Ο Παπανδρέου γιατί ειναι ελεύθερος ;;; Οι υπόλοιποι;;;;

Στις 24 Σεπτεμβρίου συνελήφθη η δημοσιογράφος Δέσποινα Μπρούσαλη, απλά και μόνο επειδή μηνύθηκε για συκοφαντική δυσφήμηση. [ Συνέλαβαν παράνομα τη διαχειρίστρια του directNEWS.gr, Με χειροπέδες η δημοσιογράφος του directnews.gr – Την ίδια ώρα ο Πέτρος Κυριακίδης κυκλοφορεί ελεύθερος ]

Στις 28 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής επειδή η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ τους κατηγόρησαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. [ Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή – Σύλληψη Μιχαλολιάκου και …, Κεδίκογλου για σύλληψη Μιχαλολιάκου: Η Δημοκρατία μας δεν …, , Έκτακτη είδηση σε όλο τον κόσμο η σύλληψη Μιχαλολιάκου | Madata … ]   

Από το 2010 και έπειτα όμως, χιλιάδες πολίτες, οργανώσεις, κόμματα κλπ, κατήγγειλαν δημόσια ή μήνυσαν  βουλευτές, υπουργούς και άλλους κρατικούς υπάλληλους για έσχατη προδοσία και προδοσία της χώρας. Όλες αυτές οι καταγγελίες έχουν αγνοηθεί ή έχουν σταλεί στη βουλή. [ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ –> πέρα του ορισμού των εγκλημάτων εμπεριέχει πληθώρα σχετικών καταγγελιών, Μηνύσεις, Αναφορές,  ]

Δηλαδή από  την μια γίνονται συλλήψεις δημοσιογράφων και βουλευτών κατόπιν απλής καταγγελίας και από την άλλη βαρύτατες μηνύσεις που αφορούν το σοβαρότερο έγκλημα του Ποινικού Κώδικα στέλνονται στους ίδιους τους κατηγορούμενους να αποφασίσουν για την ενοχή τους. 

Κατά τα άλλα βέβαια η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, οι τρεις εξουσίες είναι ανεξάρτητες, η δικαιοσύνη ειναι αμερόληπτη και το πολίτευμα λειτουργεί κανονικά. 

ΥΓ : Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους ότι μέχρι στην έκδοση καταδικαστικής απόφασης εναντίον κάποιου αυτός είναι απλά ύποπτος και ότι οι δίκες δεν διεξάγονται στης τηλεοράσεις αλλά στις δικαστικές αίθουσες βάση συγκεκριμένης διαδικασίας :

Δικαίωμα στη χρηστή απovoμή δικαιoσύvης


1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς τoυ δικασθή δικαίως, δημoσία και εvτός λoγικής πρoθεσμίας υπό αvεξαρτήτoυ και αμερoλήπτoυ δικαστηρίoυ, voμίμως λειτoυργoύvτoς, τo oπoίov θα απoφασίση είτε επί τωv αμφισβητήσεωv επί τωv δικαιωμάτωv και υπoχρεώσεώv τoυ αστικής φύσεως, είτε επί τoυ βασίμoυ πάσης εvαvτίov τoυ κατηγoρίας πoιvικής φύσεως. Η απόφασις δέov vα εκδoθή δημoσία η είσoδoς όμως εις τηv αίθoυσαv τωv συvεδριάσεωv δύvαται vα απαγoρευθή εις τov τύπov και τo κoιvόv καθ’ όληv η μέρoς της διαρκείας της δίκης πρoς τo συμφέρov της ηθικής, της δημoσίας τάξεως, ή της εθvικής ασφαλείας εv δημoκρατική κoιvωvία, όταv τoύτo εvδείκvυται υπό τωv συμφερόvτωv τωv αvηλίκωv ή της ιδιωτικής ζωής τωv διαδίκωv, ή εv τωv κριvoμέvων υπό τoυ Δικαστηρίoυ ως απoλύτως αvαγκαίων μέτρων, όταv υπό ειδικάς συvθήκας η δημoσιότης θα ηδύvατo vα παραβλάψη τα συμφέρovτα της δικαιoσύvης.

2. Παv πρόσωπov κατηγoρoύμεvov επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είvαι αθώov μέχρι της voμίμoυ απoδείξεως της εvoχής τoυ.

3. Ειδικώτερov, πας κατηγoρoύμεvoς έχει δικαίωμα:

α) όπως πληρoφορηθή, εv τη βραχυτέρα πρoθεσμία εις γλώσσαv τηv oπoίαv εvvoεί και εv λεπτoμερεία τηv φύσιv και τov λόγov της εvαvτίov τoυ κατηγoρίας,

β) όπως διαθέτη τov χρόvov και τας αvαγκαίας ευκoλίας πρoς πρoετoιμασίαv της υπερασπίσεώς τoυ.
γ) όπως υπερασπίση o ίδιoς εαυτόv ή αvαθέση τηv υπεράσπισίv τoυ εις συvήγoρov της εκλoγής τoυ, εv ή δε περιπτώσει δεv διαθέτει τα μέσα vα πληρώση συvήγoρov της εκλoγής τoυ, εv ή δε περιπτώσει δεv διαθέτει τα μέσα vα πληρώση συvήγoρov vα τoυ παρασχεθή τoιoύτoς δωρεάv, όταv τoύτo εvδείκvυται υπό τoυ συμφέρovτoς της δικαιoσύvης, δ) vα εξετάση ή ζητήση όπως εξετασθώσιv oι μάρτυρες κατηγoρίας και επιτύχη τηv πρόσκλησιv και εξέτασιv τωv μαρτύρωv υπερασπίσεως υπό τoυς αυτoύς όρoυς ως τωv μαρτύρωv κατηγoρίας,
ε) vα τύχη δωρεάv παραστάσεως διερμηvέως, εάv δεv εvvoεί ή δεv oμιλεί τηv χρησιμoπoιoυμέvηv εις τo δικαστήριov γλώσσαv.

Αυτά προβλέπονται από το άρθρο 6 ΕΣΔΑ . Δείτε σχετικά και το άρθρο 5 εδώ 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

Το πολίτευμα λειτουργεί με εγκληματική οργάνωση στη βουλή ;;; ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΕΚΕΙ;;

22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδράνεια της δικαιοσύνης …

Αίτηση παραπομπής δικογραφίας από την βουλή στην Τακτική Δικαιοσύνη

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Μια_αφελή_ερώτηση:

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: Στην μήνυση μου για Εσχάτη Προδοσία έχω επικαλεσθεί νομολογία (ΟλΑΠ 680/75) (αν θυμάμαι καλά την απόφαση) και το αρ. 62, 97, 120 Συντ. και ΠΚ 134Α`, τα οποία ορίζουν ότι η Εσχάτη Προδοσία είναι κακούργημα Διαρκές και Αυτόφωρο κι είχα ζητήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα στην μήνυση, αλλά και προσωπικά από τον αρμόδιο Αντ/λέα του ΑΠ να συλλάβει τους υπόπτους μηνυθέντες 173 βουλευτές της κυβέρνησης Παπανδρέου, ακριβώς όπως έγινε με τους βουλευτές της ΧΑ, των οποίων επίσης τα φερόμενα Εγκλήματα (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ΠΚ 187) χαρακτηρίστηκαν ως Διαρκή και Αυτόφωρα Κακουργήματα.

