Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ A 64/28-06-2015)

fek7-1

( δείτε και την ερώτηση του δημοψηφίσματος) 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 64

28 Ιουνίου 2015

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδι− κασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθμισθεί η διαδικασία διε− ξαγωγής δημοψηφίσματος την 5/07/2015, σε ιδιαίτερα σύντομες χρονικές προθεσμίες, ώστε να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός επί του εθνικού θέματος χωρίς να παρατείνεται η πολιτική αβεβαιότητα, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις της διαδικασίας δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

1. Κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 η διαδικασία πραγματοποιείται αυτοδικαίως στα ίδια εκλογικά τμήματα, με εξαίρεση τα ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, και κατά παρέκκλιση της διάταξης του εδαφίου τρίτου της παρ. 1 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012 (Α ́ 57), με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και με τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών, που διεξήχθησαν και οι εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Οι ετεροδημότες εκλογείς ψηφίζουν στα κοινά εκλογικά τμήματα. Για το διορισμό και την ενημέρωση των διοριζόμενων στις εφορευτικές επιτροπές, δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση απόφασης.

2. Ειδικά για το δημοψήφισμα αυτό:

α) οι προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία προθεσμίες συντέμνονται ως ακολούθως: αα) η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α ́ 220) σε μία (1) ημέρα, ββ) η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4023/2011 σε μία (1) ημέρα, γγ) οι προθεσμίες της παραγράφου 5 του άρ− θρου 27 του Π.δ. 26/2012 (Α ́ 57) σε μία (1) ημέρα για τη διαβίβαση των προβλεπόμενων καταστάσεων στον Πρόεδρο Πρωτοδικών και σε μία (1) ημέρα για την έκθεση των καταστάσεων στο κατάστημα του Πρωτοδι− κείου και την άσκηση της προβλεπόμενης ένστασης, δδ) η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012 σε τρεις (3) ημέρες, εε) η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012 σε δύο (2) ημέρες, στστ) η προθεσμία του άρθρου 56 του Π.δ. 26/2012 σε μία (1) ημέρα και ζζ) οι ανωτέρω προθεσμίες και κάθε άλλη προβλεπόμενη στο ν. 4023/2011 ή στο Π.δ. 26/2012, μπορεί να συντέμνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι διαστάσεις του ψηφοδελτίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

β) αα) Οι δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, για προ− μήθειες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος λογίζονται ως εκλογικές και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. ββ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4270/2014, επιτρέπεται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση των εξόδων αποζημίωσης, καθώς και οδοιπορικών εξόδων των διοριζόμενων εφόρων αντι− προσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών τους, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών αυτών, στις περιπτώσεις που η αποζημίω− ση προκαταβάλλεται, στο όνομα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., ως α ́ υπολόγου.

γ) αα) Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές των φορέων αυτών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες εις χείρας τρίτων. ββ) Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφί− ου ισχύει για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε Ο.Τ.Α. από την 14η Απριλίου 2015, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων τους για καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης.

3. α) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 προστίθεται η εξής φράση: «Εκτός από τις «Επιτροπές Υποστήριξης» και τα πολιτικά κόμματα έχουν δικαίωμα να ορίζουν έναν εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα.» β) Ειδικά για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 οι Επιτροπές Υποστήριξης συγκροτούνται την επομένη της δημοσίευ− σης του Π.δ. προκήρυξής του, μετά από σχετική δήλωση των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων φορέων του άρθρου 5 ν.4023/2011 στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση μιας μόνο Επιτροπής Υποστήριξης για το «ναι» ή το «όχι», λόγω ιδεολογικών ή πολιτικών ή άλλων διαφωνιών, αυτό ανακοινώνεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τον εκπρόσωπο του πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν κάθε επιλογή. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που διατίθεται για τη δημόσια υποστήριξη του «ναι» και του «όχι» με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.4023/2011 για την προβολή μηνυμάτων και την παρουσίαση της δραστηριότητας, καθώς επίσης οι χώροι υπαίθριας προβολής της παραγράφου 5 του άρθρου 9 αυτού κατανέμονται ως εξής: αα) κατά τα δύο τρίτα μεταξύ των κομμάτων, ανάλογα με την κοινοβου− λευτική τους δύναμη. ββ) κατά το ένα τρίτο, ισομερώς για το ναι ή όχι μεταξύ των ενώσεων προσώπων, των επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών. Ο εσωτερικός καταμερισμός του χρόνου μεταξύ τους γίνεται με τρόπο που θα αποφασίσουν οι ίδιες. γ) Η μη συγκρότηση Επιτροπών Υποστήριξης σε καμιά περίπτωση δεν επιδρά στο κύρος του δημοψηφίσματος.

Άρθρο 2
Θέματα δημοσκοπήσεων

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 (Α ́ 188) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ε ́ και στ ́ ως εξής:

«ε. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.

στ. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόμματα και στους μετέχοντες στις Επιτροπές Υποστήριξης του ν. 4023/2011 (Α ́ 220), η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.»

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015

.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ−ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ − ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΟΛΓΑ − ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

http://www.et.gr

 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ:

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 62

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αριθ. πρωτ.: 9319
Αριθ. διεκπ.: 5901
Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλή− νων για τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α ́ του Συντάγματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 115 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής

(Μέρος Α ́) όπως ισχύει.
3. Το νόμο 4023/2011.
4. Την από 27/6/2015 Ημερήσια Διάταξη.
5. Την από 27−28/6/2015 Συνεδρίαση της Ολομέλειαςτης Βουλής και τη σχετική συζήτηση.
6. Την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη κατά τα άρθρα 72 και 115 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α ́) και το σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τους Γραμματείς της Βουλής και την Πρόεδρο της Βουλής.

7. Την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για διεξαγωγή Δημοψηφίσματος στις 5/7/2015 και για την αυθημερόν έκδοση (28/6/2015) του σχετικού προεδρικού διατάγματος, παραγγέλλουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση ΞΕ ́ της 27ης Ιουνίου 2015 δέχθκε με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών και, ειδικότερα, με 178 θετικές ψήφους την από 26 Ιουνίου 2015 Πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α ́ του Συντάγματος, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26/06/2015

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 26/06/2015, κατόπιν εισήγησης του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία όπως αυτή καταγράφηκε κατά τις διαδοχικές συναντήσεις με τους ηγέτες της Ευρώπης και τους επικεφαλής των θεσμών και εξειδικεύτηκε στο Eurogroup της 25/06/15, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόταση διενέργειας Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα κατ’ άρθρον 44 παρ. 2 εδ. α ́ του Συντάγματος, καθώς και στην άμεση κατάθεση της πρότασης στην Βουλή προκειμένου να διεξαχθεί κατεπείγουσα συζήτηση κατά προτεραιότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του Κανονισμού της Βουλής.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Προτείνεται η προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 2, εδ. α του Συντάγματος.

1. Ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει με την ψήφο του εάν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους.

Το πρώτο έγγραφο αποκαλείται Reforms for the completion of the Current Program and beyond και το δεύτερο Preliminary Debt Sustainability Analysis.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

Εγκρίνεται/ΝΑΙ.

2. Το Δημοψήφισμα προτείνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου ο ελληνικός λαός, αφού ενημερωθεί αναλυτικά για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που διαρκούν από την 20/02/2015 έως σήμερα εντατικά σε όλα τα θεσμικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, να πάρει θέση για το περιεχόμενο της πρότασης των ως άνω τριών θεσμών και να εξουσιοδοτήσει την Κυβέρνησή του στους περαιτέρω χειρισμούς της κρίσιμης εθνικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια, το Δημοψήφισμα εντάσσεται στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη της συμφωνίας και ο λαός καλείται από την Κυβέρνηση να έχει τον πρώτο λόγο για τη συμφωνία αυτή.

3. Το Δημοψήφισμα θα διενεργηθεί σε ολόκληρη την χώρα την Κυριακή, 05/07/2015, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία όπως αναλόγως εφαρμόζεται.

4. Η εκλογική περίοδος αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 44 παρ. 2 εδ. α ́ του Συντάγματος και λήγει την ημέρα διενέργειας του Δημοψηφίσματος. Ο Υπουργός των Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξουσιοδοτείται να εκδώσει κάθε αναγκαία απόφαση για την ομαλή διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

 

Το ερώτημα που θα τεθεί στον ελληνικό λαό είναι το ακόλουθο:

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and beyond» (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο «Preliminary Debt Sustainability Analysis» (προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους).

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.

Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:

Εγκρίνεται/ΝΑΙ.»

Ορίζεται ως προθεσμία για την έκδοση του προεδρι− κού διατάγματος προκήρυξης του Δημοψηφίσματος το πέρας της 28ης Ιουνίου 2015.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

http://www.et.gr

Advertisements

12 comments on “Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ A 64/28-06-2015)

 1. Η προτάσεις των δανειστών που τίθονται σε λαϊκή ετυμηγορία:

  1) Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και για τη συνέχεια αυτού

  2) Προκαταρκτική ανάλυση βιοσιμότητας του χρέους & Χρηματοδοτικές ανάγκες και χρονοδιάγραμμα

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  Οι προτάσεις άλλαξαν ήδη δυο φορές, δεν διαφέρουν πολύ από την πρόταση Τσιπρα και από σήμερα το βράδυ παύουν να ισχύουν καθώς λήγει το τελευταίο μνημόνιο συνεργασίας με τους δανειστές.

 2. ΥΠΕΣ:

  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
  (ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ 25.06.2015 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ TOYΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ «REFORMS FOR THE COMPLETION OF THE CURRENT PROGRAM AND BEYOND» («ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ») ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ «PRELIMINARY DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS» («ΠΡΟΚΑΤΑΡΚTΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΟΥΣ»)

  ΕΠΙΣΗΜΗΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277

  Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και για τη συνέχεια αυτού.

  Εισαγωγή
  Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει μία πλήρη περίληψη των μεταρρυθμίσεων και των νομοθετικών σχεδίων που θα αναλάβει και θα ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με τους όρους της Παράτασης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής ∆ιευκόλυνσης της 20ης Φεβρουαρίου. Παρουσιάζεται στους εταίρους της Ελλάδας με στόχο να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της σημερινής δανειακής σύμβασης, ώστε η Ελλάδα και οι εταίροι της να μπορέσουν να προχωρήσουν στην εγκαινίαση μιας νέας εταιρικής σχέσης και ενός νέου κεφαλαίου για την Ελλάδα, που θα παρέχει φως και προοπτική στο λαό, ιδιαίτερα στους νέους και άνεργους.
  Αυτές οι προτάσεις μεταρρυθμίσεων αποτελούν τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης τριών πυλώνων, η οποία περιλαμβάνει μία νέα συμφωνία χρηματοδότησης και υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους, με στόχο την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ξεκλειδώσει τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, που θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις άμεσες υποχρεώσεις της και θα βοηθήσει έτσι τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Θα πρέπει, επίσης, να οδηγήσει σε μία διευθέτηση για μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, κάτι που θα διευκολύνει την Ελλάδα να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις αγορές με βιώσιμο τρόπο.
  Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα απαιτήσουν χρόνο προκειμένου να αποφέρουν καρπούς και, ενώ η μακροπρόθεσμη ανάκαμψη θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικούς πόρους, η έναρξη της ροής των επενδυτικών κεφαλαίων θα χρειαστεί μία αρχική ώθηση. Πρέπει να επιτραπεί στην Ελλάδα να επωφεληθεί από τα ουσιαστικά μέσα που είναι διαθέσιμα μέσω του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ώστε να υποστηριχθούν οι επενδύσεις και οι

  1
  μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα ήταν επιλέξιμη για πόρους ύψους 38 δις ευρώ από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, και θα πρέπει να της επιτραπεί να επωφεληθεί από τα εναπομείναντα ποσά αυτού του προγράμματος. Για την περίοδο 2014-2020, περισσότερα από 35 δις είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα μέσω των Ταμείων της ΕΕ και, προκειμένου να διευκολυνθεί η απορρόφησή τους, το Επενδυτικό Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη θα πρέπει να παράσχει μία πρόσθετη πηγή επενδύσεων, όπως και τεχνική βοήθεια, στους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές, με στόχο τη διαμόρφωση, την προώθηση και την ανάπτυξη εφικτών και υψηλής ποιότητας σχεδίων προγραμμάτων. Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν επίσης το ελληνικό κράτος στη μάχη του κατά της φτώχιας, μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της παροχής συνδρομής σε σχέση με τις πρωτοβουλίες κοινωνικής συνοχής. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να υιοθετήσει ένα τέτοιο σχέδιο άμεσα και βασιζόμαστε και στους άλλους θεσμούς της ΕΕ για την υποστήριξή τους.
  Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στο πρόγραμμα που βασίζεται στη δανειακή σύμβαση. Πιστεύει ότι οι πολιτικές του είναι επαρκείς για να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται από το πρόγραμμα, και δηλώνει έτοιμη να λάβει κάθε μέτρο που ενδέχεται να καταστεί πρόσφορο για την επίτευξη αυτού του σκοπού, καθώς οι περιστάσεις θα μεταβάλλονται. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απέχουν από κάθε υπαναχώρηση / ανάκληση των μέτρων και από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή την οικονομική σταθερότητα, όπως αυτές αξιολογούνται από τους θεσμούς, σύμφωνα με τη ∆ήλωση του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Η ελληνική κυβέρνηση θα διαβουλευθεί με τους θεσμούς σχετικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε τέτοιας ενέργειας και πριν από κάθε αναθεώρηση.
  Η ελληνική κυβέρνηση θα επιβεβαιώσει την πλήρη δέσμευσή της στην

  2
  ολοκλήρωση του καταλόγου των μεταρρυθμίσεων μέσω Ψήφου στη Βουλή μέσα σε διάστημα ημερών, για μία απόφαση επί του καταλόγου των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην επιστολή αυτή και ενός καταλόγου προαπαιτούμενων ενεργειών, που θα περιλαμβάνουν την αναγκαία νομοθεσία για τον ΦΠΑ και άλλα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμφωνημένοι δημοσιονομικοί στόχοι.
  Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης και ενίσχυση της δίκαιης μεταχείρισης στην κοινωνία.
  Η οικονομική κρίση έχει έναν άνευ προηγουμένου αντίκτυπο στην ευημερία των Ελλήνων πολιτών. Η πιο επείγουσα προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να παρέχει άμεση υποστήριξη στους πιο ευάλωτους, ώστε να ελαφρύνει το βάρος της οικονομικής κρίσης. Ήδη, ένα πακέτο μέτρων ανθρωπιστικής βοήθειας, που αφορά τις ανάγκες τροφής, στέγης και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, έχει υιοθετηθεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή. Αποτελεί συλλογική μας αποστολή να οδηγήσουμε τους πολίτες ξανά στην απασχόληση και να αποτρέψουμε την παγίωση της μακροχρόνιας ανεργίας. Οι Αρχές, συνεργαζόμενες στενά με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα θεσπίσουν μέτρα για την απασχόληση 50.000 ατόμων, με ιδιαίτερη στόχευση στους νέους, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και τους μακροχρόνια άνεργους.
  Μία δικαιότερη κοινωνία θα απαιτήσει από την Ελλάδα να βελτιώσει το σχεδιασμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, που θα παρέχει τους εν ανεπαρκεία πόρους σε εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ελληνική κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την ανακούφιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού και θα βελτιώσει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας. ∆εσμεύεται να εγκαινιάσει μία ολοκληρωμένη Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, που θα περιλαμβάνει τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα αναπηρίας, με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τον

