Πως και πότε μπορούμε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΑΔ) ;

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας υπερεθνικός θεσμός του  Συμβούλιου της Ευρώπης (Γαλλ. Conseil de l’ Europe) που  είναι ένας διεθνής οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Σε αυτόν συμμετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές και 3 ως παρατηρητές της συνελευσής του. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 και δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. 

Έργο του Δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της εφαρμογής από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1950. Όταν το Δικαστήριο διαπιστώνει την ύπαρξη παραβίασης ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων από κράτος μέλος, εκδίδει μία απόφαση. Αυτή η απόφαση έχει δεσμευτική ισχύ. Η εμπλεκόμενη χώρα υποχρεούται να την εκτελέσει.

Η Σύμβαση προστατεύει μεταξύ άλλων: το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη πολιτική ή ποινική, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, το δικαίωμα σε ένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο, την ιδιοκτησία .το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Ταυτόχρονα απαγορεύει τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή ταπεινωτική ποινή ή μεταχείριση, την αυθαίρετη και παράνομη κράτηση, τις διακρίσεις στην απόλαυση δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση,  την απέλαση ή επαναπροώθησης υπηκόων, την θανατική ποινή κλπ.

Ο χειρισμός των υποθέσεων γίνεται με τη συνδρομή της Γραμματείας η οποία αποτελείται κυρίως από νομικούς προερχόμενους από τα κράτη μέλη (αναφερόμενοι και ως «εισηγητές»). Οι εισηγητές είναι τελείως ανεξάρτητοι από τη χώρα προέλευσής τους και δεν εκπροσωπούν ούτε τους προσφεύγοντες ούτε τα κράτη.

Το ΕΔΑΔ παρέχει τη δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής προσφυγής για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων. Η διαδικασία είναι δωρεάν και σε πρώτη φάση δεν απαιτεί παρουσία δικηγόρου. Τα μόνα έξοδα σας είναι η δικηγορική αμοιβή σε περίπτωση που επιλέγετε να μην κάνετε μόνη σας την προσφυγή και τα έξοδα αποστολής της στο Στρασβούργο ( συστημένη ταχυδρομική επιστολή με απόδειξη παραλαβής) .

Εάν στην συνέχεια το δικαστήριο κρίνει ότι ο προσφεύγον χρειάζεται έναν και δεν έχει την δυνατότητα να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, το δικαστήριο του παρέχει κατάλληλο νομικό σύμβουλο δωρεάν. Δείτε εδώ μερικές συχνές ερωτήσεις για το Δικαστήριο

ΠΡΟΣΟΧΗΤο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ( ΕΔΑΔ) δεν πρέπει να συγχέεται με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, αλλά επειδή στην  Ελλάδα και τα δυο δικαστήρια αποκαλούνται με τον ίδιο τρόπο (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), προκαλείται σύγχυση. Όχι τυχαία βέβαια. Για δική σας ενημέρωση, το άλλο δικαστήριο , το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλες τις χώρες μέλη της. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της ΕΕ. Το Δικαστήριο αυτό είναι το πρώην Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 1 Δεκεμβρίου του 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το σύνολο του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. Τούτο αποτελείται από τρία δικαιοδοτικά όργανα: το καθεαυτό Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης

Όλες τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στο διαδικτυακό χώρο του δικαστηρίου http://www.echr.coe.int

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

για άτομα που επιθυμούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων

I. Με ποιές υποθέσεις μπορεί να ασχοληθεί το Δικαστήριο

1. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο εξετάζει προσφυγές ατόμων που παραπονούνται για παραβιάσεις δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ). Η Σύμβαση αυτή είναι μία διεθνής συνθήκη με την οποία τα κρατη που ορισμένα Ευρωπαϊκά Κράτη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να σέβονται ορισμένα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Τα διασφαλιζόμενα δικαιώματα αναφέρονται στην ίδια τη Σύμβαση, καθώς επίσης και σε τέσσερα πρόσθετα Πρωτόκολλα (τα υπ’ αρ. 1, 4, 6, 7 και 13) τα οποία έχουν ήδη επικυρωθεί από ορισμένα Κράτη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τα κείμενα αυτά.

2. Εάν κρίνετε ότι ένα από τα Κράτη παραβίασε προσωπικά και άμεσα εις βάρος σας ένα από αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο.

3. Το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει μόνο προσφυγές σχετικές με τα δικαιώματα που αναφέρονται στη Σύμβαση και τα πρόσθετα Πρωτόκολλα. Δεν είναι εφετείο στο oπoίo προσφεύγει κάποιος για να προσβάλει απόφαση εθνικών δικαστηρίων. Το Δικαστήριο δεν μπορεί άλλωστε να ανατρέψει ή να τροποποιήσει τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων, ούτε να παρέμβει για λογαριασμό σας ενώπιον της Αρχής για την οποία παραπονείσθε.

4. Το Δικαστήριο δέχεται προσφυγές μόνο εναντίον των Κρατών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση ή το σχετικό Πρωτόκολλο το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα που επικαλείστε. Δεν μπορεί να εξετάζει προσφυγές που αναφέρονται σε γεγονότα που συνέβησαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επικύρωσε το εγκαλούμενο Κράτος αυτά τα κείμενα. Οι ημερομηνίες αυτές αναφέρονται στο παρόν πληροφοριακό δελτίο.

5. Δεν μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο παρά μόνo για θέματα τα oπoία εμπίπτoυν στην αρμoδιότητα δημόσιας αρχής (Κoινoβoύλιo, Διoίκηση, Δικαστήρια κ.λ.π.) ενός από τα Κράτη πoυ πρoαναφέρθηκαν. Τo Δικαστήριo δεν εξετάζει πρoσφυγές πoυ στρέφoνται εναντίoν ιδιωτών ή ιδιωτικών οργανώσεων.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 της Σύμβασης, δεν μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο παρά μόνο αφού εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδικα μέσα και εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία της αμετάκλητης εσωτερικής απόφασης. Το Δικαστήριο δεν θα μπορέσει να εξετάσει την προσφυγή σας παρά μόνο εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις του παραδεκτού.

