Πλειστηριασμοί: Οδηγός για το πως να σώσετε τη πρώτη κατοικία

Από το Δικηγορικό Γραφείο | Νικόλαος Σιαμάκης & Συνεργάτες:

Σύμφωνα με νομοθετική παρέμβαση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων, η πρώτη κατοικία των δανειοληπτών ΔΕν προστατεύεται από 1-1-2014 εκτός εάν οι δανιολήπτες υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για πάγωμα των πλειστηριασμών της α΄ κατοικίας τους ΜΟΝΟ για το έτος 2014.

Με την νομοθετική παρέμβαση αυτή αίρεται η γενική και απροσδιόριστη προστασία πρώτης κατοικίας για όλους τους δανειολήπτες που είχαν ληξιπρόθεσμες απατήσεις από το έτος 2008 μέχρι σήμερα και τίθενται κριτήρια για την αναστολή των πλειστηριασμών για το έτος 2014.

Έτσι όσοι δανειλοήπτες δεν σπεύσουν εντός του Ιανουαρίου του έτους 2014 να ενταχθούν στη νέα αυτή ρύθμιση θα έρθουν αντμέτωποι με πλειστηριασμούς της α΄ κατοικίας τους. Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους δεν εμπίπτουν τελικά στη ρύθμιση του νόμου. 

Οι δανειολήπτες που θέλουν να προστατεύσουν τη πρώτη κατοικία τους θα πρέπει να γνωρίζουν:

α) Στη ρύθμιση του νέου νόμου εντάσσονται όλα τα δάνεια των τραπεζών και συγκεκριμένα στεγαστικά-επιστευαστικά, πιστωτικές κάρτες καταναλωτικά και επαγγελματικά. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η ρύθμιση αφορά τη προστασία της α΄ κατοικίας όχι το είδος του δανείου.

β) Στη ρύθμιση εντάσσονται μόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και όχι οι ενήμερες οι οποίες εντάσσονται στο νόμο 4161/2013

γ) 1) η αντικειμενική αξία του ακινήτο δε πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος – δηλαδή να προκύπτει από το Ε1.

2) Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα δε πρέπει να υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

3) Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ

4) Από τα ανωτέρω 270.000 ευρώ οι καταθέσεις και οι κινητές αξίες δε πρέπει να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! οι τράπεζες θα κάνουν έλεγχο των λογαριασμών σας μέχρι την 20-11-2013. μεταγενέστερες κινήσεις των λογαριασμών για τα κατώτατα επίπεδα καταθέσεων από αυτά του νόμου δε θα ληφθούν υπόψη.

5) Για τους έχοντες 3 τέκνα και άνω καθώς και για τους ανάπηρους με ποσοστό 67% και άνω τα ανωτέρω όρια προσαυξάνονται κατά 10%.

 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε και τι πρέπει να κάνετε για να σταματήσουν οι διαδικασίες πλειστηριασμών για όλο το 2014.

α) Καταρχάς, υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση στην τράπεζα με τα εξής στοιχεία:

1) τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,
2) λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας,
3) περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν
την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

β) Την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να την καταθέσετε μέχρι την 31-1-2014 ή εντός διμήνου από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η επιταγή προς εκτέλεση είναι το έγγραφο που βρίσκεται στο τέλος της εκάστοτε διαταγής πληρωμής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Η διαταγή πληρωμής είναι δικαστική «απόφαση» στην οποία αναγράφεται ευκρινώς στο πάνω μέρος της η φράση «ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ»

Πολλοί από εσάς νομίζουν ότι η διαταγή πληρωμής είναι μια απλή εξώδικη δήλωση και χάνουν τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

γ) Η τράπεζα μπορεί να ζητήσει καθόλη τη διάρκεια του 2014 τα εξής από τον δανειολήπτη ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει:

1) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007,
2) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού,
3) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και
4) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται,
5) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,
6) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
7) πιστοποιητικό Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Υγειονομικές
Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων, Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.

Τι γίνεται με τις καταβολές και τους εγγυητές και το ύψος του ποσού;

Εφόσον ενταχθούν οι πρωτοφειλέτες οι εγγυητές δεν θα αντιμετωπίσουν τς συνέπειες της υπογραφής τους.

