Εξώδικη δήλωση διασυνοριακής, δικαιοκτητικής αξίωσής είσπραξης χρηματικής αποζημίωσης κατά της Eurobank Ergasias A.E. (για 30 εκατ. €)

1a7adc6

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΟΝ ΕΟΧ (101-109 ΣΛΕΕ), ΑΡ. ΠΡΩΤ. 000072

Ντίσελντορφ – Γερμανία, 14/10/2015

Εξώδικη Δήλωση διασυνοριακής, Δικαιοκτητικής Αξίωσής μας είσπραξης Χρηματικής Αποζημίωσης μας 101-109 ΣΛΕΕ, εξωσυμβατικών ενοχικών αξιώσεών μας, ηθική βλάβη, γενεσιουργό της ευθύνης διεθνές έθιμο, μακροχρόνιο γεγονός από ακυρωθείσα σύμβαση του ΤΑΙΠΕΔ από διακυβερνητική απόφαση Eurogroup, ως έχοντες έννομο συμφέρον, σε συνδυασμό με ζημίες μας από δημόσιες προσφορές μας <<ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ>>, βρίσκεται σε άλλο κράτος από εκείνο στο οποίο επέρχεται η ζημία (φόρουμ κράτους δανειολήπτη).

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Χ. της εδρεύουσας στο Ντίσελντορφ (Huttenstrasse 3) της

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Νομικό πρόσωπο μικτής φύσεως. Ανωνύμου Εταιρείας Συμμετοχών “Hellenic Development Beteiligungs AG”

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Ευάγγελου Δ. Γούτου και για λογαριασμό της Johanna Cornelia van der Eijk με τους από κοινού προτείνοντες με εμάς από τις 11/10/2011 όπως νόμιμα εκπροσωπούνται από την εταιρεία μας

Γερμανία τόπος της κεντρικής διοίκησης, στο παρόν, ενεργούσα η ίδια απορροφούσα εταιρεία και για λογαριασμό των απορροφημένων διασπώμενων εταιρειών από 24/07/2012, ειδική διαδοχή ως απορροφούσα μικτών διαπλαστικών δικαιωμάτων από τις 11/10/2011 Διασυνοριακή εν τοις πράγμασι προσάρτηση του ενεργητικού μετάθεση ενεργητικού, κυριότητας στην μόνιμη εγκατάστασή μας στην γερμανική επικράτεια, (οικονομικές αξίες νομικά δικαιώματα)δικαίωμα εξουσίας μας ως νέα εταιρεία, σκοπός σύστασης η μετάθεση του συνόλου

των ομάδων περιουσίας μας εντός της γερμανικής έννομης τάξης από τις 11/10/2012 της Ε.Δ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε. κλπων

Δικαίωμα επανορθώσεως (anti-trust) από διαχειριστές ελληνικού δημοσίου χρέους ‐ αμυντικά μέσα προστασίας για την εταιρεία μας: στέρηση απόλαυσης πνευματικού δικαιώματός μας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive advantage), καινοτομία του εταιρικού μας τίτλου G.HDBOND. Ουσιαστική διάσταση του δικαιώματος ισότητας, κατοχυρώνοντας, παράλληλα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, τις αρχές της ισότητας ευκαιριών και ισότητας αποτελεσμάτων (άρθρο 6 Σ.Ε.Ε.), κατοχυρώνει ρητά το θεμελιώδες δικαίωμα στη μη διάκριση (άρθρο 21 Χ.Θ.Δ.Ε.). και αφετέρου γιατί η Ε.Ε. διαθέτει δύο δεσμευτικά κείμενα που ρυθμίζουν λεπτομερώς αυτό το δικαίωμα: την Οδηγία 2000/43 για τη φυλετική ισότητα και την Οδηγία 2000/78 για την ισότητα στην απασχόληση Αρχή της lex loci delicti commissi επί των εξωσυμβατικών ενοχών από την αρχή της lex loci damni, δηλαδή του τόπου όπου επήλθε η άμεση ζημία. Σύμφωνα με τις απόψεις που περιέχονται στα δύο πάρα πάνω κείμενα οι νομοθετικές ρυθμίσεις των κρατών μελών που ίσχυαν μέχρι σήμερα υιοθετούν πράγματι στο σύνολό τους σχεδόν επί των εξωσυμβατικών ενοχών την αρχή lex loci delicti commissi, πλην όμως η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση διασποράς των στοιχείων της υπόθεσης σε περισσότερες χώρες. Τέτοια διασπορά υπάρχει στην περίπτωση των «σύνθετων» αδικημάτων, όταν δηλαδή το γενεσιουργό της ευθύνης γεγονός βρίσκεται σε άλλο κράτος από εκείνο στο οποίο επέρχεται η ζημία.

και για λογαριασμό (έμμεσο συμφέρον) των από κοινού με εμάς στις 26/02/2014 ενεργούντων, (Mr. Emmanuel Tzanos Financial Advisor and Member of Supervisory Board, Mr. Pieter van Ysseldijk Director of HDB AG, MZS Rechtsanwälte, Banking & Capital Markets Law, Lawyer Gustav Meyer zu Schwabedissen ‐ Capital markets law, Mezzanine financing, Corporate Law, Engel Heckmann & Partner Rechtsanwälte, Commercial Law, Dr. Marius Kuschka ‐ Certified lawyer for Company and Commercial Law, Stümpges & Partner GBR, Tax Advisory, Mr. Stephan Brune, Γεωργίου Πεντίδη, διαμένοντες στη Γερμανία και σε χώρες εντός και εκτός ελληνικής επικρατείας.

Κατά της,

Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. Εδρεύουσα στην ΕΛΛΑΔΑ, Λεωφόρο Αμαλίας 20 τ.κ 105 57 Αθήνα ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ,

C-9/90 Francovich: ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις για την αναζήτηση αστικής ευθύνης κατά κ.μ. λόγω μη προσήκουσας μεταφοράς κοινοτικού κανόνα. Διαφορά από πράξη, παράλειψη, συμπεριφορά, η οποία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού ή δημόσιας υπηρεσίας με τη χρήση δημόσιας εξουσίας (λειτουργικό κριτήριο), στην οποία εφαρμόζονται κανόνες του διοικητικού δικαίου (ειδικός χαρακτήρας του διοικητικού δικαίου) Δεν είναι διοικητική διαφορά, μία διαφορά στο πλαίσιο της οποίας το δημόσιο νομικό πρόσωπο δεν επιτελεί ευθέως δημόσιο σκοπό (π.χ., ενεργεί ως fiscus για την αξιοποίηση της ιδιωτικής του περιουσίας) ή/και δεν τυγχάνουν εφαρμογής ειδικοί κανόνες του διοικητικού δικαίου (π.χ., ένα ΝΠΔΔ συνάπτει μία «κοινή» τραπεζική σύμβαση με μία Τράπεζα)

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΡΘΡΟ 101-109 ΣΛΕΕ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

κατά του νομικού προσώπου όπως το εκπροσωπείτε, που αποτελεί κατ’ εξοχήν όργανο κρατικής εξουσίας εις βάρος μας, σε διεθνείς εμπορικές πράξεις διαχείρισης (iure gestionis ενοποίησης του δικονομικού δικαίου των κρατών μελών 126(9)‐136 ΣΛΕΕ ) από τις 11/10/2011 έως σήμερα, αντίθετα με τις αρχές ανοικτής αγοράς και την κοινοτική δημόσια τάξη. Ενδεικτικά κλείσιμο τροφοδότη λογαριασμού μας/ων που διατηρούμε στην τράπεζά σας, συνεργασία σας με τον ΣΔΟΕ και την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενεργό μέλος δρώσα έως και σήμερα εις βάρος μας η κυρία Αικατερίνη ΣαββαΪδου για λογαριασμό του δωροδότη ομίλου Σπύρου Λάτση (για λογαριασμό δημοσιονομικών παραγόντων κλπων) διεθνούς οργάνωσης όπως έχουμε καταγγείλει στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Υπ’ όψιν και με κάθε επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας: Του Διοικητικού Συμβουλίου

1/ Πρόεδρος Μη Εκτελεστικός: Νικόλαος Β. Καραμούζης 2/ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Σύμβουλος: Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης 3/ Διευθύνων Σύμβουλος: Φωκίων Χ. Καραβίας 4/ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: Σταύρος Ε. Ιωάννου 5/ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: Θεόδωρος Α. Καλαντώνης 6/ Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι: Wade Sebastian R.E. Burton ‐ Γεώργιος Κ. Χρυσικός 7/ Μη Εκτελεστικοί Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι: Jon Steven B.G. Haick ‐ Bradley Paul L. Martin ‐ Stephen L. Johnson 8/ Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος: Χριστίνα Γ. Ανδρέου 9/ Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος: Kenneth Howard K. Prince ‐ Wright 10/ Γραμματέας: Χάρης Β. Κοκολογιάννης

Γνωστοποίηση:

1/ Ελεγκτικό συνέδριο της Ελληνικής Δημοκρατίας διεθνές δίκαιο αξιογράφων δημόσιες προσφορές μας «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», απόκτησης δημοσιονομικού ευρωπαϊκού αγαθού, ελάχιστης δημοσιονομικής αξίας 21,8 δις ευρώ.

