού χάρτου ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και εν ελλείψει ταύτης ενώπιον της αλλοδαπής αρμοδίας Αρχής.

Άρθρ.27.-Τα κατά το προηγούμενον άρθρον εκδιδόμενα βιβλιάρια παραδίδονται εις τον Πρόεδρον του Πρωτοδικείου ίνα εγχειρισθώσιν εις τον εκλογέα επί τη προσωπική του εμφανίσει και τη προσαγωγή της φωτογραφίας του, ήτις επικολλάται επί του βιβλιαρίου παρά του Προέδρου των Πρωτοδικών. Ο ούτως εμφανιζόμενος οφείλει να αποδείξη και την ταυτότητά του δια παντός αποδεικτικού μέσου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να ομώση δε και τον κατά το άρθρ.18 όρκον.

Άρθρ.28.-Πολίται Έλληνες Χριστιανοί, μη ανήκοντες εις το ορθόδοξον δόγμα, κεκτημένοι τας εννόμους ιδιότητας του εκλογέως, εγγράφονται εν τοις εκλογικοίς καταλόγοις μετά των λοιπών εκλογέων.

Εάν οι ανωτέρω κατοικώσιν εις πόλεις, ένθα εφαρμόζεται το ενοριακόν σύστημα, έκαστος τούτων εγγράφεται εν τω εκλογικώ καταλόγω του ενοριακού Ναού, εις την περιφέρειαν του οποίου κατοικεί.

Πολίται Έλληνες, Ισραηλίται το θρήσκευμα, κάτοικοι Θεσσαλονίκης και πολίται Έλληνες, Μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, κάτοικοι Θράκης, κεκτημένοι τας εννόμους ιδιότητας του εκλογέως, εγγράφονται εις ιδίους εκλογικούς καταλόγους, κατά διατυπώσεις ορισθησομένας δια Δ/των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Περί των εργασιών των κατά περιφερείας
Ειρηνοδικείων επιτροπών.

Άρθρ.29.-Άμα τη ισχύι του παρόντος νόμου οι Ειρηνοδίκαι ή οι αναπληρωταί τούτων εκδίδουσι καθ’ άπασαν την εκλογικήν περιφέρειάν των πρόγραμμα δι’ ου προσδιορίζουσι τας ημέρας της εις εκάστην πρωτεύουσαν Κοινότητος ή Δήμου μεταβάσεώς των προς σύνταξιν του εκλογικού καταλόγου.

Το πρόγραμμα αποστέλλεται εις τους Προέδρους των Κοινοτήτων, ή τους δημάρχους τοιχοκολλάται υπ’ αυτών εις τα δημοσιώτερα μέρη της κοινότητος και αναγινώσκεται επ’ εκκλησίαις την πρώτην μετά την λήψιν Κυριακήν.

Άρθρ.30.-Άμα τη δημοσιεύσει του προγράμματος του Ειρηνοδίκου, ο Πρόεδρος εκάστης Κοινότητος ή δήμαρχος μεθ’ ενός ιερέως και ενός επιτρόπου, ως μελών, και ενός διδασκάλου, ως γραμματέως, προσλαμβανομένου υπό του Προέδρου, αποτελούντες επιτροπήν,
οφείλουσι να συντάξωσιν υπ’ ευθύνην των πίνακα,

Σελ. 164

εξηγμένον εκ του μητρώου των αρρένων του δήμου ή της Κοινότητος και των παλαιών εκλογικών αυτής καταλόγων, περιέχοντα τους άρρενας κατοίκους του δήμου ή Κοινότητος και τους έχοντας εν γένει τας κατά το άρθρ.2 του παρόντος εννόμους ιδιότητας εκλογέως.

Εν τω πίνακι δεν αναγράφονται οι μεταδημοτεύσαντες.

Τον πίνακα τούτον, υπογεγραμμένον υπό της άνω επιτροπής, ο πρόεδρος αυτής παραδίδει εις τον Ειρηνοδίκην άμα τη μεταβάσει του εις την Κοινότητα ή δήμον προς σύνταξιν του καταλόγου.

Ενώπιον της προς σύνταξιν των εκλογικών καταλόγων επιτροπής δικαιούνται να εμφανισθώσι προς εγγραφήν και πρόσωπα μη περιληφθέντα δι’ οιονδήποτε λόγον εν τω πίνακι, άτινα οφείλουσι να πράξωσι τα εν άρθρ.32 οριζόμενα.

Άρθρ.31.-Εν τη περιπτώσει του άρθρ.13 τους πίνακας των προσφύγων συντάσσουσι κατά το δυνατόν οι υπάλληλοι της Επιτροπής αποκαταστάσεως ή των γραφείων εποικισμού ή των υπηρεσιών Προνοίας κλπ., εν συνεργασία μεθ’ιερέως ή επιτρόπου του συνοικισμού.

Άρθρ.32.-Άμα τη μεταβάσει του Ειρηνοδίκου και τη υπ’ αυτού προσλήψει, κατά το άρθρ.5 και 12, των λοιπών μελών της επιτροπής, έκαστος κάτοικος της κοινότητος ή δήμου, κεκτημένος τα εν άρθρ.2 του παρόντος Νόμου εννόμους ιδιότητας του εκλογέως, εμφανίζεται αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής προς εγγραφήν εν τω εκλογικώ καταλόγω.

Την ταυτότητα εκάστου προσερχομένου πιστοποιεί η επιτροπή.

Εγειρομένης αμφισβητήσεως περί των εννόμων του εκλογέως ιδιοτήτων ή και περί της ταυτότητος του προσερχομένου, οφείλει ούτος να αποδείξη τα αμφισβητούμενα ταύτα στοιχεία δια παντός μέσου, ιδία δι’ αποσπάσματος του μητρώου των αρρένων, δια προσαγωγής του στρατιωτικού του απολυτηρίου, δι’ ενόρκου βεβαιώσεως συγγενών του ή άλλων μαρτύρων κλπ.

Η διάταξις των εδ.3 και 4 του άρθρ. 18 εφαρμόζεται και επί του προκειμένου.

Εν περιπτώσει βεβαιώσεως δια μαρτύρων, τούτο αναγράφεται εν ειδικώ βιβλίω, ένθα υπογράφουσι και οι ενόρκως βεβαιώσαντες μάρτυρες.

Ο προσερχόμενος οφείλει πάντως να ομόση τον εν άρθρ.18 όρκον.

Άρθρ.33.-Η επιτροπή απαλείφουσα τον προσερχόμενον εκ του εγχειρισθέντος αυτή πίνακος, εγγράφει τούτον, κατ’ αλφαβητικήν σειράν, εν τω κατά το άρθρ.19 βιβλίω, ενεργούσα κατά τα λοιπά τα εν τω αυτώ άρθρω οριζόμενα.

Η σύνταξις των καταλόγων δι’ απάσας τας εν τη περιφερεία του Ειρηνοδικείου κοινότητας ή δήμους δέον να περατωθή εντός δύο μηνών από της κατά το άρθρ.29 εκδόσεως του προγράμματος.

Επί των ούτω κατά κοινότητας ή δήμους συντασσομένων καταλόγων εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρ.22 του παρόντος.

Άρθρ.34.-Η άρνησις της επιτροπής να εγγράψη τινά των εμφανιζομένων εις τον κοινοτικόν ή δημοτικόν εκλογικόν κατάλογον βεβαιούται δια πράξεως αυτής ητιολογημένης.

Εν αις κοινότησιν ισχύει ο νόμος περί εκλογικών βιβλιαρίων, ο εγγραφόμενος εν τω εκλογικώ καταλόγω της κοινότητος λαμβάνει εκλογικόν βιβλιάριον εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρ.24-27.