7. Η υπόθεσή σας πρέπει να υπoβληθεί πρώτα ενώπιoν των εθνικών δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένου και του αρμόδιου Ανώτατoυ Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου θα πρέπει να έχετε επικαλεσθεί τις αιτιάσεις που προτίθεστε να υποβάλετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αποδείξετε ότι αυτά τα μέσα δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα.

8. Θα πρέπει να έχετε κάνει oρθή χρήση των ένδικων μέσων πoυ τίθενται στη διάθεσή σας και να έχετε συμμoρφωθεί με τoυς δικoνoμικoύς κανόνες και τις πρoθεσμίες πoυ προβλέπονται από τον νόμο. Αν για παράδειγμα τo ένδικo μέσo πoυ έχετε ασκήσει απoρριφθεί ως εκπρόθεσμo ή για τoν λόγo ότι δεν έχετε ακoλoυθήσει την κατάλληλη διαδικασία, τo Δικαστήριo δεν θα εξετάσει την πρoσφυγή σας.

9. Ωστόσo, αν παραπoνείσθε για απόφαση δικαστηρίoυ, π.χ. για μία καταδίκη, δεν είναι απαραίτητo να πρoσπαθήσετε να επιτύχετε την αναθεώρηση της δίκης σας μετά την εξάντληση των τακτικών ενδίκων μέσων. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ασκήσει αίτηση χάριτος ή αμνηστίας. Τέλος, οι εκκλήσεις (στο Κοινοβούλιο, στον αρχηγό του Κράτους ή της Κυβέρνησης, σε υπουργό ή σε ombudsman – συνήγορο του πολίτη) δεν αποτελούν ένδικα μέσα που πρέπει να έχετε ασκήσει πριν απευθυνθείτε στο Δικαστήριο.

10. Μετά την έκδοση απόφασης από τo ανώτατο δικαστήριo (π.χ. Συμβoύλιo της Επικρατείας, Άρειoς Πάγoς), μπoρείτε να απoταθείτε στo Δικαστήριo μέσα σε πρoθεσμία έξι μηνών. Η πρoθεσμία αυτή αρχίζει να τρέχει από την καθαρογραφή και θεώρηση ή κοινοποίηση (όπου αυτή προβλέπεται) σε εσάς ή στον δικηγόρο σας της αμετάκλητης απόφασης επί τακτικού ενδίκου μέσου και όχι από την ημερoμηνία τυχόν μεταγενέστερης απόρριψης μιας αίτησης αναθεώρησης, χάριτος ή αμνηστίας ή οιασδήποτε άλλης αίτησης που ενδεχομένως υποβάλατε σε δημόσια αρχή.

11. H εξάμηνη αυτή προθεσμία διακόπτεται μόλις αποστείλετε στο Δικαστήριο την αρχική επιστολή που θα παρουσιάζει με σαφήνεια, έστω και περιληπτικά, τα περιστατικά για τα οποία παραπονείσθε ή το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο προσφυγής. Μια απλή αίτηση πληροφοριών δεν αρκεί για να διακοπεί η εξάμηνη προθεσμία.

12. Πληροφοριακά και μόνο, σας ενημερώνουμε ότι ποσοστό ανώτερο του 90% των προσφυγών που εξετάζονται από το Δικαστήριο απορρίπτονται λόγω μη τήρησης μιας από τις προϋποθέσεις υποβολής προσφυγής που αναφέρονται πιο πάνω.

II. Πώς θα προσφύγετε ενώπιον του Δικαστηρίου

13. Οι επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου είναι τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. Ωστόσο, εάν αυτό σας διευκολύνει, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στη γλώσσα ενός από τα Κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ίσως επίσης λάβετε από το Δικαστήριο επιστολές γραμμένες σε αυτή τη γλώσσα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, εάν δηλαδή το Δικαστήριο δεν κηρύξει απαράδεκτη την προσφυγή σας αλλά αποφασίσει να ζητήσει από την Κυβέρνηση γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με τις αιτιάσεις σας, η αλληλογραφία που θα λαμβάνετε από το Δικαστήριο θα είναι στα Γαλλικά ή στα Αγγλικά, και θα πρέπει κατά κανόνα εσείς ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός σας να χρησιμοποιείτε την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα στις μεταγενέστερες παρατηρήσεις σας.

14. Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στο Δικαστήριο μόνο με ταχυδρομική επιστολή (και όχι τηλεφωνικώς). Αν στείλετε την προσφυγή σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή με φαξ, θα πρέπει στη συνέχεια να την αποστείλετε και ταχυδρομικώς. Είναι περιττό να έρθετε αυτοπροσώπως στο Στρασβούργο για να εκθέσετε προφορικά την υπόθεσή σας.

15. Θα πρέπει να στείλετε όλες τις επιστολές σας που αφορούν την υπόθεσή σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX.

Σας παρακαλούμε να μη συρράπτετε τις επιστολές ή τα έγγραφα που στέλνετε στο Δικαστήριο, και να μη χρησιμοποιείτε αυτοκόλλητη ταινία ή ο,τιδήποτε άλλο για να συνδέσετε τα φύλλα. Επίσης, η αρίθμηση των φύλλων θα πρέπει να είναι συνεχής.

16. Όταν λάβει την πρώτη σας επιστολή ή το έντυπο προσφυγής, ο Γραμματέας του Δικαστηρίου θα σας ενημερώσει ότι άνοιξε στο όνομά σας φάκελο (τον αριθμό του οποίου θα πρέπει να αναφέρετε σε κάθε σας μεταγενέστερη επιστολή) και θα σας στείλει ετικέτες με γραμμωτό κώδικα (Bar Code) τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιείτε στην αλληλογραφία σας με το Δικαστήριο. Στη συνέχεια, ενδεχομένως να σας ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα, πληροφορίες ή περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεσή σας. Εντoύτoις, o Γραμματέας τoυ Δικαστηρίoυ δεν μπoρεί να σας πληρoφoρήσει για την ισχύουσα νoμoθεσία τoυ Κράτoυς εναντίoν τoυ oπoίoυ πρoσφεύγετε ούτε μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου.

