Μήνυση κατά του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη

για παράβαση  καθήκοντος και εσχάτη προδοσία

3206b0e5bdea90b85250d3bb714caf59

Προς τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Μήνυση

Κλαπάκη Δορύλαου

Κατά

του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίρτζη

Για παράβαση καθήκοντος και για εσχάτη Προδοσία

Την 30η .11.2016 δημοσιεύτηκε o ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4439/2016

ΦΕΚ 222/Α/30-11-2016

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας δανειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 30

Το άρθρο 66 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το σύνολο των προσληφθέντων στην εταιρεία «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» δυνάμει των Προκηρύξεων 2300/7878/2007 και 2300/26405/2008 και στην εταιρεία «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» δυνάμει των από 26.3.2002 και από 5.8.2003 Προκηρύξεων, νυν συγχωνευθείσες στην ανώνυμη εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», εντάσσονται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης ή απόφασης σε κενές οργανικές θέσεις της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ή σε προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν στην ως άνω εταιρεία για το σκοπό αυτόν. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν αιτήματος των ως άνω ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις συνθήκες των λοιπών εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία λαμβάνεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι ήδη εργαζόμενοι στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», δυνάμει του άρθρου 66 του Ν. 4369/2016, υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας διάταξης».

Η προώθηση και ψήφιση του άρθρου αυτού παραβιάζει σειρά θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος

Όπως

Άρθρο 4: (Ισότητα των Ελλήνων)

Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

2. Oι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

‘Αρθρο 52: (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)

H ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση.

Αλλά κυρίως το ‘Άρθρο 103: (Δημόσιοι υπάλληλοι)

που κατοχυρώνει την θεμελιώδη Αρχή της Αξιοκρατίας στους διορισμούς στο Δημόσιο και τον μοναδικό δρόμο ( εκτός για λίγους μήνες για κάποιες έκτακτες ανάγκες ) εισόδου προσωπικού και παραμονής σε αυτό

1. Oι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Kράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Tα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.

δικαίου.

7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.

Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.

**8. Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Oι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου.

Με την ενέργεια του αυτή αν και οι πράξεις του αρμοδίου Υπουργού εμπίπτουν και σε πολλά αλλά αδικήματα ως αναφέρονται σε σειρά άρθρων του Ποινικού Κώδικα ,

η ανωτέρω μήνυση εις βάρος του συγκριμένου Υπουργού , σε περίπτωση επιλεγεί η διαβίβαση του σχετικού φάκελου στην Βουλή , που εκεί γίνεται σε συνεργασία όλων το ξέπλυμα της αιτίας που δημιουργεί την διφθέρα στην χωρά μας καθώς όλοι οι εκεί Βουλευτές εξυπηρετούνται από αυτήν την κορυφαία εγκληματική πράξη

προς αποφυγή για μια ακόμα φορά αυτού του ξεπλύματος

ζητώ όπως

η μήνυση αυτή να εξεταστεί αποκλειστικά και μόνο ως προς το αδίκημα περί εσχάτης Προδοσίας ,

Ως εκ τούτου η μήνυση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί μόνο ως προς αυτή την κατεύθυνση του αδικήματος περί εσχάτης Προδοσίας και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις να παρακαμφθεί ο μηνυομενος Υπουργός απευθείας στο ακροατήριο με βάση αυτό το αδίκημα και να μην αποσταλεί στην Βουλή ως απαιτείται για παράνομες ενέργειες Υπουργών που εμπίπτουν σε αλλά αδικήματα του Π.Κ.

————–

Σας συνυποβαλλόμενο δημοσίευμα της Καθημερινής το οποίο με το ιστορικό που αναφέρεται στο ανωτέρω αδίκημα και επιβεβαιώνεται επιπλέον ότι ο μηνυμένος εν γνώση του προώθησε την αντισυνταγματική αυτή τροπολογία παραβιάζοντας ακόμα και τελεσίδικες Δικαστικές αποφάσεις και ως εκ τούτου παραβιάζοντας εσκεμμένα το Σύνταγμα έχει διαπράξει το αδίκημα της Εσχάτης Προδοσίας

ΕΛΛΑΔΑ 04.12.2016 : 22:35

Προσλήψεις σε οργανισμό χωρίς… λόγο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

· http://s.kathimerini.gr/resources/2016-12/09s14sxol-thumb-large-thumb-large.jpg

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ερώτηση: Αν μαθαίνατε ότι μια ελληνική εταιρεία που απασχολεί 330 εργαζομένους προσλαμβάνει σήμερα άλλους 220, τι αλήθεια θα σκεφτόσασταν; Προφανώς ότι κάποιος άγνωστος Έλληνας επιχειρηματίας, μιας επίσης άγνωστης εξαγωγικής εταιρείας, ανακάλυψε αίφνης κάτι που μοιάζει με την πυρίτιδα. Ενα, ας πούμε, πρωτοποριακό προϊόν, που το ζητούν ξαφνικά δεκάδες χώρες στο εξωτερικό, και η εταιρεία του δεν προλαβαίνει να το παράγει, εξ ου και αποφάσισε να αυξήσει το προσωπικό της κατά 65%.