<ο Δικαστής, αν διαπιστώσει, πως η επίδικη πράξη μπορεί να τελεστεί και από ιδιώτη, δηλαδή δεν είναι από εκείνες που αποτελούν προνόμιο της δημόσιας εξουσίας (διαχειριστές, διεθνές ιδιωτικό δίκαιο), κηρύσσει το Δικαστήριο αρμόδιο>.

Αρθρο 1 Νόμος 4129

Αξίωση δικαιοκτητικής ενοχικής χρηματικής απαίτησης μας ηθική βλάβη, με όρους διεθνούς ιδιωτικού δικαίου όπως σχετικό επισυναπτόμενο τιμολόγιο μας 101‐109 ΣΛΕΕ πράξεις διαχείρισης, μπορούσαν να εκδικάζονται, ώστε να διαφυλαχθεί η έννοια της δικαιοσύνης στις διεθνείς σχέσεις ελέγχου της δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους Διασυνοριακές Συναλλαγές.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης ΜαΪου 2013, (7) Η οικονομική και δημοσιονομική εποπτεία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη για τα κράτη μέλη που υπάγονται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΕ) αριθ. 795/2014 της 3ης Ιουλίου 2014 Αρθρο 2 ) «νομικός κίνδυνος»: κίνδυνος που απορρέει από την εφαρμογή νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης και συνήθως συνεπά γεται ζημία· 11) «κίνδυνος θεματοφυλακής»: κίνδυνος πρόκλησης ζημίας σε περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό φύλαξη σε περίπτωση αφερεγγυότητας, αμέλειας, απάτης, κακής διαχείρισης ή ανεπαρκούς τήρησης αρχείου από τον θεματοφύλακα ή υποθεματοφύλακα· 13) «κίνδυνος αγοράς»: κίνδυνος πρόκλησης ζημίας σε θέσεις εντός και εκτός ισολογισμού, ο οποίος απορρέει από μεταβολές στις αγοραίες τιμές·

2/ Γερμανική Πρεσβεία 3/Ολλανδική Πρεσβεία

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΜΑΣ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, Αυτόνομες Διατάξεις Ενωσιακού Δικαίου στην εθνική αγορά «Market Place Doctrine» (θεωρία της αγοράς) . Που ενεργήσατε από κοινού ως συνδιαχειριστές με υψηλούς πολιτειακούς παράγοντες του ελληνικού κράτους για διεθνή εμπορική δραστηριότητα, «Το κράτος δεν απολαμβάνει ετεροδικία όταν ακολουθεί διαδικασίες που αφορούν … μια εμπορική συναλλαγή που έχει αναληφθεί από το κράτος». «State Immunity Act ‐ 1978»,«εμπορικής συναλλαγής» περιλαμβάνεται «κάθε δάνειο ή άλλη συναλλαγή για την παροχή χρηματοδότησης και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση σε σχέση με οιαδήποτε τέτοια συναλλαγή ή οποιασδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση».

Θεμελιώδης απαίτηση γενικών αρχών Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ‐ Κοινοτικής Οικονομικής Δημόσιας Τάξης ‐ Αρχή της Επανόρθωσης κατά προτεραιότητα στην πηγή, εφαρμογή άνισων όρων επί ισοδύναμων παροχών έναντι των εμπορικώς συναλλασσόμενων, αποζημίωσή μας λόγω βλάβης in concreto, ως ενιαία και διαρκής συμφωνία, στην αποδοχή εκ μέρους σας πρόσθετων παροχών υπέρ της Lamda Development, αποτέλεσμα συμπράξεων της εταιρείας σας μεταξύ και άλλων κοινών επιχειρήσεων στην εθνική αγορά.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ 472/2013 δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ «Ευρώπη 2020, μια στρατηγική για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»2014/23/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Στεγανοποίηση εις βάρος μας του διασυνοριακού εμπορίου, η οποία εξετάζεται in concreto, αυταπόδεικτη σύμπραξή σας και πρακτική που διακύβευσε το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω στεγανοποίησης της εθνικής αγοράς με την συνδρομή σας, όπως εμφανίζεστε ως νομικά πρόσωπα στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις του ελληνικού ελεγκτικού συνεδρίου, και πρόσφατα, διευκόλυνση από το ίδρυμα σας και αποδοχή κρατικής εγγύησης! 896 εκτμ ευρώ σε ανανέωση εγγυητικής επιστολής, υπέρ του εθνικού ανταγωνιστή μας 27/07/2015 σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα στην Ελλάδα.

Εάν ένα Κράτος λειτουργεί σαν έμπορος, τότε το προνόμιο της ετεροδικίας σημαίνει άνιση μεταχείριση του κράτους αυτού έναντι του αντισυμβαλλομένου της εταιρείας μας (“Hellenic Development Beteiligungs AG”), ενέργειες μας μετά κυρία παρέμβαση μας 10/10/14 με όρους διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, και την άνιση μεταχείριση επί της έδρας ειδικότερα μετά την από πράξη 3800/07/11/2014 απόσπασμα εθνικό δίκαιο (Τμήμα VI Ελεγκτικού Συνεδρίου)! σε διασυνοριακή σύμβαση (παγκόσμια πρωτοτυπία δημοσιονομικού δικαστηρίου) ως τόπο δωσιδικίας την Γερμανική (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ) επικράτεια για, κοινοποιούμενη 24/11/2014 και σε γνώση της ελληνικής κυβερνήσεως και του ελεγκτικού συνεδρίου της ελληνικής, δημοκρατίας.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΞΗ 275/ 2013 και Z ́ ΚΛΙΜΑΚΙΟ (∆ ́ ∆ιακοπών) ΠΡΑΞΗ 197/ 2014 στρέβλωση υγιούς ανταγωνισμού:

Οπως αναφέρεστε στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις τις από

16/12/2013: Z ́ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΞΗ 275/ 2013 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο αυτού Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τους Ειρήνη Κατσικέρη και Αριστοτέλη Σακελλαρίου, Παρέδρους.3 του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δεδομένου δε ότι, όπως ρητά ορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο, το Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με τους 4 κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, τα όργανά του δεν αποτελούν διοικητικές αρχές, δεν δεσμεύονται από τους κανόνες που διέπουν τη δημόσια διοίκηση και δεν υποχρεούνται στην τήρηση συγκεκριμένης διοικητικής διαδικασίας καθοριζόμενης από διατάξεις δημοσίου δικαίου.

