Μήνυση κατά Γεωργίου Κατρούγκαλου και παντός υπευθύνου

Katrougalos Parapolitika

Η υπ΄αρ. Α/802/2015 μήνυση κατά του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεωργίου Κατρουγκαλουτων συνεργατών του και παραγόντων για προώθηση εν γνώσει τους, του Αντισυνταγματικού νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – καταπολέμηση Γραφειοκρατίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» με σκοπό να προσπορίσουν τρίτοι τεράστια παράνομα οφέλη:

Προς τον Προϊστάμενο Εισαγγελίας   Πρωτοδικών Αθηνών.

Μήνυση

Δορυλάου Κλαπάκη , Όθωνος 4 Μαρούσι

Κατά

1)    Του Αναπληρωτή  Υπουργόυ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Γεωργίου Κατρουγκαλου

2)    Των υπάλληλων του ιδίου Υπουργείου

Αν. Γεν. Γραμματέα Τσουκαλά Δημήτριου και της Διευθύντριας  κ. Ατσιογλου οι  (που έχουν τις ανάλογες ευθύνες ως φαίνεται από το οργανογράμματα από τις πληροφορίες που μας  έδωσαν από το Υπουργείο )  .όποιοι είχαν  κατ΄ επανάληψη ενημερωθεί για την αντισυνταγματικότητα του νόμου

3)    Και κατά πάντως υπευθύνου , συνεργάτη του Υπουργού ή Υπηρεσιακού παράγοντα που είχε σχέση με την σύνταξη του συγκεκριμένου αντισυνταγματικού άρθρου

Οι Μηνυομενοι ( προφανώς  βασιζόμενοι στο ότι στην Χώρα μας οι Επώνυμοι και όσοι  συνεργάζονται μαζί τους ότι και να κάνουν απαλλάσσονται  και για τον λόγο αυτό η χώρα  μας έρχεται πρώτη στην διαφθορά στην Ευρώπη )
Προώθησαν  το κατάφορο αντισυνταγματικό άρθρο 15 ( και  αλλα άρθρα  που προωθούν και επιβραβεύουν πελατειακές σχέσεις και διορισμούς στο Δημόσιο  κυρίαρχη αιτία  διαφθοράς στον τόπο μας) στο σχέδιο   νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή την 6η .4.2015.
«Εκδημοκρατισμός  της διοίκησης – καταπολέμηση  Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 15

Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων
1. Οι θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, στις οποίες διορίζεται το προσωπικό αυτό, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου, σε θέσεις του οποίου διορίζονται.
Με την  συμμετοχή  και  προώθηση του άρθρου  αυτού  έκτος των  ποινικών αδικημάτων που αναφέρονται
–       στα άρθρα  134 -137 του Ποινικού  Κώδικα ,
διαπράττουν και σειρά άλλων αδικημάτων του Π.Κ. όπως
παράβαση καθήκοντος
κατάχρηση εξουσίας
Άρθρο 386 Απάτη 1. Όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος
Άρθρο 389 Απατηλή πρόκληση βλάβης 1. Όποιος µε πρόθεση βλάπτει παράνοµα ξένη περιουσία πείθοντας κάποιο µε την εν γνώσει του παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή µε αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή
Σε συνδυασμό με τα άρθρα 15, 26-27-28, 42-43 – 45-46 και  αλλά

Καθώς μέσω αυτού
–       έκτος του  ότι  γίνεται ξέπλυμα και επιβράβευση   σειρά άλλων  παλαιοτέρων  ποινικών αδικημάτων  , προτρέπει στην προώθηση παρομοίων  νέων  αδικημάτων,
–        παραβιάζει   εσκεμμένα   σειρά   θεμελιωδών  άρθρων  του Συντάγματος (4, 52, 103 κ.α.) με   σκοπό επιπλέον
–          την εξυπηρέτηση παράνομων ιδιωτικών συμφερόντων και την υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων  εις βάρος των νόμιμων δικαιούχων πολιτών,
–          τη διάβρωση της Δημόσιας Διοίκησης,
–          τη Διάβρωση του Δημοκρατικού πολιτεύματος,
–          την αλόγιστη και παράνομη οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
–          την ολοκλήρωση με νομοθετική ρύθμιση την τακτοποίηση  της πελατείας μηχανισμών και συγκεκριμένων ιδιωτικών γραφείων  , με σκοπό να προσπορίσουν , παράγοντες , ιδιώτες, ενδιάμεσοι και τρίτοι εις εαυτούς (μεταξύ αυτών και συνεργάτες του προσωπικού γραφείου του ιδίου του κ. Γ.  Κατρούγκαλου), συμφώνα με τη γνωστή τοις πάσι τακτική (επιβεβαιωμένη και από τα αναγραφόμενα στα ΜΜΕ), τεράστια οικονομικά   και  αλλά «οφέλη »

 

Γενικά

Σύνταγμα  της  Ελλάδος

Άρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)
1.    Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2.    ‘Αρθρο 103: (Δημόσιοι υπάλληλοι)
1.    Oι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Kράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Tα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.
δικαίου.
7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.

**8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Oι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου.

‘Αρθρο 52: (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)
H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση.
– – – – – – – – –

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ( αρθρ. 103 )
–           δεν μπορεί να προσληφθεί κανένας (έκτος ελαχίστων ειδικών περιπτώσεων οι οποίες  επιγραμματικά  αναφέρονται σε αυτό ) ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος
–           δεν αναγνωρίζει κανένα άλλο τρόπο διορισμού , παρά μόνο κατόπιν τίμιων , ισότιμων ,αξιοκρατικών  Πανελληνίων γνωστών σε όλους τους πολίτες προκηρύξεων και διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και φυσικά  χωρίς επιλεκτικά επιπλέον μόρια στα ρουσφέτια ,

–  Και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν εργασιακές Σχέσεις ΙΔΑΧ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη
–          τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται ο κάθε αρμόδιος Υπουργός (ποσώ δε μάλλον αν έχει και ’’προσωπικό’’ ενδιαφέρον) από τα κυκλώματα που διακινούν τους παράνομους διορισμούς στο Δημόσιο
–           αλλά και τις θέσεις (κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος)  του ιδίου κ. Γεωργίου Κατρούγκαλου, ως ιδιώτη Δικηγόρου σχετικού μάλιστα με τακτοποιήσεις υπάλληλων
Μετά την πληροφορία ότι ετοιμάζεται αντισυνταγματικός νόμος τακτοποίησης των πελατειακά διορισμένων  συμβασιούχων ( Σχολικών φυλάκων , καθαριστριών , υπαλλήλων της ΕΡΤ , κ.λπ.)  στο Δημόσιο, την 5η Μάρτιου με  έγγραφό μας, τον ενημερώσαμε (ως αρμόδιο Υπουργό πλέον ,κάτι που φυσικά γνώριζε ). τι προβλέπει το Σύνταγμα,
Και ότι δεν δύναται με νομοθετικές ρυθμίσεις να προωθήσει νόμο με τον οποίο θα ολοκληρώνει αυτό το «παράνομο εμπόριο» θέσεων εργασίας στο Δημόσιο  την ώρα που ένα εκατομμύριο άνεργοι αναμένουν  με αξιοπρέπεια , από το καθ΄ όλα αρμόδιο ΑΣΕΠ και την πολιτεία να προκηρύξει τίμιο, ισότιμο και αξιοκρατικό διαγωνισμό για τις απαραίτητες θέσεις στο δημόσιο προκειμένου να διεκδικήσουν με την αξία τους και τα προσόντα τους και συμφώνα με όσα επιτάσσει το Σύνταγμα ,
Παρά την εν συνεχή  έγγραφη και   τηλεφωνική επαφή που είχα και
–           με το προσωπικό Γραφείο του Υπουργού  (και πρώην δικηγόρου συμβασιούχων σε υποθέσεις εις βάρος του Δημοσίου και εις βάρος των άλλων ανέργων νέων),
–          Το Γραφείο της   Διευθύντριας   κ. Αμπλιάδου
–          Το Γραφείο του Αν. Γ.Γρ.  Τσουκαλά Δημήτριου
–          αλλά και με την νομική Υπηρεσία του Υπουργείου δεν έλαβα καμία απάντηση περί διαφωνίας των αναφερομένων στα έγγραφα μου .
Εν συνεχεία, (μετά μάλιστα την ανακοίνωση του  ιδίου του Υπουργού ) ότι συμπεριέλαβε στο άρθρο 15 στον ανωτέρω νόμο.

«  Άρθρο 15: Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων
1.                              Οι θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.κ.λ.π.»
Δηλαδή αντί να δώσει εντολή  να ελεγχτούν όλοι οι  υπάρχοντες σήμερα συμβασιούχοι { έργου και οι λεγόμενοι ”αορίστου”  χρόνου  }
–          πως παραμένουν στο Δημόσιο ενώ θα έπρεπε να απολυθούν μετά την λήξη τις αρχικής σύμβασης
–          και ποιοι ανανέωναν παράνομα τις συμβάσεις των πελατειακά ή φωτογραφικά  διορισμένων για συγκεκριμένο χρόνο , συμβασιούχων ώστε να καταλογιστούν και  οι ανάλογες ευθύνες
προώθησαν σε σχέδιο νόμου  πελατειακά  εισαχθέντες και παράνομα παραμένοντες  στο Δημόσιο ,από την ανύπαρκτη πρακτικά (συμφώνα με το άρθρο 103 , μετά και την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001)  θέση Αόριστου Χρόνου σε μόνιμες  θέσεις!!!!
Κατόπιν τούτου την 16η Μαρτίου 2015  με αρ. πρωτ. 720/2015  κατέθεσα και δεύτερο έγγραφο όχληση προς τον Υπουργό κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο, ενημερώνοντας παράλληλα ( αρ. πρ.  447/2015 ) και  το Γραφείο του νομικού Συμβούλου τον ότι
«δεν μπορεί να προωθήσει τέτοιο νόμο διότι παραβιάζει τη Συνταγματική Επιταγή, την ισότητα των πολιτών και τη θεμελιώδη αρχή της αξιοκρατίας»

Παρά ταύτα, ο  Υπουργός κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος και οι πέριξ αυτού Δημόσιοι Υπάλληλοι  και συνεργάτες  του
–           όχι μόνο δεν απάντησαν στις συγκεκριμένες θέσεις που ανέφερα  στα  έγγραφα μου
–           αλλά   (προφανώς ίσως ο Υπουργός φοβούμενος μην απομακρυνθεί  από την θέση του  πριν ολοκληρώσει τις όποιες τυχόν ’’υποσχέσεις’’ του )  προχώρησαν στην προώθηση αυτού του εκ προοιμίου αντισυνταγματικού και προκλητικά παράνομου νόμου .
Μετά από γρήγορη δημόσια διαβούλευση και παρά τις έντονες μαζικές αντιδράσεις προώθησαν  στην Βουλή τον σχετικό νόμο που αφορά στην παράνομη τακτοποίηση πελατειακά διορισμένων ατόμων στο Δημόσιο, με στόχο και σκοπό όσα αναφέρονται αρχικά στη μήνυση αδιαφορώντας μάλιστα για την οικονομική καταστροφή της χώρας .

Με αυτόν τον προωθούμενο αντισυνταγματικό νόμο, είναι φανερό ότι επιχειρούνται έκτος των άλλων να ολοκληρωθούν  οι   παράνομες συναλλαγές Πολιτικών παραγόντων  και Δικηγορικών Γραφείων με τους πελάτες τους, ολοκληρώνοντας παράλληλα  και τα φανερά  «συμβόλαια», τα οποία είχαν συνάψει στο παρελθόν  Δικηγορικά γραφεία ( μεταξύ αυτών  και το δικό του Γραφείο και των συνεργατών του), με πολίτες  που ήθελαν, αντίθετα από την Συνταγματική επιταγή , να καταλάβουν παράνομα  και εις βάρος  των πραγματικά δικαιούχων ανέργων νέων μια θέση  στο Δημόσιο , αποφεύγοντας τις δύσκολες και αξιοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται από το Σύνταγμα .

Παράλληλα (παραβιάζοντας το άρθρο 52 του Συντάγματος) η προώθηση αυτού του νόμου πρακτικά «νομιμοποιεί»  την εξαγορά συνειδήσεων ( μέσω πελατειακών διορισμών , πιέσεων και εκβιασμών και υποσχέσεων κάτι που γνωρίζουν και το έχουν δημοσίως παραδεχτεί όλοι και κάνεις δεν μπορεί να το διαψεύσει ) και κατ΄ επέκταση την  εκλογή  των πολιτικών παραγόντων, ως νόμιμο εργαλείο διάβρωσης του Δημοκρατικού Πολιτεύματος

Και επιπλέον
Διατηρείται  και ενισχύεται το κύκλωμα (επονομαζόμενη Διοικητική Μαφία)
–  που διακινεί τις παράνομες προσλήψεις στο Δημόσιο,  για να συνεχίσει το άκρως επικερδές εμπόριο πελατειακών διορισμών,
– που μέσω των συμβασιούχων που «οφείλουν» για τον διορισμό τους «ελέγχει»  την Δημόσια Διοίκηση
Παράλληλα επιβραβεύοντας με την κατάθεση του νόμου αυτού τους αντισυνταγματικούς  παράνομους  διορισμούς ,  διατηρεί και προωθεί  τον πελατειακό μηχανισμό, μέσω του οποίου μετακινούνται κάτω από το τραπέζι χρηματισμοί  δισεκατομμυρίων.

