Λεφτά υπάρχουν: Ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο του ανεξόφλητου υπολοίπου δανειακής σύμβασης του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) ύψους € 80.000.000,00

lefta-yparxoyn

ΦΕΚ: 99/Β/2017

24 Ιανουαρίου 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1. Ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο του ανεξό- φλητου υπολοίπου δανειακής σύμβασης του Ο.Μ.Μ.Α. ύψους € 80.000.000,00.
 2. Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπο- ρία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με απο- τέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμμα- τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020». ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89 (1)

  Ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο του ανεξόφλητου υπολοίπου δανειακής σύμβασης του Ο.Μ.Μ.Α. ύψους € 80.000.000,00.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/1990

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α ́/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ́/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο- νομικών» (ΦΕΚ 213Α ́/7-10-2009).

4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ́/2009).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α ́/1998), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α ́/2011).

6. Την 2/60752/ 0004/9-9-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β ́/2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι- αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α ́/2013).

8. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα- πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα – δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.», όπως ισχύει (ΦΕΚ 3690/2014).

9. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι- κονομικών» (ΦΕΚ 178 Α ́/2014).

10.Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α /2015). 11.Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β ́/2015).

12. Την, από 17 Αυγούστου 2007, σύμβαση δανείου αρχικού ποσού € 95,0 εκατ. μεταξύ του Οργανισμού Με- γάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Τις διατάξεις της παρ. 11, περίπτωση β, του άρθρου 45 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α ́66/2011).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του τέταρτου άρθρου του ν.4366/2016 (ΦΕΚ Α ́18/2016), αποφασίζουμε:

1. Την ανάληψη και ένταξη στο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης, από 1 Ιανουαρίου 2017, του ανεξόφλητου κεφαλαίου της από 17 Αυγούστου 2007 δανειακής σύμβασης, αρχικού ποσού € 95.000.000,00 που έχει συναφθεί από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο, πλην των επιβαρύνσεων από τόκους, την 1 Ιανουαρίου 2017 ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 80.000.000,00).

3. Η ημερομηνία λήξης του δανείου είναι η 23/08/2032.

4. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου θα γίνει σε 32 ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, ύψους € 2.500.000,00 έκαστη.

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 21/02/2017, ενώ η τελευταία θα καταβληθεί στις 23/8/2032.

5. Το επιτόκιο του δανείου είναι σταθερό, 4,8475% ετησίως.

6. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημερών (actual/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος ανά περίοδο έξι μηνών κατά την ημερομηνία λήξης κάθε τοκοφόρου περιόδου.

7. Η καταβολή των τόκων και των χρεολυσίων θα γί- νεται την 21/2 και 21/8 εκάστου έτους. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ο δε τόκος θα υπολογίζεται για τον αντίστοιχο αριθμό των πραγματικών ημερών.

8. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυπηρέτηση των παραπάνω ανεξόφλητων υποχρεώσεων, από την 1 Ιανουαρίου 2017, αναλαμβάνονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

9. Από την έναρξη της τρέχουσας τοκοφόρου περιό- δου (22-8-2016) και εφεξής δεν ισχύει η προσαύξηση του επιτοκίου με την εισφορά του ν.128/1975, καθώς επίσης και η προμήθεια 0,01% υπέρ του Δημοσίου για την παρεχόμενη εγγύηση του εν λόγω δανείου. Δεν ισχύουν επίσης τυχόν λοιπές κρατήσεις, πάσης φύσεως, υπέρ του Δημοσίου.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που περιγράφονται στην από 17 Αυγούστου 2007 δανειακή σύμβαση μετα- ξύ του Ο.Μ.Μ.Α. και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Η καταγραφή στα έσοδα και τα έξοδα του κρα- τικού προϋπολογισμού έτους 2017 συνολικού ποσού € 80.000.000,00 γίνεται ως ακολούθως:

Α) Εμφάνιση στα πιστωτικά έσοδα, ΚΑΕ 5821 «Έσοδα από αναλήψεις χρεών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης», συνολικού ποσού ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€80.000.000,00).