Άρθρ.35.-Οι αντιπρόσωποι των κομμάτων, οι παριστάμενοι κατά την σύνταξιν των εκλογικών καταλόγων συμφώνως προς τα άρθρ.6 και 14, δικαιούνται να υποβάλωσιν εγγράφως ή προφορικώς ενστάσεις ή και προφορικάς παρατηρήσεις, ας η επιτροπή οφείλει να αναγράψη εν τοις πρακτικοίς.

Επί τούτων η επιτροπή αποφαίνεται δι’ ητιολογημένης αποφάσεως καταχωριζομένης εν τω βιβλίω πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Περί ενστάσεων εν γένει και της
εκδικάσεως αυτών.

Άρθρ.36.-Μετά την λήξιν της προς σύνταξιν των καταλόγων προθεσμίας, εκάστη ενοριακή επιτροπή εκθέτει αντίγραφον του καταρτισθέντος εκλογικού καταλόγου επί πέντε ημέρας εις τον ενοριακόν ναόν, ίνα λάβωσι γνώσιν οι πολίται.

Το πρωτότυπον μεθ’ όλων των σχετικών διαβιβάζει, επί αποδείξει, εις τον οικείον πρόεδρον Πρωτοδικών.

Ωσαύτως εκάστη επιτροπή εν ταις κοινότησιν ή δήμοις εκθέτει εν τω καταστήματι αυτής επί τρεις ημέρας όμοιον αντίγραφον, προς τον αυτόν ως άνω σκοπόν, το δε πρωτότυπον, μεθ’ όλων των σχετικών διαβιβάζει εις τον οικείον Πρόεδρον Πρωτοδικών.

Άρθρ.37.-Πάς πολίτης κεκτημένος τας εννόμους ιδιότητας του εκλογέως, μη εγγραφείς εν τω καταλόγω, δικαιούται να απευθύνη ένστασιν περί εγγραφής του.

Ένστασιν δύναται να απευθύνη και πας πολίτης κατά της εγγραφής παντός προσώπου μη δικαιουμένου προς τούτο.

Αι ενστάσεις επιδίδονται ή εγχειρίζονται εις τον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής.

Αι ενστάσεις υποβάλλονται διαρκούσης της ως άνω προθεσμίας εκθέσεως και επί τρεις ημέρας εισέτι μετά την λήξιν αυτής καταχωριζόμεναι εν ιδίω βιβλίω.

Άρθρ.38.-Ο παραλειφθείς εκ του εκλογικού καταλόγου οφείλει επιδίδων ή εγχειρίζων αυτοπροσώπως την ένστασίν του εις τον Πρόεδρον της Επιτροπής να προσκομίση τα κατά τα άρθρ.18 και 32 του παρόντος νόμου αποδεικτικά μέσα, άτινα μνημονεύονται εν τω άνω βιβλίω και να ομόση των εν άρθρ.18 όρκον.

Ο ενιστάμενος κατά της εγγραφής τινός οφείλει επίσης να προσκομίση τα αποδεικτικά μέσα και να ομόση, κατά την ιδίαν αυτού θρησκείαν, περί της αληθείας της ενστάσεώς του.

Άρθρ.39.-Αι περί διαγραφής ενστάσεις του άρθρ.37 παρ.2 κοινοποιούνται δια δικαστικού κλητήρος ή δια τινός οργάνου της χωροφυλακής, της αστυνομίας πόλεων ή της αγροφυλακής, επιμελεία του Προέδρου, εις τον ενδιαφερόμενον, όστις δύναται να υποβάλη αντιρρήσεις εντός τριών ημερών από της κοινοποιήσεως.

Άρθρ.40.-Εντός τριών ημερών από της λήξεως πασών των προθεσμιών οι Πρόεδροι των επιτροπών, συντάσσοντες ακριβή πίνακα, υποβάλλουσι πάντα τα έγγραφα εις τους οικείους Προέδρους Πρωτοδικών, κατά το άρθρ. 36 του παρόντος.

Άρθρ.41.-Η εκδίκασις εκάστου ενοριακού καταλόγου γίνεται κατά την επ’ αναφορά διαδικασίαν εις την πρώτην συνεδρίασιν του Πρωτοδικείου, μετά πέντε ημέρας από της λήψεως πάντων των σχετικών εγγράφων εκάστης εκλογικής περιφερείας.

Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών δια πράξεως αυτού γνωστοποιεί την ημέραν και ώραν της εκδικάσεως των άνω ενστάσεων, δημοσιεύων την πράξιν του δύο ημέρας προ της εκδικάσεως δια τοιχοκολλήσεως εν τω ακροατηρίω.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εμφανισθώσι κατά την συζήτησιν, προσάγοντες και νέας αποδείξεις ή προσφερόμενοι και εις δόσιν όρκου, ον δέον κατ’ αυτήν την συζήτησιν ή ν’ αποκρούση ή να επιβάλη το δικαστήριον.

Ο όρκος ούτος δίδεται παραχρήμα.

Η απόφασις του Πρωτοδικείου εκδίδεται οριστική εντός δέκα ημερών από της συζητήσεως, μη υποκειμένη εις ουδέν ένδικον μέσον.

Άρθρ.42.-Γινομένης δεκτής ενστάσεως περί διαγραφής τινός εκ του οικείου καταλόγου, το δικαστήριον διαγράφει τούτον.

Διαγραφομένου προσώπου λαβόντος και εκλογικόν βιβλιάριον, διατάσσεται και η κατάσχεσις και εξαφάνισις του βιβλιαρίου διοικητικώς.

Άρθρ.43.-Γινομένης δεκτής ενστάσεως περί εγγραφής τινός εν των οικείω καταλόγω της ενορίας της κοινότητος ή δήμου, το δικαστήριον ενεργεί την εν αυτώ εγγραφήν του.

Σελ. 165

Προκειμένου περί εγγραφής εν ενοριακώ καταλόγω, συνεπαγομένης και χορήγησιν εκλογικού βιβλιαρίου, ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών εκδίδει και το σχετικόν βιβλιάριον κατά το άρθρ.23 και επομ. φέρον την σφραγίδα του Πρωτοδικείου και την υπογραφήν του Προέδρου Πρωτοδικών.

Το βιβλιάριον τούτο φυλάσσεται υπό του Προέδρου των Πρωτοδικών, παραδίδεται δε εις τον δικαιούχον, συμφώνως προς τας διατάξεις των αυτών άρθρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί της οριστικότητος των εκλογικών
καταλόγων

Άρθρ.44.-Έκαστος των ενοριακών, δημοτικών ή κοινοτικών εκλογικών καταλόγων, διορθούμενος κατά την ανωτέρω διαδικασίαν, καθίσταται οριστικός δια της αποφάσεως του Πρωτοδικείου και υπογραφόμενος υπό του Προέδρου του Πρωτοδικείου κατατίθεται εις τα αρχεία αυτού.

Άρθρ.45.-Εάν κοινότης της περιφερείας του Ειρηνοδικείου ανήκη εις εκλογικήν περιφέρειαν άλλης Επαρχίας ή Υποδιοικήσεως, η σύνταξις του καταλόγου γίνεται υπό της επιτροπής, ης προεδρεύει ο Ειρηνοδίκης, εις την περιφέρειαν του οποίου υπάγεται δικαστικώς η κοινότης.

Ο αυτός Ειρηνοδίκης πράττει τα οριζόμενα εν τοις άρθρ.38 και επόμενα του παρόντος.

Άρθρ.46.-Οι κατάλογοι εκτυπούνται δαπάνη του Δημοσίου κατ’ ενορίας και κατά κοινότητας ή δήμους επιμελεία και ευθύνη του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών, όστις υπογράφει έκαστον αντίτυπον αυτών.

Άρθρ.47.-Οι κατάλογοι όλων των ενοριών εκάστης πόλεως παρ’ η εδρεύει Πρωτοδικείον, συρραπτόμενοι, αποτελούσι τον εκλογικόν κατάλογον της πόλεως ταύτης.

