Προσφυγή κατά ρητής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΦΙΑ)

.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Χ.Χ

ΚΑΤΑ

Της απόφασης …/23-01-2018 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της )

Της Ειδικής διοικητικής διαδικασίας ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013

Των εκκαθαριστικών σημειωμάτων (ΕΝΦΙΑ) του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ετών 2014, 2016, 2017 και προσαυξήσεων

Του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών

Ο κάτωθι υπογράφων Χ.Χ του Υ και της Ψ, 84 και 73 ετών αντίστοιχα, πάσχω εκ γεννηθείς από νεφρική ανεπάρκεια η οποία τώρα είναι τελευταίου σταδίου, είμαι 36 ετών και από 8 Ιανουαρίου 2015 κάνω αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα, για 4 με 5 ώρες κάθε φορά. Λόγω αυτής της πάθησης και της απώλειας ακοής που η φαρμακευτική αγωγή μου προκάλεσε, έχω αναγνωρισμένη αναπηρία σε ποσοστό 95%. Επειδή δεν μπορώ να εργαστώ (είμαι άνεργος εφ’ όρου ζωής) και δεν έχω κανένα εισόδημα, η επιβίωση μου εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη βοήθεια που λαμβάνω από το κράτος και από τους γονείς μου, οι οποίοι καλύπτουν όταν, και όσο μπορούν, τις περαιτέρω οικονομικές, υλικές και λοιπές ανάγκες μου, πολλές φορές ακόμα και δανειζόμενοι εν αγνοία μου. Το έτος 2003, απέκτησα με γονική παροχή από τον πατέρα μου, το 50% της κυριότητας του πατρικού σπιτιού στο … και δυο κτημάτων στην περιοχή. Η συνολική αξία τους τώρα είναι μόλις 5731,78 ευρώ (διότι τα κτήματα δεν φορολογούνται ακόμα βάση αντικειμενικής αξίας) , δεν μου επιφέρουν κανένα εισόδημα και δεν αποτελούν πηγή πλούτου αλλά δαπανών και εξόδων. Το άλλο μισό των ακινήτων, το πήρε η αδελφή μου και την επικαρπία την κράτησε ο πατέρας μου. Επειδή λόγω της κατάστασης της υγείας μου δεν μπορώ να μένω μόνος μου και επειδή είναι δυσχερής η μετάβαση μου στο πλησιέστερο κέντρο αιμοκάθαρσης, δεν μένω στο … αλλά στην Αθήνα, φιλοξενούμενος από τον πάτερα μου (σε ενοικιαζόμενο σπίτι), ο οποίος με δηλώνει κιόλας προστατευόμενος μέλος του νοικοκυριού του, στην εκάστοτε φορολογική δήλωση. Τέλος, διευκρινίζω ότι τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των υποβληθέντων Φορολογικων Δηλώσεων μου για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015 και 2016 ήταν ΜΗΔΕΝΙΚΟ και οι φερόμενες ως οφειλές μου, Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) είναι 258,82 ευρώ.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα 3 ακίνητα ψιλής κυριότητάς μου, τη φορολογία που μου επιβλήθηκε εξαιτίας τους και τη διαδικασία αμφισβήτησης καταλογισμένου φόρου και προσαυξήσεων, αναφέρω τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :

Στις 3 Οκτωβρίου 2011 θεσπίστηκε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων ∆ομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η..Ε.). Ο σχετικός νόμος 4021/2011, άρθρο 53 (ΦΕΚ Α 218/3.10.2011) προέβλεπε απαλλαγή ή έκπτωση φόρου, σε πολύτεκνο εφόσον κατά το προηγούμενο έτος τα τέκνα τον βαρύναν φορολογικά, το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερέβαινε τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των δύο συζύγων δεν υπερέβαινε τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, προσαυξανόμενα κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Το ίδιο ίσχυε για ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω ή σε πρόσωπο που αυτός βάρυνε φορολογικά, ενώ σε μακροχρόνια άνεργο και άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης, εάν το οικογενειακό εισόδημα του άνεργου δεν υπέρβαινε τις 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενα κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και η αξία της ακίνητης περιουσίας του, με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, δεν υπερέβαινε τις 150.000 ευρώ, προσαυξανόμενα κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Στις 12 Νοεμβρίου 2012 συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταργουμένης ταυτοχρόνως της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εντάχθηκαν όλες οι Οργανικές και Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. [ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093, άρθρο πρώτο, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2. , ΦΕΚ Α 222/12-11-2012 και Δ6Δ 1157169 ΕΞ 2012/15.11.2012 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Οικονομικών.]

Στις 9 Μαΐου 2013, εισήχθη γενική ενδικοφανής διαδικασία σε όλες τις φορολογικές διαφορές, ανεξαρτήτως αντικειμένου, για όλες τις πράξεις που εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές μετά την 31.7.2013. Η νέα ενδικοφανής προσφυγή, η οποία τοποθετήθηκε στο ά. 70Β ΚΦΕ, δεν θα εκδικάζοταν πια από την επιτροπή ειδικών του άρθρου 70Α του νόμου 2238/1994, αλλά από «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης» της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών [Άρθρο πρώτο, παρ. Α, υπο παρ. Α5 του ν. 4152/2013 Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/ 09-05-2013)/ Άρθρο 70Β του νόμου 2238/1994: Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από έναν πρώην δικαστικό λειτουργό ή πρώην λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, δύο υπαλλήλους με βαθμό τουλάχιστον Β΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, έναν υπάλληλο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυση των μετά από έλεγχο φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείμενο, εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ…. Ως εισηγητές ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών ή υπάλληλοι με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους. Η εισήγηση τους πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη με νομικούς ή/και πραγματικούς ισχυρισμούς και να περιλαμβάνει συγκεκριμένη πρόταση για τη δυνατότητα ή μη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις….

Στις 26 Ιουλίου 2013 καθορίστηκαν οι Φορολογικές Διαδικασίες και προσδιορίστηκαν, οι υποχρεώσεις του φορολογούμενου, οι εξουσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ως Φορολογική Διοίκηση (όπως προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, προσδιορισμός και είσπραξη φόρου συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εκτέλεσης και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων, διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων, επιβολή προστίμων κλπ), και οι διαδικασίες προσφυγής κατά των πράξεων της (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή, διαδικασία επανεξέτασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης κλπ ). [ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α’ 170/26-07-2013 ]

Στις 1 Αυγούστου 2013 άρχισε η λειτουργία της ειδικής αποκεντρωμένης Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (επιπέδου Διεύθυνσης), της Υποδιεύθυνσης και των εννέα (9) Τμημάτων της, πλην τεσσάρων που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους αργότερα. [Αριθμ. Δ6Α 1118225ΕΞ2013- Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής. ΦΕΚ Β 1893/ 01-08-2013 ]

