Αίτημα της HDB AG για έκδοση Εισαγγελικής Διασυνοριακής Παραγγελίας (Ελληνικό)

1a7adc6

προς

Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Υπόψιν: Εισαγγελέα Διαφθοράς, Κο Ιωάννη Δραγάτση

Αίτημα: της “Hellenic Development Beteiligungs AG”
με Αρ. Μητρώου HRB 68648,
εδρεύουσας επί της οδού Huttenstrasse 3,
Ντίσελντορφ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα, 

Σε συνέχεια με την υπ αριθμόν Α.Β.Μ. Α2014/1642 και σε συνάφεια με την από 18/12/2014 μήνυσή μου κατά Ελλήνων κρατικών λειτουργών, η οποία κατατέθηκε, σε αυτεπάγγελτη έρευνα που είχε διαταχθεί από την εισαγγελία πρωτοδικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, επειδή έχουμε μακροχρόνια στέρηση ευκαιρίας, αιτία η υποβάθμιση ευρωπαϊκής οικονομικής έννομης τάξης, βάση δόλιας σκοπιμότητας εις βάρος μας, θεσμική εκτροπή με αποτέλεσμα την μη έως σήμερα πρόσβασή μας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο ως έχοντες έννομο συμφέρον,

Έργο Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία” (σχετ. 8)

Αιτούμεθα την έκδοση Οικονομικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Διασυνοριακής Παραγγελίας, συνδεδεμένη και με την προστασία του Ευρωπαϊκού Νομίσματος (Ευρώ) από την Αρμόδια Εισαγγελική αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας (αρμόδια αρχή σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση για διερεύνηση άπατης). Σας προσκομίζουμε ως νέο Στοιχείο την σχετική Συμφωνία Πιστωτών (Σχετ. 1), στην οποία δεν συμβάλλεται η Ελληνική Δημοκρατία και δεν έχει εκδώσει νομική γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Την εφαρμογή και την αναθεώρηση όπως τα διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα, οι Ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ορίζουν, τύπου αποτίμησης ή πρόβλεψης εντός αυτών των τεχνοοικονομικών παραρτημάτων των μνημονίων, συνδεδεμένα με τις Δανειακές Συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου χρέους να συμπεριληφθούν ως ενεργητικό – άξιες, καθαρή περιουσία Κ.Π τα οικονομικά δεδομένα της ελληνικής δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αιτία εξ αυτού του γεγονότος η εκποίηση έως σήμερα και όχι αξιοποίηση σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά διεθνή ήθη, την ευρωπαϊκή καλή πίστη και την χρηστή διαχείριση έννομων αγαθών, της πρώην δημόσιας περιουσίας με μηδενικές αξίες από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..

«παραβάσεις οικονομικής τάξεως» προσβάλλουν έννομα αγαθά. «καθαρή θέση» του Δημοσίου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ είναι … ίσα μέρη: ακίνητη περιουσία και οικονομικά περιουσιακά στοιχεία εισόδημα περιουσίας ..η τρέχουσα αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου δεν είναι άμεσα προσδιορίσιμη, αλλά μπορεί να προσδιορισθεί για τα επιμέρους στοιχεία του ή για κάποιο παρόμοιο μέσο. Η τρέχουσα αξία είναι δυνατόν να προκύψει από την αξία των επιμέρους στοιχείων του ή του παρόμοιου σε αυτό μέσου μια δανειακή σύμβαση που ακολουθείται από δεσμεύσεις (conditionality) χωρίς πρόβλεψη προς τους δανειστές αξίας υποθήκης χρέους!! .

Συμπληρωματικά σας καταθέτω τα κάτωθι:

Σε συνέχεια με την υπ αριθμόν Α.Β.Μ. Α2014/1642 και σε συνάφεια με την από 18/12/2014 μήνυσή μου για Ευρωαπάτη, εμπορία επιρροής κατά νομικών και φυσικών προσώπων στην ελληνική επικράτεια, παραβίαση του Άρθρου 28 του Ελληνικού Συντάγματος από Έλληνες επίορκους, των συνταγματικών δικαιωμάτων μας μέσω βουβής Οικονομικής Βίας – Εκμετάλλευσης των κρατικών λειτουργών, κατά παντός τρίτου ήθελε προκύψει από την έρευνά σας, σε συνάφεια με το από 02/01/2015 αιτήματος μου προς το γραφείο του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, καθώς και την από 01/07/2014 αναφορά καταγγελία ζημίας της Ελληνικής Οικονομίας ύψους 35 δις ευρώ της “Hellenic Development Beteiligungs AG” (η έδρα προσδιορίζει την γερμανική ιθαγένεια, από τον Ιούλιο του 2012 σύστασή μας).

Κατά οιονδήποτε πολιτειακών παραγόντων σε μετακρατικό – ευρωπαϊκό επίπεδο όπως από 4/12/14 έχουμε γνωστοποιήσει στην ευρωπαϊκή επιτροπή, παραβίαση αρχών δημοκρατίας, (Συνθήκη Μάαστριχτ 1992) : 1) αρχή της ισότητας απόκρυψη από δόλο αξίας υποθήκης χρέους οικουμενικού έννομου αγαθού αξίας 11,8 δις ευρώ : δεν πρέπει να γίνονται διαφορετικές μεταχειρίσεις, όλοι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα (απάλειψη κάθε διάκρισης). 2) Αρχή της επιχειρηματικής ελευθερίας εις βάρος μας εντός της κοινότητας.

Αξιότιμε κύριε εισαγγελέα επειδή έως 8/5/2010, πρώτη δανειακή σύμβαση – συνθήκη ελληνικού δημοσίου χρέους και με τις έως τότε επαγγελματικές δραστηριότητές μου εντός της ελληνικής επικράτειας, ο τότε επίορκος Έλληνας πρωθυπουργός και ελληνική κυβέρνηση, από κοινού και με τις επόμενες, με ενέγραψαν ως Έλληνα πολίτη στην Δανειακή Σύμβαση του ελληνικού δημοσίου χρέους ως αντικείμενο διαθέσιμο για κάθε χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προς τους δανειστές, μέσω του «Εξωτερικού Χρέους» (δανειακή σύμβαση ελληνικού δημοσίου χρέους) νοείται το συνολικό χρέος του Δανειολήπτη, που είναι (i) εκφρασμένο ή πληρωτέο σε νόμισμα διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του Δανειολήπτη και (ii) το οποίο δεν είχε προκύψει αρχικά ή αναληφθεί στο πλαίσιο Σύμβασης ή Οργάνου ή εκδόθηκε κατ’ ουσία σε πιστωτές που είναι όλοι κάτοικοι της Ελλάδας ή σε οντότητες που έχουν την έδρα τους ή τον βασικό τόπο των συναλλαγών τους εντός της επικράτειας της Ελλάδας, μου έδωσε έναν ακόμη αριθμό λογιστικό «Εξωτερικό Χρέος» εντός του χρέους συν της ταυτότητα που είχα! και εντός ενός νέου αριθμού, ενέταξε και ό,τι είχα δημιουργήσει ως περιουσιακά στοιχεία την ελληνική επικράτεια!

