Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και εθνική & λαϊκή κυριαρχία

Του Αλέξη Π. Μητρόπουλου (*)

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1743 στις 17 Ιανουαρίου 2013

Όπως έχουμε ξαναγράψει, το άρθρο 44 του Συντάγματος ορίζει: «Σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου».

Είναι ως εκ τούτου προφανές ότι η τρικομματική μνημονιακή κυβέρνηση, εκδίδοντας διαρκώς ΠΝΠ, έχει καταργήσει ουσιαστικά τη νομοθετική λειτουργία. Το «έκτακτο» και το «απρόβλεπτο» των θεμάτων που ρυθμίζουν οι συνεχείς ΠΝΠ δεν υφίσταται. Με αυτόν τον τρόπο η έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας διά του αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος έχει ατονήσει.

Η προχθεσινή διαδικασία όμως είχε και άλλα συνταγματικά «ελαττώματα». Οι ΠΝΠ δεν εισήχθησαν κατά τον τύπο που προβλέπει το Σύνταγμα, δηλαδή αυτούσιες όπως εκδόθηκαν, αλλά περιείχαν τουλάχιστον 146 προσθήκες – καταργήσεις – αντικαταστάσεις διατάξεων. Φυσικά, παραμερίστηκαν οι αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας αρκετών ρυθμίσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Ο νομικός μας πολιτισμός καταργείται.

Κυρίαρχη ήταν η συζήτηση για την παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας. Ο βασικός όρος, που περιγράφεται με ταυτόσημες περίπου εκφράσεις σε διάφορα σημεία των ΠΝΠ, ορίζει:

«Το δικαιούχο κράτος – μέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που έχουν ήδη ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα σύμβαση τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων, στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο».

Από αυτόν προκύπτει ότι η παραίτηση από την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας δεν αφορά μόνο τη διαδικασία της εκτέλεσης, αλλά και όλη τη διαδικασία μιας ενδεχόμενης αμφισβήτησης, δηλαδή και την προκαταρκτική διαδικασία, αλλά και τη δικαστική ενώπιον των οριζομένων ως αποκλειστικώς αρμοδίων Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν μπορεί, κατά την προκαταρκτική, αλλά και κατά την κυρία διαδικασία να επικαλεστεί τις ρήτρες που την προστατεύουν από το Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, το Σύνταγμα κ.λπ.

Προσχήματα 
Όσον αφορά την έννοια του «αναγκαστικού νόμου», πρέπει να λεχθεί ότι, αν η παραίτηση δεν αφορά τη δημόσια, αλλά μόνο την ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου (π.χ. μια αδέσποτη κληρονομιά – αστική περιουσία που περιέρχεται στο Δημόσιο), τότε αυτή ούτως ή άλλως μπορεί να καταστεί αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του Συντάγματος. Επομένως, η επίκληση του «αναγκαστικού νόμου» είναι προσχηματική και άνευ νομικού περιεχομένου σε σχέση και με τα υποδείγματα νομικής γνωμοδότησης που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Σύμβασης και ψηφίστηκαν ως νομοθετήματα από τους Έλληνες βουλευτές. Συγκεκριμένα: 

Στα Παραρτήματα που περιγράφονται τα υποδείγματα νομικής γνωμοδότησης (που πρέπει να «εκδίδονται σε επίσημο επιστολόχαρτο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών», όπως επί λέξει ορίζεται), μεταξύ των άλλων εξευτελιστικών πράγματι λεπτομερειών που ψήφισαν οι Έλληνες βουλευτές της τρικομματικής κυβέρνησης, περιλαμβάνεται και η διάταξη 4, η οποία ορίζει: 

«Η Σύμβαση τροποποίησης είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, προκειμένου να εφαρμοστεί κατά του δικαιούχου κράτους – μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εφαρμογή της σύμβασης τροποποίησης δεν είναι αντίθετη με τους κανόνες δημόσιας τάξης του Ελληνικού Δικαίου, με τη δημόσια τάξη στην Ελληνική Δημοκρατία, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του Διεθνούς Δικαίου που δεσμεύουν το δικαιούχο κράτος – μέλος»!!! 

Δηλαδή, οι δανειστές απαίτησαν – και οι Έλληνες βουλευτές ψήφισαν – διάταξη νόμου που περιγράφει το υπόδειγμα της νομικής γνωμοδότησης, σύμφωνα με την οποία κανένας όρος της Δανειακής Σύμβασης δεν προσκρούει σε αναγκαστικό δίκαιο, σε κανόνες δημόσιας τάξης, στις διεθνείς συνθήκες κ.λπ. 

