Βουλευτικές εκλογές: Τι συμβαίνει αν τα λευκά ψηφοδέλτια ή η αποχή φτάνουν στο ποσοστό του 51%;

46b62-selfinancecollege

Ερώτηση από αναγνώστη:

Θα ήθελα, εφόσον είναι εφικτό, να πληροφορηθώ σχετικά με ένα θέμα το οποίο αν θυμάμαι καλά έχετε θίξει στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, μήπως μπορείτε να με ενημερώσετε για την κατάσταση στην οποία στις εκλογές (στο αποτέλεσμα) τα λευκά ή η αποχή φτάνουν στο ποσοστό του 51%; Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ή το αποτέλεσμα είναι το ίδιο; Έψαξα στο διαδίκτυο για την πληροφορία αλλά δεν με έπεισε κάποιο άρθρο ως προς την εγκυρότητά του και ειδικά με την τελευταία αλλαγή εκλογικού νόμου η ανάζητηση γίνεται περίπλοκη χωρίς λόγο. Εάν έχετε και τον αριθμό του ΦΕΚ ή μια απλή παραπομπή σε κάποιο άρθρο σας θα ήταν ιδανικό.”

Απάντηση ιστολογίου:

Οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του έθνους των 10 εκατομμύριων Ελλήνων

Σύνταγμα, Άρθρο 51Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους./ Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος./ Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.

Βάσει του εκλογικού νόμου (ΠΔ26/2012), οι αντιπρόσωποι είναι 300 και για την επιλογή τους λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έγκυρα ψηφοδέλτια. ΔΕΙΤΕ:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ A 57/2012) Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

Άρθρο 99
(Άρθρο 99 Π.Δ. 96/2007
και άρθρα 1 και 4 εδ. α ν.3636/2008) Συμμετοχή στην κατανομή εδρών – Καθορισμός των εδρών κάθε εκλογικού σχηματισμού στην επικράτεια : 1. Στην κατανομή των εδρών των εκλογικών περιφερειών, καθώς και των εδρών επικρατείας συμμετέχουν οι συνδυασμοί κομμάτων, οι συνδυασμοί συνασπισμών κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στην επικράτεια ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην επικράτεια όλοι οι εκλογικοί σχηματισμοί./ 2. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 250. Το γινόμενο τους διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην Επικράτεια όσοι σχηματισμοί συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηματισμός στην Επικράτεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης.

Άρθρο 100
(Άρθρο 100 Π.Δ. 96/2007
και άρθρα 2 και 4 εδ. α ν.3636/2008) Κατανομή εδρών επικρατείας –
Κατανομή των 238 εδρών στις εκλογικές περιφέρειες : 4. Για την κατανομή των εδρών σε κάθε εκλογική περιφέρεια ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στην κατανομή της παρ. 1 του άρθρου 99, δια του αριθμού των εδρών της. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε στην περιφέρεια ο εν λόγω σχηματισμός, δια του εκλογικού μέτρου. Οι έδρες του στην εκλογική περιφέρεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της παραπάνω διαίρεσης.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ

Βάσει του συντάγματος, η ψήφος είναι υποχρεωτική, και βάσει του εκλογικού νόμου, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος / καθήκοντος, οι εκλογείς πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στα καταστήματα της ψηφοφορίας που βρίσκονται στην επικράτεια. Επιστολική ψήφο ή ψήφο με άλλο μέσο δεν επιτρέπεται. Σχετική ανάρτηση: Γιατί το εκλογικό σώμα είναι μεγαλύτερο από το νόμιμο (ενήλικο) πληθυσμό της χώρας ;

Σύνταγμα Άρθρο 51: 5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. / 4.Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια. (τέτοιος νόμος δεν ψηφίστηκε ποτέ από την ελληνική βουλή)

ΠΔ 26/2012

Άρθρο 52
(Άρθρο 52 Π.Δ. 96/2007) Καταστήματα ψηφοφορίας 1. Για κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται ιδιαίτερο κατάστημα ψηφοφορίας. / 2. Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κτίρια που κατέχονται από το δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και γενικά δημόσιους οργανισμούς κι αν δεν φτάνουν αυτά, κατάλληλα ιδιωτικά οικήματα ή δημόσια κέντρα, που παραχωρούνται οικειο− θελώς από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. / 3. Ο Αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού …

Άρθρο 82
(Άρθρο 82 Π.Δ. 96/2007 και άρθρο 29 παρ.5 ν. 3731/2008)
Προσέλευση ψηφοφόρων και αναγνώριση της ταυτότητας αυτών 1. Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή….