Στις 1 Νοεμβρίου 2013 ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, αρχαιότερος καθηγητής του τομέα Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, έστειλε στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης περί του προσχέδιου νόμου «Ενιαίο Φόρο Ακινήτων» μια επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ. Στην επιστολή του, ανέφερε μεταξύ άλλων ο αποστολέας, ότι ο νέος σχεδιασμένος φόρος θίγει τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, μέσω της σταδιακής, νομοτελειακής, αποδυνάμωσης της οικονομικής της αξίας ΚΑΙ ότι, επειδή δεν συνδέεται με την εν γένει φοροδοτική ικανότητα του υποκειμένου του συγκεκριμένου οικονομικού βάρους αλλά ούτε με την έναντι αυτού οικονομική σημασία του βαρυνόμενου ακινήτου, τελικά οδηγεί σ’ ένα είδος έμμεσης δήμευσης του ακινήτου – αφού ο ιδιοκτήτης του ωθείται, εμμέσως πλην σαφώς, ακόμη και στο ν’ απαλλαγεί από το ακίνητό του λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στα φορολογικά βάρη που του αναλογούν- και, κατά λογική ακολουθία, στην οικονομική «τήξη» του πυρήνα του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Στις 6 Αυγούστου 2014 επανήλθε στο θέμα λέγοντας ότι “ Δεν παίρνω λέξη πίσω, αντισυνταγματικός ο ΕΝΦΙΑ, συνιστά δήμευση περιουσίας!” Οι δε επικαλούμενες διατάξεις που ο νόμος έλεγε ότι παραβιάζει, ήταν εκείνα των άρθρων 4.1, 5, 17, 20 και 78 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (συνημμένο 3)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η νεοσύστατη «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης» της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είχε αντικαταστήσει στις 9 Μαΐου 2003 την επιτροπή ειδικών για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών και είχε αρχίσει να λειτουργεί στις 1 Αυγούστου 2013, μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αναδιαρθρώθηκε σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δεκατρία (13) Τμήματα και ανέλαβε επιπρόσθετες αρμοδιότητες [Αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ2013 (4) Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. ΦΕΚ Β 3367/ 31-12-2013]

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 εισήχθη ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που αντικατέστησε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων ∆ομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η..Ε.) και θα επιβαλλόταν από το έτος 2014 και έπειτα. Στους κανόνες και τις προϋποθέσεις επιβολής αυτού του φόρου, προβλέφθηκε μεταξύ άλλων, ότι αν συστάθηκε επικαρπία ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ανάλογα με την ηλικία του τελευταίου, ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο, στο (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων κλπ και ότι με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, έκπτωση α) πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, εάν το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τους δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και εάν ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και β) εκατό τοις εκατό (100%) υπό τους ίδιους όρους εάν όμως το προαναφερόμενο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και εάν ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή οποιοδήποτε μέλος της έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Ταυτόχρονα, εξουσιοδοτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, να ορίζει με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, τις διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκπτώσεων. [ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4223/2013, ΦΕΚ Α΄287/31-12-2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» / Άρθρο 2 Υποκείμενο του φόρου , Άρθρο 3 Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. , Άρθρο 7 Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου]

Στις 6 Αυγούστου 2014 ο νυν πρωθυπουργός Α. ΤΣΙΠΡΑΣ, σε ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων ως Πρόεδρος τότε της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, έλεγε: “Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, μέσα στο κατακαλόκαιρο, εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος-αίσχος που τιμωρεί όσους δούλευαν μια ζωή για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι να στε- γάσουν τα παιδιά τους, ένας φόρος που δείχνει όλη την αναλγησία, την αγριότητα, τη νεοφιλελεύθερη παγερότητα που εσείς αποκαλείτε μεταρρύθμιση. Ένας φόρος που βάζει πλούσιους και φτωχούς, έχοντες και μη έχοντες, άνεργους και εργαζόμενους στον ίδιο παρονομαστή. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτόν τον φόρο; Πού θα τα βρουν οι ρημαγμένοι πολίτες …” ”Και φυσικά έχουμε δεσμευτεί να αναθεωρήσουμε πλήρως το καθεστώς του ειδικού φόρου ακίνητης περιουσίας για να περιλαμβάνει μόνο τον πραγματικά μεγάλο, συσσωρευμένο πλούτο και όχι να ρημάζει την ακίνητη περιουσία των νοικοκυριών. “ [Πρακτικά της βουλής, Συνεδρίαση ΚΖ’ , σελιδα 1981], και στις 14/09/2014, στην Συνέντευξη Τύπου στην Δ.Ε.Θ, είχε πει: «Ο ΕΝΦΙΑ είναι φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, Καταργείται …κ.λ.π.» (συνημμένο 3)

Την ίδια περίοδο, ο σημερινός κυβερνητικός εταίρος Πάνος Καμμένος, αποκαλούσε συνεχώς τον ΕΝΦΙΑ αντισυνταγματικό και αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο, δήλωνε ότι δεν το πληρώνει και καλούσε το κόσμο να κάνει τα ίδια και επιπλέον να προσφύγει εναντίον του, βάσει ενός κείμενου του κόμματος του, το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με τίτλο « ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΛΑ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ. ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ. ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ, ΑΛΛΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ» (συμνημένο 3)

Στις 22 Οκτωβρίου 2014 δημοσιεύτηκε η « ΠΟΛ.1231/20.10.2014 : Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014», με την οποία η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ, διευκρίνισε ποιο είναι το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση έκπτωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 ήτοι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος και της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων, καθώς και το τρόπο διαπίστωσης του ποσοστού αναπηρίας, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή από άλλα αρχεία. [ΦΕΚ Β’ 2832/22-10-2014]

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014, με πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, το Υπουργείο Οικονομικών μου καταλόγισε συνολικό ΕΝΦΙΑ 92,67 ευρώ (ποσό καταβολής 46,34 προηγούμενο ποσό 46,74 ). Επειδή θεωρώ τον ΕΝΦΙΑ άδικο, ληστρικό και αντισυνταγματικό και επειδή λίγο αργότερα έμαθα ότι ως άτομο με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 80%, απαλλάσσομαι από την σχετική υποχρέωση, δεν πλήρωνα τίποτα. Εν αγνοία μου, πήγε όμως η μητέρα μου και πλήρωσε κάτι. (συνημμένο 1.6)

Στις 8 Φεβρουαρίου 2015 ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας, στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή, υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει τη προεκλογική του δέσμευση περί καταργήσεως του ΕΝΦΙΑ : «Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Θέλω, όμως, εδώ να είμαι ξεκάθαρος. Καλώ όλους τους πολίτες στις παρούσες συνθήκες και με δεδομένες τις ασφυκτικές πιέσεις που υφιστάμεθα να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις που αντιστοιχούν στο φόρο του 2014. Το 2015, όμως, δεν θα υπάρχει ΕΝΦΙΑ. Και αυτό είναι δέσμευση» (συνημμένο 3)

Στις 1 Οκτωβρίου 2015 δημοσιεύτηκε η «ΠΟΛ.1212/24.9.2015 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής », με την οποία η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ, διευκρίνισε ότι αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση έκπτωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρόσωπα, παραμένει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ότι η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου, συνεχίζει να λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους αλλά και από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ενώ η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. Όσο για τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος και της συνολικής επιφάνειας των κτισμάτων, πάνω κάτω, έμεινε και αυτό αμετάβλητο ( βλέπε ΠΟΛ.1231/20.10.2014). [ΦΕΚ B’ 2120/01-10-2015]

Στις 20 Οκτωβρίου 2015 με την Υπ. Αρ. Ειδοποίησης 44281, ενημερώθηκα ότι οι Βεβαιωμένες Οφειλές μου εκτός Ρύθμισης για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., είναι για το έτος 2015 μηδενικές (συνημμένο 1.6) Τα έσοδα μου από την κρατική ενίσχυση το 2015, ήταν 4.382 ευρώ.

