Ο Παπανδρέου γιατί ειναι ελεύθερος ;;; Οι υπόλοιποι;;;;

Στις 24 Σεπτεμβρίου συνελήφθη η δημοσιογράφος Δέσποινα Μπρούσαλη, απλά και μόνο επειδή μηνύθηκε για συκοφαντική δυσφήμηση. [ Συνέλαβαν παράνομα τη διαχειρίστρια του directNEWS.gr, Με χειροπέδες η δημοσιογράφος του directnews.gr – Την ίδια ώρα ο Πέτρος Κυριακίδης κυκλοφορεί ελεύθερος ]

Στις 28 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής επειδή η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ τους κατηγόρησαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. [ Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή – Σύλληψη Μιχαλολιάκου και …, Κεδίκογλου για σύλληψη Μιχαλολιάκου: Η Δημοκρατία μας δεν …, , Έκτακτη είδηση σε όλο τον κόσμο η σύλληψη Μιχαλολιάκου | Madata … ]   

Από το 2010 και έπειτα όμως, χιλιάδες πολίτες, οργανώσεις, κόμματα κλπ, κατήγγειλαν δημόσια ή μήνυσαν  βουλευτές, υπουργούς και άλλους κρατικούς υπάλληλους για έσχατη προδοσία και προδοσία της χώρας. Όλες αυτές οι καταγγελίες έχουν αγνοηθεί ή έχουν σταλεί στη βουλή. [ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ –> πέρα του ορισμού των εγκλημάτων εμπεριέχει πληθώρα σχετικών καταγγελιών, Μηνύσεις, Αναφορές,  ]

Δηλαδή από  την μια γίνονται συλλήψεις δημοσιογράφων και βουλευτών κατόπιν απλής καταγγελίας και από την άλλη βαρύτατες μηνύσεις που αφορούν το σοβαρότερο έγκλημα του Ποινικού Κώδικα στέλνονται στους ίδιους τους κατηγορούμενους να αποφασίσουν για την ενοχή τους. 

Κατά τα άλλα βέβαια η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, οι τρεις εξουσίες είναι ανεξάρτητες, η δικαιοσύνη ειναι αμερόληπτη και το πολίτευμα λειτουργεί κανονικά. 

ΥΓ : Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους ότι μέχρι στην έκδοση καταδικαστικής απόφασης εναντίον κάποιου αυτός είναι απλά ύποπτος και ότι οι δίκες δεν διεξάγονται στης τηλεοράσεις αλλά στις δικαστικές αίθουσες βάση συγκεκριμένης διαδικασίας :

Δικαίωμα στη χρηστή απovoμή δικαιoσύvης


1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς τoυ δικασθή δικαίως, δημoσία και εvτός λoγικής πρoθεσμίας υπό αvεξαρτήτoυ και αμερoλήπτoυ δικαστηρίoυ, voμίμως λειτoυργoύvτoς, τo oπoίov θα απoφασίση είτε επί τωv αμφισβητήσεωv επί τωv δικαιωμάτωv και υπoχρεώσεώv τoυ αστικής φύσεως, είτε επί τoυ βασίμoυ πάσης εvαvτίov τoυ κατηγoρίας πoιvικής φύσεως. Η απόφασις δέov vα εκδoθή δημoσία η είσoδoς όμως εις τηv αίθoυσαv τωv συvεδριάσεωv δύvαται vα απαγoρευθή εις τov τύπov και τo κoιvόv καθ’ όληv η μέρoς της διαρκείας της δίκης πρoς τo συμφέρov της ηθικής, της δημoσίας τάξεως, ή της εθvικής ασφαλείας εv δημoκρατική κoιvωvία, όταv τoύτo εvδείκvυται υπό τωv συμφερόvτωv τωv αvηλίκωv ή της ιδιωτικής ζωής τωv διαδίκωv, ή εv τωv κριvoμέvων υπό τoυ Δικαστηρίoυ ως απoλύτως αvαγκαίων μέτρων, όταv υπό ειδικάς συvθήκας η δημoσιότης θα ηδύvατo vα παραβλάψη τα συμφέρovτα της δικαιoσύvης.