Ο Welzel ωστόσο τονίζει στην ποινική θεωρία του, ότι μόνο η εξωτερικευμένη ψυχική διάθεση του δράστη, μορφοποιούμενη ως actio, μπορεί να καταστεί αντικείμενο του ποινικού δικαίου (Welzel, Das Deutche Strafrecht 11η)

Επειδή ως υποκείμενο του εξωτερικού χρέους πλέον δεν μπορούσα να αφήσω τους υπαίτιους του χρέους να ορίζουν έμενα και ότι ως αξία, τιμή και αξιοπρέπεια είχα, ασχολήθηκα ουσιαστικά και επαγγελματικά με το χρέος, τα περιουσιακά στοιχεία αυτού (δημόσια κοινωνικά αγαθά), ειδικότερα τα ακίνητα, με αποτέλεσμα μέσα από μακροχρόνιες επαφές, στην προσπάθεια τελεσφόρησης έννομου εταιρικού σκοπού εταιρειών μου (υποβληθείσα δύο φορές 2011/2014 και κατατεθείσα δημόσια προσφορά για αναπτυξιακό έργο μείζονα κοινωνικού ενδιαφέροντος), είχαμε επαφή έως και σήμερα με όλους τους καθ ύλην αρμοδίους εντός και εκτός ελληνικής επικρατείας. Στρατιές συμβούλων θεσμικών και πολιτειακών παραγόντων που ασχολούνται αποκλειστικά ο κάθε ένας με τον τρόπο του για την βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Αυταπόδεικτα διαπίστωσα ότι σκοπός όλων αυτών είναι να μην βγει το χρέος γιατί αν βγει, χάνει ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ και τους δούλους, εντός αυτού (χρήση πολιτών ως αντικείμενα), που περιλαμβάνονται ως εξωτερικό χρέος και εγώ εντός αυτών, αλλά και την αποκλειστικότητα των αποκαλούμενων ΑΣΗΜΙΚΑ, ΑΤΙΜΑ αυτά χωρίς ΤΙΜΗ ! χωρίς αξία περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που ήρθαν στην ιδιοκτησία του μέσω του χρέους με το μηδέν 0 το απόλυτο μηδέν ως αξία υποθήκης!

Στον σημερινό παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο οι ηγέτες των λαών όταν είναι υπάλληλοι κερδοσκόπων με προμήθεια ή κλέφτες με γραβάτα ή επαίσχυντα υποκείμενα με περίσσιο θράσος ή οικονομικοί δοσίλογοι έναντι ανταλλάγματος στον οικονομικό κατακτητή, τότε έχουν και το θράσος να θέλουν να κερδοσκοπήσουν και στο αίμα και στον πόνο και στον εκμαυλισμό της κοινωνίας πράγμα που έγινε στην Ελλάδα από το 2010 στον χώρο της ακίνητης ελληνικής δημόσιας περιουσίας, αμύθητης και ανυπολόγιστης αξίας, πολλαπλάσια του χρέους.

Σας παραθέτω συμπληρωματικά τα παρακάτω στοιχεία – εγκληματικές ενέργειες με διακριτικό διεθνές χαρακτήρα που παραβιάζουν την έννομη ευρωπαϊκή τάξη.

Ηθικοπολιτικοί κανόνες (soft law) επιτακτικοί κανόνες (hard law)

Θεσμική ευρωπαϊκή εκτροπή και υποβάθμιση έννομης ευρωπαϊκής τάξης, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (σχετ.1) (Παραβίαση Συλλογικότητας, καταχρηστική συμπεριφορά, η Ελληνική Δημοκρατία εις γνώση της! δεν συμβάλλεται στην συμφωνία των πιστωτών και υφίσταται αποξένωση από το συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωζώνης, άτυπο θεσμικό όργανο), προηγηθείσα της πρώτης Συνθήκης Δανειακής Διευκόλυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (σχετ. 2) με συμβαλλόμενη την ελληνική δημοκρατία και τους πιστωτές αυτής, διακρατική εθνική αρχική Συμφωνία Πιστωτών δανειστών του ελληνικού δημοσίου χρέους εις βάρος της ζώνης του ευρώ, είναι αντίθετη με το οικονομικό σύνταγμα της Ευρώπης (Συνθήκη Μάαστριχτ 1992) από κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ εις βάρος του ευρω.

17.2.2014 ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής όσον αφορά τη διερευνητική έκθεση σχετικά με τον ρόλο και τις δραστηριότητες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ∆ΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (2013/2277(INI)) 11. τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. δεσμεύονται πλήρως από το δίκαιο της Ένωσης και ότι υποχρεούνται όταν ενεργούν στο πλαίσιο της Τρόικας να τηρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία ισχύουν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με αποδοχή Ελλήνων πολιτειακών παραγόντων έως και σήμερα, έχουμε απόκρυψη της αξίας του ενεργητικού (Κρατική περιουσία) που αναφέρεται ως εγγύηση – ενέχυρο του χρέους προς τους πιστωτές, εντός αυτής και τα ακίνητα καθαρής περιουσίας χρέους κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, εις βάρος του ευρώ και της νομισματικής πολίτικης και υπέρ του εγγυητή στην αρχική Συμφωνία Πιστωτών, κατάχρηση εμπιστοσύνης των λαών της ευρωζώνης, από την άρχουσα πολιτειακή τάξη του κάθε Κράτους μέλους για Γερμανικό και όχι συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον, με παράλληλη κατάχρηση καθηκόντων θεσμικών όργανόν της ένωσης ευρωπαϊκή επιτροπή ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, θεματοφύλακα ως “θεματοφύλακα των Συνθηκών” της ευρωπαϊκής οικονομικής νομισματικής πολιτικής, και παραχώρηση δικαιωμάτων και όχι χρήση ως οφείλει δικαιωμάτων παραχωρημένης αρμοδιότητας από τα κράτη μέλη! νομισματικής πολίτικης σε κράτος! αντίθετα με ότι προβλέπουν οι συνθήκες (η ένωση προστατεύει καλύτερα τα συμφέροντα της από τα κράτη μέλη), χρηματοδότηση από εθνικούς προϋπολογισμούς για λογαριασμό Κράτους, μέσω κρατικών πόρων, υπέρ Κράτους εγγυητή, και όχι υπέρ της συλλογικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, παραβιάζοντας την αρχή της συλλογικότητας – ισονομίας των κρατών της ευρωζώνης, τα οποία συνδέονται με κοινό νόμισμα και βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Η από δόλο αποξένωση μέσω της συμφωνίας πιστωτών σε γνώση των πολιτειακών τάξεων των ατομικών δικαιωμάτων των λαών (ευρωπαϊκό χάρτη των ατομικών δικαιωμάτων) που χρηματοδοτούν με κρατικούς πόρους, διακρατική καταχρηστική δανειακή σύμβαση αποικιακού χαρακτήρα σε βάρος κράτους μέλους, εντός της ένωσης, υπέρ του κράτους εγγυητή και εις βάρος του κράτους δανειολήπτη με αποδεδειγμένους μακροχρόνιους οικονομικούς εφιάλτες (Έλληνες κρατικούς λειτουργούς) εντός αυτού, εξωθεσμική εκτροπή από κοινού με θεσμικά όργανα της ένωσης παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα δικαιικά σύνολα που αποτελούν αυτό, ενάντια στην οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης, στην έννομη οικονομική τάξη που υπερισχύει στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο μείζονος σημασίας, Όλες οι ιδρυτικές συνθήκες έχουν τη μορφή ενός μάλλον οικονομικού συντάγματος. Οικονομικές αρχές, οι οποίες πριν από τη συνθήκη του Μάαστριχ απλώς τεκμαίρονται τώρα καθορίζονται ρητώς φυσιογνωμία της ενοποίησης πρωτίστως οικονομική.