Ανά εν αντίτυπον του οικείου καταλόγου πέμπεται προς άπαντας τους Ειρηνοδίκας, τα δε λοιπά παραδίδονται εις τον αρμόδιον Ταμίαν προς πώλησιν, επί τιμήματι οριζομένω υπό του Υπουργού των Εσωτερικών.

Αι κοινότητες δύνανται να λάβωσιν αντίτυπον του ιδίου αυτών εκλογικού καταλόγου, επί τη καταβολή του τιμήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Περί των υποχρεώσεων των στρατιωτικών

Άρθρ.48.-Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, είτε μεμονωμένως είτε επί κεφαλής στρατιωτικής δυνάμεως και στρατιώται καθ’ ομάδας απαγορεύεται να παρίστανται ή να περιφέρωνται πέριξ του τόπου ένθα γίνεται η εν τοις εκλογικοίς καταλόγοις εγγραφή.

Σελ. 166

Η επιτροπή δικαιούται να χρησιμοποιή προς εκτέλεσιν διαταγών της μόνον την Χωροφυλακήν, την Αστυνομίαν Πόλεων και την Αγροφυλακήν.

Η ανωτέρω απαγόρευσις ισχύει και δια τους δημοσίους υπαλλήλους εν γένει, τους μη εκτελούντας καθήκοντα κατά τον παρόντα νόμον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄

Ποινικαί διατάξεις

Άρθρ.49.-Τα μέλη της επί της συντάξεως των καταλόγων επιτροπής, αρνούμενα ή αμελούντα την εκπλήρωσιν των υπό του νόμου τούτου επιβαλλομένων αυτοίς καθηκόντων ή οπωσδήποτε παραβαίνοντα αυτά, εάν η πράξις ή παράλειψις δεν προβλέπεται υπό του Ποινικού Νόμου, τιμωρούνται με φυλάκισιν ενός μέχρι τριών μηνών και με πενταετή στέρησιν των πολιτικών των δικαιωμάτων, επιφυλασσομένης και πάσης άλλης ποινής ένεκα βαρυτέρας του Ποινικού Νόμου παραβάσεως.

Άρθρ.50.-Τα μέλη των επί της συντάξεως των καταλόγων επιτροπών, εν γνώσει δεχόμενα προς εγγραφήν πρόσωπον εμφανιζόμενον αντ’ άλλου ή εν γνώσει αποκλείοντα της εγγραφής πρόσωπον κεκτημένον το προς τούτο δικαίωμα τιμωρούνται με φυλάκισιν τριών μηνών μέχρις ενός έτους και με πενταετή στέρησιν των πολιτικών των δικαιωμάτων.

Άρθρ.51.-Ο αιτών την εγγραφήν του ή ως πληρεξούσιος άλλου εμφανιζόμενος, εάν εν γνώσει βεβαιοί ενώπιον της επιτροπής ψευδή πράγματα ως αληθή και πας δίδων κατά τον νόμον τούτον ψευδή όρκον, τιμωρείται με την εν τω προηγουμένω άρθρω ποινήν.

Οι ενώπιον των επιτροπών προσερχόμενοι και ενόρκως εξεταζόμενοι μάρτυρες δια την αυτήν παράβασιν υπόκειται εις την αυτήν ποινήν.

Άρθρ.52.-Δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι ή στρατιωτικοί, μέλη προσφυγικής οργανώσεως και υπάλληλοι εποικιστικής υπηρεσίας, εκδόντες εν γνώσει ψευδές πιστοποιητικόν υπέρ τινος των αιτούντων την εγγραφήν του εν εκλογικώ καταλόγω, τιμωρούνται με τας εν τω άρθρ.49 ποινάς.

Άρθρ.53.-Όργανα της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και της Αγροφυλακής αρνούμενα ή αμελούντα να εκτελέσωσι διαταγάς κατά τον παρόντα νόμον τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών.

Άρθρ.54.-Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί,
στρατιώται και δημόσιοι υπάλληλοι
παραβαίνοντες το άρθρ. 48 του παρόντος νόμου
τιμωρούνται με φυλάκισιν μέχρι τριών μηνών,
οπωσδήποτε δε επεμβαίνοντες κατά την σύνταξιν των
καταλόγων, με φυλάκισιν τριών μη-
νών μέχρι δύο ετών και με στέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων των από ενός μέχρι πέντε ετών.

Άρθρ.55.-Πάσαι αι άνω παραβάσεις εισάγονται δι’ απ’ ευθείας κλήσεως ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και εκδικάζονται άνευ αναβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄

Τελικαί διατάξεις

Άρθρ.56.-Πάντα το κατά τον παρόντα νόμον έγγραφα συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρ.57.-(Ωρίζονται αι αποζημιώσεις των εφόρων, Προέδρων, μελών και γραμματέων των ενοριακών επιτροπών).

Άρθρ.58.-Εις τον προϋπολογισμόν των εξόδων του Υπουργείου των Εσωτερικών αναγράφεται υπό ίδιον κεφάλαιον η αναγκαία πίστωσις δια τας δαπάνας της εκτελέσεως του νόμου τούτου, εις ίδιον άρθρον η δαπάνη της εκτυπώσεως των εκλογικών καταλόγων και εις ίδιον η δι’ αμοιβήν των επί της συντάξεως των καταλόγων επιτροπών.

Άρθρ. 59.-Δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών δύνανται, αν καταδειχθώσιν ανεπαρκείς, να παρατείνωνται, δια πάσας ή δια τινας των εκλογικών περιφερειών, άπασαι αι κατά την εκτέλεσιν του νόμου τούτου τασσόμεναι προθεσμίαι.

Ωσαύτως δύναται να διαταχθή υπό του Υπουργού των Εσωτερικών η μετάβασις της προς σύνταξιν των κοινοτικών ή δημοτικών καταλόγων επιτροπής και εις χωρία άλλα εκτός της πρωτευούσης του δήμου ή της κοινότητος.

Άρθρ. 60.-Εν προφανεί ανεπαρκεία των κατά κοινότητας επιτροπών προς έγκαιρον σύνταξιν του οικείου εκλογικού καταλόγου επιτρέπεται, αποφάσει του Υπουργού των Εσωτερικών, να συσταθώσιν εν εκάστη κοινότητι ή δήμω πλείονες επιτροπαί, υπό την προεδρίαν αναπληρωτών του Ειρηνοδίκου.

Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται η δικαιοδοσία εκάστης των πλειόνων επιτροπών.

Άρθρ.61.-Η εκτύπωσις των βιβλίων των επιτροπών των εκλογικών καταλόγων, των εκλογικών καταλόγων και παντός άλλου εντύπου, χρησίμου κατά την εκτέλεσιν του παρόντος, επιτρέπεται να γίνη εν ιδιωτικοίς τυπογραφείοις, δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας.

Άρθρ.62.-Πάσα περίπτωσις μη προβλεπομένη υπό του παρόντος Νόμου και πάσα δυσχέρεια αναφυησομένη κατά την εκτέλεσιν αυτού κανονίζονται δια Δ/των προκαλουμένων υπό των Υπουργών της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΒ΄ και ΙΓ΄

Άρθρ.63-78.(Μεταβατικαί και ειδικαί διατάξεις).

12. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 1/1 Νοεμ. 1925

Περί εφαρμογής του ν. 3355 του 1925 «περί ανασυντάξεως των εκλογικών καταλόγων».

Άρθρ.1.-Τίθενται εις εφαρμογήν, από της ημέρας της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν.Δ/τος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι διατάξεις των άρθρ.1-62 και 78 του ν. 3355 της 8 Ιουλ. 1925 «περί ανασυντάξεως των εκλογικών καταλόγων» εις τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς, Πατρέων και Θεσσαλονίκης.

Δια Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών, δύνανται να τεθώσιν εις εφαρμογήν εις τους αυτούς Δήμους και οι διατάξεις των άρθρ.63-76.