Ο τότε εισαγγελέας του ΑΠ μου είπε ότι “είχα δίκιο, αλλά την απόφαση αυτή δεν μπορεί να την πάρει αυτός, αλλά η Βουλή” (Συντ. 86) και διαβίβασε την μήνυση στην Βουλή, όπου και παράνομα παραμένει αδρανής από την 24-11-2011….αυτό, φερομένη ως Εισαγγελέα του ΑΠ , δεν συνιστά το κακούργημα της Κατάχρησης Εξουσίας εναντίον κυρίως του Προέδρου της Βουλής και των λοιπών, γεγονός για το οποίο έχω επίσης καταθέσει μήνυση με άγνωστη στην τύχη της?

Συνιστά αυτή η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ μεταχείρισης κατάργηση της ΟΥΣΙΑΣ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που είναι η ΙΣΟΤΗΤΑ και δι αυτής η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ? …γι αυτό είσαι κι εσύ υπόλογος ενώπιον του ελληνικού λαού…και σύντομα.

Δημ. Αντωνίου

Δικογραφία κατά Παπακωνσταντίνου και Λοβέρδου στάλθηκε για θάψιμο στη Βουλή

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΘΑΨΙΜΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ….

Σχετικά με : “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Εισαγγελική Αρμοδιότητα της Βουλής”

Στις 6/07/2012 κατατέθηκαν 284  μηνύσεις για εσχάτη προδοσία και εξαπάτηση εκλογέων, κατά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Ανδρέα, του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και παντός άλλου υπευθύνου. Όλες οι μηνύσεις είχαν το ίδιο κείμενο το οποίο συντάχθηκε από την δικηγόρο κ  Κρητικοπούλου με την βοήθεια του κ Σακκά, πρώην εισαγγελέα.  Στις 12/10/2012 αυτή η μήνυση μαζί με άλλες τρεις  παρόμοιες μηνύσεις κατά πρώην πρωθυπουργών, υπουργών καθώς και κατά του νυν πρωθυπουργού, διαβιβάστηκαν στη Βουλή βάσει του νόμου περί «ποινικής ευθύνης υπουργών». Η συνέχεια: Κύριε Μειμαράκη μας δίνετε μια διάφανη απάντηση σε μια διάφανη ερώτηση;;;

Στην βουλή για θάψιμο και άλλες δικογραφίες ( Σαχινίδης, Ζανιάς, Παπακωνσταντίνου)

Μήνυση κατά της Βουλής για κατάχρηση εξουσίας (ΠΚ 239)

ΙΝΚΑ: Μήνυση κατά Στουρνάρα Αίτημα ενεργοποίησης της αυτόφωρης διαδικασίας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΝΤΕΝΕΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ !!!!!!

Δ. Αντωνίου “Ένσταση κατά της νομιμότητας συγκρότησης δικαστηρίου λόγω κατάλυσης της εθνικής και δικαστικής ανεξαρτησίας”

Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών – ΣΠΙΘΑ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ (ΦΕΚ 240/2012)

ΝΑΙ, ΠΩΣ ! Ηρωικοί εισαγγελείς και πράσινα άλογα …

Έγκληση – μήνυση κατά του Οικονομικού Εισαγγελέα Γρηγορίου Πεπόνη

Δικογραφία κατά Παπακωνσταντίνου και Λοβέρδου στάλθηκε για θάψιμο στη Βουλή

Ατιμωρησία

ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΑΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 

Είναι οι στιγμές της μεταγωγής του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου και των βουλευτών του.

Δώστε προσοχή στο 0:51″, την ώρα που περνάνε συνοδεία αντρών της αντιτρομοκρατικής ακούγεται ένα «Lets Go» .

Και ρωτάμε, λένε «Let’s Go» οι Έλληνες αστυνομικοί στις μεταγωγές;

Εμείς ρωτάμε & αναμένουμε από τον κ. Δένδια να μας διαφωτίσει.

Βίντεο από http://arouraios.gr/2013/09/poioi-einai-oi-andres-pou-sunodeuoun-ton-mixaloliako/#sthash.oVSrqNk3.dpuf

Advertisements

7 comments on “Ο Παπανδρέου γιατί ειναι ελεύθερος ;;; Οι υπόλοιποι;;;;

 1. Μισθοφόροι της Blackwater συνοδεύουν τον σιδεροδέσμιο Μιχαλολιάκο;

  -Μαζί με τους άντρες της αντιτρομοκρατικής και μισθοφόροι;
  -Επαληθεύονται παλαιότερες δηλώσεις και αποκαλύψεις περί Blackwater;
  -Φοβούνται εξέγερση και αναθέτουν την προστασία τους σε ξένους πράκτορες ;

  Του Τρύφωνα Τιπούρτη.
  Τελικά όλα δείχνουν πως επαληθεύονται παλαιότερες δημοσιεύσεις διαφόρων εγχώριων και ξένων ιστοσελίδων που ισχυρίζονταν πως η Ελληνική Κυβέρνηση φοβούμενη εξέγερση του …
  Ελληνικού λαού λόγω εξαθλίωσης είχε έρθει σε συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών “Academi”, γνωστή και ως “Blackwater” για την προστασία των μελών της και ευρύτερα του κοινοβουλίου.

  Η αποκάλυψη είχε γίνει από τον Πρέσβη Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο σε εφημερίδα του Καναδά:
  «Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση ήλθε σε συμφωνία με τη διάδοχη εταιρεία της “Blackwater”, προκειμένου να προσλάβει μισθοφόρους για την προστασία του κοινοβουλίου. Στις δημοκρατίες ωστόσο, το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται προστασία» .