καθώς ως  άλλωστε όλοι γνωρίζουν
–          και πως γίνονται αυτοί οι ρουσφετολογικοί διορισμοί
–          και τον υπάρχοντα (αναπροσαρμοζόμενο τακτικά)    ”τιμοκατάλογο”, που την ύπαρξη του την αναγνωρίζουν  και την  αναφέρουν πλέον και δημόσια στα ΜΜΕ
Μια  απαράδεκτη κατάσταση  διακίνησης μαύρου χρήματος ,μέσω της οποίας  ακλουθώντας τον τιμάριθμο από το 2000,  το ποσόν  που κατέβαλαν οι πολίτες για ένα παράνομο διορισμό στους Δικηγόρους , στους  παράγοντες και στους κάθε είδους εμπλεκομένους ήταν 5.000.000 δραχ, ( ως αναγράφει και το σχετικό επιβεβαιωμένο  δημοσίευμα καθώς για αυτήν την  δημοσίευση  δεν υπήρξε  καμιά αντίδραση – αντίρρηση , διαφωνία  ή παραπομπή στην Δικαιοσύνη από τις αρμόδιες αρχές )
Δηλαδή  σήμερα συμπεριλαμβανομένης και της  συμφωνίας  μεταβολής της  σύμβασης από σύμβαση έργου  στην ( ανύπαρκτη πλέον ) θέση  Αορίστου χρόνου και στην συνέχεια  με νομοθετική ρύθμιση τακτοποίηση  του «πελάτη » τους σε μόνιμη θέση στο Δημόσιο  το ποσόν σε μαύρο χρήμα φέρεται ότι ξεπερνά και τις 50.000 ευρώ.
Έναν ποσό ( λάδωμα ) που  πολλοί από τις οικογένειες των συμβασιούχων   το καταβάλουν χωρίς αντιρρήσεις , καθώς αυτοί
–          αξιοκρατικά δεν έχουν τα ανάλογα προσόντα για να καταλάβουν νόμιμα την συγκεκριμένη θέση , ενώ έτσι εξασφαλίζουν οριστικά μια θέση σταθερή εργασίας
–          οι μισθοί που θα εισπράξουν μέχρι την οριστική τακτοποίηση τους θα υπερβούν  κατά πολύ τα χρήματα που αρχικά έδωσαν για «  λάδωμα »
–           και παράλληλα ορισμένοι εξ αυτών , οι οποίοι έχουν πλέον μάθει ότι στην Χώρα μας όλα γίνονται κάτω από το τραπέζι , έχουν την προσδοκία  την ελπίδα η ακόμα και την βεβαιότητα  ότι ως δημόσιοι υπάλληλοι πλέον με τον ίδιο τρόπο που διοριστήκαν  θα …..εισπράξουν πολλά περισσότερα από το αρχικό «κεφάλαιο» που κατέβαλαν .
Έτσι επίσης όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον πελατειακό τρόπο διορισμών , και με τον αποκλεισμό ανεξάρτητων, τιμίων, αξιοκρατικά διορισμένων από τις καθοριστικές θέσεις  του Δημοσίου πιστών στο Σύνταγμα Δημοσίων Υπάλληλων,  επιτυγχάνει παράλληλα  η διαφθορά
–           να ξεπερνά ( στο μέγιστο δυνατόν)  τα   εμπόδια εις βάρος της Δημόσιας περιούσιας και του Δημοσίου χρήματος
–          από τους υπηρετούντες  στην  Δημόσια διοίκηση υπαλλήλους να ανέχονται τις  παράνομες ενέργειες και συναλλαγές, των πολιτικών προσώπων με την ( αποδεχόμενης  από όλους πλέον υπάρχουσα)   Διαπλοκή που ως γνωστόν  αποτελείται από  Ιδιώτες , Πολιτικούς παράγοντας και Δημοσίους Υπάλληλους.
Προς επιβεβαίωση μάλιστα  των ανωτέρω , δεν είναι άλλωστε τυχαία η προώθηση του  αντισυνταγματικού και άδικου  νόμου 3801/2009  με τον  οποίο έδινε το δικαίωμα σε  ρουσφετολογικά διορισμένους συμβασιούχους  προκλητικά  ,  και παράνομα , όχι μόνο να υπογραφούν δημόσια έγγραφα , αλλά και να προωθούνται σε θέσεις Προϊσταμένου και Διευθυντή εις βάρος των σύμφωνα με την Συνταγματική Επιταγή  ,αξιοκρατικά  προσληφθέντων μόνιμων Δημοσίων Υπάλληλων .
Αυτόν τον καθαρά αντισυνταγματικό νόμο  3801/2009    ,{ που οι ρουσφετολογικά διορισμένοι  από  την ανύπαρκτη θέση( μετά το 2001 )    συμβασιούχοι Αόριστου χρόνου (οι οποίοι μάλιστα      απέτυχαν στις  ίδιες εξετάσεις του  ΑΣΕΠ με τους επιτυχόντες σήμερα μόνιμους υπάλληλους )     βρίσκονται σήμερα πλαγίως και παρανόμως   σε  ανώτερους  βαθμούς , από τους νόμιμα επιτυχόντες μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους , }   επικαλούνται οι μηνυομενοι για να δικαιολογήσουν στην δημόσια διαβούλευση στην Διαύγεια  τις καταγγελίες κατά του νόμου αυτού   για να προωθήσουν  την νέα παρανομία με την όποια  μετατρέπονται πάλι αντισυνταγματικά   οι σχέσεις εργασίας των ρουσφετιών από σύμβαση σε μόνιμες..
Με την προώθηση πελατειακών νόμων
Μειώνονται παράλληλα και υποβαθμίζονται οι πραγματικές άξιες  οι σπουδές ,η ηθική , η τιμιότητα , η μόρφωση ,και η προσπάθεια  απόκτησης τα κάθε είδους  αξιοκρατικών    προσόντων  με πρώτα θύματα αυτού του κακίστου νόμου την Δημόσια Διοίκηση 

Και φυσικά όσοι μπήκαν στο Δημόσιο με πολύ δύσκολους  γραπτούς διαγωνισμούς,  (όπως και όλοι οι άνεργοι νέοι με περισσότερα προσόντα από τα προωθούμενα από τους μηνυμένους ρουσφέτια  )  θα αισθάνονται  ”κορόιδα”  που  κουράστηκαν, κόπιασαν και δούλεψαν στον ιδιωτικό τομέα ,. έως ότου προκηρυχθεί και πετυχαν με μοναδικά τους εφόδια τα προσόντα τους  , τις γνώσεις τους  και την τιμιότητα τους στον  δύσκολο διαγωνισμό στον οποίο στον οποίο συμμετείχαν  και σήμερα οι  συμβασιούχοι που απέτυχαν   και ( τώρα εφόσον ψηφιστεί ο προωθούμενος νόμος )  με τις «γνωριμίες τους» και τις  «υποχωρήσεις» τους  σε κάθε είδους πιέσεις λογω του τρόπου  πρόσληψης είναι φυσικό .ότι θα προτιμούνται στην  προώθηση καθοριστικών  θέσεων  σε μια κοινωνία και ένα κράτος που η τιμιότητα ή ήθη και οι γνώσεις σήμερα θεωρούνται αρνητικό προσόν στην Δημόσια Διοίκηση
Αλλά και ο ίδιοι οι  συμβασιούχοι   με τον τρόπο εισόδου στην Δημόσια Διοίκηση συνεχώς, πιέζονται  , εκβιάζονται  και υποφέρουν από τον κύκλο που διακινεί τις παράνομες προσλήψεις καθώς  έκτος των αρχικών οικονομικών και πολιτικών ανταλλαγμάτων, που δίνονται  δεν είναι άγνωστο πλέον ότι  πολλές νέες κοπέλες  ( όπως  επιβεβαιώθηκε με την υπόθεση Ζαχοπουλου αλλά και αυτή της Θεσσαλονίκης και του Βόλου ) πιέζονται  από τους “Μαστροπούς” παράγοντες όχι μόνο να παρανομούν  ως δημόσιοι Υπάλληλοι αλλά ακόμα εξωθούνται  και στην σεξουαλικη βια  και στον κάθε είδους εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρεπείας  για να εξασφαλίσουν παράνομα μια θέση στο Δημόσιο , σημαδεύοντας για πάντα την σταδιοδρομία τους για όλη τους την ζωή.

Και το κυριότερο, με τους   αντισυνταγματικούς πελατειακούς  νόμους  , λειτουργούν κατά της Εθνικής Οικονομίας, καθώς οι πελατειακοί διορισμοί ( πολλές φορές άνευ αντικειμένου )
–           έκτος της  προώθησης ανάξιων  πολιτικών στα κέντρα αποφάσεων
–           και καθοριστική  αιτία  ανεργίας σε μια χώρα καθώς για κάθε  ρουσφέτι στο Δημόσιο –( όπως επεσήμανε  και ο π. Υπουργός Οικονομικών Π. Κανελλόπουλος)  χάνονται 3 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα
–            συμφώνα με όλα τα στοιχεία όπως άλλωστε παραδέχτηκε και το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών μόλις άρχισε η κρίση , ήταν και η βασική αιτία και παραμένει  της οικονομικής καταστροφής και Χρεωκοπίας της χώρας,
Έτσι  αντί ο δημόσιος τομέας
–          να στελεχώνεται από ικανούς , ηθικούς και τους καλύτερους αξιοκρατικά  υπάλληλους ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες στην καθημερινή ζωή και οι επιχειρηματίες για την καλύτερη ανάπτυξη του τόπου
–          στελεχώνεται στο μεγαλύτερο μέρος από άτομα  που μέσω παραβιάσεων του  Συντάγματος και ανταλλαγμάτων χωρίς να κοπιάσουν , χωρίς να σεβαστούν τους κόπους των άλλων νέων ,διοριστήκαν παράνομα και με μαθηματική ακρίβεια έτσι θα λειτουργούν με την υπογραφή τους και από την μόνιμη θέση που θα καταλάβουν με τον προωθούμενο παράνομο νόμο  στο δημόσιο .
Τελικό αποτέλεσμα  έκτος της διάλυσης του κράτους και τα προβλήματα στην ανάπτυξη, θα συνεχίσει να καλείται ο ιδιωτικός και παραγωγικός τομέας, μέσω της υπέρμετρης φορολόγησης πληρώνοντας  πολύ δύσκολα «μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει» τους σκληρά και χαμηλά αμειβόμενους ιδιωτικούς υπαλλήλους να συντηρεί ένα πολυπληθή αδιάφορο και πολλές φορές αδρανή  , ανάξιο , ημιμαθή , διεφθαρμένο δημόσιο  πελατειακό κράτος, και να διογκώνεται η  φτώχεια  και το  δημόσιο  χρέος
Έκτος του Γ. Κατρουγκαλου  οι  επίσης μηνυομενοι ενημερωμένοι  υπεύθυνοι  του Υπουργείου, λόγω της θέσεώς τους, Δημόσιοι  Υπάλληλοι, και οι προσωπικοί συνεργάτες του Υπουργού, (ή άλλοι δ. υπάλληλοι που δεν γνωρίζω τα ονόματα τους)  οι όποιοι  έχουν συνεργαστεί στην κατάρτιση του σχετικού νόμου, έχουν τις ίδιες ευθύνες με τον Υπουργό  (εκτός αν παραιτούμενοι από τη σχετική πολιτική ή υπεύθυνη Διοικητική θέση τους, έχουν διαφωνήσει  εγγράφως  δημοσιοποιώντας  τις αντιρρήσεις τους), καθώς παραβιάζουν εν γνώση τους και το άρθρο 25 ου Δ/Υ κώδικα),

Άρθρο 25 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

1.  Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.
2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή

—————————–
Σημειώνουμε δε ότι οι αποφάσεις και οι νόμοι  που καλούνται να ψηφίσουν μέσω αυτού του παράνομο άρθρου , οι Βουλευτές ( όπως και κάθε άλλο νόμο που περιέχει διορισμούς ή τακτοποίησης στο δημόσιο χωρίς αξιοκρατικές από το ΑΣΕΠ πανελλήνια γνώστες ισότιμες διαδικασίες)  , έχουν τεράστιο νομικό πρόβλημα καθώς η  συμμετοχή τους και η τυχόν ψήφιση νόμου για προώθηση  ποσω μάλλον  επικύρωση αντισυνταγματικών πελατειακών τακτοποιήσεων, και πρακτικά   κωλύονται από  το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν προσωπικό ή κομματικό κέρδος ή όφελος.
Δηλαδή με απλά λόγια στη συγκεκριμένη περίπτωση , έκτος των  παράνομων  και αντισυνταγματικών λόγων και από νομικής άποψης σχεδόν το σύνολο των Βουλευτών δεν δύνανται  εκ των πραγμάτων να λάβουν μέρος σε αυτή την ψηφοφορία , κάτι που ο αρμόδιος Εισαγγελέας  τώρα,  και οι Διοικητικοί Δικαστές στο μέλλον, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους .

Και αυτό το αναφέρουμε καθώς  μέσω αυτού του  παράνομου, αντισυνταγματικού και καταστροφικού για την χώρα και τους πολίτες εμπορείου θέσεων εργασίας και μάλιστα σε προνομιακές (από φόρτο εργασίας και αμοιβής)  θέσεις στο Δημόσιο έχουν  « ταχτοποιηθεί» παράνομα και χαριστικά ως συμβασιούχοι που τώρα γίνεται προσπάθεια να μονιμοποιηθούν  μελή των οικογενειών των Βουλευτών, Δημοτικών και νομαρχιακών συμβούλων και άλλων παραγόντων κ.λπ. και κυρίως κομματικοί παράγοντες σχεδόν όλων των κομμάτων στην Βουλή.
Πολλές φορές  μάλιστα  η συναλλαγή για  πελατειακούς  παράνομους  διορισμούς  ατόμων των οικογενειών των Βουλευτών , γίνεται με αντάλλαγμα
–          την ψήφο  τους σε  πολιτικές  αποφάσεις  αντίθετες της  συνείδησης τους  ,όπως δημόσια το επιβεβαίωσε και ο σημερινός Υπουργός κ. Πανούσης κατά τις διαδικασίες για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Δήμα
–           και την σιωπή τους και την ανοχή τους υπέρ παράνομων ιδιωτικών συμφερόντων .

Έτσι

Αντί να αποσταλούν από τον αρμόδιο Υπουργό  και τις Υπηρεσίες του αρμοδίου Υπουργείου  όλες οι υποθέσεις που έχουν σχέση με τους λεγόμενους «συμβασιούχους», οι οποίοι διορίστηκαν κατά παράβαση του νόμου 2190/.94 και του άρθρου 103 μετά το 2001 της αναθεώρησης του Συντάγματος, στο ΑΣΕΠ και τον Εισαγγελέα, ώστε να εξεταστεί γιατί
–          ενώ διοριστήκαν ( σχεδόν στο σύνολο τους επιλεκτικά ,χαριστικά και φωτογραφικά ) ως συμβασιούχοι έργου και για συγκείμενο χρονικό διάστημα αυτοί, παραβιάζοντας τον ποινικό Κώδικα  με παράνομες ανανεώσεις  συμβάσεων παραμένουν ακόμη ως συμβασιούχοι
–          ή ακόμα χειρότερα οι θέσεις  εργασίας  τους  μετατράπηκαν σε μια πρακτικά ανεπαρκή σχέση . λεγόμενη «Αόριστου χρόνου»
–          και  να ελεγχθεί με ποίον τρόπο παράνομα ανανέωναν τις συμβάσεις τους και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι παράγοντες ως καταχραστές του δημοσίου χρήματος .