  3
  Οκτώβριο του 2015, με στόχο να παράγει ετησίως εξοικονόμηση ύψους 1⁄2% του ΑΕΠ, που θα χρησιμεύσει ως βάση για τον επανασχεδιασμό ενός στοχευμένου συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης και της σταδιακής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τον Ιανουάριο του 2016. Οι Αρχές σχεδιάζουν να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς.
  ∆ιασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την εργασία
  Η πρωτοφανής δημοσιονομική προσαρμογή των πρόσφατων ετών απαίτησε τεράστιες θυσίες από την Ελλάδα και τους πολίτες της. Τα δημόσια οικονομικά έχουν αποκτήσει πλέον μια περισσότερο βιώσιμη βάση, σε σύγκριση με την περίοδο προ κρίσης, παρότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτογενές έλλειμμα που ανέρχεται περίπου στα 2/3 του ΑΕΠ της το 2015, ελλείψει εφαρμογής πρόσθετων μέτρων. Η δημοσιονομική προσαρμογή στηρίχθηκε επίσης στη δραματική κλιμάκωση των περικοπών των δημοσίων επενδύσεων και υπηρεσιών, που θα πρέπει να ομαλοποιηθούν σταδιακά προκειμένου να είναι βιώσιμη η δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής επωμίστηκαν περισσότερο ορισμένες κοινωνικές ομάδες, και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι κάτι που θα διορθωθεί με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και των φοροαπαλλαγών και των ειδικών προνομίων που έχουν προστατεύσει συγκεκριμένες ομάδες φορολογουμένων από τη δίκαιη συμμετοχή τους στη νομή των βαρών της δημοσιονομικής προσαρμογής.
  Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται ότι θα διασφαλίσουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και ότι θα επιτύχουν, μεσοπρόθεσμα, μεγάλα και βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα που θα μειώνουν σταθερά το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και που θα είναι αντίστοιχα με τα πρωτογενή πλεονάσματα άλλων οικονομιών της Ευρωζώνης που έχουν υψηλά επίπεδα

  4

  δημοσίου χρέους. Η πορεία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων συνάδει με τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς αυτή ανακάμπτει από τη βαθύτερη ύφεση που έχει καταγραφεί στην ιστορία της. Προκειμένου να καταστήσουν σαφή τη δέσμευσή τους για αξιόπιστες δημοσιονομικές πολιτικές, οι ελληνικές αρχές θα εφαρμόσουν τις ακόλουθες διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις:
  • Με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η Ιουλίου, θα υιοθετήσουν ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015 και μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2016- 2019 που θα υποστηρίζεται από ένα μεγάλο και αξιόπιστο πακέτο μέτρων
  • Θα ακολουθήσουν μία νέα δημοσιονομική πορεία που θα θέτει ως στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος σε ποσοστό 1, 2, 3 και 3,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και εξής, αντιστοίχως.
  • Η δημοσιονομική αυτή στρατηγική θα βασιστεί σε παραμετρικά μέτρα, συμπεριλαμβανόμενης και της ευρείας απλοποίησης του συστήματος του ΦΠΑ, που θα οδηγήσει σε επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα σε ποσοστό 1% του ΑΕΠ και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ εντός του 2016. Θα υπάρξει και ένα πρόσθετο συμπληρωματικό πακέτο παραμετρικών μέτρων, συμπεριλαμβανόμενων και των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ να εφαρμοστούν και αφορούν την εξάλειψη της φοροδιαφυγής και τον περιορισμό των δαπανών που αφορούν τομείς όπως η άμυνα και οι επιδοτήσεις, τομείς στους οποίους είναι δυνατή η επίτευξη περαιτέρω εξοικονόμησης.
  Τα παραμετρικά δημοσιονομικά μέτρα θα ενισχυθούν επιπλέον από ένα ευρύ φάσμα διοικητικών δράσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες σε φοροεισπρακτικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογής της
  5
  φορολογικής νομοθεσίας: αυτά τα μέτρα θα απαιτήσουν κάποιο χρόνο προκειμένου να αποδώσουν καρπούς, ωστόσο αναμένεται ότι θα παρέχουν σημαντική απόδοση σε δημοσιονομικό επίπεδο, καθώς θα τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή.
  Η ελληνική κυβέρνηση θα εποπτεύει τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανόμενων και των πιθανών δικαστικών αποφάσεων, και θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, αν παραστεί ανάγκη, προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Μεταρρυθμίσεις στο ΦΠΑ
  Η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο σύστημα ΦΠΑ. Ως τμήμα της δέσμευσής τους να επιφέρουν βελτιώσεις στην είσπραξη του ΦΠΑ, οι Αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία που θα μεταβάλει τις παραμέτρους προκειμένου να διευρύνει σημαντικά τη φορολογική βάση με βασικό συντελεστή 23%, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και οι υπηρεσίες εστίασης. Απηχώντας την ανάγκη για την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των κατώτερων και μεσαίων νοικοκυριών, θα υπάρχει ένας μειωμένος συντελεστής 13% που θα καλύπτει ένα περιορισμένο αριθμό αγαθών, συμπεριλαμβανόμενης και της ενέργειας, των βασικών αγαθών διατροφής και των υπηρεσιών ύδρευσης (και αποχέτευσης). Θα ισχύσει επίσης ένας υπέρ – μειωμένος συντελεστής 6% για φαρμακευτικά προϊόντα, βιβλία και θέατρα. Ως μέρος των προσπαθειών για την προαγωγή της φορολογικής δικαιοσύνης, η μεταρρύθμιση θα απαλείψει τις εκπτώσεις, συμπεριλαμβανόμενων και των νησιών, θα εξορθολογίσει τις φοροαπαλλαγές και θα αυξήσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις στην ασφάλιση. Αυτές οι νομοθετικές μεταβολές των παραμέτρων, που θα παράγουν φορολογικά έσοδα αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2015, με μια αναμενόμενη αύξηση της τάξης του 1% ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποστηρίζονται και από διοικητικά μέτρα που αποβλέπουν στην πάταξη της φορολογικής απάτης και την αύξηση της συμμόρφωσης. Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται

  6
  παραπάνω δύναται να αναθεωρηθεί στο τέλος του 2016, υπό τον όρο ότι θα προκύπτουν ισοδύναμα επιπρόσθετα έσοδα από τα μέτρα που θα ληφθούν για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση για την αναθεώρηση θα λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης με τους θεσμούς.
  Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού/ συνταξιοδοτικού συστήματος
  Οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό σύστημα κατά τα έτη 2010 και 2012 βελτίωσαν συνολικά τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο, κατά το παρελθόν, ήταν κατακερματισμένο και δαπανηρό και δημιουργούσε δυσβάσταχτα βάρη για τις επόμενες γενιές. Ωστόσο το συνταξιοδοτικό σύστημα εξακολουθεί να απαιτεί σημαντικές χρηματοδοτικές μεταβιβάσεις, σε ετήσια βάση, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιπλέον, πολύ πιο θαρραλέα και φιλόδοξα μέτρα απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες διαρθρωτικές προκλήσεις και οι επιπρόσθετες επιβαρύνσεις του συστήματος λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς οι εισφορές έχουν μειωθεί εξαιτίας των υψηλών ποσοστών της ανεργίας ενώ, ταυτόχρονα, οι πιέσεις για δαπάνες έχουν αυξηθεί λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης πολλών πολιτών. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν πλήρως τις μεταρρυθμίσεις του 2010 και του 2012 και να προχωρήσουν σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, σε δύο φάσεις.
  Ένα πρώτο πακέτο μέτρων θα υιοθετηθεί αμέσως, στοχεύοντας στο 1% του ΑΕΠ από την επιπλέον ετήσια εξοικονόμηση, από το 2016. Ο δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτών των μέτρων, όπως παρατίθενται στη συνέχεια, αναμένεται να γίνει μεγαλύτερος το 2017.
  Με αυτούς τους στόχους, οι Αρχές πρόκειται να:
  • θεσπίσουν νομοθεσία προκειμένου να δημιουργήσουν ισχυρά
  7
  αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση, με την αναπροσαρμογή των επιβαρύνσεων γι’ αυτή την περίπτωση και με τη σταδιακή κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων ως προς τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και την πρόωρη συνταξιοδότησης και τη σταδιακή προσαρμογή του ορίου των συνταξιοδοτήσεων στην ηλικία των 67 ετών ή των 62 ετών με 40 χρόνια υπηρεσίας και καταβολής εισφορών, έως το 2022, που θα ισχύουν ανεξαιρέτως για όλους τους συνταξιοδοτούμενους (εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε βαρέα επαγγέλματα και των μητέρων παιδιών με αναπηρία), με ισχύ μετά τις 30 Ιουνίου του 2015. Οι αποχωρήσεις από το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης θα επισύρουν ετήσια επιβάρυνση για όσους επηρεάζονται από την επιμήκυνση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, που θα ισοδυναμεί με 10 ποσοστιαίες μονάδες, πλέον της ισχύουσας επιβάρυνσης του 6%.
  • ενσωματώσουν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία και να διασφαλίσουν ότι, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνο εξ ιδίων πόρων
  • βελτιώσουν τη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων, αυξάνοντας τη σύνταξη ανασφάλιστων του ΟΓΑ
  • εξαλείψουν σταδιακά το κοινωνικό επίδομα (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους, έως τα τέλη ∆εκεμβρίου 2019. Αυτό θα ξεκινήσει άμεσα σε ό,τι αφορά το ανώτερο 20% των δικαιούχων, ενώ οι τεχνικές λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς
  • αυξήσουν τις εισφορές υγείας που καταβάλουν οι συνταξιούχοι σε 6% κατά μέσο όρο, και να τις επεκτείνουν στις επικουρικές συντάξεις
  • καταργηθούν σταδιακά όλες τις χρηματοδοτούμενες από το κράτος

  8
  εξαιρέσεις και να εναρμονίσουν τις εισφορές σε όλα τα ασφαλιστικά
  ταμεία με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ, από την 1η Ιουλίου 2015
  • καθηλώσουν τις εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές
  εισφορές, σε ονομαστικούς όρους, έως το 2021
  • παρέχουν στα άτομα που συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου
  2015 μόνο τη βασική, εγγυημένη, αναλογική και στη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξη, μετά τη συμπλήρωση του νομίμου ορίου συνταξιοδότησης, που σήμερα είναι στα 67 έτη
  Για την ολοκλήρωση του πακέτου, οι Αρχές θα προχωρήσουν, σε δεύτερη φάση, σε νέες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο να εγκαθιδρυθεί ένας στενότερος δεσμός ανάμεσα στις εισφορές και στις παροχές και την ενοποίηση όλων των υπόλοιπων ταμείων. Κατά το σχεδιασμό αυτών των μεταρρυθμίσεων, η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι το βάρος της προσαρμογής θα είναι δίκαιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι πιο ευάλωτα νοικοκυριά θα προστατεύονται, και ότι δεν θα μετακυλιστούν υπερβολικά βάρη στις επόμενες γενεές. Επίσης, θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στις εισφορές και τις παροχές, ώστε να δοθούν κίνητρα για τη δηλωμένη εργασία και το μακρύτερο εργασιακό βίο. Γι’ αυτό το σκοπό, οι Αρχές θα νομοθετήσουν έως τον Οκτώβριο του 2015 ώστε να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016: (i) ειδικά σχεδιασμένες και παραμετρικές βελτιώσεις ώστε να υπάρξει στενότερη σχέση ανάμεσα στις εισφορές και τις παροχές (ii) θα διευρύνουν και θα εκσυγχρονίσουν τη βάση εισφορών και σύνταξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανόμενης και της μετάπτωσης από το τεκμαρτό στο πραγματικό εισόδημα, που θα υπόκειται σε κανόνες ελάχιστων απαιτούμενων εισφορών και (iii) θα διευρύνουν και θα εξορθολογίσουν όλα τα διαφορετικά συστήματα για την παροχή της βασικής, εγγυημένης, αναλογικής και επί τη βάση ελέγχου των πόρων σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την εργασία και τις εισφορές, (iv) τα κύρια στοιχεία για την ολοκληρωμένη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανόμενης και της

