“Μικρή ΔΕΗ”: Νόμος 4273/11.07.2014 – Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

ΦΕΚ146Α’/2014 

 fek7-1

ΦΕΚ146Α’/2014 – NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4273

Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 1
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. σε νέα εταιρία ηλεκτρισμού

1. Προς το σκοπό απελευθέρωσης της αγοράς ηλε− κτρικής ενέργειας, δια του παρόντος νόμου και υπό τους όρους που τίθενται σε αυτόν, προβλέπεται η δη− μιουργία νέας, καθετοποιημένης εξ απόψεως στοιχεί− ων ενεργητικού, παθητικού, ανθρωπίνου δυναμικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυμη εταιρία ηλεκτρισμού. Η δραστηριότητα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς, στους κλάδους παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δημιουργηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. με εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και της πελατειακής της βάσεως. O συνδυα− σμός παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασμό παρα− γωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης στη ΔΕΗ Α.Ε..

3. Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό τους όρους του παρόντος νόμου τα εξής στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.:

(α) οι κάτωθι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο λιγνίτη:

(i) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι και ΙΙ, ισχύος 600MW,

(ii) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330MW,

(β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για το σταθμό παραγω− γής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450MW,

(γ) επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων:

(i) τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως του ορυχείου Αμυ− νταίου συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς και του ορυχείου Κλειδιού,

(ii) τα δικαιώματα εκμεταλλεύσεως επί του ορυχείου Λόφων Μελίτης, των ορυχείων Κομνηνών Ι και ΙΙ και του ορυχείου Βεύης,

(δ) οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μονάδες:

(i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116MW,

(ii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384MW,

(iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50MW,

(iv) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19MW,

(v) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνο− λικής ισχύος 334MW,

(ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485MW.

4. Τα επιμέρους στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των μονάδων του παραγωγικού δυναμικού που αναφέ− ρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα περιγραφούν αναλυτικά στη σύμβαση απόσχισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος νόμου, τo σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που περι− γράφονται στη σύμβαση απόσχισης και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και των συμβάσεων εργασίας που αναφέρονται στην ανωτέρω σύμβαση και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, λογίζονται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ Α.Ε..

 

Άρθρο 2
Διαδικασία εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε.

1. Τα περιουσιακά στοιχεία του αναφερόμενου, στην παρ. 4 του άρθρου 1, κλάδου εισφέρονται κατά το στά− διο της ιδρύσεως της νέας εταιρίας ή εφόσον η νέα εταιρία είναι ήδη υφιστάμενη, στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει σχέδιο σύμβασης απόσχισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, στο οποίο περι− γράφονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου. Το σχέδιο της σύμβασης απόσχισης υποβάλ− λεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου. Η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας είναι αρμόδιες, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου για την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης.

3. Η μεταβίβαση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 1 πραγματοποιεί− ται με καθολική διαδοχή, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Ως αντάλλαγμα για τον εισφερόμενο κλάδο, η ΔΕΗ Α.Ε. θα λάβει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, η αξία των οποίων θα είναι ίση προς την αξία της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου. Τo μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας μπορεί να μεταβληθεί και μετά το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού της απόσχισης και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

4. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, των οποίων είναι δικαι− ούχος, σε ενδιαφερόμενα για την απόκτησή τους πρό− σωπα, τα οποία θα αναδειχθούν στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού. Το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. των μετοχών εκδόσε− ως της εταιρίας, των οποίων είναι δικαιούχος, θα είναι τουλάχιστον ίσο με τη συνολική λογιστική αξία των εισφερομένων στοιχείων του κλάδου, όπως αυτή προσ− διορίζεται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, στον πρώτο ισολογισμό που θα συντάξει η εταιρία μετά την εισφορά του κλάδου. Εφόσον η πώληση λάβει χώρα πριν από τη σύνταξη του ανωτέρω ισολογισμού, η λογιστική αξία των εισφερομένων στοιχείων του κλάδου, κατά το χρόνο της πώλησης, θα προσδιορισθεί με βάση λογι− στική κατάσταση (προσωρινό ισολογισμό) της εταιρίας, η οποία θα καταρτισθεί με τις ίδιες μεθόδους και την ίδια διάταξη και εμφάνιση, όπως ο ετήσιος ισολογισμός που συντάσσεται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Το ως άνω τίμημα θα διατεθεί για επενδυτικές ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε. και κατά προτεραιότητα αυτές που σχε− τίζονται με την αντικατάσταση και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων πα− λαιάς τεχνολογίας της ΔΕΗ στο ΛΚΔΜ.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού θα προκρί− νονται εκείνες οι προσφορές, στις οποίες περιλαμβά− νεται εμπεριστατωμένο, τεκμηριωμένο και δεσμευτικό επενδυτικό σχέδιο προς αξιοποίηση της άδειας ηλε− κτροπαραγωγής για το σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 540 MW.