Συνεπώς, επειδή η ψήφος είναι υποχρεωτική, πάει να πει ότι η αποχή αποτελεί ανυπακοή στο σύνταγμα και τίποτα άλλο. Η σχετική συμπεριφορά μάλιστα, μπορεί και να τιμωρηθεί σε περίπτωση που είναι αδικαιολόγητη.

Άρθρο 117
(Άρθρο 117 Π.Δ. 96/2007
και άρθρο 29 παρ.12 ν.3731/2008) Ειδικά εκλογικά αδικήματα εκλογέων 1. Ο εκλογέας που αδικαιολόγητα δεν ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα μήνα μέχρι ένα έτος. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τις στερήσεις των αξιωμάτων και θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από ένα μέχρι τρία χρόνια.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ :

Βάσει του εκλογικού νόμου, τα ψηφοδέλτια είναι μόνο έντυπα και όποιο άλλο υποτιθέμενο ψηφοδέλτιο βρεθεί στην κάλπη, είναι ΑΚΥΡΟ. Εξαίρεση αποτελεί το ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ μην έντυπο ψηφοδέλτιο στο οποίο ο εκλογέας συμπλήρωσε με το χέρι του το όνομα του υποψηφίου που επιθυμεί (αυτό γίνεται σε έκτακτες περιπτώσεις όταν σε κάποιο εκλογικό τμήμα δεν υπάρχουν έντυπα ψηφοδέλτια)   

α) ΠΔ 26/2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́ Ψηφοδέλτια − Γενικές διατάξεις

Άρθρο 70 (Άρθρο 70 Π.Δ. 96/2007) Μορφή ψηφοδελτίων : 3. Τα ψηφοδέλτια είναι μόνο έντυπα. Όποιο ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, έστω και μερικά, είναι άκυρο. Τα τυπογραφικά στοιχεία στα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι μελανής απόχρωσης.

Άρθρο 83 (Άρθρο 83 Π.Δ. 96/2007) Τρόπος ψηφοφορίας : 1. Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ….., καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων.

β) ΥΠΕΣ Γενικά θέματα εκλογών

Πώς ψηφίζουμε : Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. …… Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο …., καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων.

Τι είναι τα λεύκα ψηφοδέλτια, πότε και γιατί δίνονται στους εκλογείς και πως επικυρώνονται, μπορείτε να το μάθετε από το άρθρο 74 το ίδιου ΠΔ 26/2012. Σχετική ανάρτηση: ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012: ΕΓΚΥΡΕΣ Ή ΑΚΥΡΕΣ ; (2)

(Όποιος δεν θέλει να παραβιάσει το σύνταγμα αλλά δεν θέλει και να ψηφίσει, μπορεί απλά να ρίξει στην κάλπη το φάκελο χωρίς κανένα ψηφοδέλτιο μέσα.)

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΤΑΝ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ

Παράδειγμα:

Ας πούμε ότι στις εκλογές συμμετέχουν 10 συνδυασμοί και ότι σε ένα εκλογικό τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι 100 εκλογείς, εμφανίζονται όλοι τους στη κάλπη και ψηφίζουν έγκυρα. Και ας υποθέσουμε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι το ακόλουθο :

συνδυασμός Α – 20 ψήφους (από 100) = 20%
συνδυασμός Β – 15 ψήφους (από 100) = 15%
συνδυασμός Γ – 10 ψήφους (από 100) = 10%
συνδυασμός Δ – 8 ψήφους (από 100) = 8%
συνδυασμός Ε – 5 ψήφους (από 100) = 5%
συνδυασμός ΣΤ – 3 ψήφους (από 100) = 3%
συνδυασμός Ζ – 2 ψήφους (από 100) = 2%
συνδυασμός Η,Θ -1 ψήφος (από 100) = 1%
συνδυασμός Ι – 0 ψήφους (από 100) = 0%

Αν τώρα υποθέσουμε λχ. ότι στο ίδιο εκλογικό τμήμα και σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς το πολιτικό σύστημα της χώρας, 51 εκλογείς (51%), απέχουν από την διαδικασία ή “ψηφίζουν” άκυρα, τα έγκυρα ψηφοδέλτια θα είναι μόλις 49 και με τον ίδιο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων ( 20,15,10,8,5 κλπ) τα ποσοστά των συνδυασμών θα είναι τα ακόλουθα :

