ΑΝΑΦΟΡΑ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΕΣΡ KAI ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Press

Σύντομη περίληψη: Επειδή το ΕΣΡ δεν διαθέτει νόμιμη συγκρότηση (Ολ.ΣτΕ 1098/2011 και 3513/2013) ακυρώνονται συνεχώς χρηματικά πρόστιμα προς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και προκαλείται έτσι απώλεια Δημοσίων Εσόδων

.
Ωρωπός, 11 Ιουλίου 2014

Παντελής Γιαμαρέλλος …

Προς

Αξιότιμη Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (κτίριο 16) ,
10167 ΚΥΨΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8827657
διά

κ. Διοικητή Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπίων
Λεωφ. Χαλκουτσίου
19015 Ωρωπός Αττικής
Τηλ. 22950 32100

 

Κοινοποίηση προς:
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ανεξαρτήτων Αρχών
Σπινθάρου 2 & Φιλοξένου 9
Νέος Κόσμος
Αθήνα 11636
Τηλ. 213 13006062, 018, 022, 069
Εθνικό Συντονιστή Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Κ. Ιωάννη Τέντε
Λεωφ. Μεσογείων 96.
Αθήνα 11527
Τηλ. 210 7758742

.
ΑΝΑΦΟΡΑ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ

.
Δια της παρούσης αναφέρω και καταγγέλω προς κάθε Δικαστική και Ελεγκτική Αρχή τα κατωτέρω ζητώντας την διερεύνηση των ποινικών και άλλων ευθυνών κατά των αναφερομένων στο τέλος της παρούσης.

Επειδή ως Ελληνας πολίτης έχω την υποχρέωση αλλά και έννομο συμφέρον να διαφυλάσσω τα Δημόσια Εσοδα και να καταγγέλω στις αρμόδιες Διοικητικές και Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές κάθε περίπτωση διαφυγής αυτών από παράνομες ενέργειες ή παραλείψεις Δημοσίων ή άλλων λειτουργών,

Επειδή ως Ελληνας πολίτης και ψηφοφόρος έχω δικαίωμα να καταγγέλω σε κάθε Δημόσια Αρχή η οποία λειτουργεί ΝΟΜΙΜΩΣ, πράγμα που στην συνέχεια θα αναφέρω ότι δεν ισχύει για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) , κάθε προσπάθεια εξαπάτησης εκλογέων η οποία επισύρει τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 113 του Ποινικού Κώδικα,

Επειδή έχω έννομο συμφέρον και υποχρέωση να προβώ σε καταγγελία για παρεμπόδιση εκτέλεσης του δικαιώματος και της υποχρεώσεώς μου για καταγγελία αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα και με την υπ. αρ. πρωτ/λου 930/12-5-2014 υπέβαλα καταγγελία για παραπλανητική τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση για την οποία στην συνέχεια υπέβαλα αίτημα θεραπείας μετά από απαράδεκτη και εκτός θέματος «απάντηση» του Δ.Σ. του ΕΣΡ αν και αυτό, όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια έχει ήδη κηρυχθεί ως παρανόμως συγκροτηθέν και ως εκ τούτου υπάρχει σοβαρό θέμα μη αποτελεσματικής διώξεως των υπευθύνων παραγωγής αλλά και των εντολέων παραγωγής και μεταδόσεως του παραπλανητικού τηλεοπτικού πολιτικού διαφημιστικού μηνύματος και των φυσικών προσώπων τα οποία εξαπάτησαν όχι μόνον εμένα αλλά και το σύνολο των Ελλήνων ψηφοφόρων

Επειδή σύμφωνα με την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) υπ’ αρ. 1098/2011 «μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου, το Σύνταγμα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής (σ.σ. ΕΣΡ), η δε ανεξάρτητη αρχή ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.» και «Εν προκειμένω, στη σύνθεση του ΕΣΡ που εξέδωσε την προσβαλλομένη, από 13.2.2007, απόφαση, μετείχαν οι Ι. Λασκαρίδης, Ε. Δεμίρη και Γ. Παπακώστας, η τετραετής θητεία των οποίων είχε ήδη λήξει από τον Ιούνιο 2006». Αρα υπάρχει θέμα ακυρότητας της νομίμου συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΡ από τον Ιούνιο 2006.