5. Εφόσον στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται διαφορε− τικά, ισχύουν σε σχέση με την απόσχιση του αναφερό− μενου στην παρ. 4 του άρθρου 1 κλάδου αναλογικώς οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α ́ 137).

 

Άρθρο 3
Περιεχόμενο της σύμβασης απόσχισης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει εγγράφως σχέδιο σύμβασης απόσχισης, στο οποίο προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

(α) η μορφή, η επωνυμία και η έδρα της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας και ο αριθμός κα− ταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),

(β) τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου που εισφέρεται στην υφιστάμενη ή υπό ίδρυση νέα εταιρία,

(γ) η ημερομηνία του ισολογισμού απόσχισης, από την οποία και εντεύθεν οι πράξεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι λαμβάνουν χώρα για λογαριασμό της νέας εταιρίας,

(δ) το σχέδιο του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος, εφόσον η απόσχιση πραγματοποιείται με εισφορά του κλάδου σε υπό ίδρυση εταιρία.

2. Σε περίπτωση που η σύμβαση της απόσχισης του κλάδου δεν έχει συμπεριλάβει ορισμένα από τα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού που υπάγονται άμεσα από επιχειρηματικής απόψεως στον εισφερόμενο κλάδο, ο τελευταίος συμπεριλαμβάνει τα ανωτέρω παραλει− φθέντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, εφόσον από την ερμηνεία της σύμβασης απόσχισης δεν συνά− γεται σαφώς ότι τα μέρη επιθυμούσαν τον αποκλεισμό των παραλειφθέντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού από τον κλάδο. Από της ολοκλήρωσης της απόσχισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου, τα ανωτέρω παραλειφθέντα από τη σύμβαση απόσχισης περιουσιακά στοιχεία λογίζονται ως εισφερθέντα στη νέα εταιρία.

3. Συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας, συμπληρωματικές προς εκείνες των δι− ατάξεων του παρόντος νόμου, επιτρέπονται στο μέτρο που ο παρών νόμος δεν περιέχει αποκλειστική ρύθμιση των οικείων θεμάτων.

4. Το σχέδιο της σύμβασης απόσχισης υποβάλλεται με πρωτοβουλία της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατυπώσεις δημο− σιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

 

Άρθρο 4
Διαπίστωση της λογιστικής αξίας του εισφερόμενου κλάδου

1. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσια− κών στοιχείων του εισφερομένου κλάδου και η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου, στη νέα εταιρία, κλάδου διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993.

2. Δεν υπάρχει υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε. για παρακο− λούθηση των λογιστικών βιβλίων της σε διακεκριμένους λογαριασμούς, όσον αφορά τις συναλλακτικές και λοι− πές πράξεις που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης της απόσχισης, αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και δεν μπορούν λόγω της φύσεώς τους να διαχωριστούν από συναφείς πρά− ξεις άλλων κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε.. Οι ανωτέρω πράξεις θα διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατά− στασης απόσχισης και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της απόσχισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

3. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου, τα ανωτέρω στοιχεία θα εγγραφούν συγκεντρω− τικώς στα εμπορικά βιβλία της νέας εταιρείας, στην οποία εισφέρεται ο κλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993.

 

Άρθρο 5

Ενημέρωση των μετόχων

1. Έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν ήδη υφιστάμενης νέας εταιρίας, κάθε μέτοχος της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν ήδη υφιστά− μενης νέας εταιρίας, έχει δικαίωμα να λάβει γνώση των ακόλουθων εγγράφων:

(α) του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, σχεδίου της σύμβασης απόσχισης,

(β) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. των τελευταίων τριών (3) ετών,

(γ) των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσε− ων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας των τελευταίων τριών (3) ετών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες κατά την ημερομη− νία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, άλλως του συνόλου των τυχόν υφιστάμενων μέχρι τότε ετησίων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας,

(δ) αναλυτικής έκθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας, στην οποία επεξηγείται το σχέδιο της σύμβασης από− σχισης του εισφερόμενου κλάδου,

(ε) της κατ’ άρθρο 4 του παρόντος νόμου έκθεσης ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περι− ουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου.

2. Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας υποχρεούνται να καταστή− σουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έγγραφα διαθέσιμα στους μετόχους τους, για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευ− σης των μετόχων και λήγει με την περάτωση της τελευ− ταίας. Για τη διάθεση των εγγράφων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αρκεί η ανάρτηση των ανωτέρω εγγράφων στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εφόσον παρέχεται συγχρόνως η δυνατότητα στους μετόχους να μεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου.

3. Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας υποχρεούνται να ενημερώ− σουν εγκαίρως τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους για κάθε ουσιώδη μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου που έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατάρτισης του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης και της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

4. Η υποχρέωση πληροφόρησης των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφι− στάμενης νέας εταιρίας δεν διαλαμβάνει τις, κατά την εύλογη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εμπορικώς ευαίσθητες για τη ΔΕΗ Α.Ε. και την τυχόν υφιστάμενη νέα εταιρία, πληροφορίες.