συνδυασμός Α – 20 ψήφους (από 49) = 40,82%
συνδυασμός Β – 15 ψήφους (από 49) = 30,61%
συνδυασμός Γ – 10 ψήφους (από 49) = 20,41%
συνδυασμός Δ – 8 ψήφους (από 49) = 16,33 %
συνδυασμός Ε – 5 ψήφους (από 49) = 10,20%
συνδυασμός ΣΤ – 3 ψήφους (από 49) = 6,12%
συνδυασμός Ζ – 2 ψήφους (από 49) = 4,1%
συνδυασμός Η,Θ -1 ψήφος (από 49) = 2%
συνδυασμός Ι – 0 ψήφους (από 49) = 0%

Το παράδειγμά μας αφορά τμήμα 100 ατόμων, αλλά ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στο σύνολο της επικρατείας που οι εγγεγραμμένοι εκλογείς είναι περίπου 10 εκατομμύρια.

ΣΥΝΕΠΩΣ, Η ΑΠΟΧΗ ΤΟ ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΛΕΥΚΟ, ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΔΡΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 3%.

Άρθρο 99
(Άρθρο 99 Π.Δ. 96/2007
και άρθρα 1 και 4 εδ. α ν.3636/2008) Συμμετοχή στην κατανομή εδρών – Καθορισμός των εδρών κάθε εκλογικού σχηματισμού στην επικράτεια

1. Στην κατανομή των εδρών των εκλογικών περιφερειών, καθώς και των εδρών επικρατείας συμμετέχουν οι συνδυασμοί κομμάτων, οι συνδυασμοί συνασπισμών κομμάτων, οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, καθώς και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στην επικράτεια ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην επικράτεια όλοι οι εκλογικοί σχηματισμοί.

Έπειτα, όσο μεγαλύτερη είναι η αποχή κλπ, τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των ψήφων που χρειάζεται ο κάθε υποψήφιος για να καταλαμβάνει μια έδρα στην βουλή των (10 εκατομμύριων ) Ελλήνων.

Αναρτήσεις που αφορούν τις συνέπειες του παρόντος τρόπου κατανομής των εδρών: 1. ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ: Η πραξικοπηματική βουλή έδωσε παράταση στον εαυτό της! (Έγινε βουλευτής με …. 293 ψήφους) 2. Ευρωεκλογές 2014: Άλλοι νίκησαν, άλλοι προκρίθηκαν … 3. Νέα κόμματα ( διαβάστε μονό όσα αναφέρονται στο μέρος του κειμένου που είναι γραμμένο με αυτό το χρώμα. Τα υπόλοιπα αφορούν παλιότερους συνδυασμούς και δεν ισχύουν πια. Τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές Σεπτεμβρίου (περιλαμβάνονται και τα καινούρια κόμματα), θα τους βρείτε στην σχετική απόφαση του ΑΠ (193/2015).

Δείτε ενδεικτικά και τα αποτελέσματα των τελευταίων εθνικών βουλευτικών εκλογών (όπου ψήφισε έγκυρα περίπου το 60% του εκλογικού σώματος) και υπολογίστε μόνοι σας ότι σας ενδιαφέρει. Κλικ εδώ: 2015 Ιανουάριος.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Βάσει του νόμου (ΠΔ26/2012), σε περίπτωση που τα λευκά. η αποχή ή και τα δυο μαζί φτάνουν στο ποσοστό του 51%, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει όταν το ποσοστό είναι μικρότερο του 51%: Τις έδρες στην βουλή τις καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που είχαν τις περισσότερες ψήφους. Μόνο που όσο λιγότεροι είναι οι έγκυροι ψήφοι, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές.

Διευκρίνιση: Μιλάω μόνο για συνδυασμούς, επειδή με βάση το ισχύον νόμο οι μεμονωμένοι υποψήφιοι δεν μπορούν να εκλεγούν ποτέ, καθώς, παρότι συμμετέχουν σε μια μόνο εκλογική περιφέρεια, για να μπουν στη βουλή πρέπει να συγκεντρώσουν το 3% των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκεντρώθηκαν ….. σε όλη την ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ! Αυτό βέβαια δεν μπορεί να συμβεί, ακόμα και αν ο μεμονωμένος υποψήφιος είναι ο ίδιος ο Θεός.