Επειδή σύμφωνα με νεωτέρα απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) υπ. Αρ. 3513/2013 εκ νέου ορίζεται ότι το ΕΣΡ δεν διέθετε και ακόμη και σήμερα 11/7/2014 δεν διαθέτει νόμιμη συγκρότηση.

Επειδή έχει παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία παράτασης θητείας του Δ.Σ. του ΕΣΡ όπως όριζε ο Ν. 4237/2014, έστω και καταχρηστικά και κατά παράβαση του σκεπτικού και λεκτικού των δύο προαναφερομένων αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ.

Επειδή η τροπολογία για επί εξάμηνο περαιτέρω «παράταση» της ήδη παράνομης θητείας μελών του Δ.Σ. του ΕΣΡ, η οποία είχε κατατεθεί στις 19 Ιουνίου 2014 προς ψήφιση μαζί με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/Ε.Ε. της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις » τελικά απεσύρθη αλλά ακόμη και αν είχε υποβληθεί και υπερψηφισθεί θα συνέχιζε να είναι παράνομη και αντισυνταγματική ως αντίθετη με το σκεπτικό και το λεκτικό των ανωτέρων αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ 1098/2011 και 3513/2013.

Επειδή η διάρκεια θητείας του Δ.Σ. του ΕΣΡ ορίζεται από τον νόμο ως τετραετής για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου και μετά από κλήρωση για τρία από τα απλά μέλη ως τριετής, ενώ για τα υπόλοιπα τετραετής,

Επειδή ορίζεται σαφώς και ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία η οποία διέπει και ορίζει την λειτουργία του ΕΣΡ ότι τα μέλη του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και Αντιπροέδρου) δεν μπορούν να εκτελούν πάνω από δύο θητείες, είτε αυτές είναι διαδοχικές είτε όχι,

Επειδή οι ανωτέρω αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ 1098/2011 και 3513/2013 έχουν κατ’ επανάληψη κρίνει ότι οι συνεχείς παρατάσεις της θητείας μελών και του Προέδρου του ΕΣΡ, επί ΔΩΔΕΚΑΕΤΙΑ πλέον,υπερβαίνουν τον εύλογο χρόνο κατά τον οποίον θα ήταν Συνταγματικώς ανεκτές οι εν λόγω παρατάσεις.

Επειδή η έλλειψη νομιμότητας μελών και του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΣΡ δημιουργεί θέμα μη νόμιμης συγκρότησης του πράγμα το οποίο οδηγεί σε συνεχή ακύρωση επιβληθέντων χρηματικών προστίμων προς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ή και άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα και εν τέλει ουσιαστικά σε απώλεια Δημοσίων Εσόδων καθώς σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΡ οι αποφάσεις αυτού συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και εκτελεστούς τίτλους όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων

Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες που σας υποβάλω ως συνημμένες με την παρούσα αναφορά έχει γίνει δημοσίως γνωστό ότι από το ποσό των προστίμων που έχει επιβάλει το ΕΣΡ ανέρχεται συνολικά στα 46 εκατομμύρια Ευρώ αλλά μεγάλο τμήμα των ποσών αυτών έχει κηρυχθεί τελικά ως παράνομα απαιτητό λόγω της μη νομίμου συγκροτήσεώς του ΕΣΡ.

Επειδή και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μετά το 2013 ή πρόκειται να επιβληθούν στο μέλλον από το παρόν μη νόμιμα συγκροτημένο Δ.Σ. είναι προφανώς αδύνατον να εισπραχθούν νομίμως άρα δημιουργείται και μελλοντική απώλεια εσόδων του Δημοσίου

Επειδή πέραν των χρηματικών προστίμων υπάρχει και το σοβαρότατο θέμα της ακυρότητας ΟΛΩΝ των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΣΡ πράγμα το οποίο οδηγεί σε ουσιαστική ανυπαρξία ελέγχου των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία έχει ορισθεί το ΕΣΡ ως αρμοδία Ανεξάρτητη Ελεγκτική Αρχή και ως εκ τούτου ναι μεν υπάρχει επιβαρύνοντας το Ελληνικό Κράτος με όλα τα σχετικά έξοδα και επιβαρύνσεις που η λειτουργία του προϋποθέτει και επιβάλλει, αλλά χωρίς να υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ ουσιαστικός λόγος αφού δεν μπορεί να επιτέλει το από το Σύνταγμα και τους νόμους ελεγκτικό και ρυθμιστικό του έργο.