  Τις δηλώσεις αυτές είχαν επαληθεύσει και οι απόψεις του Πάνου Καμμένου σε συνάντησή του με απόστρατους.
  Την πληροφορία είχε δημοσιοποιήσει μέσω του facebook ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΣΑΣ Γιάννης Αντωνιάδης, ο οποίος έγραφε:
  «Στη σημερινη μας συνάντηση , ο Πρόεδρος του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, μεταξύ άλλων εξέφρασε την πεποίθηση-βεβαιότητα, πως η Κυβέρνηση έχει συνάψει συνεργασία με την Blackwater (νυν Academi) για την προάσπιση των συμφερόντων αυτής και της χώρας, υποκαθιστώντας έτσι σιγά-σιγά και τους ταγούς ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας . Μας παρέπεμψε μάλιστα να μελετήσουμε και το παρακάτω κείμενο στο darkernet.in (Greece: Blackwater mercenaries guarding Govt and overseeing police; coup feared) »

  http://www.epirus-ellas.gr/2013/09/blackwater_30.html

  Private mercenary army to protect the Greek parliament against rebellion

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/03/05/private-mercenary-army-to-protect-the-greek-parliament-against-rebellion/

 2. Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας από δηλώσεις πολιτειακών οργάνων

  ΕΔΔΑ, απόφαση της 24.5.2011, Κώνστας κατά Ελλάδος (μετάφραση Αλίκη Τερζή)

  απόσπασμα

  32. Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι αν η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας που ενσαρκώνει η παράγραφος 2 του άρθρου 6 περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων της δίκαιης δίκης που απαιτεί το άρθρο 6§1, δεν περιορίζεται σε μία διαδικαστικού χαρακτήρα εγγύηση στην ποινική δίκη. Το εύρος της είναι μεγαλύτερο και απαιτεί να μην προβαίνει κανένας εκπρόσωπος του Κράτους σε δηλώσεις περί της ενοχής ενός προσώπου πριν η ενοχή αυτή διαπιστωθεί από ένα δικαστήριο (Allenet de Ribemont, προηγουμένως, §§ 35-36). Εξ άλλου, το Δικαστήριο τονίζει ότι η επέμβαση στο τεκμήριο αθωότητας μπορεί να εκπορεύεται όχι μόνον από έναν δικαστή ή ένα δικαστήριο αλλά και από άλλες κρατικές αρχές (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X). Και αυτό συμβαίνει διότι το τεκμήριο αθωότητας, ως δικονομικό δικαίωμα, συμβάλλει κυρίως στον σεβασμό των δικαιωμάτων υπεράσπισης και ευνοεί ταυτόχρονα τον σεβασμό της τιμής και της ακεραιότητας του διωκόμενου προσώπου.

  33. Υπό αυτή την σκέψη, το Δικαστήριο επισημαίνει την σημασία της επιλογής των όρων που χρησιμοποιούν οι κρατικοί αξιωματούχοι στις δηλώσεις που κάνουν πριν κάποιος δικαστεί και κριθεί ένοχος. Πιστεύει, λοιπόν, ότι εκείνο που έχει σημασία για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης είναι το πραγματικό νόημα των επίμαχων δηλώσεων και όχι η κυριολεκτική τους μορφή (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28.11.2002). Ωστόσο, το αν η δήλωση ενός κρατικού αξιωματούχου συνιστά παραβίαση της αρχής του τεκμηρίου αθωότητας πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών εντός των οποίων διατυπώθηκε η επίμαχη δήλωση (Adolf c. Autriche, 26.3.1982, série A no 49, §§ 36-41). ii. Εφαρμογή των ανωτέρω αρχών στην προκειμένη περίπτωση α) Ως προς το γεγονός ότι οι δηλώσεις έγιναν μετά την καταδίκη του προσφεύγοντος σε πρώτο βαθμό

  επισήμανση

  Εξετάζοντας το ζήτημα αν μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας ή οι υπουργοί του να αποφαίνονται εντός της Βουλής περί της ενοχής κατηγορουμένου ακόμα και όταν ο τελευταίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα και εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσής του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχθηκε ότι σε παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας δεν οδηγούν μόνον οι δηλώσεις δικαστικών αλλά και υψηλών πολιτειακών παραγόντων, έστω κι αν αυτές πραγματοποιούνται στο Κοινοβούλιο και έχει ήδη προηγηθεί η πρωτόδικη καταδίκη των κατηγορουμένων.

  http://www.constitutionalism.gr/site/2083-parabiasi-toy-tekmirioy-atwotitas-apo-dilwseis-pol/

 3. Συνελήφθη δημοσιογράφος του “Ελεύθερου Τύπου” (για γνώμη που εξέφρασε) μετά από μήνυση της Ραχήλ Μακρή

  06/04/2014

  Το επίμαχο δημοσίευμα στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής το οποίο η βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. θεώρησε ότι την θίγει είναι το εξής:

  “Η ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗ στάση του προέ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η αλήστου μνήμης κραυγή της ανεκδιήγητης Ραχήλ Μακρή των ΑΝ.ΕΛ., «ότι βάζετε αθώους στη φυλακή», είναι το λιγότερο τραγική. Ανερυθρίαστα, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την παραίτηση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, συντασσόμενος εγκληματικά με την επιχειρη­ματολογία της Χρυσής Αυγής ότι η δίωξη των μελών της εί­ναι πολιτική!

  Ανερυθρίαστα, η Ραχήλ Μακρή βάφτισε αθώ­ους εκείνους που έδιναν εντο­λές ή συμμετείχαν στα τάγμα­τα εφόδου, που ξεχύνονταν τις νύχτες στους δρόμους προς αναζήτηση θυμάτων. Εκείνους που έθρεψαν το μί­σος και οδήγησαν στις δολο­φονίες του Παύλου Φύσσα και του Σάχζαντ Λουγκμάν”.

  http://www.iefimerida.gr/news/150077/ο-κεδίκογλου-κατακεραυνώνει-την-ραχήλ-μακρή-για-τη-μήνυση-στην-δημοσιογράφο-του-ελεύθερο

 4. Σύλληψη αρθρογράφου μετά από μήνυση πρώην βουλευτή – Ενοχλήθηκε για κάτι που έγραψε στο facebook!

  09.04.2014

  Mε τη διαδικασία του αυτοφώρου συνελήφθη στον Πύργο ο εκπαιδευτικός και αρθρογράφος Χρήστος Αθανάσουλας, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην νομάρχης Ηλείας, Τάκης Δημητρουλόπουλος, για συκοφαντική δυσφήμηση.
  Η μήνυση έγινε μετά από ανάρτηση του Χρήστου Αθανάσουλα στην προσωπική του σελίδα στο facebook, δημοσιεύματος με τίτλο «Άλλον ψηφίζεις και άλλος βγαίνει στον Πύργο» που αναφερόταν στις αυτοδιοικητικές εκλογές στον Δήμο Πύργου

  Η ανάρτηση του Χρήστου Αθανάσουλα συνοδευόταν από τα εξής σχόλια του:

  «Όταν ξεκινάω και τολμώ να τα πω 1ος εγώ, σας φαίνεται …απίστευτο!
  Τώρα που τα λένε κι άλλοι;;;;….. *Συγχαρητήρια κ. Καράμπελα που έσπευσες να συμπεριλάβεις στους υποψηφίους σου τον ανεκδιήγητο που έβριζε τους εθελοντές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου!
  **Μα ΔΙΠΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για αυτά»

  Χθες το πρωί δύο αστυνομικοί προσήγαγαν τον υπεύθυνο και εμπνευστή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Πύργου, Χ.Αθανάσουλα από το γραφείο του στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, όπου και κρατήθηκε για περίπου τρεις ώρες. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργο όπου και ορίστηκε δικάσιμος για την Παρασκευή στις 12:30 το μεσημέρι.

