Δεν θέλω την σύνταξη σας, δεν υποχρεούμαι να σας καταβάλω εισφορές και ζητώ τη διαγραφή μου από τα μητρώα του Ταμείου σας !

1_1

Περίληψη:

Κοινοποίηση Εξώδικης Δήλωσης με Πρόσκληση προς το ΕΤΑΑ – ΤΑΝ με αίτημα, να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως συνταξιοδοτικών παροχών και ειδικότερα

α) να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάγομαι στην ασφάλιση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» [ανεξαρτήτως αν είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)] και να διαγραφώ από τα μητρώα του,

β) να υποχρεωθεί το «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» να μην με ασφαλίζει στο μέλλον,

γ) να αναγνωρισθεί ότι δεν είμαι ασφαλιστέος (ούτε θα είμαι στο μέλλον) σε οποιονδήποτε κλάδο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»,

δ) να αναγνωρισθεί ότι μη νομίμως επιβλήθηκαν σε βάρος μου εισφορές για κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση έως σήμερα,

ε) να αναγνωρισθεί ότι αδικαιολογήτως καταβλήθηκαν εκ μέρους μου χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε εισφορές για κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση,
στ) να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» να μου καταβάλει νομιμοτόκως το καταβληθέν ποσό που υποχρεώθηκα να καταβάλλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, έως σήμερα

Σε διαφορετική περίπτωση,

α) Για κάθε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιώ να μου χορηγείται, ως εγγύηση, το ισόποσο των καταβληθεισών εισφορών σε Κρατικά Ομόλογα Κράτους Μέλους της Ζώνης του Ευρώ πιστοποιημένου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody`s, Fitch και Standard & Poor`s ως “AAA”,  διάρκειας κάθε φορά ίσης με το χρόνο θα απομένει έως τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος. Σύνδεση της απόδοσης του κεφαλαίου που δημιουργείται από τις εισφορές που καταβάλω, με το 85% της ασφαλιστικής παροχής που θα μου αποδίδονταν αν η διαχείριση των συνολικών κεφαλαίων που καταβάλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, είχε ανατεθεί στο “Ταμείο Συντάξεων της Κυβερνήσεως της Νορβηγίας” (“Norway’s Government Pension Fund Global”) που διαθέτει την ανώτατη αξιολόγηση χρηστής και διαφανούς διαχείρισης των εισφορών των εργαζομένων που ασφαλίζει, άλλως,

β) Να συμψηφιστεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που μέχρι το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος υποχρεούμαι να καταβάλω (πλην όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, αρνούμαι να καταβάλω), με τις ασφαλιστικές παροχές που θα δικαιούμουν εφόσον κατέβαλα τις προβλεπόμενες από το νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος, ζητήθηκε η χορήγηση αντιγράφων α) των εγγράφων από τα οποια προκύπτει το ύψος των οφειλών που εισπράχθηκαν από το Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος που τα εν λόγω ποσά αποδόθηκαν στο Ταμείο Νομικών, β) της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ που αφορά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας του Ταμείου μετά το PSI και γ) το σύνολο των ισολογισμών και απολογισμών του Ταμείου από το 2007 έως σήμερα.

.
Ολόκληρη η εξώδικη δήλωση: 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Τ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ by thanasis alampasis

 

Απευθείας download από εδώ.

 

http://alampasis.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά ΟΑΕΕ

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία ΚΕΑΟ : 21.828 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, 105 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ

Μηνυτήρια αναφορά για την διαχείριση των αποθεματικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)

Δηλώστε συμμετοχή στην συλλογική αγωγή κατά του ΟΑΕΕ, ΕΟΠΥΥ και ενδεικτικά 5 Νοσοκομείων

 

Επισήμανση: Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) είναι το ταμείο κύριας και επικουρικής Ασφάλισης και πρόνοιας των μηχανικών & εργοληπτών δημοσίων έργων, των υγειονομικών, ιατρών, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, των νομικών, των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2008. Πρόεδρος του ΕΤΑΑ είναι ο Αργύριος Σωτηρόπουλος.
Στο ενιαίο ταμείο περιλαμβάνονται οι τομείς (πρώην ανεξάρτητα ταμεία):

Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)
Τομέας Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ)
Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθήνας
Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς
Δικηγόρων Επαρχιών & Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ)
Τομέας Νομικών
Τομέας Συμβολαιογράφων
Προνοίας Εργοληπτών Δημοσιών Έργων (ΤΠΕΔΕ)

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ενιαίο_Ταμείο_Ανεξάρτητα_Απασχολούμενων

3 comments on “Δεν θέλω την σύνταξη σας, δεν υποχρεούμαι να σας καταβάλω εισφορές και ζητώ τη διαγραφή μου από τα μητρώα του Ταμείου σας !