Ως εκ τούτων, το Κλιμάκιο ελέγχει ιδίως την τήρηση των προϋποθέσεων και διαδικασιών που περιγράφονται ρητά στο ν. 3986/2011, τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας (άρθρο 1 παρ. 1) και τις από αυτήν απορρέουσες αρχές της ισότητας των ευκαιριών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας κατά την σύνταξη των σχετικών σχεδίων συμβάσεων (Ε.Σ. Τμ. VΙ 2490/2013, Κλ. Ζ ́ 101, 61, 8/2013). ii) Η εν λόγω αρχή της διαφάνειας παραβιάζεται και στην περίπτωση που τα όργανα που διενεργούν ή συμμετέχουν στη διαδικασία αξιοποίησης τελούν σε τέτοιες ιδιαίτερες σχέσεις ή δεσμό με κάποιον από τους υποψήφιους επενδυτές ώστε να καθίσταται δυνατή η κατά παράβαση της αρχής της αμεροληψίας δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού και εν γένει η νόθευση ή καταστρατήγηση της ανταγωνιστικής διαδικασίας (ήδη σχετικά ως προς τα μέλη του Δ.Σ., άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3986/2011). Η πλημμέλεια αυτή συντρέχει και όταν στις ανωτέρω ιδιαίτερες σχέσεις τελούν άλλοι, πλην του αποφασίζοντος οργάνου, φορείς που μετέχουν στη διαδικασία αξιοποίησης, στο μέτρο που η συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία έχει τέτοια έκταση και σημασία ώστε να καθίσταται βέβαιο ότι επηρεάζουν άμεσα το αποφασίζον όργανο του διαγωνισμού κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων Δ.Β./prx.kl.7.14 / 220 φ 5 (συντελεστές του διαγωνισμού).

ζ) Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, ήδη από την Α ́ Φάση, οπότε και εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι εταιρείες Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, θυγατρική εταιρεία εξολοκλήρου ελεγχόμενη από τον Ομιλο της Εθνικής Τράπεζας, και Eurobank Properties, θυγατρική εταιρεία ελεγχόμενη κατά 55,6% από την τράπεζα Eurobank Ergasias, τέθηκε στο Δ.Σ. του Ταμείου ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων των Συμβούλων του, NBG Securities SA και Eurobank Equities Investment Firm A.E., ομοίως θυγατρικών (κατά 100%) των αντίστοιχων ομίλων (πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ./ΤΑΙΠΕΔ ………iii) η συμμετοχή του Ομίλου στην ΑΕΕΑΠ σύντομα πρόκειται να μειωθεί, και iv) η Eurobank Equities δεν είναι ο μοναδικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, και σε κάθε Δ.Β./prx.kl.7.14 / 220 φ 15 περίπτωση η διαδικασία είναι διαφανής. Ο νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Watson, Farley & Williams, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του στις 17.10.2013, γνωμοδότησε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέτρεξε σύγκρουση συμφερόντων διότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή του προσπάθεια των εμπλεκόμενων συμβουλευτικών εταιρειών επηρεασμού του ΤΑΙΠΕΔ ή των λοιπών συμβούλων του προς όφελος των αντίστοιχων διαγωνιζόμενων εταιρειών του ομίλου, ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι είχαν ίση πρόσβαση στις κρίσιμες πληροφορίες του διαγωνισμού καθώς και ίδια δικαιώματα, και ότι όλες οι συμβουλές και υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ από κοινού από όλους τους συμβούλους και όχι με ιδιαίτερες εισηγήσεις (από 18.10.2013 έγγραφη γνωμοδότηση). Ενόψει των ανωτέρω, το Δ.Σ./ΤΑΙΠΕΔ αποδέχτηκε σιωπηρώς ως νόμιμη τη συμμετοχή των ανωτέρω χρηματοοικονομικών συμβούλων. 4. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω κατά την ελεγχόμενη διαδικασία αξιοποίησης των προαναφερθέντων αστικών ακινήτων εμφιλοχώρησαν οι ακόλουθες ουσιώδεις πλημμέλειες: α) Κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της αμεροληψίας, σε όλα τα στάδια της ελεγχόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας μετείχαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ οι εταιρείες NBG Securities SA και Eurobank Equities Investment Firm A.E., θυγατρικές και απολύτως ελεγχόμενες από τους ομίλους της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Eurobank Ergasias αντίστοιχα, οι οποίες όφειλαν να απέχουν από τη διαδικασία καθόσον τελούσαν σε ιδιαίτερες σχέσεις με εταιρείες που μετείχαν 16 ως διαγωνιζόμενοι. Ειδικότερα, στο διαγωνισμό μετείχαν οι εταιρείες Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ και Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ που αναδείχτηκαν και τελικοί επενδυτές, οι οποίες ανήκουν και ελέγχονται από τους ίδιους ομίλους και ως εκ τούτου υπήρχε κοινότητα συμφερόντων των αντίστοιχων συμβουλευτικών εταιρειών με τις διαγωνιζόμενες, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού ή η νόθευση της ανταγωνιστικής διαδικασίας ………………………………………αποτελεί η σύγκριση του κόστους του δημοσίου δανεισμού κατά το κρίσιμο διάστημα, και εν προκειμένω το προσδοκώμενο κόστος για την ελληνική οικονομία από το δημόσιο χρέος σε ποσό ίσο προς το τίμημα της πώλησης, σε περίπτωση που αυτό δεν αποσβεστεί με την καταβολή του τιμήματος της συναλλαγής, σε σχέση προς το κόστος του κατά τα ανωτέρω «ιδιωτικού δανεισμού», που αντιστοιχεί προς το συνολικό κόστος από τη μίσθωση των εκποιούμενων ακινήτων. Σχετικά συγκριτικά στοιχεία δεν έχουν κατά κανένα τρόπο ληφθεί υπόψη ούτε αναφέρονται ρητά στη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ή σε άλλα έγγραφα της διαδικασίας, ώστε να αποδεικνύεται μέσω αυτών η επωφέλεια της συναλλαγής για το Ελληνικό Δημόσιο. γ) Ενόψει του ότι κατά το μέρος που αφορά στη μίσθωση των πωλούμενων ακινήτων το Ταμείο συμβάλλεται ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου σημειώνονται τα εξής:

Περαιτέρω, η σύγκριση αυτή απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις και δεν δύναται να εξαχθεί Δ.Β./prx.kl.7.14 / 220 φ 19 συμπερασματικά από το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων ούτε να αναπληρωθεί από το παρόν Κλιμάκιο.

Για τους λόγους αυτούς Κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης των είκοσι οκτώ αστικών ακινήτων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, στο πλαίσιο της αξιοποίησής τους από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011.

Και στην από

Z ́ ΚΛΙΜΑΚΙΟ (∆ ́ ∆ιακοπών) ΠΡΑΞΗ 197/ 2014 Αποτελούμενο από τη Σύμβουλο Αγγελική Μαυρουδή ως Πρόεδρο και τα μέλη Γεώργιο Παπαθεοδώρου και Αθανάσιο Καρακόιδα, Παρέδρους.

α) Κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ, οι προαναφερόμενοι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 και του Παραρτήματος Α ́ της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ελεγχόμενη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων δημόσιου φορέα …., που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 (πρβλ. ∆ΕΕ απόφαση της 25.3.2010, C- 451/08, Helmut Müller GmbH), περιόρισαν τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς

……β) Κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ, οι όροι των άρθρων 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό

Για τους λόγους αυτούς Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της «….» από το «………..». Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΥ∆Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΪ∆ΑΣ

Ενοχική αξίωσή μας 30.000.000,00 ευρώ για ηθική βλάβη, χρηματική αποζημίωσή μας όπως ορίζουν τα διεθνή συναλλακτικά ήθη και οι όροι χρήστης εταιρικής διακυβέρνησης (προαπαιτούμενα) σήμερα, νόμος της Ελληνικής Δημοκρατίας, de jure, δηλαδή με μια μονομερή δικαιοπραξία ή με μια διεθνή σύμβαση, πράξεις μπορούν να θεωρηθούν ως de facto αναγνώριση‐ εταιρική διακυβέρνηση τραπεζών, χωρίς κρατική παρέμβαση, ως υπαίτιοι συνολικής σύμπραξης – συμπαιγνία στην οποία μετείχατε εις βάρος μας και η οποία αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου στρέβλωσης της φυσιολογικής λειτουργίας του ανταγωνισμού άρθ. 102 ΣΛΕΕ περί απαγόρευσης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από κοινού με κρατικό καταναγκασμός εις βάρος μας.

