PSI: Ποιοι και πόσα πήραν από το Ελληνικό Δημόσιο για τις συμβουλές τους

Τον κατάλογο των εταιρειών στις οποίες ανατέθηκαν καθήκοντα χρηματοοικονομικού ή νομικού συμβούλου για την εφαρμογή του PSI διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο κ. Σταϊκούρας διαβιβάζει έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στο οποίο αναφέρεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο για την υλοποίηση της ανταλλαγής ομολόγων στο πλαίσιο της εθελοντικής συμμετοχής τού ιδιωτικού τομέα (PSI) (Μάρτιος- Απρίλιος 2012) και της επαναγοράς (Debt buy back τον Δεκέμβριο του 2012 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012) και έχοντας σαν στόχο η όλη διαδικασία να στεφθεί με επιτυχία η οποία και επετεύχθη ανέθεσε καθήκοντα σε εταιρείες». Όπως αναφέρεται «οι αμοιβές και οι υπηρεσίες που προσέφεραν περιγράφονται στα ΦΕΚ».

Ειδικότερα για το PSI ανατέθηκαν:

 • καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου στην εταιρεία LAZARD Freres S.A.S (ΦΕΚ 2454/Β/2-11-2011 ).
 • καθήκοντα νομικού συμβούλου στην εταιρεία Cleary, Gottlieb Steen&Hamilton LLP(ΦΕΚ 2454/Β/2-11-2011).
 • καθήκοντα αντιπροσώπων ανταλλαγής, πληροφόρησης και καταμέτρησης συναλλαγής (Exchange, information and tabulation agent) στην κοινοπραξία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Bondholders Communications Group (ΦΕΚ 2673/Β/9-11-2011 και ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012).
 • καθήκοντα αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης συναλλαγής (Closing agents) στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Deutsche Bank και HSBC (ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012 και ΦΕΚ 1661/Β/15-5-2012). Η επιλογή έγινε κατόπιν αιτήματος του ΟΔΔΗΧ για υποβολή προσφοράς προς πέντε εξειδικευμένες τράπεζες και επιλέχτηκε η πιο συμφέρουσα προσφορά της Deutsche Bank και HSBC.
 • καθήκοντα εμπιστευματοδόχου( trustec) στο εξειδικευμένο γραφείοWilmington Trust LTD UK (ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012).
 • νομικοί οίκοι Allen and Overy white&case και δικηγορικό γραφείο Κουταλίδη για νομική υποστήριξη προς το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF) (ΦΕΚ 1661/Β/15-5-2012).
 • για το Debt buy back ανατέθηκαν καθήκοντα Joint Dealer Managers στους Βασικούς Διαπραγματευτές Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Deutsche Bank AG και Morgan Stanley.
 • Επιπροσθέτως, ανατέθηκαν καθήκοντα Lead Structuring Agent στην Deutsche Bank και καθήκοντα νομικού συμβούλου στην Cleary, Gottlieb Steen&Hamilton LLP (ΦΕΚ 3189/Β/30-11-2012).

Όσον αφορά την αύξηση των παράλληλων δαπανών χρέους ΚΑΕ 6311 που παρατηρείται τα έτη 2010-2013 πέρα από τις παραπάνω δαπάνες, όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο του ΟΔΔΗΧ, το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία για τα δάνεια που λαμβάνει από τον μηχανισμό στήριξης (EFSF-ESM-IMF) επιβαρύνεται με τα παρακάτω κόστη:

 • 50 μ.β προκαταβολικά σε κάθε δόση που εκταμιεύεται (up front service fee).
 • 10 μ.β annual Guarantee commission fee (καταργήθηκε με τις αποφάσεις του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012).
 • 0,5 μ.β ετήσια προμήθεια πάνω στα οφειλόμενα ποσά των δανείων (annual service fee).
 • commitment fee-coverage of negative cost of carry του EFSF για το χρονικό διάστημα που αντλεί κεφάλαια το EFSF μέχρι την ημέρα που εκταμιεύει στην δανειζόμενη χώρα.