Β) Έκδοση συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος ύψους ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ (€80.000.000,00) στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος και επί του Ταμείου Υπολόγου Συμψηφισμών και σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού 2017 με ΚΑΕ 6821 «Έξο- δα από αναλήψεις χρεών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

Ως δικαιολογητικό έκδοσης του ανωτέρω συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος ορίζεται η παρούσα απόφαση.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί- ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2017 έως και 2032, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

http://www.et.gr

 


ΣΧΕΤΙΚΑ

Advertisements

8 comments on “Λεφτά υπάρχουν: Ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο του ανεξόφλητου υπολοίπου δανειακής σύμβασης του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) ύψους € 80.000.000,00


 1. Το ελληνικό δημόσιο έχει ξοδέψει 31.800.000 ευρώ για ένα μουσείο που δεν υπάρχει

  Τελευταία ανανέωση 18:53 | 05 Μαρ. 2017

  Το ελληνικό κράτος έχει δαπανήσει για το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας από το 2007 μέχρι σήμερα 31.800.000 ευρώ (!). Tα τελευταία 11 εκατομμύρια καταβλήθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το 2015. Κι όμως το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας δεν υπάρχει. Δεν έγινε ποτέ.

  Το σκάνδαλο με το Ολυμπιακό Μουσείο φέρνει στο φως με εκτενές ρεπορτάζ του, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

  Η Ελλάδα της κρίσης, των δανείων και των χρεωκοπιών πληρώνει ακόμη τις Ολυμπιακές αμαρτίες, επισημαίνει η δημοσιογράφος Ασπασία Βελονάκη. Με άγνωστο αριθμό αποφάσεων να έπονται από προσφυγές της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.» και τόκους που διεκδικεί σε διάστημα δεκαετίας από το ελληνικό Δημόσιο.

  Με το νόμο 3342/2005 περί μεταολυμπιακής αξιοποίησης των Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων (3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) θεσπίστηκε η δημιουργία του Ολυμπιακού Μουσείου σε ένα τμήμα του κτιρίου του IBC, δηλαδή δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο (στο χώρο του εμπορικού κέντρου Golden Hall). Μετά από διεθνή δημόσιο διαγωνισμό (στις 15/12/2005) με συμμετοχή επτά εταιρειών, ανάδοχος του έργου ορίστηκε η εταιρεία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.» στις 28 Νοεμβρίου 2007.

  Ο αρχικός προϋπολογισμός αυτού ανερχόταν σε 48.147.961 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά την έκπτωση (προβλεπόταν η κατασκευή, αλλά και η κάλυψη του τεχνολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και η εργολαβική σύμβαση περιλάμβανε τη μετατροπή του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) σε Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων εμβαδού 17.290 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και Μουσείο Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού εμβαδού 5.000 τετραγωνικών μέτρων.

  Ειδικές μελέτες είχαν εκπονηθεί πριν την ψήφιση του νόμου, επί κυβέρνησης Καραμανλή, με πρωτοβουλία της τότε Αναπληρώτριας υπουργού Πολιτισμού Φάνης Πετραλιά. Το αρχικό σχέδιο, σύμφωνα με τις μελέτες, προέβλεπε τη δημιουργία δύο διαδραστικών Μουσείων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία θα συνδέονταν με το ΟΑΚΑ. Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε στους 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης την 27η Νοεμβρίου 2009.

  Ως εδώ όλα καλά!

  Ελλείψει επαρκούς χρηματοδότησης, όμως και μετά από επίσημα αιτήματα για καθυστέρηση στις πληρωμές, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε δήλωση διακοπής εργασιών στις 7 Ιουνίου 2010. Για ποιους λόγους το ελληνικό κράτος δεν πλήρωνε στην ώρα της την εταιρεία;