Παράδειγμα: Αν ο Θεός θα συμμετείχε ως μεμονωμένος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Λευκάδας λχ, όπου οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι είναι 29.176, για να καταλάβει την μοναδική έδρα του νομού, θα χρειαζόταν …. 298.490 ψήφους αν σύσσωμο το εκλογικό σώμα (9.949.684 εκλογείς περίπου) θα ψήφιζε έγκυρα και 146.260 ψήφους αν μόνο το 49% του σώματος (4.875.345) θα ψήφιζε έγκυρα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

– Το τέταρτο σε δύναμη κόμμα της βουλής ποιος το ψήφισε ;;;

 Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ! ( Διεξάχθηκαν βάσει της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί και στις 20 Σεπτεμβρίου 2015)

– ΑΠ 4/13.01.2015 – Ανακήρυξη Υποψήφιων Συνδυασμών, Μεμονωμένων Υποψήφιων Βουλευτών και Υποψηφίων Βουλευτών Επικρατείας των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 

ΑΠ 193/11.09.2015 – Ανακήρυξη Υποψήφιων Συνδυασμών, Μεμονωμένων Υποψήφιων Βουλευτών και Υποψηφίων Βουλευτών Επικρατείας των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 

 Εγκύκλιος 35 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές της της 20ης Σεπτεμβρίου 2015. Απόσπασμα: Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως στόχο να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και κατευθυντήριες οδηγίες, που αφορούν στην ομαλή διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, οι οποίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το π.δ.26/2012 (Α’57), οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν αναλυτικά τα σχετικά θέματα. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι, στις επικείμενες εκλογές οι οποίες διενεργούνται πριν τη συμπλήρωση δέκα οκτώ (18) μηνών από τις προηγούμενες, δεν εφαρμόζονται οι περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτίμησης διατάξεις του π.δ.26/2012, αλλά οι περί σειράς καταλήψεως εδρών διατάξεις (λίστα) του π.δ. 152/1985 που επανέρχονται σε ισχύ και εφαρμόζονται εν προκειμένω (άρθρο 72 παρ. 11 του π.δ. 26/2012). 

 ΠΔ. 152/1985 (ΦΕΚ 55Α΄) στο οποίο παραπέμπει ο εκλογικός νόμος στο άρθρο 72 παρ 11 του ΠΔ 26/2012 Σχετικό είναι το άρθρο 88 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ, Κατανομή εδρών: Αρθρο 88.3:Οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψήφιων αυτής, ανάλογα με την εκλογική δύναμη καθενός συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου. Άρθρο 88.4 Για τον σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων της εκλογικής περιφέρειας με τον αριθμό των εδρών της, αυξημένο κατά μια μονάδα. Το πηλήκιο της διαίρεσης, παραλείποντας το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων , δηλαδή το σύνολο υπέρ αυτού έγκυρων ψηφοδελτίων στην περιφέρεια και λαμβάνει κάθε συνδυασμός τόσες έδρες, όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε ψήφους ίσους οι περισσότερους από το εκλογικό μετρό καταλαμβάνει μια έδρα. Άρθρο 88.5: Οι έδρες που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους σε κάθε συνδυασμό , καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους αυτού σύμφωνα με την σειρά που έχουν προταθεί στη δήλωση κατάρτισης τους συνδυασμού και ανακηρυχτεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

Επισήμανση : Στο π.δ 152/1985, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΤΟΥ 3%, ούτε το μπόνους των 50 εδρών. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 όμως υπάρχουν και τα δυο ( Άρθρο 99.1 και 3α ΠΔ 26/2012).

ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

 

ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ. ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Χριστίνα Σαλεμή

12 comments on “Βουλευτικές εκλογές: Τι συμβαίνει αν τα λευκά ψηφοδέλτια ή η αποχή φτάνουν στο ποσοστό του 51%;

 1. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εξαιρετική δουλειά όπως πάντα, τα στοιχεία είναι σίγουρα επαρκή. Το ζήτημα απαντήθηκε και με το παραπάνω πιστεύω.