  Μετά την περιπέτειά του ο κ. Αθανάσουλας έγραψε πάλι στο facebook:
  «ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΛΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΩΡΑ…

  Μετά από μήνυση του πρώην Νομάρχη και πρώην Βουλευτή, Τάκη Δημητρουλόπουλου, ακολούθησε σύλληψή μου σήμερα το πρωί, από 2 αστυνομικούς στη δουλειά μου, κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας, όπου οδηγήθηκα…
  …και παραπομπή στο αυτόφωρο να δικαστώ για συκοφαντική συσφήμιση…
  Η δίκη θα γίνει στις 12.30 μ.μ. την ερχόμενη Παρασκευή…
  Ευχαριστώ πολύ για την συμπαράσταση!
  Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
  Σας ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση!!!»

  http://www.iefimerida.gr/node/150449#ixzz2yWNJM5YX

 5. Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποκαλύπτει την έσχατη προδοσία του Γιώργου Παπανδρέου: ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ

  ΒΙΒΛΙΟ – ΚΟΛΑΦΟΣ με συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπαγωγή της χώρας στο μνημονιο.
  Το θέμα της Ελλάδας είχε λυθεί χωρίς καμμία συνέπεια για τον λαό και την πατρίδα, αλλά ο Παπανδρέου έκανε ότι δεν άκουγε!
  Διόγκωσαν το έλλειμμα για να συγκαλύψουν το έγκλημα Παπανδρέου – ΔΝΤ και να δικαιολογήσουν τον δολοφονικό σχεδιασμό.
  Να γιατί ο Σαμαράς δεν έκανε ποτέ την εξεταστική. Να γιατί προσπάθησε να συγκαλύψει τον

  Παπανδρέου.
  Να γιατί ο κύριος Αθανασίου επιχειρεί να συγκαλύψει τον Γεωργίου και να απαξιώσει την εξεταστική.
  Η μυστική πενταμερής του Λουξεμβούργου για την διάσωση της Ελλάδας και το βρώμικο σχέδιο Παπανδρέου.
  Στρως Καν σε Παπανδρέου: Μην έρχεσαι σε μένα, κάνε αυτό που σου είπε ο Αλμούνια!
  Με ένα βιβλίο – σοκ, ίσως το κορυφαίο που έχει γραφτεί για παρασκηνιακές ζυμώσεις την ωρα που οι πρωταγωνιστές του βρίσκονται εν ζωή, ο δημοσιογράφος των μεγάλων αποκαλύψεων, Μιχάλης Ιγνατίου, δίνει στην εξεταστική επιτροπή ένα πυρηνικό όπλο για να οδηγήσει τον καταστροφέα της Ελλάδας στο εδώλιο επί εσχάτη προδοσία.
  Από την πρώτη στιγμή εδώ, μιλούσαμε για το ενσυνείδητο σχέδιο Παπανδρέου, που εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα οδήγησε την Ελλάδα στην καταστροφή εξασφαλίζοντας δις βρώμικου χρήματος για τους μέντορες του. Για τον απόπατο της παγκόσμιας ελίτ που οργανώνει γενοκτονίες για να γεμίσει τα πουγγιά του. Το είδαμε στην Γιουγκοσλαβία, όπου ο Παπανδρέου έδωσε τις πρώτες του εξετάσεις και έπειτα στην Λιβύη, την Συρία, το Ιράκ, την Ουκρανία και παρ’ ολίγον την Αίγυπτο.
  Ποτέ όμως δεν φανταστήκαμε ότι η Ευρώπη είχε προτείνει λύση στον Παπανδρέου, αν και είχαμε αναφερθεί επανειλημμένα στο σύμφωνο Παπαθανασίου – Αλμούνια που πέταξε στα σκουπίδια ο Παπανδρέου και η διαπλοκή που τον στήριζε.

  Ο Μιχάλης Ιγνατίου λοιπόν αποκαλύπτει την μυστική συνάντηση στις 21 Νοεμβρίου του 2009, στο γραφείο του Γιουνκέρ στο Λουξεμβούργο. Συμμετείχαν επίσης ο Τρισέ και ο Αλμούνια ενώ από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Προβόπουλος – Παπακωνσταντίνου. Σε αυτή την συνάντηση, ο Αλμούνια παρέδωσε στην Ελληνική πλευρά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα έβαζε τέλος στα δημοσιονομικά προβλήματα, βάσει του συμφώνου Παπαθανασίου – Αλμούνια που εφάρμοζε η κυβέρνηση Καραμανλή. Χωρίς ΔΝΤ, χωρίς μνημόνια, χωρίς εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, χωρίς ΑΙΜΑ.

  Η συνάντηση κράτησε 3 ώρες. Ο Παπακωνσταντίνου απάντησε πως το θέμα έπρεπε να τεθεί υπ’ όψιν του Παπανδρέου, γιατί «αυτός αποκλειστικά έπαιρνε τις αποφάσεις».
  Το έγγραφο μεταφέρθηκε στον Παπανδρέου, ο οποίος έφτυσε κανονικά τους Ευρωπαίους απαγορεύοντας μάλιστα και στον Παπακωνσταντίνου να απαντήσει! Το ολέθριο υποκείμενο είχε την δική του ατζέντα.
  Γνωρίζαμε οτι ο Στρως Καν είχε αποκριθεί στον Παπανδρέου, όταν ο τελευταίος απαίτησε την δόμηση του προγράμματος οτι «Εάν εφαρμόσεις αυτό το πρόγραμμα, θα καταστρέψεις το έθνος σου»! Δηλαδή ο Στρως Καν, ο στυγνός τοκογλύφος, πάγωσε όταν άκουσε τι σκοπό είχε ο Παπανδρέου.
  Αυτό που δεν γνωρίζαμε ειναι οτι ο Στρως Καν είχε ήδη αποτρέψει τον Παπανδρέου από την προσφυγή στο ίδιο του το μαγαζί, λέγοντας του «μην έρχεσαι σε μένα, άκουσε τι σου λέει ο Αλμούνια»!