2. Παv πρόσωπov κατηγoρoύμεvov επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είvαι αθώov μέχρι της voμίμoυ απoδείξεως της εvoχής τoυ.

3. Ειδικώτερov, πας κατηγoρoύμεvoς έχει δικαίωμα:

α) όπως πληρoφορηθή, εv τη βραχυτέρα πρoθεσμία εις γλώσσαv τηv oπoίαv εvvoεί και εv λεπτoμερεία τηv φύσιv και τov λόγov της εvαvτίov τoυ κατηγoρίας,

β) όπως διαθέτη τov χρόvov και τας αvαγκαίας ευκoλίας πρoς πρoετoιμασίαv της υπερασπίσεώς τoυ.
γ) όπως υπερασπίση o ίδιoς εαυτόv ή αvαθέση τηv υπεράσπισίv τoυ εις συvήγoρov της εκλoγής τoυ, εv ή δε περιπτώσει δεv διαθέτει τα μέσα vα πληρώση συvήγoρov της εκλoγής τoυ, εv ή δε περιπτώσει δεv διαθέτει τα μέσα vα πληρώση συvήγoρov vα τoυ παρασχεθή τoιoύτoς δωρεάv, όταv τoύτo εvδείκvυται υπό τoυ συμφέρovτoς της δικαιoσύvης, δ) vα εξετάση ή ζητήση όπως εξετασθώσιv oι μάρτυρες κατηγoρίας και επιτύχη τηv πρόσκλησιv και εξέτασιv τωv μαρτύρωv υπερασπίσεως υπό τoυς αυτoύς όρoυς ως τωv μαρτύρωv κατηγoρίας,
ε) vα τύχη δωρεάv παραστάσεως διερμηvέως, εάv δεv εvvoεί ή δεv oμιλεί τηv χρησιμoπoιoυμέvηv εις τo δικαστήριov γλώσσαv.

Αυτά προβλέπονται από το άρθρο 6 ΕΣΔΑ . Δείτε σχετικά και το άρθρο 5 εδώ 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

Το πολίτευμα λειτουργεί με εγκληματική οργάνωση στη βουλή ;;; ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΕΚΕΙ;;

22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδράνεια της δικαιοσύνης …

Αίτηση παραπομπής δικογραφίας από την βουλή στην Τακτική Δικαιοσύνη

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Μια_αφελή_ερώτηση:

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: Στην μήνυση μου για Εσχάτη Προδοσία έχω επικαλεσθεί νομολογία (ΟλΑΠ 680/75) (αν θυμάμαι καλά την απόφαση) και το αρ. 62, 97, 120 Συντ. και ΠΚ 134Α`, τα οποία ορίζουν ότι η Εσχάτη Προδοσία είναι κακούργημα Διαρκές και Αυτόφωρο κι είχα ζητήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα στην μήνυση, αλλά και προσωπικά από τον αρμόδιο Αντ/λέα του ΑΠ να συλλάβει τους υπόπτους μηνυθέντες 173 βουλευτές της κυβέρνησης Παπανδρέου, ακριβώς όπως έγινε με τους βουλευτές της ΧΑ, των οποίων επίσης τα φερόμενα Εγκλήματα (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ΠΚ 187) χαρακτηρίστηκαν ως Διαρκή και Αυτόφωρα Κακουργήματα.

Ο τότε εισαγγελέας του ΑΠ μου είπε ότι “είχα δίκιο, αλλά την απόφαση αυτή δεν μπορεί να την πάρει αυτός, αλλά η Βουλή” (Συντ. 86) και διαβίβασε την μήνυση στην Βουλή, όπου και παράνομα παραμένει αδρανής από την 24-11-2011….αυτό, φερομένη ως Εισαγγελέα του ΑΠ , δεν συνιστά το κακούργημα της Κατάχρησης Εξουσίας εναντίον κυρίως του Προέδρου της Βουλής και των λοιπών, γεγονός για το οποίο έχω επίσης καταθέσει μήνυση με άγνωστη στην τύχη της?