 1. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

  Προσφυγή με αίτημα τη διαγραφή αυτοασφαλιζόμενου (δικηγόρου) από τα μητρώα του Κρατικού Συνταξιοδοτικού Φορέα υποχρεωτικής Ασφάλισης (Ταμείο Νομικών). Διεκδίκηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής Συνταξιοδοτικού Ασφαλιστικού Οργανισμού

  Ο προσφεύγων δικηγόρος Αθηνών υπέβαλα στις 10/09/2014 την από 10 Σεπτεμβρίου 2014 αίτησή μου με αίτημα να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως παροχών, δι’ αποφάσεως του προϊσταμένου των Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, λόγω ασκήσεως του δικαιώματος διαγραφής μου από τα μητρώα του Οργανισμού όταν μεταβλήθηκαν τα περιστατικά από ασυνήθιστα γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ, που είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, κατά τρόπο που οι απρόβλεπτες συνθήκες που συντρέχουν να καθιστούν για εμένα, ως συμβληθέντα ασφαλισμένο, την οφειλόμενη παροχή υπέρμετρα επαχθή [η αίτηση εδώ].

  Την 10/11/2014 μου επιδόθηκε η από 03/11/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 514/2014 απόφαση του Ταμείου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Μετά την παραπάνω εξώδικη δήλωσή σας με την οποία ζητάτε να διαγραφτείτε από τα μητρώα του ΕΤΑΑΤΑΝ και του ΤΕΑΔ και να αναγνωρισθεί ότι δεν είστε ασφαλιστέος, ούτε θα είστε στο μέλλον σε κανέναν κλάδο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για τους λόγους που επικαλείστε, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Ν.Δ. 4114/1960, η ασφάλισή σας στο ΕΤΑΑΤΑΝ και στον ΤΕΑΔ είναι υποχρεωτική, από την ημερομηνία εγγραφής σας στα μητρώα του δικηγορικού συλλόγου μέχρι την ημερομηνία παραίτησής σας από αυτά, με υποχρέωση καταβολής των εισφορών που αναλογούν για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η σύνταξη χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μετά την παραίτησή του και ύστερα από σχετική αίτηση του» [η απόφαση του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ εδώ]

  Κατά της παραπάνω πράξης απόρριψης της αίτησής μου ασκήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η από 10/11/2014 Προσφυγή μου, οι ισχυρισμοί της οποίας αναλύονται σε 9 συνολικά κεφάλαια, επιδιώκοντας με αυτή όσα είχα ζητήσει με την αίτησή μου.

  Κεφάλαια Προσφυγής

  1. Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου Νομικών (πλέον Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών, σύμφωνα με Ν. 3655/2008). [σελ. 2-41]

  2. Η κατάρρευση της ελληνικής Οικονομίας. Μεταβολή των περιστατικών από ασυνήθιστα γεγονότα (πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ), κατά τρόπο που οι απρόβλεπτες συνθήκες που συντρέχουν να καθιστούν για τους ασφαλισμένους την καταβολή εισφορών υπέρμετρα επαχθή [σελ. 41-65].

  3. Η κατάρρευση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης [σελ. 65-143].

  4. Η έννοια της Αλληλεγγύης των Γενεών. Αναδιανεμητικά και κεφαλαιοποιητικά ασφαλιστικά συστήματα [σελ. 143-150].

  5. Απόδοση ενός τυπικού συνταξιοδοτικού προγράμματος ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας [σελ. 150-151].

  6. Η παράλειψη αναπλήρωσης των κεφαλαίων που τα Ταμεία απώλεσαν από το PSI και η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών καθ’ υπέρβαση των ορίων της καθιερούμενης από το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος αρχής της ισότητας στα δημόσια βάρη [σελ. 151-155].

  7. Τα ποσά που εισπράττονται από το Κ.Ε.Α.Ο. και αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων δεν αποτελούν έσοδο των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών όπως ορίζει ο νόμος, αλλά επιδιώκεται η εξυπηρέτηση σκοπών αλλότριων προς τη συμβολή του ασφαλισμένου στην δημιουργία του ασφαλιστικού κεφαλαίου του εκάστοτε ασφαλιστικού οργανισμού [σελ. 155-158].