Και τώρα που μάθατε τα δεδομένα, καθίστε αναπαυτικότερα, γιατί όσα θα διαβάσετε θα σας εξοργίσουν. Η πρόσληψη 220 ατόμων δεν αφορούν καμία ελληνική ιδιωτική εταιρεία. Γίνονται εν κρυπτώ σε έναν δημόσιο οργανισμό, ο οποίος όχι μόνον δεν χρειάζεται επιπλέον προσωπικό, αλλά, αν οι επιτελείς του είχαν στοιχειώδη συναίσθηση του ρόλου τους, θα έπρεπε να απολύσουν και το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων του.

Το σκάνδαλο –γιατί μόνον έτσι μπορεί να χαρακτηρισθεί– αφορά τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ή εν συντομία ΚΤΥΠ, όπως τις λένε οι γνωρίζοντες. Πρόκειται για τον μοναδικό κατασκευαστικό οργανισμό του Δημοσίου, που ιδρύθηκε ύστερα από ασφυκτική πίεση των δανειστών μας στο 2ο μνημόνιο, καθώς οι «απεχθείς» τροϊκανοί εντόπισαν κάτι μάλλον αυτονόητο. Οτι είναι παράλογο μια μικρή χώρα να έχει τρεις διαφορετικές κατασκευαστικές εταιρείες: τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων (ΔΕΠΑΝΟΜ) και τη Θέμις Κατασκευαστική, που είχε την ευθύνη ανέγερσης φυλακών και δικαστικών μεγάρων.

Μην τα πολυλογούμε, οι τρεις εταιρείες συγχωνεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2013 σε μία –τις ΚΤΥΠ– για να μειωθούν τα τεράστια έξοδά τους (τρία διαφορετικά Δ.Σ., πολυδιάσπαση εργαζομένων με παρεμφερές αντικείμενο κ.λπ.) και έκτοτε σε αυτήν εργάζονται περί τα 330 άτομα. Αριθμός καθ’ όλα υπερβολικός, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της απουσίας οποιασδήποτε σοβαρής οικοδομικής δραστηριότητας, θα μπορούσε να λειτουργεί κάλλιστα με 80-100 ανθρώπους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ολόκληρο το 2016 η εταιρεία ΚΤΥΠ προχώρησε σε μόνον δύο νέους διαγωνισμούς. Τη δημοπρασία ενός σχολείου στη Νέα Φιλαδέλφεια και το… γκρέμισμα ενός ελληνικού σχολείου στο Μόναχο.

Και τι αποφάσισε ο αρμόδιος υπουργός Χρ. Σπίρτζης για να αντιμετωπίσει την απραξία των υπαλλήλων; Να προσλάβει με συμβάσεις αορίστου χρόνου άλλους 220 υπαλλήλους που εργάζονταν μέχρι το 2013 στις τρεις εταιρείες και απολύθηκαν, καθότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που είχαν έληξαν. Μοιάζει δε απίστευτο, αλλά, όπως κατήγγειλε στην «Κ» ο πρώην αντιπρόεδρος των ΚΤΥΠ Ανδρ. Αθανασόπουλος, οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αλλά οι αιτήσεις επαναπρόσληψής τους απορρίφθηκαν όχι μόνον πρωτόδικα, αλλά και από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ο Αρειος Πάγος τον Δεκέμβριο του 2015 έκρινε τελεσίδικα ότι οι εν λόγω υπάλληλοι –διοικητικοί στην πλειονότητά τους– δεν πληρούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και επομένως ορθώς απολύθηκαν όταν ολοκληρώθηκε το αντικείμενο για το οποίο είχαν προσληφθεί.

Θα εξοργιστείτε ακόμη περισσότερο όταν μάθετε και τον τρόπο που έγινε η επαναπρόσληψή τους. Πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα με άσχετη τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ –προφανώς κατόπιν συνεννόησης με τον ΣΥΡΙΖΑ– και εντάχθηκε ως άρθρο στον νόμο 4439/2016. Σημειωτέον δε ότι, πλην του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και των ΑΝΕΛ, τις προσλήψεις ψήφισαν τόσο η Εν. Κεντρώων όσο και το ΠΑΣΟΚ (!), ενώ οι μόνοι που είπαν «όχι» ήταν η Ν.Δ. και το Ποτάμι (η Χ.Α. ψήφισε «παρών»). Το δε θράσος όσων διατύπωσαν τη συγκεκριμένη τροπολογία είναι πραγματικά απύθμενο. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι «εντάσσονται» λέει το άρθρο, «κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης ή απόφασης (σ.σ.: του Αρείου Πάγου), σε κενές οργανικές θέσεις της εταιρείας “Κτιριακές Υποδομές” ή σε προσωποπαγείς θέσεις που θα συσταθούν στην ως άνω εταιρεία για το σκοπό αυτόν»!

Αν αναρωτιέστε γιατί δεν αντέδρασε έστω η πρόεδρος των ΚΤΥΠ που προσλαμβάνονται άνευ λόγου 220 πλεονάζοντα άτομα στον όργανισμό «της», την απάντηση μάλλον θα τη βρείτε στο βιογραφικό της. Την κ. Ιωάννα Κοντούλη, που ηγείται των ΚΤΥΠ, θα τη θυμάστε ίσως ως μαχητική εκπρόσωπο των Οικολόγων Πρασίνων στις εκλογές του 2012 πριν «μετακομίσει» στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο σημειωτέον απέτυχε να εκλεγεί τον Ιανουάριο του 2015. Καθότι, όμως, η κ. Κοντούλη κατόρθωσε, όπως λέγεται, να εξασφαλίσει την εύνοια του κ. Νίκου Παππά, κρίθηκε απολύτως κατάλληλη για τη θέση της προέδρου ενός δημόσιου οργανισμού, κι ας είχε ως μοναδικό της επαγγελματικό εφόδιο το πτυχίο του τοπογράφου-μηχανικού.