17. Σας συνιστούμε να απαντάτε το ταχύτερο δυνατόν στις επιστολές του Γραμματέα του Δικαστηρίου. Οιαδήποτε καθυστέρηση ή απουσία απάντησης ενδέχεται να θεωρηθεί ως εκδήλωση έλλειψης ενδιαφέροντος για τη συνέχιση της διαδικασίας και την εξέταση της υπόθεσής σας.

18. Αν θεωρείτε ότι η υπόθεσή σας αφoρά ένα από τα δικαιώματα τα oπoία αναγνωρίζoνται από τη Σύμβαση ή τα εν ισχύι Πρωτόκoλλά της, και ότι πληρoύνται oι όρoι πoυ πρoαναφέρθηκαν, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε επιμελώς και ευανάγνωστα το έντυπο προσφυγής και να μας το επιστρέψετε το ταχύτερο δυνατόν, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της υπόθεσης, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε οχτώ εβδομάδες από την ημερομηνία της πρώτης επιστολής της Γραμματείας του Δικαστηρίου. Εάν δεν επιστρέψετε το έντυπο προσφυγής μέσα σε αυτή την προθεσμία, η ημερομηνία που θα ληφθεί υπόψη για την εξάμηνη προθεσμία που καθορίζει το Άρθρο 35 παρ. 1 (βλ. παραπάνω παρ. 6 και 10) θα είναι εκείνη της αποστολής του συμπληρωμένου εντύπου προσφυγής και όχι εκείνη της πρώτης επιστολής σας προς το Δικαστήριο. Επιπλέον, η μη αποστολή του εντύπου της προσφυγής μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την ημερομηνία που σας απεστάλη θα θεωρηθεί ως εκδήλωση έλλειψης ενδιαφέροντος και ο φάκελος της υπόθεσης θα καταστραφεί. Επίσης, το Δικαστήριο μπορεί να μην εξετάσει την προσφυγή, να την κηρύξει απαράδεκτη ή να τη διαγράψει από το πινάκιο στην περίπτωση που δεν αποστείλετε συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα που μπορεί να ζητήσει η Γραμματεία.

19. Όταν συμπληρώνετε το έντυπο προσφυγής, φροντίστε:

α) να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά τους διαδίκους (Κεφάλαιο Ι του εντύπου προσφυγής). Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προσφεύγοντος, χρησιμοποιήστε για τον καθένα ξεχωριστό φύλλο. Εάν επιθυμείτε να διορίσετε εκπρόσωπο, να υποβάλετε ένα πληρεξούσιο (ή πολλά, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προσφεύγοντος).

β) να εκθέσετε με σαφή και περιληπτικό τρόπο τα περιστατικά για το οποία παραπονείσθε (Κεφάλαιο ΙΙ) Προσπαθήστε να περιγράψετε τα γεγονότα με τη χρονολογική σειρά που έλαβαν χώρα. Αναφέρετε ακριβείς ημερομηνίες. Αν η προσφυγή σας σχετίζεται με διαφορετικά θέματα (για παράδειγμα, διάφορες διαδικασίες) θα πρέπει να αναφερθείτε ξεχωριστά στην κάθε περίπτωση.

γ) να εξηγήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ποια είναι τα σχετικά με την Σύμβαση παράπονά σας (Κεφάλαιο ΙΙΙ). Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποιες διατάξεις της Σύμβασης επικαλείσθε και να εξηγήσετε γιατί τα γεγονότα που περιγράψατε στο κεφάλαιο ΙΙ του εντύπου συνιστούν παραβιάσεις των διατάξεων αυτών.

δ) να παρέχετε πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες προθεσμίες καθώς και ο κανόνας της εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων (Κεφάλαιο ΙV). Χρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για το κάθε δικαίωμα που ισχυρίζεστε ότι παραβιάστηκε.

ε) να δηλώσετε με σαφήνεια τι επιδιώκετε με την προσφυγή σας στο Δικαστήριο (Κεφάλαιο V).

στ) να δηλώσετε αν υποβάλατε τα παράπονα που εγείρετε με την προσφυγή σας σε άλλη διεθνή διαδικασία διερεύνησης ή επίλυσης διαφορών (Κεφάλαιο IV). Αν έχετε κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δώσετε πλήρεις λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος του οργάνου στο οποίο προσφύγατε, ημερομηνίες και λεπτομέρειες των διαδικασιών που ακολούθησαν και λεπτομέρειες των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και άλλων εγγράφων.

ζ) να συμπεριλάβετε στο έντυπο προσφυγής σας έναν κατάλογο όλων των δικαστικών ή άλλων αποφάσεων που αναφέρονται στα Κεφάλαια IV και VI καθώς και όσων άλλων έγγραφων επιθυμείτε να λάβει υπόψη το Δικαστήριο ως αποδεικτικά μέσα (π.χ. πρακτικά δίκης, καταθέσεις μαρτύρων). Θα πρέπει επίσης να εσωκλείετε στο έντυπο προσφυγής σας πλήρη αντίγραφα αυτών των εγγράφων, εκτός εάν τα έχετε ήδη υποβάλει. Τα έγγραφα αυτά δεν επιστρέφονται. Κατά συνέπεια, θα ήταν προτιμότερο να εσωκλείετε αποκλειστικά φωτοτυπίες και όχι τα πρωτότυπα.

η) Να υπογράψετε το έντυπο προσφυγής. Αν η προσφυγή έχει υπογραφεί από τον εκπρόσωπό σας, θα πρέπει να συνοδεύεται από δεόντως συμπληρωμένη εξουσιοδότηση (εκτός αν τέτοια εξουσιοδότηση έχει ήδη κατατεθεί).