Επειδή η ανωτέρω περιγραφομένη κατάσταση επιτρέπει την ανεξέλεγκτη και εν τέλει άνευ τιμωρίας γενική παραβατικότητα από μέρους των ραδιοτηλεοπτικών μέσων όπως και των παραγωγών και εντολέων διαφημιστικών εμπορικών αλλά και πολιτικών μηνυμάτων αφού ΟΛΕΣ οι αποφάσεις επιβολής προστίμων και ποινών από το παρόν Δ.Σ. του ΕΣΡ κρίνονται και είναι παράνομες άρα μη εφαρμοστέες.

Επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όφειλε το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως αυτό έχει συγκροτηθεί νομίμως από το έτος 2013 και έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει το Ελληνικό Σύνταγμα, τους νόμους και τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης αλλά παρ’ όλα αυτά και αντίθετα από τις υποχρεώσεις αλλά και την δικαιοδοσία του δεν έχει ζητήσει την παραίτηση ή δεν έχει ασκήσει πειθαρχική ή άλλης μορφής δίωξη κατά των μελών του Δ.Σ. του ΕΣΡ για τα οποία έχει κριθεί ήδη δύο φορές από την Ολομέλεια του ΣτΕ ότι παρανόμως ασκούν τα καθήκοντά τους εμποδίζοντας την με νόμιμο και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργία της Αρχής.

Επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα μέλη του ΕΣΡ όσο και του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ευθύνονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών Ποινικών νόμων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και για όσους προτίθεμαι να παρουσιάσω ενώπιόν σας με μελλοντικά υπομνήματα ή/και με συμπληρωματικά στοιχεία ή και καταθέσεις μαρτύρων

Ζητώ από την Ελληνική Δικαιοσύνη και κάθε άλλη Αρχή όπως εξετάσουν τα πιό πάνω πραγματικά γεγονότα και καταγγελόμενα και ερευνήσουν τις ποινικές, αστικές και άλλες ευθύνες, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης σε δικαστικές αποφάσεις, των:
Ι. Λασκαρίδη, προέδρου του Δ.Σ. του ΕΣΡ από τον Ιούνιο 2002,
Εύης Δεμίρη μέλους του Δ.Σ. του ΕΣΡ με επαναλαμβανομένη θητεία πέραν των δύο τετραετιών,
Γ. Παπακώστα μέλους του Δ.Σ. του ΕΣΡ με επαναλαμβανομένη θητεία πέραν των δύο τετραετιών
των μελών του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου
αφού όλοι οι ανωτέρω εν γνώσει τους, προφανώς ενήμεροι των αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ, για μεγάλο χρονικό διάστημα και με προσωπική ωφέλεια (ενδεικτικά αναφέροντας την συνέχιση καταβολής προς αυτούς αμοιβών κλπ) άρα με αποδεδειγμένο δόλο παρεμποδίζουν συνειδητά την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων αλλά και την ορθή και νόμιμη λειτουργίας Συνταγματικά προβλεπομένης Ανεξάρτητης Δημοσίας Αρχής με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται για την εφαρμογή των νόμων, τον περιορισμό ή την μη αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών ή την προστασία και εφαρμογή του Συντάγματος και των προβλεπομένων και οριζομένων από αυτό.