Η πρόθεση της διακρατικής συμφωνίας πιστωτών (έννομο συμφέρον του εγγυητή Γερμανία), (σχετ. 3A) απαντητική επιστολή της Dr. Angela Merkel για λογαριασμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας στις 26/04/2012 αντίθετη με τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, το συλλογικό συμφέρον της Ευρώπης και την διασφάλιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ενός λάου που οδηγήθηκε στο χρέος από αυταπόδεικτα διεφθαρμένους ηγέτες (παραβίαση αυταπόδεικτη διεθνούς συνθήκης – δανειακής σύμβασης του Έλληνα πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου με το Κατάρ και του διοικητή της τράπεζας Ελλάδας εις βάρος περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού δημόσιου χρέους, σε γνώση της Γερμανικής κυβέρνησης και των υπολοίπων συμβαλλομένων και θεσμικά εμπλεκόμενων. Aπάντησή μου καταγγελία μου στις 4/05/2012 (σχετ. 3B) προς την καγκελάριο της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας (σχετικά με την αξία υποθήκης μόνο των ακίνητων εκτός των υπολοίπων ασημικών της ελληνικής κρατική περιουσίας), η μακροχρόνια στρέβλωση γεγονότων, οικονομικών μεγεθών καλυμμένη με τον μανδύα στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΚΤ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των ΜΜΕ διασπορά από διεφθαρμένους Έλληνες κρατικούς λειτουργούς, απόκρυψη πραγματικών οικονομικών μεγεθών της αξίας της υποθήκης χρέους κράτους δανειολήπτη Ελλάδα.

Από το 2010 σε όλα τα παραρτήματα – μνημόνια των δανειακών συμβάσεων αντίθετα με τα , δημοσιονομικά πρότυπα μακροοικονομικούς – μικροοικονομικούς δείκτες κλπ έως σήμερα, σκοπό είχαν την αποξένωση αυτής ως αξία περιουσίας υποθήκης ενεχύρου χρέους, από τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή του προϋπολογισμού κράτους μέλους, (11/04/2010 ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΡΩΟΜΑΔΑΣ) με απώτερο σκοπό και στόχο την αποτυχία όλων των προγραμμάτων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, την αποτυχία ουσιαστικά των προγραμμάτων, έξοδο ουσιαστικά από το ευρώ μέσω σιωπηρής μακροχρόνιας αλλοτρίωσης κοινωνικών αγαθών – ακίνητης κρατικής περιουσίας, σε γνώση των παρατηρητών! την άρνηση από δόλο και πρόθεση, ισοδύναμων πολλαπλάσιων οικονομικών ανταλλαγμάτων στους πιστωτές, πράγμα οικονομικά ωφέλιμο φυσικά για την πολιτικοοικονομική συμμορία της Ελλάδας. Φυσικά όλοι ως ηθικοί αυτουργοί εντός Ελλάδας οι υπουργοί οικονομικών από κοινού με τον εκάστοτε διοικητή της τράπεζας της Ελλάδας συνεπικουρούμενοι από τον εκάστοτε πρωθυπουργό.

Η έξοδος από το ευρώ είναι δεδομένη καθώς η μηδενική έως σήμερα αξία της περιουσίας του χρέους, δεν καλύπτεται από μείωση συντάξεων ούτε από φόρο επιδρομή. Η πλήρης δε αποξένωση του κράτους δανειολήπτη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς σε αυτό συνεπικουρούν τα πολιτικοοικονομικά – ολιγαρχικά συμφέροντα στην Ελλάδα, καθώς επιτυγχάνεται η ασυλία των Ελλήνων πολιτειακών ενόχων, και η οικονομική κατάκτησης Κράτους από το κράτος εγγυητή μέσω της αρχικής συμφωνίας πιστωτών, καθώς αποκλειστικός πλέον αρμόδιος για έκδοση παράλληλου νομίσματος μετά την έξοδο από το ευρώ είναι το κράτος εγγυητής των πιστωτών κλπ καθώς ο δανειστής κράτος είναι δέσμιος, έρμαιο του εγγυητή χωρίς εναλλακτική προοπτική και κρατική περιουσία πλέον (εισφερθείσα αυτή από το 2011 με μηδενική αξία σε νομικό πρόσωπο διεθνούς χαρακτήρα Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. εκτός ελληνικής δικονομικής δικαιοδοσίας ελεγχόμενου με όρους αγγλικού δικαίου και εκτός Ελλάδας δικαστικής δικαιοδοσίας).

Σχετική Έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σχετ. 4)

Το στοιχείο που καθιστά ιδιαίτερη τη θέση της Ελλάδας είναι το γεγονός ότι δε μπορεί να ακολουθήσει πλήρως δική της πολιτική από τις 8/5/2010 ούτε να συμμετέχει ! σε συλλογικό επίπεδο. Επομένως οι οποιοιδήποτε όροι που θα της επιβληθούν στο δανειοδοτικό της πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν λάβει υπόψη τους ότι το συγκεκριμένο κράτος διαθέτει μεν διακριτική ευχέρεια στην άσκηση του μεγαλύτερου μέρους της πολιτικής του ( σε γνώση φυσικά η διαφθορά κρατικών Ελλήνων λειτουργών και η μη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και φυσικά η αποσιώπηση αυτού του γεγονότος από όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης), δεν έχει δε αρμοδιότητα χάραξης νομισματικής πολιτικής, εφόσον όπως είναι γνωστό η χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης μεταφερθείσα μέσω της συμφωνίας πιστωτών στον εγγυητή, θεσμική ευρωπαϊκή εκτροπή..

ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ παραβίαση ιδρυτικής οικονομικής Συνθήκης ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ: κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να θίξει την ιδιαιτερότητα του δικαίου της Ένωσης να ισχύει πλήρως και ενιαία σε ολόκληρη την επικράτειά της. Το οικονομικό σύνταγμα ανταποκρίνεται σε μια θεμελιώδη και συνολική απόφαση της πολιτικής κοινότητας που ισχύει ως κανόνας δικαίου και ορίζει το πρότυπο και τις αρχές λειτουργίας της οικονομικής διαδικασίας σε σχέση μάλιστα με το καίριο πρόβλημα των μορφών και των ορίων των κρατικών παρεμβάσεων στην λειτουργία της αγοράς, στην καταπολέμηση κάθε μορφής διασυνοριακής εγκληματικότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αναδεικνύεται σε προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη – και, αντίστοιχα, την εγκληματολογική και ποινική μελέτη – της διεθνούς διάστασης της αντιεγκληματικής πολιτικής.

Η απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης προς εμάς το 2012 δεν συνάδει με τις αρχές του γερμανικού συντάγματος ούτε με τον τύπο της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (χρήματα Γερμανού φορολογουμένου), καθώς παραβιάζει κάθε αρχή δημοκρατίας ισονομίας και ελευθερίας και δεν διερευνά την καταγγελία μου περί Ελλήνων πολιτειακών διεφθαρμένων παραγόντων, ή έστω τον έλεγχο αυτής της αξίας της ακίνητης περιουσίας, ως έχων έννομο συμφέρον ή την εφαρμογή της νομιμότητας όπως οι συνθήκες ορίζουν, καθώς πολιτειακά όργανα – κρατικοί λειτουργοί αποκομίζουν κρατικό κοινωνικό πλούτο.

Έχοντας υποστεί στις 10/10/2014 θεσμική δικονομική παραβίαση, στέρηση δικαιώματος έννομης προστασίας, υποβάθμισης έννομης τάξης από δόλο της έδρας, [Το Ελεγκτικό Συνέδριο (που ελέγχει τη δημοσιονομική διαχείριση) υπάρχει σαν όργανο μόνο στον οικονομικό και όχι στον πολιτικό χώρο]. Ευθύνη Ελλήνων δικαστών που παραβίασαν, με πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση υπέρ της διεφθαρμένης νομοθετικής και εκτελεστική εξουσίας, το ισχύον δίκαιο της Ένωσης, αιτία και εξ αυτού του γεγονότος η μακροχρόνια μη βιωσιμότητα η και εγγραφή αξίας περιουσίας του ελληνικού δημοσίου χρέους (στην υπόθεση Köbler, επιτάσσει την αναγνώριση αποζημίωσης για τη ζημία που ο πολίτης της Ένωσης υπέστη λόγω της συμπεριφοράς του δικαστηρίου που δίκασε σε τελευταίο βαθμό).