Αυτό είναι πρωτοφανές! Απαίτησαν από τη Βουλή να ψηφίσει ότι οι ακυρότητες της Σύμβασης που αποδεικνύονται αυτομάτως, ούτε αποτελούν ακυρότητες, αλλά ούτε μπορεί να τις επικαλεστεί το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο προκαταβολικά δηλώνει ακριβώς το αντίθετο! 

Μεταξύ των ρυθμίσεων της νέας Δανειακής Σύμβασης (ΦΕΚ Α’ 240/12-12-2012) είναι και οι γνώριμές μας από την πρώτη: 

◆ «Ο ορισμός του Αγγλικού Δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση Τροποποίησης αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει τον Δικαιούχο Κράτος – Μέλος, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο» (παρ. 5 σελ. 5804). 

◆ «Ούτε το Δικαιούχο Κράτος – Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής – ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με την Σύμβαση Τροποποίησης» (παρ. 11 σελ. 5830). 

Το νέο στοιχείο είναι η λέξη «κανένα», που εισήγαγε η παραπάνω ρήτρα για να μην εξαιρέσει από την κυριαρχία των δανειστών ούτε ένα στοιχείο της εθνικής μας περιουσίας! Αυτό δείχνει τον φόβο τους για την ενδεχόμενη καταγγελία της Σύμβασης και υποβολή μηνύσεων εις βάρος των υπευθύνων από πολίτες ή από μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση. 

Έπειτα από αυτό το κομβικό γεγονός, ο αγώνας του λαού και των πολιτικών δυνάμεων αποκτά εθνικοαπελευθερωτικά στοιχεία αποτίναξης των όρων του Μνημονίου που υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας. Η μνημονιακή και παραμνημονιακή συμμαχία διέπραξαν το έσχατο ολίσθημα! Γι’ αυτό και το προέχον καθήκον της Αριστεράς σήμερα είναι η άμεση, ενωτική, δημοκρατική, πατριωτική δράση, που θα αποτρέψει τον αφανισμό του Έθνους και των νέων γενεών. 

(*) Ο Αλέξης Π. Μητρόπουλος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και πρόεδρος της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ, http://www.enypekk.gr). 

http://topontiki.gr/article/47653/Gia-tin-ethniki-kuriarxia

 

Περαιτέρω ενημέρωση για τις ΠΝΠ :

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ: 7 ΠΝΠ σαν κατεπείγον Νομοσχέδιο (11/1/13)

Βιομηχανία νομοθετικού περιεχομένου, για χάρη του Μνημονίου

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 2011- 2012: Εγκληματικές, δικτατορικές, βάρβαρες (και άκυρες;) 

Αν οι κ.«Συνταγματολόγοι», που συμμετέχουν στην Κυβέρνηση, έγραφαν ως φοιτητές, αυτά που εφαρμόζουν τώρα, ούτε το πρώτο έτος της νομικής δεν θα περνούσαν !

Τα νέα μέτρα  επιβάλλονται με αυτόματες ρήτρες και απολυταρχικές  ρυθμίσεις όχι από τη Βουλή, αλλά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με… παράνομες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που διαλύουν κάθε ψευδαίσθηση δημοκρατίας στη χώρα και στην Ευρώπη και οδηγούν οριστικά στην καταπάτηση κάθε έννοιας Δικαίου και συνταγματικής τάξης.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά παράκαμψη της νομοθετικής διαδικασίας της Βουλής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα επείγουσες και σοβαρές περιπτώσεις για τις οποίες δεν προλαβαίνει να συνεδριάσει η Βουλή.

Παλαιότερα οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου σπάνια εκδιδόταν (λχ καταλήψεις Σχολείων  Ν. 2811 έτους  2000) . Μετά τα Μνημόνια βρίσκονται σε ημερήσια σχεδόν διάταξη. Όλα σχεδόν τα μέτρα, ενώ συζητώνται επί μήνες, ξαφνικά βαφτίζονται “επείγοντα” για να προσδώσουν αίσθηση νομιμοφάνειας στις ΠΝΠ !