Στις 27 Μαΐου 2016 αποφασίστηκε η σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία από την έναρξη λειτουργίας της και την ταυτόχρονη κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα ανέλαβε όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές της και θα ασκούσε στο εξής τη Φορολογική Διοίκηση. Η νέα Αρχή προβλέφθηκε ότι θα απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές αλλά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4 του ιδρυτικού της νόμου. Η έδρα της Αρχής καθορίστηκε να είναι στην Αθήνα, αλλά Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής μπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και εκτός της έδρας αυτής. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, θα καταργούνταν και η θέση του Γενικού Γραμματέα που προΐσταται αυτής. [ΝΟΜΟΣ 4389/ΦΕΚ Α 94/27.05.2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.»]

Στις 13 Ιουλίου 2016 δημοσιεύτηκε η «ΠΟΛ.1081/23.6.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής», με την οποία, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών Γεώργιος Πιτσιλής, διευκρίνισε ότι ο τρόπος διαπίστωσης της αναπηρίας θα γινόταν πια κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων με τη ΠΟΛ.1041/4.4.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. [ΦΕΚ Β’ 2163/13-7-2016]

Στις 28 Αυγούστου 2016 το Υπουργείο Οικονομικών προσδιόρισε και βεβαίωσε σε βάρος μου Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) συνολικού ποσού 104,51 ευρώ (συνημμένο 2). Εκείνη την εποχή, τα συνολικά μου έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά και μόνο από το κρατικό επίδομα πρόνοιας, ήταν 3.443 ευρώ.

Στις 1 Ιανουαρίου 2017 έγινε η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και καταργήθηκε αυτόματα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε.). Η νεοσύστατη Αρχή, ανέλαβε τον νευραλγικό τομέα της είσπραξης των εσόδων του κράτους και της οργάνωσης των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων με δυνατότητα παρέμβασης στο νομοθετικό φορολογικό έργο – ακόμη και ενάντια στις επίσημες κυβερνητικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και, υπό τον έλεγχό της, πέρασε μεγάλο μέρος της υλικής βάσης (δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, τελωνεία, Γενικό Χημείο του Κράτους κ.λπ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Έκτος τούτου, η νέα Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, ανέλαβε και άλλες αρμοδιότητες, όπως η λήψη μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, η λήψη και η εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος καθώς και η συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και η παροχή σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές Αρχές και υπηρεσίες. Διοικητής της νέας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ανέλαβε ο Γιώργος Πιτσιλής, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων (από 21-01-2016) και πρώην φορολογικός σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο οποίος ως διοικητής ανέλαβε αρμοδιότητες που καλύπτουν όλον τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, δηλαδή τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ), τις ΔΟΥ, τα Τελωνεία και όλες τις άλλες φορολογικές υπηρεσίες της χώρας, χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο ή εποπτεία από την κυβέρνηση.

Στις 8 Αυγούστου 2017 δημοσιεύθηκε η «ΠΟΛ.1122/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α.) », με την οποία, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Γεώργιος Πιτσιλής, άλλαξε για άλλη μια φορά τον τρόπο πιστοποίησης της αναπηρίας, που θα γινόταν τώρα σύμφωνα με τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους. [ΦΕΚ Β’ 2758/8-8-2017]

Στις 27 Αυγούστου 2017 με την αρ. ειδοποίησης 78642 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της Α.Α.Δ.Ε., έτους 2017, βεβαιώθηκε σε βάρος μου Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων συνολικού ποσού 104,51 ευρώ. Εκείνη την εποχή, τα συνολικά μου έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά και μόνο από το κρατικό επίδομα πρόνοιας, ήταν 4.079,43 ευρώ.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 η Α.Α.Δ.Ε. μου επέβαλε και προσαυξήσεις για τα έτη 2014 και 2016. Συγκεκριμένα, με σημείωμα πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών εκτός ρύθμισης συνολικού ποσού οφειλής έτους 2014 ληξιπρόθεσμο ποσό & προσαυξήσεις 35,22 ευρώ, και έτους 2016, ποσού 112,14 ευρώ. Εκείνη την εποχή, τα συνολικά μου έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά και μόνο από το κρατικό επίδομα πρόνοιας, ήταν 3.443 ευρώ ενώ τα αντίστοιχα έσοδα του 2015 που είχα απαλλαγή ήταν 4.382 ευρώ (βλέπε συνημμένο)

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 και δια της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, κατέθεσα Ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (!), την … ενδικοφανή προσφυγή ΚΑΤΑ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Προΐστάμενο ΔΟΥ Ηλιούπολης και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Υπουργείου Οικονομικών ετών 2014 και 2016 και σημειωμάτων της ΑΑΔΕ, για το ΕΝΦΙΑ έτους 2017 και προσαυξήσεων ετών 2014 και 2016 (βλέπε συνημμένα έγραφα σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή) συνοδευόμενη από πλήρες ηλεκτρονικός φάκελος (σε USB stick) αποτελούμενο από : 1. Ενδοφανής Προσφυγή, 2. Υπεύθυνη Δήλωση 3. απόφαση Ολομ. ΣτΕ 4003/2014), 4. Απόφαση ΚΕΠΑ [ποσοστό αναπηρίας] 5. Ιατρική Βεβαίωση, 6. Ειδοποιήσεις Πληρωμών Εν.Φ.Ι.Α.

Το έντυπο της προσφυγής το κατέβασα από το διαδίκτυο και είναι όμοιο με εκείνο που υπάρχει και σήμερα στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΔΕ “ Ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών Δια του Προϊσταμένου της …(αναγράφεται η φορολογική αρχή στην οποία υποβάλλεται η ενδικοφανής προσφυγή) ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατ’ άρθρο 63 Ν. 4174/2013…”) Βλέπε συνημμένο 2, σε χαρτί.

Με την ενδικοφανή προσφυγή μου, διαμαρτυρήθηκα για την κατάργηση της απαλλαγής μου από τον Εν.Φ.Ι.Α και τις αναδρομικές προσαυξήσεις για τα έτη 2014 και 2016 και

οι λόγοι της αφορούσαν α) τις υποχρεώσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και του Υπουργείου Οικονομικών β) τη πρόδηλη αντισυνταγματικότητα του ΕΝΦΙΑ (που στήριξα και στις δηλώσεις του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος), τη παρανομία, το δημευτικό, το άδικο και γενοκτονικό χαρακτήρα του γ) την αναπηρία άνω του 80% και την χρόνια ανεργία μου δ) τη μηδενική φορολογική δήλωση μου για όλα τα χρόνια, τη παντελή έλλειψη φοροδοτικής ικανότητας, την οικονομική αδυναμία πληρωμής, το αμετάβλητο της κατάστασης ε) τα δικαιώματα τα οποία το Σύνταγμα, η ΕΣΔΑ και άλλες διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπερνομοθετική ισχύ μου παρέχουν ως άνθρωπος, πολίτης αυτής της χώρας και ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα, εκείνα που προστατεύονται από τα Άρθρα 2.1, 4.5, 20.1 και 2, 21.4 και 6, 17.1, 78.1 και 111.1 του Συντάγματος, από μονά τους ή σε συνδυασμό, από το Άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) και από το Άρθρο 17.1 και 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (C 364 – 18.12.2000).