 3. εναρμόνισης όλων των κανόνων και των διαδικασιών για τις εισφορές και την παροχή συντάξεων, σε όλα τα ταμεία. v) θα καταργήσουν όλους τους φόρους υπέρ τρίτων στη χρηματοδότηση των συντάξεων και θα τους αντισταθμίσουν με τη μείωση των παροχών ή την αύξηση των εισφορών, σε συγκεκριμένα ταμεία, με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2015 και vi) θα εναρμονίσουν τους κανόνες απονομής σύνταξης του ΟΓΑ με αυτούς των υπολοίπων Ταμείων του συνταξιοδοτικού συστήματος, με αναλογικό τρόπο, εκτός και αν ο ΟΓΑ συγχωνευτεί με άλλα Ταμεία. Αυτό θα γίνει με την πλήρη συμφωνία των θεσμών. Οι Αρχές θα διαβουλευτούν με τους κοινωνικούς εταίρους και θα συνεργαστούν με την Ομάδα Εργασίας για τη Γήρανση του Πληθυσμού (Ageing Working Group) της ΕΕ.
  Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2017. Το 2015 η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων, προκειμένου το ασφαλιστικό σύστημα να ενοποιηθεί σε μία ενιαία ενότητα έως το ∆εκέμβριο του 2015 και να ολοκληρωθεί η λειτουργική του ενοποίηση έως το τέλος του ∆εκεμβρίου 2016. Θα υποστηριχθούν ενεργά περαιτέρω μειώσεις στα λειτουργικά κόστη, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη διοίκηση των πόρων των Ταμείων και επιπρόσθετα με την εξισορρόπηση των αναγκών μεταξύ των προνομιούχων και των μη προνομιούχων Ταμείων. Ο ασφαλιστικός νόμος θα κωδικοποιηθεί εντός του 2016, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο νέο σχήμα οργάνωσης του νέου και πιο ενοποιημένου ασφαλιστικού συστήματος. Τέλος, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλη την απαραίτητη νομοθεσία προκειμένου να αντισταθμίσει πλήρως το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εφαρμογή των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012. Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, θα καταρτιστεί μία Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις διάφορες
  10
  μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις.
  Οι θεσμοί είναι προετοιμασμένοι να συνυπολογίσουν και άλλα παραμετρικά μέτρα εντός του συστήματος συνταξιοδότησης, με ισοδύναμα αποτελέσματα, προκειμένου να αντικατασταθούν κάποια από τα μέτρα που προαναφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη την επίδρασή τους στην οικονομική ανάπτυξη και με την προϋπόθεση ότι αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν στους θεσμούς κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού τους και ότι θα είναι επαρκώς συγκεκριμενοποιημένα και ποσοτικοποιημένα και, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύσει, η βασική επιλογή είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω.
  Επιπρόσθετα παραμετρικά δημοσιονομικά μέτρα.
  Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει, συμπεριλαμβάνοντάς τα σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, πρόσθετα παραμετρικά δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν θετικά, με βιώσιμο τρόπο, τα δημόσια οικονομικά. Σ’ αυτά τα μέτρα θα περιλαμβάνονται τα εξής:
  • εξάλειψη των δυνατοτήτων φοροαποφυγής (π.χ. με περιορισμό του ορισμού του αγρότη), λήψη μέτρων για την αύξηση του φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων το 2015 και απαίτηση 100% προκαταβολής φόρου για το εταιρικό εισόδημα, καθώς και για το ατομικό εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών, μέχρι το τέλος του 2016, κατάργηση της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, υιοθέτηση εκκρεμών μεταρρυθμίσεων στους κώδικες φορολογίας εισοδήματος και φορολογικών διαδικασιών και κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
  • κατάργηση επιδοτήσεων για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης των αγροτών και καλύτερος έλεγχος των δικαιούχων, προκειμένου να μειωθούν στο μισό οι δαπάνες για τα επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016
  • μείωση του ανώτατου ορίου των στρατιωτικών δαπανών κατά 400

  11
  εκατομ. ευρώ, με μια στοχευμένη δέσμη δράσεων, που θα
  περιλαμβάνει μείωση προσωπικού και προμηθειών
  • αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2015. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 επίσης οι Αρχές θα ανασχεδιάσουν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2016, προκειμένου να πετύχουν αποτελεσματικότερα την προοδευτικότατα στο σύστημα της φορολογίας εισοδήματος, το οποίο θα απλοποιεί το
  πρόγραμμα εκπτώσεων στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
  • μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να καλύψει, μεταξύ άλλων τη [φορολόγηση κεφαλαίων], τους οργανισμούς επενδύσεων, τους αγρότες και τους
  αυτοαπασχολούμενους
  • αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων το 2016 από 26
  σε 28%
  • καθιέρωση φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων και προκήρυξη
  διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών, με αντάλλαγμα την απόκτηση και χρήση των σχετικών συχνοτήτων
  • επέκταση της εφαρμογής του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής μήκους μεγαλύτερου των 10 μέτρων και αύξηση του ποσοστού από το 10 στο 13%, με ισχύ από την είσπραξη του φόρου εισοδήματος για το έτος 2014 και εφεξής
  • εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, προσαρμογή των συντελεστών φορολογίας ακινήτων, αν αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα φορολογικά έσοδα των ετών 2015 και 2016 ύψους 2,65 δις. ευρώ και προσαρμογή του εναλλακτικού κατώτατου ορίου ατομικής φορολογίας εισοδήματος
  • κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου που θεσπίστηκε με το νόμο για τη ρύθμιση οφειλών (νόμος

  12

  ΧΧΧΧ/2015) και ανατροπή των πρόσφατων τροποποιήσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) στο νόμο για τη δημόσια διοίκηση (νόμος ΧΧΧΧ/2015), συμπεριλαμβανόμενης και της ειδικής μεταχείρισης του αγροτικού εισοδήματος (νόμος ΧΧΧΧ/2015)
  • εφαρμογή φορολογίας στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (gross gaming revenues / GGR) ύψους 30% επί των βιντεοπαιχνιδιών που αναμένεται να εγκατασταθούν το δεύτερο μισό του 2015 και το 2016
  • προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την έκδοση αδειών 4 και 5G
  • αύξηση του συντελεστή φορολογίας χωρητικότητας (tonnage tax) και σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης για τoν κλάδο της ναυτιλίας
  • σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, η κυβέρνηση θα επανακαθορίσει την πλήρη υποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικής ουσίας (ΙΝΝ prescription), χωρίς εξαιρέσεις. Θα μειώσει την τιμή όλων των φαρμάκων εκτός πατέντας (off-patent) και των γενοσήμων, καταργώντας τη σχετική ρήτρα. Θα μειώσει τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων και θα ενισχύσει τις φαρμακευτικές επιστροφές. Θα εφαρμόσει και θα επεκτείνει ως το 2016 το πλαφόν (clawbacks) για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ως το τέλος του ∆εκεμβρίου 2015, θα αυξηθεί το ποσοστό των κεντρικών προμηθειών των γενόσημων φαρμάκων και των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων, κατά δραστική ουσία, από τα νοσοκομεία, σε εναρμόνιση με τους συμφωνηθέντες στόχους και θα λάβει διαρθρωτικά μέτρα αναγκαία για τη διασφάλιση της διατήρησης των δαπανών για το 2016, σε συμφωνία με τα ανώτατα όρια αυτόματων περικοπών (claw-back)

  13
  Ως το Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα απλοποιήσει το πρόγραμμα των εκπτώσεων στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Θα επανασχεδιάσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016. Θα εκδώσει εγκύκλιο για τα πρόστιμα και θα υιοθετήσει και άλλες εκκρεμούσες φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Ως το Νοέμβριο του 2015, οι Αρχές θα εκδώσουν όλη την παράγωγη νομοθεσία για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων των κωδίκων φορολογίας εισοδήματος και φορολογικών διαδικασιών, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Επίσης, ως το Νοέμβριο του 2015, οι Αρχές θα κωδικοποιήσουν και θα απλοποιήσουν τη σχετική με τον ΦΠΑ νομοθεσία, εναρμονίζοντάς τη με τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, εξαλείφοντας καταφανή νομικά κενά και μειώνοντας την περίοδο απόδοσης του ΦΠΑ. (Οι Αρχές) θα απλοποιήσουν το καθεστώς της φορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλίσουν τη συνεκτικότητα της εισοδηματικής βάσης για τη φορολογία εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων κάτω από το όριο εγγραφής ΦΠΑ.
  Μεταρρυθμίσεις φορολογικής διοίκησης
  Η ικανότητα είσπραξης φόρων έχει πληγεί από μια μακρά ιστορία πολυδαίδαλης νομοθεσίας, κακής διοίκησης, πρακτικών πολιτικής παρέμβασης και γενναιόδωρων αμνηστιών, με χρόνια κακή εφαρμογή. Προκειμένου να αλλάξουν αυτές οι πρακτικές και να βελτιωθεί η κουλτούρα πληρωμής φόρων, η κυβέρνηση δεσμεύεται απαρέγκλιτα να μην θεσπίσει νέες ρυθμίσεις για την καταβολή δόσεων ή άλλη αμνηστία ή άλλες μορφές διακανονισμού, ούτε να επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις.
  Οι Αρχές θα:
  • θεσπίσουν νομοθεσία για την εγκαθίδρυση μιας ανεξάρτητης
  φορολογικής και τελωνειακής αρχής, η οποία θα είναι πλήρως λειτουργική ως το τέλος του Ιουνίου 2016 και θα ενσωματώσει όλο το προσωπικό και τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα φορολογικά και τελωνειακά έσοδα, συμπεριλαμβανόμενου και του

  14

  Σ∆ΟΕ. Ως τον Οκτώβριο του 2015, θα διοριστεί το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και θα θεσπιστεί κατά προτεραιότητα παράγωγη νομοθεσία σχετικά με το νόμο για την αυτόνομη αρχή φορολογικής διοίκησης
  • προβούν σε άμεση ενίσχυση (σε μόνιμη βάση) των δυνατοτήτων της φορολογικής διοίκησης, ειδικά σε θέματα σχετικά με τη ρευστοποίηση και τη συλλογή φόρων από μεγάλους οφειλέτες και, ως τον Οκτώβριο του 2015, θα ενισχύσουν την Υπηρεσία Μεγάλων Οφειλετών με ειδικευμένους νομικούς συμβούλους για τη βελτίωση της δυνατότητας ελέγχου της βιωσιμότητας του χρέους των οφειλετών αυτών
  • εφαρμόσουν μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, μέσω της ενίσχυσης εργαλείων εφαρμογής, όπως οι κατασχέσεις. Ως τον Οκτώβριο 2015, θα υιοθετήσουν ένα πλήρες σχέδιο για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, θα εκδώσουν νομοθεσία για την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης (quarantine) μη εισπράξιμων χρεών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και θα λάβουν μέτρα για την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (KEAO) καθώς και τη διασφάλιση της πρόσβασή του σε σχετικές πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης
  • τροποποιήσουν τη νομοθεσία για τις δόσεις προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποκλειστούν όσοι δεν πληρώνουν τρέχουσες υποχρεώσεις, να θεσπίσουν προϋποθέσεις για τη μείωση των προθεσμιών για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα και να θεσπίσουν επιτόκια με βάση την αγορά. Η Υπηρεσία Μεγάλων οφειλετών και το KEAO θα εξετάσουν, ως το Σεπτέμβριο του 2015, τους μεγαλοοφειλέτες με χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που υπερβαίνουν το ένα 1 εκ. ευρώ, ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητά τους να πληρώσουν και θα

  15

  αναλάβουν διορθωτικές πρωτοβουλίες
  • εντατικοποιήσουν τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων
  Εσόδων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω ελέγχων σε τραπεζικές συναλλαγές και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν μη δηλωθέν εισόδημα ή πλούτος Ελλήνων φορολογουμένων, με στόχο την είσπραξη μη καταβληθέντων φόρων, μέσω και της πλήρους εφαρμογής του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών
  • λάβουν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη δημοσίων εσόδων από διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανόμενων και των προστίμων των ΚΤΕΟ, των προστίμων ανασφάλιστων οχημάτων και των τελών από τη χρήση μη αδειοδοτημένων συχνοτήτων
  • καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο καυσίμων εισάγοντας, μέσω νομοθετικών μέτρων, διευθετήσεις για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων (σταθερών ή κινητών), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά λαθραίων καυσίμων σε όλη την επικράτεια
  • υιοθετήσουν μέτρα ώστε να δοθεί προτεραιότητα σε φορολογικούς ελέγχους, στη βάση της ανάλυσης κινδύνου και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, στη βάση της αρχαιότητας (πχ. χρόνος παραγραφής). Η παραγραφή των μη εισπράξιμων χρεών θα υλοποιηθεί μέσω νομοθεσίας που θα εστιάσει στην είσπραξη στις υποθέσεις που είναι πιθανότερο να αποφέρουν έσοδα
  • ενισχύσουν την είσπραξη του ΦΠΑ φόρων και την εφαρμογή της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων για την καταπολέμηση της κυκλικής φορολογικής απάτης ΦΠΑ (απάτη τύπου carousel). Οι Αρχές θα υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ

  16

  • προωθήσουν τη χρήση των πρακτικών ηλεκτρονικής πληρωμής, κάνοντας χρήση των ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των πρακτικών αυτών.

