Πολυνομοσχέδιο: ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167/2013 και η εγκύκλιος για τη διαθεσιμότητα

 Η εγκύκλιος για τη διαθεσιμότητα: 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013

25.7.2013

PDF | DOC| Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167)
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167 ).

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 167) ο νόμος 4172/13 με θέμα «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα διαθεσιμότητας-κινητικότητας προσωπικού του Δημοσίου Τομέα.

Α. Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4172/2013, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται στους δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει. Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα ( δημοσίευση της ατομικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Β. Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, καταργούνται οι αναφερόμενες στο άρθρο αυτό ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων.Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

Γ. Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδων ή ειδικοτήτων Οδηγών και Τεχνικού προσωπικού των υφιστάμενων Τμημάτων Κίνησης και Επισκευών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές από τη δημοσίευση του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Δ.Εξαιρέσεις από το καθεστώς της διαθεσιμότητας
Δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:
α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό του λάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
γ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,
δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου,
ε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού καθώς και οι εκκαθαρίζουσες αρχές των υπηρεσιών / φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 80, 82 και 93 του ανωτέρω νόμου παρακαλούνται, το αργότερο έως τις 31/7/2013, για:
α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάλληλοί τους ανήκουν στις εκ του νόμου εξαιρούμενες ομάδες . Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
β) την έκδοση των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα και την ταυτόχρονη επικαιροποίηση της βάσης του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) με τα στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας (αποδέσμευση των υπαλλήλων με την αιτιολογία «Θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας»)
γ) την κατάρτιση των επόμενων μισθολογικών καταστάσεων με βάση τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα και την αποστολή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).
Παρακαλείται η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους ΟΤΑ Α΄βαθμού.

http://www.ydmed.gov.gr/?p=5578

ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167 )

Ν. 4172-2013 by protasiergazomenwn

 

Δείτε το  ΦΕΚ στην πηγή 

 

Σχετικά:

Το καινούργιο πολυνομοσχέδιο: επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Έκπληξη, έκπληξη !!! Η Βουλή “των Ελλήνων” ψήφισε και αυτό το πολυνομοσχέδι

ΘΕΣ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ; ΣΤΕΙΛΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ ΤΧΣ! [βίντεο]

το προηγούμενο πολυνομοσχεδιο …

Το πολυνομοσχέδιο έγινε νόμος (4152/2013) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 107/2013 (δείτε όλα τα σχετικά)

Advertisements

5 comments on “Πολυνομοσχέδιο: ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167/2013 και η εγκύκλιος για τη διαθεσιμότητα

 1. Πολυνομοσχέδιο και νομιμότητα

  Γράφει ο Κώστας Χρυσόγονος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

  ΕΘΝΟΣ Αρθρογράφοι
  «E» 22/7

  Το «πολυνομοσχέδιο» που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με άλλα μνημονιακά νομοθετήματα των τελευταίων τριών ετών. Πρόκειται για άθροισμα διατάξεων σε ποικιλία αντικειμένων, κατά παράβαση του άρθρου 74 παρ. 5 του Συντάγματος, που απαγορεύει την παρεμβολή άσχετων με το αντικείμενο του νομοσχεδίου διατάξεων στο κείμενό του. Ο μόνος κοινός παρονομαστής είναι ότι πρόκειται για δράσεις υπαγορευμένες από τους δανειστές, ως προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης, δηλαδή για την εκπλήρωση του ύψιστου ιδανικού της δοσομανούς χώρας.
  Αναμενόμενη για νομοθέτημα του είδους αυτού έχει καταντήσει να είναι και η παραβίαση ολόκληρης σειράς θεμελιωδών δικαιωμάτων και εγγυήσεων, αφού μέλημα των δανειστών δεν αποτελεί η τήρηση του ελληνικού Συντάγματος, αλλά η εξυπηρέτηση των δανειακών μας υποχρεώσεων. Το νέο στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι παραβιάσεις είναι τόσο πολλές και τόσο προκλητικές, ώστε ακόμα και η εξαιρετικά συγκρατημένη Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής δεν είχε πια το περιθώριο να μην τις επισημάνει στην έκθεσή της για το πολυνομοσχέδιο. Παρά ταύτα 153 αντιπρόσωποι του λαού, οι οποίοι, σημειωτέον, έλαβαν εντολή για «επαναδιαπραγμάτευση» τον Ιούνιο του 2012, προχώρησαν απτόητοι στην ψήφισή του.
  Ενδεικτικά σταχυολογούμε την προσβολή της οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5, παρ. 1 Συντ.) και του δικαιώματος στην περιουσία (άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ) από την αυθαίρετη αναδρομική μείωση των απαιτήσεων των παρόχων του ΕΟΠΥΥ κατά του Οργανισμού στο ύψος του προϋπολογισμού (!) του τελευταίου. Εδώ η αντισυνταγματικότητα συνδυάζεται με την αδιαφορία για την τύχη των επιχειρήσεων της Υγείας, οι οποίες θα καταστούν μη βιώσιμες και θα κλείσουν, και με την αναλγησία για τους εργαζομένους που θα απολυθούν.
  Αξιοσημείωτη είναι και η κατάργηση διδασκόντων στη μέση εκπαίδευση, χωρίς να καταργείται η διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Καταστρατηγείται έτσι η εγγύηση της μονιμότητας (άρθρο 102 Συντ.), αφού οι διδακτικές ανάγκες θα αντιμετωπίζονται εφεξής με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς αντί για μόνιμους.
  Με αυτές και με άλλες αντισυνταγματικές διατάξεις που περιέχει το πολυνομοσχέδιο επιφέρει πολλαπλό πλήγμα στην απειλούμενη με κατάλυση κατά την εποχή των μνημονίων συνταγματική νομιμότητα.