Lazard
Από τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκύπτει ότι στην εταιρεία Lazard (ΦΕΚ 2454/Β/2-11-2011) και τις υπηρεσίες της ως χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου ανατέθηκε:

 • χρηματοοικονομική έρευνα: εντοπισμός των κατάλληλων προς ανταλλαγή ομολόγων.
 • νομικός έλεγχος: σε συνεργασία με τους διεθνείς και εγχώριους νομικούς συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου.
 • ανάλυση των υφιστάμενων περιορισμών των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του ΕΔ και καθορισμός του νομικού πλαισίου των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν προς ανταλλαγή.
 • συντονισμός καθηκόντων των συν-αναδόχων και λοιπών φορών.
 • επεξεργασία στρατηγικής επαναγοράς χρέους.
 • συμμετοχή στην προετοιμασία των όρων ανταλλαγής, συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το ΔΝΤ σχετικά με τη χρηματοδότηση εκ μέρους των δημόσιων φορέων, την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη χρήση των πόρων τους, άλλες παραμέτρους της αναδιάρθρωσης του ΕΔ.
 • συνδρομή στην επικοινωνία με τους Αξιολογικούς Οίκους.

Με την απόφαση αυτή του 2011 που υπογράφεται από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη ορίζεται ότι για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η αμοιβή της Lazard Freres SAS «θα αποτελεί ποσοστό 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί στα πλαίσια του PSI. Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της τόσο της ανταλλαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομολόγων, το μέγιστο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25 εκατομμύρια ευρώ».

CGSH
Στο δικηγορικό γραφείο CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP (CGSH) (ΦΕΚ 2454/Β/2-11-2011) ανατέθηκαν από τον ΟΔΔΗΧ καθήκοντα διεθνούς οικονομικού συμβούλου και ειδικότερα:

 • νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου επί κάθε θέματος σχετικού με την υλοποίηση της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων.
 • η συμβολή στη διενέργεια των απαραίτητων νομικών ελέγχων και πιστοποιήσεων (due diligence) για την έκδοση των νέων ομολόγων.
 • η σύνταξη, σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των όρων των νέων ομολόγων και των δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και το δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με το EFSF.
 • η νομική υποστήριξη στην υλοποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 2011, συμπεριλαμβανομένης και της δυνητικής παροχής εγγυήσεων προς τη φιλανδική κυβέρνηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ και BONDHOLDER COMMUNICATION GROUP

Στην κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ και BONDHOLDER COMMUNICATION GROUP (ΦΕΚ2673/Β/9-11-2011) ανατέθηκε η διερεύνηση και η δημιουργία εφάπαξ αναφοράς θεματοφυλάκων και ενδιάμεσων κατόχων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, για την προετοιμασία της ανταλλαγής ομολόγων στο πλαίσιο της εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση του ελληνικού Δημοσίου. Για τις παραπάνω υπηρεσίες στην κοινοπραξία είχε προβλεφθεί ότι «θα καταβληθεί ποσό μέχρι 113.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα τρίτων (αμοιβή θεματοφυλάκων για παροχή στοιχείων ανά ISIN) καθώς και λοιπά άλλα έξοδα».

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή που υπογράφεται από τον κ. Σαχινίδη το 2011 «η μέγιστη συνολική δαπάνη παροχής νομικών υπηρεσιών εκ μέρους της CGSH για την υλοποίηση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται κατά ανώτατο ποσό σε 6 εκατομμύρια ευρώ εφόσον το έργο ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου 2011. Εξ αυτού, ποσό έως 750.000 ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο αφορά πιθανή απασχόληση τοπικών νομικών συμβούλων σε χώρες όπου η εταιρεία δεν έχει εκπροσώπηση (πχ Ιαπωνία). Σε περίπτωση που το έργο παραταθεί πέραν του Οκτωβρίου 2011, η αμοιβή θα εξαρτάται από τον χρόνο απασχόλησης των νομικών συμβούλων σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών που αναφέρεται στο παραπάνω πρακτικό με ανώτατο όριο το 1.500.000 ευρώ ανά μήνα».

Στην ίδια κοινοπραξία με άλλη απόφαση (ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012) ανατέθηκαν καθήκοντα Αντιπροσώπου Ανταλλαγής Πληροφόρησης και Καταμέτρησης Συναλλαγής (Exchange Information and Tabulation Agent) στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα σε εφαρμογή των αποφάσεων των ηγετών των χωρών της ζώνης του ευρώ της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2011 (PSI 2). Για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, η απόφαση προέβλεπε, ότι το κόστος ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ. Η συνολική δαπάνη παροχής εκ μέρους της Κοινοπραξίας για την υλοποίηση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, είχε προβλεφθεί, ότι θα ανέλθει μέχρι ποσού 3.000.000 ευρώ.