Κατόπιν τούτων, τόσο η κ. Κοντούλη όσο κυρίως ο κ. Σπίρτζης καλούνται να απαντήσουν σε ένα μάλλον αυτονόητο ερώτημα. Τι είναι αυτό άραγε –πλην της εξυπηρέτησης του πελατειακού κοινού τους– που τους έκανε να προσλάβουν 220 νέους υπαλλήλους στην υπολειτουργούσα εταιρεία ΚΤΥΠ, εκτινάσσοντας σε περίπου 12 εκατ. ευρώ το ετήσιο μισθολογικό κόστος λειτουργίας της (από 7 εκατ. σήμερα);

Αφησα για το τέλος ένα κερασάκι. Η εταιρεία ΚΤΥΠ, ως ο μοναδικός πλέον κατασκευαστικός οργανισμός του Δημοσίου, στεγάζει σήμερα τους 330 υπαλλήλους της σε δύο κτίρια και όλως παραδόξως το ένα κτίριο δεν είναι δημόσιο, αλλά το νοικιάζει από ιδιώτη! Με την πρόσληψη των νέων 220 αχρείαστων υπαλλήλων η δημόσια κατασκευαστική εταιρεία θα μισθώσει και δεύτερο ιδιωτικό κτίριο, το οποίο θα πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια. Δηλαδή εμείς…

Αν γίνει ανεκτή από την Δικαιοσύνη και αυτή η κραυγαλέα περίπτωση και δεν παρακαμφθεί ο συγκεκριμένος Υπουργός για Εσχάτη Προδοσία οι διεφθαρμένοι παράγοντες ανενόχλητοι πλέον θα συνεχίζουν τους πελατειακούς διορισμούς στο Δημόσιο, παραβιάζοντας το άρθρο 103 και τις θεμελιώδεις Αρχές του Συντάγματος της αξιοκρατίας , της ισότητας των πολιτών κ.α.

– Και να υφαρπάζονται περιουσιακά στοιχεία των νόμιμων δικαιούχων πολιτών,

– Να διαβρώνονται συνειδήσεις και το Δημοκρατικό Πολίτευμα

– Να συνεχίσει να Δημιουργείται μια ημιμαθή , ελεγχομένη , φοβισμένη , διεφθαρμένη Δημόσια Διοίκηση

– Και να επιβαρύνεται παράνομα ο κρατικός προϋπολογισμός,

Με τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση παράνομων ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του Δημοσίου χρήματος και της Δημόσιας περιουσίας

Αν και έτσι και αλλιώς το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας έχει διαπραχτεί

το προκλητικό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι όλες αυτές σύμφωνα με το αντισυνταγματικό άρθρο 30 «τακτοποίησης» των ρουσφετολογικά προσληφθέντων υπαλλήλων που προωθούνται παράνομα και εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ σε κενές οργανικές θέσεις της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ( ως αναφέρει και το σχετικό άρθρο ) εντάσσονται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης ή ( Δικαστικής ή άλλης ) απόφασης σε ανύπαρκτες και απαγορευτικές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος θέσεις , όπως

– ως «συμβασιούχοι αορίστου χρόνου »

– ή σε προσωποπαγείς θέσεις

Και μάλιστα πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που σύμφωνα με πληροφορίες λογω της υπαρχούσης οικονομικής κρίσης ( που δημιούργησαν οι εκατοντάδες χιλιάδες πελατειακά και παράνομα προσληφθέντες στο Δημόσιο) και της έλλειψης ανάλογων έργων υπολειτουργεί , κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί με τα πραγματοποιήσιμα έργα του 2016 με τα αντίστοιχα των παλαιοτέρων ετών

Ως εκ τούτου ενώ σύμφωνα με τις ανωτέρω πληροφορίες έχει σήμερα πρακτικά ήδη πλεόνασμα αδρανοποιημένου προσωπικού , με την τροπολογία αυτή προστίθενται επιπλέον νέα δυσβάστακτα οικονομικά βάρη σε αυτήν την κρατική εταιρεία και οι μισθοί και τα λοιπά έξοδα των πελατειακά προσληφθέντων θα πληρωθούν τελικά από τον υπερχρεωμένο ήδη και ελλιπή κρατικό Προϋπολογισμό μέσω νέου δυσβάστακτου για όλους εξωτερικού δανεισμού

καθώς με επιβεβαίωση του Υπουργείο Εσωτερικών το 1/3 του υπάρχοντος σήμερα Δημοσίου χρέους δημιουργήθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια εξ αιτίας των εκατοντάδων χιλιάδων πολλές φορές μη αναγκαίου και αδρανοποιημένου παράνομα και ρουσφετολογικά διορισμένου προσωπικού το οποίο παράνομα μέσω διεφθαρμένων παραγόντων ανανέωνε τις αρχικές ελιγμένες πελατειακές συμβάσεις.

επειδή σύμφωνα με την

Ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος

Άρθρo 120

.

2. O σεβασμός στo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς πoυ συμφωνoύν με αυτό και η αφoσίωση στην

Πατρίδα και τη Δημoκρατία απoτελoύν θεμελιώδη υπoχρέωση όλων των Eλλήνων.