  Η αίτηση έγινε δεκτή από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και έτσι οι εργασίες διακόπηκαν. Μέχρι τότε, όμως το ελληνικό Δημόσιο είχε ήδη καταβάλει 20.800.000 ευρώ στην εταιρεία, η οποία είχε ολοκληρώσει κατά μεγάλο ποσοστό τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανικές εργασίες, ενώ δεν είχε ξεκινήσει η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου. Η ανάδοχος εταιρεία, όμως διεκδίκησε νομικά άλλα 16.500.000 για εργασίες που υποστηρίζει πως έκανε αλλά δεν είχε πληρωθεί. Το 2013 προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Στις 4 Φεβρουαρίου του 2015, μάλιστα η ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. έκανε αίτηση θεραπείας στον υπουργό με στόχο να συνεχίσει να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Ήδη, όπως προαναφέραμε, το 2015 της καταβλήθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιπλέον 11 εκατομμύρια ευρώ που επιδικάστηκαν ως άμεσα καταβλητέα με την απόφαση 5022/2014 του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας, ενώ εκκρεμεί η καταβολή των ποσών που επιδικάστηκαν με 4 ακόμη αποφάσεις μέσα στο 2016.

  Τι έκανε το ελληνικό κράτος με το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας; Με νέο νόμο (3878/2010, άρθρο 19) τροποποιήθηκε η παράγραφος που αφορούσε την αποκλειστική χρήση του Ολυμπιακού Μουσείου με αιτιολογία «την οικονομική αδυναμία του Δημοσίου να ανταποκριθεί στην υλοποίηση του έργου». Δηλαδή, ενώ είχε διακοπεί το έργο έγινε τροποποίηση στις προβλεπόμενες χρήσεις του κτιρίου και τελικώς στις 7 Δεκεμβρίου 2011 (1,5 χρόνο μετά την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών από την «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.») με απόφαση του Γενικής Γραμματείας Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής αποφασίστηκε η οριστική διακοπή των εργασιών του έργου.

  Καθώς όλα τα Ολυμπιακά Ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου του IBC, πέρασαν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), το τελευταίο έβαλε όρο τη δημιουργία Μουσείου επιφάνειας μόνο 3.000 τετραγωνικών μέτρων στους υποψήφιους επενδυτές του IBC. Πλειοδότης στο διαγωνισμό για εκμετάλλευση του χώρου για 90 χρόνια αναδείχτηκε η εταιρεία LAMDA Development, η οποία δημιούργησε το εμπορικό κέντρο Golden Hall. Από τα αρχικά προβλεπόμενα 17.290 τετραγωνικά μέτρα για «Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων» και έχοντας ήδη σπαταλήσει 20.800.000 ευρώ, το ελληνικό κράτος μείωσε στα 3.000 μέτρα την έκτασή του, το οποίο -όπως αποφασίστηκε τότε- θα ονομαζόταν σε «Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004». Με εκθέματα δηλαδή μόνο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας! Η δημιουργία του αρχικά προβλεπόμενου δεύτερου Μουσείου, αυτό για τον Παγκόσμιο Κλασικό Αθλητισμό, 5.000 τετραγωνικών μέτρων εγκαταλείφθηκε οριστικά.

  Το αποτέλεσμα; Ολυμπιακό Μουσείο δεν υπάρχει, παρά μόνο τέσσερις τοίχοι στη δυτική πλευρά του Golden Hall. Η σύμβαση που υπέγραψε με το ΤΑΙΠΕΔ δεσμεύει τη LAMDA Development για τη δημιουργία του Ολυμπιακού Μουσείου της Αθήνας (μελέτες, κατασκευή, εξοπλισμός), χώρου 3.000 τετραγωνικών μέτρων, αλλά δεν υπάρχει κρατικός φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του Μουσείου, φορέας να λάβει τις αποφάσεις. Πώς, όμως να δημιουργήσει φορέα το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και να τον θέσει σε λειτουργία με νόμο του κράτους για ένα έργο που έχει διακοπεί και για το οποίο πληρώνει ακόμη; Όταν δεν υπάρχει ακόμη γνώση για τα ακριβή τελικά διεκδικούμενα ποσά από την ανάδοχο εταιρεία «EΡΕΤΒΟ Α.Ε.»; Πώς να συστήσει ένα φορέα όταν με το… καλημέρα θα του βάλει φέσι τόσα εκατομμύρια; Χωρίς καν ιδιόκτητο κτίριο;

  Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά: Ποιος φταίει για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τον όλο σχεδιασμό με αποτέλεσμα την υποβολή δήλωσης διακοπής των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.»; Πως αποφασίστηκε το 2010 η παραχώρηση ενός κτιρίου με τροποποίηση των χρήσεων όταν ήταν γνωστό πως υπήρχε διακοπή των εργασιών; Γιατί το κράτος παραχώρησε ένα κτίριο στο οποίο υπήρχε σύμβαση να δημιουργηθεί κάτι άλλο;

  Πόσο θα κοστίσει τελικά ένα Μουσείο το οποίο δεν υπάρχει; Πέρα από τα περίπου 32 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα ποιο είναι το τελικό ποσό που θα καταβληθεί και αφορά το αρχικό κεφάλαιο και πόσοι οι τόκοι που θα πληρώσει το ελληνικό Δημόσιο;

  http://tvxs.gr/news/ellada/skandalo-elliniko-dimosio-exei-ksodepsei-31800000-eyro-gia-ena-moyseio-poy-den-yparxei

 2. Μισθοί-πρόκληση για «golden boys» του ΣΥΡΙΖΑ

  Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

  Στραγγίζουν τα αποθεματικά των υπουργείων προκειμένου να καλυφθούν οι πληρωμές των νέων μετακλητών και ειδικών συμβούλων που προστίθενται στα γραφεία τριών υπουργών αλλά και οι αυξήσεις που δίνονται σε κυβερνητικά στελέχη.

  Σε μια εποχή που η ανεργία πλήττει το 30% του πληθυσμού και την ίδια ώρα που οι αμοιβές για το ένα τρίτο όσων εργάζονται δεν ξεπερνούν τα 400 ευρώ μικτά, η κυβέρνηση προχωρά σε προκλητικές αυξήσεις των δαπανών για τη λειτουργία των υπουργικών γραφείων, ενώ δίνει και αυξήσεις που ζαλίζουν τον μέσο πολίτη, όπως η αύξηση κατά 79,5%(!) σε δύο στελέχη του ΟΔΔΗΧ. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην αύξηση των δαπανών του έχει πάντως το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής του Γιάννη Μουζάλα. Οχι μόνο διότι πολλαπλασίασε αναδρομικά από 7 σε 24 τους υπαλλήλους που μπορεί να έχει στο γραφείο του ο υπουργός αλλά και διότι χορήγησε αύξηση άνω του 50% στη διευθύντρια Υποδοχής, της οποίας η μηνιαία αμοιβή έφθασε από τα 2.604 στα 3.950 ευρώ!!! Και αυτό τη στιγμή που το συγκεκριμένο υπουργείο ακόμη δεν διαθέτει Οργανισμό Λειτουργίας, φιλοξενείται στα γραφεία του υπουργείου Εσωτερικών, άφησε επί μήνες απλήρωτους δεκάδες συμβασιούχους της Υπηρεσίας Ασύλου και -το χειρότερο- άφησε τους πρόσφυγες στο έλεος της κακοκαιρίας αφού δεν κατάφερε να οργανώσει επαρκές σχέδιο για τη χειμερινή τους διαβίωση.

  Το… ιστορικό

  Η αμοιβή του διευθυντή Υποδοχής είχε αρχικά καθοριστεί τον περασμένο Ιούλιο στο ύψος των 2.604 ευρώ. Τότε η θέση ήταν ακόμη κενή ενώ η επιλογή του προσώπου ήταν μία από τις βασικές αιτίες της διαμάχης μεταξύ του υπουργού (αναπληρωτή τότε) Μουζάλα και του γενικού γραμματέα Οδυσσέα Βουδούρη που κατέληξε στην απομάκρυνση του δεύτερου. Το ύψος της ετήσιας δαπάνης υπολογιζόταν τότε στα 35.000 ευρώ, καθώς θα περιλαμβανόταν και η οικογενειακή παροχή.