Συνιστά αυτή η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταχείρισης κατάργηση της ΟΥΣΙΑΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που είναι η ΙΣΟΤΗΤΑ και δι αυτής η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ? …γι αυτό είσαι κι εσύ υπόλογος ενώπιον του ελληνικού λαού…και σύντομα.

Δημ. Αντωνίου

Δικογραφία κατά Παπακωνσταντίνου και Λοβέρδου στάλθηκε για θάψιμο στη Βουλή

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΘΑΨΙΜΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ….

Σχετικά με : “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Εισαγγελική Αρμοδιότητα της Βουλής”

Στις 6/07/2012 κατατέθηκαν 284  μηνύσεις για εσχάτη προδοσία και εξαπάτηση εκλογέων, κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Ανδρέα, του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και παντός άλλου υπευθύνου. Όλες οι μηνύσεις είχαν το ίδιο κείμενο το οποίο συντάχθηκε από την δικηγόρο κ  Κρητικοπούλου με την βοήθεια του κ Σακκά, πρώην εισαγγελέα.  Στις 12/10/2012 αυτή η μήνυση μαζί με άλλες τρεις  παρόμοιες μηνύσεις κατά πρώην πρωθυπουργών, υπουργών καθώς και κατά του νυν πρωθυπουργού, διαβιβάστηκαν στη Βουλή βάσει του νόμου περί «ποινικής ευθύνης υπουργών». Η συνέχεια: Κύριε Μειμαράκη μας δίνετε μια διάφανη απάντηση σε μια διάφανη ερώτηση;;;

Στην βουλή για θάψιμο και άλλες δικογραφίες ( Σαχινίδης, Ζανιάς, Παπακωνσταντίνου)

Μήνυση κατά της Βουλής για κατάχρηση εξουσίας (ΠΚ 239)

ΙΝΚΑ: Μήνυση κατά Στουρνάρα Αίτημα ενεργοποίησης της αυτόφωρης διαδικασίας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΝΤΕΝΕΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ !!!!!!

Δ. Αντωνίου “Ένσταση κατά της νομιμότητας συγκρότησης δικαστηρίου λόγω κατάλυσης της εθνικής και δικαστικής ανεξαρτησίας”

Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών – ΣΠΙΘΑ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ (ΦΕΚ 240/2012)

ΝΑΙ, ΠΩΣ ! Ηρωικοί εισαγγελείς και πράσινα άλογα …

Έγκληση – μήνυση κατά του Οικονομικού Εισαγγελέα Γρηγορίου Πεπόνη

Δικογραφία κατά Παπακωνσταντίνου και Λοβέρδου στάλθηκε για θάψιμο στη Βουλή

Ατιμωρησία

ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΑΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 

Είναι οι στιγμές της μεταγωγής του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου και των βουλευτών του.

Δώστε προσοχή στο 0:51″, την ώρα που περνάνε συνοδεία αντρών της αντιτρομοκρατικής ακούγεται ένα «Lets Go» .

Και ρωτάμε, λένε «Let’s Go» οι Έλληνες αστυνομικοί στις μεταγωγές;

Εμείς ρωτάμε & αναμένουμε από τον κ. Δένδια να μας διαφωτίσει.

Βίντεο από http://arouraios.gr/2013/09/poioi-einai-oi-andres-pou-sunodeuoun-ton-mixaloliako/#sthash.oVSrqNk3.dpuf

Advertisements

5 comments on “Ο Παπανδρέου γιατί ειναι ελεύθερος ;;; Οι υπόλοιποι;;;;

 1. Μισθοφόροι της Blackwater συνοδεύουν τον σιδεροδέσμιο Μιχαλολιάκο;

  -Μαζί με τους άντρες της αντιτρομοκρατικής και μισθοφόροι;
  -Επαληθεύονται παλαιότερες δηλώσεις και αποκαλύψεις περί Blackwater;
  -Φοβούνται εξέγερση και αναθέτουν την προστασία τους σε ξένους πράκτορες ;

  Του Τρύφωνα Τιπούρτη.
  Τελικά όλα δείχνουν πως επαληθεύονται παλαιότερες δημοσιεύσεις διαφόρων εγχώριων και ξένων ιστοσελίδων που ισχυρίζονταν πως η Ελληνική Κυβέρνηση φοβούμενη εξέγερση του …
  Ελληνικού λαού λόγω εξαθλίωσης είχε έρθει σε συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών “Academi”, γνωστή και ως “Blackwater” για την προστασία των μελών της και ευρύτερα του κοινοβουλίου.