4. H τήρηση ταυ Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων

Ο κ. Εισαγγελέας θα πρέπει να λάβει υπ΄οψιν του και να συνδυάσει το συγκεκριμένο αδίκημα σε σχέση με το άρθρο 134 του Π.Κ το οποίο ορίζει ρητά ότι η παραβίαση θεμελιώδους αρχής του Συντάγματος ( και φυσικά επειδή η θεμελιώδης αρχή της Αξιοκρατίας και της ισότητας των πολιτών δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί και δεν αμφισβητείται από κανένα ) , στοιχειοθετεί το οικειο αδίκημα της Εσχάτης Προδοσίας.

Και ως κ τούτου αναγνωρίζοντας το αδίκημα να παραπέμψει απευθείας το συγκεκριμένο μηνυομενο Υπουργό για Εσχάτη προδοσία για εσκεμμένη Παραβίαση σειρά θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος

Μια υποχρεωτική πλέον ενέργεια της Δικαιοσύνης που θα πρέπει να ακολουθηται σε κάθε περίπτωση έστω και ενός πελατειακού διορισμού στο δημόσιο ώστε να δώσει οριστικά τέλος σε αυτό το κορυφαίο εγκληματικό φαινόμενο

Και αυτό διότι , εκτός της παραβίασης των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα ισότιμων , αξιοκρατικών ( πανελλήνια γνωστών σε όλους τους διεκδικητές της κάθε καθοριστικής για την λειτουργία και διαφάνεια θέσης στο Δημόσιο ) ,προκηρύξεων και διαγωνισμών που προκηρύσσει αποκλειστικά η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα ανεξάρτητη Αρχή ( ΑΣΕΠ)

Η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του παρανομούντος Υπουργού για εσχάτη Προδοσία θα είναι ένα καθοριστικό βήμα ώστε να δοθεί επιτελώς τέλος στην αίτια που προκαλεί την διαφθορά στην χώρα μας και την διάβρωση της Ελληνικής κοινωνίας που είναι οι ρουσφετολογικοί διορισμοί στο Δημόσιο

20.1.2017

Κλαπακης Δορυλαος

Advertisements

9 comments on “Μήνυση κατά του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη

 1. θυμάμαι όταν έγινε η προκήρυξή έκανα αίτηση ήμουνα από τους πρώτους για διορισμό και κόπηκα στην συνέντευξή ????????? τις θέσεις τις πήρανε κομματόσκυλα που το διατυμπανίζανε και μας έλεγαν ότι δεν έχουμε καμιά ελπίδα μάλιστα έσκασε μύτη και μια που δεν μπήκε καν στον κόπο να δώσει συνέντευξη την είχαν ήδη προσλάβει αυτό ήταν είναι και θα είναι το άχρηστο ελληνικό δημόσιο εάν θέλετε κάντε έρευνα στους διορισμούς στον Ο.Λ.Π. υπουργάρας ο καμμενος θα φρικάρετε

 2. Pingback: Μήνυση κατά του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη – worldtraveller70

 3. Τρίτη, 31-Ιαν-2017

  Μήνυση κατά του Χρήστου Σπίρτζη για εσχάτη προδοσία!

  Αντιμέτωπος με μήνυση για εσχάτη προδοσία και παράβαση καθήκοντος βρίσκεται ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης.
  Αιτία; Η τροπολογία (του ΥΠΟΜΕΔΙ) που εντάχθηκε ως άρθρο στο Ν.4439/2016 και προβλέπει την πρόσληψη με συμβάσεις αορίστου χρόνου στην Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. 220 ατόμων που εργάζονταν στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων (ΔΕΠΑΝΟΜ) και τη Θέμις Κατασκευαστική, που έχουν κλείσει. Η υπόθεση είχε δει το φως της δημοσιότητας μέσω δημοσιεύματος της εφημερίδας “Καθημερινή”, με το οποίο συνοδεύεται η μήνυση.

  Την μήνυση υπέβαλε ο Δορύλαος Κλαπάκης, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αμαρουσίου, υποστηρίζοντας ότι η νομοθετική ρύθμιση Σπίρτζη παραβιάζει σειρά θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος, που προστατεύουν την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου και την ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης.

  Επίσης, ο κ. Κλαπάκης βασίζει την μήνυση στο άρθρο 103 του Συντάγματος που προβλέπει ότι τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων ορίζονται από το νόμο. Όπως και ότι “νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2”.

  Ζητά ακόμη την εξέταση της μήνυσης μόνον ως προς την κατεύθυνση του αδικήματος περί εσχάτης Προδοσίας και “εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις να παραπεμφθεί ο μηνυμένος υπουργός απευθείας στο ακροατήριο με βάση αυτό το αδίκημα και να μην αποσταλεί στην Βουλή ως απαιτείται για παράνομες ενέργειες Υπουργών που εμπίπτουν σε αλλά αδικήματα του Π.Κ”.

  Πάντως, ο κ. Κλαπάκης είναι παλαιός γνώριμος των δικαστικών αιθουσών και των… υπουργών. Στο παρελθόν είχε μηνύσει τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ως υπουργός Περιβάλλοντος είχε συντάξει το νόμο 4014/11 για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που, εν τέλει, κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ. Ο κ. Κλαπάκης είχε προσφύγει και κατά του νόμου 4178/13, που αντικατέστησε τον 4014/11, ο οποίος κρίθηκε συνταγματικός.