 

Άρθρο 6
Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί απόσχισης του κλάδου

1. Για την απόσχιση του κλάδου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφέρεται ιδία στην έγκριση του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης και τις τροποποιήσεις του καταστατικού που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της απόσχισης.

2. Εφόσον η απόσχιση του κλάδου πραγματοποιείται με εισφορά σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, για την απόσχι− ση του κλάδου απαιτείται απόφαση μόνον της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία (από− φαση) σε αυτήν την περίπτωση αφορά επιπροσθέτως και στην έγκριση του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας.

3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρ− θρου λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, ισχύουν ως προς τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης οι σχετικές διατά− ξεις του κ.ν. 2190/1920.

4. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες με− τοχών, η προβλεπόμενη στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τελεί υπό την έγκριση των κατ’ ιδίαν κα− τηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόσχιση. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση ιδι− αίτερης συνέλευσης των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται, η οποία λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, ισχύουν ως προς τη λειτουργία της ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων της θιγόμενης κατη− γορίας μετόχων οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

5. Περίληψη του εγκεκριμένου, κατά τα ανωτέρω, σχε− δίου της σύμβασης απόσχισης υποβάλλεται με κοινή αίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7β και 69 παράγραφοι 3, 3α και 3β του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον η απόσχιση έλαβε χώρα με εισφορά του κλά− δου σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, μαζί με το εγκεκριμένο σχέδιο της σύμβασης απόσχισης υποβάλλεται επιπρο− σθέτως στις διατυπώσεις δημοσιότητας του προηγού− μενου εδαφίου και περίληψη του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας.

 

Άρθρο 7

Ολοκλήρωση της απόσχισης

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρί− ας, με τις οποίες εγκρίνεται το σχέδιο της σύμβασης απόσχισης, μαζί με τη σύμβαση απόσχισης που έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, υποβάλλονται κατόπιν εγκρίσεώς τους από τον Υπουρ− γό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 για κάθε μία από τις ανωτέρω εταιρίες. Η έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρέχεται, αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη και η νομιμότητα των πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών νόμος.

2. Σε περίπτωση εισφοράς του κλάδου σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, στις υποβαλλόμενες κατά την προηγούμενη παράγραφο σε δημοσιότητα εταιρικές πράξεις περιλαμ− βάνεται, επίσης, το καταστατικό της υπό ίδρυση νέας εταιρίας. Η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγρα− φο έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει εν προκειμένω τη διαπίστωση της ύπαρξης και νομιμότητας του περιεχομένου του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας.

3. Με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύμβασης απόσχισης, της προβλεπόμενης, στις προηγούμενες παραγράφους, εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της εγκριτικής του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάμενης νέας εταιρίας, ολο− κληρώνονται η απόσχιση και εισφορά του κλάδου και, κατά περίπτωση, η σύσταση της νέας εταιρίας.

 

Άρθρο 8
Έννομες συνέπειες της απόσχισης

1. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και, κατά περί− πτωση, της σύστασης της νέας εταιρίας, επέρχεται αυ− τοδικαίως με οιονεί καθολική διαδοχή η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου και η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου.

2. Κατ’ απόκλιση των κειμένων, γενικών ή ειδικών, δι− ατάξεων και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων δεν απαιτούνται για την επέλευση των αποτελεσμάτων της προηγουμένης παραγράφου οποιεσδήποτε προσαρτή− σεις, εγκρίσεις, άδειες ή βεβαιώσεις των διοικητικών αρχών ή οποιαδήποτε δήλωση της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας ενώπιον των διοικητικών αρχών.

3. Κατ’ απόκλιση των κειμένων, γενικών ή ειδικών, δι− ατάξεων και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορη− γηθεί από τις διοικητικές αρχές, καθώς επίσης απαλ− λοτριώσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις υπέρ και προς τη ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρονται σε στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη νέα εταιρία. Τυχόν εγγυήσεις τρίτων υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν σε υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρία ισχύουν υπέρ της δεύτερης με τους αυτούς όρους και ιδία ως προς το ύψος των αναληφθεισών υποχρεώσεων.

4. Οι εκκρεμείς δίκες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αφορούν σε δικαιώματα και υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη δεύτερη, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε δια− τύπωση ή δήλωση εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας.

5. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, μεταβιβάζε− ται στη νέα εταιρία το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. από συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή άλλες έννομες σχέσεις που περιλαμβάνο− νται στον κλάδο.

Η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις έν− νομες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. με τους εργαζομένους που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο, με εξαίρεση την περίπτωση των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων περιελήφθησαν μεν στη σύμβαση και τη λο− γιστική κατάσταση της απόσχισης, εκείνοι όμως συ− νταξιοδοτήθηκαν κατά το μεσοδιάστημα μεταξύ της κατάρτισης του σχεδίου της σύμβασης απόσχισης και της ολοκλήρωσης αυτής.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται και μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τη νέα εταιρία για τις υποχρεώσεις που αφορούν σύμβαση ή σχέση εργασίας, εφόσον οι υποχρεώσεις ανάγονται σε χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης.

Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρία εξακολουθεί να δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων από τους όρους εργασίας που ίσχυαν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης αυτών.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά του προσωπικού του εισφερόμενου κλάδου στη νέα εταιρία.

6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, μεταβιβάζε− ται στη νέα εταιρία το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στην ασφά− λιση των εργαζομένων. Οι υποχρεώσεις του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων, όπως ισχύουν, για την ασφαλιστική κάλυψη και προστασία των ασφαλισμένων της ΔΕΗ Α.Ε., δεν θίγονται από την απόσχιση και εξα− κολουθούν να ισχύουν υπέρ των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε., των οποίων η σύμβαση ή σχέση εργασίας περιέ− χεται στον κλάδο που μεταβιβάζεται στη νέα εταιρία.

7. Η απόσχιση του κλάδου δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων στη νέα εταιρία. Η νέα εταιρία δεν δύναται να προβεί για λόγους οικονομι− κούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται από την ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας της απόσχισης για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση αυτής.

8. Η μεταφορά των εργαζομένων του κλάδου γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθ− μισης νόμου, κανονισμού, διαιτητικής απόφασης, συλ− λογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, ισχύουν ως προς την απόσχιση του κλάδου και τη μεταφορά των εργαζομένων οι όροι του π.δ. 178/2002 (Α ́ 162) σε σχέση με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος εγκατάστασης ή επιχείρησης.

9. Επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδο− μένων προσωπικού χαρακτήρα από τη ΔΕΗ Α.Ε. άνευ συγκαταθέσεως του υποκειμένου των δεδομένων, κατά το μέτρο που η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι ανα− γκαία για την εκτέλεση της σύμβασης απόσχισης.

 

Άρθρο 8α

1. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά στην κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας όλων των κατηγοριών και ειδικοτή− των των Λιγνιτωρυχείων και των Σταθμών Παραγωγής (Ατμοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί) που μεταφέρονται με την απόσχιση στη νέα εταιρία.

2. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των δεσμεύσεων και υπο− χρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για τη λειτουργία των Υδροη− λεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) που δεν έχουν σχέση με τη συμμετοχή τους στην αγορά και αφορούν ιδίως: α) σε οικολογικές παροχές της ΔΕΗ Α.Ε. που προβλέπονται ως υποχρέωσή της στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περιβαλλοντικών όρων για τους ΥΗΣ, β) σε υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με την προστα− σία και διαχείριση των υδάτων, γ) στην υποχρεωτική λειτουργία (υποχρεωτικά νερά) προκειμένου να αντι− μετωπιστούν έκτακτα ή προβλεπόμενα μετεωρολογι− κά φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων για προστασία φραγμάτων, ανάσχεση πλημμυρών κ.λπ., δ) στην ετή− σια καταγραφή της ποσότητας των εισροών και της διακύμανσης της στάθμης του ταμιευτήρα, καθώς και αναλυτική κατάσταση των εκροών με υποχρεωτική πα− ροχή των στοιχείων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων και στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ε) στην ετήσια διάθεση των υδρομετεω− ρολογικών δεδομένων που καταγράφει η εταιρία τόσο στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων όσο και στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Η εταιρία υποχρεούται στην κατάρτιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης που αναφέρεται τουλάχιστον: α) στην ποσότητα που θα διατίθεται από τους ΥΗΣ στις διά− φορες χρήσεις νερού, όπως άρδευση, ύδρευση, ανα− ψυχή κ.λπ., με στόχο τη διατήρηση της οικολογικής παροχής, μετά από την κατάλληλη αδειοδότηση από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και β) στον τρόπο διαχείρισης πλημ− μυρικών επεισοδίων.

Το Σχέδιο Δράσης εγκρίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ και γνωμοδότηση των αρμόδιων Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ− γειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων.

5. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των τοπικών και δημοτικών κοι− νοτήτων, δημοτικών ενοτήτων, δήμων και περιφερει− ών στις οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν οι μονάδες ηλεκτρικής παραγωγής ή τα ορυχεία που περιγράφονται στον κλάδο. Στις ανωτέρω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως νομικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των κατοίκων των ανωτέρω τοπικών και δημοτικών κοι− νοτήτων, δημοτικών ενοτήτων, δήμων και περιφερειών, ιδίως με αφορμή την απαλλοτρίωση εκτάσεων γης και τη μετεγκατάσταση οικισμών.