Άρθρ.2.-Δια Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού των Εσωτερικών, δύναται να τεθή εις εφαρμογήν ο ειρημένος Νόμος 3355, εν όλω ή εν μέρει, είτε εις όλον το Κράτος, είτε εις ωρισμένας περιφερείας, είτε εις ωρισμένους Δήμους και Κοινότητας.

Άρθρ.3.-Δύνανται να ορισθώσι πρόεδροι των εν ταις έδραις των Πρωτοδικείων επιτροπών προς σύνταξιν των καταλόγων και Ειρηνοδίκαι και Πταισματοδίκαι εκ των εν αυταίς εδρευόντων.

Άρθρ.4-11.(Προσωρινής ισχύος).

13. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 1/3 Φεβρ. 1926

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ν. 3355 «περί ανασυντάξεως των εκλογικών καταλόγων».

Άρθρ.1.-Εκλογείς καταγόμενοι εκ τινος Δήμου ή Κοινότητος και όντες δημόται του δήμου ή της κοινότητος ταύτης, εγγεγραμμένοι εν τω δημοτολογίω ή τω μητρώω των αρρένων αυτής δύνανται να εγγραφώσιν εις τον εκλογικόν κατάλογον του δήμου ή της κοινότητος ταύτης και αν δεν κατοικώσιν εν αυτή.

Ένθα η σύνταξις του εκλογικού καταλόγου γίνεται κατ’ ενορίας, οι ανωτέρω εγγράφονται εν τη ενορία του Μητροπολιτικού ναού.

Άρθρ.2.-Όστις, εγγραφείς ως άνω εις τον εκλογικόν κατάλογον του δήμου ή της κοινότητος της καταγωγής του, ήθελε ζητήσει και την εγγραφήν αυτού εις τον εκλογικόν κατά λογον του δήμου ή της κοινότητος της κατοικίας του, τιμωρείται δια φυλακίσεως τριών μέχρις εξ μηνών και δια χρηματικής ποινής 1.000 μέχρι 10.000 δραχμών.

Σελ. 167

Άρθρ.3-11.(Προσωρινής ισχύος).

Άρθρ.12.-Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ/τος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

14. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 11/14 Οκτ. 1926

Έχοντες υπόψη το άρθρον 157 παρ. 2 του Ν.Δ. της 17 Σεπτ. 1926 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου της περί δήμων και κοινοτήτων νομοθεσίας», προτάσσει του επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσομεν και διατάσσομεν:

Άρθρ.1.-Εντός προθεσμίας δέκα ημερών από της δημοσιεύσεως του ειδικού εκάστοτε Διατάγματος, δια τας αναγνωριζομένας νέας κοινότητας, ο αρμόδιος Νομάρχης δι’ αποφάσεως αυτού συνιστά δι’ εκάστην των κοινοτήτων τούτων επιτροπήν, αποτελουμένην εξ ενός μονίμου κατοίκου αυτής εγγεγραμμένου εν τω εκλογικώ καταλόγω του εξ ου προήλθε δήμου ή κοινότητος ενός συμβούλου ή άλλου εκλογέως του ιδίου δήμου ή κοινότητος και ενός ιερέως αυτής ως Προέδρου.

«Εφ’ όσον η αναγνωρισθείσα νέα Κοινότης ή ο Δήμος ή η Κοινότης, εξ ης προήλθεν αύτη, στερείται ιερέως, πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται είς των εν τη νέα Κοινότητι ή τω Δήμω ή Κοινότητι, εξ ης προήλθεν αύτη, υπηρετούντων δημοσίων υπαλήλων. Εν ελλείψει δε ή εν απουσία τοιούτων, Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται είς των εν ομόρω Δήμω ή Κοινότητι υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων».

Το εντός «» εδάφιον προσετέθη δια του Β.Δ. 12/14 Ιουλ. 1950 περί τροποποιήσεως του από 11 Οκτ. 1926 Δ/τος.

Ως γραμματεύς παρά τη Επιτροπή ορίζεται δια της ιδίας αποφάσεως είς των διδασκάλων της κοινότητος και εν ελλείψει τοιούτου εις των εγγραμμάτων πολιτών αυτής.

Προκειμένου περί συνοικισμού προσφύγων ο Νομάρχης διορίζει ως μέλη της ανωτέρας υπό την προεδρίαν του ιερέως επιτροπής εγκρίτους πρόσφυγας εκλογείς και κατοίκους της αναγνωρισθείσης κοινότητος.

Ο Νομάρχης δια προκηρύξεως αυτού ευρύτατα δημοσιευομένης δια τοιχοκολλήσεως εις τα δημοσιώτερα μέρη του αρχικού δήμου ή κοινότητος, δι’ επ’ εκκλησίαις αναγνώσεως και δια δύο εκ των τυχόν εκδιδομένων επιτοπίων εφημερίδων γνωστοποιεί την σύστασιν και τον σκοπόν των ως άνω επιτροπών, τα ονόματα των μελών και την έδραν των συνεδριάσεων αυτών.

Σελ. 168

Άρθρ.2.-Η κατά το πρώτον άρθρον επιτροπή, προσκλήσει και επιμελεία του Προέδρου αυτής, συνέρχεται εν ολομελεία εις την έδραν της αναγνωρισθείσης κοινότητος την επομένην της κοινοποιήσεως του διορισμού αυτής και επί τη βάσει των οριστικών εκλογικών καταλόγων του αρχικού δήμου ή κοινότητος προβαίνει εις την σύνταξιν του εκλογικού καταλόγου της νέας κοινότητος.Εις τον κατάλογον τούτον η επιτροπή εγγράφει κατ’ αλφαβητικήν σειράν εκείνους μόνον των εκλογέων, ων η σταθερά και διαρκής κατοικία εν τη περιφερεία της νέας κοινότητος βεβαιούται είτε εξ ιδίας της επιτροπής γνώσεως, είτε και δια μαρτύρων ή άλλων βασίμων στοιχείων. επίσης εις ειδικάς στήλας του καταλόγου σημειοί, η επιτροπή τον αύξοντα αριθμό υφ’ όν οι εγγραφομένοι φέρονται εγγεγραμμένοι εν τω εκλογικώ κατάλογω του αρχικού δήμου ή κοινότητος, ως και τον αριθμόν και την χρονολογίαν του εκλογικού αυτών βιβλιαρίου, εάν πρόκειται περί καταλόγου βιβλιαρίων.

Αι εργασίαι της συντάξεως των καταλόγων τούτων δέον να περατωθώσιν εντός δεκαημέρου.

Άρθρ.3.-Ευθύς άμα τη συντάξει του ως άνω εκλογικού καταλόγου, ούτος μεθ’ όλων των σχετικών αποστέλλεται, επιμελεία του Προέδρου της Επιτροπής εις τον Ειρηνοδίκην, εις ου την περιφέρειαν υπάγεται η νέα κοινότης, όστις εκτίθησι τούτον εις το Ειρηνοδικειακόν κατάστημα. Ο κατάλογος ούτος δημοσιεύεται επίσης επιμελεία του ιδίου Προέδρου, δι’ επικολλήσεως εις τε το γραφείον του αρχικού δήμου ή κοινότητος και εις την εξώθυραν του ιερού ναού της νέας κοινότητος.

Η τε έκθεσις και δημοσίευσις του εκλογικού καταλόγου διαρκεί επί οκτώ συνεχείς ημέρας, συντασσομένων περί τούτου σχετικών αποδείξεων.

Εντός της ανωτέρω οκταημέρου προθεσμίας επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων εις τον Ειρηνοδίκην παρά παντός εκλογέως μη εγγραφέντος εν τω εκλογικώ καταλόγω της νέας κοινότητος περί εγγραφής αυτού, παρά δε του εγγραφέντος περί διαγραφής αυτού.