τα αιτήματα ήταν :

– αποδοχή της από 27/09/2017 ενδικοφανούς προσφυγής και της αίτησης αναστολής

– ακύρωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ

– διαγραφή φερόμενης οφειλής συνολικού ποσού 251,87 € (Ειδοποίηση ΑΑΔΕ 78642/27-08-2017 καταβολής ποσού 104,51€, ειδοποιήσεις ΑΑΔΕ της 14 -09- 2017 πληρωμής 112,14€ για το 2016 και 35,22€ για το 2014)

– αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων

– αναγνώριση γεγονότος ότι δεν οφείλω οποιοδήποτε ποσό Εν.Φ.Ι.Α. προς το Ελληνικό Δημόσιο

– επανενεργοποίηση της πλήρης απαλλαγής μου από τον Εν.Φ.Ι.Α., την οποία είχα το 2015 (βλ. ειδοποίηση με Αριθμό Χρηματικού Καταλόγου 0 / 0 – 1173 και με Αριθμό Ατομικής Ειδοποίησης 4428, με το οποίο καταλογίστηκε το ποσό των 0,00€)

– κλήτευση μου ενώπιων της Αρχής όπου να παραστρατώ προκειμένου να αποδείξω εγγράφως τους ισχυρισμούς μου

– παροχή νομικής γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή του ΝΣΚ, σε περίπτωση που η ΔΕΔ προτίθεται να απορρίψει την ενδικοφανή προσφυγή μου και τη συνημμένη σ΄ αυτήν αίτηση αναστολής εκτέλεσης.

Με τη κατάθεση της προσφυγής δήλωσα ρητά την άρνηση μου να παρανομήσω διά τη συμμόρφωση μου σε αντισυνταγματικές διατάξεις (120Σ)

Στις 24 Νοεμβρίου 2017 οι υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), διευκρίνισαν με τη κοινή απόφασή τους ότι ωφελούμενη μονάδα κοινωνικού μερίσματος έτους 2017 είναι το νοικοκυριό, δικαιούχος είναι το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού εφόσον το ισοδύναμο εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, δεν υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ, ότι σε περίπτωση ωφελούμενης μονάδας που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών της ωφελούμενης μονάδας και ότι σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί και η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων. [Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/85835/2017 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017, ΦΕΚ Β’ 4115/24-11-2017]

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018 έλαβα ταχυδρομικώς την υπ ΄αριθμ …./23-01-2018 απορριπτική απόφαση (συνημμένο 3) με την οποία η Διεύθυνση Επίλυσης Διάφορων (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, επικαλούμενη τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφισταμένων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής:

Συμπέρανε ότι με τρεις (3) πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (!), οι οποίες έγιναν το 2014, το 2016 και το 2017, βεβαιώθηκε σε βάρος μου φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων για τα εν λόγω έτη, το ποσό των 46,34€, το ποσό των 104,51€ και το ποσό των 104,51€ αντίστοιχα και ότι με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητάω την ακύρωση των ανωτέρω εκκαθαριστικών σημειωμάτων για τους ακόλουθους λόγους:

1. Επειδή έχω οικονομική αδυναμία και αιτούμαι απαλλαγή λόγω έλλειψης φοροδοτικής ικανότητας, δεδομένου ότι οι δαπάνες διαβίωσης μου, υπερβαίνουν κατά πολύ τα ετήσια εισοδήματα(!) μου, τα οποία αφορούν: το διμηναίο επίδομα Πρόνοιας ποσού 626€ και 2 μηνιαία επίδοματα από την αιμοκάθαρση (Διατροφικό 362€ και Οδοιπορικά 230€) τη δε διαφορά αυτή την καλύπτουν οι γονείς μου.

2. Ζητάω την πλήρη απαλλαγή από το “άδικό και αντισυνταγματικό” ΕΝΦΙΑ συνολικού πόσου 251,87€, που αφορά όχι μόνο το τελευταίο ΕΝΦΙΑ 2017, αλλά και τον ΕΝΦΙΑ 2016 και μέρος του ανεξόφλητου ΕΝΦΙΑ 2014 και να αναγνωριστεί ότι δεν οφείλω οποιοδήποτε ποσόν ΕΝΦΙΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Έκρινε ότι όσον αφορά την προσβαλλόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2017 εμπροθέσμως και παραδεκτώς την έχω προσβάλλει με την εν λόγω ενδικοφανή προσφυγή, ενώ τις πράξεις των ετών 2016 και 2014 τις έχω προσβάλλει εκπρόθεσμα και απαράδεκτα ΚΑΙ

Επειδή, η ΑΑΔΕ ως δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, και 95 & 1 του Συντάγματος, που συνεπάγεται ότι μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές και οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις κλπ

Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεσμεύεται από τους κανόνες των παρ. 1 και 2 του Άρθρου 7 του ν. 4223/2013 ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης επί του ΕΝΦΙΑ, οι οποίες και απαριθμούνται περιοριστικά στο νόμο, καθώς και από τη με αρ. ΠΟΛ 1231/2014 “Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Εναίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, του 2014” απόφαση της ΓΓΔΕ, η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.4223/2013,

Επειδή ο έλεγχος της συνταγματικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4 του Συντάγματος, ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των οργάνων της Διοίκησης, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

Αποφάσισε ότι (για το υπό συζήτηση έτος 2017) δεν δικαιούμαι καμία έκπτωση, δεδομένου ότι ενώ ατομικά συγκεντρώνω τις προϋποθέσεις έκπτωσης φόρου κατά 100%, ως προστατευόμενο μέλος των γονέων μου, δεν δικαιούμαι ούτε έκπτωση κατά 50% ούτε κατά 100%, διότι το οικογενειακό εισόδημα τους υπερβαίνει το όριο της απαλλαγής (ν. 4223/2013 άρθ. 7.1 και 7.2 ).

Κατόπιν τούτου, απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή, αναγνώρισε

ως οριστική φορολογική υποχρέωση μου πληρωμής: 104, 51€ που είχε βεβαιωθεί με τη με αριθμ. ειδοποίησης 78642/27-08-2017 πράξη διοικητικού προσδιορισμού της Α.Α.Δ.Ε. ( ΑΧΚ 24/652) και διέταξε αρμόδιο όργανο να μου κοινοποιήσει την απόφαση της με ταυτόχρονη μνεία ότι κατά της απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστήριων εντός τριάντα (30) ημερών από τη κοινοποίηση της.