Γνωστοποίηση των παραπάνω γεγονότων και στην γερμανική πρεσβεία είναι σύννομη με τους νόμους και το γερμανικό σύνταγμα, την ευθεία σύγκρουση συμφερόντων μας με την πολιτειακή πολιτικοοικονομική εξουσία στην Ελλάδα μετά τις 10/10/2014, λόγοι κυρίας παρέμβασης και την ευθεία σύγκρουση συμφερόντων μας με το υπουργείο οικονομικών της Ελλάδας σε δίκη με έννομο γερμανικό δημόσιο συμφέρον (δημοσιονομικός εγγυητής κατά νόμο) (σχετ. 5).

Η Ελλάδα με άλλα λόγια, αποτελεί μέρος ενός οργανισμού που δεν συμμετέχει είναι παρίας από δόλο και πρόθεση, δεδομένη περίπτωση της αδυναμίας της να ανταπεξέλθει στους όρους του δανειοδοτικού της προγράμματος με αποτέλεσμα τη κατάρρευση της οικονομίας με συνέπειες εντός Ελλάδας ( αυτοκτονίες κλπ) καθώς τα άλλα κράτη μέλη του εν λόγω διεθνούς οικονομικού ευρωπαϊκού οργανισμού είναι διασφαλισμένοι μετά το δεύτερο μνημόνιο και ισχύει η διακρατική και όχι θεσμική συμφωνία με την ευρωζώνη).

Οι ιδιαιτερότητες της υπόθεσης που λέγεται “κρίση χρέους του ελληνικού κράτους” δημιουργήθηκε από εξωθεσμικούς κανόνες και όρους και μηχανισμούς που από άλλους χαρακτηρίζεται ως υβρίδιο και από άλλους ως τερατούργημα, πήρε όμως την ουδέτερη ονομασία “μηχανισμός στήριξης για την Ελλάδα”.

Επειδή ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κατάχρηση καθηκόντων θεματοφύλακα υπέρ Κράτους και όχι της ζώνης του ευρώ ως “θεματοφύλακα των Συνθηκών” διακρατικό έννομο συμφέρον Μάαστριχ (Άρθρο 102 Α – 103 Α ΚΛΠ)«δημοσιονομικό δίκαιο της ανάγκης» 126(9),136 ΣΛΕΕ. δεν αποκλείεται πλέον στη σύγχρονη δικαιική τάξη, η επίκληση αλλοτρίωσης γενικών εννόμων αγαθών ή όπως ονομάζονται «οικουμενικών εννόμων αγαθών», για την δικαιολόγηση ποινικών κυρωτικών νομοθετημάτων.

Το ∆ΕΚ θεμελίωσε με την απόφασή του την αρχή της υπεροχής. Η συνθήκη της Ρώμης δεν είναι συνηθισμένη συνθήκη συναλλακτικού χαρακτήρα αλλά είναι συνθήκη ίδρυσης. Συστήνει εξουσία μέσα από κοινά όργανα που δέχονται μεγάλη εξουσία – δημιουργείται μια δημόσια αρχή υπερεθνικού χαρακτήρα. Τα όργανα ασκούν εξουσία παράγοντας κανόνες που δεν απευθύνονται μόνο στα κράτη-μέλη αλλά και στους ιδιώτες (διακυβέρνηση απ’ έξω) δίνοντας σε αυτούς και τη δυνατότητα να τους επικαλούνται ενώπιον των δικαστηρίων (αμεσότητα). Εάν ο κοινοτικός κανόνας λειτουργήσει ως διεθνής, δεν θα υπάρχει ομοιομορφία στα κράτη-μέλη ως προς την εφαρμογή. Η συνθήκη της Ρώμης είναι αυτή που ορίζει πώς θα ισχύσει ο κοινοτικός κανόνας και όχι ο εσωτερικός νομοθέτης (και θα ισχύσει με τρόπο απόλυτο).

Εμφανή – αφανή σύγκρουση συμφερόντων μας σε γνώση του εκ της παραχωρημένης αρμοδιότητας από κράτη μέλη, τον αρμόδιο θεματοφύλακα των συνθηκών, μετά την πρώτη δημόσια προσφορά μας 31,1 δις ευρώ στις 11/10/2011, όπως ήδη έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές (ζημία 35 δις ευρώ του ελληνικού δημοσίου υψηλότερη από το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ του 2012 από ένα ακίνητο και μόνο ) με την ελληνική πολιτειακή εξουσία (πολιτικοοικονομικό σύστημα) αντίθετοι διάδικοι με εμάς σε δίκη δημοσίου κοινωνικού μείζονος ενδιαφέροντός (10/10/14)! του Υπουργείου Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενο από το νομικό σύμβουλο του νομικού συμβουλίου της ελληνικής Δημοκρατίας από κοινού με το “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου” (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και ταύτιση συμφερόντων του ελληνικού Κράτους υπέρ του προδιαγεγραμμένου και μακροχρόνια προμελετημένου μοναδικού προτιμητέου επενδυτή, απάτη κατ εξακολούθηση επί διεθνούς συνθήκης του δανειολήπτη και του αντιπροσώπου του Δανειολήπτη διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Διεθνή χρηστά ήθη – καλή πίστη παραβίαση αρχών ανταγωνισμού στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο Ε.Ο.Χ..

Η “Hellenic Development Beteiligungs AG” είναι δικαιούχος οποιονδήποτε Κύριων Μικτών Απόλυτων Διαπλαστικών Αδιαίρετων Δικαιωμάτων φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και απόλυτος φορέας των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία». Νομικά ισχυρή, ενεργή η από 26/02/2014 δημόσια προσφορά απόκτησης μετοχών (Ν.3986/2011- 4254/2014), που άπτεται του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου Ε.Ο.Χ. και της ζώνης της Ο.Ν.Ε, επειδή το δίκαιο και αν ακόμη αποτελεί οργανικό στοιχείο μίας συγκεκριμένης κοινωνικής πραγματικότητας, δεν αφήνεται ελεύθερο στη διάθεση της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας που ρυθμίζει αυτή την πραγματικότητα επειδή.

Με την επιφύλαξη προσφοράς εξαγοράς και σε οιονδήποτε θεσμικό φορέα σχετιζόμενο με το ελληνικό δημόσιο χρέος και την απομείωση αυτού όπως EMS (σχετ. 6).

Το άρθρο 18 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 12 ΕΚ) έχει την έννοια ότι απαγορεύει την αντίστροφη δυσμενή διάκριση που προκαλείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του άρθρου 21 ΣΛΕΕ και του εθνικού δικαίου, εφόσον αυτή συνεπάγεται προσβολή θεμελιώδους δικαιώματος προστατευόμενου από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν παρέχει τουλάχιστον ισοδύναμη προστασία.

132. Η λογική που διαπνέει τις οικονομικές θεμελιώδεις ελευθερίες είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς μέσω της άρσεως των εμποδίων στο εμπόριο και της ενισχύσεως του ανταγωνισμού. Αντίστοιχη ήταν και η επεξεργασία από το Δικαστήριο των εργαλείων τα οποία παρέχει η Συνθήκη για την επιδίωξη των σκοπών της ενιαίας αγοράς (οι οποίοι απαριθμούνται, μεταξύ άλλων, στη διάταξη που έχει καταστεί το νυν άρθρο 3 ΣΕΕ).