20. Κατ’ αρχήν, το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στα έγγραφα που υποβάλλετε στη Γραμματεία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που αφορούν τον προσφεύγοντα ή τρίτα πρόσωπα. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες μπορεί να εμφανίζονται στο HUDOC, δηλαδή τη βάση δεδομένων του Δικαστηρίου στο διαδίκτυο, εάν το Δικαστήριο τις συμπεριλάβει στην έκθεση των πραγματικών περιστατικών η οποία συντάσσεται για την κοινοποίηση της υπόθεσης στην εγκαλούμενη Κυβέρνηση, σε απόφαση επί του παραδεκτού ή διαγραφής της προσφυγής από το πινάκιο, ή σε απόφαση επί της ουσίας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες που αφορούν στην ιδιωτική ζωή σας ή την ιδιωτική ζωη τρίτων προσώπων πρέπει να υποβάλλονται μονο στο μέτρο που είναι ουσιώδεις για την κατανόηση της υπόθεσης. Επιπλέον, οι προσφεύγοντες που δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά τους θα πρέπει να το αναφέρουν και να εκθέτουν τους λόγους που δικαιολογούν μία τέτοια παρέκκλιση από τον συνήθη κανόνα περί δημοσιότητας της διαδικασίας. Το Δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την ανωνυμία σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι.

21. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να σας παράσχει νομική αρωγή για να σας βοηθήσει να προσλάβετε δικηγόρο για τη σύνταξη της αρχικής σας προσφυγής. Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή εάν και εφόσον αποφασίσει το Δικαστήριο να κοινοποιήσει την προσφυγή σας στο Κράτος εναντίον του οποίου προσφεύγετε για να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις, θα μπορέσετε να τύχετε αυτού του ευεργετήματος εφόσον δεν έχετε τους οικονομικούς πόρους για την πρόσληψη ενός δικηγόρου και εφόσον το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παράσχει αυτή τη βοήθεια για την απρόσκοπτη εξέταση της υπόθεσής σας.

22. Η εξέταση της υπόθεσής σας γίνεται δωρεάν.  Η διαδικασία αυτή διεξάγεται, τουλάχιστον στην αρχή, γραπτώς. Επομένως, η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο Δικαστήριο δεν είναι απαραίτητη. Θα ενημερώνεστε συστηματικά για κάθε απόφαση που θα λαμβάνει το Δικαστήριο.

Click to access GRE_P0_pack.pdf

 

UPDATE

Πώς να υποβάλετε μία έγκυρη προσφυγή ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (κλικ στο λινκ) 

 

European Convention on Human Rights

 English

 French

 

Το κείμενο της ΕΣΔΑ στα ελληνικά:  
.
Από το υπουργείο παιδείας http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/…. και από την  Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε  http://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/diethneis-kai-perifereiakes-symbaseis.html?cid=710&did=758&sechash=d6469e89 [Επίσημη μετάφραση αναγνωρισμένη από το Δικαστήριο δεν υπάρχει …  ]
.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Για ότι χρειαστείτε επικοινωνήστε με το Δικαστήριο μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να ξέρετε αγγλικά ή γαλλικά. Γράψτε στα ελληνικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουν μεταφραστές. 
.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Πού είναι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;

Ποια είναι τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (4)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δυσανάλογος περιορισμός η κατάσχεση αδρανών τραπεζικών καταθέσεων

Στο ΕΔΑΔ κατά του ελληνικού κράτους και του Μνημονίου …

Η υποχρέωση “δωρεάς” οργάνων και οι παραβιάσεις του συντάγματος, του Ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματος η ρίψη δακρυγόνων (video)

Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση : Τούρκοι πολίτες, τούρκικη μειονότητα, μουσουλμάνοι της Θράκης, τούρκικη κυβέρνηση και μια δικαστική απόφαση

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – Αποζημιώσεις για το PSI διεκδικούν από κοινού έλληνες και ιταλοί επενδυτές

Άκρως επικίνδυνη διάταξη: χωρίς γραμματέα θα διεξαχθεί η πολιτική δίκη στα πρωτοβάθμια δικαστήρια !!

Ο νέος τιμοκατάλογος τής Δικαιοσύνης (Ν. 4055/2012)

Νέα καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη

8 comments on “Πως και πότε μπορούμε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 1. Pingback: Πως και πότε μπορούμε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

 2. SOS !!!!

  Τροποποίησης του άρθρου 47 του Κανονισμού του Ε.Δ.Δ.Α. αναφορικά με τις νέες προϋποθέσεις άσκησης προσφυγής στο Ε.Δ.Δ.Α., με έναρξη ισχύος από 1η Ιανουαρίου 2014.

  Από 1ης Ιανουαρίου 2014, θα τεθεί σε ισχύ το τροποποιημένο άρθρο 47 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), που αφορά στο απαιτούμενο περιεχόμενο της ατομικής προσφυγής ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.
  Σύμφωνα με το Ε.Δ.Δ.Α., η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στο χειρισμό των προσφυγών στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.. Η ανωτέρω τροποποίηση θα επιφέρει δύο σημαντικές αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2014. Πρώτον, οι απαιτήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της προσφυγής θα εφαρμόζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Έτσι, από 1ης Ιανουαρίου 2014, κάθε έντυπο προσφυγής που αποστέλλεται στο Ε.Δ.Δ.Α., θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Κανονισμού του Δικαστηρίου.

  Μία προσφυγή, που δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το άρθρο 47 του ανωτέρω Κανονισμού, δεν θα εξετάζεται από το Ε.Δ.Δ.Α., εκτός αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 5.1 του ίδιου άρθρου. Το δεύτερο σημείο της τροποποίησης αφορά τη διακοπή της εξάμηνης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, ένας μη πλήρης φάκελος ή μία απλή επιστολή μπορούν να ληφθούν υπόψη από το Ε.Δ.Δ.Α. για τη διακοπή της ανωτέρω προθεσμίας.