 4. ∆ιαχείριση των ∆ημόσιων Οικονομικών

  Οι Αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού και ελέγχου των δαπανών, στην εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στη διαρκή παρακολούθηση της πορείας του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων. Σε συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τους κώδικες φορολογίας εισοδήματος και φορολογικών διαδικασιών, οι Αρχές θα θεσπίσουν ένα νέο Ποινικό Κώδικα για τη Φοροδιαφυγή και τη Φορολογική Απάτη.
  Οι Αρχές θα υιοθετήσουν άμεσα ένα δεύτερο πακέτο τροποποιήσεων στον Οργανικό Νόμο για τον Προϋπολογισμό (OBL), και θα θεσπίσουν τη σχετική παράγωγη νομοθεσία έως το Νοέμβριο 2015, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2016. Το ∆ημοσιονομικό Συμβούλιο θα λειτουργήσει πλήρως.
  Οι Αρχές θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, την επιστροφή του φόρου και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2016. Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη μεταφορά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα Ταμεία Υγείας και στα νοσοκομεία, ώστε να εκκαθαρίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στον τομέα της υγείας. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι Αρχές θα διενεργήσουν εξωτερικό έλεγχο των πληρωτέων οφειλών του ΕΟΠΠΥ και θα υιοθετήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων οφειλών.
  17
  Στον Τομέα της υγείας/πρόνοιας, θα ληφθούν άμεσα μέτρα για α) τον επανακαθορισμό της πλήρους υποχρεωτικής συνταγογράφησης δραστικής ουσίας (ΙΝΝ prescription), χωρίς εξαιρέσεις, β) τη μείωση της τιμής όλων των φαρμάκων εκτός πατέντας (off-patent) και των γενοσήμων, καταργώντας τη ρήτρα για τα φάρμακα που τιμολογήθηκαν στην αγορά πριν από το 2012, γ) την αναθεώρηση και τον περιορισμό των διαγνωστικών εξετάσεων, προκειμένου νε εναρμονιστούν οι δαπάνες με τους νέους στόχους για το αυτόματη περικοπή των προμηθειών (claw-back targets) και δ) την πλήρη είσπραξη του πλαφόν του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα και τις φαρμακευτικές εταιρίες και την επέκταση της αυτόματης περικοπής της υπερβάλλουσας δαπάνης του 2015 έως το 2016.
  ∆ιασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
  Οι Αρχές θα υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συνολικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και θα συνεχίσουν να εγγυώνται την επαρκή ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος (Εurosystem), μεταξύ άλλων μέσω της τριμηνιαίας υποβολής σχεδίων χρηματοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος και η αξιολόγησή του.
  Η ιδιωτική διοίκηση των ελληνικών τραπεζών θα γίνει σεβαστή. Η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαδικασία λήψης καθημερινών αποφάσεων και διοίκησης των τραπεζών, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τις αρχές της αγοράς. Τα μέλη του ∆.Σ. και η ανώτατη διοίκηση θα διορίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου για το ΤΧΣ, όσον αφορά στα δικαιώματα
  18
  των ιδιωτών μετόχων που συμμετείχαν στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι απολύτως σεβαστή και η δομή της διοίκησής του θα παραμείνει αμετάβλητη. ∆εν θα ληφθεί κανένα μέτρο δημοσιονομικής πολιτικής που να υπονομεύει τη φερεγγυότητα των τραπεζών.
  Οι ελληνικές Αρχές θα προβούν σε άμεσες ενέργειες για τη μεταρρύθμιση του πτωχευτικού δικαίου των επιχειρήσεων, και του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατά τα πρότυπα των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, και θα ενισχύσουν τις νομικές ρυθμίσεις για την αφερεγγυότητα, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια και θα λάβουν μέτρα για τη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια, σύμφωνα με το Νόμο 3869. Θα θεσπίσουν νέο κλάδο ειδικών εκκαθαριστών, χωρίς επαγγελματικό περιορισμό, που θα είναι σύμφωνος με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Θα τροποποιήσουν το νόμο για τον εξωδικαστικό διακανονισμό. Θα εκπονήσουν μια πλήρη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
  Η στρατηγική αυτή θα έχει στόχο να επιστρέψουν οι τράπεζες σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικής ιδιοκτησίας, μέσω της προσέλκυσης διεθνών στρατηγικών επενδυτών, και να επιτύχουν ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο μεσοπρόθεσμα.
  Οι Αρχές θα προχωρήσουν περαιτέρω στην εκπόνηση και την άμεση εφαρμογή μιας συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χρησιμοποιώντας την εμπειρία εξωτερικών συμβούλων, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την εφαρμογή της. Αυτή θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός μόνιμου κοινωνικού δικτύου ασφαλείας και μέτρα στήριξης των πιο ευάλωτων οφειλετών, καθώς και ένα προσωρινό μορατόριουμ πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2015, κάνοντας παράλληλα τη διάκριση μεταξύ εκείνων που επιλέγουν συνειδητά να μην πληρώνουν και των καλή τη πίστει οφειλετών.
  19
  Στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί νέα εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.
  Αγορές εργασίας
  Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά εργασίας και το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη και αποτελεσματική. Οι αλλαγές αυτές δεν θα ανακληθούν. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται για την επίτευξη των βέλτιστων πρακτικών στο επίπεδο της ΕΕ, για το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά εργασίας, μέσω εποικοδομητικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Η προσέγγιση αυτή δεν θα πρέπει μόνο να εξισορροπεί την ευελιξία και το αίσθημα δικαίου μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας, αλλά πρέπει, επίσης, να λαμβάνει υπόψη τον πολύ υψηλό αριθμό των ανέργων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, χρησιμοποιώντας την εμπειρία δεξαμενών σκέψης και διεθνών Οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO).
  Οι Αρχές θα επανεξετάσουν, μέσω διαβούλευσης, το υφιστάμενο πλαίσιο για τις μαζικές απολύσεις, τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα στοιχεία στην ανωτέρω περιγραφείσα επανεξέταση θα δοθούν από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανόμενου και του ILO. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι Αρχές θα εναρμονίσουν τα ζητήματα των ομαδικών απολύσεων και των εργασιακών σχέσεων με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ, έως το ∆εκέμβριο του 2015. Επιπλέον, οι Αρχές θα αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νόμιμων εταιριών, την προστασία των εργαζομένων, όπως και των εισφορών φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι Αρχές θα
  20
  επεκτείνουν την επαγγελματική εκπαίδευση και ειδίκευση μέσα στα όρια του Προϋπολογισμού.
  Αγορές προϊόντων
  Οι ανοικτές αγορές συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, μειώνοντας μονοπωλιακές και προσοδοθηρικές πρακτικές που έχουν σαν αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές και χαμηλότερο επίπεδο διαβίωσης. Οι Αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη λήψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και μεταρρυθμιστικών προτάσεων, χρησιμοποιώντας την τεχνική εξειδίκευση θεσμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ. Oι αρχές θα νομοθετήσουν ώστε :
  • να εφαρμόσουν όλες τις εκκρεμούσες συστάσεις των εργαλειοθηκών Ι και ΙΙ του ΟΟΣΑ και, ως τον Ιανουάριο του 2016, τις συστάσεις που προέκυψαν από τη συνεργασία του ΟΟΣΑ με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα φάσμα αγορών προϊόντων και άλλους τομείς δομικών μεταρρυθμίσεων. Οι Αρχές θα συνεργαστούν επίσης με τον ΟΟΣΑ για την αναθεώρηση της Αξιολόγησης Ανταγωνισμού και ∆ιοικητικού Κόστους, έως τον Ιανουάριο του 2016
  • να ανοίξουν άμεσα επιλεγμένα κλειστά επαγγέλματα, και τα υπόλοιπα έως τον Οκτώβριο του 2016, καθώς και να φιλελευθεροποιήσουν συγκεκριμένες αγορές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μισθώσεις τουριστικών κατοικιών και οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω φερυ μπόουτ
  • να εξαλείψουν τις ανταποδοτικές και μη εισφορές υπέρ τρίτων
  • να μειώσουν το γραφειοκρατικό κόστος, συμπεριλαμβανόμενων και των οριζόντιων απαιτήσεων αδειοδότησης για τις επενδύσεις και τις δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και να συστήσουν μια διυπουργική νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Έως τον Οκτώβριο του 2015 οι Αρχές θα κάνουν βήματα
  21
  για τη διευκόλυνση του εμπορίου και έως το ∆εκέμβριο του 2015 για τη βελτίωση των χρήσεων γης, ενώ έως το Φεβρουάριο του 2016 θα θεσπίσουν συμπληρωματική νομοθεσία σε σχέση με το νόμο περί αδειοδοτήσεων, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα και τις συστάσεις του ΟΟΣΑ σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς.
  Ιδιωτικοποιήσεις
  Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εγκρίνουν και να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
  Οι Αρχές δεσμεύονται να προχωρήσουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, η εφαρμογή του οποίου έχει σαν στόχο τη δημιουργία ετησίων εσόδων (εκτός των τραπεζικών μετοχών) 1,4 δις ευρώ για το 2015, 3,7 δις ευρώ για το 2016 και 1,2 δις ευρώ για το 2017. Οι Αρχές δεσμεύονται για την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει το ΤΑΙΠΕ∆ καθώς και για την ολοκλήρωση όλων των κυβερνητικών ενεργειών που εκκρεμούν. Μεταξύ άλλων δράσεων, οι Αρχές θα υλοποιήσουν άμεσα, μη αναστρέψιμα, βήματα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων και του Ελληνικού, τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει το ∆ημόσιο στον ΟΤΕ στο φορέα ιδιωτικοποιήσεων ΤΑΙΠΕ∆, την ολοκλήρωση των όρων πώλησης των λιμανιών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και του διαχειριστή των σιδηροδρόμων, καθώς και για την προώθηση του διαγωνισμού για την επέκταση της συμφωνίας παραχώρησης του ∆ιεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και την πώληση των μετοχών. Για τα θέματα ακίνητης περιουσίας, το ΤΑΙΠΕ∆ θα θέσει ετήσιους στόχους εσόδων που θα είναι εναρμονισμένοι με τους γενικούς στόχους εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις.
  Ενέργεια
  Οι Αρχές θα υιοθετήσουν τη μεταρρύθμιση για την αγορά φυσικού αερίου και το συγκεκριμένο οδικό χάρτη της, και θα πρέπει να ακολουθήσει η εφαρμογή. Θα υιοθετήσουν και θα εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση στα
  22
  αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύος (Α∆Ι)καθώς και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ∆ΕΗ με βάση το κόστος και θα προσδιορίσουν τα προϊόντα NOME.
  Επίσης, οι Αρχές θα συνεχίσουν την εφαρμογή του οδικού χάρτη προς το πρότυπο στόχου της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια. Οι Αρχές θα προετοιμάσουν ένα πλαίσιο υποστήριξης για την ανανεώσιμη ενέργεια, την εφαρμογή της ενεργειακής αποδοτικότητας και την επανεξέταση της φορολογίας της ενέργειας. Οι Αρχές θα εκκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου τομέα προς τη ∆ΕΗ και θα ενισχύσουν τη χρηματοπιστωτική και λειτουργική ανεξαρτησία του ρυθμιστή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση θα λάβει μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανόμενης και της ανακοίνωσης ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Α∆ΜΗΕ. Έως το Νοέμβριο του 2015, οι Αρχές θα έχουν εισάγει το σύστημα δημοπρασιών ΝΟΜΕ, ενώ θα θεσπίσουν και θα εφαρμόσουν παράγωγη νομοθεσία και κανονισμό για τη μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και θα αναθεωρήσει τη φορολογία ενέργειας
  Η κυβέρνηση θα ενσωματώσει την Οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα υιοθετήσουν ένα νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρισμού, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές. ∆ημόσια ∆ιοίκηση
  Οι Αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016, εναρμονισμένη με τους συμφωνημένους μισθολογικούς στόχους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η αποσυμπίεση της μισθολογικής κατανομής σε όλο το μισθολογικό φάσμα, σε συνάρτηση με την ικανότητα, την απόδοση και τις ευθύνες του προσωπικού.
  Οι πράξεις της παράγωγης νομοθεσίας που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου, με εγγυημένο αρχικό σημείο τους μισθούς
  23
  κάθε υπαλλήλου την 31/12/2014, καθώς και η νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των ειδικών μισθολογίων, θα υιοθετηθούν έως το τέλος του Νοεμβρίου 2015. Οι Αρχές θα θεσπίσουν ένα ανώτατο όριο για τους μισθούς, στο πλαίσιο του νέου ΜΠ∆Σ και του επιπέδου απασχόλησης στο ∆ημόσιο που συνάδει με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και διασφαλίζει την πτωτική πορεία του μισθολογικού κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ, έως το 2019. Οι μη μισθολογικές παροχές σε όλη τη δημόσια διοίκηση θα εναρμονιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.
  Οι Αρχές θα αναθεωρήσουν και θα εφαρμόσουν νομοθεσία για την πρόσληψη διευθυντών και την αξιολόγηση της απόδοσης όλων των εργαζομένων και θα ολοκληρώσουν την πρόσληψη νέων διευθυντών μέχρι το τέλος του έτους. Θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παλιότερες υποθέσεις παράνομων προσλήψεων και προσωρινών διαταγών και θα λάβουν κατάλληλα μέτρα επιβολής του νόμου.
  ∆ικαιοσύνη
  Οι Αρχές θα νομοθετήσουν και θα εφαρμόσουν το νέο Κώδικα Πολιτικής ∆ικονομίας, όπως έχει συμφωνηθεί παλαιότερα. Θα προτείνουν περαιτέρω δράσεις για τη μείωση της καθυστέρησης των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και για την υιοθέτηση επιλεκτικής αύξησης των δικαστικών παραβόλων. Οι Αρχές θα συνεχίσουν, επίσης, να έχουν στενή συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και την τεχνική βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων και πρωτοβουλιών στον τομέα της δικαστικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e- justice), της διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών. Καταπολέμηση της ∆ιαφθοράς
  Οι Αρχές θα αναβαθμίσουν και θα δημοσιεύσουν ένα αναθεωρημένο Στρατηγικό Πλάνο για την Καταπολέμηση της ∆ιαφθοράς (∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ) στα τέλη Ιουλίου. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί μία ομάδα
  24
  εργασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και τη ΓΓ Καταπολέμησης της ∆ιαφθοράς.
  Οι Αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρμόσουν το νομικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και θα θεσπίσουν νομοθεσία η οποία θα θωρακίσει τις έρευνες που αφορούν το οικονομικό έγκλημα και τη μάχη κατά της διαφθοράς από πολιτικές παρεμβάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα διασφαλίσουν, επίσης, το σωστό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ερευνητικών φορέων, μέσω ενός Συντονιστικού Σώματος Οικονομικών Εισαγγελέων και Εισαγγελέων κατά της ∆ιαφθοράς.
  Στατιστικές
  Οι ελληνικές αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για την ενίσχυση της διοίκησης και της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και για τη διασφάλιση τη κατάλληλης πρόσβασής της στα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης.
  25
  Ελλάδα – Χρηματοδοτικές ανάγκες και χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης.
  ∆ιαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για το ποσό επέκτασης από την Ευρωπαϊκή πλευρά σε €1,8 δις. από το ΕΤΧΣ, σύνολο €3,6 δις. από τα κέρδη που σχετίζονται με τα προγράμματα SMP και τα ANFA για το 2014 και το 2015 και €10,9 δις. από το πρώην αποθεματικό του ΤΧΣ. Η επέκταση επιτρέπει,επίσης, προστασία για πιθανή υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος. Οι προαναφερόμενοι χρηματοδοτικοί πόροι συνοδεύονταικαι από μια εκταμίευση από το ∆ΝΤ. Πριν την εκταμίευση, το ∆ΝΤ θα χρειαστεί εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων, συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις χρηματοδότησης με βάθος 12μήνου, διαβεβαιώσεις μέχρι την περίοδο που η Ελλάδα θα μπορέσει να επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, με όρους συνεπείς με τη βιωσιμότητα του χρέους και το χρέος να έχει μεγάλες πιθανότητες βιωσιμότητας.
  Προκειμένου να λάβουμε υπόψη αυτούς τους περιορισμούς των χρηματοδοτικών πόρων, μια πεντάμηνη επέκταση (μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2015) του τρέχοντος προγράμματος είναι εφικτή, κατά τη διάρκεια της οποίας συνολικά €12 δις. οικονομικής υποστήριξης θα παρέχονταν από το ΕΤΧΣ και τη μεταφορά των κερδών που σχετίζονται με το SMP/ANFA, τα οποία θα συνοδεύονται και από μια υποτιθέμενη εκταμίευση €3,5 δις. από το ∆ΝΤ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης αυτοί οι εξωτερικοί πόροι, οι οποίοι θα συνοδεύονται από το Ελληνικό πρωτογενές πλεόνασμα, θα επέτρεπαν να καλυφθούν τα χρεολύσια και η εξυπηρέτηση του χρέους σε σύνολο €14,3 δις.,ενώ θα μπορούσε ναυπάρξει και εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και την επανασύσταση κάποιων Κρατικών αποθεματικών.
  Προτείνεται επίσης η εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας να χωριστεί σε τέσσερις δόσεις οι οποίες θα εξαρτώνται από την προηγούμενη εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων, των προαπαιτούμενων καιτων ορόσημων.
  26
  Χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης
  Η εκταμίευση από το ΕΤΧΣ που σχετίζεται με την πέμπτη αξιολόγηση θα ανερχόταν σε €8,7 δις. και θα εκταμιεύονταν €3,3 δις. κέρδη του SMP. Με δεδομένη την εμπροσθοβαρή φύση των χρηματοδοτικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι αρχές κατά την εφαρμογή των πράξεων/οροσήμων, προτείνεται να διαιρεθούν οι εκταμιεύσειςσε τέσσερα στάδια, μεταξύ του τέλους Ιουνίου και του Οκτωβρίου. Τα διαθέσιμα €1,8 δις. και μέρος των €10,9 δις που επιστρέφονται στο ΕΤΧΣ από το αποθεματικό του ΤΧΣ θαχρησιμοποιηθούν για εκταμίευση στο δεύτερο μισό του 2015, μετά από την απόφαση να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των χρηματικών ποσών.
  Πρώτον, δεδομένης της έντονης ανάγκηςτου Ιουνίου, θα χρειαστεί να εκταμιευτούν €1,8 δις από τα κέρδη του SMP για το 2014,μόλις η Ελληνική Βουλή εγκρίνει, με απόφαση της, τη συμφωνία με τους θεσμούς και υιοθετήσει την πρώτη δέσμη νομοθετικών πράξεων και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν συμφωνήσει με την αρχή της εκταμίευσης των κερδών του SMP. Το πλήρες ποσό θα κατατεθεί σε ξεχωριστό λογαριασμό, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους.
  ∆εύτερον, μια πρώτη δόση του δανείου από το ΕΤΧΣ ύψους €4,0 δις. θα χρειαστεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου, αφού πρώτα η Ελλάδα έχει εκπληρώσει μία δέσμη προαπαιτούμενων/ορόσημωνστις αρχές Ιουλίου. Αυτήη δόση του δανείουμπορεί να αποτελείται από το υπόλοιπο της εκταμίευσηςτου προγράμματος του ΕΤΧΣ €1,8 δις., και €2,2 δις. από το ανακατευθυνόμενο απόθεμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(HFSF). Από το συνολική πρώτη δόση του δανείου, €3,5 δις. θα εκταμιεύονταν κατευθείαν στον ξεχωριστό λογαριασμό για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους. Τα υπόλοιπα €500 εκ. θα μπορούσαν να εκταμιευτούν σε έναν καινούργιο υπολογαριασμό του Ενιαίου
  27
  Λογαριασμού του ∆ημόσιου Ταμείου, ώστε να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές για έργα που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (και στον οποίο η ΕΕ θα διενεργεί τις πληρωμές μετά από τη δημιουργία του).
  Τρίτον, η δεύτερη δόση του δανείου της τάξεως των €4,7 δις. από το ΕΤΧΣ θα εκταμιευόταν στις αρχές Αυγούστου, αφού η Ελλάδα εκπληρώσει μια δέσμη προαπαιτούμενων/ορόσημωνστα τέλη Ιουλίου. Ολόκληρο το ποσό των €4,7 δις. θα εκταμιευτεί κατευθείαν στον ξεχωριστό λογαριασμό για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους για το μήνα Αύγουστο. Παράλληλα, τα κέρδη του προγράμματος, σχεδόν €300 εκ., για το 2015 θα πρέπει να μεταφερθούν.
  Τέταρτον, τα κέρδη από τον SMP , ύψους €1,5 δις., θα εκταμιεύονταν τον Οκτώβριο, αφού η Ελλάδα εκπληρώσει την τελική δέσμη των προαπαιτούμενων/ορόσημων. Ολόκληρο το ποσό θα εκταμιευτεί απευθείας στον ξεχωριστό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εξωτερικού χρέους. Εφόσον εκπληρωθεί η ανωτέρω προϋπόθεση, η Επιτροπή εικάζει ότι, για το σκοπό αυτό, θα υπάρξει εκταμίευση από το ∆ΝΤ,ύψους €3,5 δις., τον Οκτώβριο, αφού η Ελλάδα εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα. Επίσης, αναμένεται ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αυξήσει τη χρηματοδότησή της μέσω Εντόκων Γραμματίων τουΕλ. ∆ημοσίου, από επενδυτές εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατά €2 δις. το Νοέμβριο, αφού υπάρξει συμφωνία με τους θεσμούς. Αυτά θα χρησιμοποιούνταν ώστε να ανατροφοδοτηθεί το αποθεματικό του ΤΧΣ.
  28
  Πίνακας: Μηνιαίος χρηματοδοτικός πίνακας για την Ελλάδα Ιούνιος – Νοέμβριος 2015
  Χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος για το 2015
  Σύνολο Ιούνιος – Νοέμβρι ος 2015
  Ιούνι ος
  Ιούλι ος
  Αύγουστ ος
  Σεπτέμβ ριος
  Οκτώβρ ιος
  Νοέμβρι ος
  Α. Χρηματοδοτικές ανάγκες
  2,3
  3,3
  3,8
  1,0
  4,1
  0,7
  15,3
  εκ των οποίων χρεολύσια και ωρίμανση χρέους
  2,1
  4,1
  3,2
  1,5
  3,4
  0,0
  14,3
  Πρωτογενές ταμειακό ισοζύγιο μετρητών (‘-‘ πλεόνασμα)
  -0,1
  -2,2
  -0,2
  -0,8
  -0,5
  -0,8
  -4,6
  Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών
  0,0
  0,5
  0,2
  0,2
  0,9
  1,1
  2,9
  Β. Χρηματοδοτικοί πόροι
  2,3
  3,3
  3,8
  1,0
  4,1
  0,7
  15,3
  Ιδιωτικοποιήσεις
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  Κέρδη από SMP και ANFA
  1,8
  0,3
  0,0
  0,0
  1,5
  0,0
  3,5
  ΕΤΧΣ
  0,0
  4,0
  4,7
  0,0
  0,0
  0,0
  8,7
  ∆ΝΤ
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  3,5
  0,0
  0,0
  Αγορά Εντόκων Γραμματίων του ∆ημοσίου από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  2,0
  2,0
  Γενικοί κυβερνητικοί πόροι
  0,5
  -1,0
  -0,5
  1,0
  -0.8
  -1,3
  -2,0
  Γ. Χρηματοδοτικό κενό
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  0,0
  Στοιχεία υπόμνησης
  Συνολικό Κρατικό Ταμιακό
  0,6
  1,6
  2,1
  1,0
  1,9
  3,2