Το ζήτημα αυτό ήδη μας είχε απασχολήσει από τις 25.9.12 και αναφέρθηκε στο άρθρο με τίτλο:   10 Ερωτήματα για τον “εξαιρετικά επείγοντα λόγο” κε Πρόεδρε να ξεπουλήσετε την δημόσια περιουσία και σε ποιους ; (ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 175/07.09.2012) 

Για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, παραθέτουμε επιλογή ειδικών δημοσιευμάτων.

Στο τέλος του παρόντος κειμένου υπάρχει υπερσύνδεσμος (Link) του Παν/μίου Αθηνών , που επεξηγεί ακριβώς τι είναι νομικά αυτές οι πράξεις και υπό ποιες προϋποθέσεις εκδίδονται : 


Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου – πράξεις εγκληματικές και βάρβαρες 

Με τρόμο, σαν να περνούσαν ερπύστριες τανκ έξω από το σπίτι μου, άκουσα τις τρομερές αυτές ειδήσεις που μοιάζουν να έρχονται από τα βάθη ενός κόσμου τελείως  απολίτιστου και απολυταρχικού.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα  επιβάλλονται  αυτόματες ρήτρες και απολυταρχικές  ρυθμίσεις με…. Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που διαλύουν κάθε ψευδαίσθηση δημοκρατίας στη χώρα και στην Ευρώπη και οδηγούν οριστικά στην καταπάτηση κάθε έννοιας Δικαίου και συνταγματικής τάξης.

Ειδικότερα: Όταν ο Δήμαρχος κλέβει ή κακοδιαχειρίζεται τους πόρους του Δήμου και όλοι οι χρυσοπληρωμένοι ελεγκτικοί θεσμοί τον αφήνουν να το πράττει ανενόχλητος, τότε  το δημιουργηθέν έλλειμμα  μετά από 6 μήνες θα επιβαρύνει τους δημότες  με αύξηση των τελών. Πληρώνει όχι ο υπαίτιος  και όσοι ελέγχοντες τον άφηναν να εγκληματεί, αλλά ο δημότης που δεν έχει λόγο στις αποφάσεις, δεν έχει έλεγχο στις δαπάνες, δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να σταματά τις σπατάλες και τις απάτες. Δεν πληρώνει ο ΚΛΕΦΤΗΣ αλλά ο αθώος, κατά παράβαση της κοινής λογικής, της  απονομής Δικαιοσύνης  και της οφειλόμενης λογοδοσίας.

Αυτό γίνεται, όχι για να αντιμετωπισθεί το χρέος που έτσι κι αλλιώς είναι μη βιώσιμο, αλλά  για να εξοντωθεί ο μέσος πολίτης, να φορτωθεί χρέη που ΔΕΝ οφείλει και να του πάρουν το σπίτι μια μέρα οι δανειστές. Ο ανίκανος ή καταχραστής Δήμαρχος δεν διώκεται, δεν δεσμεύεται η περιουσία του, δεν έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει και να καθαιρεθεί. Απλά μεταφέρει τα χρέη του στους πολίτες, με το δικαίωμα απολυταρχικού χαρακτήρα που αντλεί από το Μνημόνιο.

Ομοίως, όταν ο Υπουργός σπαταλά χρήματα δημιουργώντας έλλειμμα, δεν λογοδοτεί ούτε διώκεται αυτός και οι συνεργοί ή οι ελεγκτές, αλλά με καταχρηστικό δικαίωμα που αντλεί από  το Μνημόνιο απολύει όσους υπαλλήλους επιθυμεί, καταργεί υπηρεσίες και η κοινωνία στερείται βασικών αγαθών βυθιζόμενη στο χάος.

Αυτή άλλωστε είναι και η αποστολή  της τρικομματικής κυβέρνησης: να δημιουργήσει σε μικρό χρόνο ένα απολυταρχικό κράτος με έναν εξαθλιωμένο και γερασμένο πληθυσμό στην πιο ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη περιοχή της Ευρώπης, να αποδομήσει το κράτος ως μη βιώσιμο, η περιουσία των πολιτών να περνά στους δανειστές για να επιβληθεί το χάος και έτσι να επιτύχει το Μνημόνιο.  

Ενώ λοιπόν  το Μνημόνιο  διαλύει το Νόμο και το Κράτος,  από την άλλη διατηρεί αλώβητο το άθλιο και απαξιωμένο πολιτικό σύστημα της χρεωκοπίας, τον  πλούτο των  οικογενειών που το στηρίζουν, τη διαφθορά και την ανομία.

 Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012  -ΠΗΓΗ: http://hassapis-peter.blogspot.gr/2012/11/blog-post_9909.html


Η Θέση του Δ.Σ.Α. (απόσπασμα)    «μείζον ζήτημα συνταγματικής τάξης και λειτουργίας των κοινοβουλευτικών θεσμών»

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διατυπώνει την εντονότατη αντίθεσή του στην κυβερνητική επιλογή της έκδοσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με τον περιορισμό των καταβαλλόμενων στους εμμίσθους Δικηγόρους αποζημιώσεων και την αλλαγή του τρόπου καθορισμού του ύψους των μηνιαίων αποδοχών τους, ως ενέργειας δήθεν κατεπείγουσας, με τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγρ. 1 του Συντάγματος. Επισημαίνουμε πως η πρωτοβουλία αυτή – λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου της σχετικής ρύθμισης – εκφεύγει των ορίων της συνταγματικής νομιμότητας, εγείροντας έτσι μείζον ζήτημα συνταγματικής τάξης και λειτουργίας των κοινοβουλευτικών θεσμών, σύμφωνα και με όσα Καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου και νυν Βουλευτές αναλυτικά περιγράφουν σε συγγράμματά τους. Πιο συγκεκριμένα, ουδόλως πληρούνται οι προβλεπόμενες από το συντακτικό νομοθέτη προϋποθέσεις έτσι ώστε να παραβλεφθεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία και να επισπευστεί – μέσω πράξης νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα εν κρυπτώ και παραβύστω – η ρύθμιση του ζητήματος των αποζημιώσεων των εμμίσθων συναδέλφων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης…»

ΠΗΓΗ: www.dsa.gr


Η δικτατορία των «έκτακτων» νομοθετικών πράξεων…

Του Θύμιου Παπανικολάου 

  Έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές ότι αυτή  η κυβέρνηση κλιμακώνει και επιταχύνει τις πραξικοπηματικές διαδικασίες του δικτατορικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ: Του ΓΕΝΙΚΟΥ «γύψου», μιας ΑΝΟΙΚΤΗΣ και ΩΜΗΣ δικτατορίας… 

Ζούμε πλέον υπό καθεστώς πραξικοπηματικής αποχαλίνωσης: Υπό καθεστώς ανοικτών και αλληλοδιάδοχων κοινοβουλευτικών πραξικοπημάτων, υπό καθεστώς «δημοκρατικής» ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ που οδεύει ταχέως στην κατάλυση κάθε δημοκρατικού υπολείμματος…

Γι αυτόν τον πραξικοπηματικό κατήφορο που βιώνουμε διαβάστε πιο αναλυτικά το άρθρο μας:

«Ο πραξικοπηματικός κατήφορος οδηγεί στο “γύψο”…»

Ένα από τα «εργαλεία» της πραξικοπηματικής κυβερνητικής αυθάδειας είναι οι «Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου»: Πράξεις που καταργούν και τις τυπικές διαδικασίες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που καταργούν και τα υπολείμματα της αστικής τους δημοκρατίας και μετατρέπουν τη Βουλή (τη δική τους Βουλή) σε ντεκόρ από πολύχρωμες γλάστρες…

Βεβαίως το ίδιο το Αστικό Σύνταγμα (το δικό τους Σύνταγμα) για να κατοχυρώσει και να εγγυηθεί τα συμφέροντα των δυναστών και για να θωρακίσει το καθεστώς αυτών των συμφερόντων, αφήνει ορθάνοικτη την πόρτα για τη δικτατορία των «Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου».

Στο άρθρο 44 §1 Συντάγματος προβλέπεται η έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις!!!

Με βάση αυτές τις «έκτακτες» και «επείγουσες ανάγκες» κηρύχτηκε η Ελλάδα σε «κατάσταση πολιορκίας», σε «εμπόλεμη κατάσταση» και άρχισε ο πραξικοπηματικός κατήφορος από την ίδια την κυβέρνηση του ΓΑΠ…

Οι μετέπειτα τρικομματικές κυβερνήσεις αποτελούν το προϊόν αυτής της πραξικοπηματικής αλυσίδας της «έκτακτης ανάγκης»…