Ο αναφέρων, καταγγέλων τα ανωτέρω και αιτούμενος τις ενέργειές σας
Παντελής Γιαμαρέλλος
Συνημμένα:
Αρθρο 101 Α Ελληνικού Συντάγματος (4 σελίδες)
Απόφαση ΣτΕ 1098/2011 (2 σελίδες)
Αντίγραφο σελίδων διαδικτυακής πύλης Βουλής για αποσυρθείσα τροπολογία για εκ νέου παράταση θητείας Δ.Σ. του ΕΣΡ (4 σελίδες)
Αντίγραφο τροπολογίας που απεσύρθη (4 σελίδες)
Πρώτο δημοσίευμα για παράνομο Δ.Σ. του ΕΣΡ (2 σελίδες)
Δεύτερο δημοσίευμα για παράνομο Δ.Σ. του ΕΣΡ (2 σελίδες)
Τρίτο δημοσίευμα για παράνομο Δ.Σ. του ΕΣΡ (2 σελίδες)
Τέταρτο δημοσίευμα για παράνομο Δ.Σ. του ΕΣΡ (2 σελίδες)
Πέμπτο δημοσίευμα για παράνομο Δ.Σ. του ΕΣΡ (4 σελίδες)
Σελίδες προχείρων σημειώσεων αναφερομένου επί πηγής πληροφοριών του (2 σελίδες)
Σύνολο 28 σελίδες συνημμένων.

 

KAI ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

 

Παντελής Γιαμαρέλλος

Τ.Θ. 9501
19015 Ωρωπός Αττικής
ΑΔΤ ΑΒ276472/2006 Τ.Α. Ωρωπίων
ΑΦΜ 025198014
Ωρωπός, 11 Ιουλίου 2014

 

Προς
Αξιότιμη Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (κτίριο 16) ,
10167 ΚΥΨΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8827657
διά
κ. Διοικητή Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπίων
Λεωφ. Χαλκουτσίου
19015 Ωρωπός Αττικής
Τηλ. 22950 32100

 
ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ
Δια της παρούσης παρακαλώ όπως επισπεύσετε τις διαδικασίες εξέτασης της αναφοράς μου όπως αυτή σας διαβιβάζεται από το Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπίων με αρ. πρωτ/λου του ……………………………………………. καθώς από την παρούσα κατάσταση υπάρχει αδυναμία νόμιμης, σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας της προβλεπομένης από τον Ελληνικό Σύνταγμα (αρ. 101 Α) ελεγκτικής Αρχής για τα θέματα ραδιοτηλεόρασης. (ΕΣΡ)
Με τιμή

Ο αιτών
Παντελής Γιαμαρέλλος

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Το ΣτΕ ακύρωσε πρόστιμο 20.000 ευρώ του ΕΣΡ στο EXTRA 3

 

Advertisements

One comment on “ΑΝΑΦΟΡΑ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΕΣΡ KAI ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 1. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 930/12-5-2014 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (Παντελής)

  Αγαπητή κυρία Μαραζίδου,

  Σας υποβάλλω το συνημμένο υπόμνημα, σε μορφή αρχή word, σχετικά με την καταγγελία μου υπ. αρ. πρωτ/λου σας 930/12-5-2014 και το αίτημα θεραπείας που έχω υποβάλει κατά της αποφάσεως 10 του Συμβουλίου της 13-5-2014.

  Παρακαλώ για την ενημέρωσή μου με τον αριθμό πρωτοκόλλου του υπομνήματος αυτού όσο το δυνατόν συντομότερα και εντός της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρας η οποία ορίσθηκε κατά την διάρκεια της προφορικής συζητήσεως του αιτήματος θεραπείας ως ημέρα υποβολής του.

  Ευχαριστώ για τις ευγενικές και άμεσες ενέργειές σας.