  Στις 23/2/2017, όμως, ο κ. Μουζάλας υπέγραψε απόφαση αύξησης των αποδοχών της διευθύντριας στα 3.950 ευρώ ενώ στο ποσό δεν υπολογίζεται το ύψος της οικογενειακής παροχής. Για την κάλυψη της διαφοράς, μάλιστα, δεν αναφέρεται η πρόσθετη δαπάνη αλλά σημειώνεται ότι θα καλυφθεί από τρεις διαφορετικούς κωδικούς, ο ένας εκ των οποίων έχει υπόλοιπο 600 ευρώ… Προστίθεται όμως ότι αυτοί οι κωδικοί θα έχουν τα επόμενα έτη πίστωση 48.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη διευθύντρια έχει την κεντρική ευθύνη για τις συνθήκες λειτουργίας στη Μόρια της Λέσβου αλλά και στα υπόλοιπα τέσσερα Κέντρα Υποδοχής (hotspots) Σάμου, Χίου, Λέρου και Κω. Προφανώς η αύξηση σχετίζεται με την άψογη λειτουργία τους – ίσως και με την οικονομία που επιτεύχθηκε το χειμώνα με εκατοντάδες πρόσφυγες χωρίς θέρμανση στα αντίσκηνα και κάποιους να πεθαίνουν προσπαθώντας να ζεσταθούν ανάβοντας γκαζάκια.

  Αύξηση θέσεων

  Πριν από την παραπάνω απόφαση Μουζάλα, όμως, είχε προηγηθεί πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου υπέρ του ιδίου υπουργού. Στις 20/1/17, ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας προσυπογράφει την πράξη για αύξηση των θέσεων στο γραφείο του κ. Μουζάλα «για κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών». Σημειώνεται ότι οι θέσεις στο γραφείο Μουζάλα είχαν καθοριστεί μόλις δυόμισι μήνες νωρίτερα, δηλαδή όταν συστάθηκε ξεχωριστό υπουργείο (5/11/16) με τον ανασχηματισμό στις αρχές Νοεμβρίου 2016. Τότε, η απόφαση έλεγε ότι στο γραφείο Μουζάλα θα απασχολούνται 4 μετακλητοί και 3 ειδικοί σύμβουλοι με κόστος 36.000 ευρώ έως το τέλος του 2016 (λιγότερο από δύο μήνες)!

  Ενα μήνα αργότερα, όμως, το υπουργείο έρχεται και ζητά αύξηση των θέσεων μέσω της οποίας το κόστος θα αυξηθεί κατά 43.000 ευρώ έως το τέλος του 2016 και κατά 256.000 ευρώ για το έτος 2017! Το αίτημα αυτό έρχεται να ικανοποιήσει το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνοντας την αύξηση των θέσεων ειδικών συμβούλων κατά 5 άτομα και των μετακλητών κατά 2 άτομα. Προστίθενται επίσης 10 αποσπασμένοι από άλλες θέσεις του Δημοσίου. Σημειωτέον ότι η αύξηση ισχύει αναδρομικά από 5/11/2016 χωρίς να απαντάται το ερώτημα εάν κάποιοι υπάλληλοι εργάζονταν ως τότε αμισθί ή κάποιοι θα πληρωθούν για διάστημα που δεν εργάζονταν.

  ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
  arishat@e-typos.com

  http://www.eleftherostypos.gr/politiki/84497-misthoi-proklisi-gia-golden-boys-toy-syriza/

 3. 1,1 εκατ. € για κινηματογραφικό έργο με την κόρη του Δραγασάκη…

  11/03/2017

  Panos Leliatsos
  ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΥΦΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ…
  ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 1.100.000€ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ ;;;;
  ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΝΟΜΠΕΛ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΜΙΖΑΣ

  http://www.press-gr.com/2017/03/11_11.html

  https://www.logospellas.gr/Ειδήσεις/ελλάδα/σκάνδαλο-με-11-εκατ-e-για-κινηματογραφικ/

 4. Υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πρόεδρος της Εταιρείας που πήρε τα 25.000 ευρώ από τη Βουλή

  Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, υπέγραψε την απόφαση για οικονομική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της Βουλής της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ), η οποία προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις τις προηγούμενες μέρες.
  Η επιχορήγηση μάλιστα δόθηκε για την οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων της εταιρείας για το έτος 2016, αν και η απόφαση υπογράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2016, δηλαδή λίγες μέρες πριν τη λήξη του έτους.

  Όπως αποκαλύπτει όμως η Ομάδα Αλήθειας, Πρόεδρος της Εταιρείας είναι ο Θανάσης Καλαφάτης, Υποψήφιος Βουλευτής Λευκάδας το 2012 με τον ΣΥΡΙΖΑ.