  Σε κάθε περίπτωση, η έκβαση της μήνυσης Κλαπάκη θα έχει ενδιαφέρον επειδή, μεταξύ άλλων, την τροπολογία Σπίρτζη για την ΚΤΥΠ ψήφισαν εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ένωση Κεντρώων και η Δημοκρατική Συμπαράταξη.

  Δημ. Δελεβέγκος

  http://www.capital.gr/epikairotita/3187590/minusi-kata-tou-xristou-spirtzi-gia-esxati-prodosia

 4. Ο Χρήστος Σπίρτζης ομιλητής στη παρουσίαση βιβλίου “ΤΑΙΠΕΔ: όργανο εκποίησης της περιουσίας και κατάργησης της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας” !!!

  “ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΙΜΔΑ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Β’ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΔΑ «ΤΑΙΠΕΔ – ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

  12/12/2014

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου
  για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ)

  έχει την τιμή και την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει
  στην παρουσίαση της Β’ ΈΚΔΟΣΗΣ,
  πλήρως ενημερωμένης, του βιβλίου του ΙΜΔΑ :

  «ΤΑΙΠΕΔ – ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
  ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

  την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, στις 12.00-15.00,

  στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ (Σταδίου 24, Αθήνα)

  Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας

  Για το ΔΣ του ΙΜΔΑ

  Η Πρόεδρος

  Καθηγ. Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου

  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

  Συντονιστής : Γεράσιμος Αρσένης,
  Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΙΜΔΑ, τ. Υπουργός

  Ομιλητές:

  • κ. Σταύρος Λυγερός, Δημοσιογράφος
  • κ. Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας, Πρόεδρος του
  Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας

  • κ. Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

  • κ. Ελένη Πορτάλιου, Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Μέλος της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού
  • κ. Αριστείδης Θωμόπουλος, Δικηγόρος”

  http://www.lawnet.gr/news/taiped-organo-ekpoiisis-tis-periousias-kai-katargisis-tis-e8nikis-kuriarxias-tis-elladas-33898.html

 5. ΝΕΟ (ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΟ) ΣΚΑΝΔΑΛΟ! Κορυφαίος ΥΠΟΥΡΓΟΣ στο… σκαμνί !!

  Η περίοδος του συνδικαλισμού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και των αντιδράσεων απέναντι στην «επονείδιστη μνημονιακή τακτική» σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές έφερε χθες στο «σκαμνί» κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης. Ο λόγος για τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, που έπειτα από καταγγελία του προέδρου του ΕΤΑΑ Αντώνη Σελλιανάκη βρέθηκε κατηγορούμενος μαζί με 7 μέλη της αντιπροσωπίας του ΤΕΕ στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

  Η ιστορία αφορά στις πολύμηνες κινητοποιήσεις της περιόδου 2013-2014 ενάντια στις διατάξεις του ν. 3986/2011 και τις συνέπειες στις δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές που καλούνταν να πληρώσουν οι μηχανικοί. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι είναι η διατάραξη συνεδριάσεων, η παράνομη βία και η διατάραξη ειρήνης στην υπηρεσία. Μάλιστα, τα δύο πρώτα αδικήματα υποπίπτουν στο νέο νόμο για την υφ’ όρον παραγραφή, με αποτέλεσμα να κληθούν να αντιμετωπίσουν μόνο το τελευταίο αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

  Ο υπουργός εμφανίστηκε ο ίδιος στο δικαστήριο και κάθισε κανονικά στο εδώλιο με τους συναδέλφους του, ζητώντας να δικαστεί. «Ο κ. Σπίρτζης είναι βουλευτής και πρέπει να γίνει άρση ασυλίας. Εχει ζητήσει να γίνει άρση ασυλίας του γιατί θέλει να δικαστεί αλλά πρέπει να διαβιβαστεί η δικογραφία στη Βουλή», ανέφερε ο δικηγόρος του. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας με την πρότασή του συμφώνησε ως προς τη διαδικασία, λέγοντας ότι «προκύπτει ότι για την άσκηση δίωξης σε πρόσωπο που είναι βουλευτής απαιτείται άδεια από τη Βουλή».

  Ακολούθως το δικαστήριο διέταξε διαχωρισμό της υπόθεσης ως προς το σκέλος που αφορά τον Χρήστο Σπίρτζη, προκειμένου να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες και τη «μεταφορά» της δικογραφίας στη Βουλή.

  Αν και η έδρα πρότεινε τη συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης για τους άλλους επτά (Δημήτρης Πετρόπουλος, Αντώνης Μαούνης, Πέτυ Πέρκα, Αντώνης Πρωτονοτάριος, Σπύρος Κοντομάρης, Θανάσης Μπούμης, Ιωάννης Πάνου), αναγκάστηκε να αναβάλει για κρείσσονες, δηλαδή εξαιτίας της απουσίας του βασικού μάρτυρα κατηγορίας. «Ο κ. Στελλιανάκης αισθάνθηκε δυσφορία. Εισήχθη στο Ιπποκράτειο. Του βρήκαν πίεση υψηλή και έχει κάνει εισαγωγή στην Πρώτη Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου», ανέφερε ο δικηγόρος του. Τελικά, η υπόθεση πήρε αναβολή για τον Σεπτέμβριο του 2017, ενώ αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή προκειμένου να ζητηθεί η άρση ασυλίας του Χρήστου Σπίρτζη. Σημειώνεται ότι στη δικαστική αίθουσα είχαν προσέλθει δεκάδες μηχανικοί προκειμένου να συμπαρασταθούν στα 8 μέλη του ΤΕΕ.