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Από όλα τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά, τις επικαλούμενες διατάξεις και τα επισυναπτόμενα έγγραφα, προκύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

Το 2011 επιβλήθηκε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων ∆ομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.), το οποίο ήταν ένα μόνο από τους φόρους που εισήχθησαν από το 2010 και όπως ξέρουμε, μόνο λόγω έκτακτου και προσωρινού χαρακτήρα του κρίθηκε ότι συνιστούσε ανεκτό περιορισμό της προστασίας της περιουσίας και δεν παραβίαζε την αρχή της αναλογικότητας, ούτε την προστασία της ιδιοκτησίας (ΣτΕ.Ολ 1972/2012). Αυτός ο φόρος μονιμοποιήθηκε όμως αργότερα, λίγο τροποποιημένος, υπό την ονομασία “ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων “ (ΕΝΦΙΑ). Από την πρώτη στιγμή της επιβολής του νέου φόρου επί της ακίνητης περιουσίας, υπήρχαν σφοδρές αντιδράσεις της κοινωνίας και επανειλημμένες διαμαρτυρίες αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα του κλπ. Ένας από αυτούς που διαμαρτυρήθηκαν και συνεχίζουν να διαμαρτύρονται είμαι και εγώ. Και αυτό, μεταξύ άλλων, επειδή:

Φόρος είναι το μέρος του πλούτου που παράγουν ετησίως οι πολίτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), το οποίο αποδίδεται υποχρεωτικά στο κράτος ή σε δημόσιους οργανισμούς, υπό χρηματική μορφή, για την κάλυψη δημοσίων δαπανών ή άλλων αναγκών. Δημόσιες δαπάνες είναι τα χρήματα που ξοδεύει η διοίκηση για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του κοινωνικού κράτους δικαίου και κατ’ επέκταση, των δικαιωμάτων όλων των πολιτών στην υγεία, παιδεία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, ιδιοκτησία, συμμέτοχη στη οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας και λοιπών εγγυημένων από το Σύνταγμα δικαιωμάτων τους και έχει γι΄αυτό το λόγο ξεκάθαρο ανταποδοτικό χαρακτήρα. Με πιο απλά λόγια, το κράτος παίρνει χρήματα από τους πολίτες και τα ξοδεύει για τους πολίτες.

Νομοθετικά, η αρχή της ανταποδοτικότητας, δηλαδή η υποχρεωτική τήρηση αναλογίας της φορολογίας με τις ανταποδοτικές παροχές του κράτους, καθιερώνεται και στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με τον νόμο 3671/2008 και υπερισχύει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος των τυπικών νόμων και της υπόλοιπης νομοθεσίας του κράτους.

Στη σύγχρονη Ελλάδα όμως, και παρότι οι φόροι αυξάνονται διαρκώς, ξεπερνώντας πολλές φορές το πραγματικό εισόδημα του φορολογουμένου, οι πολίτες χάνουν όλο και περισσότερα δικαιώματα και η φορολογία η οποία ουσιαστικά μετατράπηκε σε μέσο παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών, είναι πια εντελώς αδικαιολόγητη, καταχρηστική και παράνομη λόγω έλλειψης ανταποδοτικότητας. Η σχετική μαζική καταπάτηση (παραβίαση / απώλεια) δικαιωμάτων του πληθυσμού ή μεγάλων ομάδων αυτού, όχι μόνο ότι τη γνωρίζουμε όλοι από πρώτο χέρι, αλλά από το 2011 και έπειτα, διαπιστώθηκε επανειλημμένα με το πιο επίσημο τρόπο και από τους πραγματογνώμονες του ΟΗΕ, μέσω διαδοχικών εκθέσεων τους. [ Ενδεικτικό δημοσίευμα: Καταπέλτης το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, Σάββατο, 3 Μαΐου 2014, συνημμένο 5]

Επειδή όμως, σύμφωνα με το Σύνταγμα (αρθ 4.5), ο φόρος ως συνεισφορά στα προαναφερόμενα και απαραίτητα δημόσια έξοδα (δημόσια βάρη), γίνεται χωρίς διακρίσεις και ανάλογα με τις δυνάμεις που έχει ο καθένας, η φορολογία δεν έχει μόνο ανταποδοτικό χαρακτήρα, αλλά διέπεται και από τη σημαντικότατη γενική αρχή του δικαίου, ήτοι την αρχή της αναλογικότητας.

Αυτό προβλέπεται και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε μαζί με τη Σύμβαση με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α` 256), διότι αναγνωρίζεται η εξουσία των Κρατών προς επιβολή φόρων και θέσπιση μέτρων προς εξασφάλιση της καταβολής τους μόνο υπό τον όρο του σεβασμού της περιουσίας του προσώπου και της τήρησης μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την έννοια της ύπαρξης αναλογίας μεταξύ χρησιμοποιουμένων μέσων και επιδιωκομένων σκοπών, ενόψει μάλιστα και της οικονομικής συγκυρίας , κατά το χρόνο θέσπισης της όποιας φορολογικής διάταξης.

Συνεπώς, η φορολογία που ξεπερνά τις πραγματικές δυνατότητες του υποκειμένού της, παραβιάζει και το δικαίωμα στη περιουσία, διότι αναγκάζεται ο κάτοχος της να την ρευστοποιήσει για να πληρώσει τους φόρους και να γλιτώσει την ενδεχόμενη φυλάκισή του.

Η παραβίαση αυτή, είναι ακόμα μεγαλύτερη υπό την παρούσα ιδιαιτέρως δυσμενή οικονομική συγκυρία (συνεχόμενες μειώσεις μισθών και συντάξεων, επιβολή αλλεπάλληλων φορολογικών βαρών επί εισοδημάτων και περιουσιών, ανεργία, κλείσιμο επιχειρήσεων κλπ) που λόγω έλλειψης αγοραστικής δύναμης και ενδιαφέροντος, η όποια τυχόν ρευστοποίηση γίνεται, αντί πινακίου φακής.

Η μεγαλύτερη παραβίαση του δικαιώματος αυτού, συνίσταται στην επιβολή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) διότι αν δεν μπορεί ο κάτοχος της συγκεκριμένης περιουσίας να τη ρευστοποιήσει, αναγκάζεται να απαλλαχθεί πάση θυσία από τους τίτλους ιδιοκτησίας, για να γλιτώσει από την υποχρέωση καταβολής του σχετικού φόρου. Και μάλιστα ενός φόρου που επιβάλλεται επανειλημμένα, επί της ήδη πολλαπλώς φορολογούμενης περιουσίας. Αυτό συμβαίνει επειδή, υποχρεώνεσαι να πληρώνεις κάθε χρόνο φόρο, για ένα ακίνητο που αγόρασες με χρήματα που είχαν φορολογηθεί, για την μεταβίβαση του οποίου πλήρωσες αμέτρητους άλλους φόρους, ξόδεψες μετά και άλλο χρόνο και χρήμα για την έκδοση των απαραίτητων της μεταβίβασης πιστοποιητικών (που σήμερα δεν είναι ούτε ένα, ούτε δυο ούτε τρία, αλλά είκοσι-τρία!) και καλύπτεις επιπλέον και τις υπόλοιπες ετήσιες δαπάνες συντήρησης, δημοτικά τέλη κλπ. Και αυτό μάλιστα, αφού καλείσαι να πληρώνεις ταυτόχρονα και τους υπόλοιπους άμεσους ή έμμεσους φόρους, εισφορές και τέλη, ασχέτως αν έχεις ή δεν έχεις τα απαραίτητα χρήματα.