Στεγανοποίηση εθνικού χαρακτήρα και δυσχεραίνεται σημαντικά την οικονομική αλληλοδιείσδυση στην οποία στοχεύει η Συνθήκη, με στόχο τη μετακίνηση ορισμένων ανταγωνιζομένων υμών, σε μειονεκτική θέση και με κρατικά μέτρα επέτρεψαν περιοριστική πρακτική, εις βάρος μας για την υλοποίηση της ratio αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς σας ‐ ευθεία παραβίαση του ελεύθερου ανταγωνισμού με συμμετοχή ιδιωτών, οι οποίοι προωθούν τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα.

Κατάχρηση εθνικής δεσπόζουσας θέσης, δίκαιο εταιρικών γερμανικών αξιογράφων εταιρικού μας τίτλου G.HDBOND ‐ χρηματοοικονομικό ανταγωνιστικό εταιρικό πλεονέκτημά μας, 126 (9) 136 ΣΛΕΕ διακρατικό δικονομικό διοικητικό δίκαιο του νομίσματος ευρώ, και του ελληνικού δημοσίου χρέους, παραβίαση της κτήσης εξουσίας διαχείρισης με όρους ανοιχτής αγοράς, κρατική παρέμβαση από τις 11/10/2011 έως σήμερα του πιστωτικού ιδρύματος όπως νόμιμα το εκπροσωπείται, υπέρ της Lamda Development ανταγωνιστή μας, για την απόκτηση δημοσιονομικού ευρωπαϊκού αγαθού, μετοχές της Ελληνικό ΑΕ, διασφαλίζοντας τον ιδιωτικοοικονομικό στραγγαλισμό μας, παρέχοντας πληροφορίες, για εμάς ως πελάτες σας, αρνούμενοι σε πρόταση μας να συνεργαστείτε μαζί μας.

Παραβίαση χρηστών ηθών ιδιωτικής διεθνούς οικονομίας, συμμετέχουσα ως πιστωτικό ίδρυμα σε κοινότητα ιδιωτικών συμφερόντων με την Eurobank Properties ενεργούσα από κοινού με το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ, την Τράπεζα Ελλάδας και το ΤΧΣ υπέρ της Lamda Development.

Ισχύει αυτεπάγγελτη εκ των υστέρων έρευνα επιπτώσεων από το δίκαιο ανταγωνισμού 101- 109 ΣΛΕΕ 2011-2015 στα 48 προαπαιτούμενα (βλάβη ευρωπαϊκής οικονομίας στεγανοποίηση ελληνικής οικονομίας) και επιβολή πλέον στον γενικό ευρωπαϊκό οικονομικό φορέα διαχείρισης χρέους ΤΑΙΠΕΔ η υποχρέωση ελάχιστης δίκαιης εύλογης αξίας 11,8 δις ευρώ ως αξία ως ελάχιστο τίμημα διάθεσης των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στην διεθνή αγορά η μεταβίβαση αυτών στο νέο ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΥΑΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΑΜΕΙΟ, βλάβη ξένης περιουσίας η οποία πρέπει να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη ζημία μας η χειραγωγήσει της αξίας διεθνών μετοχών, με μηδενική διάθεση από τις 8/12/2011 έως σήμερα.

Η τρίτη δανειακή σύμβαση της ελληνικής δημοκρατίας 2015 όπως ισχύει σήμερα δέχεται επέκταση αυτόνομης αναδρομικής ενωσιακής δικαιοδοσίας ratione temporis επί καταστάσεων διαρκούς μακροχρόνιας παραβίασης σε διαχείριση δημόσιας περιουσίας, κοινοτική δημόσια τάξη άρθρα 101-109 ΣΛΕΕ, ανταγωνιστική συμπεριφορά εις βάρος μας από το φόρουμ κράτος δανειολήπτη και τον φορέα Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. από τις 11/10/2011, πρώτη δημόσια προσφορά μας, καθώς με διακυβερνητική απόφαση του Eurogroup, συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον η Lamda Development, αποβλήθηκε από την απόπειρα ιδιοποίησης με κρατική χρηματοδότη των μετοχών της ελληνικό ΑΕ από το ΤΑΙΠΕΔ (Ν.Π.ΙΔ.Δ.Δ υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος Υ.Γ.Ο.Σ), σε γνώση θεσμικών παραγόντων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο ενεργειών μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ “Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”

(β) (Δεσμεύσεις που αφορούν βοηθούμενα ιδρύματα) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται, αμέσως μόλις λάβουν γνώση για:

(i) οποιεσδήποτε περιστάσεις ή γεγονότα που έχουν (ή που θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν) ουσιαστική αρνητική επίπτωση στη χρηματοπιστωτική κατάσταση του βοηθούμενου ιδρύματος ή στην ικανότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της σχετικής συμφωνίας πλαισίου σχέσεων ή της σχετικής συμφωνίας εγγραφής·

(ii) οποιαδήποτε ουσιώδη παραβίαση από βοηθούμενο ίδρυμα των υποχρεώσεών του δυνάμει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, της συμφωνίας πλαισίου σχέσεων ή οποιασδήποτε συμφωνίας εγγραφής ή συμφωνίας προεγγραφής αφορά το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα·

(iii) οποιεσδήποτε δόλιες ή εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο βοηθούμενου ιδρύματος, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του, ή μεταξύ του προσωπικού και/ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και/ή των διευθυντικών στελεχών του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος και των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του· και

(iv) οποιαδήποτε ουσιώδη δικαστική διαφορά, διαιτησία, ρυθμιστική ή διοικητική διαδικασία λαμβάνει χώρα, εκκρεμεί ή με την οποία απειλείται ή εμπλέκεται το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή οποιοδήποτε βοηθούμενο ίδρυμα,

να πληροφορήσουν τον ΕΜΣ σχετικά με τις εν λόγω περιστάσεις και να παράσχουν στον ΕΜΣ περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτές, τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ.

(γ) (Υποβολή αναφορών) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται περαιτέρω:

(i) να παρέχουν στον ΕΜΣ κάθε πληροφορία που ευλόγως απαιτείται από τον ΕΜΣ όσον αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης ή οποιοδήποτε βοηθούμενο ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά, πληροφοριών που αφορούν τα κεφαλαιακά μέσα και αποτελεσμάτων τυχόν επιθεωρήσεων πορισμάτων τυχόν εκθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή ζητηθεί από οποιοδήποτε μέρος αναλαμβάνει την πραγματοποίηση των εν λόγω επιθεωρήσεων ή εκθέσεων σε σχέση με το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα. Εναλλακτικά, το δικαιούχο κράτος μέλος και/ή το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης μπορούν να μεριμνούν ώστε κάθε βοηθούμενο ίδρυμα να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες άμεσα στον ΕΜΣ· και

(ii) να δημοσιεύουν ετησίως έκθεση για τις στρατηγικές και να αναφέρουν ανά εξάμηνο τις επιδόσεις από κάθε βοηθούμενο ίδρυμα έναντι καθορισθέντων στόχων.

Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων έχουν στόχο την εξάλειψη των προσόδων που καρπώνονται ομάδες κεκτημένων συμφερόντων: μέσω υψηλότερων τιμών, οι εν λόγω ομάδες διαβρώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

θα αποτελέσουν βασική προτεραιότητα του προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα κατά την παροχή ουσιωδών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και για την αναβάθμιση της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρόφησή τους, το πρόγραμμα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη θα αποτελέσει επιπλέον πηγή επενδύσεων, καθώς και τεχνικής βοήθειας προς τους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να εντοπίσουν, να προωθήσουν και να επεξεργαστούν υψηλής ποιότητας και εφικτά έργα προς χρηματοδότηση.

Προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευσή της για την εφαρμογή αξιόπιστων δημοσιονομικών πολιτικών, η κυβέρνηση θα εγκρίνει (Βασικό παραδοτέο), τον Οκτώβριο του 2015, συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015 εφόσον κριθεί αναγκαίο, το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2016 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα υποστηρίζεται από μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη παραμετρικών μέτρων και διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων

2.4.2 Δημόσιες συμβάσεις Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της

αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη ανάρμοστων συμπεριφορών και την εξασφάλιση μεγαλύτερης λογοδοσίας και έλεγχου. Εως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή, ένα σχέδιο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτομέρειες των παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο).

iii) τροποποίηση του Νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ώστε να ενθαρρυνθούν οι οφειλέτες να συμμετάσχουν, διασφαλίζοντας συγχρόνως ίση μεταχείριση μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων πιστωτών·

Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα μόνιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας μέτρα στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων οφειλετών και κάνοντας διάκριση μεταξύ των οφειλετών που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους, αφενός, και των καλή τη πίστει οφειλετών, αφετέρου.

Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή ενώ θα ενισχυθεί η δομή της διακυβέρνησής του, με σκοπό την πρόληψη πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του.

Διακυβέρνηση των τραπεζών

Η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές πράξεις των τραπεζών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρχών της αγοράς. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέμβαση.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες κρατικές δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγωνισμών υποβολής προσφορών. Ως προς αυτό, θα ολοκληρώσει όλες τις δράσεις που απαιτούνται βάσει των συμφωνηθέντων σε τριμηνιαία βάση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των θεσμών και της κυβέρνησης. Ο κατάλογος κρατικών δράσεων σε εκκρεμότητα έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και επισυνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγιστοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα.

Το ταμείο αυτό θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα τελεί υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών και την εποπτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών. Τα Ταμείο αναμένεται να επιτύχει τον στόχο του ακολουθώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές από άποψη διακυβέρνησης, εποπτείας και διαφάνειας των προτύπων αναφοράς, και συμμόρφωσης.

Εως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα διορίσουν ανεξάρτητη Ομάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τη διακυβέρνηση του Ταμείου που πρόκειται να συσταθεί. Η Ομάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέμβριο του 2015 και η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους θεσμούς, θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων έως τον Μάρτιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Η εντολή και η σύνθεση της Ομάδας Δράσης θα καταρτισθούν από τις αρχές σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε διαβούλευση με την Ευρωομάδα. Οι αρχές δύνανται να ζητήσουν τεχνική βοήθεια επί του θέματος. Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει:

1. Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύτερων λύσεων ρευστοποίησής τους: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της ΕΤΑΔ. 2. Τον εντοπισμό των κατάλληλων ρυθμίσεων διακυβέρνησης του νέου Ταμείου, περιλαμβανομένου του εάν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες επί μέρους οντότητες για τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων εντός του Ταμείου, με βάση, κατά περίπτωση, την πείρα φορέων όπως το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΤΑΔ· κατά πόσον τέτοιες υφιστάμενες οντότητες θα μπορούσαν να μεταρρυθμιστούν και να διατηρηθούν χωριστά από το Ταμείο, να παύσουν να λειτουργούν μετά τη λήξη της εντολής τους ή να απορροφηθούν από το νέο Ταμείο.

Αναφορά πραγματικών περιστατικών με παράνομη Εμπλοκή του ∆ημοσίου, αντίθετα με τα διεθνή χρηστά ήθη, (10/10/2014) στέρηση έννομης προστασίας από το VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου στέρηση ικανότητας πολιτικής αγωγής, εκτός εθνικής αγοράς, Ευθεία σύγκρουση συμφερόντων μας με την Ελληνική Δημοκρατία επί της έδρας, προνομιακή μεταχείριση ανταγωνιστή μας από το πιστωτικό ίδρυμά σας, κρατικός καταναγκασμός υποβάθμισης της δημοκρατικής διαδικασίας από τη συμμετοχή ιδιωτών, οι οποίοι προωθούν τα δικά τους οικονομικά.

« Οταν στη χώρα εκτελείται πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται βάσει όσων ορίζει το ως άνω άρθρο 7 και με το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ενωση, σε συμφωνία με τους θεσμούς που εμπλέκονται στην παρακολούθηση του προγράμματος.»

εκπροσωπούμενο από το νομικό του σύμβουλο, ως εκπρόσωπος του βασικού μετόχου 100% ελληνικού δημοσίου, εκπροσωπούμενο δια του υπουργού οικονομικών Κου Γκίκα Χαρδούβελη, του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ Ν.Π.Ι.Δ. Γενικού ευρωπαϊκού Οικονομικού φορέα, διάθεσης των κινητών αξίων της ελληνικό ΑΕ (8/12/2011) ενεργούντες ως παρεμβαίνοντες επί της διαδικασίας από κοινού και, για λογαριασμό της Lamda Developmemt (ομίλου ΛΑΤΣΗ) επί της αιτήσεως ακυρώσεως του ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ κατά της ΠΡΑΞΗΣ 197/2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ (∆ ́ ∆ιακοπών) προδήλου χαρακτήρα της παράβασης από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης διάκριση εις βάρος μας από τους δικαστές ανωτάτου δικαστηρίου βλάβη, διατάραξη εννόμων συμφερόντων του ιδιώτη διαδίκου αρθ. 6 ΕΣΔΑ από τη μη τήρηση της νομιμότητας (ένα ειδικό έννομο συμφέρον στην τήρηση της νομιμότητας (αξίωση έναντι του κράτους για αστική ευθύνη, δικαιώματα που απορρέουν από δημόσια σύμβαση) αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ πραγματικού και ζημίας/παρανομίας, από υλική ενέργεια ”διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, 5)διαφορές από εκτέλεση σύμβασης όταν υπάρχει ιδιωτικό συμφέρον. Αρθρα 17,22,27,43,45 του Νομού 3666/2008 προνομιακή μεταχείριση του ανταγωνιστή μας από κρατική παρέμβαση επί της έδρας, ευθύνη Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τη νομολογία περί δικαστικής προστασίας, τα διαθέσιμα ένδικα μέσα δεν πρέπει να είναι λιγότερο αποτελεσματικά από εκείνα που ισχύουν για παρεμφερείς καταγγελίες βάσει εθνικού δικαίου (αρχή της ισοδυναμίας) και δεν πρέπει να είναι τέτοια ώστε στην πράξη να καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την παροχή δικαστικής προστασίας (αρχή της αποτελεσματικότητας) (6). (1) Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 33 και οδηγία 92/13/ΕΟΚ, ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 14. (2) Βλ. άρθρο 72 της οδηγίας 2004/17/EΚ και άρθρο 81 της οδηγίας 2004/18/EΟΚ. (3) Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων, COM(2006) 195 τελικό. (4) Βλ. υπόθεση C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores [2002] ECR I-6677, παράγραφος 39 και υπόθεση 222/86 Heylens [1987] Συλλ. 4097, παράγραφος 14. 17 (5) Βλ. υπόθεση Heylens, παράγραφος 15. (6) Για την αρχή αυτή βλέπε τις υποθέσεις C-46/93 και C-48/93 Brasserie du Pêcheur [1996] Συλλ. I- 1029, παράγραφος 83 και την υπόθεση C- 327/00 Santex [2003] Συλλ. I-1877, παράγραφος 55.