  29
  Σημείωση: το ποσό της εκταμίευσης του ∆ΝΤ θα αποφασιστεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ∆ΝΤ. Θα υπόκειται στην εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων, συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για χρηματοδότηση με δωδεκάμηνο χρονικό ορίζοντα, τη βιωσιμότητα του χρέους με υψηλή πιθανότητα και γενικές διαβεβαιώσεις για την περίοδο πέραν των 12 μηνών, μέχρι η Ελλάδα να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, υπό όρους συμβατούς με τη βιωσιμότητα του χρέους. Η αγορά Εντόκων Γραμματίων του Ελ. ∆ημοσίου (ΕΓΕ∆) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης είναι μια τεχνική υπόθεση η οποία υπονοεί ότι οι κυβερνητικοίφορείς θα μειώσουν την κατοχή ΕΓΕ∆ στον ιστορικό τους μέσο όρο.
  Απόθεμα
  Απόθεμα ΤΧΣ
  10,9
  8,7
  4,0
  4,0
  7,0
  7,0

  30
  25 Ιουνίου 2015
  Προκαταρκτική Ανάλυση Βιωσιμότητας του Χρέους για την Ελλάδα Το παρόν σημείωμα, το οποίο έχει εκπονηθεί από το προσωπικό των Ευρωπαϊκών θεσμών, συνοψίζει τις απόψεις τους, καθώς και εκείνες του προσωπικού του ∆ΝΤ. Παρουσιάζει μια προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους για την Ελλάδα, υποθέτοντας ότι θα υπάρξει ένα Staff Level Agreement και μια επέκταση του τρέχοντος προγράμματος οικονομικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF) για πέντε μήνες. Κατά την περίοδο αυτή θα υπάρξει παροχή οικονομικής βοήθειας με τη μορφή εκταμίευσης από το EFSF (συμπεριλαμβανόμενης και της ανακατεύθυνσης του αποθέματος του ΤΧΣ), μεταφορά κερδών του προγράμματοςSMP και εκταμίευση από το ∆ΝΤ. Πρώτα ανατρέχει στις παραμέτρους της συμφωνίας του Εurogroup του 2012, μετά εξετάζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις σχετικά με το επίπεδο του χρέους/ΑΕΠ, με ορίζοντα το 2020 και το 2022, με βάση διαφορετικά σενάρια, και μετά, συμπληρωματικά, εξετάζει τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες, ώστε να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του χρέους υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων της δομής του Ελληνικού χρέους. Μια λεπτομερέστερη Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA)θα παρουσιαστεί κατά την πλήρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
  1. Το πλαίσιο του Εurogroupτου 2012 για το χρέος
  Το Εurogroup του 2012 συμφώνησε σε μια σειρά μέτρων προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να φτάσει σε ένα λόγο χρέους προς ΑΕΠ της τάξεως του 124% το 2020, και το 2022 σε ένα λόγο χρέους προς ΑΕΠ αρκετά χαμηλότερη από 110%. Συμφώνησε επίσης να εξετάσει και περαιτέρω μέτρα, αν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτευχθεί μια αξιόπιστη και βιώσιμη μείωση του λόγου χρέους – ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα πετύχει ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο τρέχον μνημόνιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν πλήρως όλοι οι όροι που περιέχονται στο πρόγραμμα. Το Εurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015
  31
  επιβεβαίωσε τη δέσμευση σε αυτό το πλαίσιο.
  Η Ελλάδα έχει ήδη επωφεληθεί από μια σειρά μέτρων για τη μείωση του χρέους. Οι όροι σχετικά με το Greek Loan Facilityέχουν αναθεωρηθεί τρεις φορές (επέκταση της περιόδου χάριτος και των ωριμάνσεων,μείωση των επιτοκίων). Οι όροι του EFSF τροποποιήθηκαν το 2012 (επέκταση ωριμάνσεων, κατάργηση χρεώσεων και αναβολή πληρωμών τόκων). Επιπλέον, το Eurogroup δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα κέρδη των προγραμμάτων SMP και ANFA. Συνολικά, τα μέτρα αυτά ήδη συνεπάγονται μια άμεση μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας και ισοδυναμούν με μια οικονομική ανακούφιση του χρέους, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, απότηνσκοπιά των αγορών. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι πληρωμές τόκων της Ελλάδος είναι συγκρίσιμες με εκείνες των λιγότερο χρεωμένων χωρών (Ιταλία, Πορτογαλία για παράδειγμα). Τέλος, το PSI οδήγησε σε μείωση του δημόσιου χρέους κατά περίπου 100 δις Ευρώ το Μάρτιο του 2012 (52% του ΑΕΠ του 2012).
  2. Τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους Είναι ξεκάθαρο ότι η ανεπαρκής εφαρμογή της πολιτικής και οι αβεβαιότητες των τελευταίων μηνών έχουν καταστήσει την επίτευξη των στόχων του 2012 ανέφικτη σε κάθε περίπτωση. Οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην επιδείνωση της Ανάλυσης Βιωσιμότητας Χρέους είναιη μείωση της οικονομικής ανάπτυξης, η αναθεωρημένη πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου, τα χαμηλότερα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και πιθανές επιπρόσθετες οικονομικές ανάγκες του τραπεζικού τομέα.
  3. Η Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) υπό το πρίσμα διαφορετικών σεναρίων
  Στην παρούσα προκαταρτική Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) παρουσιάζονται τρία σενάρια. Το πρώτο υποθέτει πλήρη εφαρμογή των
  32
  μεταρρυθμίσεων του προγράμματος και τις αντίστοιχες συνέπειες στην ανάπτυξη. Το δεύτερο υποθέτει μερική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγώντας σε 0,5% χαμηλότερη ανάπτυξη και σε ένα υψηλότερο επιτόκιο κινδύνου (0,6%). Το τρίτο σενάριο αποτελεί το σενάριο βάσης του ∆ΝΤ. Πραγματοποιούνται περαιτέρω εργασίες προκειμένου να συγκλίνουν τα σενάρια.
  Σύμφωνα με όλα τα σενάρια, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σε πτωτική πορεία, αλλά παραμένει σημαντικά πάνω από τους στόχους του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, οι οποίοι περιγράφονται ως «πολύ κάτω από το 110% μέχρι το 2022».
  2015
  2020
  2022
  2030
  Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ (%)
  Σενάριο Α Σενάριο Β Σενάριο Γ
  172,8 174,3 176,7
  137,5 146,5 149,9
  124,0 135,0 142,2
  85,0 100,9 118,0
  Πρωτογενές πλεόνασμα (% ΑΕΠ)
  Σενάριο Α Σενάριο Β Σενάριο Γ
  1,0 1,0 1,0
  3,5 3,5 3,5
  3,5 3,5 3,5
  3,5 3,5 3,5
  Έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις (€ δις.),
  Συγκεντρωτικά
  Σενάριο Α Σενάριο Β Σενάριο Γ
  1,4 0,4 0,5
  15,2 9,2 3,0
  22,0 16,0 4,0
  26,8 20,8 4,0
  Ονομαστική αύξηση ΑΕΠ
  Σενάριο Α Σενάριο Β Σενάριο Γ
  - 0,6 – 1,2 – 1,2
  4,1 3,5 3,7
  4,1 3,5 3,7
  4,0 3,5 3,5
  Επιτόκιο αναχρηματοδότησης (%)
  Σενάριο Α Σενάριο Β Σενάριο Γ
  1,4 1,4 1,4
  5,1 5,4 6,3
  4,9 5,2 6,3
  4,1 4,7 6,3
  Σημείωση: όλα τα σενάρια υποθέτουν ένα νέο τριετές πρόγραμμα με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Το ποσοστό του χρέους θα είναι υψηλότερο εάν απαιτηθεί πρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
  33
  Παραδοχές*

  4. Ο Ρόλος των Χρηματοδοτικών Αναγκών
  Η εστίαση στο επίπεδο του χρέους προς ΑΕΠ δεν επιτρέπει να αποτυπωθεί η διάρθρωση του χρέους και, αυτή καθαυτή, δεν απεικονίζει πλήρως τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση, ώστε να καταστείβιώσιμο το ελληνικό χρέος. Αυτή η πτυχή μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα από τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας, οι οποίες αποτυπώνουν τη δομή των πληρωμών της σε βάθος χρόνου. Χαμηλότερες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες συνεπάγονται καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και λιγότερο κίνδυνο για την οικονομική σταθερότητα.
  Η μέθοδος υπολογισμού των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών δέχεται ότι υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα δύο πρώτα σενάρια. Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν πολύ κάτω από το όριο του 15%, ένα όριο το οποίο αναφέρεται στις οδηγίες του ∆ΝΤ σχετικά με αυτό το κριτήριο. Σύμφωνα με το σενάριο Γ, σημαντική αναμόρφωση του ύψους του χρέους και ευνοϊκοί όροι δανεισμού θα βελτίωναν τη βιωσιμότητα. Η αναμόρφωση των ροών των πληρωμών δεν συνεπάγεται ονομαστικό κούρεμα ή δημοσιονομικά κόστη για τους πιστωτές. Αυτό επίσης θα οδηγούσε σε πρόσθετα κέρδη Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) για την Ελλάδα και μακροπρόθεσμα θα ενίσχυε τη βιωσιμότητα του Ελληνικού δημόσιου χρέους.