 

Άρθρο 9
Μεταβίβαση συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο, καθώς και οι παρεπόμενες έννομες σχέσεις που συνδέονται με αυτές μεταβιβάζονται αυτούσιες στη νέα εταιρία μαζί με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του κλάδου. Η μεταβίβαση των ανωτέρω συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Για τη μεταβίβαση των προβλεπομένων, στο πα− ρόν άρθρο, συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ− γειας δεν απαιτείται όπως αυτές έχουν καταρτισθεί εγγράφως. Η νέα εταιρία προμηθεύει τους πελάτες με ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με τους όρους που προ− βλέπονταν, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, στις συμβάσεις των πελατών με τη ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες εισφέρονται στη νέα εταιρία. Η νέα εταιρία δύναται να μεταβάλει τους όρους των συμβάσεων του προηγουμέ− νου εδαφίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και στις οικείες συμβάσεις.

3. Σε περίπτωση ειδικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 1 εδάφιο β ́ του Κώδικα Προμήθειας, συμβατικών όρων σε σχέση με τον ελάχιστο χρόνο ισχύος της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και την οφει− λόμενη αποζημίωση επί καταγγελίας της τελευταίας, η μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της αποσχίσεως δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας.

4. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρία δεν λύονται μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου από την ολοκλήρωση της απόσχισης. Κατά τα λοιπά, δεν θίγεται το προβλεπόμενο στο νόμο και τη σύμβαση δικαίωμα καταγγελίας των συμβάσεων προμήθειας ηλε− κτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρία.

5. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρά− γραφο 11 του παρόντος άρθρου, η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να απέχει από κάθε μορφής επιθετική εμπορική πρακτική με σκοπό την επαναπροσέλκυση των πελατών, οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργει− ας των οποίων εισφέρθηκαν στη νέα εταιρία.

6. Σε περίπτωση λύσης των συμμεταβιβαζόμενων συμ− βάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη νέα εταιρία, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέας σύμβασης προμήθειας με τους συγκεκριμένους πελάτες, για τους λόγους που αναφέρονται στον Κώδικα Προ− μήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Όρους Προμή− θειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με την εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών. Σε περίπτωση κατάρτισης νέας συμβάσεως προμήθει− ας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των ανωτέρω πελατών, η σύμβαση αυτή διέπεται από τους όρους και το περιεχόμενο που ισχύουν για τις βασικές και ειδικές κατηγορίες πελατών με βάση τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Όρους Προ− μήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. για την εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών.

7. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που εισφέρονται στον κλάδο προσδιορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. εκδιδόμενη επί τη βάσει σχετικής μελέτης – εισήγησης εμπειρογνω− μόνων, σύμφωνα ιδίως με τα εξής κριτήρια:

(α) Η συνολικώς παρεχόμενη, στο πλαίσιο των μεταβι− βαζόμενων συμβάσεων προμήθειας, ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται στο 30% της συνολικώς προμηθευόμενης στην πελατειακή βάση της ΔΕΗ Α.Ε. ηλεκτρικής ενέρ− γειας. Η συνολικώς παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται μεσοσταθμικώς με βάση τις τρείς (3) εταιρικές χρήσεις που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατάρτισης της λογιστικής κατάστασης της απόσχισης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

(β) Οι μεταβιβαζόμενες με τον κλάδο συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχούν, κατά προσέγγιση, στο 30 % του συνολικού αριθμού συμβά− σεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., αναλογικώς ανά βασική και ειδική κατηγορία πελατών της ΔΕΗ Α.Ε..

(γ) Ειδικώς ως προς τους πελάτες υψηλής και μέσης τάσεως της ΔΕΗ Α.Ε., το ποσοστό που ορίζεται στην περίπτωση β ́, δεν είναι απαραίτητο να αφορά στον αριθμό των συμβάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. με τους συγκε− κριμένους πελάτες, αλλά μπορεί να αναφέρεται στην εκπροσωπούμενη στις συμβάσεις των συγκεκριμένων πελατών ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, την προμή− θεια ηλεκτρικής ενέργειας προς τους συγκεκριμένους πελάτες αναλαμβάνουν τόσο η ΔΕΗ Α.Ε. όσο και η νέα εταιρία, κατά το ποσοστό εκπροσωπούμενης ενέργειας που αντιστοιχεί στην καθεμία.

8. Κατά τον προσδιορισμό των συμβάσεων προμήθειας που περιλαμβάνονται στον κλάδο, κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, το Δι− οικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να λαμβάνει υπόψη του τόσο τον αριθμό συνδέσεων όσο και τη συ− νολική κατανάλωση του μεμονωμένου πελάτη ανεξαρ− τήτως του αριθμού συνδέσεών του, καθώς επίσης και τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών, τα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς τους και τη γεωγραφική τους κατανομή. Μετά το τέλος της διαδικασίας προσδιορισμού των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, η πελατειακή βάση της νέας εταιρίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, θα απει− κονίζει αναλογικά (pro rata) το προφίλ της αντίστοιχης πελατειακής βάσης της ΔΕΗ Α.Ε., ιδίως από άποψη οι− κονομικής συμπεριφοράς και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία πελατών.

9. Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ρυθμίζονται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4001/2011, καθώς επίσης οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. με πελάτες των νήσων της Ελληνικής Επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα ή το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας, δεν περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο κλάδο. Κατά τον προσδιορισμό της συνολικώς παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφω− να με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 περίπτωση α ́ του παρόντος άρθρου, συνυπολογίζεται η παρεχό− μενη στο πλαίσιο των συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου ηλεκτρική ενέργεια.

10. Η ΔΕΗ Α.Ε. προβαίνει, εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης, σε δημόσια ανακοίνω− ση στην ιστοσελίδα της, με την οποία ενημερώνει τους πελάτες της σε σχέση με τη μεταβολή του προσώπου του προμηθευτή και την ετοιμότητα της νέας εταιρίας προς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρε− ούται να τηρήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας τις υποχρεώσεις ατομικής ενημέρωσης των πελατών που προβλέπονται σε περίπτωση τροποποιήσεως των όρων σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

11. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας και στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα των πελατών, οι συμβάσεις των οποίων μεταβιβάσθη− καν στη νέα εταιρία, η ΔΕΗ Α.Ε. μπορεί να αναλάβει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες. Οι όροι και η διάρκεια της παροχής ηλεκτρι− κής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες ορίζονται στη συμφωνία μεταξύ της νέας εταιρίας και της ΔΕΗ Α.Ε..

12. Επιτρέπεται στο πλαίσιο της μεταβίβασης των συμ− βάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας η πάσης φύ− σεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τη νέα εταιρία, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον η επεξεργα− σία είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση και εκτέλεση των εμπιπτουσών στον εισφερόμενο κλάδο συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Άρθρο 10

Προστασία των συναλλαγών

1. Η απόσχιση του κλάδου κηρύσσεται άκυρη με από− φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μόνον εάν δεν τηρήθηκαν οι όροι του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, ή εάν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας, που προβλέ− πεται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, είναι άκυρη ή ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του κ.ν. 2190/1920.

2. Η αγωγή για την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας κηρύσσεται απαράδεκτη από το δικαστήριο της παραγράφου 1, εάν παρήλθαν έξι (6) μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του πα− ρόντος, ή έπαυσαν να συντρέχουν οι λόγοι ακυρώσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Το αρμόδιο δικαστήριο τάσσει εύλογη προθεσμία για την άρση των λόγων ακυρότητας ή ακυρωσίας των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των με− τόχων, εφόσον κρίνει ότι είναι δυνατή η άρση τους.

4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει ή αναγνωρίζει την ακυρότητα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εται− ρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

5. Τριτανακοπή κατά της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει ή αναγνωρίζει την ακυρότητα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, που αρχίζει από την υποβολή της δικαστικής απόφασης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.

6. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει ή αναγνωρίζει την ακυρότητα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν επηρεάζει τις έννομες συνέπειες που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος νόμου και δεν θίγει το κύρος των υποχρεώ− σεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας στο πλαίσιο της απόσχισης.

7. Δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας για απαιτήσεις, η ημερομηνία γένεσης των οποίων ανάγεται σε χρό− νο προγενέστερο από εκείνον της ολοκλήρωσης της απόσχισης, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

8. To άρθρο 14 του ν. 2472/1997 δεν εφαρμόζεται στην παρούσα απόσχιση.

 

Άρθρο 11

Ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε.

1. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που η νέα εταιρία συνιστά 100% θυγατρική επιχείρηση της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται εις ολόκληρον με τη νέα εταιρία για το σύνολο των υποχρεώσεων του εισφερόμενου κλάδου που γεννήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, μέχρις ότου ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρίας και αυτή αποβεί άκαρπη.

2. Η ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν ισχύει ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η νέα εταιρία στο πλαίσιο των μεταβιβα− ζόμενων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

3. Από της ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου, μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. και εντεύθεν, η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μόνο μέχρι το ύψος της αξίας του καθαρού ενεργητικού που εισφέρθηκε στη νέα εταιρία στο πλαίσιο της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, μέχρις ότου ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέ− λεση έναντι της νέας εταιρίας και αυτή αποβεί άκαρπη.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 477 και 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρ− μόζονται στην παρούσα απόσχιση.

 

Άρθρο 12

Λοιπές διατάξεις

1. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρήσεις δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβα− σης απόσχισης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων.

2. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η υφιστάμενη ή υπό ίδρυση νέα εταιρία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμά− των για κάθε πράξη στο πλαίσιο της απόσχισης κατά τον παρόντα νόμο, για την οποία απαιτείται συμβολαι− ογραφικός τύπος, όπως ενδεικτικώς η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύμ− βασης απόσχισης του εισφερόμενου κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

3. Η διαρκής επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ενημερώνεται για την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου σύμβαση μετα− βίβασης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον προτιμητέο επενδυτή, πριν από τη σύναψή της, αναλογικώς εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής. Επίσης, η επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ενημερώνεται και διατυπώ− νει προτάσεις και παρατηρήσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών επί του σχεδίου της προκήρυξης διαγωνισμού για την πώληση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.