Υπόθεση 60/00 – Mary Carpenter κατά Ηνωμένου Βασιλείου Η παροχή υπηρεσιών σε αποδέκτες που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη εμπίπτουν στην έννοια της παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 49 ΕΚ, καθόσον ο παρέχων υπηρεσίες μετακινείται, για τον σκοπό αυτό, στο κράτος μέλος του αποδέκτη και καθόσον παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες χωρίς να μετακινηθεί από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος – Η Οδηγία 73/148/ΕΟΚ σκοπεί στην κατάργηση των περιορισμών στη διακίνηση και στη διαμονή των υπηκόων των κρατών μελών 03/09/14 Ευρωπαϊκή Ενωση – Αποφάσεις Δικαστηρίου 9 εντός της Κοινότητας στον τομέα της εγκαταστάσεως και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών – Ενα κράτος μέλος μπορεί να επικαλεστεί λόγους γενικού συμφέροντος για να δικαιολογήσει εθνική ρύθμιση που μπορεί να παρεμποδίσει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μόνον όταν η ρύθμιση αυτή συνάδει προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τον σεβασμό των οποίων μεριμνά το Δικαστήριο – Απέλαση πολίτη τρί- της χώρας, πρώην συζύγου κοινοτικού υπηκόου – Προστασία της οικογενειακής ζωής

C-432/05 Unibet : υποχρέωση των κρατών μελών να διαθέτουν ένα αποτελεσματικό σύστημα προσωρινής δικαστικής προστασίας έως ότου το εθνικό δικαστήριο αποφανθεί για τη συμβατότητα εθνικής πράξης με το κ.δ. επειδή η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και η ευθύνη των κρατών μελών για την παραβίασή του δεν συμβιβάζονται με την αναγνώριση κάποιας μορφής ασυλίας σε συγκεκριμένα τμήματα της κρατικής εξουσίας, έχοντα

Από τις 11/10/2011 εώς και σήμερα in concreto περιορισμούς διασυνοριακού ανταγωνιστικού χρηματοοικονομικού εμπορίου ,ενάντια ημών, αντίθετες στις ευρωπαϊκές οικονομικές αρχές νομιμότητας, τις έννομες σχέσεις και την εθνική έννομη οικονομική δημόσια τάξη.

Προστασία εταιρικού μας τίτλου G.HDBOND συνδέει τον επενδυτή με ορισμένη πρωτογενή οικονομική δραστηριότητα, με Εργο, υπηρεσία ή προϊόν, προκαθορισμένης ενσώματης αριθμητικής εύλογης δίκαιης αξίας, πράγματα καθ’ αυτά εντός αυτού (περιουσία η ιδιοκτησία), και περιουσιακή αξία καθ’ αυτό, ως εγγύηση στον κομιστή: Αρθρο 1 του ΠΠΠ ΕΣΔΑ διασφάλιση περιουσίας, η οποία τηρεί την αρχή της δίκαιης ισορροπίας (“fair balance”) μεταξύ του γενικού συμφέροντος που αφορά το σύνολο και των απαιτήσεων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου ως επενδυτή 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.

Η περιουσία, η ιδιοκτησία που τελεί υπό Δικαστική προστασία είναι Συνταγματικά κατοχυρωμένη αναπαλλοτρίωτη σύμφωνα με απόφαση ανωτάτου ελληνικού δικαστηρίου και παράγει έννομα αποτελέσματα για την προστασία των επενδυτών, ειδικότερα υπέρ της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας της Ζώνης του Ευρώ (για τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης που μετέχουν στη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης “European Stability Mechanism – ESM”).

Με κάθε επιφύλαξη μας για βλάβη μη επανορθώσει μη επί , νομικών προσώπων μας με μακροχρόνια δραστηριότητα δεκαετιών στην ελληνική επικράτεια, από τις 11/10/2011 πρώτη δημόσια προσφορά μας 21,8 δις ευρώ, έργο Ελλήνων Πολιτεία στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ, καθώς με την συμμετοχή σας σε σύμπραξή με κρατική συνδρομή υπέρ της Lamda Development SA, αποκλείστηκε για εμάς η τραπεζοχρηματοοικονομική εθνική αγορά και η δια βίας ουσιαστικά έξοδο, μετεγκατάστασή μας από το 2011 εκτός Ελλάδας μας στέρησαν την απόλαυση έννομων ιδιωτικοοικονομικών υλικών και άυλων αγαθών έως σήμερα.

Αξίωση μας μέσω εκδοθέντος τιμολογίου μας για καταχρηστικότητα εις βάρος μας οικονομική υποχρέωση σας όπως κυρώθηκε (WORKABLE COMPETITION) ως υποχρέωση της χώρας από κοινού και για εσάς (ανακεφαλαιοποιήσεις έως σήμερα) από την διεθνή πολυμερή σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της από τις 8/5/2010 «ο ανόθευτος ανταγωνισμός>> χρηματική αποζημίωσή μας, ανάκτηση των απολεσθέντων δικαιωμάτων μας, εκ της ενωσιακής έννομης δημόσιας οικονομικής τάξης, συνδράματε σε αδικαιολόγητου πλουτισμού εις βάρος μας, υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων, στην ελληνική επικράτεια με την επιφύλαξη παντός νομίμου διεθνούς εμπορικού δικαιώματος μας, καθώς δεν συνιστούν πράξη άσκησης πολιτικής εξουσίας οι κρατικές πράξεις, ούτε οι ενέργειες σας αντίθετες έναντι υμών με τα χρηστά διεθνή ήθη, από τις 11/10/2011 έως σήμερα αλλά εμπορικές πράξεις, όπως ρητά προβλέπεται στον Αγγλικό νόμο «State immunity act» (1978) για κατάχρηση συνδιαχείρισης πολιτικής εξουσίας κρατικά ελεγχόμενοι εσεις ως ίδρυμα εις βάρος μας και υπέρ της LAMDA DEVELOPNENT SA, σήμερα (διακρατική ευθύνη διαχείρισης) με το τρίτο πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής από 14/08/2015 απόφαση Eurogroup).

1)Σας καλούμε, όπως εξοφλήσετε, μέσω εμβάσματος το ποσόν των 30.000.000,00 ευρώ, στην Commerzbank AG Γερμανίας (σχετικό τιμολόγιο) μέρος, όπως έχει εγγραφεί η συνολική αξίωσή μας για μακροχρόνια ηθική βλάβη μας στην από 26/06/2015, αναλυτική έκθεση διασυνοριακού μετασχηματισμού του ομίλου μας, κατατεθειμένη νόμιμα σε συμβολαιογράφο (πράξη κατάθεσης) διασυνοριακός μετασχηματισμός μας, σε εταιρεία ευρωπαϊκού οικονομικού σκοπού, καθώς σκοπός της εταιρείας μας δεν είναι η βλάβη όπως έως σήμερα έχει επιτευχθεί επί του ελληνικού δημοσίου, αλλά η ονομαστική απομείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους.

2)Ανάκληση οιονδήποτε ανυπόστατων πράξεων με κρατική συνδρομή, σε τραπεζικούς λογαριασμούς μας που διατηρούμε στο πιστωτικό σας ίδρυμα, μετά τις 11/10/2011, κατά συνδεδεμένων με εμάς νομικών ή φυσικών προσώπων καθώς ενεργήσατε παράνομα έναντι υμών, για την στεγανοποίηση κεφαλαίων μας σε εθνικό επίπεδο, σε γνώση σας ότι είναι απαραίτητα για την χρηματοδότηση και λειτουργία της εταιρείας μας στην γερμανική επικράτεια.

Η εξωδίκως καλούσα άρθρο 101-109 ΣΛΕΕ. Για την Hellenic Development Beteiligungs AG

Ευάγγελος Δ. Γούτος

Επισυνάπτεται σχετικό τιμολόγιο για την εξόφλησή του εντός 10 μερών, το οποίο και θα παραλάβετε ταχυδρομικώς.