  Ακριβής μετάφραση του Αγγλικού πρωτότυπου εγγράφου. Αθήνα,29/06/2015 Ο μεταφραστής, Στέφανος Τέφος
  Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα.
  HellenicRepublic, Ministry of Foreign Affairs, Translation Service, Athens.
  Service de Traduction du Ministère des Affaires Etrangères de la République Hellénique, Athènes.
  34

  http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/F092-22-4277.pdf

 5. ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

  Α) Το πλήρες κείμενο της ελληνικής πρότασης, με υπογραφή Αλ. Τσίπρα:

  HELLENIC REPUBLIC
  THE PRIME MINISTER
  To the President of the European Commission
  Mr. Jean — Claude Juncker

  Athens, 22.06.2015

  Dear Mr. President,
  Attached, you will find the comprehensive proposal from the Greek Government. These are the reforms and legislative projects that the Government of Greece will undertake and implement under the terms of the 20 February 2015 extension of the MFAFA. Further, I would like to inform you that the response of the Greek Government to the requirements of the institutions for covering the fiscal gaps for 2015 – 2016 has been absolute and complete.
  More specifically the assessment by the institutions has been that the appropriate fiscal measures should result fiscal targets of 1% of GDP for 2015, 2% of GDP for 2016, and therefore the related measures should reach 1.5% of GDP for 2015 and 2.5% of GDP for 2016.
  The proposals by the Greek Government to the European Institutions and the IMF project an increase in public revenues solely by parametric measures of 1.51% of GDP for 2015 and 2.87% of GDP for 2016.
  In parallel, revenues from administrative measures that are being proposed will cumulatively account for 0.91% of GDP for 2015 and 1.31% of GDP for 2016. Given the above facts and against this background it is clear that there are no fiscal slippages and that the prescribed objectives have been exceeded.
  Kind Regards,
  Alexis Tsipras

  CORRIGENDUM
  Reforms for the completion of the current programme and beyond
  Introduction
  This document presents a full summary of the reforms and legislative projects that the Government of Greece will undertake and implement under the terms of the February 20, 2015 extension of the MFAFA. It is presented to Greece’s partners in order to complete the review of the current arrangement by the target date of the end of June 2015, so that Greece and its partners can to launch a new partnership and new chapter for Greece that gives clarity to the people, in the young and unemployed.
  These reform proposals are part of an integrated three pillar approach that includes a new financing arrangement and support from European partners for growth and investment. On financing, completion of the review will unlock short-term financing that will permit the Greek government to meet its immediate obligations and thus allow for the stabilisation of economy. It should also lead to a medium-term financing arrangement that will enable Greece to sustainably regain market access.
  These reforms will take time to bear fruit, and whilst long-term recovery will need to be financed privately, kick-starting the flow of investment funding will require an initial boost. Greece must be allowed to benefit from the substantial means available from the EU budget and the EIB to support investment and reform efforts. For the period 2007-2013, Greece was eligible for EUR 38 billion in grants from EU policies, and should be allowed to benefit from the currently remaining amounts under this envelope. For the 2014-2020 period, more than EUR 35 billion is available to Greece through EU funds, and to help their absorption, the European Commission’s Investment Plan for Europe should provide an additional source of investment as well as technical help for public and private investors to identify, promote and develop high-quality and feasible projects to fund. This investment will also help the Greek state in its fight against poverty by increasing employment and helping with social inclusion initiatives. We understand the Commission is ready to adopt such a plan immediately and count on the other EU institutions for their joint support.
  Legislative or other actions listed below as part of the completion of review will be done after consultation with the institutions, in line with the spirit of the 20 February 2015 Eurogroup statement. The Greek government is prepared to confirm its full support to implement the list of reforms through a vote in Parliament in a matter of days that will include the necessary legislation on VAT and other measures necessary to deliver the agreed fiscal targets.
  Tackling the social crisis and strengthening fairness across society
  The economic crisis has had an unprecedented impact on the welfare of Greek citizens. The most pressing priority for the government is to provide immediate support to the most vulnerable to help alleviate the impact of the economic crisis. Already, a package of humanitarian measures on food, housing and access to health care has been adopted and is being implemented. It is the collective mission to get people back to work and prevent the entrenching long-term unemployment. The authorities, working closely with European partners, will initiate measures to boost employment by 50.000 people targeting youths, women, the elderly and the long-term unemployed.
  A fairer society will require that Greece improves the design of its welfare system, so that there is a genuine social safety net which targets scarce resources at those who need it most. The Guaranteed Minimum Income scheme over the long run should not rely on cuts in benefits in kind, notional to actual income, subject to minimum required contribution rules (iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contribute (iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds, (v) abolish most of nuisance charges in the financing of pensions and offsets by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from [to specify]; and (vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner (unless OGA is merged into other funds). This shall be done after consultation with the social partners and in full agreement with the institutions.
  The consolidation of social insurance funds will take place in two phases and over a period of three years. In 2015, the process will focus on consolidating the insurance funds under a single entity, and the first phase of their operational consolidation will be completed by 31 December 2016. The objective will be to secure further reductions in operating costs combined with a more effective management of overall fund resources, which includes balancing the needs between better-off and poorer-off funds. The codification of the insurance law will be completed in the immediate future and will correspond to the new organisation of the new and more integrated social security system. Finally, the government will take the necessary measures to fully offset the fiscal impact of the recent Constitutional Court ruling on elements of the 2012 pensions.
  Additional parametric budgetary measures
  The government, as part of supplementary budget to be adopted in June 2015, will adopt a series of additional parametric fiscal measures that will have a sustainable impact on public finances (see annex 1 for a list of measures and yields). This will include:
  • Reducing the expenditure ceiling military spending by €200 million with a targeted set of actions
  • An increase in the solidarity contribution in 2015 and the rates of which shall be progressive. By September 2015, the authorities will also re-design the Income Tax Code for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system and which simplifies the personal income tax credit schedule;
  • Introduce a reform of the income tax code, inter alia covering capital taxation, investment vehicles, farmers and the self- employed;
  • Increase the corporate income tax in 2016 from 26% and 29%.
  • For reasons of social fairness any further one-off measures to meet fiscal targets should not burden the poor. In that sense the special tax on corporate profits above €0.5 million should be at the level of 12% as a one off measure to meet the fiscal target for 2015.
  • Introduce a tax on television advertisements, and an international public tender will be announced for the acquisition of television licenses in return for a fee for the acquisition and use of the relevant frequencies.
  • Extend the implementation of the luxury tax to recreational vessels in excess of 10 meters and increase the rate from 10 to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;
  • In view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation;
  • Strengthen VA The T collection carousel fraud. and enforcement inter alia through measures to combat VAT authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000.
  • Provide special tax deductions for permanent residents of Greek islands with low income levels
  • Promote the use of electronic payment practices, making use of the EU Structural and Investment Funds to facilitate the adoption of these practices.
  • Eliminate the cross- border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income;
  • The Government will implement taxation on Gross Gaming Revenues (GGR) of 30% on VLT games expected to be installed at second half of 2015 and 2016
  • Generate revenues through the issuance of 4G and 5G licenses and also undertake pharmaceutical rebates.
  Tax administration reforms
  The ability to collect taxes has been hampered by a long history of complicated legislation. Poor administration, political interference and generous amnesties, with chronically weak enforcement.. To break from this practice and improve the tax payment culture, the authorities will: • Adopt legislation to establish an independent tax and customs agency, which will be fully functional by end-June 2016:
  • Implement measures to fight tax evasion and fraud and to strengthen enforcement by enhancing collection tools such as garnishments;
  • Amend legislation on installments to among others exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier;
  • Combat fuel smuggling, enacting via legislative measures arrangements for locating storage tanks (fixed or mobile), which are used to move contraband fuel around the county
  • Intensify checks on bank transactions, implementing a combined plan to detect deposits stemming from undeclared income of Greek citizens for the period 2000-2014 in banking institutions in Greece or abroad, advancing by 9/2015 to the level of certification of unpaid taxes and the beginning of their recovery;
  • Take all appropriate and necessary measures towards the timely collection of categories of public revenue, including automobile “KTEO’ fines, uninsured vehicles levies for the unlicensed use of frequencies;
  • Immediate provisions will be promulgated to impose and collect taxes owed on undisclosed assets which will be revealed to the Greek Authorities in liaison and in agreement with the authorities of the countries where these amounts are deposited by Greek citizens;
  • Adopt measures to restructure the existing legal framework for carrying out tax including amending current legislation to provide the tax administration the ability to plan their tax audit priorities on the basis of risk analysis and not, as is now the case, year of seniority (ie year of write-off). The option to write-off uncollectible old debt will be put in place through legislation to facilitate control over those cases more likely to produce revenues;
  • Allow the possibility of an administrative settlement of cases that have not as yet been reviewed by the courts and are pending at different stages of administrative or judicial a proceedings in order to irrevocably finalise the amount of the debt and for t to bee immediately certified and collectable
  Public Financial Management
  The authorities commit to continue reforms that aim at improving the budget process and expenditure controls, clearing arrears, and strengthening budget reporting and cash management. The authorities will as yet adopted reforms on the income tax codes and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud.
  The second-phase of amendments to the Organic Budget Law (OBL) will be adopted immediately so that the Court of Auditors limits ex-ante audits, provided that an efficient ex-ante mechanism for audits is in place.
  The Fiscal Council will be made fully operational.
  The authorities will present a plan and will proceed with the clearance of arrears, tax refund and pension claims by the end 2016. The Government will ensure that budgeted social security contributions are transferred from social security funds to health funds and hospitals so as to clear the stock of health-related arrears.
  On health care, a number of measures will be taken immediately to: (i) re-establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce the price of all off-patent drugs and all generics of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medical supplies already in the market in 2012, and (iii) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 claw back for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 claw back ceilings to 2016.
  Safeguarding financial stability
  All necessary policy actions will be taken to safeguard overall financial stability and the authorities remain committed to preserve sufficient banking system liquidity in line with Eurosystem rules, including by the quarterly submission of funding plans to the Bank of Greece to ensure continuous monitoring and assessments.
  The private management of the Greek banks will be respected, and the government will not intervene in the day-to day decision making and management of the banks, which will continue to operate under market principles. The Board members and higher management officers of the banks will be appointed according to the existing framework and in line with EU legislation and best international practices, taking into account the specific rules in the HFSF law as regards the rights of the private shareholders who participated in the banks’ capital increases under this framework. The independence of the HFSF will be fully respected. No fiscal policy actions will be taken that would undermine the solvency of the banks.
  The Greek authorities will legislate corporate and household insolvency framework related reforms bringing them in line with international good practice, will introduce a profession of insolvency practitioners, not limited to any specific profession and in line with good cross-border experience, will amend the out-of-court workout law, and will develop a comprehensive strategy for the financial system
  This strategy will aim to return the banks to full private ownership by attracting international investors and to achieve a sustainable funding model over the medium The authorities will further develop and swiftly implement a comprehensive strategy for addressing the issue of non-performing loans, drawing on the expertise of external strategic consultancy for both strategy development and implementation. It will also include the establishment of a social safety net including support measures for the most vulnerable debtors (notably through a temporary moratorium on auctions) and will differentiate between strategic defaulters and good faith debtors and strengthen and simplify procedures to address the large backlog a cases at this time.
  Labour markets
  In recent years, important changes have been made to Greek labour market institutions and wage bargaining systems. The Greek authorities are committed to achieve EU best practice success the range of labour market legislations through constructive dialogue amongst social partners. The approach not only needs to balance flexibility and fairness for employees and employers, but also reeds to consider the very high number of unemployed. This can be achieved by modernizing legislation through a process of consultation with the social partners and benefiting from think tanks as well as international organizations such as the OECD and the ILO.
  The authorities will review through a consultation process the existing frameworks for collective bargaining and industrial relations taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the review described above will be provided by international organization including the ILO. Further, the authorities will take action to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and to protect workers as well as tax and social security revenues.
  Product markets
  More open markets are essential to improve social fairness by curtailing rest-seeking and monopolistic behavior, which has translated into higher prices and lower living standards. The authorities will intensify their efforts to bring key initiatives and reform proposals to fruition, drawing on technical expertise of institutions including the OECB and the World Bank. The authorities will legislate to
  • implement the revised OECD toolkits which following the further work by the OECD in collaboration with the Greek authorities will include a variety of product markets and other areas of structural reforms
  • open selected restricted professions and liberalize specific markets including tourist rentals and ferry transportation
  • eliminate various nuisance charges eg fees which companies and individuals are called to pay which are disproportionate compared to the service they receive.
  • reduce red tape including on horizontal licensing requirements of investments and low-risk activities in collaboration with the World Bank and establish a committee for the preparation of legislation.
  Pension reform
  The 2010 and 2012 pension reforms partially improved the sustainability of the overall pension system, which was previously fragmented and costly and placed unsustainable burdens onto future generations. But further, much more ambitious and courageous steps ere required to complete these reforms and to tackle the strains on the system caused by an economic crisis where contributions have fallen due to high levels of unemployment whilst spending pressures have mounted as many citizens opted to retire early, To address these issues, the authorities are committed to proceed with reforms in two phases.
  A first package of measures will be adopted immediately, targeting 1.05% of GDP in enhanced savings annually by 2016. The fiscal impact of these measures listed below will grow to 1.1% of GDP in 2017. With these aims, the Authorities will:
  • adopt legislation to create strong disincentives for early retirement by adjusting early retirement penalties and by gradually eliminating grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways, applicable for everybody retiring (except for arduous professions, mothers with children with disabilities and other very few selected special categories) after January 1, 2016. Through a decree to be implemented immediately, there will be provisions for the progressive adaptation of the early retirement rules such that by 2025 the earliest possible age to retire is 67 years old, while preserving vested rights. Withdrawals from the social insurance fund will incur a penalty for the retirement age extension period equivalent to 10 percentage points on top of the current penalty of 6%
  • integrate into ETEA all supplementary pension funds
  • better target social pensions by increasing OGA uninsured pension, thus targeting resources at those most in need
  • gradually replace the solidarity grant (EKAS) for pensions by 2020 starting in 2018. This reform will be linked to the second phase of the pension reform due in September 2015 and can benefit from the planned Social Welfare Review when the solidarity grant is replaced with an appropriate framework that delivers targeted support at retirees who need it
  • increase health contributions from pensioners to 5% on average, taking account of ability to pay. This should also encompass supplementary pensions
  • increase the health contributions for supplementary pensions from 0% to 5%
  • increase the social security contribution rate for supplementary funds from 3% to 3.5%,
  • increase the contribution for main pensions by 3.9% – IKA (previous level)
  To complete the package, the authorities will in the second phase pass further legislative reforms in order to establish by October 2015 a closer link between contribution and benefits within the framework of the tripartite financing and the integration of outstanding funds. In designing these reforms, the government will ensure that the burden of adjustment is fair to ensure that the most vulnerable households are protected whilst avoiding undue burdens onto future generations and that there is a clear link between contributions and entitlements so as to incentivise declared work and longer working lives. To this end, the authorities drawing upon an actuarial study and in collaboration with the EU’s Ageing Working Group. will legislate: (i) specific design and parametric improvements to establish a close link between contributions and benefits (ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from which Greece currently spends well below the European Average. The authorities plan to benefit from available technical assistance from international organizations.
  Delivering sustainable public finances that support growth and jobs
  Public finances are now on a more sustainable footing compared to the pre-crisis period, although the fiscal position has deteriorated in recent months due to uncertainties. The consolidation, however, has required the dramatic scaling lack of essential public investments and services, which will need to progressively recover in order to sustain growth potential. Furthermore, the burden of the fiscal adjustment has fallen more heavy on certain groups, especially workers. This will corrected by widening the tax base and by eliminating loopholes and exemptions that have protected certain groups from bearing a fair share of the adjustment burden.
  The Greek authorities commit to ensuring sustainable public finances and sustainable primary surpluses over the medium term that will reduce the debt to output ration steadily and which are in line with the primary surpluses of other Eurozone economies with high levels of public debt. The trajectory of the fiscal targets is consistent with the expected growth rates of the Greek economy as it recovers from its deepest recorded recession. To demonstrate its commitment to credible fiscal polices, the Greek authorities will:
  • effective as of July 1, adopt a supplementary for 2015 budget and a 2016-19 medium term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures
  • pursue a new fiscal path premised on a primary surplus of 1,2,3 and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018, respectively
  • base their fiscal strategy on parametric measures that amount to some 2.87 percentage points of GDP by 2016, of which 0.74 p.p. of GDP would come from a major simplification of the VAT system and a further 1.05% of GDP from a structural reform of the pensions. There will be an additional supplementary package of parametric measures that will deliver 1.08% of GDP, including long overdue reforms to close loopholes in the tax system and curtail spending on expenditure items, such as defense, where further savings are still feasible.
  Parametric fiscal measures will bolstered by a wide range of administrative actions to address shortfalls in tax collection and enforcements: these measures will take some time to bear fruit but offer significant upside fiscal yield going forward.
  VAT reforms
  Greece has a very fragmented VAT system. As part of its commitment to improve VAT collection, the authorities will adopt legislation changing parameters to significantly broaden the tax base at a standard rate of 23 percent. Reflecting the needs to protect the disposable income of low and middle income households, there will be a reduced rate 13% to cover a limited set of goods that includes energy, basic foods, catering and for reasons of competitiveness, hotels. There will also be a super-reduced rate of 6% on medical supplies and books. As part of efforts to promote fairness, the reform will eliminate discounts including on islands, and streamline exemptions. These legislative changes of parameters will generate an annual fiscal yield of 0.74% of GDP and are being supported with administrative measures to combat fraud and increase compliance.
  Privatisation
  The Greek authorities are committed to approving and proceeding with an ambitious privatisation program. The policy of privatisations and utilisation of public and private property will be subject to the following conditions:
  • a minimum level of investment for each privatisation;
  • protecting labour rights;
  • commitments to ensure benefits to local social economies;
  • the public holding of a significant (probably a minority) stake in the capital;
  • protection of the natural environment and cultural heritage.
  The annual targets (excluding bank shares) for 2015, 2016 and 2017 are EUR 1.4 bn, EUR 3.7 bn and EUR 1.2 bn, respectively. Among other actions, the authorities will take immediate irreversible steps for the sale of the regional airports, Hellinikon, finalise the terms for the sale of the Piraeus and Thessaloniki ports and of the train operator, and advance with the tender to extent the concession agreement in the Athens International Airport. For real estate projects, the HRADF will set annual proceeds targets consistent with the overall privatisation revenue target.
  Energy
  The authorities will adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit. They will adopt and implement the reform of capacity payments and other electricity market rules, review PPC tariffs based on costs and notify NOME products. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model in the electricity market in line with EU rules on unbundling, and taking all possible steps to increase competition in production and promote investment.
  The authorities will prepare a framework for the support of renewable energies and review energy taxation. The authorities will clear the public sector’s arrears to PPC and strengthen the electricity regulator’s financial and operational independence. The authorities will introduce a new scheme for the development of projects from Renewable Energy Sources (RES) and for the implementation of energy efficiency projects. The Government will introduce legislation the ratification of Directive 27/2012 on energy efficiency and introduce a new plan for the upgrade of the electricity grids in order to improve performance, enhance interoperability and reduce costs for all categories of consumers.
  Public administration
  The authorities will adopt legislation for a unified wage grid reform effective 1 January 2016, in line with the agreed wage bill targets, including decompressing the wage distribution in connection with the skill, performance and responsibility of staff. Secondary legislative acts needed to implement the new unified wage grid with a guaranteed starting point the salaries of each employee as of 31/12/2014, and legislation to rationalise the specialized wage grids, will be adopted by end- November 2015. The authorities will set a ceiling kit the wage bait within the new MTFS, and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until Z019. They will align non-wage benefits across the public administration with EU best practices.
  The authorities will review and implement legislation for hiring managers and assessing performance of all employees, and complete the hiring of new managers by the end of the year. They will continue to identify past cases of illegal hires and temporary injunctions, and take appropriate enforcement action.
  Justice
  The authorities will legislate and implement the new Code of Civil Procedure in agreement with the institutions. They will propose further actions to reduce the backlog of cases in administrative Courts. authorities will also continue to work closely with European institutions and technical assistance on the modernisation of the judicial system including initiatives in the area of juridical e-Government (e-justice), mediation and judicial statistics.
  Anti-corruption
  The authorities will review and present a new Strategic Plan against Corruption (TRANSPARENCY) in late July. To this end, it has set up a working group with participation from representatives from the Ministry of Justice and the General Secretariat for the Fight against Corruption.
  The authorities will amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political intervention in individual cases. They will also ensure proper coordination and sharing of information between investigation bodies through a Coordinating Body of Finance Prosecutors and Corruption Prosecutors.
  Statistics
  The Greek authorities will adopt legislation to strengthen the governance and independence of ELSTAT, and ensure its proper access to administrative data.