 

Άρθρο 13
Μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού για κοινή ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας

1. Η μετεγκατάσταση ή μεταφορά οικισμού σε νέα θέση για λόγους κοινής ωφέλειας, που αφορούν στην παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέρ− γειας και στην προστασία της ποιότητας ζωής, μπορεί να γίνει σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση ή έκταση των ΟΤΑ, χαρακτηριζόμενη ωσαύτως και η δημιουργία του ως άνω νέου οικισμού ως υποχρέωση κοινής ωφέλειας.

2. Η απόκτηση των απαιτούμενων ιδιωτικών ή δημό− σιων εκτάσεων ή εκτάσεων των ΟΤΑ για τη μεταφο− ρά ή μετεγκατάσταση οικισμού, διενεργείται είτε με αναγκαστική απαλλοτρίωση είτε με απευθείας αγορά είτε με παραχώρηση / διάθεση αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο ή τους ΟΤΑ. Σκοπός της απόκτησης των εκτάσεων αυτών είναι η εγκατάσταση των κατοίκων με την εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού, εφόσον δεν υφίσταται ήδη τέτοιος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδι− ωτικών εκτάσεων για τους σκοπούς της παραγράφου 1, αυτή κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου με μέριμνα και απόφαση του Γενικού Γραμ− ματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού, αφού ολοκληρωθεί η κατ’ αρχήν περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου οικισμού.

4. Στην περίπτωση απευθείας αγοράς, αυτή συντονίζε− ται και υποστηρίζεται από την Κτηματική Υπηρεσία του νομού της περιοχής μετεγκατάστασης. Η δαπάνη από− κτησης των νέων χώρων βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Στην περίπτωση παραχώρησης από το Δημόσιο, αυτή υλοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας του Δημοσίου, στην οποία υπάγεται η διαχείριση της έκτασης.

6. Ο καθορισμός των δικαιούχων, η διανομή των ακινή− των και οι όροι παραχώρησης της παραπάνω έκτασης στο νέο οικισμό, στους δικαιούχους, γίνεται με απόφα− ση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφο− ρών του άρθρου 14 του ν. 4061/2012, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκτάσεων στο χώρο του νέου οικισμού καθώς και σε υφιστάμενα αδιάθετα οικόπεδα οικισμών που έχουν ήδη μετεγκατασταθεί και για τα οποία εκκρεμούν αιτήσεις κατοίκων των εν λόγω οικισμών.

7. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής ενώπιον του Γενι− κού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινο− ποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

8. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκε− ντρωμένης Διοίκησης ασκείται προσφυγή στο αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφα− σης στον ενδιαφερόμενο. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο αποφαίνεται για την υπόθεση αμετάκλητα.

9. Μετά την τελεσιδικία της απόφασης της Επιτροπής με την οποία προσδιορίστηκαν οι δικαιούχοι οικοπέδων, η ίδια Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για τον καθορισμό του οικοπέδου που παραχωρείται σε έκαστο δικαιούχο. Η κλήρωση διενεργείται στην έδρα του οικείου δήμου.

10. Ο Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας εκδί− δει οριστικό τίτλο όπου αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και προσδιορίζεται το παραχωρούμενο ακί− νητο κατά χρήση, εμβαδό και θέση. Το παραχωρητήριο μεταγράφεται με μέριμνα του δικαιούχου.

11. Οι κοινωφελείς, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι λοιποί οικοδομήσιμοι χώροι στο νέο οικισμό περιέρχονται, με την ίδια ως άνω διαδικασία και με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, στον οικείο δήμο της περι− οχής μετεγκατάστασης ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. μετά από αίτημα αυτών.

12. Εφόσον υπάρχουν υποδομές κοινής ωφέλειας και οποιεσδήποτε ανωδομές, που κατασκευάσθηκαν από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου που δεν έχουν παραχωρηθεί κατά κυριότητα σε αυτούς, ο δήμος υποδοχής του νέου οικι− σμού εισπράττει το τίμημα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αυτών προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή των βασικών υποδομών και υποδομών κοινής ωφέλειας στη νέα θέση του οικισμού.

13. Οι βασικές υποδομές και οι υποδομές κοινής ωφέ− λειας υλοποιούνται, στη νέα θέση μετεγκατάστασης, με πόρους που λαμβάνει ο οικείος δήμος υποδοχής ως δικαιούχος από τις υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεις στον αρχικό οικισμό και στα πέριξ αυτού αγρο− κτήματα και με πόρους που ρητά προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α ́ 60), και με την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και άλλων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

14. Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδια− σμού, προγραμματισμού και ωρίμανσης των αναγκαίων έργων υποδομής θα εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, τα προβλεπόμενα στο ν. 3894/2010 (Α ́ 204), όπως αυτός ισχύει.

15. Λοιπές λεπτομέρειες, εφόσον απαιτηθούν, θα ρυθ− μίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι− ματικής Αλλαγής.