  8. Εξειδίκευση των εφαρμοστέων διατάξεων [σελ. 158-196].

  9. Το δικαίωμα διαγραφής των ασφαλισμένων από τα μητρώα των Κοινωνικοασφαλιστικών Συνταξιοδοτικών Οργανισμών. Η εναλλακτική της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών με παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου υπέρ των ασφαλισμένων [196-208].

  Ολόκληρο το κείμενο της προσφυγής δημοσιεύεται εδώ. Απευθείας download από εδώ.

  http://alampasis.blogspot.gr/2014/11/blog-post.html

 2. Αναφορά μητέρας δυο ανήλικων τέκνων κατά 1) υπουργείου υγείας και γιατρών του ΕΟΠΥΥ 2) κατά OAEE 

  Η πρώτη αναφορά έγινε διότι δεν έχει παιδίατρο να παρακολουθεί το 4 μηνών βρέφος καθώς οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ ισχυρίζονται κάθε φορά που τους χρειάζεται ότι έχουν κλεισμένο το πλαφόν των 200 επισκέψεων που έχει δεσμευτεί από το υπουργείο, κι ότι αν επιθυμεί να εξεταστεί το παιδί πρέπει να πληρώσει επίσκεψη από 40 έως 60 ευρώ
  Η αναφορά κατά του ΟΑΕΕ έγινε επειδή ως μερισματούχος δεν έδωσε ποτέ καμία έγκριση να παιχτούν τα χρήματά της στο χρηματιστήριο, να δοθούν στην πολιτεία για να κλείσει «τρύπες» που οι ίδιοι οι κυβερνώντες δημιουργούν, να αγοραστούν ομόλογα του δημοσίου και να κουρευτούν μέσω PSI, αλλά πάρα ταύτα επί δυο χρόνια δεν απάντησε και δεν ικανοποίησε αίτημα την απαλλάξει από την πληρωμή του ποσού των συντάξιμων ΚΑΙ να της επιστρέψει στο ακέραιο όσα χρήματα έχει ως συντάξιμα.

  Λεπτομέρειες εδώ :
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/11/19/μητέρα-δυο-ανήλικων-τέκνων-καταγγέλλ/

 3. Η δίκη για τη διαγραφή δικηγόρου από τα μητρώα του Ταμείου Νομικών. Αίτηση για τη λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Η 846/2016 απόφαση του Διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών (Αλαμπάσης κατά Ταμείου Νομικών)

  Ο προσφεύγων δικηγόρος επέδωσα στο καθού Ταμείο («ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Α.Ν.) την από 10 Σεπτεμβρίου 2014 εξώδικη δήλωση – αίτηση, με αίτημα να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως παροχών, δι’ αποφάσεως του προϊσταμένου των Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, λόγω ασκήσεως του δικαιώματος διαγραφής μου από τα μητρώα του Οργανισμού όταν μεταβλήθηκαν τα περιστατικά από ασυνήθιστα γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ, που είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, κατά τρόπο που οι απρόβλεπτες συνθήκες που συντρέχουν να καθιστούν για εμένα, ως συμβληθέντα ασφαλισμένο, την οφειλόμενη παροχή υπέρμετρα επαχθή. [η εξώδικη δήλωση – αίτηση εδώ].

  Την 10/11/2014 μου επιδόθηκε η από 03/11/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 514/2014 απόφαση του Ταμείου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Μετά την παραπάνω εξώδικη δήλωσή σας με την οποία ζητάτε να διαγραφτείτε από τα μητρώα του ΕΤΑΑΤΑΝ και του ΤΕΑΔ και να αναγνωρισθεί ότι δεν είστε ασφαλιστέος, ούτε θα είστε στο μέλλον σε κανέναν κλάδο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για τους λόγους που επικαλείστε, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Ν.Δ. 4114/1960, η ασφάλισή σας στο ΕΤΑΑΤΑΝ και στον ΤΕΑΔ είναι υποχρεωτική, από την ημερομηνία εγγραφής σας στα μητρώα του δικηγορικού συλλόγου μέχρι την ημερομηνία παραίτησής σας από αυτά, με υποχρέωση καταβολής των εισφορών που αναλογούν για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η σύνταξη χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μετά την παραίτησή του και ύστερα από σχετική αίτηση του» [η απόφαση του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ εδώ].

  Κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Α.Ν.) καθώς και κατά της παραπάνω πράξης απόρριψης της αίτησής μου, ασκήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η από 10/11/2014 Προσφυγή μου, οι ισχυρισμοί της οποίας αναλύονται σε 9 συνολικά κεφάλαια, επιδιώκοντας με αυτή όσα είχα ζητήσει με την αίτησή μου [η προσφυγή εδώ ].

  Ακολούθησε αίτησή μου για τη λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με αίτημα, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί το Ταμείο Νομικών να αναγνωρίσει ότι δεν υπάγομαι στην ασφάλιση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» ανεξαρτήτως αν είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και να διαγραφώ από τα μητρώα του, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την αντίστοιχη προσφυγή μου. Η αίτηση για τη λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, κατατέθηκε στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στις 08/01/2016. [η αίτηση εδώ , τα σχετικά της δικογραφίας έγγραφα, εδώ]

  Επί της αίτησής μου για τη λήψη μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 846/11-03-2016 απόφαση του Διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο σε Συμβούλιο), με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση (κοινοποίηση 20/07/2016). Στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης αναφέρεται ότι: «Επειδή, με το περιεχόμενο αυτό, το προσβαλλόμενο με την προσφυγή έγγραφο της Διευθύντριας Ασφάλισης, με το οποίο γίνεται απλώς αναφορά σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του καθού και τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης και με το οποίο γνωστοποιούνται οι διατάξεις αυτές στον αιτούντα και το οποίο δεν επάγεται καμία έννομη συνέπεια, καθόσον με αυτό η ως άνω Διευθύντρια δεν αποφαίνεται επί αιτήματος αναγνωρίσεως δικαιώματος ή χορηγήσεως παροχής κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφαλίσεως ούτε επιφέρει μεταβολή σε κατάσταση που δημιουργήθηκε με διοικητική πράξη περί χορηγήσεως παροχής κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, στερείται εκτελεστού χαρακτήρα και ως απλό πληροφοριακό έγγραφο δεν υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 περ. α’ του v. 702/1977 (Α 268) και των άρθρων 63 παρ. 1 και 6 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας . Ως εκ τούτου, η προσφυγή, που άσκησε ο αιτών κατά του ανωτέρω εγγράφου είναι προδήλως απαράδεκτη και συνεπώς η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με το εδ.β’ της παρ.4 του άρθρου 210 του Κ.Δ.Δ., να διαταχθεί η κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α του Κ.Δ.Δ.) και τέλος, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων να απαλλαγεί ο αιτών από τα δικαστικά έξοδα του καθού Ταμείου (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε του αυτού Κώδικα)».

  Αναφορικά με τις αλληλοσυμπληρούμενες παραδοχές σκεπτικού και διατακτικού της αποφάσεως που εξέδωσε το δικάσαν Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και, ειδικότερα, σε σχέση με τις αιτιάσεις εμού του αιτούντος περί του αντιθέτου λεκτέα τα εξής:

  1. Επειδή, στο άρθρο 73 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999 -Α΄ 97), ορίζεται ότι: «Αίτημα της αγωγής μπορεί να είναι α) η καταψήφιση της αξιούμενης παροχής β) η αναγνώριση της αντίστοιχης αξίωσης». Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί με αγωγή η αναγνώριση της υπάρξεως ή της ανυπαρξίας εννόμων σχέσεων ή δικαιωμάτων κοινωνικής ασφαλίσεως (βλ. Σ.τ.Ε. 3872-3874/2009, πρβ. Σ.τ.Ε. 2112/1995 επτ., ad hoc Σ.τ.Ε. 3144/2015). Συνεπώς, ορθώς θα απορρίπτονταν όλα τα αιτήματα τυχόν αγωγής που αφορούσαν σε θέματα αναγνωρίσεως υπάρξεως ή ανυπαρξίας εννόμων σχέσεων ή δικαιωμάτων κοινωνικής ασφαλίσεως, γεγονός που ερευνάται και αυτεπαγγέλτως , διότι ανάγεται στην έκταση της εξουσίας του δικαστηρίου της ουσίας επί της διαφοράς (βλ. Σ.τ.Ε. 3872-3873-4/2009, Σ.τ.Ε. 3144/2015).