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22788&subid=2&pubid=63861877

 2. 5 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 82(ΦΕΚ Α 167 – 23.07.2013) – ν.4172/2013

  1ον) Δεν υπάρχει πρόβλεψη εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών με οργανική θέση σε δομές Ειδικής Αγωγής.

  2ον) Η παράγραφος 11 του άρθρου 82, ουσιαστικά μας λέει πως ο Υπουργός Παιδείας με βάση στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος των σχολικών μονάδων και με Απόφασή του, μετατάσσει εκπαιδευτικούς.

  3ον) Η παράγραφος 5, του άρθρου 82 προβλέπει πως «για το σχολικό έτος 2013−2014 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της β΄ τάξης ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, μπορεί να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προσωπικό από τις καταργούμενες ειδικότητες.»

  4ον) Τελικά καταργούνται 50 ειδικότητες και όχι 52 (Εξαιρέθησαν οι 2 Ξενόγλωσσες ειδικότητες)

  5ον) Οι εκπαιδευτικοί του Σιβιτανιδείου Κοινωφελούς Ιδρύματος δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα, αλλά μετατάσσονται στο ΙΕΚ του Ιδρύματος.

  Βασίλης Βούγιας
  24/7/2013

  http://ipaideia.gr/5-simeia-sto-arthro-82-fek-a-167-23-07-2013-n-4172.e8e2e38d2376eec2c7b0b2647409f90a.html

 3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4172/2013

  *********************

  Νόμος 4172/2013: Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 167/23-07-2013)
  Άρθρο 105 – Τροποποίηση διατάξεων του ΚΠολΔ
  1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθ’ ου η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται.
  Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιονδήποτε λόγο παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής μόνο μετά το πέρας της κατ’ ουσίαν συζήτησης της αίτησης μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την ισχύ της. Αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. Σε κάθε περίπτωση ο καθ’ ού η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.»
  2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί κατά την παράγραφο 4 ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η απόφαση του Δικαστηρίου δημοσιεύεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση.»
  3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 693 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο αιτών οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, να ασκήσει τη σχετική αγωγή, εκτός αν το δικαστήριο ορίσει επιπλέον προθεσμία μέχρι είκοσι (20) ημερών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις υποθέσεις που διατάχθηκε ως ασφαλιστικό μέτρο προσημείωση υποθήκης, κατόπιν ομολογίας ή αποδοχής της αίτησης από τον καθ’ ου η αίτηση, και στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής. Ειδικώς επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»
  4. Στο άρθρο 672Α του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
  «2. Επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολής της εργασιακής του κατάστασης, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, αναβολή της συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μόνο μία φορά και μόνο αν συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας και η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των διαφορών αυτών η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη συζήτηση της αγωγής. Αν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επίσης αίρεται αυτό αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.»
  Άρθρο 106. Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
  1. Αγωγές για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.12.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και επιδίδεται στον αντίδικο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί.
  2. Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 693, και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.12.2013, εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και επιδίδεται στον αντίδικο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.
  3. Το άρθρο 732Α Κ.Πολ.Δ. που προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4193/2013 καταργείται.