Άρθρ.4.-Άμα τη λήξει της προθεσμίας του
προηγουμένου άρθρου, ο Ειρηνοδίκης εν δημοσία συνεδριάσει του Ειρηνοδικείου, ης η ημέρα
γνωστοποιείται δια σχετικής τοιχοκολλήσεως εν
τω ακροατηρίω, αποφαίνεται επί πασών των
υποβληθεισών ενστάσεων, ακούων και τους τυχόν
παρευρισκομένους εκ των ενδιαφερομένων
και          επιφέρει          τας          δεούσας        διορ-

θώσεις, εις τον συνταχθέντα εκλογικόν κατάλογον εγγράφων τους παραλειφθέντας εκλογείς κατοίκους της κοινότητος και διαγράφων τους μη επιθυμούντας να γίνωσι δημόται και εκλογείς αυτής.

Ο ούτως συνταχθείς και κηρυχθείς οριστικός υπό του Ειρηνοδίκου εκλογικός κατάλογος της νέας κοινότητος αποστέλλεται επιμελεία του ιδίου και άνευ ουδεμίας αναβολής εις τον αρμόδιον Πρόεδρον Πρωτοδικείου, όστις οφείλει να μεριμνήση περί εκτυπώσεως αυτού και περί της διαγραφής εκ του εκλογικού καταλόγου του αρχικού δήμου ή κοινότητος των εν τω εκλογικώ καταλόγω της νέας κοινότητος ως ανωτέρω εγγραφομένων εκλογέων.

Άρθρ.5.-Δια την ως άνω εργασίαν καταβάλλεται ημερησία αποζημίωσις εις τα μέλη των επιτροπών εκ δραχμών τεσσαράκοντα και εις τους γραμματείς αυτών εκ δραχμών τεσσαράκοντα δια τους ιδιώτας, και δραχμάς δέκα πέντε δια τους διδασκάλους τοιούτους.

Επί τη βάσει των κατά τας διατάξεις του παρόντος συντασσομένων καταλόγων ενεργείται η εκλογή των κοινοτικών αρχών εν ταις νέαις κοινότησι.

Ο αυτός Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

15. ΝΟΜΟΣ 5295

της 30 Δεκ. 1931/4 Ιαν. 1932

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων των εκλογικών νόμων.

Άρθρ.1-6.(Τροποποιούντα τα άρθρ. 2, 10, 13, 16, 44 και 109 του Ν. 3824/1929 περί εκλογής βουλευτών).

Άρθρ.7.-(Προστίθεται περίοδος εις την παρ.β΄ του άρθρ.13 Νόμ. ΓΣΚΑ΄/1907).

Άρθρ.8.-Το άρθρ. 132 του ν. 3824 ισχύει και επί ενεργείας εκλογών γερουσιαστών, δημοτικών, κοινοτικών και νομαρχιακών αρχών.

Άρθρ.9.-Αι ποινικαί και πειθαρχικαί διατάξεις του ν. 3824 ισχύουσι και επί ενεργείας εκλογών γερουσιαστών, δημοτικών, κοινοτικών και νομαρχιακών αρχών.

Άρθρ.10.-1.Ιδρυομένου νέου προσφυγικού συνοικισμού εν Δήμω ή Κοινότητι μετά την κατά τον ν. 3355 του 1925 σύνταξιν του εκλογικού καταλόγου του οικείου Δήμου ή Κοινότητος, καταρτίζεται ίδιος εκλογικός κατάλογος δια τον συνοικισμόν τούτον, κατά τας διατάξεις του ειρημένου νόμου 3355 του 1925, τιθεμένας αύθις εις εφαρμογήν.

2.Οι εν τω συνοικισμώ τούτω κατοικούντες ε
κλογείς, οι έχοντες βιβλιάρια ταυτότητος, εγγε
γραμμένοι εις τον κατάλογον του συνοικισμού ή
της ενορίας της προτέρας κατοικίας των του αυτού
ή ετέρου Δήμου ή Κοινότητος, δύνανται εμφανι
ζόμενοι αυτοπροσώπως ενώπιον της Επιτροπής, να

αιτήσωσι την εγγραφήν αυτών εν τω συντασσομένω καταλόγω και την χορήγησιν νέου βιβλιαρίου ταυτότητος, υποβάλλοντες αίτησιν, εις ην συνάπτουσι πιστοποιητικόν της κατοικίας των, ως ορίζεται εν τω άρθρ.117 του ν. 3824, και να παραδώσωσιν εις αυτήν τα α έχουσι βιβλιάρια.

3.Οι εν τω συνοικισμώ κατοικούντες εκλογείς οι μη έχοντες βιβλιάριο ταυτότητος, δύνανται εμφανιζόμενοι αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής, να αιτήσωσι την εγγραφήν αυτών εν τω καταλόγω και την χορήγησιν βιβλιαρίου ταυτότητος υποβάλλοντες αίτησιν, εις ην συνάπτουσι τα εν τω άρθρ.12 του ν. ΓΣΚΑ΄ του 1907 και τω άρθρ.117 του ν. 3824 οριζόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

4.Η επιτροπή εγγράφει τους αιτούντας εις τον κατάλογον του συνοικισμού και χορηγεί εις αυτούς νέα βιβλιάρια, περατωθέντος δε του έργου αυτής υποβάλλει πάντα τα έγγραφα, ως και τα παραδοθέντα αυτή παλαιά βιβλιάρια ταυτότητος μετά πίνακος εμφαίνοντος ταύτα, εις τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών.

5.Το Πρωτοδικείον δικάζον τας ενστάσεις, διατάσσει και την διαγραφήν των εγγραφέντων εκλογέων εκ του καταλόγου, εις ον ήσαν τέως εγγεγραμμένοι και την καταστροφή των παλαιών βιβλιαρίων.

6.Προκειμένου περί εκλογέων, ων τα παλαιά βιβλιάρια ταυτότητος είχον εκδοθή επ’ ονόματι δήμου ή κοινότητος υπαγομένης εις την αρμοδιότητα ετέρου Πρωτοδικείου, η Επιτροπή υποβάλλει τα βιβλιάρια ταύτα μετά πίνακος εμφαίνοντος αυτά εις τον Πρόεδρον του Αρμοδίου Πρωτοδικείου, όπερ διατάσσει την διαγραφήν των κατόχων αυτών εκλογέων εκ του καταλόγου του οικείου δήμου ή κοινότητος και την καταστροφήν των βιβλιαρίων.

Άρθρ.11-12.(Προβλέπουσι την κατά την αναθεώρησιν των εκλογ. καταλόγων του 1932 εγγραφήν των αποκτησάντων την Ελληνικήν ιθαγένειαν και την σύντμησιν προθεσμιών τινων κατά την αναθεώρησιν του 1932).

Άρθρ.13.-(Συνιστάται επιτροπή προς σύνταξιν καταλόγων κληρωσίμων μελών εφορευτ. επιτροπών των δήμων και κοινοτήτων, των σχηματισθεισών εκ του πρώην Δήμου Αθηναίων).

Άρθρον 14.-(Τροποποιείται ο ν. 3786 περί συγκροτήσεως της Γερουσίας).

Άρθρ.15-16. (Μεταβατικαί διατάξεις).

Άρθρ.17.-Τα εκλογικά βιβλιάρια εις κοινότητας εχούσας πληθυσμόν κάτω των τεσσάρων χιλιάδων κατοίκων καταργούνται μετ’ απόφασιν των οικείων κοινοτικών συμβουλίων εγκρινο μένην δια Δ/τος. Εν τοιούτη περιπτώσει οι κατάλογοι βιβλιαρίων των κοινοτήτων τούτων ισχύουσιν ως απλοί εκλογικοί κατάλογοι, αναθεωρούνται δε κατά τας διατάξεις των άρθρ. 10-20 του ν. 3824.

Σελ. 169

Άρθρ.18.-(Τροποποιείται το άρθρ. 13 παρ. 2 Νόμ. 3824/1929).

Άρθρ.19.-Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως.