Από 1 Ιανουαρίου 2017, αρμόδια να προσδιορίζει, να καταλογίζει και να εισπράττει αυτούς τους φόρους, είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) χωρίς νομική προσωπικότητα η οποία απολαμβάνει απόλυτη λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα και κρατικούς φορείς.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία μάλιστα απορρόφησε μεγάλο μέρος της υλικής βάσης και αρμοδιοτήτων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς ενσωμάτωσε το ΣΔΟΕ, τις ΔΟΥ, τμήμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κλπ, ασκεί εκτός άλλων, όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ασκούσε προηγουμένως η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είχε συσταθεί με το Ν. 4093 του 2012 και είχε τις προβλεπόμενες από το Ν. 4174/ 2013 (ΦΕΚ Α’ 170) εξουσίες και αρμοδιότητες. Ανέλαβε δηλαδή κρατικές εξουσίες και αρμοδιότητες.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις, εγκύκλια, οδηγίες και λοιπά διοικητικά έγγραφα που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας, παρακολουθεί και ελέγχει τη πορεία της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, λαμβάνει και εφαρμόζει μέτρα για την κατά τη γνώμη της αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.

Ο βασικός σκοπός της, είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων και σε αυτά τα πλαίσια, προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη, διεξάγει φορολογικούς ελέγχους, επιβάλει πρόστιμα, προχωρά στην είσπραξη φόρων και δια της αναγκαστικής εκτέλεσης και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων κλπ.

Τούτο, όμως, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 του Συντάγματος, διότι ή Φορολογική Διοίκηση, αποτελεί βασική έκφανση της δημόσιας εξουσίας και της κυριαρχίας του Κράτους, οι οποίες, κατά τις εν λόγω συνταγματικές διατάξεις, ασκούνται αποκλειστικά από όργανο του Κράτους (ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου). Ειδικότερα δε, η βεβαίωση και η είσπραξη των φόρων, φέρουν, κατ’ εξοχήν, το χαρακτήρα πράξεων ασκήσεως του πυρήνα της δημόσιας εξουσίας, μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, όπως επιβάλλει η καθιερούμενη από το άρθρο 26 του Συντάγματος αρχή της διακρίσεως των εξουσιών. [βλέπε ΑΠ 293/2014, ΣτΕ 473/1988, Ολ.ΣτΕ1934/1998, ΣτΕ 2192/2014, Αριστόβουλος Μάνεσης, Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος, τομ. Ι, Θεσσαλονίκη 1956 σελ. 9/10 η άσκηση της κρατικής (δημόσιας) εξουσίας συνίσταται σε «επιβολήν επί της θελήσεως προσώπων, δι’ επιταγών η τήρησις των οποίων είναι εξαναγκαστική δι’ ιδίων αυτού (του κράτους) μέσων», έγκειται δηλαδή στο στοιχείο του «επιτάσσειν και εξαναγκάζειν εις συμμόρφωσιν», Β. Γκέρτσο, άρθρο 78 σε Φ. Σπυρόπουλος- Ξ. Κοντιάδης- Χ. Ανθόπουλος-Γ. Γεραπετρίτης (διεύθ.), Σύνταγμα. Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Σάκκουλας, 2017, σελ. 1205). ]

Υπενθυμίζω ότι στο δικό μας πολίτευμα, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή ,α). Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. β) Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. γ) Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.

Και διευκρινίζω ότι, με τη χρήση του πανίσχυρου όπλου των φορολογικών ελέγχων, δυνητικά θα μπορεί η νέα φορολογική διοίκηση να θέσει υπό καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας ολόκληρη την ελληνική οικονομία και να επηρεάσει την κυβερνητική πολιτική, διότι λειτουργεί έξω από κάθε δημοκρατικό και θεσμικό έλεγχο.

Πέραν τούτου, αντισυνταγματική ήταν και η διαδικασία ίδρυσης της, διότι το σχετικό νομοσχέδιο, εισάχθηκε προς συζήτηση και ψήφιση από το κοινοβούλιο με κατεπείγουσες διαδικασίες, δεν πέρασε όλες τις φάσεις του απαραίτητου κοινοβουλευτικού έλεγχου, εμπεριείχε άσχετες μεταξύ τους διατάξεις και άσχετες/ εκπρόθεσμες τροπολογίες, με αποτέλεσμα οι βουλευτές να το ψηφίσουν χωρίς να το διαβάσουν ή/και να καταλάβουν όλο το περιεχόμενο του.

Αναλυτικά:

– το όνομα του σχέδιου νόμου ήταν “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.”, είχε πολλά αντικείμενα, όπως αυξήσεις φόρων, τροπολογίες για Κόφτη και Εισόδημα Αλληλεγγύης, ίδρυση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, νέο ΤΑΙΠΕΔ με ξένη διοίκηση κλπ.

– κατατέθηκε στη βουλή στις 18/05/2016, η αιτιολογική έκθεση αφορούσε 232 Άρθρα, συζητήθηκε σε δυο συνεδριάσεις (21και 22 Μαΐου), και είχε 6 εκπρόθεσμες τροπολογίες

– ψηφίστηκε στις 22 Μαΐου 2016 και έγινε νόμος (4389) στις 27 Μαΐου όταν δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄94. Το ΦΕΚ έχει 3768 σελίδες που εμπεριέχουν πέντε (5) μέρη του νόμου (αποτελούμενα από 240 Άρθρα) και τέσσερα παραρτήματα: Παράρτημα Α: Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

Παράρτημα Β: Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα κλπ

Τα πέντε μέρη του νόμου διαχωρίζονται σε πάνω από δέκα κεφάλαια. Ενδεικτικά : 1.ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / 2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 3. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΠΑ /ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4354/2015 (Α’176) – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ / 4.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3959/2011 (Α’93) ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ 5.«ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΑΕ, ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4273/2014 ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α’ 146) – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ΑΠΟ ΔΕΗ ΑΕ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72/ΕΚ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΗΣ -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ»/ 6.ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ 7.ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.- ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ/ 8.

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»/9.ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ 10. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – Μεταβατικές διατάξεις για το ΕΚΑΣ κλπ)]

Οι τροπολογίες :

Αρ. Τροπολογίας: 435/79 18.5.2016 Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.

Αρ. Τροπολογίας: 437/81 20.5.2016 Συμπλήρωση-τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 περί Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας.

Αρ. Τροπολογίας: 439/83 20.5.2016 Διατάξεις σχετικά με α. την εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης β. τον περιορισμό του ποσοστού συμμετοχής για δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχουν οι ΦΚΑ για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ γ. την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος τμήματος ή συνόλου ΕΚΑΣ.