  Δυνάμει της τροποποιηθείσας διάταξης, που θα ισχύσει από 1-1-2014, προκειμένου να διακοπεί η ανωτέρω εξάμηνη προθεσμία (άρθρο 35 παρ. 1 της ΕΣΔΑ), θα πρέπει, εφεξής, η αποστελλόμενη στο Ε.Δ.Δ.Α. προσφυγή να πληροί όλες τις απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 47 του Κανονισμού. Προκειμένου να βοηθήσει τους πιθανούς προσφεύγοντες να τηρήσουν τους νέους κανόνες, το Ε.Δ.Δ.Α. θα αναπτύξει το υλικό πληροφόρησής του, έντυπα και ηλεκτρονικά, όχι μόνο στις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (αγγλικά και γαλλικά), αλλά και στις γλώσσες των κρατών μελών της ΕΣΔΑ. Το νέο έντυπο της προσφυγής, καθώς και οδηγίες που αφορούν στις νέες απαιτήσεις για την άσκηση έγκυρης προσφυγής ετοιμάζονται από το Ε.Δ.Δ.Α. στο σύνολο των επίσημων γλωσσών των 47 συμβαλλομένων Κρατών. Επίσης, εκτός από τα υπάρχοντα βίντεο σχετικά με την ΕΣΔΑ και τα κριτήρια του παραδεκτού, ένα νέο βίντεο με τίτλο «Πως ασκείται εγκύρως μία προσφυγή ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α.» θα είναι διαθέσιμο στα γαλλικά και αγγλικά, από τον Ιανουάριο 2014, στο διαδικτυακό του τόπο, ενώ θα προστεθούν και άλλες γλωσσικές αποδόσεις, κατά τη διάρκεια του έτους 2014. Όλα τα έγγραφα και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Δ.Δ.Α. από 1ης Ιανουαρίου 2014 (www.echr.coe.int/applicants). Επισυνάπτονται το τροποποιημένο άρθρο 47 του Κανονισμού του Ε.Δ.Δ.Α., που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 (στην αγγλική και γαλλική γλώσσα).

  Υπάρχει συννημένο pdf. Για να το ανοίξετε κάντε κλικ εδώ:

  http://www.nsk.gov.gr/webnsk/pdf.jsp?fileid=30873307

 3. Παπακωνσταντίνου Ζαφειρία Καταπάτηση όλων των ατομικών μου δικαιωμάτων τόσο΄΄απο ξένους όσο και από δικούς μου.Χωρισμένη με τρία παιδιά στην επιμέλεια μου τα δύο σε ΑΕΙ προστατευόμενα μέλη και ένα ανήλικο.Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου .Τηλέφωνο ….
  Εmail …

 4. Παραβίαση ιδιωτικού ασύλου,ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής με μικρόφωνα και κάμερες.Πρέπει οκαθένας να γνωρίζει που πάω και τι κάνω και για να το πετύχουν αυτό με υπερχρεώνουν χωρίς λόγο έτσι ‘ωστε να έχουν μια δικαιολογία για αυτό που κάνουν.Η ασφάλεια όσες προσπάθειες και αν έκανα
  κοίταξε να καλύψει πρόσωπα και καταστάσεις από τους ποιο απλούς ανθρώπους μέχρι και υψιλά υστάμενους.

 5. 08 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2016
  ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ

  Διάγραμμα ύλης

  1. Η προσφυγή
  1.1. Το έντυπο της προσφυγής
  1.2. Ομαδικές προσφυγές
  1.3. Ταχυδρομική αποστολή της προσφυγής
  1.4. Πληρεξούσιο

  2. Προσωρινά μέτρα
  2.1. Αντικείμενο των προσωρινών μέτρων
  2.2. Μορφή της αίτησης προσωρινών μέτρων
  2.3. Αποστολή της αίτησης προσωρινών μέτρων (με επιστολή ή fax)
  2.4. Πληρεξούσιο

  3. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής
  3.1. Εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων
  3.2. Προθεσμία έξι (6) μηνών
  3.3. Παραβίαση δικαιώματος της ΕΣΔΑ
  3.4. Σημαντική βλάβη του προσφεύγοντος

  Επίλογος

  1. Η προσφυγή

  Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (link is external), το Δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί της εξέτασης προσφυγής που υποβάλλεται από κάθε φυσικό πρόσωπο, μη κυβερνητικό οργανισμό ή ομάδα ατόμων, που ισχυρίζεται ότι είναι θύμα παραβίασης, από κράτος μέρος της Σύμβασης, των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην ΕΣΔΑ ή στα Πρωτόκολλά αυτής.

  1.1. Το έντυπο της προσφυγής
  Η προσφυγή πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 47 (link is external) του Εσωτερικού Κανονισμού του Δικαστηρίου, να κατατίθεται με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που διατίθεται από το ίδιο το Δικαστήριο.
  Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
  α) να κατεβάσει το έντυπο της προσφυγής (link is external), στο οποίο είναι ενσωματωμένη και η πληρεξουσιότητα.
  β) να το συμπληρώσει (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά), και
  γ) να το εκτυπώσει.
  Σε περίπτωση εκτύπωσης και μεταγενέστερης (χειρόγραφης) συμπλήρωσης, το περιεχόμενο πρέπει να είναι ευανάγνωστο.

  Το ανωτέρω έντυπο της προσφυγής διατίθεται στα ελληνικά, καθώς η προσφυγή μπορεί να συμπληρωθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες των κρατών μερών της Σύμβασης (όχι αποκλειστικά στα αγγλικά ή τα γαλλικά, που είναι οι επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου).

  1.2. Ομαδικές προσφυγές

  Όταν υπάρχουν περισσότεροι από πέντε προσφεύγοντες (ομαδικές προσφυγές (link is external)), μαζί με τα έντυπα της προσφυγής και τα συνημμένα έγγραφα θα πρέπει να παρέχεται και ο ειδικός πίνακας με τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης (link is external) για κάθε προσφεύγοντα.