16. ΝΟΜΟΣ 5892

της 23/25 Οκτ. 1933

Περί ανανεώσεως των εκλογικών βιβλιαρίων ταυτότητος.

Άρθρ.1-11.(Προέβλεπον την ανανέωσιν και χορήγησιν νέων βιβλιαρίων εις τους αιτούντας).

Άρθρ.12.-(Κατηργήθη υπό του Α.Ν. 406/1936).

Άρθρ.13.-Εν περιπτώσει απωλείας εκλογικού βιβλιαρίου ως και φθοράς αυτού, ο κατά το άρθρ.17 του ν. ΓΣΚΑ΄ αιτών την χορήγησιν νέου βιβλιαρίου, πλην των εν τω άρθρω τούτω διατυπώσεων, πρέπει να προσαγάγη και πιστοποιητικόν περί της εν ωρισμένη ενορία κατοικίας του μετά της διευθύνσως ταύτης, εκδιδομένον παρά του ιερέως της ενορίας και κεκυρωμένον κατά το περιεχόμενον παρά του Διοικητού του Αστυν. Τμήματος εις ο υπάγεται η ενορία, μετά προσφάτου φωτογραφίας αυτού. Το τοιούτον πιστοποιητικόν πρέπει να έχη εκδοθή το πολύ πέντε ημέρας προ της υποβολής της σχετικής αιτήσεως εις τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών. Η ανανέωσις απολεσθέντων ή φθαρέντων βιβλιαρίων δύναται να ενεργηθή μόνον 20 ημέρας προ των εκλογών. Εάν ο αιτών έχει μετοικήσει εις έτεραν ενορίαν δεν δύναται να ζητήση ανανεώσιν του εκλογικού βιβλιαρίου του, αλλά υποχρεούται να ζητήση, κατά την ετησίαν αναθεώρησιν, την εγγραφήν του εις τον εκλογικόν κατάλογον της νέας ενορίας.

Άρθρ.14-21.(Αναφέρονται εις την κατά τα άρθρ. 1 και επ ανανέωσιν).

17. ΝΟΜΟΣ 5934

της 1/7 Δεκ. 1933

Περί πληρωμής δαπάνης εκτυπώσεως παραρτημάτων εκλογικών καταλόγων περιφερείας πρωτοδικείου Χανίων.

Προσωρινής ισχύος, ως και οι:

α) Νόμ. 6031 της 7/7 Φεβρ. 1934 περί εκτυπώσεως των ανασυνταχθέντων εκλογικών καταλόγων και αποζημιώσεως των οικείων επιτροπών.

β) Νόμ. 6106 της 16/16 Απρ. 1934 περί ακυρώσεως της γενομένης αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων του 1934 των τέως δήμων Αθηνών, Πειραιώς.

Σελ. 170

γ) Α.Ν. της 25/25 Ιαν. 1936 περί ανανεώσεως των εκλογικών βιβλιαρίων ταυτότητος.

(Προσωρινής ισχύος).

18. ΑΝΑΓΚ.ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 406

της 23/30 Δεκ. 1936

Περί καταργήσεως των κατά Νόμον 5892 επιτροπών και αναστολής των περί καταρτισμού, αναθεωρήσεως και ανασυντάξεως των εκλογικών καταλόγων διατάξεων.

Άρθρ.1.-Καταργούνται αι διατάξεις του άρθρ.12 του υπ’ αριθ. 5892 του 1933 Νόμου «περί ανανεώσεως των εκλογικών βιβλιαρίων ταυτότητος» του άρθρ. 1 του από 15 Φεβρ. 1935 Ν. Δ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων των εκλογικών Νόμων» και του άρθρ. 3 παρ. 3 του ίδιου ν. Δ/τος.

Άρθρ.2.-(Αναστέλλεται η εφαρμογή της περί καταρτισμού, ετησίας τακτικής αναθεωρήσεως και ανασυντάξεως των εκλογικών καταλόγων και καταλόγων βιβλιαρίων, Νομοθεσίας).

Η ως άνω αναστολή ήρθη δια του άρθρ. 1 Α.Ν. 392/1945, τεθείσης εις ενέργειαν της περί καταρτισμού, ετησίας τακτικής αναθεωρήσεως και ανασυντάξεως των εκλογικών καταλόγων και καταλόγων βιβλιαρίων νομοθεσίας.

Άρθρ.3.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πάσα δε αντικειμένη εις τούτον διάταξις καταργείται.

19. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 392

της 9/9 Ιουν. 1945

Περί αναθεωρήσεως και ανασυντάξεως εκλογικών καταλόγων.

Ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπο των:

α) Α.Ν. 577 της 29/29 Σεπτ. 1945 περί συμπληρώσεως του Α.Ν. 392/1945.

β) Α.Ν. 578 της 29/29 Σεπτ. 1945 περί συντάξεως καταλόγων κατηγοριών τινων εκλογέων.

γ) Α.Ν. 709 της 7/7 Δεκ. 1945 περί ρυθμίσεως του ζητήματος των εκλογικών καταλόγων.

δ) Α.Ν. 870 της 31 Ιαν./2 Φεβρ. 1946 περί εγγραφής εις εκλογικούς καταλόγους των εξ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης προσφύγων κλπ. και ε)Α.Ν.907 της 8/8 Φεβρ. 1946 περί παρατάσεως των προθεσμιών αναθεωρήσεως των Εκλογικών Καταλόγων.

20. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 30 Απρ./2 Μαΐου 1946

Περί ανασυντάξεως και αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων.

(Προέβλεπε την ανασύνταξιν των προπολεμικών εκλογικών καταλόγων και καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων και την αναθεώρησιν των νέων).

Εκυρώθη τροποποιηθείς δια του:

α)Νόμ.8 της 8/9 Ιουλ. 1946 περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 30 Απρ.1946,

και συνεπληρώθη δια των:

β)Νόμ. 44 της 9/12 Αυγ. 1946 περί εφαρμογής του άρθρ. 24 του Α.Ν. 577/1925, και

γ)Α.Ν.1401 της 1/2 Φεβρ. 1950 περί ρυθμίσεως εκλογικών τινων ζητημάτων.

21. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 194

της 19/20 Δεκ. 1946

Περί αναθεωρήσεως των εκογικών καταλόγων.

(Αι ισχύουσαι διατάξεις των άρθρ. 1, 2 και 9 περιελήφθησαν εις το Β.Δ. 15/16 Οκτ. 1952 περί κωδικοποιήσεως των περί εκλογής βουλευτών νόμων. Αι λοιπαί διατάξεις αναφέρονται εις την αναθεώρησιν των εκλογικών καταλόγων έτους 1947).

22. ΑΝΑΓΚ.ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 900

της 12/14 Μαρτ. 1949

Περί αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων.

Εκυρώθη δια του Ν.Δ. 1134 της 5/10 Οκτ. 1949 περί κυρώσεως του Α.Ν. 900/1949.

Αι ισχύουσαι διατάξεις αυτού περιελήφθησαν εις το Β.Δ. 15/16 Οκτ. 1952 περί κωδικοποιήσεως των περί εκλογής βουλευτών νόμων.

23. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1381

της 28/29 Δεκ. 1949

Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών την αναθεώρησιν εκλογικών καταλόγων και καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων.

Άρθρ.1.-Το εκλογικόν δικαίωμα ασκείται υπό των εγγεγραμμένων εις τους εκλογικούς καταλόγους και καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων κατά τας περί καταρτισμού και αναθεωρήσεως αυτών ισχυούσας διατάξεις.

Προκειμένου όμως περί εκλογέων αφικνουμένων εκ του εξωτερικού προς εκπλήρωσιν στρατιωτικής υποχρεώσεως κληρωτού ή εφέδρου, δεν απαιτείται εγκατάστασις εν τινι Δήμω ή Κοινότητι, δια την εις τον εκλογικόν κατάλογον ή κατάλογον εκλογικών βιβλιαρίων εγγραφήν.