Αρ. Τροπολογίας: 440/84 20.5.2016 Αναστολή μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Αρ. Τροπολογίας: 441/85 20.5.2016 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4111/2013 σχετικά με την απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού ΟΣΕ και την απορρόφησή του από την Ελληνική Εταιρεια Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού

Αρ. Τροπολογίας: 449/93 21.5.2016 Κατάργηση των άρθρων 14 έως 33 του ν. 4269/2014, αναφορικά με τις κατηγορίες και το περιεχόμενο χρήσεων γης.

Δηλώσεις νυν και πρώην βουλευτών:

– Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων στις 19.05.16: «7.500 σελίδες νομοσχέδιο και συναφή κείμενα θα ξεκινήσουν να συζητιούνται σε 14 ώρες. 535 σελίδα/ώρα μόνο για ανάγνωση χωρίς ύπνο. Δοκιμάστε το»

– Γιώργος Δημαράς, Βουλευτής Β Αθηνών και Θανάσης Παπαχριστόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αναφερόμενοι στις διατάξεις του αρθ. 178 που επέτρεπε την ύπαρξη offshore εταιρειών για πολιτικά πρόσωπα και υπουργούς:

Δημαράς: «Αν το ήξερα δεν θα το ψήφιζα. Έστω και τώρα να το πάρει πίσω ο Αλέξης Τσίπρας» 

Παπαχριστόπουλος: «Έχουνε δίκιο οι βουλευτές σε αυτό που λένε ότι στο μέλλον θα πρέπει να μελετάμε τα νομοσχέδια. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι γιατί είμαι από τους βουλευτές που έκανα αγώνα για το άρθρο 106, που ξέρετε τι σήμαινε, και για το ΕΚΑΣ. Αυτό δεν το πήρα χαμπάρι». 

Και όπως δεν γνώριζαν τι λέει μια διάταξη, μπορεί κάλλιστα να μη γνώριζαν ούτε το περιεχόμενο άλλων διατάξεων ή το περιεχόμενο ολόκληρου του νομοσχέδιου, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν :

Ενδεικτικά: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τότε βουλευτής Β’ ΑΘΗΝΩΝ και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιώργος Καρατζαφέρης, τότε βολετής Β’ Αθηνών και πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ και Λούκα Κατσέλη, τότε βουλευτής Β’ Αθηνών και υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και έπειτα Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφερόμενοι στη ψήφιση του πρώτου μνημόνιου: 

-Χρυσοχοΐδης: «δεν διάβασα το Μνημόνιο, γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις, είχα άλλα καθήκοντα. Είχα να αντιμετωπίσω το έγκλημα ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν ήταν δική μου δουλειά» 

– Καρατζαφέρης: «δεν είχα την πολυτέλεια να διαβάσω το Μνημόνιο αναλυτικά, γιατί χανόταν η Ελλάδα» 

– Κατσέλη: «το μνημόνιο το είδαμε για τρεις ώρες ένα Σάββατο πρωί…».

Όλα αυτά αποτελούν παραβίαση του άρθρου 74 του Συντάγματος, το οποίο καθορίζει τους κανόνες εισαγωγής και συζήτησης των νομοσχεδίων, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι βουλευτές τι ψηφίζουν και οι πολίτες ποιο είναι το ισχύον Δίκαιο. Ενδεικτικά, το άρθρο 74 § 5 του Συντάγματος ορίζει ότι νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό τους ’’δεν εισάγεται για συζήτηση’’. Επίσης, αναφέρει ότι προσθήκη (δηλαδή πρόταση Βουλευτή ή Υπουργού σε κατατεθέν νομοσχέδιο ή σε κατατεθείσα πρόταση νόμου, η οποία έχει διαφορετικό περιεχόμενο από το περιεχόμενο της συγκεκριμένης διάταξης του αρχικού νομοσχεδίου ή της αρχικής πρότασης νόμου, και προτείνεται αντ’ αυτής) ή τροπολογία (δηλαδή πρόταση Βουλευτή ή Υπουργού σε κατατεθέν νομοσχέδιο ή σε κατατεθείσα πρόταση νόμου, με την οποία προστίθενται νέες ρυθμίσεις επί πλέον των περιλαμβανομένων στο αρχικό νομοσχέδιο ή στην αρχική πρόταση νόμου) άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου ‘’δεν εισάγεται για συζήτηση’’. Συμπληρωματικά, δείτε και την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου σε σχέση με το αρθ. 74.1&4 Σ, διότι αφορούσε μόνο 232 εκ των 240 άρθρων του ψηφισθέν νομοσχεδίου.

Συμπέρασμα: Το εν λόγω πολυνομοσχέδιο, δεν είχε καν ένα κύριο αντικείμενο αλλά πολλά, διαφορετικά μεταξύ τους αντικείμενα, καθώς και διατάξεις άσχετες ακόμα και με όλα αυτά τα διαφορετικά μεταξύ τους αντικείμενα (βλέπε Άρθρο 231επ), με αποτέλεσμα να έχουμε τελικά ένα ακαταλαβίστικο νόμο κοκτέιλ που κανείς δεν κατανοεί και δεν γνωρίζει εξολοκλήρου. Ούτε οι βουλευτές που το ψήφισαν, ούτε οι πολίτες.

Τα προαναφερόμενα αποτελούν ταυτόχρονα και παραβίαση των αρχών της καλής νομοθέτησης (αρθ.2, νόμος 4048/2012, ΦΕΚ 34/Α/23.02.2012) οι οποίες εφαρμόζονται α) κατά την κατάρτιση και αξιολόγηση νόμων και κανονιστικών πράξεων β) κατά την απλούστευση, με την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων, την αναμόρφωση και την κωδικοποίηση, καθώς και κατά την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου, γ) κατά την κατάρτιση προτάσεων νόμο.:

Αρχές της καλής νομοθέτησης

1. Η ποιότητα των ρυθμίσεων διασφαλίζεται με την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, όπως είναι ιδίως:

α. Η αναγκαιότητα.

β. Η αναλογικότητα (καταλληλότητα, εύλογη σχέση μέσου και σκοπού με υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς μέτρου).

γ. Η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχομένου των ρυθμίσεων.

δ. Η αποφυγή αποκλινουσών από την κατά περίπτωση γενική πολιτική ή αντιφατικών ρυθμίσεων.

ε. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα με συνεκτίμηση τόσο των θεμελιούντων τη ρύθμιση των οικονομικών και άλλων στοιχείων, όσο και των συνεπειών της ρύθμισης.

στ. Η διαφάνεια.

ζ. Η επικουρικότητα και λογοδοσία με τον προσδιορισμό των αρμόδιων οργάνων εφαρμογής των ρυθμίσεων.

η. Η ασφάλεια δικαίου.

θ. Η προσβασιμότητα στις ρυθμίσεις και με ηλεκτρονικά μέσα.

ι. Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών με τις ρυθμίσεις κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της εφαρμογής τους (ανοιχτή διαδικασία).

ια. Η ισότητα των φύλων.

ιβ. Η δημοκρατική νομιμοποίηση.