  ANNEX 1

  Fiscal Measures 2015/2016

  Analytical Parametric Measures/GrGov

  VAT: 0.38%/0.74%

  VAT Reform: 680/1,360

  PENSIONS: 0.37%/1.05%

  Early retirement restrictions (accrual): 60/300

  Increase contribution for main pensions by 3.9% – IKA (previous year level): 350/800

  Increase the health contributions for pensioners from 4% to 5% – main: 135/270

  Increase the health contributions for pensioners from 0% to 5% – supplementary: 0/240

  Increase contribution for supplementary funds from 3% to 3.5%: 120/250

  CORPORATE & INCOME TAX: 0.66%/0.58%

  Special tax 12% on corporate profits above 0.5 mln: 945/405

  Increase corporate income tax from 26% to 29%: 0/410

  Increase solidarity contribution rate in PIT: 220/250

  OTHER MEASURES: 0.10%/0.50%

  Defence spending: 0/200

  TV advertisement tax: 100/100

  Increase luxury tax and include private yachts: 47/47

  VLTs: 35/225

  Licences to 4G and 5G: 0/350

  Parametric measures: 2,692/5,207

  %GDP: 1.51%/2,87%

  http://www.avgi.gr/article/5645030/to-plires-keimeno-tis-ellinikis-protasis-me-upografi-al-tsipra

  Β) Οι προτάσεις των δανειστών που δημοσίευσε η Κομισιόν:

  http://tvxs.gr/news/eyropi-eop/o-gioynker-dimosieyei-tin-protasi-ton-daneiston

 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΑ Ή ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΦΟΥ ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ (μνημόνιο συνεργασίας) ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ …..

  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

  ΝΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ = ΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ = ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Δηλαδή, όπως και να έχει, ΝΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ;

 7. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ !

  Council of Europe: Conditions of Greek referendum fall short of international standards

  The head of the Council of Europe, Europe’s top human rights institution, says Greece’s referendum would fall short of international standards if held as planned on Sunday.

  Council of Europe Secretary General Thorbjorn Jagland told The Associated Press that international standards recommend that a referendum be held with at least two weeks’ notice to allow sufficient time for discussion, with a clear question put to the people and with international observers monitoring the vote.

  Greece’s referendum on whether to accept creditor demands in return for bailout funds was called Saturday, and there has been confusion as to whether the result of a “no” vote as the government recommends would lead the country out of the 19-nation eurozone.

  The vote “has been called on such a short notice, that this in itself is a major problem,” Jagland said Wednesday by phone from Lisbon, Portugal. “And also the fact that the questions that are put to the people … are not very clear.” [AP]

  http://www.ekathimerini.com/198779/article/ekathimerini/news/council-of-europe-conditions-of-greek-referendum-fall-short-of-international-standards

  Council of Europe head says Greece vote falls below standards

  The head of a key European institution has said that Sunday’s referendum in Greece falls below acceptable international standards for such plebiscites.
  Thorbjorn Jagland, who is secretary general of the Council of Europe, said the referendum had been called too quickly, with insufficient time for debate that would assist voters in making up their minds, and that the question being posed was unclear.
  When asked about the referendum, Mr Jagland said that a ballot “called on such a short notice” was “a major problem”, and that the question being asked was “not very clear”.

  The Greek prime minister, Alexis Tsipras, surprised Greece and the rest of the euro zone last Friday by announcing a referendum.
  On the ballot paper, Greek voters are asked whether they accept the plan, submitted on June 25th, by the European Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund, at the eurogroup.
  The Greek government is calling for a No vote in the referendum.
  However, s ince calling the referendum, Greece has requested a bailout extension and has submitted new proposals to the eurogroup.
  The group is due to meet tonight but both the new Greek proposals and whatever might emerge from tonight’s meeting are not part of the question being put to Greek voters.

  Council of Europe
  The Council of Europe (COE) predates the EU. It was founded in 1949 and is based in Strasbourg, France. It has a parliamentary chamber and secretariat.
  It was founded by 10 European states: Belgium, Denmark, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden, the UK and the Republic.
  Greece and Turkey joined three months later.
  The European Coal and Steel Community, the embryonic EU, was founded in 1952 and remains a separate institution. Greece joined the EU in January 1981.
  The COE has 47 member states and concerns itself with human rights, democracy and the rule of law.
  A spokesman for the council said that Mr Jagland was not seeking to interfere in the referendum.
  “We are not prejudging the outcome of the referendum,” spokesman Daniel Holtgen said.
  Mr Holtgen said that, according to the council’s electoral guidelines, international observers should be in place to monitor how an election is conducted.
  “This isn’t possible [given the short notice] and the secretary general confirmed that the COE had not been asked to observe,” he said.

  http://www.irishtimes.com/news/world/europe/council-of-europe-head-says-greece-vote-falls-below-standards-1.2269874

  ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΕΛΗΞΕ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΖΗΤΗΣΕ ΗΔΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΔΑΝΕΙΟ και κατ επέκταση καινούργια δανειακή σύμβαση και καινούργιο ΜΝΗΜΟΝΙΟ συνεργασίας.

 8. Προσφυγή στο ΣτΕ για το δημοψήφισμα

  Συντάκτης: Μαρία Δήμα
  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν δύο Έλληνες πολίτες, ζητώντας να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες όλες οι νομοθετικές πράξεις για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της Κυριακής. Οι δύο πολίτες κατέθεσαν στο ΣτΕ αίτηση με την οποία ζητούν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή απόφαση του Τμήματος Αναστολών που να «παγώνει» το δημοψήφισμα.

  Στην προσφυγή τους οι δύο πολίτες (ένας μηχανικός και ένας δικηγόρος) υποστηρίζουν ότι τόσο η πράξη του υπουργικού συμβουλίου για την πρόταση διεξαγωγής δημοψηφίσματος, όσο και το Προεδρικό Διάταγμα για την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, προσκρούουν στο άρθρο 44 του Συντάγματος και στο νόμο 4023/2011 που αφορά τους κανόνες διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων.

  Αναλυτικότερα, υπογραμμίζουν ότι από τις συνταγματικές επιταγές δεν επιτρέπεται να τίθεται σε δημοψήφισμα ερωτήματα τα οποία «ανάγονται στην διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής και την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτει ή επηρεάζουν άμεσα (δυσμενώς ή ευμενώς) την δημοσιονομική κατάσταση του κράτους».

  Τα έγγραφα των τριών διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) του Eurogroup της 25.6.2015, για τα οποία ο ελληνικός λαός καλείται να αξιολογήσει και να αποφασίσει αν θα τα δεχθεί ή αν θα απορρίψει, έχουν «σαφέστατο και σχεδόν αποκλειστικό οικονομικό αντικείμενο και άμεσο δημοσιονομικό αντικείμενο στην λειτουργία του κράτους και την χρηματική επάρκεια για αντιμετώπιση των κρατικών δαπανών», σημειώνεται στην προσφυγή.

  Κατά συνέπεια το δημοψήφισμα είναι παράνομο, καθώς «παραβιάζονται ρητές διατάξεις του Συντάγματος».

  Την Παρασκευή η απόφαση

  Δύο 24ώρα πριν από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος οι σύμβουλοι Επικρατείας θα αποφασίσουν εάν θα διεξαχθεί ή όχι το δημοψήφισμα της ερχόμενης Κυριακής, μετά την προσφυγή που κατέθεσαν οι δύο πολίτες.

  Ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαος Σακελλαρίου, συγκαλεί εκτάκτως την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου μεθαύριο το μεσημέρι (12μ.) για να συζητηθεί η προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) των δύο πολιτών.

  https://www.efsyn.gr/arthro/prosfygi-sto-ste-gia-dimopsifisma

  • Συμβουλιο της Επικρατείας- Ες αύριον τα σπουδαία

   Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

   Αρχικά όταν το έμαθα σκέφθηκα ότι ίσως να ήταν ιδέα του κ. Τσίπρα. Ομως τελικά αποκλείεται. Οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι δεν είναι ζητούμενο τέτοιου είδους.