 

Υ.Γ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ κυρίαρχη εταιρείαHellenic Development Beteiligungs AG” Ρητή υπαγωγή της διασυνοριακής μετατροπής στην ελευθερία εγκατάστασης και συνέπειες 12. Διαφορετικό είναι ωστόσο, κατά το ΔΕΚ, όπως προκύπτει από τις σκέψεις 111-113 της απόφασης Cartesio, το ζήτημα αν υπάγεται στην ελευθερία εγκατάστασης η λεγόμενη διασυνοριακή μετατροπή, δηλ. η μετακίνηση μιας εταιρίας, συσταθείσας εντός ενός κράτους μέλους, προς άλλο κράτος μέλος μεταβολή του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, οπότε η εταιρία μετατρέπεται σε εταιρία διεπόμενη εφεξής από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους, εντός του οποίου μεταφέρθηκε και συνεπώς(αντίθετα προς ό,τι συμβαίνει στην περίπτωση μεταφοράς της πραγματικής έδρας – υποθέσεις Daily Mail και Cartesio) δεν τίθεται καν το θέμα της διατήρησής της ως εταιρίας διεπόμενης από το δίκαιο του κράτους μέλους σύστασής της. 16. Ανάλογα θα πρέπει να ισχύσουν και σε άλλες περιπτώσεις εταιρικών μετασχηματισμών που οδηγούν σε παρόμοια προς τη διασυνοριακή μετατροπή αποτελέσματα όσον αφορά το συνεπεία αυτών εφαρμοστέο δίκαιο, όπως στην (μη καλυπτόμενη από την οδηγία 2005/56/ΕΚ) διασυνοριακή συγχώνευση μιας εταιρίας, συσταθείσας στο έδαφος ενός κράτους μέλους, μέσω απορρόφησής της από εταιρία άλλου κράτους μέλους (περίπτωση αντίστροφη προς αυτή της υπόθεσης SEVIC) ή μέσω σύστασης νέας εταιρίας διεπόμενης από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους(που μπορεί να είναι και τρίτο, βλ. Περάκη, ό.π.) καθώς και στην διάσπαση μιας τέτοιας εταιρίας, εφόσον οι επωφελούμενες εταιρίες θα διέπονται πλέον από το δίκαιο άλλου (ή άλλων) κρατών μελών. Πράγματι, και στις περιπτώσεις αυτές, η εν λόγω εταιρία, συνεπεία των ως άνω πράξεων, παύει να διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους σύστασής της, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην προαναφερθείσα περίπτωση διασυνοριακής μετατροπής. Συνεπώς το τελευταίο δεν επιτρέπεται να παρεμβάλλει παρόμοια εμπόδια.

Σε συνάφεια με όπως ορίζει το Αρθρο 7 ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/56/ΕΚ Εκθεση του οργάνου διευθύνσεως ή διοικήσεως> του με Αριθμό (1) Διασυνοριακό Πρακτικό Ομίλου Κυρίαρχης Εταιρείας “Hellenic Development Beteiligungs AG” – Διασυνοριακή Συγχώνευση με διατάξεις γερμανικού δικαίου και αρμοδιότητα γερμανικών αρχών θέμα: Περιουσιακές οικονομικές Αξίες, επί Νομικών Δικαιωμάτων μας Διασυνοριακή Οικονομική Εννομη τάξη. 2. Τροποποίηση καταστατικού μας όπως στο από 10/04/2013 ανακοινωθέν επιχειρηματικό στρατηγικό μας σχέδιο σκοποί μας όπως αναφέρονται και συμπληρωματικά; (Δεν εγγράφεται ανάλυση περιουσιακών στοιχείων μας, ομάδων περιουσίας στο παρόν). Αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου μας στο από τον νόμο οριζόμενο ποσό για την μετατροπής μας, σε Ευρωπαϊκή Εταιρεία 24/07/2012 καταστατική έδρα (registered head office πραγματικής έδρας (de facto head office) << ΕΛΛΑΔΑ το σύνολο του ενεργητικού μεταβιβάζεται στην απορροφούσα εταιρεία· κινητικότητα, εταιριών (la mobilit é des entreprises), μεταφορά και εγκατάσταση εκτός του τόπου ιδρύσεως είτε της καταστατικής είτε της πραγματικής έδρας. Διασυνοριακή δραστηριότητα, συμβατότητα – εξαρτημένες οικονομικές σχέσεις υπέρ της τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών μας (Transfer Pricing) της φορολογικής διαφάνειας της κυρίαρχης απορροφούσας εταιρείας <<ΕΛΛΑΔΑ Εισφέρουσα < παραρτήματα της απορροφώσας. α) «Ε.Δ. ΓΟΥΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ », Α.Φ.Μ. 094504379 – ΙΚΑ 0620294383, ΓΕΜΗ: 125868599000 η οποία εδρεύει (ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ) β) «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε., ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΦΜ 99916725 – ΙΚΑ 9301698164, η οποία εδρεύει ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 81, ΑΘΗΝΑ. γ) «ABS SOFTWARE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΦΜ 998715340 – ΙΚΑ 9302821906 η οποία εδρεύει(ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 81, ΑΘΗΝΑ) δ) «MARIAD HOLDING LIMITED, ΑΦΜ 098122370 (10/8 INTERNATIONAL COMMERCIAL CENTRE, Casemate Square, Gibraltar) ακίνητα Ελλάδα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια<ακίνητα .» κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο (ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή) ή με το οποίο συνδέεται. συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι και οι θυγατρικές ή οι θυγατρικές των θυγατρικών των ανωτέρω επιχειρήσεων, ακόμα και αν δεν υφίστανται μεταξύ τους απευθείας δεσμοί συμμετοχής, καθώς και κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με τις κατωτέρω προσδιορισθείσες Σκοπός 1) διασυνοριακός μετασχηματισμός, διασυνοριακή δραστηριότητα με παρουσία και στην Ελλάδα, εξαρτημένες οικονομικές σχέσεις, χρήσης γραφείων, απορροφούμενης εταιρείας της Ε.Δ.ΓΟΥΤΟΣ ΑΕ Σκοπος 2 Α Η εκμετάλλευση εμπορια του χρηματοοικονομικού προϊόντος μας, εταιρικού τίτλου μας WS 1. G.HDB, υπηρεσία μας ως τίτλος «άυλοι πόροι» (Sánchez, et al., 2001). Η φύση του διαμορφώνει οικονομική πραγματικότητα εμπράγματο δικαίωμα απτό (tangible) περιουσιακό στοιχείο και εντάσσεται στις κατηγορίες του διανοητικού κεφαλαίου (Intellectual Capital): Ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital – HC), δομικό κεφάλαιο (Structural Capital – SC) και σχεσιακό κεφάλαιο (Relational Capital – RC). Προτάθηκε σύννομα προσαρμοσμένος με αναπτυξιακό έργο εντός επιχειρηματικού στρατηγικού σχεδιασμού στις 26/02/2014, δημόσια προσφορά <<ελληνων πολιτεια>> WS 1 (1.6) G.HDBOND (Asset-Backed Security of Nominal Value – Senior Debt Instruments): Καλυμμένοι τίτλοι ονομαστικής αξίας – υψηλής εξασφάλισης G.HDBOND, συνδεδεμένος Εταιρικός Τίτλος ονομαστικός, προκαθορισμένης ενσώματης αριθμητικής εύλογης δίκαιης αξίας, υπέρ αγοράς ενεργητικού του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους. Διακρατική συμφωνία πιστωτών γενική και άμεση ισχύ των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου στην έννομη τάξη Κράτους – Συνθήκη του Μάαστριχ (Αρθρο 3Α, 102 Α) – Ν. 3845/2010, Ν 3986/2011 & Ν.4254/2014 διεθνές ενωσιακό δίκαιο (διεθνείς υποχρεώσεις ελληνικού δημοσίου χρέους), άρθρο 28 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος, «οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.

Hellenic Development Beteiligungs AG κατά ΤΑΙΠΕΔ, υπουργών οικονομικών και Τράπεζας της Ελλάδας για Χειραγώγηση/Κερδοσκοπία επί του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους

Advertisements

7 comments on “Εξώδικη δήλωση διασυνοριακής, δικαιοκτητικής αξίωσής είσπραξης χρηματικής αποζημίωσης κατά της Eurobank Ergasias A.E. (για 30 εκατ. €)

 1. Έρχονται Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για πολιτικούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. 21,8 δις ευρώ,αξία αγορά χρέους, κατάχρηση εξουσίας

  βίντεο με συνέντευξη καταγγελία…. του Ευάγγελου Γούτου στον Ιωσήφ Παπαδόπουλο

 2. Για κακούργημα τρία μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2015/07/20/για-κακούργημα-τρία-μέλη-του-δσ-του-ται/

  ΤΑΙΠΕΔ – Το ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας Δημοσίου που ξεπουλάει την Ελλάδα
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/10/07/ταιπεδ-το-ταμείο-αξιοποίησης-ιδιωτι/

 3. Διατλαντική TARGET2 εντολή GAAP/G20, εκδόχεα διαπλαστικών μεικτών δικαιωμάτων από 11/10/2011, Μητρικού Αμερικανικού Διεθνούς Πιστωτικού Ιδρύματος αντισυμβαλλόμενο με τον EFSF/ ESMS

  From: Evangelos Goutos
  Sent: Wednesday, March 15, 2017 9:43 PM
  To: target.hotline@ecb.europa.eu; info@esma.europa.eu; olaf-fmb-spe@ec.europa.eu; secr_icis@gsis.gr; europol@police.gr

  Subject: Διατλαντική TARGET2 εντολή GAAP/G20, εκδόχεα διαπλαστικών μεικτών δικαιωμάτων από 11/10/2011, Μητρικού Αμερικανικού Διεθνούς Πιστωτικού Ιδρύματος αντισυμβαλλόμενο με τον EFSF/ ESMS

  Από:

  Πρωτεύων Αμερικανικό Mητρικό Διεθνές Τραπεζικό Ίδρυμα

  Κωδικός αναγνωρισημότητας Ar.G.MI.