  Και η Ελλάδα θα είχε σωθεί, χωρίς θυσίες με μέτρα – χάδι.
  Οι στυγνοί εγκληματίες που χρησιμοποίησαν τον αχυρανθρωπο όμως, δεν θα θησαύριζαν.
  Έπειτα ήλθε και η διόγκωση του ελλείμματος από τον Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ ώστε να δικαιολογηθεί το δολοφονικό πρόγραμμα.
  Ελπίζουμε ολόψυχα οτι έρχεται και η ώρα της δικαιοσύνης που πρέπει να είναι αμείλικτη.
  Συγχαρητήρια κύριε Μιχάλη Ιγνατίου. Εσύ βέβαια γνώριζες τον ρόλο τους από την εποχή που αποκάλυψες τα μαύρα δολάρια για το Ανάν.

  https://olympiada.files.wordpress.com/2013/01/thema1111s2.jpg?w=343&h=280

  http://www.akous.gr/post.asp?uid=11285

  Ο διοργανωτής της εκδήλωσης στο Τορόντο μιλά στο protothema.gr
  «Η αμοιβή του κ. Παπανδρέου ήταν 55 χιλιάδες δολάρια»
  Φρίξος Δρακοντίδης12/11/2012

  http://www.protothema.gr/politics/article/235854/h-amoibh-toy-k-papandreoy-htan-55-xiliades-dolaria/

 6. Οι προδοτικές ενέργειες του Γ. Παπανδρέου ενάντια σε Ελλάδα και Κύπρο

  Από Θανάσης Γκόρδης – Οκτώβριος 3, 2017

  Πρώην υπουργός Εξωτερικών Κύπρου, Νίκος Ρολάνδης: «Ο Γιώργος Παπανδρέου το 2003 μάς πίεζε να μην καταγραφεί στην συμφωνία με την Αίγυπτο ότι το Καστελόριζο ανήκει στην ελληνική ΑΟΖ»!..

  Κι όμως αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Ας τα βλέπουν αυτά (και άλλα πολλά) όσοι τον ψήφισαν, αυτοί που θα τον ξαναψηφίσουν, και οι του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς που τον έχουν στις τάξεις τους…

  Το σχετικό ρεπορτάζ:
  http://www.dimokratianews.gr/content/78665/prodotis-o-papandreoy-stin-ypiresia-tis-toyrkias

  ΕΠΙΣΗΣ: Γ. Παπανδρέου (1999, ως υπουργός Εξωτερικών, τρία χρόνια μετά τα Ίμια): «Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερα να έχουμε μερικά στρέμματα γης λιγότερα από εκείνα που μας ανήκουν, και να κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχοι και ασφαλείς, παρά να έχουμε ότι μας ανήκει και να μην μπορούμε να κλείσουμε μάτι από τον κίνδυνο κάποιας ξαφνικής επίθεσης κακόβουλων γειτόνων εναντίον μας»!!!..
  Από σταχυολόγηση παλαιότερων εθνικά μειοδοτικών, ή άκρως ενδοτικών, δηλώσεών του για θέματα εθνικής υφής.

  Άξονας εξωτερικής πολιτικής;

  «Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερα να έχουμε μερικά στρέμματα γης λιγότερα από εκείνα που μας ανήκουν, και να κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχοι και ασφαλείς, παρά να έχουμε ότι μας ανήκει και να μην μπορούμε να κλείσουμε μάτι από τον κίνδυνο κάποιας ξαφνικής επίθεσης κακόβουλων γειτόνων εναντίον μας»

  [Εφημερίδα Πατρίδες του Καναδά. Η δήλωση έγινε από τον κ. Παπανδρέου απευθυνόμενος στον εκδότη της εφημερίδας κ. Θωμά Σάρα, σε δημόσια εκδήλωση παρουσία πλήθους κόσμου και μαρτύρων, όπως για παράδειγμα ο Έλληνας πρέσβης στον Καναδά Γιάννης Θωμόγλου. Η εκδήλωση έγινε το 1999, όταν ο κ. Παπανδρέου ήτανε Υπουργός Εξωτερικών]

  Σχέδιο Ανάν

  «Τώρα που έχει έρθει η ώρα της κρισιμότερης απόφασης της σύγχρονης ιστορίας μας, η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη, συνεπής στις αρχές, στους αγώνες και στις παραδόσεις μας, λέει το «ναι» στο κοινό μέλλον των δυο Κοινοτήτων, το «ναι» στην κοινή συμβίωση, το «ναι» στην ένταξη μιας επανενωμένης Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει «ναι» στη συνεργασία και «όχι» στο διχασμό. Λέει «ναι» στην προοπτική και «όχι» στη στατικότητα… Το ΝΑΙ θα είναι μια γενναία ιστορική, πατριωτική στάση υπέρβασης του παρελθόντος»

  [Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κυπριακή Κυβέρνηση, 8/4/2004]

  Η δήλωση αυτή έγινε 2 ώρες πριν το προγραμματισμένο διάγγελμα του Τάσσου Παπαδόπουλου. Γεγονός διπλωματικά και πολιτικά απρεπέστατο διότι επιχείρησε να προκαταβάλει την τοποθέτηση του Προέδρου της Κύπρου. Απόσπασμα από την Καθημερινή 8.4.2004

  Nα σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του προέδρου του ΠAΣOK κ. Γιώργου Παπανδρέου υπέρ του «ναι», προκαλώντας αντιδράσεις στην Kύπρο κυρίως για τον χρόνο εκδήλωσής της.

  Αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη

  Δυσαρεστημένος από τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Ρωσίας για τον αγωγό ρωσικού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη εμφανίστηκε στην Αλεξανδρούπολη ο Γ. Παπανδρέου, λέγοντας ευθέως ότι «…η διακρατική συμφωνία κατοχυρώνει τα συμφέροντα μόνο της μιας πλευράς» (σ.σ.: της Ρωσίας).

  [Ελευθεροτυπία 10 Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Παγώνει τον αγωγό»]

  Αξίζει να δούμε την δήλωση αυτή σε συνδυασμό με τη δήλωση του Αμερικανού υφυπουργού των εξωτερικών επί Μπους

  Aποτελεί στρατηγικό λάθος το 80% του φυσικού αερίου της χώρας σας να προέρχεται από την Gazprom. Hπρακτική αυτή πλησιάζει σε αυτό που λέμε μονοπώλιο, είπε και εξαντλώντας τα όρια πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση εν όψει της επίσκεψης Kαραμανλή στη Mόσχα στα τέλη Aπριλίου, συμπλήρωσε, «αναρωτιέμαι ποια πολιτική ηγεσία δεν βλέπει ότι μια τέτοια εξάρτηση είναι επικίνδυνη».

  [Καθημερινή 11 Απριλίου 2008 – φαίνεται πως οι Έλληνες είναι έτοιμοι να δεχθούν αυτήν τηνπολιτική ηγεσία που ζητούσαν από τότε οι Αμερικάνοι]

  Παρένθεση, ίσως όχι και τόσο άσχετη με το παραπάνω θέμα

  Επίσκεψη στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές!

  Κατά την κορύφωση της προεκλογικής περιόδου, την επομένη της τηλεμαχίας με τον κ. Καραμανλή και 9 ημέρες πριν τις κρισιμότερες εκλογές της ζωής του, ο Γιώργος Παπανδρέου θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη σύνοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς!

