Γιατί όλες οι διοικήσεις του ΤΧΣ και η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έπρεπε να είναι ήδη πίσω από τα κάγκελα

1-41-360x240

ΓΙΑΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΧΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ…

by lobbystas on 15 Οκτωβρίου 2016

…Σκοπός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Το Ταμείο ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που απορρέουν από το νόμο 4046/2012 (Α28). Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα. Η διάρκεια του ορίζεται μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020…

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΤΧΣ, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και η Διεύθυνση Επενδύσεων, αναφέρονται στην Εκτελεστική Επιτροπή και όλοι μαζί στο Γενικό Συμβούλιο.

Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη δωδεκάμηνη χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 στην σελίδα 36 ο Ορκωτός Λογιστής της Deloitte γράφει:

«Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε και συμφωνήσαμε τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του Κ.Ν 2190/1920 στο περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εξαιτίας της ειδικής φύσης και σκοπού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως προσδιορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο 3864/2010, παρά το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, έχουν καταστεί μικρότερα του μισού (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είναι εφαρμόσιμες.»

Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2014 – 31/12/2014 στην σελίδα 34 ο Ορκωτός Λογιστής της Deloitte γράφει:

«Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε και συμφωνήσαμε τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν 2190/1920 στο περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εξαιτίας της ειδικής φύσης και σκοπού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως προσδιορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο 3864/2010, παρά το γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, έχουν καταστεί μικρότερα του μισού (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είναι εφαρμόσιμες.»

Το άρθρο 47 του Ν. 2190/1920 όπως σήμερα ισχύει αναφέρει τα παρακάτω:

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Το άρθρο 47 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Π.Δ/τος 409/1986 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1987 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ιδίου νόμου.

Το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΧΣ 49,7 δις ευρώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2014 μειώθηκε στα 24,5 δις ευρώ ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015 μειώθηκε στα 8,8 δις.

Δηλαδή 40 δις ευρώ εξαφανίστηκαν. Τα έχασαν. Έγιναν ζημιές.

Η Deloitte στις εκθέσεις της και το 2014 και το 2015 αναφέρει πως «οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν είναι εφαρμόσιμες».

Ο νόμος για την λειτουργία του ΤΧΣ όπως σήμερα ισχύει, σε κανένα του σημείο δεν αναφέρει πως το ΤΧΣ εξαιρείται από τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 !!!!!

Το Δ.Σ. του ΤΧΣ όφειλε από το 2015 να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφάσιζε την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Οποιαδήποτε μορφή ασυλίας των μελών του ΤΧΣ αφορά αποφάσεις τους και όχι παραλήψεις τους. Συνεπώς οι διοικήσεις του ΤΧΣ από το 2015 και μετά οφείλουν να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα.

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΧΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ;;;

Το Τ.Χ.Σ είναι ένα fund. Ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του ως Stability Fund, υποχρεωτικά εποπτεύεται και από την Ε.Κ. Τα δις που χρεώθηκε ο Έλληνας φορολογούμενος τοποθετήθηκαν και χάθηκαν επειδή το Τ.Χ.Σ δεν ασφάλισε ποτέ αυτά τα δις έναντι μελλοντικής ζημιάς.

Παραβιάστηκε ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (θεσμοθετημένος) της υποχρεωτικής ασφάλισης, δλδ το hedging, ελληνικά της αντιστάθμισης.

Δεν υπήρξε ούτε στρατηγική αντιστάθμισης, ούτε χρησιμοποιηθήκαν εργαλεία αντιστάθμισης !!! Απιστία, κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και άλλα…. 150 κακουργήματα σε πρώτη φάση… Συνεχίζεται…

 

1-98-432x170

ΠΛΗΡΩΝΕ ΜΑΛΑΚΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΕΝΤΑΝΕ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ… 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ ή Ταμείο), δημοσιοποίησε σήμερα στην ιστοσελίδα του Ταμείου την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015. …Κατά τη διάρκεια του 2015, η ζημιά ανήλθε σε € 10.158εκ. και η συσσωρευμένη ζημιά αυξήθηκε σε € 35.353εκ. έναντι € 25.195εκ. το 2014….. Αυτά τα 35 + δις ευρώ τα … Συνεχίστε να διαβάζετε 

1103-480x170

ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ. ΤΩΡΑ ΕΙΣΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ !!! 

Η συμμετοχή του κράτους ως μετόχου μέσω του ΤΧΣ δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο με ποσοστό άνω του 33,1% να ζητήσει διαχειριστικό έλεγχο ως προβλέπει η νομοθεσία. Στις τράπεζες έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα από «συστάσεως της ανθρωπότητας» !!! Που πήγαν τα δις κύριοι; Με χαρτί και μολύβι. Αφήστε τις μαλακίες. Τώρα είστε κυβέρνηση. Οι … Συνεχίστε να διαβάζετε 

old_bailey_microcosm_edited-480x170

ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ. ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΧΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. 

Αντισυνταγματικότητες, κυρίως στα άρθρα για την πώληση μετοχών τραπεζών κάτω από την τιμή αγοράς τους, παρατηρήσεις και κενά περιλαμβάνει η Έκθεση της Επιστημονική Υπηρεσίας της Βουλής επί του πολυνομοσχεδίου. Ειδικότερα η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής: -τονίζει ότι «εγείρει προβληματισμό» για παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος η ρύθμιση ότι οι αποφάσεις του Ταμείου … Συνεχίστε να διαβάζετε 

1-15-480x170

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΙΚΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ, ΞΕΝΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. 

Επίσημα πλέον η Ελλάδα μπορεί να θεωρείται χώρα προτεκτοράτο των δανειστών της. Με την αναθεώρηση  του Συντάγματος που ετοιμάζει η τρόικα, θα αλλάξει και η επίσημη ονομασία της από «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» σε «ΠΡΩΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»… Θα πρέπει να είναι κανείς αφελής για να νομίζει, πως η τρόικα που μπορεί και περνά στη Βουλή όποιο νόμο … Συνεχίστε να διαβάζετε 

 

http://lobbystas.gr/γιατι-ολεσ-οι-διοικησεισ-του-τχσ-και-η-ε/

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s