Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που έχουν κυρωθεί από 06.10.2009 και έπειτα

Σε συνέχεια του αφιερώματος που κάνουμε στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)  δημοσιεύουμε σήμερα έναν πλήρη κατάλογο νόμων και νομοσχεδίων, που ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και κυρώνουν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα η κυβέρνηση Γ. Α. Παπανδρέου.

Στην πρώτη στήλη υπάρχει το όνομα της κάθε νομοθεσίας και οι σύνδεσμοι οδηγούν στην σχετική καρτέλα στον Ιστότοπο της Βουλής, όπου κανείς μπορεί να βρει όλα τα έγγραφα και πολυμέσα που σχετίζονται με την εκάστοτε νομοθεσία.

Στην δεύτερη στήλη αναγράφεται το ΦΕΚ όπου δημοσιεύονται οι αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) οι οποίες κυρώνονται από κάθε νόμο.Στην τρίτη στήλη αναγράφεται το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο. 
Στην τέταρτη και τελευταία στήλη αναγράφεται ο αριθμός του Νόμου και ΦΕΚ όπου δημοσιεύεται ο κυρωτικός νόμος. 
 
Εκτός από το κείμενο παρακάτω, τον κατάλογο μπορείτε να τον βρείτε και εδώ σε .pdf

Συντάκτης του καταλόγου ο Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών

Όνομα Κυρωτικού Νόμου
ΦΕΚ ΠΝΠ
Υπουργείο
Φάση Επεξεργασίας
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
6.10.2009 – 11.11.2011
.
.
Οικονομικών
.
Προστασίας του Πολίτη
.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
.
Οικονομικών
.
Οικονομικών
.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
11.11.2011 – 16.5.2012
.
.
Οικονομικών
(2) «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών,  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
.
Οικονομικών
.
Οικονομικών
.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ
20.06.2012 –
.
12.         Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(1) «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων»
(2) «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012»
(3) «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα»
.
Οικονομικών
.
Εθνικής Άμυνας
.
Εσωτερικών
.
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
.
Εσωτερικών

(2) «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄ 6)»

και άλλες διατάξεις (Ρυθµίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας, Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986, Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των νόµων 2386/1996, 2753/1999, 2836/2000 Τροποποιήσεις του π.δ. 191/2008, Ρυθμίσεις που αφορούν ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ και ΟΤΑ)
Οικονομικών
21.          Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις
Οικονομικών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ψηφισθέντα Νομοσχέδια
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ψηφισθέντα Νομοσχέδια
Υγείας
Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.