Deutsche Bank και HSBC

Στις τράπεζες Deutsche Bank και HSBC (ΦΕΚ 436/Β/ 24-2-2012) ανατέθηκαν από τον ΟΔΔΗΧ Καθήκοντα Αντιπροσώπου Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (Closing Agent) στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα σε εφαρμογή των αποφάσεων για το PSI 2 τα οποία ενδεικτικά αφορούσαν στην επικοινωνία με τους επενδυτές και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων προς αυτούς σε σχέση με ερωτήσεις που θα θέτουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανταλλαγής, μέσω του εκτεταμένου δικτύου τους και με τη διάθεση όλου του προσωπικού και μέσων. Στα καθήκοντά τους ήταν και η συνδρομή στη διανομή όλου του απαραίτητου υλικού που αφορά τις προσκλήσεις προς τους ομολογιούχους, η συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με τον σχεδιασμό της ανταλλαγής, της συμμετοχής τους στις επικείμενες ψηφοφορίες και του κειμένου των προσκλήσεων ανταλλαγής.

Με την απόφαση αυτή που επίσης υπέγραφε ο τότε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, «η συνολική δαπάνη παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών εκ μέρους των τραπεζών Deutsche Bank και HSBC για την υλοποίηση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI 2) θα ανέλθει σε 4.500.000 ευρώ και θα καταβληθεί αποζημίωση ύψους έως 1.500.000 ευρώ για την κάλυψη νομικών και λοιπών εξόδων».

Με μεταγενέστερη απόφαση (ΦΕΚ 1661/Β/15-5-2012) είχε προβλεφθεί ότι «στα πλαίσια της επιτυχίας της αναδιάρθρωσης του ελληνικού Χρέους (PSI), σημαντικό μέρος του οποίου είχαν επωμισθεί οι δύο Closing Agents (Deutsche Bank και HSBC) επιτυγχάνοντας υψηλή εθελοντική συμμετοχή, και με την αντίστοιχη εντατικοποίηση των ενεργειών του προσωπικού πωλήσεων και συμβούλων πελατών τους κατά την επιμήκυνση της περιόδου προσφοράς κατά δύο εβδομάδες, ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη συμμετοχή ομολογιούχων επενδυτών, εγκρίνεται καταβολή πρόσθετης αμοιβής 3.600.000 ευρώ».

Wilmington Trust UK

Στο εξειδικευμένο γραφείο Wilmington Trust UK που ανατέθηκαν με απόφαση του τότε αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 436/Β/24-2-2012) καθήκοντα εμπιστευματοδόχου η δαπάνη είχε προβλεφθεί στα 170.000 ευρώ για το 2012 και μέχρι ποσού 40.000 ετησίως για τα έτη 2013-2042.

Allen and Overy white&case- δικηγορικό γραφείο Κουταλίδη

Στους νομικούς οίκους Allen and Overy white&case και δικηγορικό γραφείο Κουταλίδη για νομική υποστήριξη προς το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF) (ΦΕΚ 1661/Β/15-5-2012) και την Οργανωτική Επιτροπή των Ιδιωτών με σκοπό το υψηλότερο δυνατό ποσοστό συμμετοχής στην ανταλλαγή ομολόγων του ιδιωτικού τομέα (PSI), η απόφαση όριζε ότι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 3.383.000 ευρώ.

Η επαναγορά

Για το Debt buy back ανατέθηκαν καθήκοντα Joint Dealer Managers στους Βασικούς Διαπραγματευτές Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Deutsche Bank AG και Morgan Stanley.
Επιπροσθέτως, ανατέθηκαν καθήκοντα Lead Structuring Agent στην Deutsche Bank και καθήκοντα νομικού συμβούλου στην Cleary, Gottlieb Steen&Hamilton LLP (ΦΕΚ 3189/Β/30-11-2012 ). Η απόφαση όριζε ότι «η δαπάνη παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών εκ μέρους των τραπεζών Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co. International plc, για την υλοποίηση της διαδικασίας επαναγοράς των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συναρτάται από το μέγεθος του ονομαστικού ποσού ομολόγων που θα επαναγορασθεί και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί τα 11.700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών και βοηθητικών εξόδων και θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς, ενώ σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επαναγοράς θα καταβληθεί αποζημίωση ύψους έως 700.000 ευρώ για την κάλυψη νομικών και λοιπών εξόδων».

Δημοσιευμένα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» και ερώτηση που κατατέθηκε επ΄ αυτού στη Βουλή, από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη.