βλέπουμε σήμερα

παρά τις αντίθετες θέσεις  και  Δικαστικές αποφάσεις   του Αρείου Πάγου  και  του Συμβουλίου της Επικρατείας (έκτος της λανθασμένης η οποία προσήλθε με ανήθικες, απαράδεκτες και εκβιαστικές καταστάσεις και κάθε είδους πιέσεις  απόφαση του ΣτΕ  για το Π.Δ. 164/2004, (  που  έχω και προσωπική εμπειρία και το επιβεβαιώνουν και τα τότε δημοσιεύματα ) .φτάνοντας μάλιστα να ζητούν κομματικοί παράγοντες επειδή οι Ανώτατοι Δικαστές οι οποίοι  ακολουθώντας την Συνταγματική Επιταγή θέλησαν να δώσουν τέλος σε αυτό το αρρωστημένο καταστροφικό φαινόμενο που διαφθείρει όλη την Ελληνική Κοινωνία να πάνε πρακτικά στο φρενοκομείο

Πελατειακοί  διορισμοί που έχει αναγνωριστεί το καταστροφικό τους αποτέλεσμα και πριν την ξεκάθαρη Συνταγματική Επιταγή με το άρθρο 103 με την αναθεώρηση του Συντάγματος , όταν ο πρώην  Πρόεδρος  του Αρείου Πάγου κ Ματθίας , βλέποντας ότι η Βιομηχανία εκμετάλλευσης , διαφθοράς ,και χρηματισμού εις βάρος των άνεργων νέων και η κλοπή εργασίας  από τους  πραγματικά δικαιούχους , είχε άρχισε μετά την ψήφιση του 2190/94  να προωθείται ξανά και με την ανοχή Δικαστικών Λειτουργών ακόμα και μέσω Δικαστικών αποφάσεων , απέστειλε  την από 28 / 4 / 1999  επιστολή του στους  Δικαστικούς Λειτουργούς ,επισημαίνοντας τις ευθύνες που έχουν, όσοι Δικαστικοί λειτουργοί  προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο τις ανανεώσεις συμβάσεων ενώ ως γνωστόν ζήτησε έκτος των ποινικών ευθυνών η ανανέωση συμβάσεων να χαρακτηρίσει  ιδιώνυμο

Ο κ. Γ. Κατρούγκαλος και οι συνεργάτες του με την προώθηση του νόμου αυτού
–          επιβραβεύουν τους πελατειακούς διορισμούς
–           δημιουργούν στρατιές ευελπιστούντων μελλοντικών συμβασιούχων και ατόμων που ελπίζουν να διοριστούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
–          Και πολλαπλασιάζουν την πελατεία του γραφείου των π.  συνεργατών του δικηγόρων
–           Έτσι, παρακάμπτεται πλήρως η αρχή της ισότητας, ισονομίας και των ισων ευκαιριών  διεκδίκησης εργασίας,  και παραβιάζεται πλήρως η  συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αξιοκρατίας ..
Γεγονός άλλωστε είναι, ότι με την απαξίωση της αξιοκρατίας στους διορισμούς του  Δημοσίου, και με ανάξιους , ημιμαθείς ή χρηματιζόμενους υπαλλήλους να εξυπηρετούν τον ιδιωτικό τομέα  την ανάπτυξη και την παράγωγη , οι καλύτεροι άξιοι και ηθικοί νέοι –εφοδιασμένοι με πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά- φεύγουν και μεταναστεύουν από τη πατρίδα τους  γιατί έκαναν το λάθος  και επέλεξαν την ακριβοπληρωμένη και κοπιαστική  μόρφωση ως εφόδιο και την τιμιότητα και τον σεβασμό των κόπων των άλλων νέων , και όχι  την εξεύρεση  «γνωριμιών»  τον χρηματισμό   και τον εξευτελισμό της προσωπικότητας τους .
Με την προώθηση  αυτού του κατάπτυστου παράνομου νόμου  οι μηνυομενοι είναι σίγουροι ότι  σημερινή ηγεσία της νομοθετικής εξουσίας
–          ότι  δεν θέλει , όπως το Σύνταγμα επιτάσσει  ,  να  στελεχωθεί η Δημόσια Διοίκηση με πολίτες άξιους και τίμιους  που αρνούνται εκ της πλαγίας οδού , γονατισμένοι και διαβρωμένοι  να τακτοποιηθούν  παράνομα μέσω δικηγορικών γραφείων  ,
–          αλλά θέλει να ολοκληρώσει την παρανομία των προηγουμένων διεφθαρμένων παραγόντων   τοποθετώντας άτομα που   «χρωστούν  χάρη εφ’ όρου ζωής» στον διεφθαρμένο κομματικό τους «προστάτη »
Η κατάσταση  των πελατειακών διορισμών είναι τόσο καθοριστική  και ξεκάθαρη που δημόσια πλέον  το αποδέχτηκε ο π. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αποκαλώντας ο ίδιος
–          τους Βουλευτές ( που θα ψηφίσουν και αυτόν τον νόμο  ) «μαστροπούς» που διορίζουν πελατειακά για να εκλέγονται παράνομα
–          και τους πολίτες ( συμβασιούχους )  πελάτες στο κύκλωμα της μαστροπείας

Έτσι, για μία ακόμη φορά και με τον νέο προωθούμενο νόμο , ο μηνυομενος  Γ. Κατρουγκαλος και  οι συνεργάτες του Δημόσιοι Υπάλληλοι επιδιώκουν  με το γνωστό Ρουσφέτι (που μέσω αυτού διακινούνται εκατομμύρια και είναι και ο εύκολος  τρόπος παράνομου πλουτισμού)
–          να εκμαυλίζονται  συνειδήσεις,
–           να ισοπεδώνονται αξιοπρέπειες,
–          να Υφαρπάζονται περιουσιακά στοιχεία,
–           να Υποβαθμίζεται και  να  διαβρώνεται η Δημόσια Διοίκηση
–          Να δαπανάται παράνομα  το δημόσιο χρήμα
–           να χρεοκοπεί συνεχώς η χώρα
–          Και φυσικά να ολοκληρωθούν υπογεγραμμένα συμβόλαια  που χωρίς ντροπή Δικηγόροι που έχουν εμπλακεί σε αυτό το κύκλωμα , θα εισπράττουν φανερά από τον μισθό των εργαζομένων ένα αξιόλογο ποσοστό  για τον «κόπο» τους που έπεισαν την νομοθετική εξουσία να περάσει αυτήν τη παρανομία .
Με τελικό στόχο , έκτος τον παράνομο διορισμό και τον παράνομο πλουτισμό όλων των εμπλεκομένων να εξυπηρετούνται παράνομα ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος της Δημόσιας περιουσίας και του Δημοσίου χρήματος καθώς ο βαθμός διαφθοράς σε μια χώρα ( που η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση  στην Ευρώπη )  εξαρτάται  αποκλειστικά από  τον βαθμό  διαφθοράς στο Δημόσιο  τομέα
Επειδή δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να λειτούργει  μια Δημόσια Διοίκηση  με την ύπαρξη καταλόγου υπαλλήλων ποιος  διόρισε ποιον  και ποιος χρεωστάει σε ποιον για τον παράνομο διορισμό
Μηνύω

λογω  όλων των ανωτέρω γνωστών αναφερομένων και αποδεκτών  από όλους  παράνομων πράξεων
τους
1)    Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Γεώργιο Κατρουγκαλο

2)    Τους  υπάλληλους  του ιδίου Υπουργείου

–          Αν. Γεν. Γραμματέα Τσουκαλά Δημήτριο
–           και την Διευθύντρια  κ. Ατσιογλου

3)    Και κατά πάντως υπευθύνου , συνεργάτη του Υπουργού ή Υπηρεσιακού παράγοντα που είχε σχέση με την σύνταξη του συγκεκριμένου αντισυνταγματικού άρθρου

Για την εν γνώσει τους προώθηση του  καταφορά αντισυνταγματικού νόμου
«Εκδημοκρατισμός  της διοίκησης – καταπολέμηση  Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»
. Άρθρο 15

Η μήνυση αυτή  να συμπερίλαβει  και την Πρόεδρο της Βουλής  Κ.  Ζωή  Κωνσταντόπουλου , εφόσον φέρει στην Βουλή προς ψήφιση αυτό τον αντισυνταγματικό νόμο και το άρθρο 15  του ανωτέρω νόμου , με το οποίο επιχηρείται  ξέπλυμα παρανομίας και  τακτοποίησης πελατειακών  διορισμών στο Δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος

……………………….
Και όποιον άλλον έχει εμπλακεί σε αυτήν την προώθηση αυτού του παράνομου και προκλητικά αντισυνταγματικού νόμου
Και ζητώ την παραδειγματική τιμωρία των ανωτέρω εμπλεκομένων σε αυτήν την καθ’  όλα εγκληματική πράξη, και ιδιαίτερα του Γ. Κατρούγκαλου και για παράβαση των άρθρων του Π.Κ. για τα οποία παραπτώματα , οι παράνομες ενέργειες δεν καλύπτονται από τη Βουλευτική Ασυλία

Και ζητώ από την Δικαιοσύνη ( ΣτE και Άρειο Πάγο ) και τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης  που αποστέλλεται η σχετική μήνυση λογω της σπουδαιότητας του θέματος παρέμβουν ώστε  να σταματήσει η προώθηση  αυτού του αντισυνταγματικού νόμου και να δοθεί επιτέλους τέλος στο κορυφαίο αυτό φαινόμενο της διαφθοράς  και  σε αυτή  την κατάρα που βασανίζει τον Ελληνικό Λαό τώρα και 2 αιώνες, διαβρώνει την νέα γενιά  και διαφθείρει ολόκληρη την κοινωνία
προτείνω μάρτυρες τους Κ.κ.

– αξιότιμο  π. Πρόεδρο του Γ΄  Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο  Σταυρόπουλο ,
-τον σημερινό  Πρωθυπουργό της χώρα Αλ. Τσιπρα
– τον αξιότιμο  π. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Σανιδά
– τους αξιότιμους Συμβούλους του   Συμβουλίου της Επικρατείας
κ.κ. .
. Πισπιρίγκο Κωνσταντίνο
Τσιμέκα Γεώργιος
–  τον π. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ.  Ρωμύλο  Κεδικογλου
– τον π. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Θεόδωρο Πάγκαλο
– τον π. Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκουση
– τον π. Υπουργό  Κυριάκο  Μητσοτάκη
– την Αρχαιολόγο κ  Εύη Τσεκου
– την κ. Γαλάτεια Κλαπακη προσφεύγουσα κατά του αντισυνταγματικού  164 /2004  Π.Δ.
– τον νυν Υπουργό οικονομίας   Γιαννη Βαρουφακη
– τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ  . κ. Ιωάννη Καραβοκύρη
Η παρούσα μήνυση κοινοποιείται για άμεση παρέμβαση -ως άλλωστε έχουν υποχρέωση λόγω της θέσεώς τους , ώστε να παρέμβουν και ενημερώσουν την νομοθετική Εξουσία για την αντισυνταγματικότητα του προωθούμενου νόμου  , (όπως πολύ καλά έκαναν πρόσφατα σε άλλους ποθούμενους αντισυνταγματικούς νομούς , και άρθρα τα οποία και αποσυρθήκαν) , ως άλλωστε έχουν την ανάλογη υποχρέωση λογω της θέσεως τους
–          στον Αξ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικόλαο Ρίζο
–          στον Πρόεδρο Δικαστών και Εισαγγελέων κ…..
–          και στην Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου , η οποία έχει δεσμεύει ότι θα ανεχτεί να έρχονται πλέον νομοσχέδια ( όπως το  προωθούμενο ) στην Βουλή μέσω των οποίων ξεπλένονται παρανομίες .

Μαρούσι  9  / 4 / 2015

Κλαπακης Δορυλαος  Οθωνος 4 Μαρούσι
Αρ. Ταυτότητας Φ 015600  ,
Τηλ. 6973809459 , e.mail dorilaos@Yahoo.gr
Και  εκπροσώπου της Πανελλήνιας πολίτικης  κίνησης «ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ»

Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

κ. Γεώργιο  Κατρούγκαλο.

16.3.2015

Δεύτερη   ενημέρωση  όχληση

–    Όπως   γνωρίζεται  οι  πελατειακοί  διορισμοί στο Δημόσιο ( που  πανθομολογούμενα    είναι η κατάρα και η κυρία αιτία διαφθοράς της Χώρας ) ,  μετά την ψήφιση του άρθρου 103 με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2000 , είναι  μια καθαρή εγκληματική  πράξη .
Επομένως    σε  καμιά περίπτωση δεν μπορεί    η νομοθετική  εξουσία , ο  Υπουργός και οι υπηρεσίες  , να προωθούν  εν γνώση τους   αντισυνταγματικούς νόμους  εις βάρος μάλιστα των νόμιμων δικαιωμάτων των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων νέων   και να ’’ τακτοποιούν ’’  ως μόνιμο προσωπικό τους πελατειακά  εισερχόμενους   στην Δημόσια Διοίκηση , ( ανεξάρτητα  αν  πιέζουν πολιτικοί παράγοντες όλων των κόμματων και κυκλώματα που  εμπλέκονται και  διακινούν με μεγάλες αμοιβές αυτήν την κορυφαία εγκληματική πράξη ) καθώς οι παραβάτες  της  συγκεκριμένης συνταγματικής επιταγής , με την οποία θεσμοθετείται  η βασική συνταγματική αρχή της Αξιοκρατίας  , ( και όσοι τους στηρίζουν ) διαπράττουν έκτος των  άλλων και το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας  (αρθ. 134 Π.Κ. κ.λπ. )

Παρά την ενημέρωση  σας  με το υπ΄ αρ.  601/5.3.2015  έγγραφο μας   , για την Συνταγματική Επιταγή  σε θέματα που αφορούν  προσλήψεις προσωπικού στο Δημόσιο  ,    ανακοινώσατε   ότι  ( αδιαφορώντας και  καταπατώντας  την Συνταγματική Επιταγή )   θα ’’τακτοποιήσετε ’’  παράνομα σε μόνιμες θέσεις την  πελατεία ενός κυκλώματος που βρίσκεται πίσω  από  τις παράνομες προωθήσεις  προσωπικού στο Δημόσιο .