  ΑΖ

 2. Reblogged this on topakas and commented:
  Βάσει του εκλογικού νόμου (ΠΔ26/2012), οι αντιπρόσωποι είναι 300 και για την επιλογή τους λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έγκυρα ψηφοδέλτια.

 3. Σας ευχαριστώ πολύ για τις τόσο κατατοπιστικές πληροφορίες σας..
  Απαντησατε σε πολλα ερωτήματα που έχω.
  Εξαιρετική η δουλειά σας !!!

 4. Προς τη φίλη που με ρώτησε :

  “Εφόσον η ψήφος είναι υποχρεωτική και μόνο τα έγκυρα ψηφοδέλτια λαμβάνονται υπόψη στη κατανομή των εδρών, με ποιο τρόπο μπορώ να απορρίπτω όλους τους υποψηφίους και όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές ;;”

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Οι εκλογές διεξάγονται για να πεις τι θέλεις ΟΧΙ τι δεν θέλεις. Για την ακρίβεια, οι βουλευτικές εκλογές ( εθνικές και ευρωπαϊκές) διεξάγονται για να πεις ποιος θέλεις να είναι ο αντιπρόσωπος σου στη βουλή των ελλήνων ή αντίστοιχα, των ευρωπαίων. Τις οποιες διαμαρτυρίες σου τις κατατεθείς στην δικαιοσύνη ( αν θεωρείς ότι έχουν παραβιαστεί κάποια δικαιώματα σου) ή σε φορείς που θεωρείς αρμόδιους.

  Σε ότι αφορά τον αντιπρόσωπο σου, ο νόμος και το σύνταγμα σου δίνουν την δυνατότητα να προτείνεις εσύ την υποψηφιότητα του, να αυτοπροταθείς, να φτιάξεις κόμμα, συνδυασμό κλπ
  ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ/ΣΕ ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ Η ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΑΚΥΡΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΗ ΚΛΑΙΣ. Από όσα μου είπες και εσύ απέχεις καιρό από τις εκλογές και τώρα θέλεις να απορρίψεις τους πάντες ….

  Τέλος, πρέπει να ξέρεις ότι από τις εκλογές απέχουν κατά κανόνα οι ψηφοφόροι που δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους είτε επειδή βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε επειδή είναι ετεροδημότες και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, είτε είναι σε κάποιο νοσοκομείο κλπ Το ποσοστό των “ επαναστατών” που δεν ψηφίζει είναι ελάχιστο. Συνεπώς, η αποχή δεν μπορεί να εκληφθεί ως διαμαρτυρία.

  Ορίστε οι κύριες διατάξεις που αφορούν την πρόταση υποψηφιων βουλευτών :

  ΠΔ 26/2012

  ΤΜΗΜΑ Δ ́ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ Δικαίωμα του εκλέγεσθαι
  Άρθρο 29 (Άρθρο 29 Π.Δ. 96/2007) Κτήση του δικαιώματος
  1. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι πολίτες Έλ− ληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι την ημέρα της εκλογής, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
  2. Η ηλικία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο ενός δήμου. Αν για τη συμπλήρωση της ηλικίας, πρέπει να βεβαιωθεί εκτός το έτος και η ημερομηνία γεννήσεως, αυτή αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