  [Είδηση από το i–live.gr, 17 Σεπτεμβρίου 2009]

  Θράκη

  Βεβαίως, οι Συνθήκες μιλάνε για μουσουλμάνους. Kατά καιρούς, το θέμα της μειονότητας τίθεται παράλληλα με το θέμα της διεκδίκησης εδαφών. Εάν δεν αμφισβητούνται τα σύνορα, ποσώς μ’ ενδιαφέρει το αν ο ένας λέγεται μουσουλμάνος ή Τούρκος, Βούλγαρος ή Πομάκος.

  [Περιοδικό ΚΛΙΚ, Αύγουστος 1999. Η συνέντευξη η οποία οδήγησε στο πρωτοσέλιδο BRAVO YORGO από την Hurriyet στις 28 Ιουλίου 1999, ΜΙΑ μόνο ημέρα μετά την κυκλοφορία του περιοδικού]

  Καραχασάν και Πομάκοι

  Δεν είναι μόνο ότι η εκλεκτή του υποψήφια για την υπερνομαρχία της Θράκης, μουσουλμάνα κ. Καραχασάν υπήρξε από τα πλέον δραστήρια μέλη της περιβόητης «Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης», αλλά και ότι η κ. Καραχασάν καλεί ανοιχτά τους Πομάκους της περιοχής να χαρακτηρίζονται Τούρκοι!!

  [Το Παρόν, 25 Μαρτίου 2007]

  Βαφτίζει Τούρκικα τα στενά(!)

  Ύστερα από προφορική εντολή του υπουργού Εξωτε-ρικών Γ. Παπανδρέου προς τις Βρυξέλλες, η Ελλάδα αποδέχθηκε το αίτημα της Τουρκίας να αλλάξει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η διεθνώς κατοχυρωμένη από τη Συνθήκη του Μοντρέ του 1936 ονομασία των ”Στενών” σε ”Τουρκικά Στενά”. Το τουρκικό αυτό αίτημα έχει έρθει πιεστικά στους κόλπους του ΝΑΤΟ εδώ και ένα χρόνο με την Αθήνα μα ην συναινεί στην αλλοίωση της ορολογίας της διεθνούς Συνθήκης του Μοντρέ για τα Στενά μέχρι πριν από λίγες μέρες”.

  [Ελευθεροτυπία 7 Ιουνίου 2002 – είδηση υπ’ αριθμόν 6 στην επισκόπηση του ελληνικού τύπου]

  Τουρκία και ΕΕ

  «Θα σύρουμε το κάρο της Τουρκίας στην Ε.Ε.»

  [Καθημερινή, 19 Δεκεμβρίου 1999]

  Αυτόκλητος εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών(!)

  Σχόλιο του κ. Παπανδρέου για τη δημοσίευση στον Τούρκικο τύπο «μαύρης λίστας» Ελλήνων για την είσοδό τους στην Τουρκία

  “Tέτοιες πράξεις προέρχονται από ακραίους κύκλους της Τουρκίας οι οποίοι θέλουν να φρενάρουν την ελληνοτουρκική προσέγγιση“, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό “Flash” και σχολιάζοντας το δημοσίευμα της “Σαμπάχ”, σύμφωνα με το οποίο οι τουρκικές αρχές έχουν απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα 56 προσωπικοτήτων της πολιτικής και κοινωνικής ζωής από χώρες της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

  [Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 26 Μαρτίου 2000]

  Άδειασμα την επόμενη ημέρα, αφού ο (πραγματικός) εκπρόσωπος του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών παραδέχθηκε την ύπαρξη της μαύρης λίστας!!

  Ανώτατος αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών φέρεται ότι δήλωσε στην εφημερίδα πως “κατά καιρούς το υπουργείο Εσωτερικών θέτει περιορισμούς εισόδου στη χώρα, αλλά η συγκεκριμένη λίστα με τα άτομα των οποίων η είσοδος στην Τουρκία απαγορεύεται αναθεωρήθηκε το 1999

  [Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 27 Μαρτίου 2000]

  Ο Θόδωρος Πάγκαλος για τον Γ. Παπανδρέου

  Αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών, ο Θόδωρος Πάγκαλος είπε ότι είναι «σοβαρή έλλειψη φρόνησης να λέει κάποιος, όπως ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ότι χρειάζονται υποχωρήσεις από Ελλάδα και Τουρκία για να τα βρούμε και ότι άλλαξε το κλίμα». Αυτά είναι αμερικάνικα και επίσημη ανθελληνική προπαγάνδα των Αμερικανών, είπε ο κ. Πάγκαλος ­ σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του τηλεοπτικού σταθμού ­ και δεν πρέπει να την υιοθετούμε και να την κάνουμε δική μας θέση. Χαρακτήρισε μάλιστα την τακτική του Γιώργου Παπανδρέου απαράδεκτη, ότι κάνει ζημιά στην εξωτερική πολιτική της χώρας και δεν σχετίζεται με την αντικειμενική πραγματικότητα. Σε αντίθεση με τον ίδιο, είπε, ο Γιώργος Παπανδρέου ασκεί πολιτική ίσων αποστάσεων, μια τακτική που είναι αδιέξοδη και που δεν οδηγεί πουθενά στις σχέσεις μας με την Τουρκία.

  [Τα Νέα 19 Οκτωβρίου 1999]

  Ο Ισμαήλ Τζεμ για τον Γ. Παπανδρέου

  Κάποτε είπα στον Γιώργο Παπανδρέου πειράζοντάς τον: “Αν κάποια μέρα τα βρεις δύσκολα στην ελληνική πολιτική ζωή, μη λυπηθείς. Βάζεις υποψηφιότητα στην Τουρκία και θα εκλεγείς αμέσως…“
  [“ΕΨΙΛΟΝ”-25/1/2004. Αναφορά σ’ αυτή τη δήλωση, και σε άλλες σχετικές με τον Γ.Α.Π. από την εφημερίδα Χρόνος 27/2/2004]

  Λευκά κελιά στην Τουρκία (Ο γελοιογράφος Στάθης για τον Γ. Παπανδρέου)

  Στις 15/3/01, στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., ο Βέλγος υπουργός, για να εξυπηρετήσει τις γαλλογερμανικές σκοπιμότητες, πρότεινε να καταδικαστεί η Τουρκία για την κατάσταση των πολιτικών της κρατουμένων (“λευκά κελιά”, δολοφονίες κλπ). Ενώ κανείς υπουργός δεν τόλμησε να έχει αντίρρηση, ούτε ακόμη και ο επίτροπος Φερχόιγκεν, σηκώθηκε ο Γιωργάκης και υποστήριξε ότι “η τουρκική κυβέρνηση ρυθμίζει το καθεστώς των φυλακών προς την σωστή κατεύθυνση” και ακύρωσε την έκδοση απόφασης! Από τότε, έχουν πεθάνει 107 απεργοί πείνας.