Μετά την  αναφορά σας για παράνομη τακτοποίηση  στο Δημόσιο των πελατειακά εισερχομένων Σχολικών   Φυλάκων , καθαριστριών ,υπαλλήλων  ΕΡΤ κ.λπ.  και παρά την έγγραφη ενημέρωση  της 5ης .3.15  ότι  ενεργείτε αντίθετα από την Συνταγματική Επιταγή ,   προβήκατε σε νεώτερη  πιο επιλήψιμη ανακίνηση
–      θεωρώντας  ίσως  το Δημόσιο ( που σας εμπιστεύτηκε ο Ελληνικός Λαός με εντολή  να ακλουθήσατε πιστά και κατά γράμμα το Σύνταγμα  στο οποίο και  ορκιστήκατε  και  να προστατεύετε τα δικαιώματα του  που απορρέουν από αυτό ) προσωπικό σας μαγαζί
–      και την θέση  που κατέχετε σήμερα και τον εαυτό  σας προφανώς , (  λόγο ασχολιών  σας στο παρελθόν  στον ιδιωτικό τομέα   )  χώρο και  εκπρόσωπο   εξυπηρετήσεως  των  παράνομα προσληφθέντων    και  κατ΄ επέκταση  και  τα συμφερόντων του κυκλώματος που διακινεί τις παράνομες προσλήψεις στο Δημόσιο .
Με   νεώτερη  ανακοίνωση σας  εξαγγείλατε ότι θα καταπατήσετε για μια ακόμα φορά το Σύνταγμα  και θα προωθήσετε με  νόμο  νέες παράνομες τακτοποίησης  40.000   πελατειακά  και αντισυνταγματικά    μετά το 2000    εισερχόμενων συμβασιούχων στο Δημόσιο .
Επιπλέον σας ενημερώνουμε , κάτι που και ως νομικός  γνωρίζετε και  που   , ( από όσα αναφέρονται στα ΜΜΕ )  έχετε  ασχοληθεί  και προσωπικά  και με το συγκεκριμένο θέμα ,( αλλά  και  αν δεν το γνωρίζετε – εφόσον επιμένετε να  προωθήσετε  παράνομα αυτήν την καταφορά αντισυνταγματική πράξη – μπορείτε να συμβουλευτείτε τους έμπειρους νομικούς του Υπουργείου σας  οι οποίοι και θα αναλάβουν και  αυτοί , όπως και κάθε υπάλληλος που θα  εμπλακεί σε αυτήν την εν γνώση του   επεξεργασία και προώθηση ενός παράνομου  νόμου , ανάλογες ευθύνες)  ότι
«  οι  συμβασιούχοι  που απασχολούνται  σήμερα  στο Δημόσιο  που, ’’ ανανεώνουν’’  παράνομα την παραμονή τους επί χρόνια ( διαβρώνοντας  ή υποβαθμίζοντας παράλληλα και την Δημόσια Διοίκηση  )   με τις     νομικά ανυπόστατες   και συνταγματικά απαγορευμένες συμβάσεις   ’’ Αορίστου χρόνου’’   ( προφανώς καταβάλλοντας τα ανάλογα ανταλλάγματα στους νομικούς διακινητές  και Πολιτικούς προστάτες ) δεν μπορούν ποτέ να τακτοποιηθούν  και πολύ περισσότερο να μονιμοποιηθούν  στο Δημόσιο και πρέπει άμεσα να αποχωρήσουν .
–          Παράλληλα  έκτος του ότι  ως Υπουργός  πλέον  (που  εκπροσωπείτε τα νόμιμα συμφέροντα όλων των ανέργων νέων  και όχι ως δικηγόρος συμβασιούχων ) έχετε υποχρέωση   να απόσχετε από κάθε ανανέωση  συμβάσεων  ποσω μάλλον τακτοποίηση «συμβασιούχων »
Θα  πρέπει
–          να  διατάξετε  άμεσα ερευνά , σχετικά  με  τα πρόσωπα  που  ανανέωναν από το 2000 και μετά  παράνομα τις συμβάσεις όλων των έκτος ΑΣΕΠ προσληφθέντων
–           ποιοι τους ονόμασαν παράνομα  « αορίστου χρόνου »
–            και ποιοι στο παρελθόν  διεφθαρμένοι Υπουργοί  προώθησαν αντισυνταγματικές  νομοθετικές ρυθμίσεις για να εξυπηρετήσουν  το  «κύκλωμα»   που διακινεί    αυτήν  την κορυφαία εγκληματική πράξη , που είναι  το εμπόριο   θέσεων εργασίας  στο Δημόσιο .
Εν συνεχεία  με την ολοκλήρωση της ανωτέρω έρευνας
–           αφού  στείλετε τα  αποτελέσματα στον Εισαγγελέα ώστε να καταλογιστούν οι ανάλογες  ευθύνες για την τεραστία ζημία που προκάλεσαν στην Εθνική οικονομία  και στην Ελληνική άνεργη νεολαία (που απαιτεί από την νομοθετική Εξουσία και από εσάς προσωπικά   να ακολουθήσετε  το Σύνταγμα)

–          Είσαστε υποχρεωμένος   ακολουθώντας την Συνταγματική Επιταγή να  δώσετε   εντολή στο ΑΣΕΠ  να προκηρύξει  Πανελλήνιο , ισότιμο , αξιοκρατικό Διαγωνισμό  για να καλυφτούν μόνο οι απαραίτητες  θέσεις στο Δημόσιο οι οποίες υπολογίζονται περίπου στο 1/3 αυτών που υπηρετούν σήμερα  ,  ώστε να ανασάνει και το δημόσιο από το βάρος  της μισθοδοσίας  δεκάδων χιλιάδων παράνομα εισερχομένων ρουσφετιών (πολλές φορές άνευ αντικείμενου  , και μιλάμε για εκατοντάδες εκ. ευρώ παράνομα  δαπανηθέντα  χρήματα του Δημοσίου )   δίνοντας  σύντομη  προθεσμία στους κάθε είδους συμβασιούχους για να αποχωρήσουν  από το Δημόσιο.
Καθώς η απομάκρυνση  αυτή δεν σημαίνει  σε καμιά περίπτωση απολύσεις αλλά αποκατάσταση της νομιμότητας και  εφαρμογή των συμβάσεων τις  οποίες οι ίδιοι έχουν υπογράψει και οι οποίες έχουν παραβιαστεί κατ΄ εξακολούθηση .
Άλλωστε όπως αναφέρουν  και σειρά  αποφάσεων  του ΣτΕ , αν θέλουν οι ίδιοι συμβασιούχοι να διεκδικήσουν μια θέση στο  Δημόσιο  κάνεις δεν τους απαγορεύει να  συμμετέχουν  ισότιμα, τίμια και  αξιοκρατικά στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ   μαζί με όλους τους  άλλους ανέργους διεκδικητές της ίδιας θέσεις που έχουν τα ιδία δικαιώματα με τους συμβασιούχους και όχι να  θέλουν να ταχτοποιηθούν μέσω των διαδρομών δικηγορών και διεφθαρμένων παραγόντων  και αφόρητων άκρως επιλήψιμων  και αθλίων   πιέσεων στους Δικαστικούς Λειτουργούς  , όπως συνέβη και με το αντισυνταγματικό Π.Δ.  164  /2015 .

Σας συνυποβάλουμε  το έγγραφο που σας καταθέσαμε την 5η.3.2015 , και ζητάμε για μια ακόμα φορά, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σας ως Υπουργείο , και να σεβαστείτε και να ακλουθήσατε ως  υποχρεούστε την Συνταγματική Επιταγή , και είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πληροφόρηση ή συνεργασία για να εκλείψει οριστικά  αυτή  η κορυφαία αιτία διαφθοράς που έχει καταστρέψει την χώρα μας .

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ    Πανελλήνια Πολιτική κίνηση

Κλαπάκης Δορύλαος,  Όθωνος 4 Μαρούσι

Κοινοποίηση  Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργό Οικονομικών
Υπουργό Δικαιοσύνης

Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ. Γεώργιο  Κατρούγκαλο.
Μαρούσι  5.3.15

Θέμα: Απαράδεκτες και αντισυνταγματικές δηλώσεις του Υπουργού (και του Πρωθυπουργού στις προγραμματικές δηλώσεις) κατά παράβαση του άρθρου 103 του  Συντάγματος για επαναφορά ρουσφετολογικά διορισμένων από την εποχή Παυλόπουλου στο Δημόσιο

Η νέα κυβέρνηση, (δηλώνει πλέον ανοιχτά ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος και ο Πρωθυπουργός)
–   ότι θα επανέλθουν  όσοι  κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος   στο παρελθόν προσελήφθηκα  παράνομα  και  ρουσφετολογικά ως συμβασιούχοι (κυρίως την εποχή  και με την κάλυψη  του τότε  υπουργού  Εσωτερικών Παυλόπουλου)    στο Δημόσιο .ως Διοικητικοί , καθαρίστριες , σχολικοί φύλακες  και με κάθε άλλη δικαιολογία    και παρέμεναν, ανανεώνοντας πάλι παράνομα τις συμβάσεις  επιβαρύνοντας μέχρι κατάρρευσης  τον προϋπολογισμό του Κράτους .

επιπλέον ο Υπουργός ανακοίνωσε

–  ότι μπορεί να κάνει εφέτος μέχρι 15.000 προσλήψεις σε ότι αφορά στο δημόσιο και πολλές από αυτές τις θέσεις θα καλυφθούν από παλαιούς υπαλλήλους που θα επιστρέψουν στο δημόσιο, (;;;)

Με αυτές τις αντισυνταγματικές δηλώσεις, η Κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του

από τις πρώτες μέρες στέλνουν μήνυμα σε όλους ότι το Σύνταγμα  είναι ένα απλό κουρελόχαρτο και  η αξιοκρατία και η ισότητα των πολιτών δεν τους αφορά, και είναι αποφασισμένοι, αντί να επαναφέρουν την νομιμότητα και να απαλλάξουν την Δημόσια Διοίκηση από αυτό το καρκίνωμα και από τους υπάλληλους που υπογείως και με κάθε είδους ανταλλαγμάτων  ,(μέσω των αθλίων παραγόντων και των κομματικών διαδρομών)  υφάρπαζαν θέσεις που δεν τους ανήκαν, προσπαθούν να επιστρέψουν στο πελατειακό δρόμο του παρελθόντος , που ήταν και η μηχανή της διαφθοράς, της παραχάραξης του εκλογικού αποτελέσματος και της Οικονομικής καταστροφής της Χώρας

Η παράνομη και φτηνή δικαιολογία ότι πρόκειται

–  για (παράνομες για να υφαρπάξετε τις ψήφους τους) προεκλογικές υποσχέσεις

–   ή για δήθεν αδικημένες ρουσφετολογικά διορισμένες καθαρίστριες ή σχολικούς φύλακες, Διοικητικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους της ΕΡΤ κ.λπ. μια θέση που αν οι διεφθαρμένοι παράγοντες που διόριζαν παράνομα ακολουθούσαν το Σύνταγμα, θα διεκδικούσαν ισότιμα χιλιάδες άλλοι δεινοπαθούντες και άνεργοι οικογενειάρχες οι οποίοι έχουν κατά το Σύνταγμα το ανάλογο δικαίωμα  και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και έχουν περισσότερα προσόντα από τους παράνομα διορισμένους ,μέσω κομμάτων,  σημερινούς  κάθε είδους  συμβασιούχους,

Όχι μόνο δεν σας δικαιολογεί αλλά σας μετατρέπει σε μέρος του μηχανισμού της διαφθοράς που έχει πνίξει την χώρα

Η απάντηση σας σε ερώτηση

–  τι θα γίνει με τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που έγιναν αορίστου χωρίς να τηρηθούν κριτήρια του ΑΣΕΠ ότι

« Η Κυβέρνηση θα ζητήσει από τις Υπηρεσίες να προχωρήσουν σε…. έλεγχο», αποδεικνύει ότι οι δηλώσεις σας αυτές για επιστροφή συμβασιούχων έγιναν χωρίς να έχετε λάβει υπ΄ όψη ή δεν γνωρίζετε ως υποχρεούστε το άρθρο 103 του Συντάγματος.

Και αυτό διότι όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε συμφώνα με την συνταγματική Επιταγή δεν επιτρέπεται για τον οποιονδήποτε λόγο και την όποια δικαιολογία (όπως δήθεν κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών κλπ)  που έχει εφεύρει η διαφθορά) ΚΑΜΙΑ  μετατροπή  συμβασιούχου σε άριστου χρόνου.

και αυτό διότι θέσεις ΙΔΑΧ στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος μετά το 2001 ΔΕΝ υπάρχουν και ΔΕΝ επιτρέπεται να δημιουργούνται.

Ως εκ τούτου οι πελατειακά διορισμένοι Συμβασιούχοι (και από όλα τα κόμματα και φυσικά « αναλογικά » και από τους Παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ταχτοποιούσαν διακομματικά τις οικογένειες τους) εάν θέλουν να εργαστούν στο Δημόσιο, όπως η απόφαση 162/2004 του ΣτΕ αναφέρει

« κάνεις δεν τους απαγορεύει να λάβουν μέρος σε πανελλήνιους ισότιμους αξιοκρατικούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ» .

Όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, το πελατειακό κράτος  δηλαδή πρακτικά οι  κατά παράβαση του άρθρου 103 του  Συντάγματος προσλήψεις δεν θα στηριχτούν από την νέα Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,

Ως εκ  τούτου   οι νέες εξαγγελίες για επαναπρόσλαβε των πελατειακά διορισμένων  συμβασιούχων   στο Δημόσιο
–   Αλλά και η  άρνηση   σας , (σεβόμενος το Σύνταγμα) , να απομακρύνει από το Δημόσιο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ΟΛΟΥΣ τους κάθε είδους πελατειακά  διορισμένους μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001, Συμβασιούχους,  ώστε να δημιουργηθεί μια αξιοκρατική , μη ελεγχόμενη από τους παράγοντες Δημόσια Διοίκηση, είναι μια επιλήψιμη ενέργεια .

Άλλωστε  το κατά πόσο μια Κυβέρνηση στηρίζει το πελατειακό κράτος, δείχνει την διαφθορά της   και το πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα του τόπου.

Ως εκ τούτου κάθε ενέργεια του Υπουργού Εσωτερικών όπως επαναφορά  παλαιοτέρων ρουσφετολογικά διορισμένων συμβασιούχων  ή η άρνηση απομάκρυνσης των ήδη υπηρετούντων Συμβασιούχων  ΙΔΑΧ στο Δημόσιο τον μετατρέπει άξιο συνεχιστή των π. Υπουργών Σκανδαλίδη και Παυλόπουλο κ.α. οι οποίοι  επικαλέσθηκαν τη Βουλευτική Ασυλία και την παραγραφή για τις εγκληματικές αντισυνταγματικές ενέργειές τους εις βάρος της Δημόσιας Διοίκησης , εις βάρος των άλλων ανέργων νέων και εις βάρος της Εθνικής Οικονομίας ,  για να μην λογοδοτήσουν .

Βουλευτική Ασυλία που προφανώς θα αναγκαστεί να επικαλεσθεί και ο νέος Υπουργός, εάν συνεχίσει τις πελατειακές εξυπηρετήσεις  και βρεθεί στην ιδία θέση με τους προκάτοχους του .

Οι προεκλογικές, αντίθετες με την Συνταγματική Επιταγή, υποσχέσεις με σκοπό την υφαρπαγή ψήφων, δεν  υποχρεώνουν ούτε δεσμεύουν την εκλεγμένη κυβέρνηση να ικανοποιήσει τις παράνομες διεκδικήσεις πολιτών, οι οποίοι επί χρόνια αντάλλασαν την ψήφο τους ή έδιναν διάφορα αλλά (χρηματικά κ.λπ.) ανταλλάγματα σε διεφθαρμένους κομματικούς παράγοντες που υπόσχονταν ότι θα ικανοποιήσουν τις παράνομες απαιτήσεις τους  για να υφαρπάξουν μια θέση στο Δημόσιο που δεν δικαιούνται.

Το γνωστό τέχνασμα διεφθαρμένων Υπουργών, ότι

·           «όσοι έχουν διοριστεί παράνομα μέχρι σήμερα κατά παράβαση του άρθρου 103 του Συντάγματος ,θα παραμείνουν στην θέση τους»  και  ότι

·          «από τώρα και στο εξής δεν θα γίνονται πελατειακές προσλήψεις»

Δεν είναι μόνο απαράδεκτο αντισυνταγματικό και παράνομο αλλά στιγματίζει το πολιτικό πρόσωπο που  το επικαλείται ως μέλος της διαφθοράς που έχει καταστρέψει την χωρά και έχει λεηλατήσει τον Ελληνικό Λαό

   Τα Σύνταγμα της χώρας είναι σαφέστατο

Το άρθρο 103 του Συντάγματος

–  δεν αναγνωρίζει κανένα διορισμό εκτός  μετά από ισότιμες αξιοκρατικές, χωρίς μόρια στα ρουσφέτια Πανελλήνιες γνώστες σε όλους τους πολίτες προκηρύξεις και διαγωνισμούς

–   Και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν εργασιακές Σχέσεις ΙΔΑΧ

Σύνταγμα της Ελλάδας
–   .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕPΟ

Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης
–   Άρθρο 103

–   1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο..

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι κατά τα λοιπά διέπονται εξ ολοκλήρου από τον Κανονισμό της, καθώς και στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

**7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.
Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.
**8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου.

Επίσης

οι αποφάσεις του Συμβούλιου της Επικρατείας έχουν ξεκαθαρίσει ότι

-Οι προσληφθέντες για συγκείμενο χρόνο συμβασιούχοι στο Δημόσιο πρέπει να απομακρύνονται μετά την λήξη του χρόνου πρόσληψης , και η παραβίαση του όχι μόνο να είναι ποινικό αδίκημα αλλά  με νομοθετική ρύθμιση να θεωρείται ιδιώνυμο !!!( ΣτΕ  162/2004)

–   Και με  τις αποφάσεις του (  69,70, & 71  Ε.Α.) το ΣΤΕ σε προσφυγή συμβασιούχων κατά διαγωνισμού του ΑΣΕΠ , αφού τους απορρίπτει την προσφυγή τους, τους ενημερώνει ότι ο Διαγωνισμός θα προχωρήσει κανονικά και κανείς δεν τους απαγορεύει να λάβουν και αυτοί μέρος στον διαγωνισμό ισότιμα με όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους ανέργους

Οι αντισυνταγματικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τα παράνομα τεχνάσματα των πρώην διεφθαρμένων Υπουργών Εσωτερικών οι οποίοι

–   διατηρούσαν την πελατεία τους στο δημόσιο εις βάρος άλλων ανέργων νέων που περίμεναν τίμια κα με αξιοπρέπεια την προκήρυξη διαγωνισμού για μια θέση στο Δημόσιο,  με το άθλιο πρόσχημα…. Των δήθεν «Πάγιων και διαρκών αναγκών »

–   και η παράνομη μοριοποίηση  για τον χρόνο που είχαν διοριστεί πελατειακά μέσω (ακόμα και σεξουαλικών) ανταλλαγμάτων από κομματικούς παράγοντες των ρουσφετολογικά προσληφθέντων , η όποια καταργήθηκε από τον Υπουργό κ. Ραγκούση ήταν η αιτία (ως προαναφέρουμε) που μετά από μήνυση μας ο Άρειος Πάγος ζήτησε την Άρση ασυλίας των π. Υπουργών Εσωτερικών Σκανδαλίδη και Παυλόπουλο.

Ανεξάρτητα αν οι ανωτέρω διεφθαρμένοι παράγοντες δεν λογοδότησαν επικαλούμενοι την Βουλευτική Ασυλία και την παραγραφή, το στίγμα στο πρόσωπο τους έχει παραμείνει και οι επιπτώσεις εις βάρος της Εθνικής Οικονομίας εξ αιτίας αυτού του εγκλήματος των πελατειακών διορισμών είναι πλέον αδύνατον να επουλωθούν .

Επειδή η Αξιοπρέπεια που επικαλείται συνεχώς ο κ. Πρωθυπουργός δεν κερδίζεται με το να την αναφέρεις συνεχώς στις ομιλίες,

Επειδή η παραμονή ή η επαναφορά ρουσφετολογικά προσληφθέντων συμβασιούχων δεν δικαιώνουν τα λόγια του , αντιστρόφως μάλιστα .

Επειδή θέλουμε να πιστεύομαι ότι οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για αποκατάσταση των αδικιών εις βάρος των Ελλήνων πολιτών και κυρίως των νέων ανέργων ανθρώπων (που δεν θέλησαν ενεργώντας εις βάρος των άλλων ανέργων  να υφαρπάξουν μια θέση στο Δημόσιο με βρώμικο πελατειακό τρόπο) πρέπει να γίνουν σεβαστές από την σημερινή Κυβέρνηση και τούς Υπουργούς της .

Επειδή ο μοναδικός λόγος της υπαρχούσης διαφθοράς, ημιμάθειας, και κακοδιαχείρισης στο Δημόσιο είναι ο (ελεγχόμενος από τους παράγοντες της διαπλοκής)  αντισυνταγματικός πελατειακός τρόπος  πρόσληψης προσωπικού, καθώς είναι δεδομένο ότι ένας που διορίστηκε στο Δημόσιο , χρησιμοποίησε παράνομες και αντισυνταγματικές μεθόδους για να προσληφθεί και να παραμείνει με κάθε τρόπο Δημόσιος Υπάλληλος, κατά την διάρκεια που θα παραμένει στο Δημόσιο θα χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους και ως Δημόσιος Υπάλληλος διατηρώντας και διευρύνοντας την διαφθορά και την αναποτελεσματικότητα των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Και αυτό διότι όταν ο ίδιος έχει καταστρατηγήσει όλους τους νόμους και το Σύνταγμα για να διοριστεί δεν πρόκειται  να  σεβαστεί  τους συμφώνα με το Σύνταγμα νόμους για να εξυπηρετήσει  τον πολίτη και την ανάπτυξη της χώρας .

Ως εκ τούτου

Επειδή είναι δέσμευση και ταυτόχρονα συνταγματική υποχρέωση της νέας Κυβέρνησης να καταργήσει άμεσα όλους τους πελατειακούς νόμους και να εξυγιάνει τις Δημόσιες Υπηρεσίες, αυτή  είναι υποχρεωμένη

1) Να διατάξει να καταρτίσει κάθε υπηρεσίας , κάθε υπουργείου και κάθε Δήμου κ.λπ. ) έναν πολύ «σφικτό» Οργανόγραμμα αναγκών προσωπικού δημοσίων Υπαλλήλων , κάτι ανάλογο με όλη την Ευρώπη

2) Να  προκηρύξει άμεσα  ως επιτάσσει το Σύνταγμα, (που υποχρεούται να το σεβαστεί και να το ακολουθήσει) Πανελλήνιο αξιοκρατικό διαγωνισμό για μόνιμο αξιοκρατικά διορισμένο  προσωπικό  και να διακόψει παράλληλα ΟΛΕΣ τις συμβάσεις των Συμβασιούχων ΙΔΑΧ κ.λπ. δίνοντας ένα σύντομο χρονικό περιθώριο, ( όχι πλέον των 6 μηνών ) κάθε είδους συμβασιούχων , (συμπεριλαμβανομένων και των ΙΔΑΧ) από τους οποίους κάνεις δεν  αφαιρει το  δικαίωμα ,  (  όπως αναφέρει το ΣΤΕ ) να διεκδικήσουν και αυτοί μαζί με τους άλλους άνεργους , τίμια και αξιοκρατικά,  μια θέση στο Δημόσιο .

Επειδή η πάταξη των πελατειακών διορισμών και η άμεση απομάκρυνση των ρουσφετολογικά διορισμένων συμβασιούχων του παρελθόντος, (ανεξάρτητα αν δεν θα είναι αρεστή σε όσους παράγοντες και  στελέχη των κομμάτων που συμμετέχουν στην Κυβέρνηση που σε συνεργασία με τις πρώην  Κυβερνήσεις τακτοποιούσαν παράνομα τους δικούς τους στο Δημόσιο), είναι συνταγματική υποχρέωση σας

Επειδή είναι απαράδεκτο πλέον του 80 % του προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο να είναι πελατειακά διορισμένο και ελεγχόμενο από αυτούς που παράνομα τους διόρισαν και τους διατηρούν, πρακτικά εκβιάζοντας τους, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι πλέον του 2% και αυτό συμφώνα με το Σύνταγμα για συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα

Επειδή πρέπει να γνωρίζεται ότι η με αποφασιστικότητα τήρηση της νομιμότητας με την απομάκρυνση από το Δημόσιο εντός σύντομου χρονικού διαστήματος όλων των ρουσφετολογικά προσληφθέντων (γνωστών ως συμβασιούχων) και κάλυψη των άκρως αναγκαίων θέσεων μέσω της νομίμου οδού με δημόσιο ισότιμο αξιοκρατικό διαγωνισμό (στον οποίο φυσικά μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και οι συμβασιούχοι ΙΔΑΧ κ.λπ. ) είναι η μονή νόμιμη διαδικασία η οποία μάλιστα θα δώσει τέλος σε μια κατάρα που έχει διαβρώσει τώρα και δυο αιώνες την χωρά και έχει καταστρέψει την Εθνική Οικονομία.

Επειδή, όπως όλοι γνωρίζουν, ο διεφθαρμένος πολίτικος παράγοντας γίνεται αμέσως αντιληπτός καθώς, για να νομιμοποιήσει τις παρανομίες του, ως δήθεν τετελεσμένα παράνομα εγκλήματα ,χρησιμοποιεί το γνωστό επιχείρημα ότι
« όσοι μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί παράνομα παραμένουν ως έχουν και …..από τώρα και στο εξής, θα ακολουθούμε το Σύνταγμα και την ισότητα των πολιτών »
Επειδή χωρίς αποφασιστικές, συμφώνα με το Σύνταγμα, ξεκάθαρες ενέργειες, κατά αυτού του κυριάρχου για την διαφθορά μηχανισμού που είναι το εγκληματικό ρουσφέτι, κάθε άλλη προσπάθεια της Κυβέρνησης για οικονομική ανάκαμψη θα αποτύχει καθώς η λειτουργία του Δημόσιου τομέα από ελευθέρους χωρίς δεσμεύσεις αξιοκρατικά διορισμένους υπάλληλους είναι η μοναδική εγγύηση και ο μηχανισμός που θα εξυπηρετεί τη ανάπτυξη και τον πολίτη με γνώσει και καθαρότητα

Επειδή πιστεύω ότι κανένας δεν θέλει ,φεύγοντας από την Διοίκηση,  να γραφτεί το όνομα του στον πινάκα των πολιτικών που συνέβαλαν στην συνέχιση της Διαφθοράς σε αυτήν την χώρα  και επικαλέσθηκαν την  Βουλευτική Ασυλία για να μην Λογοδοτήσουν στην Δικαιοσύνη .

