Οι Συνήγοροι του πολίτη και του καταναλωτή για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

1) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Περιγραφή

Στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν υποβληθεί αρκετές αναφορές για κατάσχεση ποσών, τα οποία προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, χωρίς να τηρηθεί από την Τράπεζα ο περιορισμός του ακατάσχετου όπως τίθεται από το νόμο (ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει). Κατά τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών συνήθως προκύπτει ότι οι Τράπεζες δεν ερευνούν, ως όφειλαν, αν ο λογαριασμός που τηρεί στην Τράπεζα ο πολίτης είναι λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη ή το ασφαλιστικό επίδομα και κατάσχει το σύνολο του ποσού. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει στις περιπτώσεις αυτές να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ ΔΟΥ – Τραπεζών ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται παρόμοια φαινόμενα.

∆ελτίο Τύπου

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013 Κατασχέσεις Τραπεζικών Λογαριασμών για οφειλές προς το ∆ημόσιο

Στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν υποβληθεί αρκετές αναφορές για κατάσχεση ποσών, τα οποία προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, χωρίς να τηρηθεί από την Τράπεζα ο περιορισμός του ακατάσχετου όπως τίθεται από το νόμο (ν. δ. 356/1974, όπως ισχύει).

Σύμφωνα με το άρθρο 30α του Κώδικα Είσπραξης ∆ημοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), είναι καταρχήν δυνατή η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών προς το ∆ημόσιο. Πρόκειται για την κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων-Τραπεζών, που είναι μία ειδική περίπτωση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.

Ο περιορισμός στον τρόπο κατάσχεσης προβλέπεται στο άρθρο 31 του ΚΕ∆Ε:

∆εν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου αυτών, πάντα όμως πρέπει να μένει το ποσό των 1000 ευρώ.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του ΚΕ∆Ε, ο αρμόδιος προϊστάμενος της ∆ΟΥ έχει διακριτική ευχέρεια στο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης που θα επιλέξει αλλά και στο χρηματικό ποσό που θα κατασχέσει. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να γίνεται γνωστή στους φορολογούμενους.

Κατά τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών συνήθως προκύπτει ότι οι Τράπεζες δεν ερευνούν, ως όφειλαν, αν ο λογαριασμός που τηρεί στην Τράπεζα ο πολίτης είναι λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη ή το ασφαλιστικό επίδομα και κατάσχει το σύνολο του ποσού.

Η Αρχή στις περιπτώσεις αυτές παρεμβαίνει και ενημερώνει την αρμόδια ∆ΟΥ ότι πρόκειται περί λογαριασμού μισθοδοσίας. Στη συνέχεια η ∆ΟΥ παρεμβαίνει στην Τράπεζα η οποία δίνει εντολή για άρση της κατάσχεσης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει στις περιπτώσεις αυτές να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ ∆ΟΥ – Τραπεζών ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται παρόμοια φαινόμενα.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει κάθε φορά που δίδεται εντολή κατάσχεσης να επαναλαμβάνει στις Τράπεζες και να εφιστά την προσοχή περί του ακατάσχετου σους λογαριασμούς μισθοδοσίας, σύνταξης κ.λπ.

Τέλος, όπως και σε κάθε πλέον υπόθεση που αφορά την οικονομική επιβάρυνση του πολίτη, η Αρχή επαναλαμβάνει στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη η δυσμενής οικονομική συγκυρία και η επιβίωση του πολίτη. Επίσης, έχει προταθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων ώστε να τηρείται το όριο των 1000 ευρώ ως ακατάσχετα και σε κάθε άλλο λογαριασμό, όχι μόνο για ποσά που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα (π.χ. ποσά από μισθώματα-ενοίκια), όταν τα ποσά αυτά αποτελούν αποδεδειγμένα το μοναδικό εισόδημα του πολίτη.

page2image5152 page2image5472 page2image5632 page2image5792

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: Τμήμα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ. 2131306610 κιν. 6979448887 Παραγυιός Πέτρος τηλ. 2131306625 κιν. 6977366424 Παπαγεωργοπούλου ∆ημητρία τηλ. 2131306604 

http://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.pros_dimosio.130372

2) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Συνήγορος του Καταναλωτή

Δελτίο Τύπου-Ανακοίνωση προς το καταναλωτικό κοινό σχετικά με κατασχέσεις ή συμψηφισμούς καταθετικών λογαριασμών για χρέη δανειοληπτών προς τις Τράπεζες

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013

Δελτίο Τύπου-Ανακοίνωση προς το καταναλωτικό κοινό
Θέμα: Κατάσχεση ή συμψηφισμός καταθετικών λογαριασμών για χρέη δανειοληπτών προς

τις Τράπεζες.

Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατασχέσεις καταθετικών λογαριασμών πολιτών για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις Τράπεζες, η Ανεξάρτητη Αρχή ̈Συνήγορος του Καταναλωτή ̈ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι έχει γίνει αποδέκτης αναφορών καταθετών εναντίον Τραπεζών σχετικά με κατασχέσεις ή συμψηφισμούς καταθέσεών τους για εξόφληση χρεών τους προς Τράπεζες.

Από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4161/2013 σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε ότι απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κοινό λογαριασμό (άρθρο 20). Ωστόσο, το εν λόγω ακατάσχετο συνοδεύεται από τη νομοθετική πρόβλεψη ότι ”με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο”. Για το λόγο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή ”Συνήγορος του Καταναλωτή” συνεχίζει, παρά την έναρξη εφαρμογής του σχετικού νόμου, να δέχεται καταγγελίες καταθετών στους λογαριασμούς των οποίων οι Τράπεζες προβαίνουν σε συμψηφισμούς για χρέη τους προς αυτές χωρίς να τηρούν τα παραπάνω όρια των 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, καλεί τους καταθέτες να προβούν άμεσα σε δήλωσή τους προς εκείνη την Τράπεζα που τηρούν λογαριασμό για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ για ατομικό τους λογαριασμό ή των 2.000 ευρώ για κοινό τους λογαριασμό, προκειμένου να προστατευθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4161/2013. 

http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html

ΣΧΕΤΙΚΑ :

Προληπτική άρση του τραπεζικού απορρήτου για τους Έλληνες !

«Απόρρητα» τα στοιχεία για τα δάνεια των κομμάτων από το 1996

ΦΕΚ 2699 Β/23-10-2013: Κατασχέσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Ολη η απόφαση

Κατάσχεση επιδόματος ανεργίας (362 ευρώ) για οφειλή 1.300 ευρώ – Ant1

Κατάσχεση λογαριασμών για  τέλη νεκροταφείου 4€

Σ.τ.Ε 1032/2013: Αντισυνταγματική η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε !!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.