Προς ΕΕ: Πως θα καταπολεμηθεί η υπόθαλψη τρομοκρατίας στο έδαφος κράτους μέλους;

ep_logo_rgb_el

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
30 Σεπτεμβρίου 2015

E-013285-15

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Georgios Epitideios (NI)

Continue reading