Το Δικαιώματα διάθεσης προαίρεσης στο επενδυτικό κοινό 3.300.000 εταιρικών τίτλων μας μέσω αρχικής συνολικής άντλησης σε πρώτο στάδιο 35 Δις Ευρώ κεφαλαίων από την ελεύθερη Διεθνή Αγορά για την Εξαγορά είναι επιτακτικό δικαίωμά μας να το ασκήσουμε με συνεργασία πιστωτικού ιδρύματος – τράπεζα εκτός Ελλάδας με διάθεση αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης και στην Ελλάδα μέσω διατραπεζικής συνεργασίας , ανεξαρτήτου πολιτειακής κατάστασης.

Τέλος η μη ευόδωση έως σήμερα του έννομου εταιρικού σκοπού μας, στέρησε κοινωνικά ανταποδοτικά οφέλη διασυνοριακού χαρακτήρα στην Γερμανία και την Ελλάδα μείζονα κοινωνικού ενδιαφέροντος εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, Ε.Ο.Χ. έγκειται στο γεγονός της απόκρυψης από δόλο και απάτης της καθαρής δίκαιης εύλογης ελαχίστης αξίας περιουσίας ύψους 11,8 δις ευρώ, ως ελάχιστο ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., στις 8/12/11 καθώς με την τήρηση του νόμου όπως τα διεθνή χρηματοοικονομικά ορίζουν, δεν θα υπήρχε δυνατότητα χειραγώγησης της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο προτεινόμενος τύπος τιτλοποίησης G.HDBOND του έργου “Ελλήνων Πολιτεία” καινοτομία μας πνευματικό δικαίωμά μας, τρία χρόνια αργότερα μέρος αυτού κάνει χρήση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ε.Κ.Τ. (σχετ. 7) προτεινόμενος από εμάς από τις 10/10/2011 και κοινοποιούμενος και στην Ε.Κ.Τ..

Συμπληρωματικά Αιτούμαι:

1/ Να διερευνηθεί από εσάς, ως αρμόδια εισαγγελική αρχή, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αρμόδιος θεματοφύλακας, έχει γνωστοποιήσει στους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς των Κρατών μελών της ευρωζώνης την από 01/07/2014 (Αρ. Πρωτ. 000778) αναφορά – καταγγελία μας για 35 δις ευρώ ζημία του κρατικού προϋπολογισμού του ελληνικού κράτους, καθώς επίσης και το από 04/12/2014 (Αρ. Πρωτ. 000897) αίτημά μας προς αυτούς.

2/ Καταγγέλλουμε άρνησή προς εμάς, υποστηρικτικής αρμοδιότητας της Ε.Ε., στενά συνδεδεμένη με τον ρόλο του θεματοφύλακα που είναι η αρμοδιότητα της Επιτροπής ως εκπροσώπου των συμφερόντων της Ένωσης.

Επειδή το πρότυπο αυτό της οικονομικής πολιτικής είναι υποχρεωτικό και για την κοινότητα και για τα κράτη-μέλη Τέλεια κατίσχυση: ο κανόνας έχει αμεσότητα (μπορεί να τον επικαλεστεί και ο πολίτης) : συνολική αξίωσή μας έως σήμερα όπως έχουμε δηλώσει σε θεσμικούς παράγοντες 1,830 δις ευρω (υπολογιζόμενα στα (assets ) τις εταιρείας μας για την ευόδωση του έννομου σκοπού μας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο από την βίαια αποκοπή εθνικών συνταγματικών δικαιωμάτων μας, καθώς επίσης και από το επιτακτικό δικαίωμα (επανορθώσιμη αποκαταστατική ευθύνη) από ζημία που χουμε υποστεί από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από την στέρηση ευκαιρίας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.

Συνθήκη του ΟΟΣΑ απαγορεύει, επίσης, τη δωροδοκία με σκοπό την απόκτηση ή τη διατήρηση «ενός αθέμιτου επιχειρηματικού ή άλλου πλεονεκτήματος, χρηματικής ή άλλης φύσεως, το οποίο δεν οφείλεται».

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας καθ οιοσδήποτε τρίτου από την έρευνας σας προκύψει για αξιόποινες πράξεις, απαγορευμένες πρακτικές, με αμιγώς μετακρατική διασυνοριακή ευθύνη, όπως η ιδρυτική συνθήκη του Μάαστριχτ ορίζει στο οικονομικό έγκλημα.

Ο Μηνυτής

Ευάγγελος Δ. Γούτος

Σχετικά:

1/ Συμφωνία πιστωτών, 08/05/2010
2/ Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, 08/05/2010
3/ Αλληλογραφία με την καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Dr. Angela Merkel: α/ Η από 26/04/2012 Ηλεκτρονική απάντησή β/ Η από 04/05/2012 απάντησή μας και καταγγελία μου
4/ Έκθεση 28/02/14 Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( ΤΡΟΙΚΑ -ΕΚΤ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
5/ Λόγοι παρέμβασης στο ελεγκτικό συνέδριο στην Ελληνική Δημοκρατία
6/ Ν6 Παραβίαση Οικονομικού Συντάγματος Μάαστριχτ – HDB AG
7/ Ν1.4.F Εταιρικό Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα G.HDBOND
8/ Δημόσια προσφορά μας “Ελλήνων Πολιτεία”

Το παρόν υπέχει θέση αποδεικτικού μέσου, Αρχή της θεσμικής και διαδικαστικής αυτονομίας εντός της εθνικής έννομης τάξης, Γενική και άμεση ισχύ των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου στην έννομη τάξη Κράτους μέλους Συνθήκη του Μάαστριχ (Άρθρο 102 Α) – Ν. 3845/2010, Ν 3986/2011 & Ν.4254/2014 (διεθνείς υποχρεώσεις ελληνικού δημοσίου χρέους), άρθρο 28 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος, «οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου».

18/02/2015

http://www.hdb-ag.de/wp-content/uploads/2015/02/aithma-greek.pdf

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Προσωπική Καταγγελία Του Κου Ευάγγελου Δ. Γούτου Προς Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (26/02/2014)

Hellenic Development Beteiligungs AG κατά ΤΑΙΠΕΔ, υπουργών οικονομικών και Τράπεζας της Ελλάδας για Χειραγώγηση/Κερδοσκοπία επί του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους

Δυο προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγγελική έρευνα για την εκχώρηση του Ελληνικού

Μηνυτήρια αναφορά Νίκου Γαλανού για το Ελληνικό 12/03/2014

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Advertisements

4 comments on “Αίτημα της HDB AG για έκδοση Εισαγγελικής Διασυνοριακής Παραγγελίας (Ελληνικό)

 1. The Hellenic Republic
  Financial Crime Public Prosecutor’s Office
  For the attention of: Anti‐Corruption Public Prosecutor, Mr. Ioannis Dragatsis

  Application: of Hellenic Development Beteiligungs AG with Reg. No. HRB 68648,
  with registered offices at Huttenstrasse 3, Düsseldorf, Federal Republic of Germany

  Dear Mr. Public Prosecutor,

  Following lawsuit under Lawsuits Registration No. A2014/1642, and in relevance to the lawsuit dated 18/12/2014 against Greek Public Officers, which was filed in an ex officio investigation ordered by the District Attorney of the Hellenic Republic, because we have been affected by a long‐term opportunity deprivation, due to the decline of the European financial system, on the basis of fraudulent intent against us, an institutional deviance preventing until today our access to the European Economic Area as interested parties;
  “Ellinon Politeia” Metropolitan – Theme – Residential Park Project (ref. 8)
  We request the issuance of a Financial Cross‐Border Order by the European Public Prosecutor, connected to the protection of the European Currency (Euro) by the competent Public Prosecutor of Greece (competent authority according to the loan agreement on fraud investigation). We present as new Evidence the
  relevant Intercreditor Agreement (ref. 1), which the Hellenic Republic is not a party to and on which the Legal Council of the Greek State has not issued a legal opinion.