  Άρθρο 107. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.
  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α΄ 125) «Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «2. Δικηγόρος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα προελεύσεώς του υπό μία από τις ακόλουθες ονομασίες:
  Αυστρία: Rechtsanwalt
  Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwait
  Βουλγαρία: ΑΒΟΚΑΤ
  Γαλλία: Avocat
  Γερμανία: Rechtsanwalt
  Δανία: Advokat
  Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt,
  Forsprecher, Forsprech/Avvocato
  Εσθονία: Vandeadvokaat
  Ηνωμένο Βασίλειο: Advocate/Barrister/Solicitor
  Ιρλανδία: Barrister/Solicitor
  Ισπανία: Abocado/Advocat/Avogado/Abocatu
  Ιταλία: Avvocato
  Κάτω Χώρες: Advocaat
  Κύπρος: Δικηγόρος
  Λετονία: Zverinats advokats
  Λιθουανία: Advokatas
  Λουξεμβούργο: Avocat
  Μάλτα: Avukat/Prokutatur Legali
  Ουγγαρία: Ugyved
  Πολωνία: Advokat/Radca prawny
  Πορτογαλία: Advogado
  Ρουμανία: Avocat
  Σλοβακία: Advokat/Komercny pravnik
  Σλοβενία: Odventik/Odventica
  Σουηδία: Advokat
  Τσεχική Δημοκρατία: Advokat
  Φινλανδία: Asianajaja/Advokat
  Κροατία: Odvjetnik/Odvjetnics.

  http://www.dslar.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:kpold260713&catid=41:news&Itemid=135

 4. Απόφαση ΔΣ ΔΣΑ σχετικά με το «Πολυνομοσχέδιο» – Περιορισμός της Προσωρινής Δικαστικής Προστασίας

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα

  Τηλ. 210-33.98.270, 71

  Αθήνα, 16.7.2013

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΣΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ»
  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη συνολική κατεύθυνση στην οποία κινείται το νομοσχέδιο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και Άλλες Διατάξεις». Με το εν λόγω «πολυνομοσχέδιο», μεταξύ άλλων, παγιώνεται και επιτείνεται η υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, με τα εισοδήματα από την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος να λογίζονται εφεξής ως «εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα» (!), προωθούνται γενικευμένες απολύσεις συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (συμβασιούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολικών φυλάκων, δημοτικών αστυνομικών) χωρίς καμία προηγούμενη αξιολόγηση ούτε των ίδιων των εργαζομένων ούτε των αναγκών και των λειτουργικών δυνατοτήτων των αντίστοιχων υπηρεσιών, ενώ απομειώνεται περαιτέρω και ο θεσμός της προσωρινής δικαστικής προστασίας, έξω και πέρα από κάθε έννοια δικαίου και λογικής.

  Ειδικότερα, όσον αφορά στις προωθούμενες νέες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν αφενός στην έκδοση και την ισχύ της προσωρινής διαταγής εν γένει και αφετέρου στα ασφαλιστικά μέτρα επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολής της εργασιακής του κατάστασης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει τα εξής:

  Με τις κατατεθείσες προς ψήφιση ρυθμίσεις επιχειρείται, μεταξύ άλλων, η εξάρτηση της έκδοσης και της ισχύος της προσωρινής διαταγής από το χρόνο συζήτησης της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και, επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολή της εργασιακής του κατάστασης, η εξάρτηση της ισχύος των ασφαλιστικών μέτρων από το χρόνο συζήτησης της σχετικής αγωγής.

  Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται. Μάλιστα, ενώ το ισχύον άρθρο 691 παρ. 4 ΚΠολΔ δίνει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο, σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, να παρατείνει την ισχύ της προσωρινής διαταγής, η προωθούμενη ρύθμιση προβλέπει ότι η ισχύς της προσωρινής διαταγής παύει αυτοδικαίως σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιονδήποτε λόγο, ο δε Δικαστής μόνο μετά το πέρας της κατ’ ουσίαν συζήτησης της αίτησης μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την ισχύ της και, επιπλέον, αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής δεν επιτρέπεται.

  Αντιστοίχως, κατά την προτεινόμενη παρ. 2 στο άρθρο 672Α ΚΠολΔ, επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολή της εργασιακής του κατάστασης, στις οποίες έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η πραγματική απασχόλησή του, αναβολή της συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μόνο μία φορά και μόνο αν συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας και η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο μέσα σε σαράντα ημέρες, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Ομοίως, προβλέπεται ότι αν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί.