  Η αρχή στην ιστορία έγινε με μια καταγγελία στις 19 Μαρτίου του 2014 στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας. Ακολούθησε παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προς την Κρατική Ασφάλεια για άσκηση παράνομης βίας, που συνοδεύτηκε από αποστολή εγγράφων και βίντεο από τις κινητοποιήσεις των μελών του ΤΕΕ και δεκάδες ένορκες καταθέσεις και προσπάθειες αναγνώρισης συγκεκριμένων ατόμων. Το οπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προερχόταν από τα βίντεο που ανέβαζαν συνδικαλιστές στις ιστοσελίδες των φορέων τους.

  Αρχικά το αρχηγείο της Αστυνομίας δεν μπορούσε να εντοπίσει συγκεκριμένα άτομα από το CD που απέστειλε τότε ο πρόεδρος του ΕΤΑΑ, Αντώνης Σελλιανάκης, που δίνοντας συμπληρωματική ένορκη κατάθεση στις 14 Ιανουαρίου του 2015 αναγνώρισε τελικά 8 άτομα από τις κινητοποιήσεις, τα οποία βρέθηκαν τελικά χθες στο εδώλιο.

  https://hellasforce.com/2017/03/29/νεο-καραμπινατο-σκανδαλο-στο-σκαμν/

 6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΠΙΡΤΖΗ! Πακτωλός εκατομμυρίων (απ’ το δημόσιο) για τη χασούρα του Μπόμπολα

  3/29/2017 07:36:00 μ.μ.

  Κυβερνητική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σήμερα Τετάρτη (ημέρα που ανακοινώθηκε ημιεπίσημα και η συμφωνία με τους δανειστές για τις νέες περικοπές στις συντάξεις και αύξηση στη φορολογία) προβλέπει ότι θα αποζημιώνεται πλέον από το δημόσιο ο όμιλος Μπόμπολα για την ζημιογόνο λειτουργία του οδικού άξονα Τρίπολη-Κόρινθος-Καλαμάτα!

  Η λειτουργία του έργου, το οποίο διαχειρίζεται η κοινοπραξία Μορέας, θα επιδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα καλύπτει με χρήματα των ελλήνων φορολογούμενων τις ζημιές, εφόσον ο δρόμος δεν βγάζει τα έξοδά του ή δεν έχει κέρδος με βάση τον όγκο διελεύσεων των οχημάτων.

  Η απόφαση είναι του υπουργού Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη ενώ την συνυπογράφουν και οι άλλοι συναρμόδιοι υπουργοί.

  Όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία, «παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της προβλεπόμενης στη σύμβαση παραχώρησης του έργου «Μελέτη-Κατασκευή- Χρηματοδότηση- Λειτουργία-Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου “Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λέυκτρο- Σπάρτη (ν.3559/2007)”, δαπάνης η οποία προκαλείται από την υποχρέωση του Δημοσίου για την επιδότηση λειτουργίας και την πρόσθετη επιδότηση λειτουργίας του παραχωρησιούχου, που καταβάλλεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα».

  Η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη τροπολογία ενεργοποιεί ρήτρα της σύμβασης παραχώρησης του έργου (από την εποχή Σουφλιά επί ΝΔ!) με την οποία διασφαλίζει την κερδοφορία της κοινοπραξίας Άκτωρ-J&P Άβαξ -Intracom Συμμετοχών εφόσον τα έσοδα της πέφτουν κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

  Η συγκεκριμένη επιδότηση δεν μπορεί να δοθεί μέσω ΕΣΠΑ καθώς τα κοινοτικά προγράμματα χρηματοδοτούν μόνο τις φάσεις των μελετών και της κατασκευής των έργων, αλλά όχι το στάδιο της λειτουργίας τους με αποτέλεσμα πλέον το όποιο κόστος προκύψει από τον όγκο διέλευσης οχημάτων, να το επωμίζεται το Δημόσιο. Η συγκεκριμένη απόφαση είναι ακόμη μια από αυτές που ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσε χαριστικές και είχε εξαγγείλει ότι θα καταργήσει.

  Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος δεν αναφέρεται το πιθανό κόστος που θα έχει για τον προϋπολογισμό η συγκεκριμένη επιδότηση προς την Μορέας ΑΕ. Υπολογίζεται πάντως σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια…

  http://www.press-gr.com/2017/03/blog-post_7265.html

 7. ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
  Χατζηδάκης: Ο Σπίρτζης μαγειρεύει στοιχεία για να κρύψει τα ελλείμματα στις αστικές συγκοινωνίες

  http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/styles/708×320/public/hatzida-708.jpg?itok=fYdnVxPy

  16|03|2017

  «Σήμερα ο κ. Σπίρτζης στη Βουλή προσπάθησε, με μαγειρεμένα στοιχεία, να κρύψει την εκτόξευση των ελλειμμάτων στις αστικές συγκοινωνίες, επί των ημερών του», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, για τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησή του, στη Βουλή.

  «Με αλλεπάλληλες ερωτήσεις, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ζητάω από τον κ. Σπίρτζη τρία νούμερα: το λειτουργικό έλλειμμα του ομίλου ΟΑΣΑ για τα έτη ’14, ’15 και ’16. Να μου πει δηλαδή ο υπουργός, ποιες είναι οι εισπράξεις των αστικών συγκοινωνιών και ποια είναι τα έξοδα.