  [Απόσπασμα και πάλι από την εφημερίδα Χρόνος 27/2/2004]
  Προς τη σωστή κατεύθυνση προχωρεί η Τουρκία» όχι μόνον γενικώς, αλλά και εις ό,τι αφορά στα λευκά κελλιά!
  Ποιος το δήλωσε αυτό (το φρικώδες); ο κ. Γιωργάκης Παπανδρέου! Ενώπιον ποίων; Των άλλων 14 υπουργών Εξωτερικών της Ενωσης! Μάλιστα αυτόκλητος!! Διευκολύνοντας έτσι την Τουρκία να αποφύγει επίσημη Ευρωπαϊκή κριτική και ίσως καταδίκη.
  Πότε όλα αυτά; Την ίδια στιγμή που στα λευκά κελλιά πεθαίνουν άνθρωποι! Που το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο καταδικάζει σφόδρα την Τουρκία δίνοντας ένα όπλο στην Κύπρο, το οποίον η ελληνική κυβέρνηση διά του κ. Ρέππα πετάει στα ψάρια.
  Το «στοίχημα» του Γιωργάκη να γίνει καλός άνθρωπος ο Τζεμ ή να γίνει ο Αγιος Φραντζέσκο της Ασίζης ο Ετζεβίτ, θα ‘ταν μια δική του απλώς ελαφρότης, αν ο «κατευνασμός» δεν ήταν μια πολιτική που, ιστορικώς, οδηγεί ασφαλώς στον πόλεμο…
  Αλλά εξ ίσου τρομερό είναι αυτό που συμβαίνει με τους πολιτικούς κρατουμένους στην Τουρκία. Ο θάνατος και η τρομοκρατία δεν σηκώνουν αστεία όπως οι δηλώσεις του Γιωργάκη!
  Οταν η ελληνική χούντα βασάνιζε Ελληνες πολιτικούς κρατουμένους, ουδείς Ευρωπαίος ή άλλης καταγωγής πολιτικός βρέθηκε να δηλώσει ότι η Ελλάδα κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
  Είναι ντροπή για την Ελλάδα, ντροπή για την κυβέρνηση, ντροπή για τους Ελληνες αυτή η δήλωση του κ. Παπανδρέου. Ντροπή που δυστυχώς φαίνεται να περνά απαρατήρητη απ’ τον πολύ λαό…

  ΣΤΑΘΗΣ Σ. 16.V.2001, Ελευθεροτυπία 16 Μαΐου 2001

  Εκ πεποιθήσεως άθεος – απόσπασμα από βιβλίο της πρώην συζύγου του Γ. Παπανδρέου

  «Κάποια μέρα βέβαια έμαθε και το Καστρί ότι ο Γιώργος και η Εύα είχαν κάνει πολιτικό γάμο στο Λονδίνο. Εδώ, όμως, ήταν Ελλάδα και καθώς το νεαρό ζευγάρι άρχιζε σιγά σιγά να αποκτά τον δικό του κύκλο, ανέκυψε εκ των πραγμάτων η ανάγκη να γίνει και θρησκευτικός γάμος… Αυτό δημιουργούσε ψυχολογικό πρόβλημα για την Εύα, πολύ περισσότερο όταν σκεφτόταν ότι θα γινόταν μητέρα… Εθεσε λοιπόν στο Γιώργο θέμα θρησκευτικού γάμου. Και τότε βρέθηκε μπροστά σε μια οδυνηρή έκπληξη. Ο Γιώργος Παπανδρέου της δήλωσε ορθά κοφτά ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε σκοπό να κάνει θρησκευτικό γάμο γιατί, όπως της είπε, ήταν εκ πεποιθήσεως άθεος… αμέσως μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία ο πατέρας του θα περνούσε το νόμο για την αναγνώριση του πολιτικού γάμου και θα λυνόταν το πρόβλημα».

  [Πηγή: «Η Εύα Γεωργίου Παπανδρέου Αποκαλύπτει», σελ. 17. Σημείωση: δεν παρατίθεται το απόσπασμα για να καταδικαστούν όλοι οι εκ πεποιθήσεως άθεοι, αλλά επειδή πρέπει οι Έλληνες να γνωρίζουν τις πεποιθήσεις του πρωθυπουργού που πρόκειται να εκλέξουν]

  Ο Χρήστος Γιανναράς για τον Γ. Παπανδρέου

  Eξαμερικανισμένος σταλινισμός;

  [Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην Καθημερινή, 22/2/2004]

  Οικονομική πολιτική
  Κανένας δεν πιστεύει ότι ο Παπανδρέου θα δώσει του χρόνου αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό, επειδή ο Αλμούνια παραμονεύει στη γωνία και περιμένει τέλη Οκτωβρίου στο νέο προϋπολογισμό τα μέτρα που έχει προτείνει για την οικονομία. Πρόταση του κ. Παπανδρέου στις αρχές του 2004 ήτανε το δικαίωμα στους εργοδότες να διατηρούν ανασφάλιστους τους νέους για τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Μετά το διάστημα αυτό προβλέπονταν ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ για μέχρι το 50% των εργαζομένων!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ Ε;

  ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΟΚ κατά ανεργίας νέων
  Ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους επιχειρεί να δώσει η πρόταση-σοκ του Γ. Παπανδρέου, από το Λαύριο, για κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών. Η απαλλαγή θα ισχύει για 4 χρόνια και στη συνέχεια η επιχείρηση θα υποχρεούται να διατηρήσει το 50% των προσληφθέντων. Αν και πρόκειται για υπό διαμόρφωση πρόταση, στην περίπτωση που εφαρμοστεί αυτούσια, μπορεί, κατά τους συνδικαλιστές, να προκαλέσει παρενέργειες στα οικονομικά των Ταμείων, ανταγωνισμό για ανασφάλιστη απασχόληση στους νέους και να βάλει στον «πειρασμό» απόλυσης των «ηλικιωμένων» από τις επιχειρήσεις.

  [Ελευθεροτυπία, 21 Ιανουαρίου 2004, την ίδια ημέρα έχουμε και ολόκληρο άρθρο της Ελευθεροτυπίας -που στήριζε τότε και στηρίζει σήμερα τον Γιώργο Παπανδρέου- να διαπιστώνει μόνο “δυσκολίες” στην εφαρμογή του μέτρου και να αντιτάσσει απλώς ότι “οι απολύσεις θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες”!!!. Αυτό μόνο απασχολούσε την (αριστερή; ουδέτερη;) εφημερίδα: “να είναι αιτιολογημένες οι απολύσεις”!!]