  Επιπλέον, όσον αφορά στις εκκρεμείς αγωγές για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις οποίες έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η πραγματική απασχόληση του εργαζομένου και οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.11.2013, προβλέπεται ότι εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Ομοίως, προβλέπεται ότι εκκρεμείς αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.11.2013, εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.

  Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται και το άρθρο 732Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστέθηκε πριν από μόλις τέσσερις (4) μήνες, με το Ν. 4139/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 74/20.3.2013) και το οποίο ορίζει ότι σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζομένου μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση.

  Οι ως άνω προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι προδήλως αντισυνταγματικές, καθώς εξαρτούν την παροχή και τη διατήρηση της προσωρινής δικαστικής προστασίας από την εξυπηρέτηση σκοπών άσχετων ή αντίθετων προς την ανάγκη διαφύλαξης των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων των πολιτών μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης επί της κύριας δίκης, θέτοντας μάλιστα προθεσμίες, οι οποίες, στο μέτρο που υποχρεώνουν το Δικαστή να λειτουργήσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ανεξαρτήτως συνθηκών και φόρτου εργασίας, παραβιάζουν τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών καθώς και την ίδια την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης έναντι της πολιτικής εξουσίας και οι οποίες στην πράξη είναι αδύνατον να τηρηθούν.

  Προς αποφυγή της παγίωσης εκκρεμών καταστάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα ήταν εύλογη μία ρύθμιση η οποία θα διασφάλιζε ότι οι υποθέσεις στις οποίες έχει παρασχεθεί προσωρινή δικαστική προστασία εκδικάζονται κατά προτεραιότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο νομοθέτης θα επιτύγχανε την ταχεία εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων χωρίς να καθιστά ανέφικτη ή αναποτελεσματική την παρεχόμενη δικαστική προστασία, κατ’ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος.

  Όπως, όμως, συνέβη και με τις αντίστοιχες διατάξεις που είχε εισηγηθεί ο τ. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνης Μανιτάκης, ο οποίος επεδίωκε να στερήσει το συνταγματικώς και διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας για τους εργαζομένους που υφίστανται παράνομη διακοπή ή λήξη της σχέσης εργασίας τους, πρωταρχικός στόχος των ως άνω προωθούμενων «μεταρρυθμίσεων» είναι όχι η χρηστή απονομή της Δικαιοσύνης αλλά η απομάκρυνση από το δημόσιο τομέα των εκατοντάδων συμβασιούχων οι οποίοι διατηρούν μέχρι σήμερα τις θέσεις τους δυνάμει προσωρινών δικαστικών αποφάσεων. Υπενθυμίζουμε δε ότι, την προηγούμενη φορά, ο τ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αντώνης Ρουπακιώτης, είχε αρνηθεί να συνυπογράψει εκείνες τις «προτάσεις» του τ. Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  Ενόψει των ανωτέρω, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, υπενθυμίζοντας το θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου ως συλλειτουργού στην απονομή της Δικαιοσύνης και υπερασπιστή των δικαιωμάτων των πολιτών:

  1) Δηλώνει την αλληλεγγύη του και τη διαρκή συμπαράστασή του σε ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό, που, μέσω των ατελείωτων και ολοένα πιο δυσβάσταχτων «μνημονιακών» νομοθετημάτων οδηγείται στην απόλυτη εξαθλίωση.

  2) Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει το εν λόγω «πολυνομοσχέδιο» και ειδικότερα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, να μην επιμείνει στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις που απομειώνουν περαιτέρω την προσωρινή δικαστική προστασία και οι οποίες, εφόσον τεθούν προς ψήφιση, πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να καταψηφιστούν από τη Βουλή των Ελλήνων.

  3) Καλεί την Ελληνική Δικαιοσύνη να αρνηθεί, όπως υποχρεούται, την εφαρμογή διατάξεων που το περιεχόμενό τους είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα (Σ. 93 παρ. 4).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

  http://www.dsa.gr/δελτία-τύπου/αποφάσεις-δσ/απόφαση-δσ-δσα-σχετικά-με-το-«πολυνομοσχέδιο»-περιορισμός-της-προσωρινής-δ

 5. Pingback: ΦΕΚ 2699 Β/23-10-2013: Κατασχέσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Ολη η απόφαση | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s