 

Άρθρο 14

Στην Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ αριθμ. 15 της 24.7.2013 του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίη− σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)» (Α ́ 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω αύξησης μετοχικού κε− φαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη δια− δικασία», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 4237/2014, (Α ́ 36), επέρχονται οι ακόλουθες τροπο− ποιήσεις:

1. Στο τρίτο εδάφιο, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «με στόχο την ολοκλήρωσή της εντός του δεύτερου τριμήνου του 2014, με πρόβλεψη για μελλοντική ολο− κληρωτική αποχώρηση της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ.» και το κόμμα αντικαθίσταται με τελεία.

2. Στο έκτο εδάφιο, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «χωρίς όμως μεταβολή του τελικού στόχου που είναι η ολοκλήρωση του διαχωρισμού (unbundling) το 2ο τρί− μηνο του 2014.» και το κόμμα αντικαθίσταται με τελεία.

3. Το εικοστό πέμπτο εδάφιο, όπως ισχύει, καταρ− γείται.

 

Άρθρο 15

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων υπέρ αυτών, για τις ανά− γκες εκμετάλλευσης στερεών καυσίμων (λιγνίτη, τύρφης κ.λπ.) σε περιοχές, όπου έχουν παραχωρηθεί αποκλει− στικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στη ΔΕΗ Α.Ε., δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 4029/1959 (Α ́ 250), του ν. 134/1975 (Α ́ 180) κ.ά., καθώς και των αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, κηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 128−138 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α ́ 277), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με δαπάνες του αιτούντος την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.

 

Άρθρο 16

1. Τα εδάφια η ́ και θ ́ μετά τον Πίνακα Β ́ της υποπε− ρίπτωσης δ ́ (τιμολόγηση (€/MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ) της περίπτωσης 1 της υποπαρα− γράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4254/2014 (Α ́ 85) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα Α ́ η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα Α ́ (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προ− σαυξάνεται κατά 45%. Σε περίπτωση που σε σταθμό ΣΗΘΥΑ του πίνακα Α ́ τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρουμένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 17% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.»

2. Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του μήνα έναρξης ισχύος της παραγράφου ΙΓ ́ του ν. 4254/2014.

 

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορί− ζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

http://www.et.gr 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΔΕΗ: Γιατί επιστράτευσαν τους εργαζόμενους και δεν έβαλαν να δουλεύουν οι ιδιωτικές μονάδες;

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου: «Πάσχει αντισυνταγματικότητας το σχέδιο νόμου για τη “μικρή ΔΕΗ”»

ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑ ΔΕΗ, 13 KAI 14 ΜΙΣΘΟ

ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΔΟΣΊΑ ΣΤΗ ΔΕΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΊΑ!

Υπενθύμιση: δείτε πάντα και τα σχόλια των αναρτήσεων 

Advertisements

2 comments on ““Μικρή ΔΕΗ”: Νόμος 4273/11.07.2014 – Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

 1. Pingback: Η “μικρή” “Δ”ΕΗ (Φεκ) | topakas

 2. Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία η ∆.Ε.Η Α.Ε.

  1) ΛΙΣΤΑ ICAP ΜΕ ΤΙΣ 500 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ 2009, ΜΕ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΗ, ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΟΤΕ

  Ο κύκλος εργασιών των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας με κριτήριο τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) υποχώρησε το 2009 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα συνολικά κέρδη διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2008, αν εξαιρεθεί η υψηλή κερδοφορία της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ.

  Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της 3ης έκδοσης για τις ηγέτιδες επιχειρήσεις της χώρας που κυκλοφόρησε η ICAP Group, καθώς ο συνολικός τζίρος των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 8,6% το 2009 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά τα προ φόρων κέρδη ενισχύθηκαν κατά 10,6%.

  ΔΕΗ, η πλέον κερδοφόρα

  Η ΔΕΗ ήταν η πλέον κερδοφόρα εταιρεία στη λίστα των 500 εταιρειών της ICAP, καθώς εμφάνισε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,67 δισ. ευρώ και προ φόρων κέρδη ύψους 989 εκατ. ευρώ το 2009, έναντι μόλις 340 εκατ. ευρώ και ζημιών 327 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2008.

  Ο ΟΠΑΠ είναι η δεύτερη εταιρεία στη λίστα της ICAP με τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη και ακολουθούν ο ΟΤΕ, η COSMOTE, η Alpha Bank, η Εθνική και η Vodafone.

  http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=210886
  http://epityxiacom.blogspot.gr/2011/10/500.html

  2) Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2012 ανεδείχθη η ∆.Ε.Η Α.Ε. η οποία επανήλθε στην κορυφή επιτυγχάνοντας θεαματική βελτίωση των κερδών EBITDA (+52,2%), εκτοπίζοντας έτσι στη 2η θέση τον Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., λόγω υποχώρησης της κερδοφορίας του (μείωση κερδών EBITDA κατά 8,5%).

  http://www.tovima.gr/files/1/2013/10/31/BUSINESS%20LEADERS%202012_OCT-%202013%20_1_.pdf

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s