  ΤΜΗΜΑ Β ́ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ Υποψήφιοι
  Άρθρο 32 (Άρθρο 32 Π.Δ. 96/2007) Πρόταση υποψηφίων
  1. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους εκλογείς κάθε εκλογικής περιφέρειας. Η πρόταση είναι γραπτή και υπογράφεται, το λιγότερο, από δώδεκα εκλογείς. Την πρόταση πρέπει να αποδεχτεί εγγράφως ο ίδιος ο προτεινόμενος, ή ο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού πληρεξούσιός του. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν εγγράφως την υπο− ψηφιότητά τους οι ίδιοι προσωπικά ή με τον παραπάνω πληρεξούσιό τους.
  2. Κανείς δεν μπορεί να υποβάλει ή ν’ αποδεχτεί υποψηφιότητα που προτείνεται από εκλογείς σε περισσότε− ρες από μία εκλογικές περιφέρειες. Κατ’ εξαίρεση έχει δικαίωμα να υποβάλει ή να αποδεχθεί υποψηφιότητα σε δύο εκλογικές περιφέρειες ο αρχηγός ή πρόεδρος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων.
  3. Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η ιδιότητα και η ακριβής διεύθυνση του προτεινόμενου. Στην πρόταση ή τη δήλω− ση αποδοχής υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση εκείνου που προτείνει τον εαυτό του ή εκείνου που αποδέχεται την πρόταση εκλογέων ή του πληρεξουσίου του με την οποία να δηλώνεται:
  α) Σε ποίου δήμου του Κράτους το Μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο είναι γραμμένος ο υποψήφιος,
  β) το έτος γέννησης καθώς και η ημερομηνία για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 29 και
  γ) ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότη− τας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Αυτός που ψευδώς δηλώνει υπόκειται στις ποινές της παραγράφου 3 του άρθρου 117.
  4. Η πληρεξουσιότητα για υποβολή πρότασης ή για αποδοχή προτάσεων εκλογέων πρέπει να είναι ειδι− κή και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη. Στην πρόταση υποψηφιότητας που γίνεται από πληρεξούσιο καθώς και στη δήλωση αποδοχής πρότασης εκλογέων που γίνεται επίσης από πληρεξούσιο, επισυνάπτεται πάντοτε αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, με την οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα.
  5. Στην πρόταση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για κατά− θεση χρηματικού ποσού εκατόν σαράντα έξι € και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74). Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατό να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
  6. Η επίδοση των προτάσεων υποψηφίων γίνεται με παραγγελία των ίδιων ή κάθε εκλογέα με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου εννέα (9) το αργότερο ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
  7. Αν λείπουν οι δώδεκα υπογραφές εκλογέων ή η αποδοχή του προτεινόμενου ή η υπογραφή αυτού ή του πληρεξουσίου του ή τα γραμμάτια ή κάποιο από τα στοιχεία της παραγράφου 3, η πρόταση είναι απαράδεκτη.

  ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ:

  Ψάξε καλά τους υποψήφιους Σεπτεμβρίου και σε περίπτωση που κανείς μα κανείς δεν είναι του γούστου σου, ψήφισε κάτι που ικανοποιεί βασικά κριτήρια που είναι σημαντικά για σένα.
  Αμέσως μετά τις εκλογές άρχισε να ψάχνεις τον ιδανικό υποψήφιο και στις επόμενες εκλογές πρότεινε τον εσύ.
  Για όποια παράπονα έχεις, προσέφυγε στη δικαιοσύνη ακόμα και αν θεωρείς ότι δεν θα δικαιωθείς.

  ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΡΡΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΛΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ = ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ A 57/2012)

  ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΩΡΙΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: Βουλευτικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015: Οι υποψήφιοι συνδυασμοί και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι (ΜΕΣΩ ΛΙΝΚ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ )

 5. Pingback: Η αποχή είναι η ασφαλέστερη οδός που εφηύρε το σύστημα για να διασφαλίσει τη διαιώνισή του | ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

 6. ΣΧΕΤΙΚΟ :

  Τα πάντα για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (αποτελέσματα, συμμετοχή, έδρες κλπ)

  απόσπασμα:

  ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

  1.Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 δεν έγιναν με σταυρό προτίμησης, και έτσι, όλοι οι βουλευτές επιλέχτηκαν με τον ίδιο τρόπο που κανονικά εκλέγονται οι βουλευτές επικρατείας. Συγκεκριμενα, το εκλογικό σώμα υποχρεώθηκε να επιλέξει μια λίστα υποψήφιων την οποία έχουν προτείνει 19 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων (ή απλά οι αρχηγοί τους). Τους 19 πολιτικούς φορείς μπορείτε να τους δείτε εδώ: Βουλευτικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015: Οι υποψήφιοι συνδυασμοί και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

  Απο αυτούς τώρα, ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ έχει προτείνει 57 λίστες που εμπεριείχαν συνολικά περίπου 430 ονόματα. Το ίδιο έκανε η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ενώ ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΣ – ΔΗΜΑΡ), ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ και οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, περιέλαβαν στις λίστες τους από 320 έως 408 ονόματα. Δηλαδή, όλοι αυτοί (και κάποιοι άλλοι όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΕΚ και ανένταχτους της Αριστεράς λόγου χάριν), έχουν προτείνει μια ολόκληρη δική τους βουλή και κάτι παραπάνω.