  Ποια είναι η ΕΜΙΑΝ

  Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000 και εδρεύει στην οδό Μαυρομιχάλη 52.
  Ιδρύθηκε ως εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό (όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της) «τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαφύλαξη έντυπων και προφορικών αρχείων των οργανώσεων της ελληνικής νεολαίας, στα οποία θα έχει ελεύθερη πρόσβαση οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, [την] προώθηση της μελέτης της ιστορίας των οργανώσεων της αριστερής νεολαίας [της Ελλάδας] και [την] ανάδειξη της δράσης και της συμβολής τους στην πολιτική ζωή, στους κοινωνικούς αγώνες, στον αγώνα για τη δημοκρατία και τη διάδοση των αριστερών ιδεών από το τέλος του εμφυλίου πολέμου μέχρι και την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας, καθώς και [τη] συστηματική πληροφόρηση του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας για την ιστορία του αριστερού κινήματος της νεολαίας».
  Οι πρώτοι εταίροι της ήταν, σχεδόν αποκλειστικά, στελέχη και ενεργοί μέτοχοι αριστερών οργανώσεων και ομάδων νεολαίας της εποχής 1950–1974

  https://omadaalithias.gr/politiki/ypopsifios-me-ton-syriza-o-proedros-tis-etaireias-poy-pire-ta-25000-eyro-apo-ti-voyli

 5. Το σπάταλο Δημόσιο δεν πτοήθηκε από την κρίση!
  Προσπάθησαν να χορηγήσουν μέχρι και επίδομα για θέση ευθύνης σε προϊστάμενο ωδείου!

  2/4/2017

  Ένα ατελείωτο πάρτι κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημοσίου χρήματος φέρνει στο φως κάθε χρόνο το Ελεγκτικό Συνέδριο, με μια έκθεση που θα μπορούσε να θεωρηθεί επανάληψη των προηγούμενων, αν δεν διανθίζονταν με ολοένα καινούργια περιστατικά κάθε φορά, σύμφωνα με την εφημερίδα “Έθνος”.

  Θα περίμενε κανείς ότι μεσούσης της κρίσης, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει, αλλά κάθε χρόνο προσγειωνόμαστε ανώμαλα, δείχνοντας ότι οι ίδιες ακριβώς παθογένειες εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τον κρατικό μηχανισμό.

  Η φετινή έκθεση που παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανδρ.Θεοτοκάτου, αφορά το «σωτήριο έτος 2013», κατά το οποίο ο προληπτικός έλεγχος των κρατικών δαπανών (δηλαδή πριν την εκταμίευσή τους) κατάφερε να αποτρέψει παράνομες πληρωμές 196,8 εκατ. ευρώ (αυξημένες τουλάχιστον κατά 11% σε σύγκριση με τις ματαιωθείσες παράνομες δαπάνες της προηγούμενης χρονιάς, ύψους 174,9 εκατ. ευρώ).

  Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα, η 600σέλιδη έκθεση είναι γεμάτη από δημοσιολογιστικές παραβάσεις, λανθασμένες εκκαθαρίσεις, διπλές πληρωμές, μη νόμιμες προσλήψεις, παρανομίες σε προμήθειες, έργα και παροχή υπηρεσιών, με απευθείας αναθέσεις και εσκεμμένες κατατμήσεις, φουσκωμένες υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης, σπατάλες σε εορταστικές εκδηλώσεις, γεύματα, δεξιώσεις, εκδρομές, με δουλειές σε συγγενείς, χαμένα δικαιολογητικά όταν ζορίζουν οι έλεγχοι και χαμηλή εισπραξιμότητα.