Το δικτατορικό «εργαλείο» των «πράξεων Νομοθετικού περιεχομένου» χρησιμοποιήθηκε συστηματικά, πολλαπλά και ασύστολα: Τρόικα, Μνημόνια, Μεσοπρόθεσμα, Επιτηρητές και Εμπειρογνώμονες, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σφαγές του ελληνικού λαού, ξεπουλήματα της δημόσιας Περιουσίας και πολλά άλλα:  ΟΛΑ με «Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου», δηλαδή με «έκτακτες», «εξαιρετέες» και «επείγουσες» νομοθετικές ρυθμίσεις που καταργούσαν και αυτή τη δική τους, ΑΠΑΤΗΛΗ κοινοβουλευτική νομιμότητα…

Και αυτό που πρέπει, εδώ, να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα είναι τούτο: ΟΛΑ τα κόμματα ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ αυτήν την πραξικοπηματική αλυσίδα της «έκτακτης ανάγκης», νομιμοποίησαν αυτό το δόλιο τέχνασμα του κατοχικού καθεστώτος, με τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ τους στη Βουλή, με το να αποδεχτούν το ρόλο της «γλάστρας», το ντεκόρ της κοινοβουλευτικής ΑΠΑΤΗΣ…

ΤΩΡΑ η κυβέρνηση Σαμαρά προχωρά ένα βήμα ακόμα, ένα βήμα πριν το …γύψο: Καταργεί και τις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ντεκόρ!!!

ΤΩΡΑ το τρικομματικό έκτρωμα της κυβέρνησης Σαμαρά ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ παντελώς τη Βουλή (και αυτή τη Βουλή «μαϊμού»), εκδίδοντας δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου (μέσω άμεσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ), οι οποίες  επιβάλλουν εξαιρετικά σκληρά μέτρα και φέρνουν την τρόϊκα ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της ελληνικής κρατικής μηχανής, των ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ. Επίσης ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για απολύσεις, περισσότερους φόρους και νέα μέτρα σε μισθούς και συντάξεις.

Αυτό το νέο κυβερνητικό πραξικόπημα μας φέρνει ένα μόνο βήμα πριν από το τελικό πραξικοπηματικό κτύπημα: Το ΓΥΨΟ!!!

Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να τσιρίζει ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ότι «μετατρέπεται η χώρα σε αποικία χρέους και οι τροϊκανοί επίτροποι θα κυβερνούν ερήμην των διαδικασιών στο Κοινοβούλιο».

Μέχρι σήμερα ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ την ΚΑΤΟΧΗ μας και την πραξικοπηματική αλυσίδα, προτείνοντας απλώς μια άλλη, πιο «πονηρή» και «αριστερή», διαχείριση της κατοχής μας ΚΑΙ ΤΩΡΑ «ανακαλύπτει» την …κατάργηση του ντεκόρ των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, αλλά θα συνεχίσει να παραμένει στη Βουλή…

Αναφορικά με την ηγεσία του ΚΚΕ, αυτή ούτε την κατοχή μας διακρίνει, ούτε τα απανωτά κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα. Φταίει ο καπιταλισμός και η …ανισόμετρη ανάπτυξή του!!!!!

 ΠΗΓΗ: http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=7060


“Tεράστιο ζήτημα οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου” κατά τους νομικούς 

Σε τεράστιο θέμα έχει αναδειχθεί το θέμα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ χθες. Όπως λένε οι συνταγματολόγοι, μπορούν να εφαρμοστούν σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κυρωθούν από τη Βουλή.

Για το τι τελικά είναι αυτές αλλά και για το πώς εφαρμόζονται πρακτικά, μίλησε στον «Real Fm» ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κώστας Χρυσόγονος.

Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η τακτική νομοθετική διαδικασία, η κύρια, αν θέλετε, νομοθετική διαδικασία είναι αυτή της κατάθεσης νομοσχεδίου και ψήφισής του από τη Βουλή».