  Ωστόσο, ο κ. Σπίρτζης, προφανώς για να αποκρύψει την κατάρρευση των εσόδων που υπάρχει στις αστικές συγκοινωνίες (εισιτηριοδιαφυγή, σπατάλες, αδυναμία είσπραξης εσόδων από άλλους φορείς δημοσίου για δωρεάν μετακινήσεις) επί των ημερών του, μαγείρεψε τα στοιχεία των εσόδων, προσθέτοντας την κρατική επιχορήγηση, για να εμφανίσει τον ισολογισμό του ΟΑΣΑ ισοσκελισμένο», καταγγέλλει ο Κωστής Χατζηδάκης και προσθέτει ότι «το 2014 ο ΟΑΣΑ είχε έσοδα (από εισπράξεις) 247 εκατ. ευρώ, που το 2015, την πρώτη χρονιά άσκησης του κ. Σπίρτζη, έπεσαν στα 201 εκατ. ευρώ. Είναι επίσης γνωστό, από δημοσιεύματα στον Τύπο, ότι τους πρώτους 5 μήνες του 2016 οι εισπράξεις των αστικών συγκοινωνιών από εισιτήρια έπαθαν περαιτέρω καθίζηση».

  Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ επισημαίνει εξάλλου, ότι η ΣΤΑΣΥ, στο δικό της έγγραφο αναφέρει ότι το λειτουργικό της έλλειμμα είναι 23 εκατ. ευρώ. Όταν το 2014 είχε λειτουργικό πλεόνασμα 6,7 εκατ. ευρώ. «Με δεδομένο δε ότι η ΣΤΑΣΥ αντιπροσωπεύει τα 2/3 του κύκλου εργασιών του ΟΑΣΑ και το πιο…κερδοφόρο τμήμα του, υποψιαζόμαστε τι συμβαίνει στο σύνολο του ομίλου ΟΑΣΑ», αναφέρει ο Κωστής Χατζηδάκης.

  «Ο κ. Σπίρτζης, λοιπόν, κατά την προσφιλή τακτική του, δεν μου έδωσε καμία απάντηση. Είναι 2 χρόνια υπουργός και παρατηρεί τα ελλείμματα των αστικών συγκοινωνιών να μεγαλώνουν. Πλανάται πλάνην οικτράν, όμως, αν νομίζει ότι με μαγειρέματα στοιχείων και επικοινωνιακά τρικ θα αποφύγει τις απαντήσεις που οφείλει. Ασφαλώς, θα επανακαταθέσω την ερώτηση στη Βουλή. Ο κ. Σπίρτζης δεν θα ξεφύγει. Οι Έλληνες θα μάθουν την αλήθεια για τα ελλείμματα των αστικών συγκοινωνιών», υπογραμμίζει ο κ. Χατζηδάκης.

  http://www.iefimerida.gr/news/325501/hatzidakis-o-spirtzis-mageireyei-stoiheia-gia-na-krypsei-ta-elleimmata-stis-astikes#ixzz4dIAdU100

 8. Αποκάλυψη: Ο Χρήστος Σπίρτζης και ο προσωπικός του «στρατός» από πρώην Πασόκους

  ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΤΗΣ… ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ – ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΙΣ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ
  Έργα και ημέρες του ανθρώπου που θα… τσάκιζε τους εθνικούς εργολάβους – Τον δικό του προσωπικό στρατό που απαρτίζεται από ημέτερους, κολλητούς φίλους του και πρώην συναγωνιστές του από την εποχή που ο κ. Χρήστος Σπίρτζης ήταν ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ με εξέχουσα θέση στον συνδικαλιστικό χώρο, στρατολογεί ο υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.
  Ο κ. Σπίρτζης που εσχάτως βρίσκεται στη σέντρα της αρνητικής δημοσιότητας για μια σειρά πράξεις ή παραλείψεις που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ (σκάνδαλο ΟΛΠ, παραχώρηση περιφερειακών αεροδρομίων, αυξήσεις εισιτηρίων, διαπραγματεύσεις για τα δημόσια έργα, εκταμιεύσεις εκατομμυρίων ευρώ υπέρ των μεγαλοκατασκευαστών και «νταβατζήδων») προχωρεί, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newsbomb.gr στο «χτίσιμο» μιας συμπαγούς ομάδας στο υπουργείο του και μάλιστα με απευθείας αναθέσεις αρμοδιοτήτων.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανάθεση στον συναγωνιστή του, πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, Γιάννη Μαχαίρα, καθηκόντων τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ειδικής υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών.
  Σύμφωνα με τα επίσημα έγραφα η συνολική δαπάνη για την πρόσληψη του κ. Μαχαίρα ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ευρώ από τα οποία τα 56.400 ευρώ είναι η αμοιβή του και το υπόλοιπο η πληρωμή του ΦΠΑ.