  The implementation and revision, as defined by international financial standards, European financial regulations and international accounting standards, of a type of valuation or provision, within these techno‐economic annexes of the memorandums, connected to the Loan Agreements of the Greek public debt, to include financial data of the Greek public property as net asset value. This has resulted to the selling of the former public property with zero values by the Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), not its development according to customary international trade laws, European goodwill and the sound management of legal interests.

  “financial crimes” affect legal interests. public “net assets” of a euro area member state are … equal parts: real estate and financial assets, property income … the current value of a financial instrument is not directly identifiable, but may be identified for its assets or a similar instrument. The current value may be derived from the value of its assets or of a similar instrument in a conditionality loan agreement, with no provisions for debt mortgage value lenders!! .

  I submit the following supplementary evidence:
  Following lawsuit under Lawsuits Registration No. A2014/1642, and in relevance to the lawsuit dated 18/12/2014 for Euro‐fraud, trafficking in influence against legal and natural persons in Greece, violation of Article 28 of the Greek Constitution by Greek corrupt officials, of our constitutional rights through silent Financial Violence – Exploitation of public officers, against anyone as may arise from your investigation, related to my application dated 02/01/2015 to the financial crime public prosecutor’s office, and the report‐complaint dated 01/07/2014 on the damage of the Greek Economy amounting to EUR 35 billion of Hellenic Development Beteiligungs AG (the registered offices determine the German nationality, since our establishment in July 2012).

  Against any state officials on a beyond‐the‐state – European level, as we have informed the European Commission since 4/12/14 of the violation of democratic principles (Maastricht Treaty 1992): 1) Equality principle, fraudulently concealing debt mortgage value of a universal legal interest worth EUR 11.8 billion: there should be no different treatment, all financial institutions should be equally treated (elimination of all discriminations). 2) Freedom to conduct business principle against us within the Community.

  Dear Mr. Public Prosecutor, since, until 8/5/2010, date of the first loan agreement – Greek public debt treaty, and considering my business activities by that time in Greece, the corrupt Greek Prime Minister and the Greek Government at that date, together with the following ones, subscribed me as a Greek citizen in the Loan Agreement of the Greek public debt – as an object available for all uses to any third party towards the creditors, through the “External Debt” (loan agreement of the Greek public debt) is considered the total debt of the Borrower, (i) expressed or payable in a currency different from the borrower’s official currency and (ii) not having initially occurred or been undertaken as part of an Agreement or an Institution or having been substantially issued to creditors who are all Greek residents or to entities with registered offices or main business activities in Greece, – gave me one more “External Debt” accounting number within the debt plus the identity I already had! and subscribed under a new number every asset I had created in Greece!
  Welzel, however, stresses in his theory of criminal law, that only the perpetrator’s externalized state of mind, shaped as actio, may become the object of criminal law (Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11th Ed.)

  
  Whereas, as a subject of external debt I could no longer let those responsible for the debt define me and my worth, value and dignity, I substantially and professionally dealt with the debt, its assets (public social goods), especially real estate, and as a result, through long‐term contacts, during an effort to fulfill the legal corporate purpose of my companies (public tender submitted twice 2011/2014 on a development project of major social interest), I kept in touch until today with all competent parties within and outside Greece. A host of counselors of institutional and government bodies that exclusively work on the Greek public debt viability, each one in his/her own way.

  I self‐evidently proved that the purpose of all these people is not to make the debt viable, because if they do, the LENDERS will lose their slaves, as part of it (using citizens as objects), that are included in the external debt, I being among them, and the exclusivity of the so‐called SILVERWARE – such DISHONESTY! – worthless assets of the GREEK STATE that came to their ownership through the debt with zero, 0, absolute zero as mortgage value!

  In today’s economic war the leaders of the people, when they work for speculators on commission or wear suits or when they are impudent disgraceful rascals or economic traitors that work for the financial conquerors, they have the nerve to want to speculate on the blood and the pain and the deprivation of the Greek society since 2010 in the field of the invaluable Greek public property, which was worth much more than the debt.

  I submit the following additional evidence ‐ criminal activities with a distinctively international character that violate the European Law.
  Moral‐political rules (soft law) and authoritative rules (hard law)
  A European institutional deviance and decline of the European legal system, THE INTERCREDITOR AGREEMENT (ref. 1) (Violation of Collectivity, abusive behavior, the Hellenic Republic to its knowledge (!) is not a counterpart to the intercreditor agreement and is alienated by the Council of the euro area Ministers, an unofficial institution), that preceded the first Loan Facility Agreement for the GREEK PUBLIC DEBT (ref. 2) concluded between the Hellenic Republic and its creditors, an intergovernmental national initial Intercreditor Agreement on the Greek public debt at the expense of the euro area, is opposed to the European economic constitution (Maastricht Treaty, 1992), concluded by euro area member states at the expense of the European currency.

  17.2.2014 THE OPINION OF THE COMMITTEE ON CONSTITUTIONAL AFFAIRS to the Committee on Economic and Monetary Affairs on the enquiry on the role and operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with regard to the euro area fiscal adjustment program countries (2013/2277(INI)) 11. stresses that the EU institutions are fully bound by Union law and that within the Troika they are obliged to act in accordance with fundamental rights, which, under Article 51 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, apply at all times.

  The acceptance by Greek state officials until today, results to concealment of the net asset value mentioned as warranty‐pledge of debt to the creditors, including real estate property of a euro area member state’s net assets, at the expense of the Euro and the monetary policy, and in favor of the guarantor in the initial Intercreditor Agreement, to the breach of trust of the Europeans to the ruling class of each Member‐State in favor of the German, not the collective European interest, and to the abuse of functions by European Institutions (European Commission, European Central Bank, the guardian of the European economic and monetary policy as “guardian of the Treaties”), and to the concession, not use of rights, as should be, through monetary policy jurisdiction conceded to a state(!) by the member‐ states(!) contrary to the provisions of the Treaties (the EU protects its interests better than the Member‐ States do), the financing from national budgets on behalf of a State through national resources, for a guarantor State, not for the collectivity of the European economy, violating the principles of collectivity – equality under the law for the euro area countries, which are connected by a common currency and are constantly interacting.

  The fraudulent alienation, through the intercreditor agreement in the knowledge of the governments, of the individual rights (Charter of Fundamental Rights) of the people who fund by state resources an intergovernmental abusive colonial‐type loan agreement that is against a member‐state, within the EU, in favor of the guarantor and against the borrower, with proven long‐term economic traitors in the country (Greek public officers), the extra‐institutional deviance in common with European institutions, violate the European Law, the legislative systems that constitute it, against the European economic integration, the economic legal system prevailing in the major European economic area; All founding treaties are rather a form of economic constitution. Economic principles that prior to the Maastricht treaty were merely imputed, are now explicitly defined as a primarily economic aspect of the integration.

  The intention of the intergovernmental intercreditor agreement (legal interest of Germany as a guarantor), (ref. 3A), is reflected in the response of Dr. Angela Merkel on behalf of the Federal Republic of Germany on 26/04/2012, which is contrary to the international transaction customs, the European collective interest, and the assurance of individual and social rights of a people that was driven into debt by self‐evidently corrupt leaders (blatant violation of an international treaty‐loan agreement concluded by the Greek prime minister George Papandreou with Qatar, and the Governor of the Bank of Greece against assets of the Greek public debt, in the knowledge of the German government and the rest of the contracting and institutionally interested parties. I replied on 4/05/2012 by a complaint (ref. 3B) to the chancellor of the Federal Republic of Germany (only as to the mortgage value of the real estate except for other silverware of the Greek net assets), regarding the long‐term distortion of facts and financial figures, covered in the eyes of the international public opinion under the guise of the EUROPEAN COMMISSION, the ECB, the EU institutions, through Mass Media dissemination by corrupt Greek public officers, the concealment of the actual financial figures as to the debt mortgage value of Greece, the borrowing country.