  Η αποκάλυψη είχε γίνει από τον Πρέσβη Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο σε εφημερίδα του Καναδά:
  «Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση ήλθε σε συμφωνία με τη διάδοχη εταιρεία της “Blackwater”, προκειμένου να προσλάβει μισθοφόρους για την προστασία του κοινοβουλίου. Στις δημοκρατίες ωστόσο, το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται προστασία» .

  Τις δηλώσεις αυτές είχαν επαληθεύσει και οι απόψεις του Πάνου Καμμένου σε συνάντησή του με απόστρατους.
  Την πληροφορία είχε δημοσιοποιήσει μέσω του facebook ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΣΑΣ Γιάννης Αντωνιάδης, ο οποίος έγραφε:
  «Στη σημερινη μας συνάντηση , ο Πρόεδρος του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, μεταξύ άλλων εξέφρασε την πεποίθηση-βεβαιότητα, πως η Κυβέρνηση έχει συνάψει συνεργασία με την Blackwater (νυν Academi) για την προάσπιση των συμφερόντων αυτής και της χώρας, υποκαθιστώντας έτσι σιγά-σιγά και τους ταγούς ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας . Μας παρέπεμψε μάλιστα να μελετήσουμε και το παρακάτω κείμενο στο darkernet.in (Greece: Blackwater mercenaries guarding Govt and overseeing police; coup feared) »

  http://www.epirus-ellas.gr/2013/09/blackwater_30.html

  Private mercenary army to protect the Greek parliament against rebellion

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/03/05/private-mercenary-army-to-protect-the-greek-parliament-against-rebellion/

 2. Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας από δηλώσεις πολιτειακών οργάνων

  ΕΔΔΑ, απόφαση της 24.5.2011, Κώνστας κατά Ελλάδος (μετάφραση Αλίκη Τερζή)

  απόσπασμα

  32. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι αν η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας που ενσαρκώνει η παράγραφος 2 του άρθρου 6 περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της δίκαιης δίκης που απαιτεί το άρθρο 6§1, δεν περιορίζεται σε μία διαδικαστικού χαρακτήρα εγγύηση στην ποινική δίκη. Το εύρος της είναι μεγαλύτερο και απαιτεί να μην προβαίνει κανένας εκπρόσωπος του Κράτους σε δηλώσεις περί της ενοχής ενός προσώπου πριν η ενοχή αυτή διαπιστωθεί από ένα δικαστήριο (Allenet de Ribemont, προηγουμένως, §§ 35-36). Εξ άλλου, το Δικαστήριο τονίζει ότι η επέμβαση στο τεκμήριο αθωότητας μπορεί να εκπορεύεται όχι μόνον από έναν δικαστή ή ένα δικαστήριο αλλά και από άλλες κρατικές αρχές (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X). Και αυτό συμβαίνει διότι το τεκμήριο αθωότητας, ως δικονομικό δικαίωμα, συμβάλλει κυρίως στον σεβασμό των δικαιωμάτων υπεράσπισης και ευνοεί ταυτόχρονα τον σεβασμό της τιμής και της ακεραιότητας του διωκόμενου προσώπου.