  Με τιμή
  Παντελής Γιαμαρέλλος
  Τηλ. 22950 37637
  Τηλ. 22950 31818
  Κινητό 6944 579911

  ακολουθεί το κείμενο :

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  Α. Ιστορικό
  Στις 9-5-2014 υπέβαλα την με αρ. πρωτ/λου σας 930/12-5-2014 καταγγελία μου σχετικά με την προβολή παραπλανητικής πολιτικής διαφήμισης. Στις 13-5-2014 υπέβαλα και αίτημα επίσπευσης της διερεύνησης της καταγγελίας μου το οποίο και έλαβε αρ. πρωτ/λου 1058/14-5-2014 και κατόπιν συσχετίσθηκε με την αρχική μου καταγγελία.
  Η καταγγελία μου συζητήθηκε στην υπ’ αρ. 10 συνεδρίαση του Συμβουλίου σας στις 13-5-2014 το οποίο, χωρίς να ασχοληθεί με την ουσία της καταγγελίας μου, κατέληξε στο ότι επειδή η καταγγελομένη διαφήμιση είναι « αναγνωρίσιμη και σαφώς διακριτή από το συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος» «οι υπό κρίση πολιτικές διαφημίσεις, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, είναι νόμιμες».
  Οπως είναι προφανές, το σκεπτικό του Συμβουλίου σας δεν ασχολήθηκε καθόλου με την πραγματική ουσία της καταγγελίας μου με θέμα την προβολή κατ’ αποκοπή τμήματος δηλώσεων πολιτικού προσώπου παγκοσμίου εμβελείας με τρόπο τέτοιο ώστε να οδηγεί τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Σκοπός της πολιτικής διαφημίσεως ήταν προφανώς η διαμόρφωση συγκεκριμένης γνώμης και άποψης, μεταβάλλοντας έτσι την επιλογή του ψηφοφόρου στις εκλογές που θα πραγματοποιούντο εντός των επομένων ημερών.
  Για τον λόγο αυτό, μετά την κοινοποίηση προς εμέ της αποφάσεως 10/13-5-2014 υπέβαλα αίτημα θεραπείας για το οποίο και έλαβα κλήση σας να εμφανιστώ ενώπιον του Συμβουλίου σας στις 29/7/2014 και κατόπιν, λόγω θέματος μη υπάρξεως απαρτίας και μη νομίμου συγκροτήσεώς του, εκλήθην εκ νέου να παρουσιαστώ ενώπιόν σας στις 9/9/2014, οπότε και εξέθεσα εκ νέου προφορικώς τις θέσεις μου επί της ουσίας της καταγγελίας μου.

  Β. Αίτημα εξαίρεσης Προέδρου και μελών
  Προ της συζητήσεως και του παρόντος υπομνήματος παρακαλώ, σε σχέση με το θέμα της νομιμότητας της σύστασης και στελέχωσης του Συμβουλίου σας και προς αποφυγή κήρυξης και της αποφάσεώς του αυτής ως παρανόμου, όπως στην συζήτηση αυτής της καταγγελίας και στην λήψη της σχετικής αποφάσεως δεν συμμετέχουν ο πρόεδρος του Ι. Λασκαρίδης και τα μέλη Ε. Δεμίρη και Γ. Παπακώστας καθώς με την απόφαση 3515/2013 της Ολομελείας του ΣτΕ έχει κριθεί ότι η παρουσία τους ως Προέδρου και μελών αντιστοίχως οδηγεί σε μη νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου του ΕΣΡ λόγω της υπέρβασης του συνταγματικώς ανεκτού ευλόγου χρόνου παράτασης της θητείας τους.

  Γ. Λόγοι αίτησης θεραπείας
  Μετά το πιό πάνω αίτημα εξαίρεσης των προαναφερθέντων μελών και Προέδρου του Συμβουλίου σας παρακαλώ όπως λάβετε τα επί της ουσίας σχόλια και θέσης του υποβάλλοντος το παρόν υπόμνημα σχετικά με την καταγγελία και το αίτημα θεραπείας της από 13/5/2014 αποφάσεως 10 του Συμβουλίου σας.
  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 2863/2000, αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι και ο έλεγχος της εφαρμογής των όσων ορίζονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σε όσα προβάλλονται ή μεταδίδονται από κάθε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο εντός της Ελληνικής Επικρατείας. Κατά συνέπεια, ακόμα και εάν το ίδιο το ΕΣΡ δεν έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα να ασκήσει την κυρωτική του αρμοδιότητα βάσει των υφιστάμενων κωδίκων δεοντολογίας τηλεοπτικών διαφημίσεων, είναι υπεύθυνο να ενεργοποιηθεί προς την Ελληνική Δικαιοσύνη και κάθε άλλη Δημοσία Αρχή για την διερεύνηση του θέματος των ευθυνών των συντελεστών δημιουργίας αλλά και εκπομπής μέσω των τηλεοπτικών μέσων και κάθε διαφημιστικού μηνύματος, εμπορικού ή πολιτικού, το οποίο παραβαίνει κανόνες δεοντολογίας αλλά και τον νόμο. Οφείλει επίσης το ΕΣΡ να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου στις πολιτικές διαφημίσεις.
  Σύμφωνα με το Άρθρο 162 περί «Εξαπάτησης εκλογέων» «Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.»