Άρθρ.2.-(Κατηργήθη δια του άρθρ.2 Α.Ν. 1508/50).

Άρθρ.3.-(Περιελήφθη εις το Άρθρ. 27 παρ.2 του Β.Δ. 15/16 Οκτ. 1952 περί κωδικοποιήσεως των περί εκλογής βουλευτών διατάξεων).

Άρθρ.4.-5.(Αναφέρονται εις την αναθεώρησιν εκλογικών καταλόγων του έτους 1950).

Άρθρ.6.-Δύνανται δια Β.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εσωτερικών να καθορισθή επί πλέον των ισχυουσών διατάξεων, ειδικώτερον η διαδικασίαν υποβολής εις τους Προέδρους Πρωτοδικών καταστάσεως των συνεπεία καταδίκης στερηθέντων του δικαιώματος του ψηφοφορείν, προς διαγραφήν αυτών εκ των εκλογικών καταλόγων και καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων.

24. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1432

της 24/25 Μαΐου 1950

Περί αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων κλπ.

(Προσωρινής ισχύος. Προέβλεπε την έκτακτον αναθεώρησιν των εκλογ. Καταλόγων ανδρών και γυναικών και την επανεγγραφήν των εσφαλμένως διαγραφέντων ως δήθεν αποβιωσάντων ή μεταναστευσάντων ή ως ανυποτάκτων).

25. ΑΝΑΓΚ.ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1508

της 10/16 Οκτ. 1950

Περί αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων.

Εκυρώθη δια του Ν. 1677 της 10/20 Φεβρ. 1951 περί κυρώσεως του Α.Ν. 1508/1950.

Άρθρ.1-8.(Προέβλεπον την αναθεώρησιν των κατά το έτος 1950 ενεργηθεισών εγγραφών εις παραρτήματα των καταλόγων εκλογ. Βιβλιαρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσ/κης, επανερχομένης της αρχικής διατυπώσεως των άρθρ.1 και 2 του Α.Ν. 900/1949).

Άρθρ.9.-Οι μη εις το, ως άνω ενιαία, παραρτήματα τελικώς περιληφθησόμενοι εκλογείς, διότι δεν εβεβαιώθη ως άνω η προ της 28 Οκτ. 1940 μόνιμος εγκατάστασίς των εν τω δήμω ή κοινότητι, δεν στερούνται του εκλογικού των δικαιώματος, αλλά δικαιούνται, επί μόνη τη επιδείξει του εκλογικού των βιβλιαρίου, του εκδεδομένου κατά τας κατά το έτος 1950 γενομένας αναθεωρήσεις, να ψηφίσωσιν εις οιονδήποτε εκλογικόν τμήμα του δήμου ή της κοι νότητος, εις τα μητρώα του οποίου φέρονται ούτοι εγγεγραμμένοι.

Σελ. 171

Εις τοιαύτην περίπτωσιν η εφορευτική Επιτροπή του οικείου εκλογικού τμήματος εγγράφει τον ούτω ψηφοφορήσαντα εις ιδαίτερον πρωτόκολλον ψηφοφορίας, μνημονεύουσα εν αυτώ τον αριθμόν του εκλογικού βιβλιαρίου, την ενορίαν, εις τον κατάλογον της οποίας εφέρετο ούτος εγγεγραμμένος, και τον αριθμόν του μητρώου των αρρένων μετά του έτους γεννήσεως και σφραγίζει το εκλογικόν βιβλιάριον δια της σφραγίδος της, ποιουμένη εν αυτώ ενυπόγραφον μνείαν περί της υπό του κατόχου του τοιαύτης ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος.

Άρθρ.10.-Η υπό της οικείας αστυνομικής αρχής εκ προθέσεως ή και εξ αμελείας χορήγησις ανακριβούς κατά το περιεχόμενον βεβαιώσεως περί της προ της 28 Οκτ. 1940 μονίμου εγκαταστάσεώς τινος, ως και η χρήσις της βεβαιώσεως ταύτης από μέρους του ενδιαφερομένου συνεπάγεται ποινήν φυλακίσεως τριών έως δώδεκα μηνών, μη δυναμένην να μετατραπή εις χρηματικήν μηδέ να ανασταλή ή να συγχωνευθή, επιφέρει δ’ άμα και την πειθαρχικήν δίωξιν των υπευθύνων αστυνομικών υπαλλήλων.

Άρθρ.11.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως, υποβληθήσεται δε εις την Βουλήν προς κύρωσιν, άμα τη επαναλήψει των εργασιών αυτής.

26. ΑΝΑΓΚ.ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ.1824

της 26/28 Μαΐου 1951

Περί αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων και τροποποιήσεως διατάξεων της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσίας.

Λαβόντες υπ’ όψιν την κατά την συνεδρίασιν της 25 Μαΐου 1951 του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσαν απόφασιν περί εκδόσεως Α. Νόμου «περί εκτάκτου αναθεωρήσεως των εκλογικών  καταλόγων των ανδρών» λόγω υφισταμένης κατεπειγούσης και αναποφεύκτου ανάγκης, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρ.1.-Θέλει ενεργηθή έκτακτος αναθεώρησις των εκλογικών καταλόγων και καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων ταυτότητος των ανδρών κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Άρθρ.2.-Η προθεσμία της υποβολής αιτήσεως εγγραφής εις τους εκλογικούς καταλόγους και καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων, ή της υποβολής ενστάσεων περί διαγραφής ή κατ’ αιτηθησομένων μη νομίμων εγγραφών και πάσαι εν γένει αι προθεσμίαι της διαδικασία της αναθεωρήσεως ορίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

Σελ. 172

Άρθρ.3.-Η χορήγησις εκλογικών βιβλιαρίων ταυτότητος και η εγγραφή εις τους οικείους καταλόγους γενήσεται υπό των ιδίων δικαστικών λειτουργών των κληρωθέντων υπό των Εφετείων δια την τακτικήν αναθεώρησιν των καταλόγων βιβλιαρίων του ε.ε.1951. Απόντων ή κωλυομένων των κεκληρωμένων τακτικού δικαστικού λειτουργού και αναπληρωτού αυτού, ο αναπληρωτής ορισθήσεται υπό του αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών.

Άρθρ.4.-1.Πάς εκλογεύς, το όνομα του οποίου αναγράφεται εσφαλμένως εν τω οριστικώ καταλόγω βιβλιαρίων, δύναται να αιτήσηται την διόρθωσιν της εγγραφής του.

2.Εκλογεύς, έχων βιβλιάριον ταυτότητος, το οποίον όμως δεν είναι εγγεγραμμένον εν τω οριστικώ καταλόγω, δύναται να αιτήσηται την εγγραφήν τούτου εν αυτώ.

3.Αι αιτήσεις εγχειρίζονται εις τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών εντός της κατά το άρθρον 2 ορισθησομένης προθεσμίας.

4.Το Πρωτοδικείον δικάζει τας αιτήσεις ομού μετά των κατά την αναθεώρησιν υποβληθησομένων ενστάσεων.

5.Ο Πρόεδρος ενεργεί τα δέοντα προς εκτέλεσιν των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Άρθρ.5.-1.Εγγεγραμμένοι εις τα παραρτήματα καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων των εκ των πρώην δήμων Αθηναίων, Πειραιώςκαι θεσσαλονίκης σχηματισθέντων δήμων και κοινοτήτων, τα συνταχθέντα κατά τας ενεργηθείσας αναθεωρήσεις του έτους 1950, οίτινες, όντες μονίμως εγκατεστημένοι εν τω δήμω ή τη κοινότητι προ της 28 Οκτ. 1940, δεν ενεργάφησαν εις τα κατ’ άρθρ. 4 του υπ’ αριθ. 1508/1950 Α.Νόμου, κυρωθέντος δια του ν. 1677/1951, συνταχθέντα ενιαία παραρτήματα, δύνανται να υποβάλωσιν εις τον αρμόδιον δικαστικόν λειτουργόν αίτησιν περί εγγραφής των εις τα κατά την προκειμένην αναθεώρησιν συνταχθησόμενα παραρτήματα, συνάπτοντες εις την αίτησιν πιστοποιητικόν της οικείας Αστυνομικής Αρχής ότι είναι μονίμως εγκατεστημένοι εν τω δήμω ή τη κοινότητι προ της 28 Οκτ. 1940.