  4. Η αποχή

  Στις συγκεκριμένες εκλογές οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν 9.840.525 (εκλογικό σώμα). Απο αυτούς, ψήφισαν έγκυρα 5.431.850 ήτοι το 55,2 % του εκλογικού σώματος και δεν ψήφισαν καθόλου ή ψήφισαν άκυρα 4.408.675. Συνεπώς, η πραγματική αποχή ήταν της τάξης του 44,8%.

  Το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής σημειώθηκε στη Φλώρινα όπου ξεπέρασε το 65%, ενώ ακολουθούν η Κεφαλονιά και η Λακωνία με πάνω από 60%, η Λέσβος και η Ευρυτανία με περίπου 57% και 56% αντίστοιχα.

  Ενας στους δύο ψηφοφόρους δε συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία και στη Χίο, την Αρκαδία, τη Θεσπρωτία, την Καστοριά, τη Σάμο, τη Λευκάδα, τη Μεσσηνία, τη Ζάκυνθο, τη Δράμα, την Κέρκυρα, τις Σέρρες και τα Δωδεκάνησα, περιοχές στις οποίες το ποσοστό της αποχής ξεπέρασε το 50%.

  Ενδεικτικά παραδείγματα:

  Εκλογικη περιφέρεια νομού Φλωρινης (2 έδρες)

  εγγεγραμμένοι 89.666
  ψήφισαν συνολικά 32.270 / 35,99 %
  ψήφισαν έγκυρα 31.244 / 34,84%
  πραγματική αποχή 65,16%

  Σε αυτή την εκλογική περιφέρεια υπήρξαν:

  – 9 λίστες με 34 ονόματα που είχαν προτείνει ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ και η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
  – 6 υποψήφιοι που είχαν προταθεί από : την δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος, τον ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.), το ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ, την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, την Ο.Κ.Δ.Ε. , την ΟΑΚΚΕ

  Τις έδρες τις πήραν: Ο ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου ( πρώτος εγγεγραμμένος στην λίστα που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου (πρώτος εγγεγραμμένος στην λίστα που πρότεινε η ΝΔ)

  Εκλογηκη περιφέρεια νομού Κεφαλληνιας (1 έδρα)

  Εγγεγραμμένοι 55.921
  Ψήφισαν συνολικά 22.124 / 39,56 %
  Ψηφισαν έγκυρα 21.569 / 38,57%
  Πραγματική αποχή 61,43 %

  Στη Κεφαλονιά υπήρξαν:

  – 11 λίστες με υποψήφιους που πρότειναν ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, το ΚΚΕ, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ , το Ε.ΠΑ.Μ., η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) Η κάθε λίστα εμπεριείχε 2 με 3 ονόματα.
  – 5 υποψήφιοι που είχαν προταθεί από Ο.Κ.Δ.Ε., ΟΑΚΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος, ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ( από ένας ο καθένας )

  Την έδρα την πήρε ο ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος πρώτος στη λίστα την οποία είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

  Εκλογηκη περιφέρεια νομού Λακωνίας (3 έδρες)

  εγγεγραμμένοι 126.886
  συνολικά ψήφισαν 51.376 (40,49 %)
  έγκυρα ψήφισαν 50.175 = (39,54%)
  πραγματική αποχή 60,46 %

  Στη Λακωνία υπήρξαν:

  – 11 λίστες με υποψήφιους που πρότειναν ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, το ΚΚΕ, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., – Ε.Ε.Κ, η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ , η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) και η δημιουργία, ξανά! Η κάθε λίστα εμπεριείχε από 2 έως 5 ονόματα.
  – 6 υποψήφιοι που είχαν προταθεί από Ο.Κ.Δ.Ε., ΟΑΚΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Ε.ΠΑ.Μ. ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας
  – 1 μεμονωμένος υποψήφιος

  Τις έδρες τις πήραν οι πρώτοι εγγεγραμμένοι στις λίστες που πρότειναν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) ήτοι ο ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη, ο ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου και ο ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου .

  περισσότερα εδώ: https://justiceforgreece.wordpress.com/2015/09/22/τα-πάντα-για-τις-εκλογές-της-20ης-σεπτεμ/

  • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

   Στην Εκλογικη περιφέρεια νομού Φλωρινης λχ.