  1.3. Ταχυδρομική αποστολή της προσφυγής

  Το έντυπο της προσφυγής, πλήρως συμπληρωμένο, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στο Δικαστήριο, στη διεύθυνση:

  The Registrar
  European Court of Human Rights
  Council of Europe
  F-67075 Strasbourg cedex
  France

  Η κατάθεση και εξέταση της προσφυγής είναι δωρεάν.

  1.4. Πληρεξούσιο

  Αν ο προσφεύγων δεν είχε εκπρόσωπο κατά τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής ή αν επιθυμεί να αλλάξει τον εκπρόσωπο που είχε ορίσει με αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσει το ειδικό έντυπο πληρεξουσίου (link is external).

  Παράρτημα Ι – Η προσφυγή:

  Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής (link is external)
  Πώς να υποβάλετε μία έγκυρη προσφυγή (link is external) (video – αγγλική έκδοση)
  Η προσφυγή σας στο ΕΔΔΑ: Πώς να προσφύγετε και πώς θα διεκπεραιωθεί η προσφυγή σας (link is external) (αγγλική έκδοση)

  2. Προσωρινά μέτρα

  Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Εσωτερικού Κανονισμού του Δικαστηρίου (link is external), προσωρινά μέτρα μπορούν να διαταχθούν, κατόπιν αιτήματος ενός διάδικου μέρους ή άλλου ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως, προς το συμφέρον των μερών ή για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης.

  2.1. Αντικείμενο των προσωρινών μέτρων

  Αντικείμενο των προσωρινών μέτρων είναι συνήθως η αποχή του αντίστοιχου κράτους από κάποιες ενέργειες προκειμένου να μη συντελεστούν σοβαρές παραβιάσεις της Σύμβασης (επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης – π.χ. κίνδυνος ζωής, βασανιστήρια – απάνθρωπη / εξευτελιστική μεταχείριση, απέλαση / έκδοση ατόμων σε χώρες όπου κινδυνεύουν να υποστούν βασανιστήρια ή θανατική ποινή).

  2.2. Μορφή της αίτησης προσωρινών μέτρων

  Στην πρώτη σελίδα της αίτησης προσωρινών μέτρων πρέπει να αναγράφεται:

  «Rule 39. Urgent»
  Όνομα υπευθύνου (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας):

  Αν πρόκειται για περίπτωση απέλασης / έκδοσης, πρέπει να αναγράφεται ειδικότερα η ημερομηνία και η ώρα που πρόκειται να λάβει χώρα καθώς και ο προορισμός.

  Το αίτημα πρέπει να είναι συγκεκριμένο, πλήρες, στοιχειοθετημένο, συνοδευόμενο από αντίγραφα όλων των σχετικών αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων, επιτροπών ή άλλων οργάνων καθώς και από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί.

  Αν είναι δυνατόν, πρέπει να συνοδεύεται από ένα σωστά συμπληρωμένο έντυπο προσφυγής.

  2.3. Αποστολή της αίτησης προσωρινών μέτρων (με επιστολή ή fax)

  Οι αιτήσεις προσωρινών μέτρων:
  α) αποστέλλονται στο Δικαστήριο, κατά προτίμηση με fax, στον αριθμό: +33 (0)3 88 41 39 00, προκειμένου να είναι εφικτή η άμεση εξέτασή τους, και
  β) παραλαμβάνονται Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. (GMT+1), αλλιώς κατά κανόνα δεν εξετάζονται αυθημερόν.

  2.4. Πληρεξούσιο

  Αν το αίτημα υποβάλλεται από εκπρόσωπο, πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί σχετικό πληρεξούσιο αμέσως ή μέσα στις επόμενες ημέρες.

  Παράρτημα ΙΙ – Προσωρινά μέτρα:

  Πρακτικές οδηγίες (link is external)
  Γενική παρουσίαση (link is external) (αγγλική έκδοση)

  3. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής

  Σύμφωνα με το άρθρο 35 της Σύμβασης (link is external), το Δικαστήριο δεν μπορεί να επιληφθεί προσφυγής παρά μόνο αφού εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδικα μέσα και εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της τελικής απόφασης. Δεν εξετάζονται ανώνυμες προσφυγές (αν και ο προσφεύγων μπορεί να ζητήσει να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του) ή ουσιαστικά όμοιες με προσφυγές που έχουν προηγουμένως εξεταστεί από το Δικαστήριο ή έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο (π.χ. Επιτροπή Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων). Η προσφυγή κηρύσσεται απαράδεκτη όταν είναι ασυμβίβαστη προς τις διατάξεις της Σύμβασης ή των Πρωτοκόλλων της, προφανώς αβάσιμη ή καταχρηστική, ή ο προσφεύγων δεν έχει υποστεί σημαντική βλάβη.

  Με βάση τα στατιστικά του έτους 2015 (facts about admissibility (link is external)), από τις 45.576 προσφυγές οι οποίες κρίθηκαν από το δικαστήριο:
  α) 36.740 (81%) απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες,
  β) 6.395 (14%) διεγράφησαν από το πινάκιο, και
  γ) μόλις 2.441 (5%) κατέληξαν σε έκδοση επί της ουσίας απόφασης.

  Ειδικότερα δε, από τις προσφυγές που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες:
  α) το 57% απορρίφθηκαν ως προφανώς αβάσιμες,
  β) το 14% απορρίφθηκαν λόγω μη εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων,
  γ) το 11% απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες,
  δ) το 10% απορρίφθηκαν επειδή είχαν χαρακτήρα ένδικου μέσου κατά αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων, και
  ε) το 8% απορρίφθηκαν ως ασυμβίβαστες προς τις διατάξεις της Σύμβασης.