  2. Επειδή, τόσο από το δικόγραφο της προσφυγής όσο και η την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όπως προκύπτει από τη διατύπωση του δικογράφου αυτής και εν όψει των προβαλλομένων με αυτή λόγων, πρέπει να θεωρηθεί ως στρεφομένη όχι αποκλειστικά και μόνον κατά της προαναφερθείσας αποφάσεως της Διευθύντριας Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του καθού Ταμείου, αλλά και κατά του ίδιου του Ταμείου, για το «δικαίωμα» της επιβολής ασφαλιστικών εισφορών κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [τόσο η προσφυγή όσο και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ασκήθηκαν κατά (α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Α.Ν.) και (β) της πράξης απόρριψης της αίτησης περί διαγραφής μου από τα μητρώα του καθού , της Διευθύντριας Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του καθού Ταμείου].
  Περαιτέρω, με την προσβαλλόμενη αυτή απόφαση της Διευθύντριας Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του καθ’ ού Ταμείου επαναλαμβάνεται απλώς, με την εμπεριεχόμενη σ’ αυτή ως άνω διατύπωση, οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί υποχρεωτικότητας της δημόσιας ασφάλισης. Επίσης, γνωστοποιείται η υποχρέωση καταβολής των εισφορών που αναλογούν από την ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα του δικηγορικού συλλόγου μέχρι την ημερομηνία παραίτησής από αυτά. Τέλος, αναφέρεται ότι η σύνταξη χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μετά την παραίτησή του και ύστερα από σχετική αίτηση του.

  3. Επειδή, η από 10 Σεπτεμβρίου 2014 εξώδικη δήλωση – αίτηση, συνιστά περίπτωση που, με την ανωτέρω αίτησή μου, ο προσφεύγων προς τη Διοίκηση, ΔΕΝ ζήτησα τη χορήγηση βεβαίωσης για «τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του καθού Ταμείου», ούτε τη χορήγηση βεβαίωσης για «τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης» αιτούμενος να μου γνωστοποιηθούν οι διατάξεις αυτές, οι οποίες (πράγματι) δεν επάγονται καμία έννομη συνέπεια. Αντίθετα, κατόπιν της κοινοποίησης της παραπάνω εξώδικης δήλωσης – αίτησης, το καθού Ταμείο αποφάνθηκε επί συγκεκριμένου αιτήματος ασφαλισμένου περί αναγνωρίσεως δικαιώματος σ’ αυτόν · συγκεκριμένα αποφάνθηκε επί του αιτήματος να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως παροχών, λόγω ασκήσεως του δικαιώματος διαγραφής μου από τα μητρώα του Ταμείου όταν μεταβλήθηκαν τα περιστατικά από ασυνήθιστα γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ, που είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, κατά τρόπο που οι απρόβλεπτες συνθήκες που συντρέχουν να καθιστούν για εμένα, ως συμβληθέντα ασφαλισμένο, την οφειλόμενη παροχή υπέρμετρα επαχθή.

  Συνεπώς, λόγω της προηγηθείσας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 εξώδικης δήλωσης – αίτησης, έπρεπε εξετασθεί ως προς το εκτελεστόν του χαρακτήρα της, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (πρβλ. ΣτΕ 3404/09), αφού το Δικαστήριο, μπορούσε να σχηματίσει ασφαλή δικανική πεποίθηση για το αίτημα ( της εξώδικης δήλωσης – αίτησης, η οποία και προσκομίστηκε) και να αποφανθεί επί της κρινόμενης υπόθεσης (πρβ. 2244/2013 ΔΕΦ ΑΘ). Σε κάθε δε περίπτωση, η εκφράζουσα τη βούληση του καθού Ταμείου προς εξατομίκευση και υλοποίηση τεθειμένου κανόνα δικαίου αναφορικά με υποχρεώσεις μου δημοσίου δικαίου, σε σχέση με την απόρριψη του αιτήματος που υπέβαλλα με την από 10 Σεπτεμβρίου 2014 εξώδικη δήλωση – αίτηση περί διαγραφής μου από τα μητρώα του καθού κοινωνικοασφαλιστικού οργανισμού, προκύπτει ευθέως από το σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης της Διευθύντριας Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του καθού Ταμείου («Μετά την παραπάνω εξώδικη δήλωσή σας με την οποία ζητάτε να διαγραφτείτε από τα μητρώα του ΕΤΑΑΤΑΝ και του ΤΕΑΔ και να αναγνωρισθεί ότι δεν είστε ασφαλιστέος, ούτε θα είστε στο μέλλον σε κανέναν κλάδο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ, για τους λόγους που επικαλείστε, σας γνωρίζουμε ότι…»). Συνακόλουθα, το έγγραφο αυτό, δεν είναι πληροφοριακού τύπου έγγραφο, στερούμενο εκτελεστότητας και, επομένως, παραδεκτώς μπορούσε να προσβληθεί με προσφυγή (2244/2013 ΔΕΦ ΑΘ).