   Ο ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου, πήρε έδρα επειδή η τετραμελή λίστα του ΣΥΡΙΖΑ έλαβε το 37.82% ( 11.815 ψήφους) των έγκυρων ψηφοδελτίων, που ισοδυναμεί με το 13,77% του εκλογικού σώματος της συγκεκριμένης περιφέρειας (89.666)

   Ο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, πήρε την έδρα του, επειδή η τετραμελή λίστα της ΝΔ έλαβε το 30,31% ( 9471 ψήφους) των έγκυρων ψηφοδελτίων, που ισοδυναμεί με το 10,66% του εκλογικού σώματος της συγκεκριμένης περιφέρειας (89.666)

   Στην Εκλογηκη περιφέρεια νομού Λακωνίας, ο ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Γεωργίου πήρε μια έδρα, επειδή η πενταμελή λίστα της συμμαχίας ΠΑΣΟΣ – ΔΗΜΑΡ) έλαβε το 12,41 % των έγκυρων ψηφοδελτίων , που ισοδυναμεί με το 4,91% του εκλογικού σώματος της συγκεκριμένης περιφέρειας (126.886)

   Αν δεν θα συμμετείχε ομαδικά αλλά ατομικά, για την κατάληψη της έδρας θα χρειαζόταν το 3% των έγκυρων ψηφοδελτίων της επικράτειας, ήτοι το 3% των 5.566.295 ψηφοδελτίων, δηλαδή 166.989 ψήφους.

  • ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΙΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΑΝΑΝ :

   – Ο Γιώργος  Κασιμάτης: ΑΠΟΧΗ  Ή  ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ! http://ixnos.blogspot.gr/2015/09/blog-post_346.html

   – Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, πρόεδρος του ΛΑΟ.Σ: Αποχή, από τις στημένες εκλογές!! Μην ψηφίσετε, είναι ο μοναδικός τρόπος να αντισταθείτε  σε αυτές τις στημένες εκλογές. 
   http://www.alpha1news.gr/2015/09/blog-post_741.html

   – Ο Νίκος Αλικάκος, Πρόεδρος Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας http://www.syndesmosee.org/alpharhothetarhoomicrongammarhoalphaphiiotaalpha/a

 7. Γεώργιος Κοντογιώργης
  Οι Έλληνες δεν ψηφίζουν, απλά επιλέγουν μεταξύ αυτών που υποδεικνύει το σύστημα. Αυτό το σύστημα πρέπει να ανατραπεί.
  Οι Έλληνες δεν ψηφίζουν με την αληθινή έννοια της ψήφου.
  Οι Έλληνες απλά καλούνται να νομιμοποιήσουν, δηλαδή να επιλέξουν μεταξύ εκείνων των επιλογών που προτείνουν οι μηχανισμοί του συστήματος. 
  Aυτό το σύστημα παράγει σκουπίδια, δεν παράγει φιλοδοξία, άρα δεν παράγει προσωπικότητες, τις αποκλείει.
  Γεώργιος Κοντογιώργης 
  Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης-Συγγραφέας

 8. Κουράστηκα αλλά τα διάβασα όλα τα παραπάνω…Όλα αυτά “ωραία” και κατανοητά…

  ΟΜΩΣ, στην πλειοψηφία του ο λαός δεν αντιπροσωπεύεται από κανέναν.
  Δηλαδή, όποιον κι αν ρωτήσεις οπουδήποτε -εκτός από απειροελάχιστα κομματόσκυλα και καμμένα βιορομπότ- δεν τον αντιπροσωπεύει κανένας από όσους θέτουν υποψηφιότητα.
  Αισθάνονται και είναι εκ των πραγμάτων, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, αδικημένοι και βιώνουν ένα καθημερινό εφιάλτη επιβίωσης.
  Γιατί να είμαστε υποχρεωμένοι από τους χείριστους να επιλέγουμε υποχρεωτικά τους χειρότερους; ΤΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;…ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΟΨΕΙ ΚΑΙ ΡΑΨΕΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ Η ΚΛΙΚΑ ;
  Ο κόσμος θέλει όλοι αυτοί όχι μόνο να πάνε σπίτια τους, αφού επιστρέψουν ό,τι έχουν κλέψει, αλλά να πάνε και φυλακή…Αν εκτελούσαν και καμιά εκατοστή ακόμη καλύτερα για τους επόμενους.

  ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΑΣΥΦΑΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΒΑΖΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΙΟΝΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ…

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΛΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ;

 9. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΛΙΚΑ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ;
  Είναι πολύ απλό. Γιατί αυτή η κλίκα νομοθετεί.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.