  33. Υπό αυτή την σκέψη, το Δικαστήριο επισημαίνει την σημασία της επιλογής των όρων που χρησιμοποιούν οι κρατικοί αξιωματούχοι στις δηλώσεις που κάνουν πριν κάποιος δικαστεί και κριθεί ένοχος. Πιστεύει, λοιπόν, ότι εκείνο που έχει σημασία για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης είναι το πραγματικό νόημα των επίμαχων δηλώσεων και όχι η κυριολεκτική τους μορφή (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28.11.2002). Ωστόσο, το αν η δήλωση ενός κρατικού αξιωματούχου συνιστά παραβίαση της αρχής του τεκμηρίου αθωότητας πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών εντός των οποίων διατυπώθηκε η επίμαχη δήλωση (Adolf c. Autriche, 26.3.1982, série A no 49, §§ 36-41). ii. Εφαρμογή των ανωτέρω αρχών στην προκειμένη περίπτωση α) Ως προς το γεγονός ότι οι δηλώσεις έγιναν μετά την καταδίκη του προσφεύγοντος σε πρώτο βαθμό

  επισήμανση

  Εξετάζοντας το ζήτημα αν μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας ή οι υπουργοί του να αποφαίνονται εντός της Βουλής περί της ενοχής κατηγορουμένου ακόμα και όταν ο τελευταίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα και εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσής του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχθηκε ότι σε παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας δεν οδηγούν μόνον οι δηλώσεις δικαστικών αλλά και υψηλών πολιτειακών παραγόντων, έστω κι αν αυτές πραγματοποιούνται στο Κοινοβούλιο και έχει ήδη προηγηθεί η πρωτόδικη καταδίκη των κατηγορουμένων.

  http://www.constitutionalism.gr/site/2083-parabiasi-toy-tekmirioy-atwotitas-apo-dilwseis-pol/

 3. Συνελήφθη δημοσιογράφος του “Ελεύθερου Τύπου” (για γνώμη που εξέφρασε) μετά από μήνυση της Ραχήλ Μακρή

  06/04/2014

  Το επίμαχο δημοσίευμα στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής το οποίο η βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. θεώρησε ότι την θίγει είναι το εξής:

  “Η ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗ στάση του προέ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η αλήστου μνήμης κραυγή της ανεκδιήγητης Ραχήλ Μακρή των ΑΝ.ΕΛ., «ότι βάζετε αθώους στη φυλακή», είναι το λιγότερο τραγική. Ανερυθρίαστα, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την παραίτηση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, συντασσόμενος εγκληματικά με την επιχειρη­ματολογία της Χρυσής Αυγής ότι η δίωξη των μελών της εί­ναι πολιτική!

  Ανερυθρίαστα, η Ραχήλ Μακρή βάφτισε αθώ­ους εκείνους που έδιναν εντο­λές ή συμμετείχαν στα τάγμα­τα εφόδου, που ξεχύνονταν τις νύχτες στους δρόμους προς αναζήτηση θυμάτων. Εκείνους που έθρεψαν το μί­σος και οδήγησαν στις δολο­φονίες του Παύλου Φύσσα και του Σάχζαντ Λουγκμάν”.

  http://www.iefimerida.gr/news/150077/ο-κεδίκογλου-κατακεραυνώνει-την-ραχήλ-μακρή-για-τη-μήνυση-στην-δημοσιογράφο-του-ελεύθερο

 4. Σύλληψη αρθρογράφου μετά από μήνυση πρώην βουλευτή – Ενοχλήθηκε για κάτι που έγραψε στο facebook!

  09.04.2014

  Mε τη διαδικασία του αυτοφώρου συνελήφθη στον Πύργο ο εκπαιδευτικός και αρθρογράφος Χρήστος Αθανάσουλας, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην νομάρχης Ηλείας, Τάκης Δημητρουλόπουλος, για συκοφαντική δυσφήμηση.
  Η μήνυση έγινε μετά από ανάρτηση του Χρήστου Αθανάσουλα στην προσωπική του σελίδα στο facebook, δημοσιεύματος με τίτλο «Άλλον ψηφίζεις και άλλος βγαίνει στον Πύργο» που αναφερόταν στις αυτοδιοικητικές εκλογές στον Δήμο Πύργου

  Η ανάρτηση του Χρήστου Αθανάσουλα συνοδευόταν από τα εξής σχόλια του:

  «Όταν ξεκινάω και τολμώ να τα πω 1ος εγώ, σας φαίνεται …απίστευτο!
  Τώρα που τα λένε κι άλλοι;;;;….. *Συγχαρητήρια κ. Καράμπελα που έσπευσες να συμπεριλάβεις στους υποψηφίους σου τον ανεκδιήγητο που έβριζε τους εθελοντές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου!
  **Μα ΔΙΠΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για αυτά»

  Χθες το πρωί δύο αστυνομικοί προσήγαγαν τον υπεύθυνο και εμπνευστή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Πύργου, Χ.Αθανάσουλα από το γραφείο του στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, όπου και κρατήθηκε για περίπου τρεις ώρες. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργο όπου και ορίστηκε δικάσιμος για την Παρασκευή στις 12:30 το μεσημέρι.

  Μετά την περιπέτειά του ο κ. Αθανάσουλας έγραψε πάλι στο facebook:
  «ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΛΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΩΡΑ…

  Μετά από μήνυση του πρώην Νομάρχη και πρώην Βουλευτή, Τάκη Δημητρουλόπουλου, ακολούθησε σύλληψή μου σήμερα το πρωί, από 2 αστυνομικούς στη δουλειά μου, κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, όπου οδηγήθηκα…
  …και παραπομπή στο αυτόφωρο να δικαστώ για συκοφαντική συσφήμιση…
  Η δίκη θα γίνει στις 12.30 μ.μ. την ερχόμενη Παρασκευή…
  Ευχαριστώ πολύ για την συμπαράσταση!
  Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
  Σας ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση!!!»

  http://www.iefimerida.gr/node/150449#ixzz2yWNJM5YX

 5. Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποκαλύπτει την έσχατη προδοσία του Γιώργου Παπανδρέου: ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ

  ΒΙΒΛΙΟ – ΚΟΛΑΦΟΣ με συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπαγωγή της χώρας στο μνημονιο.
  Το θέμα της Ελλάδας είχε λυθεί χωρίς καμμία συνέπεια για τον λαό και την πατρίδα, αλλά ο Παπανδρέου έκανε ότι δεν άκουγε!
  Διόγκωσαν το έλλειμμα για να συγκαλύψουν το έγκλημα Παπανδρέου – ΔΝΤ και να δικαιολογήσουν τον δολοφονικό σχεδιασμό.
  Να γιατί ο Σαμαράς δεν έκανε ποτέ την εξεταστική. Να γιατί προσπάθησε να συγκαλύψει τον

  Παπανδρέου.
  Να γιατί ο κύριος Αθανασίου επιχειρεί να συγκαλύψει τον Γεωργίου και να απαξιώσει την εξεταστική.
  Η μυστική πενταμερής του Λουξεμβούργου για την διάσωση της Ελλάδας και το βρώμικο σχέδιο Παπανδρέου.
  Στρως Καν σε Παπανδρέου: Μην έρχεσαι σε μένα, κάνε αυτό που σου είπε ο Αλμούνια!
  Με ένα βιβλίο – σοκ, ίσως το κορυφαίο που έχει γραφτεί για παρασκηνιακές ζυμώσεις την ωρα που οι πρωταγωνιστές του βρίσκονται εν ζωή, ο δημοσιογράφος των μεγάλων αποκαλύψεων, Μιχάλης Ιγνατίου, δίνει στην εξεταστική επιτροπή ένα πυρηνικό όπλο για να οδηγήσει τον καταστροφέα της Ελλάδας στο εδώλιο επί εσχάτη προδοσία.
  Από την πρώτη στιγμή εδώ, μιλούσαμε για το ενσυνείδητο σχέδιο Παπανδρέου, που εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα οδήγησε την Ελλάδα στην καταστροφή εξασφαλίζοντας δις βρώμικου χρήματος για τους μέντορες του. Για τον απόπατο της παγκόσμιας ελίτ που οργανώνει γενοκτονίες για να γεμίσει τα πουγγιά του. Το είδαμε στην Γιουγκοσλαβία, όπου ο Παπανδρέου έδωσε τις πρώτες του εξετάσεις και έπειτα στην Λιβύη, την Συρία, το Ιράκ, την Ουκρανία και παρ’ ολίγον την Αίγυπτο.
  Ποτέ όμως δεν φανταστήκαμε ότι η Ευρώπη είχε προτείνει λύση στον Παπανδρέου, αν και είχαμε αναφερθεί επανειλημμένα στο σύμφωνο Παπαθανασίου – Αλμούνια που πέταξε στα σκουπίδια ο Παπανδρέου και η διαπλοκή που τον στήριζε.