Η βουλευτής είχε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή αν έχει βάση το δημοσίευμα για δαπάνες που συνολικά ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ προς όσους κλήθηκαν να διευκολύνουν τεχνοκρατικά την εφαρμογή των Μνημονίων και τη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους με την παροχή νομικής στήριξης, διαμεσολαβήσεων στις αγορές και γενικότερα ειδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Όλα τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν πάντως στη Βουλή από τον κ. Σταϊκούρα είναι δημοσιευμένα στα ΦΕΚ και γι΄ αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών παραπέμπει σε αυτά για ενημέρωση ως προς τις δαπάνες που βάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επειδή δεν είναι μόνο τα έξοδα του PSI, σημειώστε και τα ακόλουθα: 

α) Σύμφωνα με τον Γ. Νούλα ( δικηγόρος και πρώην βουλευτής της ΝΔ που το 2010, μαζί με άλλους και πριν ζητήσει  ο Παπανδρέου για λογαριασμό της Ελλάδας το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία της ανθρωπότητας, κατέθεσε μηνυτήρια αφορά για την χειραγώγηση του δημόσιου χρέους), μόνο τα έξοδα της αρχικής δανειακής σύμβασης ήταν 1,3 δις. ευρώ. 

β) Σύμφωνα με τον κ Κασιμάτη, η αρχική  Δανειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο συντάχθηκαν από το δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Slaughter and May, που εδρεύει στο Λονδίνο (ειδικευμένη στις πτωχεύσεις) 

γ) Σύμφωνα με δημοσίευμα του E.U Observerστελέχη της Τρόικας έχουν δώσει – κρυφά και χωρίς διαγωνισμό, με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς καμία εξασφάλιση –  εργολαβίες σε εταιρίες συμβουλών που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και ενδέχεται έτσι τα λεφτά των φορολογούμενων να έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. ( Οι «κρυφοί» και με το αζημίωτο σύμβουλοι της τρόικας )

δ) Στα έξοδα του δανείου όμως πρέπει να προστεθούν και οι πληρωμές που έγιναν για την σύνταξη και την εφαρμογή των συνοδευτικών μνημονίων συνεργασίας με τους δανειστές, καθώς και οι αμοιβές των νέο ιδρυθέντων οργανισμών όπως ο ΤΑΙΠΕΔ, τα 41,6 εκατ. ευρώ του ΤΧΣ ), τα έξοδα της TASK FORCE κλπ 

 

ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΑΝΕΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΕΘΕΣΕ  ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΛΑΒΩΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΤΩΡΑ ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΣΑ ΠΗΡΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ  ΚΑΝΕΙ ! 

πηγές :

ethnos.gret.grJusticeForGreece κλπ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

– 746 δις κόστισαν τα τρία μνημόνια μέχρι τέλους του 2012!

– Αφιέρωμα: Τα δάνεια τους, τι τα έκαναν και πόσα μας κοστίσαν [βίντεο]

– Κασιμάτης: Η εξουσία που ασκείται βάσει των Συμβάσεων με την Τροικα είναι πραξικόπημα

– Επειδή κάποτε θα δικαστούν, ας ξέρουν από τώρα ότι ο δόλος έχει ήδη αποδειχτεί [βίντεο]

– Για τα πρακτικά: Ο Σαμαράς για PSI, ασφαλιστικά ταμεία και ρευστότητα

 

Advertisements

5 comments on “PSI: Ποιοι και πόσα πήραν από το Ελληνικό Δημόσιο για τις συμβουλές τους

 1. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Στα 1,2 δις ευρώ οι προμήθειες του πρώτου μνημονίου!

  Από έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που υπογράφει ο Φίλιππος Σανιχίδης, τότε ως Υφυπουργός Οικονομικών, δείχνει ότι το μνημόνιο Νο1 στοιχίζει στην Ελλάδα 1,2 δις ευρώ!