  Since 2010 until today, all loan agreement annexes and memorandums, contrary to financial standards, macroeconomic‐microeconomic indicators etc., aimed at alienating this pledged debt value from the member‐state budget financial multiplier, (11/04/2010 EUROGROUP STATEMENT), having as ultimate purpose the failure of every loan facility program, actually the failure of every program, the exit from the euro area through a silent long‐term alienation of social goods ‐ public property, the malicious and deliberate denial of equivalent financial compensation to the creditors, in the knowledge of the observers(!), which certainly was financially beneficial to the Greek politico‐economic gang. Of course, the instigators of this situation in Greece were the Finance Ministers along with the Governor of the Bank of Greece, always assisted by the Prime Minister.

  The exit from the euro area is certain, since the currently zero value of the debt assets is not covered neither by pension cuts nor by a tax raid. Besides, equally certain is the alienation of the borrowing State from the EU institutions, since the politico‐economic/oligarchic interests in Greece assist to this, since the immunity of Greek public offenders is achieved, and the economic contest of a State by the guaranteeing State through the initial intercreditor agreement, since the guarantor is now exclusively responsible for issuing a parallel currency after the exit from the euro area etc., since the lending state is bound by the guarantor without any alternative prospects or any more public property (as this was contributed on 2011 with zero value to an international legal person similar to HRADF, outside the Greek procedural jurisdiction, regulated by t English Law and outside the territorial jurisdiction of Greece).

  Relevant Report of the European Commission (ref. 4)
  What makes the Greek position so special is the fact that it hasn’t been able to fully implement its own policy since 8/5/2010, nor participate(!) at a collective level. Therefore, any terms imposed to its lending program should take into consideration that this particular country exercises the greatest part of its policy with discretion (being aware, of course, of the corruption among Greek public officers and the negligence of assets, not to mention the concealment of this fact from all EU institutions); however, it does not have the responsibility for drawing a monetary policy, since it is known that drawing a single monetary policy is the sole responsibility of the EU as conceded by the intercreditor agreement to the guarantor, constituting an institutional European deviance.

  INTERCREDITOR AGREEMENT violation of the Maastricht founding economic Treaty: No Member State may undermine the specific nature of the EU law to be fully applicable and common throughout its territory. The economic constitution responds to a fundamental and universal decision of the political community which applies as a rule of law and sets the standard and the operating principles of the economic procedure, in connection with the crucial problem of types and limits in state interventions to the market operation, that is fighting against any type of cross‐border criminal activity. In this way, the European integration procedure emerges into a primary field for the development, –and, respectively, forensic and criminal study– of the international dimension of counter‐crime policy.

  The response of the German government to us in 2012 does neither conform to the principles of the German constitution nor to the type of the INTERCREDITOR AGREEMENT (money from German tax‐ payers), as it violates every democratic principle of equality and freedom and does not investigate my complaint on corrupt Greek public officers, or at least check the value of that property, as a party having legal interest, or the application of legitimacy, as defined by the circumstances, while state bodies ‐ public officers reap public social wealth.

  Having suffered on 10/10/2014 an institutional judicial violation, deprivation of the right to legal protection, legal system degradation due to the seat’s deception, [The Court of Auditors (controlling the financial management) has institutional presence only in the financial, not the political area]. Liability of the Greek judges who violated, deliberately and repeatedly and deliberately in favor of the corrupt legislative and executive authorities, the governing laws of the EU, resulting in the long‐term non‐ viability and subscription of the Greek public debt property value (in Köbler case, the Court requires the recognition of compensation for the damage suffered by the EU citizen due to the behavior of the last instance Court).

  Disclosure of the above to the German Embassy is consistent with the German laws and constitution, our direct interest conflict with the state politico‐economic authorities in Greece after 10/10/2014, on grounds of major intervention, and our direct conflict of interests with the Greek Ministry of Finance on trial with a legal German public interest (statutory financial guarantor) (ref. 5).

  In other words, Greece is part of an organization where it does not participate; it is an outcast by deception and intent, given its weakness to meet the conditions of its lending program, resulting in the collapse of the economy, with consequences in Greece (suicides etc.), since the other member‐states of the said international European organization are ensured after the second memorandum, and an intergovernmental, not institutional agreement with the euro area applies.
  The specifics of the so‐called case of the “Greek state debt crisis” was created by extra‐institutional rules and terms and mechanisms and was characterized by certain people as a hybrid and by others as a monstrosity, it was given, though, the neutral name of “support mechanism for Greece”.

  Whereas, the role of the European Commission is abusing its safeguarding duties, as a “guardian of the Treaties” in favor of the States, not the euro area, –intergovernmental legal interest under the Maastricht Treaty (Article 102A, 103A etc.), “financial law of necessity” 126(9), 136 Treaty on the Functioning of the European Union– the alienation of general legal interests, or as they are called, “universal legal interests”, could now be invoked to justify sanctions under criminal law.

  The EU Court of Justice established by its judgment the precedence principle. The Treaty of Rome is not an ordinary transactional treaty, it is a founding treaty. It establishes authority through common institutions that are conceded with great power, creating a supranational public authority. The institutions exercise their power by producing rules that are binding both to member‐states and individuals (outside governance) giving them the opportunity to invoke them before the courts (directness). If the EU law acts as international law, its application to the member‐states shall not be uniform. The Treaty of Rome is the one that defines how the EU law shall prevail over national law (in an absolute way).

  Visible‐invisible conflict of interests, in the knowledge of the competent guardian of the Treaties, by conceded jurisdiction, after our first public bid of EUR 31.1 billion on 11/10/2011, as we have already informed the competent prosecuting authorities (EUR 35 billion damage to the Greek state, higher than that caused by the 3rd MEMORANDUM of 2012 by only one property), having the Greek public authorities (political‐economic system) opposite us in a trial of major social interest (10/10/14)(!) that is, the Ministry of Finance of the Hellenic Republic, represented by the legal counsel of the Legal Council of the Hellenic State, together with the “Hellenic Republic Asset Development Fund” (HRADF); and alignment of interests of the Greek State, in favor of the prescribed and for a long time premeditated single preferred investor, repeated fraud on an international treaty committed by the borrower and the Borrower’s representative, i.e. the Governor of the Bank of Greece, violation of international principles of morality, good faith and competition principles in the European Economic Area (EEA).

  Hellenic Development Beteiligungs AG is entitled to any Principal, Joint, Absolute, Formative Rights of natural and legal persons in Greece and absolutely entitled to any intellectual rights deriving from the project “Ellinon Politeia” Metropolitan – Theme – Residential Park. Legally effective, in force from
  26/02/2014, the public bid on the purchase of shares (Law 3986/2011 ‐ 4254/2014), pertaining to the European Economic Area (EEA) and the EMU area, because the law, even as an integral part of a particular social reality, is not freely left to the disposal of each political authority that regulates this reality.
  Reserving the right to make a bid to any institution related to the Greek public debt and its impairment, such as the EMS (ref. 6).

  Article 18 of the TFEU (former article 12 EC) must be interpreted as prohibiting the reverse discrimination caused by the interaction between article 21 TFEU and national law, since this entails the breach of a fundamental right protected by EU law, and since national laws do not provide at least an equivalent protection.
  132. The reasoning behind the fundamental financial freedoms is creating a single market by removing obstacles in trade and reinforcing competition. Such was the procedure followed by the Court as to the instruments provided by the Treaty for the purposes of the single market (listed, among others, in the provision which has become current article 3 of the EU Treaty).