  Ο Μιχάλης Ιγνατίου λοιπόν αποκαλύπτει την μυστική συνάντηση στις 21 Νοεμβρίου του 2009, στο γραφείο του Γιουνκέρ στο Λουξεμβούργο. Συμμετείχαν επίσης ο Τρισέ και ο Αλμούνια ενώ από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Προβόπουλος – Παπακωνσταντίνου. Σε αυτή την συνάντηση, ο Αλμούνια παρέδωσε στην Ελληνική πλευρά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα έβαζε τέλος στα δημοσιονομικά προβλήματα, βάσει του συμφώνου Παπαθανασίου – Αλμούνια που εφάρμοζε η κυβέρνηση Καραμανλή. Χωρίς ΔΝΤ, χωρίς μνημόνια, χωρίς εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, χωρίς ΑΙΜΑ.

  Η συνάντηση κράτησε 3 ώρες. Ο Παπακωνσταντίνου απάντησε πως το θέμα έπρεπε να τεθεί υπ’ όψιν του Παπανδρέου, γιατί «αυτός αποκλειστικά έπαιρνε τις αποφάσεις».
  Το έγγραφο μεταφέρθηκε στον Παπανδρέου, ο οποίος έφτυσε κανονικά τους Ευρωπαίους απαγορεύοντας μάλιστα και στον Παπακωνσταντίνου να απαντήσει! Το ολέθριο υποκείμενο είχε την δική του ατζέντα.
  Γνωρίζαμε οτι ο Στρως Καν είχε αποκριθεί στον Παπανδρέου, όταν ο τελευταίος απαίτησε την δόμηση του προγράμματος οτι «Εάν εφαρμόσεις αυτό το πρόγραμμα, θα καταστρέψεις το έθνος σου»! Δηλαδή ο Στρως Καν, ο στυγνός τοκογλύφος, πάγωσε όταν άκουσε τι σκοπό είχε ο Παπανδρέου.
  Αυτό που δεν γνωρίζαμε ειναι οτι ο Στρως Καν είχε ήδη αποτρέψει τον Παπανδρέου από την προσφυγή στο ίδιο του το μαγαζί, λέγοντας του «μην έρχεσαι σε μένα, άκουσε τι σου λέει ο Αλμούνια»!

  Και η Ελλάδα θα είχε σωθεί, χωρίς θυσίες με μέτρα – χάδι.
  Οι στυγνοί εγκληματίες που χρησιμοποίησαν τον αχυρανθρωπο όμως, δεν θα θησαύριζαν.
  Έπειτα ήλθε και η διόγκωση του ελλείμματος από τον Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ ώστε να δικαιολογηθεί το δολοφονικό πρόγραμμα.
  Ελπίζουμε ολόψυχα οτι έρχεται και η ώρα της δικαιοσύνης που πρέπει να είναι αμείλικτη.
  Συγχαρητήρια κύριε Μιχάλη Ιγνατίου. Εσύ βέβαια γνώριζες τον ρόλο τους από την εποχή που αποκάλυψες τα μαύρα δολάρια για το Ανάν.

  https://olympiada.files.wordpress.com/2013/01/thema1111s2.jpg?w=343&h=280

  http://www.akous.gr/post.asp?uid=11285

  Ο διοργανωτής της εκδήλωσης στο Τορόντο μιλά στο protothema.gr
  «Η αμοιβή του κ. Παπανδρέου ήταν 55 χιλιάδες δολάρια»
  Φρίξος Δρακοντίδης12/11/2012

  http://www.protothema.gr/politics/article/235854/h-amoibh-toy-k-papandreoy-htan-55-xiliades-dolaria/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s