  Οργίλη αντίδραση στο παραπάνω μέτρο από τον τότε Πρόεδρο του Συνασπισμού κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο

  Ακρωτηριάζει την κοινωνική προστασία
  Δεν είναι το νέο αυτό που φέρνει ο Γ. Παπανδρέου, είναι απλώς ο νεοφιλελευθερισμός, δήλωσε χθες ο Νίκος Κωνσταντόπουλος κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπείες των σωματείων απολυμένων από τη Σίσερ Πάλκο, τον όμιλο Αυγερινοπούλου και την Ολυμπιακή Αεροπορία.
  [Ελευθεροτυπία, 22 Ιανουαρίου 2004]

  Και ενώ σχεδόν όλα τα παραπάνω ήταν γνωστά ο ελληνικός λαός έδωσε στο ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου 43,5% στις εκλογές του 2009! Δεν ήξερε ο ψηφοφόρος του ΓΑΠ ότι όταν ένας πολιτικός λέει πως ειναι καλύτερα η πατρίδα να χάσει στρέμματα γης, αύριο θα τον προδώσει και στην οικονομία (που απο το «λεφτά υπάρχουν» πέρασε στην μνημονιακή υποδούλωση της χώρας); Είναι οι ίδιοι, ως επί το πλείστον, ψηφοφόροι που εξέλεξαν δύο φορές τον ΣΥΡΙΖΑ…

  http://istosnews.com/2017/10/οι-προδοτικές-ενέργειες-του-γ-παπανδρ/

 7. Εκτός νομιμότητας τα Μνημόνια λόγω οικονομικών εγκλημάτων

  Last Updated on Wednesday, 05 July 2017 17:12
  Written by Administrator

  Ποινικές ευθύνες για χειραγώγηση του νομίσματος και για το αδίκημα της τρομοκρατίας του χρήματος

  Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος, από 8-5-2010, έχουν ενεχυριαστεί, παράνομα, στην γερμανική τράπεζα KfW, ακόμη και αυτά που είναι σε άλλο νόμισμα, δηλαδή εκτός ευρώ ή βρίσκονται εκτός εθνικής επικράτειας!

  Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα, διεθνώς, από την ίδρυση του παγκοσμίου χρηματοπιστωτικού… συστήματος, μέχρι σήμερα, γιατί αφορά την ενεχειρίαση ενός ολόκληρου κράτους αλλά και ατομικά των πολιτών του, για ένα χρέος που θα μπορούσε να ρυθμιστεί με την υποθήκευση ενός τμήματος μόνο της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Αντ’ αυτού, ενεχειριάστηκε, όχι, μόνο, το σύνολο της Δημόσιας περιουσίας αλλά και ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης, σαν φυσικό νομικό πρόσωπο, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία, επειδή επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου, εκχωρήθηκαν στην KfW, εκτός από την ιδιωτική περιουσία και τα εμπράγματα δικαιώματα δημιουργούσης περιουσίας του Έλληνα.

  Για όσους δεν το γνωρίζουν αυτό, ο όρος “εμπράγματο δικαίωμα δημιουργούσης περιουσίας” σημαίνει οιαδήποτε οικονομική, επαγγελματική, νομική και φυσική δραστηριότητα ασκείται εντός του Ελληνικού χώρου, άρα αφορά, ατομικά, τον οποιονδήποτε κάτοικο της χώρας. Προς επίρρωσιν των παραπάνω, παραθέτουμε, επί λέξει, το άρθρο 8, της πρώτης Μνημονιακής Σύμβασης (8-5-2010), όπως το είχαμε γνωστοποιήσει στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κα Ξένη Δημητρίου, από 17-10-2016, με αναφορά μας, η οποία, στη συνέχεια, διαβιβάστηκε από την ίδια στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Το άρθρο 8 αναφέρει ότι: σαν “Εξωτερικό Χρέος νοείται το συνολικό χρέος του Δανειολήπτη, που εκδόθηκε κατ’ ουσίαν σε πιστωτές που είναι όλοι κάτοικοι της Ελλάδας ή σε οντότητες, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή τον βασικό τόπο των συναλλαγών τους εντός της επικράτειας της Ελλάδας”. Εκείνο που αξίζει να επισημανθεί, είναι ότι δεν έχει προηγηθεί της υπογραφής της Μνημονιακής Σύμβασης, καμία αποτίμηση της αξίας της ενεχειριαζόμενης περιουσίας, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται καθολικό ενεργητικό, όπως αυτό ορίζεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες και Οδηγίες και τα Διεθνή Λογιστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα.

  Το γεγονός ότι δεν είναι εγγεγραμμένη όλη η περιουσία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στερεί από την Eλληνική Δημοκρατία το δικαίωμα, να προχωρήσει στην έκδοση επιπλέον νομίσματος ευρώ, όπως προβλέπουν οι Κανόνες της ΟΝΕ. Οι δραστηριότητες της KfW κινούνται εκτός Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) και συνακόλουθα εκτός Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου, η εξόφληση του χρέους της Ελλάδας δεν κατευθύνεται στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ αλλά στο ΑΕΠ της Γερμανίας.

  Όλα τα παραπάνω καθιστούν τη Σύμβαση άκυρη, γιατί δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση εκτός του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, ενώ επιπρόσθετα, η πιο πάνω τράπεζα λειτουργεί εκτός Συνταγματικής επίβλεψης, αφού η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, από την ενοποίηση της, στερείται Συντάγματος. Και δεν είναι μόνο η Σύμβαση άκυρη και οι παράγωγες πράξεις και συμφωνίες αλλά συγχρόνως καταδεικνύονται και βαρύτατες ποινικές ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα χειραγώγησης νομίσματος, του ευρώ δηλαδή, οι οποίες άπτονται μεταξύ άλλων και του σοβαρότατου αδικήματος της τρομοκρατίας του χρήματος, για τους άμεσα ενεχόμενους πολιτικούς και τραπεζίτες της Ελλάδας και της Γερμανίας.

  Σημειώνουμε ότι το μοντέλο του ελληνικού ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί πιστή αντιγραφή του αντίστοιχου ταμείου, που συστάθηκε, από την κυβέρνηση του Χέλμουτ Κολ και αφορούσε την εξόφληση των οφειλών της Ανατολικής Γερμανίας προς τη Σοβιετική Ένωση, όταν 75 χιλιάδες εταιρίες εξαγοράστηκαν μέσα σε ένα χρόνο από την Δυτική Γερμανία σε ιδιαίτερα εξευτελιστικές τιμές. Όσο για τον Ελληνικό λαό, αυτός εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες τεχνητών συνθηκών χρεοκοπίας, απόρροια των παιχνιδιών, τα οποία παίζουν τα διεθνή κέντρα οικονομικής παραεξουσίας, με συνέπεια να δικαιολογείται, απόλυτα, ο όρος επαχθές και επονείδιστο χρέος, που χρησιμοποιείται, ευρέως, στις μέρες μας και την ακριβή έννοια του οποίου, ουδείς, μέχρι σήμερα, έχει, επαρκώς, επεξηγήσει στους απλούς πολίτες.

  http://ixnilatis.org/component/content/article/241–4-.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s