Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Άκυρη η Οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων (ν. 3917/2011)

curia-ecran-daccueil-court-of-justice-of-the-european-union

Διευκρίνιση: Αφορά την οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (ΕΕ L 105, σ. 54). Δεδομένου ότι το Δικαστήριο δεν περιόρισε χρονικά την απόφασή του, η κήρυξη της ακυρότητας αρχίζει να ισχύει από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. [ Στο ελληνικό δίκαιο, η οδηγία ενσωματώθηκε με τον νόμο 3917/2011, ΦΕΚ 22/Α/21.2.2011]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 54/14

Λουξεμβούργο, 8 Απριλίου 2014

Continue reading