Σε περίπτωση περισσότερων δανειστών όπως και περισσότερων οφειλετών το ποσό που καταβάλλεται αφαιρείται συμμέτρως από το ανεξόφλητο υπόλοιπο.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν 3 δόσεις τότε αίρεται η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Ειδικά για:

ί) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994,

ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και

iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

 

όλος ο νόμος εδώ

 

http://siamakis-lawyers.gr/τελευταία-νέα/πλειστηριασμοί/

 

Δείτε σχετικά :

– ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ -ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

– πλειστηριασμοι ακινητων: Πώς να σώσετε το ακίνητό σας από τον πλειστηριασμό – 5 σέλιδος οδηγός όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κεφάλαιο την 23-11-2013

– Σ.τ.Ε 1032/2013: Αντισυνταγματική η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε

– Αντισυνταγματικότητα της φορολόγησης ακινήτων, προσφυγή φορολογούμενου στο ΣτΕ για τον ΦΑΠ

Advertisements

2 comments on “Πλειστηριασμοί: Οδηγός για το πως να σώσετε τη πρώτη κατοικία

 1. Μάριος Μαρινάκος: Ενάντια σε Τράπεζες και Κατασχέσεις

  Ανοιχτή συζήτηση που διοργάνωσε το ΕΠΑΜ Πειραιά με κεντρικό θέμα τους τρόπους αντιμετώπισης των τραπεζών και κατασχέσεων,

  Ο δικηγόρος Μάριος Μαρινάκος εξηγεί τις στρατηγικές, τους τρόπους και τα εφόδια που έχει ο πολίτης στη διάθεσή του, όχι μόνο για να αμυνθεί απέναντι στο ληστρικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και το πώς, πότε και γιατί μπορεί να περάσει ο ιδιος στην επίθεση ( από 12:25)

 2. Οδηγίες για την αναστολή των πλειστηριασμών

  21 Φεβρουαρίου, 2014

  Τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες για να τεθούν σε καθεστώς προστασίας από τους πλειστηριασμούς αναφέρει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΕΠΚΑ – ΣτΕ)σε σημείωμά της:

  Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος 4224 Άρθρο 2 για την αναστολή των πλειστηριασμών, οι δανειολήπτες θα πρέπει να ενεργήσουν άμεσα, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014, σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε, ώστε να μπορέσουν να προστατεύουν την κύρια κατοικία τους.

  ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να μπορέσει ο οφειλέτης να ενταχθεί στο σχετικό νόμο πρέπει να καταθέσει με κάθε πρόσφορο μέσο, Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε δανειστή του, μέχρι 28/02/2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση, διαφορετικά ξεκινάνε οι διαδικασίες πλειστηριασμού.

  Στην Υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

  Στη ρύθμιση υπάγονται κάθε είδους οφειλές έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ). ΔΕΝ υπάγονται χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

  Στη διάταξη εμπίπτουν όλοι οι οφειλέτες: άνεργοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιτηδευματίες, αγρότες κλπ. εφόσον πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

  α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

  β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι €35.000.

  γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με €270.000. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000.

  Για τις Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, δηλαδή i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10% ήτοι: αντικειμενική αξία της 1ης κατοικίας μέχρι €220.000, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €38.500, κινητή και ακίνητης περιουσίας μέχρι €297.000 και από το ποσό αυτό, καταθέσεις μέχρι €16.500.

  Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποδεικνύονται, γιατί ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού δύναται να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει, εντός ενός (1) μήνα, α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 01-01-2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 01-01-2007 β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών, ε) βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας και στ) πιστοποιητικό αναπηρίας.

  Ο οφειλέτης υποχρεούται κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, να καταβάλλει μηνιαία δόση ανάλογα με την πραγματική οικονομική του κατάσταση. Οι οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή με εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, κι εφόσον καλύπτουν τα υπόλοιπα κριτήρια, έχουν μηδενικές καταβολές.

  Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή προς τους δανειστές ορίζεται σε ποσοστό 10%, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €15.000. Για άνω των €15.000 υπολογίζεται επιπλέον ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Για παράδειγμα, για ετήσιο εισόδημα €12.000 ευρώ, δηλαδή €1000 το μήνα, η δόση του δανείου θα διαμορφώνεται στα €100 το μήνα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

  Διαδικασία πληρωμής της μηνιαίας καταβολής δόσεων γίνεται, εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες κατανέμεται αναλογικά σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο

  Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας. Αν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από ένας θα πρέπει να καταθέσουν όλοι υπεύθυνες δηλώσεις. Εφόσον ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

  Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχουν προστασία της κύριας κατοικίας τους και δεν χρειάζεται να κάνουν υπεύθυνη δήλωση. ΔΕΝ προστατεύονται τα υπόλοιπα ακίνητα τα οποία μπορούν να εκπλειστηριαστούν! Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει για ένα (1) έτος έως 31/12/2014.

  ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΚΑ- ΣΤΕ

  http://www.tax-symmetry.gr/2014/02/21/οδηγίες-για-την-αναστολή-των-πλειστηρ/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s