Ζητάμε από εσάς , ως το Σύνταγμα επιβάλει

Αναλαμβάνοντας  τις κάθε είδους ευθύνες σας απέναντι στο Λαό και το Σύνταγμα
να μην προχωρήσετε σε καμία επαναπροσλάβω συμβασιούχου

Να δώσετε  εντολή στο ΑΣΕΠ

–      Να προκηρύξει άμεσα  Πανελλήνιο αξιοκρατικό ισότιμο τίμιο διαγωνισμό για κάλυψη του άκρως αναγκαίου μονίμου προσωπικού σε Υπουργεία, Δήμους κ.λπ.
–      Να ορίσει καταλυτική ημερομηνία  απομάκρυνσης κάθε είδους Συμβασιούχων από το Δημόσιο
–      Να ελέγξει  πως οι συμβασιούχοι  παράμεναν στην θέση τους μετά τον συγκεκριμένο χρόνο για τον οποίο προσελήφθηκαν , και να στείλει τους υπεύθυνους στον Εισαγγελέα
–       Να θεσπίσετε ιδιώνυμο σε περίπτωση ανανέωσης η παράτασης μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης κάθε είδους Σύμβασης  ως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ζητήσει

Και παράλληλα ,αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος και για τις αντιδράσεις των κομματικά βολεμένων υπάλληλων και παραγόντων,

Να ακυρώσετε άμεσα χωρίς καθυστέρηση ως υποχρεούστε κάθε αντισυνταγματικό πελατειακό νόμο του παρελθόν ,όπως τον αντισυνταγματικό νόμο 3801/2009  , με τον οποίο τα οι ρουσφετολογικά προσληφθέντες όχι μόνο παράνομα δεν απεχώρησαν μετά το χρονικό όριο που προέβλεπε  η σύμβαση αλλά παρέμειναν και θα καταλαμβάνουν αντισυνταγματικά ως ΙΔΑΧ ( μια θέση που πλέον με το άρθρο 103 του Συντάγματος δεν υπάρχει )  και θέσεις ευθηνής προϊσταμένου και Διευθυντή εις βάρος των μονίμων που εισελθόν τίμια , νόμιμα και αξιοκρατικά στο Δημόσιο

Μαρούσι  5.3.15

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ    Πανελλήνια Πολιτική κίνηση

Κλαπάκης Δορύλαος,…

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Κατρούγκαλος: Τοποθέτησε πρόεδρο στο ΕΚΔΔΑ τη σύντροφο του Παρασκευόπουλου

Advertisements

9 comments on “Μήνυση κατά Γεωργίου Κατρούγκαλου και παντός υπευθύνου

 1. Γιώργος Κατρούγκαλος: Kατάργηση μνημονίων & δανειακής σύμβασης, χωρίς καταγγελία ( αυτά έλεγε κάποτε …)

  Προφανώς το πρόβλημα της εξόδου από την κρίση δεν είναι νομικό, ούτε καν κυρίως οικονομικό. Είναι βαθύτατα πολιτικό. Από τη νομική άποψη, όμως, που παρουσιάζεται εδώ, τα πράγματα είναι απλά: Τα μνημόνια καθ’ εαυτά δεν αποτελούν διεθνείς συμβάσεις. Συνεπώς από αυτά δεν απορρέουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, ούτε η εφαρμοστική τους νομοθεσία έχει τυπική ισχύ ανώτερη από τον κοινό νόμο.

  · Ούτε από τις δανειακές συμβάσεις απορρέουν δεσμεύσεις με υπερνομοθετική ισχύ, εφόσον αυτές δεν έχουν κυρωθεί σύμφωνα με το Σύνταγμα.

  Συνεπώς, όλοι οι μνημονιακοί νόμοι μπορεί να καταργηθούν με νέο νόμο, με απλή πλειοψηφία, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη καταγγελία καμιάς σύμβασης.

  Ειδικότερα:

  -Η θέση περί της πολιτικής και όχι νομικής φύσης των μνημονίων έγινε, ορθά, δεκτή από την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 668/2012. Άλλωστε, το ίδιο το μνημόνιο χαρακτηρίζεται από το νόμο ως «σχέδιο προγράμματος», ενώ στο κείμενο του αυτοπροσδιορίζεται ως «σχέδιο δράσης».

  -Περαιτέρω, και οι δύο Δανειακές Συμβάσεις (του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου) έπρεπε να κυρωθούν από τη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Συντάγματος. Παρόλα αυτά -και ανεξαρτήτως του ζητήματος της ανάγκης ύπαρξης αυξημένης ή όχι πλειοψηφίας για αυτό- καμιά από τις δύο δεν κυρώθηκε σύμφωνα με το Σύνταγμα. Η πρώτη κατατέθηκε προς κύρωση το Μάιο του 2010, αλλά μετά αποσύρθηκε, η δεύτερη εγκρίθηκε από τη Βουλή δύο φορές ως σχέδιο, μία φορά ως παράρτημα του ν. 4046/2012, και μία ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ουδέποτε όμως ήρθε για κύρωση στη Βουλή μετά την υπογραφή της.

  Οι εν λόγω συμβάσεις, εάν είχαν κυρωθεί συνταγματικά, θα θέσπιζαν διεθνείς υποχρεώσεις σε βάρος της χώρας, με τυπική ισχύ ανώτερη από το νόμο, σε αντίθεση με τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα των μνημονίων. Εφόσον αυτό όμως δεν συνέβη, δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο για μία νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία να ανατρέψει τα μνημονιακά μέτρα. Μάλιστα, για μερικά από αυτά, όπως, π.χ. για την κατάργηση των πρόσφατων ρυθμίσεων για τη μετενέργεια, που διαλύουν το εργατικό δίκαιο και τη συλλογική αυτονομία, δεν απαιτείται καν τυπικός νόμος, αλλά αρκεί απλή Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

  Είναι, βέβαια, αλήθεια ότι σε μία τέτοια περίπτωση οι δανειστές μας ενδέχεται να καταγγείλουν από την δική τους μεριά τις δανειακές συμβάσεις, επικαλούμενοι ως λόγο καταγγελίας την κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων. Τούτο δεν θα σημαίνει την έξοδο της χώρας από το Ευρώ, που είναι νομικά αδύνατη, εφόσον δεν υπάρχει παρόμοια πρόβλεψη στις Συνθήκες. Θα συνεπάγεται, όμως, την διακοπή της χρηματοδότησης, πράγμα που δεν θα είναι χωρίς συνέπειες για τη χώρα, ενόψει του πρωτογενούς ελλείμματος που ακόμη αντιμετωπίζει.

  Καθόλου δεν είναι βέβαιο, όμως, ότι οι δανειστές μας θα επιλέξουν τη ρήξη. Και αυτό γιατί τότε θα είναι ελεύθερος ο δρόμος για την ενεργοποίηση του βασικού όπλου που έχει η χώρα μας βάσει του διεθνούς δικαίου: Να επικαλεστεί «κατάσταση ανάγκης» για να διακόψει την πληρωμή του χρέους. Σύμφωνα με γενική αρχή του δικαίου (σύμφωνα και με σχέδιο σύμβασης για την Ευθύνη των Κρατών που έγινε δεκτό από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2001) τα κράτη μπορούν να επικαλεστούν παρόμοιο λόγο μη συμμόρφωσης σε διεθνή τους υποχρέωση, όταν αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις βασικές κοινωνικές τους λειτουργίες και στην ικανοποίηση των δανειστών τους.

  Συνεπώς, αντίθετα με το κλίμα φόβου που καλλιεργούν τα φερέφωνα του κόμματος του μνημονίου, η υποταγή δεν αποτελεί μονόδρομο.

  Ο Γιώργος Κατρούγκαλος είναι Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου ΔΠΘ

  http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/katargisi-mnimonion-daneiakis-symbasis-xoris-kataggelia-toy-giorgoy-katroygkaloy

 2. ” ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ”
  Πανελλήνια πολιτική κίνηση

  Ανακοίνωση – Ενημέρωση

  Θέμα : Μήνυση

  ΚΑΤΑ

  του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεωργίου Κατρουγκαλου

  Προς τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου
  τους εκπροσώπους του Τύπου
  και προς κάθε αρμόδιο

  Κατατέθηκε στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας του Πρωτοδικείου Αθηνών , η υπ΄αρ. Α/802/2015 Μήνυση κατά του Υπουργού Γεωργίου Κατρουγκαλου και των συνεργατών του και παραγόντων για προώθηση εν γνώσει τους , του Αντισυνταγματικού νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» με σκοπό να προσπορίθουν τρίτοι τεράστια παράνομα οφέλη .

  Επειδή στην Γαλλία η εκεί ανεξάρτητη από την νομοθετική εξουσία Δικαιοσύνη αρνούμενη τις πιέσεις, για να χτυπήσει στην ρίζα την γενεσιουργό αιτία της διαφθοράς και της οικονομικής διάλυσης της χώρας , που είναι οι πελατειακοί διορισμοί στο Δημόσιο, παρεμβαίνει άμεσα και αποφασιστικά έστω και για ένα ρουσφέτι και ασκεί ποινικές διώξεις κατά των υπευθύνων όσο ψηλά και να βρίσκονται

  Επειδή εδώ διεφθαρμένοι παράγοντες, που θεωρώντας σκουπίδια το ένα εκατομμύριο τίμιους ανέργους, και το Δημόσιο ιδικό τους μαγαζί , με αντισυνταγματικές ρυθμίσεις ταχτοποιούν τις οικογένειές τους και τους κομματικούς φίλους είναι οι μονοί υπεύθυνοι ,που με την αδικία , αναγκάζουν τους εκατοντάδες χιλιάδες άξιους νέους να φύγουν από την χώρα ή να μετατραπούν σε κουκουλοφόρους

  Επειδή εδώ η προστασία της Δημόσιας Διοίκησης από τους κάθε είδους (εγκληματικούς για τον τόπο και την Εθνική Οικονομία ) πελατειακούς διορισμούς προστατεύεται αυστηρά και ξεκάθαρα ( από το 1994 με τον νόμο 2190 και μετά το 2001,από τα άρθρο 103 του Συντάγματος ) που κατοχυρώνει την θεμελιώδη αρχή της Αξιοκρατίας .

  Σας συνυποβάλω την μήνυση Α 2015 /802 η οποία κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Γεωργίου Κατρουγκαλου και των συνεργατών του και παραγόντων για προώθηση εν γνώσει τους τον Αντισυνταγματικό νόμο ( ο οποίος εξακολουθεί να είναι προκλητικά παράνομος παρά τους πρώτους μικρούς ελιγμούς μετά την γνωστοποίηση της Μήνυσης ) για ενημέρωση σας και για τις όποιες ιδικές ενέργειες
  και σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ενημέρωση

  Κλαπάκης Δορύλαος
  Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας πολιτικής κίνησης ” ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

 3. Καταγγελία Μητσοτάκη: Ιδού ο κατάλογος της οικογενειοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ

  Φωτιές άναψε η ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ιστοσελίδα του στο twitter ενός καταλόγου με ονόματα που φέρονται να είναι συγγενείς κορυφαίων στελεχών της συγκυβέρνησης και τοποθετήθηκαν σε σημαντικές θέσεις του κρατικού μηχανισμού.

  Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρει ονόματα που -όπως υποστηρίζει- είναι συγγενείς κορυφαίων παραγόντων ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις-κλειδιά της κρατικής μηχανής.

  «Ο βαθμός συγγένειας μάλλον μετράει περισσότερο από την αξιολόγηση. Πρώτη φορά Αριστερά!» αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος ισχυρίζεται τα εξής:

  • Ο εξάδελφος του πρωθυπουργού, Γιώργος Τσίπρας είναι γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών.

  • Ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Ευάγγελος Καλπαδάκης, και ο αδελφός του Γιώργος Καλπαδάκης, στενός συνεργάτης του Γιάννη Δραγασάκη είναι ανηψιοί του υπουργού Εσωτερικών Νίκου Βούτση

  • Η Ιφιγένεια Καμτσίδου, σύντροφος του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

  • Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θόδωρος Μητράκος είναι γαμπρός του Νίκου Κοτζιά

  • Η αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης Τασία Χριστοδουλοπούλου είναι σύντροφος του υπουργού Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα.

  • Ο Νίκος Κουντουράς είναι σύμβουλος της αδελφής του, αναπληρώτριας υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά.

  • Ο Παναγιώτης Δούρος, αδελφός της περιφερειάρχου Αττικής Ρένας Δούρου, είναι σύμβουλος στο υπουργείο Πολιτισμού και ο σύντροφος της κας Δούρου Γιάννης Μπενίσης είναι διευθυντής του πολιτικού της γραφείου, στην Περιφέρεια.

  • Η Μικαέλα Παπαδοπούλου, κόρη της εκπροσώπου των ΑΝΕΛ Μαρίνας Χρυσοβελώνη, είναι σύμβουλος στο υπουργείο Έθνικής Άμυνας.

  • Η Κλειώ Πανταλέων είναι σύμβουλος του συντρόφου της Κώστα Παπαϊωάννου, που είναι γενικός γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

  Η Ρένα Δούρου, με σχόλιό της επίσης στα social media, χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στον αδελφό της, διερωτάται αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, ενώ του καταλογίζει έλλειψη σοβαρότητας, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο σύντροφός της τη βοηθάει εθελοντικά.

  «Δεν έχω βάλει φούξια κουρτίνες στο γραφείο, ούτε έχω προσθέσει αυτό που λένε πολλοί “προσωπική πινελιά”. Ο Γιάννης Μπενίσης, ως ενεργός πολίτης τα τελευταία 40 χρόνια, έχει κληθεί πολλές φορές να συμμετέχει από δημόσια θέση και έχει αρνηθεί. Αφού τον θέλουν τόσο πολλοί ίσως πρέπει να το ξανασκεφτεί…» αναφέρει η Περιφερειάρχης Αττικής.

  Αλλά και η Ελενα Κουντουρά επισημαίνει πως ο αδελφός της τη βοηθά επίσης εθελοντικά και αμισθί, εδώ και 30 χρόνια.

  http://www.star.gr/Pages/Politiki.aspx?art=275191&artTitle=katangelia_mitsotaki_idou_o_katalogos_tis_oikogeneiokratias_tou_syriza

 4. 903 δημόσιοι υπάλληλοι που κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα, από πειθαρχικές παραβάσεις μέχρι και για βαριά εγκλήματα, όπως η παιδεραστία, η εξώθηση σε πορνεία κ.α. ευεργετούνται χάρη στο νόμο

  Επίορκοι του Δημοσίου ξανά στις θέσεις τους με τις… ευλογίες Κατρούγκαλου

  Χάρη στον «νόμο Κατρούγκαλου», καθηγητές που παρενόχλησαν σεξουαλικά τους μαθητές τους, γιατροί που λαδώθηκαν , εφοριακοί που χρηματίστηκαν κ.ο.κ. επανέρχονται στην υπηρεσία τους, μισθοδοτούνται και συνταξιοδοτούνται από το μεγαλόψυχο Ελληνικό Δημόσιο.

  Εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι που κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα, από πειθαρχικές παραβάσεις μέχρι και για βαριά εγκλήματα, όπως η παιδεραστία, η εξώθηση σε πορνεία κ.α. ευεργετούνται χάρη στο νόμο Κατρούγκαλου και αποκαθίστανται, παρόλο που είχαν αποταχθεί προσωρινά ως επίορκοι. Φυσικά η επάνοδός στη θέση τους στο Δημόσιο συνεπάγεται αυτομάτως ότι μισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται κανονικά, σαν να μην είχαν διαπράξει ποτέ το παραμικρό αδίκημα.

  Τα παραπτώματα, δε, που βαρύνουν τους επισήμως χαρακτηρισμένους ως επίορκους δημοσίους υπαλλήλους είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αμελητέα πταίσματα: ο χρηματισμός, η πλαστογραφία, ο εκβιασμός ακόμη και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης είναι μερικά μόνο από τα αδικήματα που έχουν καταλογιστεί στους 903 επίορκους που αποκαθιστά το νομοθέτημα του Γιώργου Κατρούγκαλου.

  Ως το Μάιο του 2015, όταν και κατατέθηκε σε ισχύ ο επίμαχος νόμος από την κυβερνητική συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο επίορκοι αυτοί υπάλληλοι του Δημοσίου βρίσκονταν σε αυτοδίκαιη αργία. Απίστευτες περιπτώσεις εκβιαστών, κρατικών υπαλλήλων που χρηματίστηκαν, γιατρών που πήραν φακελάκι προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για τις οποίες κάποτε έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη, εφοριακών που καταχράστηκαν εκατομμύρια ευρώ από το κράτος ή άλλων που πλαστογράφησαν κρατικά έγγραφα βρίσκονται μεταξύ υποθέσεων που έρχονται καθημερινά στη δημοσιότητα. Αφορμή για την προβολή αυτής της ανωμαλίας στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος υποτίθεται βρίσκεται στη διαδικασία της εξυγίανσης είναι η αποκατάσταση των κάθε είδους διεφθαρμένων ή και κοινών εγκληματιών των επίορκων λειτουργών του Δημοσίου.

  Μάλιστα κάποιοι αποκαθίστανται παρά τις εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη καθώς ουδείς γνωρίζει αν στο δικαστήριο αν και όποτε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την ακροαματική διαδικασία οι κατηγορούμενοι θα αθωωθούν ή θα κριθούν ένοχοι για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

  Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο πρώην υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 είχαν εκδοθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια περισσότερες από 3000 αποφάσεις επί εκκρεμών πειθαρχικών παραπτωμάτων για τα οποία διώκονται δημόσιοι υπάλληλοι. Συγκριτικά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2012 είχαν εκδοθεί μόλις 800 παρόμοιες αοφάσεις. Όπως διευκρινίζεται από το γραφείο του κ. Μητσοτάκη «το 2014 μέσα από την ποινική και πειθαρχική διαδικασία απομακρύνθηκαν 695 δημόσιοι υπάλληλοι όταν τα τρια προηγούμενα χρόνια είχαν απομακρυνθεί για τους ίδιους λόγους συνολικά 428 δημόσιοι υπάλληλοι»
  Τον Ιανουάριο του 2015 σύμφωνα με τα δεδομένα του αρμόδιου υπουργείου βρίσκονταν σε αργία 903 άτομα. Μεταξύ αυτών υπήρχαν άτομα που αντιμετώπιζαν βαριές κατηγορίες και για τις οποίες η Δικαιοσύνη διέταξε τη φυλάκισή τους.

  Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιστρέφουν στις θέσεις τους,
  αντίθετα από εκείνους οι οποίοι αποκαθίστανται εκμεταλλευόμενοι τις ευνοικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, παρά το γεγονός ότι κατηγορούνται για εκβιασμό, υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, πλαστογραφία και άλλες βαριές αξιόποινες πράξεις.

  Ο εμπνευστής του νόμου 4325/2015, που αποκαθιστά τους επίορκους ή και κοινούς εγκληματίες του Ποινικού Δικαίου δημόσιους υπαλλήλους Γιώργος Κατρούγκαλος υποδεικνύει ως βαθύτερο αίτιο του φαινομένου τα …μνημόνια: «η αλήθεια είναι ότι οι μνημονιακοί νόμοι έθεταν κάθε δημόσιο υπάλληλο που τον βάρυνε πειθαρχική κατηγορία και παραπεμπόταν στο πειθαρχικό συμβούλιο σε αυτοδίκαιη, αυτόματη αργία. Αθώοι ή ένοχοι, με επαρκείς ή όχι ενδείξεις ενοχής, για σοβαρά ή όχι αδικήματα, όλοι πετάγονταν αναπολόγητοι έξω από τη δουλειά τους, κατά προφανή παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Ο νόμος 4325/2015 επανέφερε τον κανόνα του πειθαρχικού δικαίου που ίσχυε επί δεκαετίες, πριν από τη μνημονιακή λαίλαπα: Αυτοδίκαιη, αυτόματη αργία εφαρμόζεται, αλλά όχι για όλες τις πειθαρχικές κατηγορίες, μόνο για τις πιο σοβαρές: π.χ. αν έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος καθηγητή για παιδεραστία, αν το πειθαρχικό αδίκημα είναι ταυτόχρονα και ποινικό και υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής που οδηγούν σε προφυλάκιση κ.λπ. Στις άλλες περιπτώσεις η αργία είναι δυνητική. Δηλαδή, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό ή τον επικεφαλής του δημόσιου νομικού προσώπου (π.χ. του νοσοκομείου) να θέσει εκτός καθηκόντων τον πειθαρχικά κατηγορούμενο μόνο με την υπογραφή του και στη συνέχεια να ζητήσει από το πειθαρχικό συμβούλιο να τον θέσει σε δυνητική αργία, μέχρις ότου δικάσει επί της ουσίας την υπόθεσή του».

  Ωστόσο ο κ. Κατρούγκαλος έχει παραλείψει ωστόσο να αναφέρει ότι ο νόμος άφηνε περιθώρια για ευρείες ερμηνείες, με αποτέλεσμα λίγο πολύ όλοι οι επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι να επιστρέφουν στις θέσεις τους, ενώ αρκετοί από αυτούς πρόλαβαν να συνταξιοδοτηθούν.

  Επίσης ο κ. Κατρούγκαλος έχει παραβλέψει το γεγονός ότι η έλλειψη Πειθαρχικών Συμβουλίων ουσιαστικά καθηλώνει τη διαδικασία με αποτέλεσμα οι επίορκοι να βρίσκονται και πάλι στα γραφεία τους και να πληρώνονται από το κρατικό ταμείο, περιμένοντας τη σύγκληση των συμβουλίων.

  Αυτό σημαίνει οτι μια υπόθεση, λόγω του μεγάλου αριθμού περιπτώσεων που συσσωρεύονται, εκδικάζεται μετά από χρόνια επιτρέποντας ενδεχομένως στον επίορκο να διαφεύγει τον κολασμό μέσω της συνταξιοδότησής του. Κατ’αυτόν τον τρόπο όχι μόνο συνεχίζει να λαμβάνει λανονικά το μισθό του από το Δημόσιο- που ως γνωστόν χρηματοδοτούν οι φορολογούμενοι- αλλά θα πάρει επιπλέον και τη σύνταξή του.

  Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται εκατοντάδες περιπτώσεις επίορκων γιατρών, εφοριακών και υπαλλήλων υπουργείων οι οποίοι επιστρέφουν στις θέσεις τους εκμεταλλευόμενοι το νόμο Κατρούγκαλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη καταστεί σαφές πόσοι ακριβώς από τους 903 επίορκους στους οποίοςυ αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης έχουν επανέλθει στην υπηρεσία τους. Αυτό συμβαίνει διότι ορισμένοι εξ αυτών εκτίουν ήδη ποινές φυλάκισης, οπότε αντικειμενικά δεν μπορούν να επιστρέψουν. Κάποιοι άλλοι έχουν συνταξιοδοτηθεί- και πληρώνονται ούτως ή άλλως από το ελληνικό κράτος, παρά τις παρανομίες τους. Μια άλλη κατηγορία των επίορκων, τέλος, λόγω της σοβαρότατης φύσεως των κατηγοριών που τους βαραίνουν (παιδεραστία, απόπειρα βιασμού απόπειρα ανθρωποκτονίας κ.ο.κ) παραμένουν εκτός Δημοσίου μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους.

  http://www.protothema.gr/greece/article/513378/epiorkoi-tou-dimosiou-xana-stis-theseis-tous-me-tis-eulogies-katrougalou/

  903 επίορκοι υπάλληλοι επιστρέφουν στο δημόσιο χάρη στο νόμο Κατρούγκαλου

  http://www.koolnews.gr/ellada/696813-903-epiorkoi-ipalliloi-epistrefoun-sto-dimosio-xari-sto-nomo-katrougkalou/

 5. (Ο Κατρούγκαλος εφαρμόζει ανελλιπώς το ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ που τόσο καλά γνωρίζει ….)


  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ..ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ!! Κατρούγκαλος στο Newpost: Δεν έχουμε προβλέψει τι θα γίνει με τους συνταξιούχους που έχουν δάνεια

  Το θέμα των μειώσεων των συντάξεων και των δανείων των συνταξιούχων ανοίγει το Newpost.

  Ο Τάκης Χατζής απευθύνθηκε προς τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο και τον ρώτησε σχετικά με τις μειώσεις των συντάξεων και τα δάνεια των συνταξιούχων και το αν υπάρχει πρόβλεψη για αναπροσαρμογή των δόσεων.

  Ο κ. Κατρούγκαλος ανέφερε πως πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ερώτηση καθώς αυτή η παράμετρος δεν έχει ληφθεί υπόψη ούτε έχει εξεταστεί και προβλεφθεί.

  Όπως τόνισε μάλιστα, θα επικοινωνήσει με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, προκειμένου να δουν τα περιθώρια παρέμβασης που υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα.

  Αξίζει να σημειωθεί πως τα δάνεια που δίνονταν στο παρελθόν, και που κυρίως τα στεγαστικά ήταν 30ετούς διάρκειας, ήταν άμεσα συνδεδεμένα με τη μισθοδοσία και το εισόδημα των δανειοληπτών.

  Οι δόσεις των δανείων διαμορφώνονταν με βάση τα εισοδήματα των δανειοληπτών, πολλοί από τους οποίους σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα των μειώσεων των συντάξεων.

  Επιπλέον οι μειώσεις των συντάξεων όσων έχουν δάνεια, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά κόκκινων δανείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τράπεζες.

  http://newpost.gr/politiki/493686/filhs-den-tha-krithoyme-stis-pentarodekares-toy-5-h-toy-13

  https://tolimeri.wordpress.com/2015/10/21/δεν-ειναι-ερασιτεχνεσ-ειναι-εγκληματ/

 6. Καθώς ψηφίζεται το Νομοσχεδίο του, ας δούμε πως και γιατί μπήκε στην βουλή και τι έκανε μετά ….

  7.5.2016
  Από τον ΑΡΗ ΔΗΜΟΚΙΔΗ

  Ο Γ. Κατρούγκαλος, τότε που είχε όλες τις λύσεις ως ηγετική αντιμνημονιακή φυσιογνωμία στην πλατεία με τους Αγανακτισμένους, πριν τη μνημονιακή του μετάλλαξη…

  Η πρώτη φορά που είδα τον Κατρούγκαλο ήταν στην ΑΝΑΤΡΟΠΗ του Πρετεντέρη. Ήταν η περίοδος που κανένας συριζαίος δεν πήγαινε στο MEGA οπότε ο Πρετεντέρης καλούσε διάφορους συμπαθούντες του Σύριζα, καθηγητές πανεπιστημίου δημοσιογράφους κλπ. Και εκείνοι τον κατατρόπωναν.

  Έτσι έγινε σταρ σε μια νύχτα ο Κατρούγκαλος, επειδή πήγε κόντρα στον Πρετεντέρη σε μια εκπομπή για τη βία. Σε μένα έμοιαζε ένας γλοιώδης απολογητής της βίας, ειδικά όταν τσακώθηκε με αυτάρεσκο χαμόγελο με τη Σώτη Τριανταφύλλου.

  Στους πολλούς όμως έμοιαζε αντιμνημονιακός, ηθικός, άφθαρτος και άνθρωπος του λαού.

  Καμία σχέση με το πώς μοιάζει σήμερα δηλαδή. Κάτι πρέπει να συνέβη τον τελευταίο χρόνο και κάποιος μπήκε στο σώμα του, και καταλήγει, αυτό το Σαββατοκύριακο, να φέρνει στη Βουλή ίσως το βαρύτερο μνημονιακό Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο. Και όχι απλά να το φέρνει, αλλά και να το ψηφίζει μαζί με όλο το ΣΥΡΙΖΑ.

  Δεν είναι σε καμία περίπτωση ο ίδιος άνθρωπος με εκείνον που:

  Ήταν στην πλατεία με τους αντιμνημονιακούς Αγανακτισμένους (μαζί με μερικά γνώριμα πρόσωπα…)

  Ο κύριος Κατρούγκαλος έδινε (εντελώς ψεύτικη) ελπίδα στους Έλληνες για μια υπέροχη ζωή εκτός Μνημονίων, και ανέλυε ένα σωρό καταπληκτικές πολιτικές.

  Βαρουφάκης, Τσακαλώτος, Κατρούγκαλος: Οι Αγανακτισμένοι που δοκιμάστηκαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ…

  Μόνο που όταν κυβέρνησε ξέχασε να τις εφαρμόσει και αντ’ αυτού κόβει το ΕΚΑΣ σε 120.000 χαμηλοσυνταξιούχους, και πάει λέγοντας.