  Οι προμήθειες εξυπηρέτησης (service charge) ανέρχονται στο 0,5% των δόσεων για την πρώτη δανειακή σύμβαση. Αυτό με έναν πρόχειρο υπολογισμό μας κάνει 551 εκατ. ευρώ (110 δις ήταν το πρώτο δάνειο).
  Επίσης, υπάρχει και η καταβολή προμήθειας αδράνειας (commitment fee) που υπολογίζονται στα 700 εκατ. ευρώ.
  Το θέμα έχει αναδείξει και ο γνωστός δικηγόρος Γιώργος Νούλας σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις, με σειρά άρθρων του και παρεμβάσεών του, όπως και πριν από λίγη ώρα στον τηλεοπτικό σταθμό Extra.
  Στα παραπάνω ποσά, δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που καταβάλει το ελληνικό δημόσιο προς τους δανειστές.
  Οι απειλές ότι την Ελλάδα πληρώνουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι, έχει καταρρεύσει άλλωστε, εδώ και καιρό…
  Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Σαχινίδη:
  Στα πλαίσια του ν.3845/2010 «Μέτρα γιο την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και τα παραρτήματα αυτού, το Υπουργείο Οικονομικών συνήψε δάνεια το ύψος των οποίων μέχρι στιγμής ανέρχεται στο ισοδύναμο συνολικό ποσό των €29,1 δισεκ. οκ των οποίων τα €21 δισεκ. από τις χώρες της ζώνης του ευρώ και τα υπόλοιπα €8,1 δισεκ. από το Δ.Ν.’Γ.
  Για την ανάληψη των δανείων αυτών προβλέπεται, από τις σχετικές συμβάσεις, εφάπαξ καταβλητέα από το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.) προμήθεια εξυπηρέτησης (service charge)
  , 0,50% επί του εκάστοτε αναληφθέντος ποσού. Το ύψος της προμήθειας αυτής μέχρι στιγμής έχει ανέλθει στο ποσό των €145,9 εκατ. και αφορά το σύνολο των αναληφθέντων δανειακών κεφαλαίων (€29,1 δισεκ.).

  Για τα δανειακά κεφάλαια που προέρχονται από το Δ.Ν.Τ. προβλέπεται επιπλέον καταβολή προμήθειας αδράνειας (commitment fee), Η προμήθεια αυτή υπολογίζεται επί του συνόλου ταιν προγραμματισμένων ετησίως υπό ανάληψη δανειακών κεφαλαίων που προέρχονται από το ΔΝΤ, προκαταβάλλεται ετήσια και επιστρέφεται σταδιακά εντός του αντίστοιχου έτους ανάλογα με τα εκάστοτε αναληφθέντα ποσά.
  Για το πρώτο έτος έχει προκαταβληθεί στο Δ.Ν.Τ. για προμήθεια αδράνειας ποσό €57.5 εκατ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν επιστραφεί συνολικά €20,5 εκατ, που αφορούν τις δύο αναλήψεις δανείων κεφαλαίων ύψους €8,1 δισεκ. Τα υπόλοιπα €37 εκατ. (€57,5-€20,5) αναμένεται να επιστραφούν στο Ελληνικό Δημόσιο σταδιακά, μέχρι την τελευταία, για το πρώτο έτος, προγραμματισμένη ανάληψη δανειακών κεφαλαίων από το Δ.Ν.Τ.

  http://skoyrasnet.blogspot.gr/2012/04/12.html

 2. Ακριβά μου δάνεια

  http://totekmirio.gr/index.php/2014-01-18-20-29-29/2043-2014-01-27-08-40-04

  Η χώρα δανείζεται για να αποπληρώσει το χρέος της. Ένα χρέος που πορεύεται ανοδικά όσο τα δάνειά του το ταΐζουν. Τα δάνεια που δεν έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα αλλά από τη σκληρή και συντηρητική Ευρώπη και την Αμερική, από έναν adhocανέλεγκτο μηχανισμό στήριξης, χωρίς θεσμική και δημοκρατική νομιμοποίηση. Η σύγκρουση δολαρίου – ευρώ έγινε πάνω στις ζωές του ελληνικού λαού.

  Η Ελλάδα θεωρήθηκε ο αδύναμος κρίκος, με θεσμικές αδυναμίες που επέτρεψαν αυτή τη σύγκρουση.

  Αλλά κυρίως η Ελλάδα είχε ευάλωτες κυβερνήσεις.

  Αρχικά, η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, που επέτρεψε την έλευση του ΔΝΤ και αποδέχθηκε το μόρφωμα της τρόικας και στη συνέχεια η δοτή κυβέρνηση Παπαδήμου για να γίνει το PSIκαι η σημερινή κυβέρνηση Σαμαρά που υπέκλεψε την ψήφο του ελληνικού λαού, τάζοντας διαπραγμάτευση, την οποία αναίρεσε το ίδιο βράδυ της εκλογής του δίνοντας όρκους πίστης στη συνέχιση των μνημονίων.

  Δυο χρόνια σχεδόν μετά τις εκλογές συνεχίζονται να γίνονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εξαντλούνται σε μέτρα κατά των εργασιακών δικαιωμάτων των πολιτών, της στοιχειώδους διαβίωσης- η αξιοπρεπής διαβίωση έχει ήδη χαθεί- και έχουν οδηγήσει τη χώρα σε ανθρωπιστική κρίση.