  Και στην υποθετική ακόμη περίπτωση που η εξώδικη δήλωση – αίτηση με την οποία αιτούμαι τη διαγραφή μου από τα μητρώα του Τ.Ν δεν είχε προσκομιστεί, και το δικάσαν Δικαστήριο καλούνταν να σχηματίσει δικανική πεποίθηση από το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης μόνο απόφασης (της Διευθύντριας Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του καθού Ταμείου), η προσφυγή και πάλι θα ασκούταν παραδεκτώς καθ’ ό μέρος στρέφεται κατά του ανωτέρω μη εκτελεστού μέρους της προσβαλλομένης αποφάσεως. Και τούτο διότι, καθ’ ό μέρος με αυτή (απόφαση διευθύντριας) γίνεται απλώς αναφορά στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί υποχρεωτικότητας της δημόσιας ασφάλισης και γνωστοποιείται η υποχρέωση καταβολής των εισφορών που μου αναλογούν, το έγγραφο αυτό (αν και μεμονωμένα στερείται εκτελεστού χαρακτήρα), προσβάλλεται ευχερώς δικαστικά καθ’ ό μέρος καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εισπράξεως των οφειλομένων εισφορών, υπό την προϋπόθεση ότι προβάλλεται με την προσφυγή, ότι από το τμήμα αυτό της προσβαλλομένης αποφάσεως (εισφορές) προκαλείται σ’ εμένα συγκεκριμένη βλάβη και, ως εκ τούτου, δεν στερούμαι εννόμου συμφέροντος για την προσβολή της απόφασης , περίπτωση που η προσφυγή δεν είναι απορριπτέα ( ΣΤΕ 3301/2011 – Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Δ.Σ. περί καταβολής αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών από τους έμμισθους δικηγόρους].

  Σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι έκδοση από τη Διοίκηση πληροφοριακών εγγράφων επί συγκεκριμένων αιτημάτων των διοικούμενων, τυχόν δικανική κρίση ότι τα παραπάνω έγγραφα («πληροφοριακά») δεν υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων επειδή –κρίνοντάς τα μεμονωμένα και ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του αιτήματος – ως καθαρά πληροφοριακού τύπου έγγραφα, στερούμενα εκτελεστότητας (!), θα οδηγούσε σε προδήλως αντισυνταγματική παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη υπό την έκφανση της πρόσβασης σε Δικαστήριο, καθ’ όσον θα μείωνε την κατοχυρουμένη από το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος παροχή δικαστικής προστασίας και θα ήταν αντίθετη προς το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ περί δικαίας δίκης και το άρθρο 14 του Ν 2462/1997 περί κυρώσεως του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

  Το κείμενο της 846/2016 απόφασης του Διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών, εδώ .

  Με δεδομένο ότι απέναντι μας έχουμε ένα ανάλγητο κράτος, ένα κράτος – εχθρό του, πανταχόθεν βαλλόμενου, αυτοαπασχολούμενου, η υποχρέωση προσφυγής της γενιάς μας στη Δικαιοσύνη κρίνεται αναγκαία. Η γενιά μας έχει υποχρέωση να διεκδικήσει το αυτονόητο: τη διαγραφή μας από τους λεηλατημένους κοινωνικοασφαλιστικούς (δήθεν) οργανισμούς, ούτως ώστε στα πλαίσια των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας, της συμμετοχής μας στην οικονομική ζωή της χώρας και το επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησής μας, να αναζητήσουμε τον Κοινωνικοασφαλιστικό Οργανισμό της επιλογής μας, με αποκλειστικό κριτήριο την προσδοκία απονομής σύνταξης, ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια στην τρίτη ηλικία μας.

  Η μάχη του ασφαλιστικού, είναι η μάχη της γενιάς μας.

  http://alampasis.blogspot.gr/2016/07/8462016.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.