2.Ο δικαστικός λειτουργός, εγγράφων τον αιτούντα εις το παράρτημα, θεωρεί το βιβλιάριον αυτού.

3.Οι εγγραφόμενοι εις τα παραρτήματα στερούνται του κατά το άρθρ. 9 του Α.Ν. 1508 δικαιώματος του να ψηφοφορώσι εις εκλογικόν τμήμα του δήμου ή της κοινότητος, εις το μητρώον αρρένων της οποίας είναι εγγεγραμένοι.

Άρθρ.6.-Εκλογείς καταγόμενοι εκ Δωδεκανήσου και εγκατεστημένοι μονίμως εν αυτή δύνανται να αιτήσωσι την εις τον κατάλογον

του δήμου ή της κοινότητος της εγκαταστάσεώς των εγγραφήν των, εάν εγκατεστάθησαν εν αυτή μέχρι της 31 Δεκ. 1950.

Άρθρ.7.-Κατά τα λοιπά εφαρμοσθήσονται οι περί ετησίας αναθεωρήσεως των εκλογικών καταλόγων και καταλόγων εκλογικών βιβλιαρίων διατάξεις.

Άρθρ.8.-11.(Αναφερόμενα εις τας δημοτικάς εκλογάς, παρατίθενται εν τόμω 3).

27. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 14 Αυγ./8 Σεπτ. 1951

Περί ορισμού χρόνου προς καταρτισμόν των οριστικών εκλογικών καταλόγων των αναγνωριζομένων νέων δήμων ή κοινοτήτων.

Έχοντες υπ’ όψιν το άρθρον 158 παρ. 1 του Κώδικος της περί δήμων και κοινοτήτων Νομοθεσίας και την υπ’ αριθμόν 541 της 2 Αυγ. 1951 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον.-1.Εντός προθεσμίας τριών μηνών από της εγκαταστάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εν εκάστω των αναγνωρισθέντων και των αναγνωριζομένων εκάστοτε νέων δήμων ή κοινοτήτων, συνέρχεται η εν παράγρ. 1 και 2 του άρθρ. 158 του κώδικος της περί δήμων και κοινοτήτων Νομοθεσίας οριζομένη Επιτροπή προς καταρτισμόν των οριστικών εκλογικών καταλόγων τούτων.

2.Εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος θέλει συνέλθει η ως άνω Επιτροπή προς καταρτισμόν των οριστικών εκλογικών καταλόγων των μέχρι των εκλογών δημοτικών και κοινοτικών αρχών της 15 Απρ. 1951 αναγνωρισθέντων νέων δήμων και κοινοτήτων.

Ο επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Δ/μα.

28. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

της 30 Ιουλ./13 Αυγ. 1952

Περί της εγγραφής των εκλογέων γυναικών εις τους εκλογικούς καταλόγους.

Έχοντες υπ’ όψιν: α) τον Αναγκ. Νόμον υπ’ αριθ. 959/1949 «περί του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι των γυναικών», κυρωθέντα δια του Νόμου 1730/1951 και β) τον Νόμον 2159/1952 «περό χορηγήσεως εις τας γυναίκας του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τας Βουλευτικάς εκλογάς», κατόπιν της υπ’ αριθ. 508/1952 γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1.

Η εγγραφή των κατά το άρθρον 1 του Νόμου 2159/1952 εκλογέων γυναικών εις τους εκλογικούς καταλόγους και τους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων, ενεργείται εις τα κατά τας κειμένας διατάξεις συντασσόμενα παραρτήματα των ετησίων αναθεωρήσεων αυτών, αρχής γενομένης από της κατά το ενεστώς έτος 1952 ενεργουμένης αναθεωρήσεως.

Δι’ όσας κοινότητας δεν ήρξατο ή δεν επερατώθη εισέτι η σύνταξις των βασικών εκλογικών καταλόγων γυναικών συμφώνως τω Β.Διατάγματι της 4/9 Ιουλίου 1949,ως ετροποποιήθη, αι κατά το προηγούμενον εδάφιον εγγραφαί ενεργούνται εις τους καταλόγους τούτους.

Άρθρον 2.

Αρμόδιαι δια την εγγραφήν, κατά τα εν τω άρθρω 1 οριζόμενα, παραμένουσιν αι αυταί αρχαί της αναθεωρήσεως ή συντάξεως των καταλόγων, ήτοι οι Ειρηνοδίκαι, οι εκάστοτε κληρούμενοι Δικαστικοί λειτουργοί και αι κατά το Β. Διάταγμα της 4/9 Ιουλίου 1949 συγκροτούμεναι Επιτροπαί.

Άρθρον 3.

Κατ’ εξαίρεσιν, δια την εγγραφήν των εκλογέων γυναικών εις τους καταλόγους εκλογικών βιβλιαρίων των Δήμων και Κοινοτήτων των περιφερειών των πρώην Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δύνανται να κληρωθώσι, κατά τας κειμένας διατάξεις, πλείονες δικαστικοί λειτουργοί, μέχρις είκοσι δια την περιφέρειαν του πρώην Δήμου Αθηναίων, και μέχρι δέκα δι’ εκατέραν των περιφερειών των πρώην Δήμων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Δι’ αποφάσεων του Υπουργού των Εσωτερικών, θέλουσι διαιρεθή εις τμήματα, κατά ενορίας ή άλλας περιοχάς, εκάστη των περιφερειών των πρώην Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, παρ’ εκάστω δε τμήματι καθίσταται ανά είς δικαστικός λειτουργός, εκ των κληρουμένων κατά το προηγούμενον εδάφιον, εδρεύων εις τον ορισθησόμενον δια των ανωτέρω Υπουργικών αποφάσεων τόπον και εν δημοσίω, δημοτικώ ή κοινοτικώ καταστήματι, ή, εν ανάγκη, εν Ιερώ ναώ.

Εξεδόθησαν αι αποφάσεις Υπ.Εσωτερικών 56141, 56142 και 56143 της 28 Αυγ./1 Σεπτ. 1952 δια τας περιφερείας των πρώην δήμων Πειραιώς, Θες/κης και Αθηνών και 58988 της 15/18 Σεπτ. 1952 δια την Θεσ/κην.

Η κλήρωσις υπό των Εφετείων ενεργείται εντός δεκαημέρου από της εκδόσεως των αποφάσεων του Υπουργού.

Έκαστος δικαστικός λειτουργός προσλαμβάνει γραμματέα είτε εκ των δικαστικών υπαλλήλων είτε εξ άλλων δημοσίων υπαλλήλων.

Σελ. 173

Εν περιπτώσει ανάγκης, εκτιμωμένης παρά του Υπουργού των Εσωτερικών, δύναται να επιτραπή η πρόσληψις και βοηθού γραμματέως.

Εις τους δικαστικούς λειτουργούς, γραμματείς και βοηθούς αυτών, χορηγούνται αι εκάστοτε καθοριζόμεναι αποζημιώσεις δια την εργασίαν της αναθεωρήσεως.

Άρθρον 4.

Πάσα γυνή δημότις δήμου ή κοινότητος συμπληρώσασα το 21ον έτος της ηλικίας της, υποχρεούται, προσερχομένη αυτοπροσώπως ενώπιον του οικείου Ειρηνοδίκου, δικαστικού λειτουργού ή της Επιτροπής, να ζητήση την εγγραφήν της εν τω εκλογικώ καταλόγω ή καταλόγω εκλογικών βιβλιαρίων, προσάγουσ