  3.1. Εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων

  Πριν από την κατάθεση προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ, πρέπει να έχει εξαντληθεί κάθε διαθέσιμο και αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο, με προβολή (έστω και στον τελευταίο βαθμό) των ισχυρισμών για συγκεκριμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ (τουλάχιστον κατ’ ουσία, έστω και χωρίς επίκληση των άρθρων της Σύμβασης).

  Δεν απαιτείται να εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδικα μέσα όταν αυτό θα ήταν μάταιο ή αναποτελεσματικό (π.χ. όταν διαπιστώνεται πρακτική επανάληψης πράξεων αντίθετων στη Σύμβαση).

  3.2. Προθεσμία έξι (6) μηνών

  Η εξάμηνη προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημέρας κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να λάβει επαρκή γνώση της τελικής απόφασης:
  α) αν προβλέπεται επίδοση, από την επομένη της επίδοσης,
  β) αν δεν προβλέπεται επίδοση, από την επομένης της ημέρας κατά την οποία μπορούσε να λάβει γνώση του περιεχομένου της (π.χ. για τα ελληνικά ανώτατα δικαστήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατατίθεται στο αρχείο και μπορεί να χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο αυτής).

  Όταν δεν υφίστανται αποτελεσματικά εσωτερικά ένδικα μέσα για να εξαντληθούν, η εξάμηνη προθεσμία εκκινεί από την ημερομηνία πραγμάτωσης των καταγγελλόμενων πράξεων ή μέτρων ή από την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση αυτών ή υφίσταται την αντίστοιχη ζημία.

  Σύμφωνα με το άρθρο 47 (link is external) του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΔΔΑ, ως ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία ένα πλήρως συμπληρωμένο έντυπο προσφυγής αποστέλλεται στο Δικαστήριο (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

  Σημείωση: Η κατά τα ανωτέρω εξάμηνη προθεσμία θα μειωθεί σε τέσσερις μήνες μόλις τεθεί σε ισχύ το 15ο Πρωτόκολλο (link is external) της Σύμβασης.

  3.3. Παραβίαση δικαιώματος της ΕΣΔΑ

  Αντικείμενο της προσφυγής μπορεί να είναι – αποκλειστικά – η παραβίαση δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ και τα Πρωτόκολλα της· όχι παραβιάσεις κανόνων του εθνικού (ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου) ή άλλων διεθνών νομικών κειμένων.

  Για το περιεχόμενο και την έκταση της προστασίας των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ, χρήσιμη είναι, πριν από τη σύνταξη της αντίστοιχης προσφυγής, η αναζήτηση και μελέτη της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου στη βάση δεδομένων του: http://hudoc.echr.coe.int (link is external).

  3.4. Σημαντική βλάβη του προσφεύγοντος

  Ο προσφεύγων δεν χρειάζεται να έχει την ιθαγένεια κράτους μέρους της Σύμβασης, αρκεί η παραβίαση της Σύμβασης να αποδίδεται σε (νομοθετικό, διοικητικό ή δικαιοδοτικό) όργανο τέτοιου κράτους.

  Πρέπει είτε να θίγεται άμεσα από το επίδικο μέτρο (άμεσο θύμα) είτε να καταθέτει την προσφυγή ως οικείος του εξαφανισθέντος / αποβιώσαντος και να προβάλλει αιτιάσεις σχετικά με το θάνατο ή την εξαφάνισή του (έμμεσο θύμα).

  Η ιδιότητα του θύματος μπορεί να αναγνωριστεί και όταν η επίδικη νομοθεσία δεν μπορεί να αποδειχτεί ότι εφαρμόστηκε στη δική του περίπτωση εξαιτίας του απόρρητου χαρακτήρα των μέτρων ή όταν αποδεικνύεται εύλογα και πειστικά ότι συντρέχει κίνδυνος εφαρμογής της (δυνητικό θύμα).

  Με το 14ο Πρωτόκολλο, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής ορίζεται πλέον και η διαπίστωση σημαντικής βλάβης του προσφεύγοντος, εκτός αν ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου απαιτεί την εξέταση της προσφυγής ή αν η υπόθεση δεν έχει εξεταστεί δεόντως από εθνικό δικαστήριο.

  «Σημαντική βλάβη» υφίσταται όταν η παραβίαση του δικαιώματος ανέρχεται σε ένα ελάχιστο επίπεδο σοβαρότητας και δεν είναι αμιγώς τεχνικής φύσεως ή μικρής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την υποκειμενική αντίληψη του προσφεύγοντος όσο και το αντικειμενικό διακύβευμα της υπόθεσης.

  Ασήμαντη βλάβη μπορεί να συντρέχει όταν οι οικονομικές επιπτώσεις της παραβίασης ανέρχονται σε ποσό μικρότερο ή ίσο των πεντακοσίων ευρώ.

  Παράρτημα ΙΙΙ – Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής:

  Πρακτικός οδηγός επί των προϋποθέσεων παραδεκτού (link is external) (γ’ έκδοση, 1-1-2014)
  Video για τις προϋποθέσεις παραδεκτού (link is external)

  Επίλογος

  Αν και κατά την κατάθεση της προσφυγής δεν είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση του προσφεύγοντος από δικηγόρο, τυχόν κατάθεση προσφυγής από μη δικηγόρο δεν έχει καμία τύχη να περάσει το στάδιο του παραδεκτού. Συγχρόνως και αντιστρόφως, οι προσφυγές οι οποίες περνούν το στάδιο του παραδεκτού, καταλήγουν, στην πλειονότητά τους, σε επί της ουσίας δικαίωση του προσφεύγοντος.