  Η φαντασία του Έλληνα οργιάζει
  Στις περιπτώσεις που μπλόκαρε το ΕΣ και φαίνεται η φαντασία του Έλληνα, συγκαταλέγονται οι υπερωρίες για ηλεκτρολογικές – υδραυλικές εργασίες σε πολυπράγμονα δασοφύλακα (!), η ανάθεση τεχνικής εργασίας σε ΜΚΟ άσχετης με το αντικείμενο, η μετάταξη του μοναδικού υπαλλήλου υπηρεσίας που έμεινε έτσι «ορφανή», η φιλοτέχνηση προσωπογραφίας δημάρχου με κρατικές δαπάνες, η χορήγηση επιδόματος για θέση ευθύνης σε προϊστάμενο ωδείου, η κατασπατάληση χρημάτων μέσα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ»!

  Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν ΟΤΑ και νοσοκομεία.

  Η κατάσταση πάντως, μόνο ευοίωνη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ενόψει και της πρόσφατης κατάργησης του προληπτικού ελέγχου που έκανε πάντα το ΕΣ, πράγμα που σημαίνει ότι όλα θα ελέγχονται πλέον μετά την εκταμίευση…

  http://www.star.gr/politiki/364590/to-spatalo-dhmosio-den-ptohthhke-apo-thn-krish

 6. ΠΟΣΑ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΞΕΥΤΙΛΕΣ

  ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΥΨΟΥΣ 72.000€…Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ

  http://bankstersae.blogspot.gr/2017/04/blog-post_6.html

 7. Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή επίπλωσε το γραφείο του με λεφτά των… καταναλωτών !!!

  Από Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή …. έπεσε ο ίδιος με τα μούτρα στην κατανάλωση ( αλλά με τα λεφτά των …. ελλήνων φορολογουμένων !!!)

  Ερώτηση στην Βουλή του Αργύρη Ντινόπουλου για τα κατορθώματα του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή Δημήτρη Σπυράκου.

  Aντί να προστατεύει τους καταναλωτές ο Σπυράκος εγκαταστάθηκε σαν αυτοκράτορας σε πολυτελές γραφείο στο πρώην Υπουργείο Εμπορίου.

  Για να αλλάξει την επίπλωση ( και για να το παίζει… υπέρ-υπουργός) ξόδεψε χιλιάδες ευρώ.

  Βεβαίως όχι δικά του, αλλά των ελλήνων καταναλωτών-φορολογουμένων που πληρώνουν ΦΠΑ 23%

  Και το καλλίτερο : προσέλαβε στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τρείς δικηγόρους οι οποίοι δουλεύουν για λογαριασμό του … προσωπικού δικηγορικού γραφείου του ( στο οποίο προϊσταμένη είναι …η γυναίκα του)

  Για τα έργα και τις ημέρες του Σπυράκου διαβάστε την ερώτηση που υπέβαλε στην Βουλή ο βουλευτής Αργύρης Ντινόπουλος την οποία και επισυνάπτουμε.

  http://dakepekoz.blogspot.gr/2011/12/24.html

 8. Υπουργό της κυβέρνησης: Δαπάνη Δημοσίου για να περάσει την αργία του Πάσχα με 80 Αστυνομικούς στην Αίγινα!

  26 Απριλίου 2016

  Στην Αίγινα θα περάσει το Πάσχα ο Υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Αλεκος Φλαμπουράρης.

  Η αναχώρηση ορίστηκε τη Μεγάλη Παρασκευή και επιστροφή την ερχόμενη Τρίτη μιας και η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρθηκε.

  Στην απόφαση αναφέρεται «Την ανάγκη πραγματοποίησης δαπάνης ύψους 2.550,00€, για την υπηρεσιακή μετακίνηση της προσωπικής ασφάλειας του Υπουργού Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου από την Αθήνα στην Αίγινα με αναχώρηση στις 29/04/2016 και επιστροφή στην Αθήνα στις 03/05/2016».

  Η απόφαση του Υπουργού της Κυβερνησης να περάσει την αργία του Πάσχα στην Αίγινα, και να συνοδεύεται από τους Αστυνομικούς συνοδούς του με δαπάνη… δημοσίου, προκαλεί.

  Δείτε το έγγραφο που δημοσιεύει το Athensmagazine.gr:

  http://www.athensmagazine.gr/article/news/politikh/231213-skandalo-me-gnwsto-ypoyrgo-ths-kybernhshs-dapanh-dhmosioy-gia-na-perasei-thn-argia-toy-pasxa-me-80-astynomikoys-sthn-aigina

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.