  The disposal of option rights to the public, regarding 3,300,000 of our corporate securities through an initial total capital raising of EUR 35 billion from the free International Market for the Purchase purposes is a compelling right which we should exercise in cooperation with a credit institution/ bank in Greece, by disposing these option rights in Greece as well, through an interbank cooperation, regardless of the State situation.

  Finally, our failure until today to fulfill our legal corporate purpose, which has deprived Germany and Greece of social cross‐border reciprocal benefits, of major social interest in the European Economic Area (EEA), lies to the fraudulent and deceitful concealment of the fair and reasonable minimum net asset value worth EUR 11.8 billion, as a minimum PRICE OF ELLINIKO SA SHARE DISPOSAL, on 8/12/11, since the respect of the law, as required by the international financial laws, would not permit the manipulation of the competition procedure as a whole. Three years later, the European Central Bank (ECB) makes use of the security type G.HDBOND that we proposed for the “Ellinon Politeia” project, which was our innovation and intellectual property (ref. 7), as proposed by us since 10/10/2011 and notified to the ECB.

  I additionally request:
  1/ That you, as the competent prosecuting authority, investigate whether the European Commission, as the competent guardian, has notified the competent public prosecutors of the euro area member‐ states, of our report‐complaint dated 01/07/2014 (Ref. No. 000778) regarding the EUR 35 billion damage to the state budget of Greece, as well as our request to them dated 04/12/2014 (Ref. No. 000897).

  2/ We complain that we have been denied assistance by the EU, closely associated to the role of the guardian entrusted to the Commission, as representative of the Union’s interests.

  Because this model of financial policy is mandatory both for the EU and the member‐states; Absolute enforcement: the rule applies directly (a citizen may also invoke it): today, as we have stated to state officials, we claim EUR 1.830 billion (estimated in our company’s assets) to fulfill our legal purpose in the European Economic Area for damage caused by the abrupt deprivation of our national constitutional rights, and for damage caused to our compelling right (reparable restorative liability) by European institutions due to our deprived opportunities in the European Economic Area.
  The OECD Convention on Combatting Bribery prohibits bribery to obtain or retain “business or other improper advantage, whether pecuniary or otherwise, which is undue”.

  All our legal rights are reserved against any third party that may arise from your investigation as having committed offenses, or prohibited practices, with a purely beyond‐state cross‐border liability, as financial crimes are defined by the founding Maastricht treaty.
  The Plaintiff Evangelos
  D. Goutos
  References:
  1/ Intercreditor Agreement, 08/05/2010
  2/ Loan Facility Agreement, 08/05/2010
  3/ Correspondence with the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr. Angela Merkel:a/ Response by email dated 26/04/2012 b/ Our response and my complaint dated 04/05/2012
  4/ Report of the European Commission dated28/02/14 (TROIKA‐ECB‐
  COMMISSION) 5/ Reasons of intervention to the Court of Auditors in the
  Hellenic Republic 6/ N6 Violation of the Maastricht Economic Constitution ‐ HDB
  AG
  7/ N1.4.F Corporate Competitive advantage G.HDBOND
  8/ Our public bid on “Ellinon Politeia”

  The present serves as evidence; Principle of institutional and procedural national autonomy; General and immediate effect of generally accepted rules of international law in the legal system of a Member State; Maastricht Treaty (Article 102A) – Law 3845/2010, Law 3986/2011 & Law 4254/2014 (international obligations of Greek public debt), article 28(1) of the Greek Constitution, “generally accepted rules of international law are an integral part of domestic Greek Law and shall prevail over any contrary provision of law”.
  EL-TRANSLATIONS Tel: +30 210 6801333 9 Translation Quality of 9 pages checked by:
  ELENI ZISSI
  Certified Translator / Conference Interpreter
  London Metropolitan University U.K.
  Degree No 2000/1-00008926
  
  EL-TRANSLATIONS Tel: +30 210 6801333
  CERTIFIED TRANSLATION OF THE ORIGINAL
  by a translator holding a degree from the Ionian University, Department of Translation and Interpretation, according to P.D. 169/2-7-2002
  PANAGIOTA GEORGANTA
  Translator – Graduate of Ionian University Degree Number: 890, Protocol Number: 521/3-12-2009

  http://www.hdb-ag.de/wp-content/uploads/2015/02/REQUEST-FOR-THE-ISSUANCE-OF-FINANCIAL-CROSS_BORDER-ORDER.pdf

  and

  http://www.hdb-ag.de/?cat=14

 2. Hellinikon Athens International Airport Redevelopment 2015

  Closed Captions
  Hellenic Development Beteiligungs AG
  Urban Real Estate Project Proposal
  for the Privatisation and development’>Redevelopment of the Hellinikon Athens Airport
  abandoned old Olympic Airport and Helliniko Olympic Stadium in the Athens Coastal Area
  into a Metropolitan Residential Theme Park named Ellinon Politeia.
  Hellenic Development Beteiligungs Company Goals for the Hellinikon Airport Greece
  and Helliniko Olympic Arena
  – Revenue of 31.1 billion EURO – Thousands of job positions
  – 13.2 billion EUROS investments – Thousands of new investors
  – 44.3 billion EUROS in total – Thousands of new consumers
  We combat against the economical problems and joblessness via monetary development
  of the former Hellenikon AFB (Airforce Base)
  The project “Ellinon Politeia’ has got enormous possibilities to aid Greece as nation.
  Hellenic Development Beteiligungs AG (HD-AG) is a Greek Development Organization
  with it’s head office in the urban center of Düsseldorf in Germany.
  Metropolitan Residential Park Ellinon Politeia at Hellinikon Athens Greece
  is a sizeable downtown real estate construction and engineering location re-development undertaking
  located in the locale excellent seaside site having a range of 7 km’s out of Athens City Heart
  Ellinon Politeia is a massive building project in the design of the ancient Greece
  and build up with exceptional engineering and new buildings attributes.
  The Metropolitan Hellinikon Complex Athens Residential Park is going to develop into
  a highly-profitable advantage and generate positions for Greek occupants in the city of Athens
  and for persons in the of the nation of Greece in Europe, member of the European Union (EU)
  Metropolitan Residential Park Ellinon Politeia will generate 1000s of job opportunities
  and entertaining enormous amounts of tourist alike each season.
  Metropolitan Residential Park Ellinon Politeia Project is to be manufactured on
  the 6,000 acres space of the former Ellinikon International Airport (Hellinikon International Airport)
  Prior to the Hellinikon Greece close up, in the year 2001, the international airport was helping 12 million voyagers every year.
  HD-AG is having Greek interests in a Security type version of funding advancement development
  task with its bare minimum selling price per sq meter soon after the project’s conclusion
  accompanied by Coupon yield yearly interest, Secured Commission Coupon and Coupon Asset Profit
  Hellenic Development Beteiligungs AG retains two company representative office buildings in Greece.
  We make the most of our 50 years of Greek real estate development practical experience via the Founder
  and Chairman mr. Evangelis Goutos.
  HD-AG holds deep knowledge of the greek market and at this time of period it is appropriate
  to invest in Greece and offer secure guarantees in return to fulfill our goals
  particularly at this time of period, which is appropriate for investing in Greece
  PROJECT: Metropolitan Residential Park Ellinon Politeia through Hellinikon Sale
  HDB-AG address is Hüttenstrasse 3 40215 Düsseldorf Germany
  Hellenic Development Beteiligungs AG German Real Estate Development Company

  http://www.captionfinder.com/v?id=f4f6a2256bc57d58c1cc1bde90dd4a

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.