  Προς:

  Την Ανώνυμη Εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διεθνώς εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνθήκες ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, Συνταγματική Ευρωπαϊκή Υποχρέωση.

  Μια ξεχωριστή νομική οντότητα (φαινόμενο της υπερίδρυσης). … Συνθήκη του Μάαστριχτ που υπογράφηκε το 1992

  Εντολή

  1) Αποδέσμευσης και ανοίγματος τραπεζικών μεταβατικών λογαριασμών θυγατρικών τραπεζικών ιδρυμάτων μας, ο οποίοι ευρίσκονται σε ανταποκρίτριες τράπεζες και είναι σε τραπεζική αργία, όπως τηρούνται στις επικράτειες της Ελλινικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Γερμανίας (11/10/2011-21/04/2016) και εμφαίνονται στο από 09/08/2016 σχετικό έγγραφο μας (EUROPAISCHE COMMISSION) καθώς και στο σχετικό έγγραφο “USDF 31 October 2011”.

  Τραπεζικά αλλοδαπά ιδρύματα με κοινό γερμανικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώο “DE285941183”.

  Με γνωστοποίηση: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο / Federal Reserve Bank / Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

  2) Εντολή διαμεσολάβησης σας μέσω ζεύξης χρηματοδότησης διατλαντικής προσφοράς μας, σε σχέση με την κοινοποιούμενη μέσω εναλλακτικών δικτύων εξαγορά των μετοχών… του από μη εκκαθαρισθέντος υπολοίπου από την Ευρωπαική Ένωση, αποζημίωσης μας και πληρωμή μέσω του τραπεζικού υπολογοριασμού μας (GR9401101290000012962502972 – Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) σε αναφορά σε ευρώ καθώς και σε κλειδωμένη ισοτιμία έτους 2002.

  3) Εντολή μας, όπως έχετε την διεθνή εξουσία εκ του Νόμου, για την εφαρμογή εκ μέρους σας του Νόμου. Άμεσοι Ενωσιακοί, Δημοσιονομικοί, Διακρατικοί, Συνταγματικοί, Εκτελεστοί Κανόνες σε κάθε κράτος μέλος.

  Λόγο των παραπάνω ζητάμε την εκ του νόμου παρέμβαση σας (πολιτική διασυνοριακή χρηματοπιστωτική διαφθορά, εις βάρος των διασυνοριακών καταναλωτών – πελατών μας) προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα εναπομείναντα υποκαταστήματα μας, τα οποία εβρίσκονται στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, καθώς και τις εκ του νομού παρεχόμενες υπηρεσίες, για την ηλεκτρονική επαναλειτουργία μας και την επαναδραστηριοποίηση του προσωπικού μας.

  Legal Name of FI (web-Aristotle Global Monetary Institution) Ar.G.MI. » (AL group) > ΕΔΡΑ USA (21/04/2016) Trade and Investment Partnership (TTIP) with the EU. > Συναλλακτική Διεθνή Τραπεζική Νομική Πρακτική > ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΟΤΗ G+10 > ASTIR PALACE ΕΛΛΑΔΑ > 1,2 BILLION EURO > ORDER > Τμήμα της Ανοικτής Αγοράς Βερολίνο – ΕΥΡΩΠΗ – ESMA. > ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ > ΝΧΙ στην Ελλάδα επιχειρήσεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος > National Bank of Greece S.A. Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

  17 Νοεμβρίου, Astir Palace

  17/11/2016 Legal Name of FI Aristotle Global Monetary Institution. 
Ar.G.MI.
Μη Κάτοικοι ζώνης ευρώ Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος). Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2011/14) (2011/817/ΕΕ) 
ΕΔΡΑ USA. πιστωτή FSA. MARKET EFTA/FATCAΤμήμα Trading Exchange ORDER ASTIR PALACE.
Διεθνή εντολή target2 – προδιαγραφές αποτίμησης ενσωμάτων ενοχικών εμπράγματων διεθνών δικαιωμάτων μας Due Diligence (EORI 2016 location) μετοχών (οι “Μετοχές”) της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ”, (customer id) Ar.G.MI. τα οποία προϋπήρχαν στα πιστωτικά μας αλλοδαπά θυγατρικά ιδρύματα μας στην Ευρώπη.


  Υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η “Δημόσια Πρόταση”)

  Προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών (οι “Μετοχές”) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΑΣΤΗΡ Α.Ξ.Ε.”, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 122000801000, και εδρεύει επί της οδού Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, Τ.Κ. 16671 (η “Εταιρεία”).

  Τμήμα της Ανοικτής Αγοράς Βερολίνο.

  ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
1.2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ETX ως σύμβουλος του Προτείνοντα για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης 
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ 10% ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ.
1.1
800.000.000,00 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ( “Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας” ) .
400.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΣΤΕΡΑΣ) ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΤΧ.
ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΤΕΛΕΣΦΟΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (DEPOSIT FUNT) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ.ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Τ.Χ.Σ.) – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EΚΤ) (TARGET2 coordinator): πρόσωπο οριζόμενο από την ΕΚΤ

  «διαχειριστής διακανονισμού του TARGET2» (TARGET2 settlement manager): πρόσωπο οριζόμενο από ΚΤ του Ευρωσυστήματος με καθήκον να παρακολουθεί τη λειτουργία της οικείας της συνιστώσας του TARGET2,

  
ΤΙΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ 
ΖΕΥΞΗ τραπεζικών λογαριασμών μας, διαχείριση θυγατρικών αλλοδαπών κεντρικών τραπεζικών λογαριασμών μας διασυνοριακών μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων μας ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ.
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ “διασυστημικός διακανονισμός” (cross-system settlement): μέσω του (Dedicated Cash Account – DCA):

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΣ, HDB-AG Central management cross border Bank Europe «λογαριασμός ΜΠ» (PM account): κάτοχος λογαριασμού ΜΠ, σε ΚΤ του Ευρωσυστήματος, και ο οποίος είναι απαραίτητος στον εν λόγω κάτοχο λογαριασμού ΜΠ προκειμένου: α) να υποβάλλει εντολές πληρωμής ή να λαμβάνει πληρωμές μέσω του TARGET2, και β) να διακανονίζει τις εν λόγω πληρωμές στη συγκεκριμένη ΚΤ του Ευρωσυστήματος,

  Τράπεζα Commerzbank AG, Königsallee 37, 40212 Düsseldorf

  BIC CODE: COBADEFFXXX

  HELLENIC DEVELOPMENT BETEILIGUNGS AG

  IBAN DE 76 3004 0000 0120 6622 01

  Τραπεζικών δραχμικών λογαριασμών μας, αναφορά σε ευρώ με κλειδωμένη ανέκκλητη τριμερή διεθνή νομισματική ισοτιμία του 2002, Ελβετικό Φράγκο (EUR/CHF) και Ευρώ / Δολάριο (EUR/USD).

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ :

  https://justiceforgreece.wordpress.com/αναφορές/διατλαντική-target2-εντολή-gaapg20-εκδόχεα-διαπλ/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s