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Διαδικασία και αποφάσεις
  Τι είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  Τι προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων
  Τι είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  Θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα

  https://www.lawspot.gr/nomika-nea/odigos-gia-tin-katathesi-prosfygis-sto-eyropaiko-dikastirio-dikaiomaton-toy-anthropoy

 6. Pingback: 37 καταδίκες της Ελλάδας και ποιος πληρώνει; – Libération Popular

 7. 37 καταδίκες της Ελλάδας και ποιος πληρώνει;

  Date: 1 Φεβρουαρίου 2018
  Author: Liberation
  Άλλη μια καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή οι ποινές ήταν «προκλητικά δυσανάλογες σε σχέση με τη ζημιά που υπέστησαν οι προσφεύγοντες». 37 ήταν οι τέτοιες καταδίκες το 2017 και αν τις αποζημιώσεις τις πληρώνουμε όλοι μας σε χρήμα, τα περιστατικά αυτά κι όλα τα άλλα που δε φτάνουν ως δικαστήρια ανθρώπινων δικαιωμάτων τα πληρώνουμε σε φόβο και ανομία.

  Το περιστατικό: Για τροχαία παράβαση προσήχθησαν δυό νεαροί (ο ένας ανήλικος) στο αστ. τμήμα Ασπροπύργου όπου βασανίστηκαν σιδηροδέσμιοι μέχρι του σημείου ο Χρήστος Ευθυμίου, Αρχιφύλακας, να τους κάνει δύο ηλεκτροσόκ. Ο αστυνομικός πρώτα αθωώθηκε σε ΕΔΕ, ύστερα από 7 χρόνια καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη και τελικά στο εφετείο αντιμετωπίστηκε με επιείκεια κι η ποινή του έγινε εξαγοράσιμη. Σήμερα, 16 χρόνια μετά το περιστατικό, εσείς κι εγώ θα αποζημιώσουμε τους αδικημένους. Και πολύ σωστά όπως πληρώνουμε τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας αφού για τα ελληνικά δικαστήρια δεν ήταν αρκετά σοβαρά τα εγκλήματα.

  Όμως εμάς ποιος θα μας αποζημιώσει γι’ αυτό κι όλες τις άλλες αδικίες των ελληνικών δικαστηρίων; Και, πιο σημαντικό, θα υποστούν συνέπειες οι δικαστές κι οι ανώτεροι του αστυνομικού κι όσοι τον αθώωσαν στην ΕΔΕ;

  Για όσους ξέρουμε τι γίνεται τα 37 περιστατικά που έφτασαν στο ευρωπαϊκό δικαστήριο είναι ελάχιστα. Αν τα θύματα ήταν ξένοι ή ποινικοί κρατούμενοι δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είχαν κυνηγήσει την υπόθεσή τους ή αν θα είχαν αντέξει 16 χρόνια.

  Φέρνω

  ― την είδηση με λεπτομέρειες

  ―την ετήσια αξιολόγηση του 2017 (την παρουσίασε σε Συνέντευξη Τύπου ο Γκουίντο Ραϊμόντι, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΕΔΔΑ)

  …..

  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Οι 37 καταδίκες της Ελλάδας
  [ ARti news / Ελλάδα / 29.01.18 ]
  Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) Γκουίντο Ραϊμόντι παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου την ετήσια αξιολόγηση του έτους 2017.

  Σε γενικές γραμμές παρατηρείται μείωση κατά 17% του όγκου των υποθέσεων, η οποία οφείλεται στο ότι μεγάλος αριθμός προσφυγών κρίθηκαν απαράδεκτες λόγω μη εξάντλησης των εσωτερικών ένδικων μέσων. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων προσφυγών κατά της Τουρκίας που προσβάλλουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που υπεγράφη το 1950, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

  Ο ετήσιος πίνακας των παραβιάσεων ανά χώρα δείχνει ότι τα κράτη με τις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις, όπου διαπιστώνεται τουλάχιστον μία παραβίαση της ΕΣΔΑ ήταν η Ρωσία (305), Τουρκία (116), Ουκρανία (87), Ρουμανία (69), Βουλγαρία (39) και Ελλάδα (37). Στο τέλος του 2017 οι περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις ήταν κατά της Ρουμανίας (17,6%), της Ρωσίας (13,8%), της Τουρκίας (13,3%), της Ουκρανίας (12,6%) και της Ιταλίας (8,3%).

  Βάσει των στατιστικών στοιχείων που δημοσιοποίησε το ΕΔΔΑ για το 2017, για την Ελλάδα επισημαίνεται ότι από τις 37 υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις, σε 36 διαπιστώθηκαν μία ή περισσότερες παραβιάσεις της ΕΣΔΑ, κυρίως σε θέματα αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης και χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας. Σε μία υπόθεση δεν διαπιστώθηκε παραβίαση.

  Παράλληλα, ο Λετονός Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νίλς Μουίζνιεκς, δημοσίευσε την ετήσια έκθεση που είναι η τελευταία της θητείας του κατά τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο από 22-26 Ιανουαρίου 2018. Στην έκθεση αναφέρεται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Ο Νίλς Μουίζνιεκς επισημαίνει ότι το 2017, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνέχισε να επιδεινώνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

  Ωστόσο, δήλωσε πως «έχουν επιτευχθεί πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Οι άνθρωποι που εκτοπίζονται από τις ένοπλες συγκρούσεις, οι μετανάστες, τα παιδιά και οι νέοι, οι γυναίκες, οι δημοσιογράφοι, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι μειονότητες και τα άτομα με αναπηρίες είναι μόνο λίγες από τις πολλές ομάδες ανθρώπων που χρειάζονται μια περισσότερο υπεύθυνη απάντηση στις ανάγκες τους. Θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές και οι νόμοι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

  Ειδικότερα, για το ζήτημα της μετανάστευσης ο Επίτροπος ανέφερε ότι προσπάθησε να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών. Υπογραμμίζει τη σημασία που έδωσε για την προώθηση του δικαιώματος της οικογενειακής επανένωσης ως μηχανισμού για την παροχή ασφάλειας και νομιμότητας και ως ουσιαστική προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη των προσφύγων .

  https://liberationpolular.wordpress.com/2018/02/01/37-καταδίκες-της-ελλάδας-και-ποιος-πληρώ/

 8. Pingback: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - RodopiNews.gr RodopiNews.gr

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.