Και τονίζει: «Η διαδικασία των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες ουσιαστικά ισοδυναμούν με τυπικό νόμο, ψηφισμένο από τη Βουλή, είναι μια διαδικασία όχι απλώς έκτακτη αλλά που μπορεί να κινηθεί μόνο σε απρόβλεπτες ανάγκες, ορίζει το Σύνταγμα. Σε έκτακτες περιστάσεις εξαιρετικώς επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Και εδώ νομίζω βρίσκεται και το πρώτο τρωτό σημείο της διαδικασίας της μεθοδολογίας αυτής. Οι ανάγκες τις οποίες καλούνται να εξυπηρετήσουν οι πράξεις ή η νομοθέτηση μέσω πράξεων δεν είναι απρόβλεπτες. Είναι φανερό αυτό. Πρόκειται για εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η τωρινή ή η προηγούμενη κυβέρνηση προς τους ξένους δανειστές εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Πάντως, ο συνταγματολόγος ξεκαθαρίζει ότι: «Βεβαίως, εάν το αφήνεις επί μήνες και φτάνεις στην παραμονή του Eurogroup καθίσταται επείγον αλλά αυτό το προκαλεί η ίδια η συμπεριφορά της κυβέρνησης, η οποία αντί να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή πριν από έναν, δύο, τρεις ή και παραπάνω μήνες, προτιμά να δημοσιεύσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου την τελευταία στιγμή. Δεν είναι μόνο τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό διότι ένας νόμος έχει μια διαδικασία που πρέπει να περάσουν αρκετές μέρες τουλάχιστον ή και εβδομάδες από την κατάθεσή του στη Βουλή, την εισαγωγή του στην ημερήσια διάταξη, την ψήφιση από επιτροπή στη συνέχεια κ.ά. Όλα αυτά δηλαδή είναι μια διαδικασία που έχει και χρόνο και δημοσιότητα».

Επισημαίνει βέβαια ότι: «Θα έρθει αλλά είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να έρθει υπό τη μορφή τετελεσμένου γεγονότος. Απλώς δηλαδή για να κυρωθεί. Πάντως, η τυχόν απόρριψή της από τη Βουλή δεν συνεπάγεται ακύρωση της ισχύος της για το παρελθόν. Συνεπάγεται απλώς ότι παύει να ισχύει στο εξής. Άρα, έχουμε έναν προσωρινό νόμο, ο οποίος έχει επιβληθεί και έχει ισχύσει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Το βασικό όμως είναι ότι με τον τρόπο αυτό αποκλείεται η μορφή κοινωνικών αντιδράσεων. Έτσι πιστεύω εγώ».

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr


Θα υπογράψει ο κ. Ρουπακιώτης τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου;

Πριν λίγες ημέρες ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης δήλωσε δημόσια ότι το τρίτο μνημόνιο το υπέγραψε με την μπότα στο λαιμό χωρίς να το έχει συντάξει ο ίδιος. Επιπλέον δήλωσε ότι θέλει να είναι υπουργός και όχι να…

παριστάνει τον υπουργό. Δύο μόλις ημέρες μετά, η κυβέρνηση προσφεύγει στην έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου οι οποίες θέτουν αυτόματες ρήτρες ποινών εξαθλίωσης σε βάρος κατευθείαν των ίδιων των πολιτών.

Σύμφωνα όμως με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος: «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου». Βλέπουμε λοιπόν ότι απαιτείται πρόταση του υπουργικού συμβουλίου, δηλαδή υπογραφή από όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και φυσικά και υπογραφή του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτη.

Θα υπογράψει άραγε και αυτές τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ο κ. Ρουπακιώτης τη στιγμή που δεν τις συνέταξε ο ίδιος; ή μήπως συμμετείχε στη σύνταξή τους;

 

ΠΗΓΗ: http://hassapis-peter.blogspot.gr/2012/11/blog-post_7503.html


Αλυσοδεμένη σύρεται η χώρα! Παραδόθηκαν οι ρήτρες αυτόματες απόκλισης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου!

Συναγερμός έχει σημάνει στα υπουργεία και στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, καθώς στις 12 το μεσημέρι παραδόθηκαν από τον Γιάννη Στουρνάρα οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη ρήτρα αυτόματης επιβολής ποινών αν δεν εκπληρώνονται οι στόχοι που προβλέπονται από την ψήφιση των πρόσφατων μέτρων.

Αν επί δύο τρίμηνα δεν εκπληρωθούν οι στόχοι από κάποιο υπουργείο αυτομάτως τοποθετείται επίτροπος- ο οποίος θα είναι Έλληνας – από το υπουργείο Οικονομικών στο συγκεκριμένο υπουργείο.

Αν επί δύο επίσης τρίμηνα δεν εκπληρώνονται οι στόχοι στους δήμους αυτομάτως μπαίνουν νέοι φόροι στους πολίτες.

Αν οι διοικητές ΔΕΚΟ δεν πιάσουν στους στόχους αυτομάτως τους κόβεται ο μισθός.

Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις θα λαμβάνονται μέτρα.

Κατ’ ουσίαν όταν χάνονται οι στόχοι του Μνημονίου σε πρώτη φάση θα επιβάλλονται απολύσεις και νέοι φόροι, ενώ εν συνεχεία θεωρείται βέβαιο ότι θα απαιτηθούν και περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εστάλησαν από το υπουργείο Οικονομικών στην τρόικα την Πέμπτη και επιστράφηκαν με διορθώσεις σε αυτό χθες.

Το απόγευμα θα υπογραφούν και αύριο θα κατατεθούν στη Βουλή προκειμένου ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας να μεταβεί στο κρίσιμο Eurogroup της Τρίτης χωρίς εκκρεμότητες, σε μια προσπάθεια να εκταμιευτεί η δόση.

Τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση συμφώνησαν να υπάρξουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με πρόσχημα την έλλειψη χρόνου, κατ΄ ουσίαν όμως για να αποφευχθεί συζήτηση και ψηφοφορία στη βουλή ,το αποτέλεσμα της οποίας δεν ήταν καθόλου δεδομένο.

Στα κόμματα έχει ήδη σημάνει συναγερμός προκειμένου να συμφωνήσουν με τις παρατηρήσεις της τρόικα στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία θα υπογραφεί το απόγευμα από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.

Αναρτήθηκε από Δημήτρη Κυπριώτη στις 6:25 π.μ.

  ΠΗΓΗ: http://dimtris-kypriotis.blogspot.gr/2012/11/blog-post_2883.html


Αντιδράσεις για την «φάμπρικα» Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου

Έντονο σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να αποτελέσει ο τρόπος διακυβέρνησης με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες παρακάμπτουν το Κοινοβούλιο και θέτουν εκ των πραγμάτων θέμα Δημοκρατίας. Τελευταίο δείγμα οι Πράξεις για την αυτόματη επιβολή μέτρων, όχι λόγω του χρόνου που επικαλείται η κυβέρνηση, αλλά κυρίως γιατί δύσκολα θα περνούσαν στη Βουλή.

ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ συμφωνούν αναγκαστικά, αφού κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν μεγεθύνονται τα εσωκομματικά τους προβλήματα στη Βουλή, με νέες διαφωνίες βουλευτών και δεν διακυβεύεται η κυβερνητική πλειοψηφία, ωστόσο χρεώνονται το πρόβλημα Δημοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο εντός του φθινοπώρου έχουν υπογραφεί 11 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώ εμπνευστής της όλης στρατηγικής εμφανίζεται ο Γραμματέας της κυβέρνησης Τάκης Μπαλτάκος.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, πάντως, προβληματίζεται να θέσει θέμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην υπογράψει την τελευταία Πράξη που αφορά τα δημοσιονομικά, ενώ την ίδια στιγμή που έχει ξεκινήσει η «φάμπρικα» των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου η ολομέλεια της Βουλής λειτουργεί ελάχιστα (όπως συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα) ή και καθόλου.

 

ΠΗΓΗ: http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=188562&catID=1


 

Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

(πληροφορίες για τη νομική φύση των Π.Ν.Π.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΗΓΗ: http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/3117.pdf


Αυτό το άρθρο και σε μορφή Word .docΕπισυναπτόμενο αρχείο σε .doc  

Για να διαβάσετε το επισυναπτόμενο αρχείο (μπλέ γράμματατα) πιέστε απλώς επάνω του .

Για να κατεβάσετε το επισυναπτόμενο αρχείο στον υπολογιστή σας:

1) Με αριστερό ‘κλικ’ και επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης του αρχείου στον υπολογιστή σας

2) Με δεξί ‘κλικ’, επιλέξτε ‘Αποθήκευση προορισμού ως’ και επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης του αρχείου στον υπολογιστή σας.

http://www.tideon.org/index.php/2012-02-16-21-20-11/2012-05-04-04-20-18/2012-02-28-20-41-37/3742-2011-2012

σχετικα : 

1. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/2012) η οποία κυρώθηκε από την βουλή στις 14.01 2013 – 

Αντιδράσεις: 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ! Διαβάστε και κοινοποιήστε με κάθε τρόπο !! ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !

ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ – Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών

ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ: Τετάρτη 13-02-2013 και ώρα 10:30 ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 

Ένστολος και πολίτες ζητούν τη σύλληψη πολιτικών

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.