  Θεωρώ ότι η σκόπιμη παραποίηση δηλώσεων μέσω συρραφής ή κατ’ αποκοπή μετάδοση ή αναμετάδοση δηλώσεων με σκοπό την παραπλάνηση των τηλεθεατών αποτελεί ενέργεια που εμπίπτει στο ως άνω άρθρο. Τονίζω δε ότι με την μετάδοση του παραπλανητικού αυτού μηνύματος θίγεται η αξιοπρέπεια όχι ενός απλού φυσικού προσώπου αλλά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, χώρας φίλης και συμμάχου της Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό, οι εμπνευστές της διαφήμισης όχι μόνον εκθέτουν την Πατρίδα Μας ως χώρα όπου ο καθένας μπορεί να παραποιεί τις δηλώσεις ακόμη και του Προέδρου των Η.Π.Α. αλλά οι ενέργειές τους αυτές μπορεί να δημιουργήσουν και θέμα το οποίο αν δεν αντιμετωπισθεί σοβαρά από τις αρμόδιες Αρχές, άρα και το ΕΣΡ, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις των δύο χωρών, κάτι το οποίο επίσης αποτελεί και παράβαση του άρθρων 141 του Π.Κ. το οποίο προβλέπει τα εξής:

  «Άρθρο 141
  Όποιος με πρόθεσή του και με οποιεσδήποτε ενέργειες εκθέτει το ελληνικό κράτος ή σύμμαχό του ή κατοίκους τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή εκθέσει σε κίνδυνο διατάραξης φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του με ξένο κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι τριών ετών. Αν τα αντίποινα επήλθαν πραγματικά εξαιτίας των ενεργειών του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.»

  Για τους πιό πάνω λόγους

  καλώ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης τα οποία νόμιμα στελεχώνουν και συγκροτούν σε σώμα το Συμβούλιο όπως θεραπεύσουν την από 13-5-2014 απόφασή τους αρχικά ως άκυρη λόγω της μη νόμιμης παρουσίας σε αυτό του Προέδρου και των δύο μελών και όπως αποδεχθούν την θεραπεία της αποφάσεως 10/13-5-2014, όπως αρμόζει σε μία Δημόσια Ελεγκτική Αρχή, κρίνοντας την καταγγελία μου ως βάσιμη και όπως προβούν στην άμεση διαβίβαση της προς την αρμόδια Δικαστική ή άλλη Αρχή προς διερεύνηση των ποινικών ή και άλλων ευθυνών των δημιουργών του καταγγελομένου τηλεοπτικού μηνύματος αλλά και των τηλεοπτικών σταθμών που προέβαλαν αυτό.
  Δηλώνω ρητά ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ την ποινική ή άλλη δίωξη των υπευθύνων του πολιτικού κόμματος καθώς φρονώ ότι δεν φέρουν την ευθύνη δημιουργίας του διαφημιστικού αυτού μηνύματος.

  Με την βεβαιότητα ότι τα νόμιμα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα σταθούν επάξια στο ύψος του καθήκοντός τους για την προάσπιση της νόμιμης και κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, τους Ελληνικούς Νόμους και την Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων λειτουργίας του Συμβουλίου το οποίο υπηρετούν εξ ονόματος και για την προστασία και την ευημερία των Ελλήνων Πολιτών.

  Με τιμή

  Ο καταγγέλων

  Παντελής Γιαμαρέλλος

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s