   Δύο 24ώρα πριν την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος το ΣΤΕ θα αποφασίσει εάν θα διεξαχθεί ή όχι το δημοψήφισμα της ερχόμενης Κυριακής, μετά την προσφυγή που κατέθεσαν σήμερα δύο πολίτες, ένα μηχανικός και ένας δικηγόρος.Οπρώτος είναι ο Δημήτρης Μαναός και ο δεύτερος είναι παλαιός σύμβουλος επικρατείας παραιτηθείς από το ΣτΕ, ο Σπύρος Νικολάου, δραστήριος δικηγόρος εδώ και χρόνια, άριστος νομικός και μάγειρας από την εποχή που οι σεφ δεν ήταν μόδα, σκληρός διαπραγματευτής αναρχοσυντηριτικών αντιλήψεων. Οχι δεν ήταν το προφίλ που θα ονειρευόμουν ούτε η ιδεολογία που θα μου άρεσε. Τελικώς όμως τα πρόσωπα δεν έχουν και πολλή σημασία…

   Ες αύριον τα σπουδαία λοιπόν για το ΣτΕ! έχει την ευκαιρία να δώσει το παρόν και να αποδείξει ότι το δημοψήφισμα είναι σεβαστός θεσμός άμεσης δημοκρατίας και όχι ψευδοπρόβλημα ικανό να φέρει γέλιο αν δεν προηγείτο το δάκρυ και ο ολοφυρμός όπως κατάντησε.
   Εναπόκειται στο ΣΤΕ να λάβει τη σκυτάλη σε μία περίοδο που δεν έχει ορισθεί ο Πρόεδρός του αλλά και οι νέοι αντιπρόεδροι ανάμεσα στο προσχηματικό ΝΑΙ και το Δήθεν ΟΧΙ ενός παρανοϊκού ερωτήματος που ερμηνεύεται και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την απάντηση.
   Θα το πράξει?
   Με δυσκολία είπε η κ. Μάνδρου χθες στο Σκάι καθώς ο θεσμός των κυβερνητικών πράξεων δημιουργεί φραγμούς.
   Ολοι όμως γνωρίζουμε ότι ο θεσμός αυτός αποτελεί το κύριο μέσον αρνησιδικείας των αντίστοιχων δικαστηρίων της Ευρώπης και θεωρείται ηδη ξεπερασμένος αν όχι τέρας για πολλούς σημαντικούς νομικούς (monstre!)
   Ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαος Σακελλαρίου, συγκαλεί ως εκ τουτου εκτάκτως την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου μεθαύριο το μεσημέρι (12μ.) για να συζητηθεί η προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) των δύο πολιτών που κατατέθηκε σήμερα.
   Οι δύο πολίτες στρέφονται τόσο κατά της πράξης του υπουργικού συμβουλίου για την πρόταση διεξαγωγής δημοψηφίσματος, όσο και κατά του Προεδρικού Διατάγματος για την προκήρυξη του δημοψηφίσματος.

   Οι δύο ‘Έλληνες πολίτες υποστηρίζουν ότι οι νομοθετικές προπαρασκευαστικές πράξεις διεξαγωγής του δημοψηφίσματος προσκρούουν στο άρθρο 44 του Συντάγματος και στο νόμο 4023/2011 που αφορά τους κανόνες διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων.

   Στην προσφυγή τους οι δύο πολίτες υπογραμμίζουν ότι από τις συνταγματικές επιταγές δεν επιτρέπεται να τίθεται σε δημοψήφισμα ερωτήματα τα οποία «ανάγονται στην διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής και την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτει ή επηρεάζουν άμεσα (δυσμενώς ή ευμενώς) την δημοσιονομική κατάσταση του κράτους».

   Τα έγγραφα των τριών διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) του Eurogroup της 25.6.2015, για τα οποία ο Ελληνικός λαός καλείται να αξιολογήσει και να αποφασίσει αν θα τα δεχθεί ή αν θα απορρίψει, έχουν «σαφέστατο και σχεδόν αποκλειστικό οικονομικό αντικείμενο και άμεσο δημοσιονομικό αντικείμενο στην λειτουργία του κράτους και την χρηματική επάρκεια για αντιμετώπιση των κρατικών δαπανών», σημειώνεται στην προσφυγή.

   Κατά συνέπεια -όπως υποστηρίζουν- το δημοψήφισμα είναι παράνομο, καθώς «παραβιάζονται ρητές διατάξεις του Συντάγματος». Επιπρόσθετα παραβιάζεται η νομοθεσία που αφορά την διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων (νόμο 4023/2011), καθώς το ερώτημα που τίθεται και καλείται να αποφανθεί ο Έλληνας πολίτης, δεν διατυπώνεται με τρόπο σαφή και σύντομο -όπως απαιτεί ο νόμος- αλλά είναι πολυσύνθετο, περιγράφεται με ειδικούς τεχνικούς και επιστημονικούς όρους, οι οποίοι είναι «αδύνατον να γίνουν κατανοητοί από την συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων».
   Όμως, από την διατύπωση του ερωτήματος δεν προσδιορίζονται «έστω κατά προσέγγιση» οι νομικές και οι οικονομικές συνέπειες στην κρατική λειτουργία και την κοινωνική ζωή του τόπου «εκ της υιοθετήσεως της μίας ή της άλλης εκ των δύο ζητουμένων απαντήσεων».
   Έτσι, λόγω του τρόπου διατύπωσης του ερωτήματος οι νομοθετικές πράξεις για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος είναι μη νόμιμες και άκυρες.
   Παράλληλα, είναι παράνομες λόγω του σύντονου χρόνου διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, που έχει ως αποτέλεσμα να καθιστά αδύνατη την ενημέρωση του εκλογικού σώματος.

   Για έναν ακόμη λόγο είναι παράνομη η διαδικασία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, αφού στο επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα δεν δημοσιεύονται τα κείμενα των διεθνών οργανισμών του Eurogroup της 25.6.2015.

   Τέλος, υπογραμμίζουν ότι η πράξη του υπουργικού συμβουλίου και το Προεδρικό Διάταγμα, είναι άκυρα, καθώς έχουν εκδοθεί «κατά κατάχρηση εξουσίας», αφού εκδοθήκαν για «σκοπό τελείως διάφορο από εκείνον για τον οποίο προβλέφθηκε συνταγματικώς ο θεσμός του δημοψηφίσματος και άσχετο προς την έννοια του εθνικού ζητήματος, όπως αυτή γίνεται δεκτή από την επιστήμη και στην κοινή αντίληψη».

   Η αίτηση ακύρωσης των δύο πολιτών ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ θα συζητηθεί την Παρασκευή με πρόεδρο τον κ. Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη.

   Υπενθυμίζεται, ότι από χθες δεν είναι πλέον πρόεδρος του ΣτΕ ο Σωτήρης Ρίζος, καθώς αποχώρησε λόγω συνταξιοδοτήσεως και τον αναπληρώνει ο κ. Σακελλαρίου, ενώ του πρώτου θερινού Τμήματος στου ΣτΕ από σήμερα, προεδρεύει η αντιπρόεδρος Μαίρη Σάρπ, η οποία θα συμμετέχει στην Ολομέλεια της Παρασκευής.

   Μετά την συζήτηση της προσφυγή σε δημόσια συνεδρίαση, οι σύμβουλοι Επικρατείας θα μπουν σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

   Αμέσως μετά, αυθημερόν, θα δημοσιευθεί η απόφαση της Ολομέλειας που θα κρίνει ένα θα διεξαχθεί ή όχι το δημοψήφισμα. Αριστος χειρισμός της διαδικασίας από τον κ. Σακελλαρίου τον χαμηλών τόνων δικαστή που έχει την ευκαιρία να αναδείξει το μέγεθός του και να μείνει στην ιστορία.

   Πολλοί αναρωτιούνται για τη σύνθεση του αυριανού δικαστηρίου.

   Αλλοι αναζητούν τα πρόσωπα των τυχόν παρεμβαινόντων (ήδη πλέον γνωστά και αυτά)

   Αλλοι σκέπτονται τις τόσες μέχρι σήμερα παρασχεθείσες γνώμες που διατυπώθηκαν επίσημα από το σύνολο των συνταγματολόγων και την τύχη τους ανάλογα με την απόφαση του Δικαστηρίου

   Αλλοι τέλος σκέπτονται ότι το ΣτΕ θα πρέπει να σταθεί ουδέτερο στον πόλεμο ανάμεσα στα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ καθιστώντας το υφέρπον διακύβευμα άνευ νοήματος.

   Θα το πράξει?

   Ο Δημήτρης Σκαλτσούνης δεν υποχρεούται να κάνει εκτενή εισήγηση. Θα είναι λιτός. Δεν πιστεύω καν ότι να αναφερθεί στη θεωρία των κυβερνητικών πράξεων την οποία όποτε εφαρμόζει τελευταία το ΣτΕ αρνείται να κατονομάσει ήδη από την περίοδο της ΔΕΗ και της υπόθεσης Κυρατσάκη.

   Η αγόρευση του Σπύρου Νικολάου αναμένεται λαύρα και αρχαιοπρεπής ίσως πατριωτική.
   Για τους τυχόν παρεμβαίνοντες δεν ξέρω είναι δώδεκα και θα μιλήσουν όλοι το δίχως άλλο. Ενας είναι συμφοιτητής και φίλος ο Δημήτρης ο Μπαλαντής. Θα προσπαθήσω να τους ακούσω και να δω τη σύνθεση.

   Πολλοί λένε ότι αύριο το ΣτΕ έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία άλλοι λένε ότι και πάλι θα αυτοαφεθεί στο περιθώριο της ιστορίας. Ας σκεφθούν όμως όσοι έγραφαν και δήλωναν για τη νομιμότητα του δημοψηφίσματος τόσες μέρες συνταγματολόγοι πολιτικοι και γύφτοι που έμαθαν ότι πηδιόμαστε όπως έλεγα χθες τι θα σημάνει μια απορριπτική απόφαση του ΣτΕ. Ιδίως όσοι εξ αυτών έχουν δηλώσει ότι όφειλε ο ΠρΔ να το μπλοκάρει. Οσοι απείλησαν ότι θα ακυρώσουν το αποτέλεσμα μετά. Οσοι τάχθηκαν υπέρ του Οχι η του Ναι και ταυτόχρονα το αμφισβήτησαν…

   Πόσο θα ήταν όμορφα αν ένα ισχυρό δικαστήριο με συναίσθηση της ιστορίας έλεγε το αυτονόητο: ότι δηλαδή το δημοψήφισμα αυτό δεν είναι νόμιμο και ότι οι λάτρεις του Ναι και του Οχι καλά θα κάνουν να μην διχάζουν αλλά να σιωπούν και να σέβονται.

   Ποσο θα ήταν όμορφα αν ένα ισχυρό δικαστήριο άφηνε τους πολιτικούς παίκτες να παίξουν τα χαρτιά τους και να κριθούν για τις ευθύνες τους αντί να πετάξουν το μπαλάκι στο κενό όπως αποδείχθηκε.
   Πόσο να ήταν σωστό να υπάρχει δικαιοσύνη και δικαστές στην Ελλάδα…

   Σε αντίθεση με την υπόθεση του Μνημονίου το δικόγραφο αυτό είναι παραδεκτό και μόνον η θεωρία των κυβερνητικών πράξεων μπλοκάρει ίσως την συζήτηση της ουσίας.

   Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα λοιπόν.

   Επί του πιεστηρίου πληροφορούμαι ότι
   Δώδεκα γνωστοί δικηγόροι της Αθήνας που τάσσονται υπέρ της διενέργειας του δημοψηφίσματος και της σχετικής απόφασης του υπουργικού Συμβουλίου, προβάλλουν την αντίθεση τους στην αίτηση ακύρωσης του, την οποία υπέβαλλαν δυο πολίτες και θα συζητηθεί αύριο το μεσημέρι στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας.
   Ανάμεσα τους και δικηγόροι που βρίσκονται στα έδρανα της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και άλλοι, οι οποίοι ζητούν να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης:
   Γιατί η προκήρυξη δημοψηφίσματος –όπως και η άρνηση ή η παράλειψη προκηρύξεώς του – δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως.
   Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 100§1β Σ., ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος που ενεργείται κατά το άρθρο 44§2 Σ. υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
   Την παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπογράφουν οι δικηγόροι, Θανάσης Καμπαγιάννης, Δημήτρης Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης, Ιωάννης Ραχιώτης, Θεόδωρος Συμεωνίδης, Σαραφιανός Δημήτρης, Αθανάτου Ιωάννα, Παντελής Αγγελόπουλος, Γιώργος Βλάχος, Δημήτρης Μπελαντής, Χατζηαντωνίου Ιωάννης, Δημήτρης Κουραντής, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση ζητούν να απορριφθούν οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων γιατί:

   1. Τα δύο έγγραφα που τίθενται σε δημοψήφισμα άπτονται ζητημάτων που αφορούν την ίδια την κυριαρχία του ελληνικού κράτους στο σύνολό της
   2. Η αναφορά στο άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφιο β’ του Συντάγματος που εισάγει εξαίρεση στα “δημοσιονομικά” νομοσχέδια δεν αφορά το προκηρυχθέν δημοψήφισμα αφού ούτε “ψηφισθέν νομοσχέδιο” είναι το αιτούμενο του δημοψηφίσματος ούτε βέβαια “δημοσιονομικό».
   3. Έστω και αν η ελληνική πολιτική τάξη υπήρξε απόλυτα φειδωλή στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Συντάγματος αφού επί 41 χρόνια (μετά το διεξαχθέν δημοψήφισμα για την μορφή του πολιτεύματος το 1974), υπάρχουν ευρωπαϊκά και διεθνή παραδείγματα δημοψηφισμάτων που καθιστούν τον ισχυρισμό των αιτούντων αβάσιμο. Έτσι, στην Γαλλία και στην Ολλανδία το 2005 τέθηκε ενώπιον του γαλλικού και του ολλανδικού λαού ερώτημα για την έγκριση ή μη του Ευρωσυντάγματος, ενός ζητήματος απείρως πιο «πολυσύνθετου» και «περιγραφόμενου με ειδικούς τεχνικούς και επιστημονικούς όρους», οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι ήταν «αδύνατο να γίνουν κατανοητοί από τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων», καθώς ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων και επίμοχθων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα νομικά τους επιτελεία στο ανώτατο κρατικό επίπεδο.
   4. Στην περίπτωση του επίδικου δημοψηφίσματος, η ημερομηνία του Προεδρικού Διατάγματος που το προκηρύσσει είναι η 28/06/2015, οπότε η ημερομηνία της 05/07/2015 είναι «εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος». Αν ο νομοθέτης επιθυμούσε να προσδιορίσει μια ελάχιστη χρονικά «προεκλογική περίοδο» θα το έπραττε, κάτι το οποίο ωστόσο δεν προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις.
   5. Το πλήρες κείμενο της πρότασης των Τριών Θεσμών προς την Ελληνική Κυβέρνηση, επί της οποίας διεξάγεται το προκηρυχθέν δημοψήφισμα, έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την επίσημη μετάφραση από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

   Ηδη ο Κώστας Χρυσόγονος δήλωσε ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι απαρέδεκτη.

   http://justar-lawblog.blogspot.gr/2015/07/blog-post_2.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.