  Όπως αναφέρουν και οι τοπικές ιστοσελίδες στην Πάτρα «πρόκειται για προσωπική επιλογή του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κ. Μαχαίρας δεν έχει και τη στήριξη του γενικού γραμματέα Υποδομών, Γιώργου Δέδε, καθώς τους τρεις άνδρες συνδέουν εδώ και χρόνια κοινοί αγώνες από τον πάλαι ποτέ «ένδοξο» χώρο του ΠΑΣΟΚ.
  Ο Σπίρτζης, ο ΟΛΠ, οι νέες πληρωμές δεκάδων εκατομμυρίων στους νταβατζήδες, οι κωλοτούμπες και οι εντιμότατοι φίλοι του – όλοι πρώην Πασόκοι.
  Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
  Πολλά στελέχη του… βαθέως ΠΑΣΟΚ έχουν ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Λίγα όμως από αυτά έχουν μπει στον πυρήνα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από αυτούς είναι ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης.
  Έχοντας ενταχθεί στον κλειστό κύκλο των στελεχών που συνομιλούν τακτικά και επηρεάζουν καταλυτικά τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αποτελεί αυτή τη στιγμή άνθρωπο – «κλειδί» καθώς έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τον πυρήνα των νταβατζήδων, στο κομβικό κομμάτι των δημοσίων έργων.
  Οι δε πράξεις του κ. Σπίρτζη, όπως θα καταστεί πασιφανές από την παράθεση των στοιχείων που έχει συλλέξει το Newsbomb.gr αποτελούν την επιτομή της νέας διαπλοκής που στήνει για λογαριασμό της σημερινής κυβέρνησης ο υπουργός Υποδομών.
  Μια διαπλοκή που με εκκίνηση τα δημόσια έργα περνά και μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτή την εποχή είναι όλα ανοιχτά κοινώς όλα παίζονται.
  Στην αρχή όλοι κατάλαβαν ότι ο κ. Σπίρτζης ήταν συνεπής με το μότο «πρώτη φορά Αριστερά», έτσι με τη φόρα που είχε ως πρόεδρος του ΤΕΕ υποστηριζόμενος από τα πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αποστασιοποιήθηκαν μετά τα Μνημόνια, κατήγγειλε «τον τρόπο δημοπράτησης των δημόσιων έργων, της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, του καθορισμού της τιμής των διοδίων», το «μοντέλο τρέλας» στη διενέργεια διαγωνισμών, το πάρτι διασπάθισης του δημόσιου χρήματος από οργανισμούς συγκοινωνιών».

  Δεν δίστασε να δηλώσει ότι «έξι οικογένειες νέμονται τα δημόσια έργα της χώρας κι αυτό πρέπει να αλλάξει», ενώ έχει προαναγγείλει την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σύμβασης παραχώρησης και κατασκευής των πέντε μεγάλων οδικών αρτηριών αλλά και της Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.
  Και λέμε δεν δίστασε, δεν ντράπηκε, καθώς είναι βέβαιο ότι γνώριζε ότι λίγους μήνες μετά θα επιδίδετο και αυτός στη μεγάλη «κωλοτούμπα».
  Τι έκανε για όλα αυτά; Είτε ακριβώς τα αντίθετα, είτε τίποτε απολύτως.
  Κροκοδείλια δάκρυα και μετάθεση ευθυνών
  Για παράδειγμα, υπέγραψε την παραχώρηση των αεροδρομίων που ο ίδιος πολεμούσε με λύσσα με το ίδιο ακριβώς τίμημα που είχε εξασφαλίσει η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

  Και το μόνο που βρήκε να δηλώσει αναγγέλλοντας τη μεγαλειώδη του κωλοτούμπα ήταν τα εξής:
  «Δεν δώσαμε εμείς τα αεροδρόμια. Τα έδωσαν όσοι έκαναν τον διαγωνισμό που έβαλαν τους συγκεκριμένους όρους». Και τονίζοντας ότι διαφωνεί με τη συμφωνία του ΤΑΙΠΕΔ με τους Γερμανούς της Fraport (την οποία και ο ίδιος υπέγραψε) συμπλήρωσε: «Υπογράψαμε τη σύμβαση με πολύ πόνο…. Βρήκαμε, όταν πήραμε από την ΥΠΑ τις συμβάσεις, κάποιους όρους που έπρεπε να διορθωθούν. Δεν δώσαμε εμείς τα αεροδρόμια. Τα έδωσαν όσοι έκαναν τον διαγωνισμό που έβαλαν τους συγκεκριμένους όρους».
  Και κατέληξε: «Δεν ήταν καθόλου εύκολο που υπέγραψα για την αποκρατικοποίηση των αεροδρομίων… Συνεχίζω να διαφωνώ με τον τρόπο που έγινε η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων. Είναι όμως μέσα στις δεσμεύσεις που έχει η χώρα. Κατορθώσαμε το τελευταίο διάστημα και διορθώσαμε πάρα πολλά από αυτά που υπήρχαν στις έτοιμες συμβάσεις που βρήκαμε»…

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ : http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/667439/apokalypsi-o-xristos-spirtzis-kai-o-prosopikos-toy-stratos-apo-proin-pasokoys#ixzz4dIBbcrbG

 9. Χατζησωκράτης: Ο Σπίρτζης έχει τεράστιες ευθύνες για την Attica Bank

  http://www.skai.gr/news/politics/article/325411/hatzisokratis-o-spirtzis-ehei-terasties-euthunes-gia-tin-attica-bank-/#ixzz4fM2IJu2T

  Καταπέλτης για την Τράπεζα Αττικής η μηνυτήρια αναφορά της ΤτΕ
  Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, η Τράπεζα Αττικής συστηματικά χορηγούσε δάνεια κάτω του κόστους, με ανύπαρκτες εξασφαλίσεις.

  http://www.skai.gr/news/finance/article/339936/katapeltis-gia-tin-trapeza-attikis-i-minutiria-anafora-tis-tte/#ixzz4fM1hjtnw

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.