  Σε αναμονή της επόμενης δόσης, του επόμενου δανείου, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας έδωσε μια επιτηδευμένα ελλιπή απάντηση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα έξοδα του δημοσίου χρέους και τις αμοιβές των εταιρειών για την εξυπηρέτησή του.

  Σύμφωνα με την ερώτηση του κ.Τσίπρα, που στηρίχθηκε σε απολογιστικά στοιχεία, τα έξοδα για το δημόσιο χρέος της μνημονιακής τριετίας 2010 έως και 2012 ανήλθαν στο ιλιγγιώδες ποσό του 1 δις 116 εκ. €. Αυτά τα ποσά, σύμφωνα με το κώδικα εσόδων- εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, δόθηκαν σε εταιρείες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

  Η απάντηση του κ. Σταϊκούρα δεν έδωσε κανένα διευκρινιστικό και ακριβές στοιχείο, που να αιτιολογεί το ύψος των εξόδων του δημοσίου χρέους, και κυρίως τα στοιχεία και το ύψος των αμοιβών των εταιρειών που διαχειρίζονται το χρέος και τα δάνεια. Απάντησε αναφέροντας τις δημοσιευμένες αποφάσεις, που αφορούν στο PSI και τις μονάδες βάσεις των προμηθειών στα οφειλόμενα δάνεια και των προκαταβολών στο μηχανισμό στήριξης και το EFSF.

  Αθροίζοντας τα ποσά των αποφάσεων διαπιστώνουμε ότι το PSI στοίχισε 65εκ. €, ποσό με το οποίο ωφελήθηκαν επιπρόσθετα οι διάφορες εταιρείες και τράπεζες, με μεγάλους κερδισμένους την Lazardκαι DeutscheBankΛονδίνου . Η μεν πρώτη εισέπραξε 25 εκ€ η δε DeutscheBank 18εκ. €, ένα μέρος μαζί με την MORGAN STANLEY

  Υπενθυμίζουμε ότι τα έξοδα του δημοσίου χρέους τη χρονιά του PSI, το 2012, ανήλθαν περίπου στα 635εκ € ενώ τα δύο προηγούμενα χρόνια δαπανήθηκαν συνολικά περίπου 500εκ€.

  Εύλογα εγείρονται απορίες σχετικά με τις δαπάνες του δημοσίου χρέους όταν ο αρμόδιος υπουργός δεν απαντά συγκεκριμένα αλλά επιλεκτικά και απαξιοί να δώσει τα σχετικά στοιχεία στο κοινοβούλιο και στη δημοσιότητα.

  Η γενική διαβεβαίωση του αναπληρωτή υπουργού ότι «…η συνολική αμοιβή που καταβλήθηκε στους διαχειριστές του PSIείναι πολύ χαμηλότερη από αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε συναλλαγές παρόμοιας φύσης διεθνώς…», όχι μόνο δεν πείθει και ικανοποιεί αλλά εξοργίζει. Εξοργίζει που η αλαζονική κυβερνητική εξουσία δεν υποτάσσεται στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και δεν υπηρετεί το συμφέρον του λαού.

  Είναι ξεκάθαρο ότι το ποσό των 1,116 δις € επέστρεψε στους «ευεργέτες» μας από τα ίδια τα δάνεια, που μας έδωσαν και θα συνεχίσει να επιστρέφει για όσα δάνεια θα μας δώσουν. Και ήταν και θα συνεχίσουν να είναι πρόσθετα μέτρα εξαθλίωσης της κοινωνίας.
  Είναι ακριβά τα δάνεια γιατί στοιχίζουν ζωές.

 3. Στα 1,2δις ευρώ το κόστος του πρώτου μνημονίου!προμήθειες εξυπηρέτησης(service charge): 0,50% των δόσεων

 4. ΑΝΤΙ300: «LAZARD» Πρόκειται για μία εταιρεία η οποία προκειμένου να «κλείσει» δουλειές έχει φτάσει στο σημείο να προσφέρει στους «συνεργάτες – πελάτες» της από Ν Α Ρ Κ Ω Τ Ι Κ Α μέχρι Π Ο Υ Τ Α Ν Ε Σ και φυσικά δεν έλειψαν και τα ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΔΩΡΑ μεταξύ άλλων πολλών «εξειδικευμένων-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» !!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s