  Ήταν έξαλλος που η Γερμανία έπαιρνε αποφάσεις για την ελληνική οικονομία

  Ήταν ο δικηγόρος των κατοίκων στις Σκουριές

  «Είχα την τύχη να με καλέσουν οι κάτοικοι της Ιερισσού για στήριξη του νομικού τους αγώνα» είχε πει στην Αυγή, συμπληρώνοντας «Όποιος αγωνίζεται πρέπει να συκοφαντείται. Το πρόβατο του Βάρναλη, που “ήσυχα και συνετά, πάει με ‘κείνον που νικά” θέλουν ως πρότυπο για την ελληνική κοινωνία.» (Σήμερα ο Σκουρλέτης έδωσε το πράσινο φως στην Ελληνικός Χρυσός για να συνεχίσει τις εξορύξεις…)

  Υπερασπιζόταν στην ουσία τη βία και την εξέγερση αν οι κυβερνώντες φέρονταν άδικα
  «Οι πολίτες ασκούν δύο θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, αυτά στη ζωή και της εξέγερσης απέναντι στην αδικία. Και ο ηθικός και ο ανθρώπινος νόμος είναι μαζί τους» είχε πει, και πολύ θα ήθελα να τον δω να το ξαναλέει αν τον πετύχουν αυτό το Σ/Κ της ψήφισης του Ασφαλιστικού οι τραμπούκοι που, στην ουσία, υπερασπιζόταν τότε…

  Στον ναρκισσιστικό χειρισμό της εικόνας του, ο Γ. Κατρούγκαλος σκίζει. Στα υπόλοιπα…

  Υποστήριζε την ανυπακοή και την αντίσταση

  Το πολυζητημένο του άρθρο “Πολιτική ανυπακοή, βία και δικαίωµα αντίστασης” του 2014 ξεκινούσε ως εξής: «Το δικαίωμα αντίστασης ή ανυπακοής απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας είναι γενικά αποδεκτό στην πολιτική φιλοσοφία» Ήταν η περίοδος που ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε τους πολίτες να μην πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, τον οποίο άλλωστε με το που θα γινόταν κυβέρνηση θα καταργούσε…

  Νοιαζόταν για τα φτωχαδάκια (LOL)

  Σε συνέντευξή του τον Δεκέμβριο του 2014, ο τότε ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος ανέφερε το εξής απίστευτο «Μου λένε φίλοι μου ότι στην Εκάλη υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που ζουν σε σπίτια 300 τετραγωνικών και μένουν στην κουζίνα γιατί δεν έχουν χρήματα για να ζεστάνουν το υπόλοιπο».

  Πολεμούσε με πάθος τη διαπλοκή!

  Δεχόταν αδιαμαρτύρητα να θεωρείται «εσχάτη προδοσία» η τήρηση της συμφωνίας για τα δάνεια.

  Και είδαμε τι κάνει σήμερα…

  Ήξερε ποια είναι η διέξοδος (αλλά έπρεπε να πληρώσεις για να τη μάθεις)

  Τι έλεγε το 2012 ο Κατρούγκαλος σε βιβλίο του στις (καθόλου καθεστωτικές!) εκδόσεις Λιβάνη: «Η συνταγή των μνημονίων αποτελεί φάρμακο πιο θανατηφόρο από την αρρώστια, εφόσον επιταχύνει τη διαδικασία εγκατάλειψης των θεσμών του κοινωνικού κράτους και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και διόγκωσης του χρέους. Και όμως, υπάρχει διέξοδος… (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του Γ. Κατρούγκαλου «Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ»)

  Πίστευε ότι κάθε αρνητική κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν κινδυνολογία και καταστροφολογία!

  «Οι κατασκευασμένες υπερβολές, η υπερβολική μετάδοση δηλώσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να καλλιεργήσουν τον φόβο. Εμείς αντίθετα και δεν μιλάω ως ΣΥΡΙΖΑ αλλά ως Έλληνες πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την ελπίδα γιατί πως θα επιβιώσουμε από αυτό το πολύ δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και πολιτικό αξιακής και ηθικής κρίσης αν δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας.» (Συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90.1 Fm, λίγες εβδομάδες πριν γίνει Υπουργός και φέρει την ελπίδα).

  Το 2013 καιγόταν για τη συνταγματική δημοκρατία και την κύρωση αποφάσεων απ’ τη Βουλή

  Όσο κυβερνάει δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ για τις δεκάδες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έφερε ο Τσίπρας…

  Υποστήριζε ότι θα άλλαζε, ουσιαστικά, την Ελλάδα μέσα σε έξι μήνες.

  Το έκανε, αλλά προς το χειρότερο.

  Είχε πει ότι θα μας φέρει Ασφαλιστικό Σουηδίας! (Κατρούγκαλος: «Θα προτείνουμε βελτιωμένη έκδοση του σουηδικού μοντέλου συντάξεων») Όχι μόνο θα μας έφερνε το Σουηδικό μοντέλο, αλλά θα το βελτίωνε κιόλας, τρομάρα του!

  Τελικά μας έφερε αυτό που ψηφίζεται τώρα…

  Πηγή: http://www.lifo.gr

 7. 6 Ιανουαρίου 2016

  Τα ψέματα και οι γελοιότητες του «αριστερού» Κατρούγκαλου!

  Το ασφαλιστικό, είναι ένα μείζον εθνικό πρόβλημα σωρευμένο επί 10ετίες, που διαχρονικά και διακομματικά καμιά κυβέρνηση δεν θέλησε (δεν τόλμησε…) να το αντιμετωπίσει με ρεαλισμό και γενναιότητα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις επερχόμενες γενιές.
  Η κάθε μία, πέταγε την καυτή πατάτα στην επόμενη, αναλογιζόμενη το πολιτικό κόστος της τόσο αναγκαίας για την επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος εκσυγχρονιστικής αναδιάρθρωσής του. Ακόμη και η χούντα, διέγνωσε (πριν 40τόσα χρόνια!) την αναπόφευκτα επερχόμενη κατάρρευση, αλλά ούτε αυτή, που δεν είχε να υπολογίσει πολιτικό “κόστος”, τόλμησε ν’ αγγίξει το πρόβλημα.
  Και μιλάμε για προηγούμενα “καλά χρόνια”, με ανεκτή ανεργία, με ταμεία υγιή και πλεονασματικά, με αναλογία εργαζόμενων/συνταξιούχων στο 6,5/1. (σήμερα, η αναλογία είναι…1,2/!, (με πτωτική τάση-για να ξέρουμε που βρισκόμαστε).Αλλά τα πρόδρομα σημάδια της μέσο-μακροπρόθεσμα επερχόμενης κρίσης, σαφή και απειλητικά. Κανείς δεν αποφάσισε να κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, και όσοι το τόλμησαν (αρκετά χρόνια αργότερα, λίγο πριν φύγει ο 20ος αιώνας…) το έκαναν με… εμβαλωματική λογική, να κερδηθεί κάποιος χρόνος, να μην σκάσει η κατάρρευση στα δικά τους χέρια…

  Για τη συνέχεια iefimerida

  ΛΗΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

  “Αν δεν μεταρρυθμίσουμε το ασφαλιστικό σε πέντε χρόνια δεν θα μπορούσαμε να δίνουμε συντάξεις” είπε στους δημοσιογράφους ένας γελοίος αμόρφωτος που υποδύεται τον πρωθυπουργό. Κι επειδή όπως ξέρετε έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στη χρήση της γλώσσας, θα ξεκινήσω σχολιάζοντας την ασυνταξία του υποθετικού λόγου.
  Μπορείς να πεις:
  α) “Αν δεν μεταρρυθμίσουμε το ασφαλιστικό, σε πέντε χρόνια δεν θα μπορούμε να δίνουμε συντάξεις”
  β) “Αν δεν είχαμε μεταρρυθμίσει το ασφαλιστικό, σε πέντε χρόνια δεν θα μπορούσαμε να δίνουμε συντάξεις”
  Αυτό που είπε ο γελοίος δεν μπορείς να το πεις. Δεν υπάρχει στα Ελληνικά. Είναι μήπως διότι όταν μάθαιναν στο Λύκειο Αμπελοκήπων τα είδη του υποθετικού λόγου αυτός έκανε κατάληψη; (Διεκδικώντας, υπενθυμίζω, το δικαίωμα να πηγαίνουν οι μαθητές στο σχολείο όποτε γουστάρουν χωρίς να μετράνε οι απουσίες και χωρίς να ενημερώνονται οι γονείς τους!) Δεν νομίζω.
  Ο υποθετικός λόγος χρησιμοποιείται τόσο συχνά που κι εντελώς αγράμματος να είσαι δεν κάνεις λάθος. Το λάθος έγινε διότι δεν μπορούσε να αρχίσει την πρόταση με υπερσυντελικό χρόνο, καθώς καμμία μεταρρύθμιση δεν έχει γίνει, αλλά δεν του πήγαινε να την τελειώσει με απλό μέλλοντα διότι θα φόβιζε τους ακροατές του.
  Έτσι στη μέση της φράσης το γύρισε και του έφυγε από το έρκος οδόντων αυτό το γκροτέσκο υβρίδιο (με την ετυμολογική του σημασία).
  Το “αμόρφωτος” λοιπόν δεν πάει εκεί. Πάει στο ότι δεν έχει ιδέα από το μέγεθος της καυτής πατάτας που κρατάει και δεν κάθεται να διαβάσει, να μάθει πέντε πράγματα και να μην λέει τέτοιες ουρανομήκεις ηλιθιότητες. Αν δεν μεταρρυθμιστεί το ασφαλιστικό δεν θα μπορεί καμμία κυβέρνηση να πληρώσει συντάξεις όχι σε 5 χρόνια αλλά ούτε σε 5 μήνες.
  Τι σημαίνει όμως μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού;

  Σημαίνει ότι σε ένα σύστημα με υπερβολικά νέους συνταξιούχους, που παίρνουν πολύ περισσότερα από όσα δικαιολογούν οι εισφορές τους, που “μπαίνει μέσα” 17-20 δισ. τον χρόνο (ποσά που όλα τα προηγούμενα χρόνια δανειζόμασταν αλλά πλέον τα πληρώνει ο φορολογούμενος) θα πρέπει
  α) κάποιες συντάξεις να κοπούν εντελώς,
  β) όλες οι υπόλοιπες να μειωθούν ώστε να αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές εισφορές και
  γ) να αυξηθεί το όριο ηλικίας στα 67 χρόνια εκτός από τα (πραγματικά) βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. (Αλλά ούτε αυτό αρκεί.

  Το σύστημά μας δεν είναι ανταποδοτικό, ώστε να παίρνεις σύνταξη από τον προσωπικό σου ασφαλιστικό “κουμπαρά”. Είναι το κλεπτοκρατικό “αναδιανεμητικό” δηλαδή η μια γενιά πληρώνει την προηγούμενη. Ο άνεργος λοιπόν ή ο εργαζόμενος των 500 ευρώ δεν μπορεί να πληρώνει συντάξεις 1500 ευρώ. Είναι τόσο απλό.
  Άρα ΟΥΤΕ ο αναλογιστικός προσδιορισμός λύνει το πρόβλημα, διότι οι κουμπαράδες ΟΛΩΝ μας είναι άδειοι. Τους άδειασαν οι 50άρηδες του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ, οι 45άρηδες ένστολοι, οι 35άρες μητέρες ανηλίκου, οι αγρότες, οι επαναπατρισθέντες ομογενείς, οι αλλοδαπές που ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν παππούδες, οι μαϊμουδοανάπηροι, οι άγαμες θυγατέρες και οι ληστές των επικουρικών. Άρα η λύση θα είναι ούτως ή άλλως άδικη για τους σημερινούς ασφαλισμένους.)
  Τι δεν είναι μεταρρύθμιση; Η διατήρηση των συντάξεων στα σημερινά επίπεδα με την επιβολή νέας φορολογίας στην ήδη ημιθανή λόγω ακατάσχετης φορολογικής αιμορραγίας ιδιωτική οικονομία. Η ληστεία των παιδιών και των εγγονιών μας. Η καταδίκη των επόμενων γενεών σε μόνιμο μαρασμό καθώς θα κληθούν να ξεπληρώσουν τα χρέη που συσσωρεύσαμε σπαταλώντας τους δικούς μας πόρους και επιπλέον 1 τρισεκατομμύριο ευρώ που πήραμε από την ΕΟΚ και την Ε.Ε. από το ’81 και μετά υπό μορφή επιδοτήσεων και δανείων!
  Την ίδια λοιπόν στιγμή που ο γελοίος που υποδύεται τον πρωθυπουργό υπεραμύνεται της ανάγκης για μεταρρύθμιση, την ίδια στιγμή, ξαναλέω, δηλώνει ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, ούτε θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Και πώς θα το πετύχει αυτό; Θα δώσει πολιτική μάχη!!!
  Δεν είναι μόνο ηλίθιοι. Είναι βαθειά ανήθικοι. Οδήγησαν, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτοί, ένα ολόκληρο έθνος στο απεχθέστερο έγκλημα: τον εξανδραποδισμό των νέων. Κόμματα, εργατικές ενώσεις, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, έχουν ενωθεί σε μία χυδαία συμμαχία, απαιτώντας να συνεχιστεί η υπονόμευση των επόμενων γενεών, η καταδίκη τους σε ισόβια δουλεία για να συνεχίσει η γενιά του Πολυτεχνείου και οι περί αυτήν πολυτεχνίτες του πελατειακού λαϊκισμού, το φαγοπότι με χρήματα που δεν δικαιούνται, με παροχές που δεν αντιστοιχούν σε καμμία ασφαλιστική εισφορά.

  Και η δικαιολογία που επικαλούνται; “Με αυτά τα λεφτά συντηρώ τα παιδιά μου!” Μα αυτά τα λεφτά τα κλέβεις από τα παδιά σου! Ο λόγος που τα παιδιά σου δεν έχουν δουλειά, δεν πρόκειται να βρουν δουλειά και δεν βλέπουν μέλλον, είναι η συντριπτική, ως κάταγμα, φορολογία, για να πάρεις εσύ αυτά τα λεφτά από όσα παιδιά δουλεύουν ακόμα, μέχρι να μείνουν και αυτά άνεργα.
  Έθνος αμοραλιστών, έθνος ληστών, έθνος κανιβάλων. Πώς καταντήσαμε έτσι, Θεέ μου;
  Thanos Tzimeros

  http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2016/01/blog-post_98.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.