Αντισυνταγματική και η διαδικασία αυτοελέγχου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής και η συμμετοχή της σε διαδικασία απονομής δικαιοσύνης (έννομης προστασίας)

Διαδικασία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής χωρίς νομική προσωπικότητα με επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

Με το άρθρο 70Β Κ.Φ.Ε (όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α.5. της παραγράφου Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και ισχύει για πράξεις που εκδίδονται από 1.8.2013), προβλέφθηκε ένδικο βοήθημα, που υποτίθεται ότι επιτρέπει τον έλεγχο της πράξης (τίτλου) κατά το νόμο και την ουσία. Συγκεκριμένα, από την 1η Αυγούστου 2013, ο φορολογούμενος που αμφισβητεί την καταλογιστική πράξη φόρου, δασμού, προστίμου κτλ, που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η οποία με την ΠΟΛ υπ’ αριθμ. 1002/31-12-2013 μετονομάστηκε σε «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών» και μετά την ίδρυση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής χωρίς νομική προσωπικότητα με επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έγινε μια από τις Διευθύνσεις της. Σημειωτέων ότι, η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά της πράξης προσδιορισμού φόρου που εξέδωσε η φορολογική αρχή είναι απαράδεκτη (ν. 4152/2013 υποπαράγραφος Α.5. αρ. 8, ΠΟΛ 1002/31-12-2013).

Όπως έχει δεχτεί και το Ε.Δ.Δ.Α., προς διασφάλιση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν την ανάθεση σε δημόσιους διοικητικούς οργανισμούς της μέριμνας επίλυσης των διαφορών υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις των οργανισμών αυτών υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο [ΕΔΔΑ της 21ης Φεβρουαρίου 1984, Ozturk κατά Γερμανίας, série A, n° 73, της 30ής Σεπτεμβρίου 2004, Pramov κατά Βουλγαρίας, n° 42986].

Επειδή όμως, όπως προαναφέραμε, η ΑΑΔΕ δεν είναι Δημόσια Διοικητική Αρχή, δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει κρατικές εξουσίες και καθήκοντα φορολογικής διοίκησης, όχι μόνο βάσει του Συντάγματος (αρθ1.3 και 26) αλλά και βάσει της νομολογίας του ΕΔΑΔ, δεν έχει ούτε το δικαίωμα να εξετάσει την όποια προσφυγή (ένδικο βοήθημα), να επιλύσει την όποια διαφορά και να παρέχει “έννομη προστασία” σε κανέναν και μάλιστα ως αντίδικος στην υπόθεση.

Συνεπώς, με αυτή τη αντισυνταγματική διαδικασία, η αντισυνταγματικά ιδρυθείσα και λειτουργούσα Αρχή, διεξάγει αυτοέλεγχο ιδίων πράξεων και όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά αποδείχτηκε κιόλας στη πράξη, αθωώνει συνεχώς τον εαυτό της και δεν διορθώνει της όποιας φύσης πράξη ή / και παράληψή της.

Για να το πετύχει αυτό, στη δική μου περίπτωση, η “αρμόδια” Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (ΑΑΔΕ), ενώπιον της οποίας αναγκάστηκα να προσφύγω, έκανε τα ακόλουθα:

– δεν εξέτασε / απάντησε σε όλους τους ισχυρισμούς και τα αιτήματα μου, αλλά ισχυρίστηκε το αντίθετο

– αλλοίωσε το περιεχόμενο της προσφυγής μου

– ισχυρίστηκε, εμμέσως πλην σαφώς, ότι τα όργανα της Δημόσιας Διοίκησης, τής ΑΑΔΕ δηλαδή, οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ασχέτως αν το περιεχόμενο του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα ή/και οι διατάξεις του, έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος, διότι δεν είναι ούτε δικαστές ούτε δικαστήριο ώστε να υποχρεούνται προς το αντίθετο. [Δείτε το σημείο της απόφασης όπου η ΔΕΔ επικαλείται τα άρθρα 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4 του Συντάγματος. Άρθρο 87.2 Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. Άρθρο 93.4 Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.] Στη πραγματικότητα όμως, δεν είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό, μόνο οι Έλληνες δικαστές και τα ελληνικά δικαστήρια άλλα όλοι οι Έλληνες, και συνεπώς, και εκείνοι που εργάζονται στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (ΑΑΕΔ), ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι εκδίδουν κανονιστικές πράξεις, εγκύκλιους και οδηγίες με τις οποίες ερμηνεύουν διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβάνουν μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος κλπ. [ Σύνταγμα, άρθρο 120. 2 & 4: Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων και Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία]

– ισχυρίστηκε μετά ότι στη προκειμένη περίπτωση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεσμεύεται από τους κανόνες του Άρθρου 7.1 και 2 του ν. 4223/2013 και από τις ΠΟΛ 1231/2014 και 1212/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Αικατερίνη Σαββαΐδου, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΜΩΣ, ΤΟ 2015, ΕΙΧΑ ΑΠΑΛΛΑΧΤΕΙ από την υποχρέωση καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.!

Και τέλος, αφού αναγνώρισε ότι συγκεντρώνω τις προϋποθέσεις έκπτωσης φόρου κατά 100%, αποφάσισε ότι δεν μπορεί να μου χορηγηθεί καμία έκπτωση, διότι το οικογενειακό εισόδημα των γονέων μου υπερβαίνει το όριο της απαλλαγής !!

Επειδή όμως, το δικό μου ακίνητο φορολογήθηκε, εγώ κλίθηκα να πληρώνω τους φόρους και δική μου ήταν η προσφυγή με την οποία ζήτησα την προστασία των δικαιωμάτων που μου παρέχουν το Σύνταγμα και το Διεθνές Δίκαιο, ως άνθρωπος (ξεχωριστή οντότητα), ως μακροχρόνια άνεργος και άτομο με αναπηρία άνω του 80%, η εν λόγω αιτιολογία, η οποία δεν αφορά εμένα αλλά τρίτους, αποτελεί σφοδρή παραβίαση των ακόλουθων δικαιωμάτων μου :

Στην ιδιοκτησία (περιουσία):

Άρθρο 17 παρ.1Σ «Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος» (ανύπαρκτος στη περίπτωση μου).

Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ Προστασία της ιδιοκτησίας. Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους, υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωμα παντός κράτους όπως θέση εν ισχύι νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων.

Στη προστασία της ανθρώπινης άξιας, η οποία ίσταται γενική αρχή που διέπει ολόκληρο το σύστημα της συνταγματικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αποτελεί οδηγό για την ερμηνεία και των διατάξεων της κοινής νομοθεσίας και δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό. [Άρθρο 2 παρ.1Σ: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.»]

Στη διασφάλιση της αυτονομίας των ΑΜΕΑ και της συμμετοχής τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας [Άρθρο 21 παρ. 6Σ: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.»] Όπως διευκρίνισε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλος, σε περσινό μήνυμά του για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία: «Οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 6 του Συντάγματος καθορίζουν επακριβώς τις υποχρεώσεις της Πολιτείας αλλά και του Κοινωνικού Συνόλου απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία.» [Καθημερινή, 2 Δεκεμβρίου 2017]

Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή, υποχρεώνοντάς με στη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε ουσιαστικά στη απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη μείωση της κρατικής ενίσχυσης που λαμβάνω για να καλύπτω τις ανάγκες διαβίωσης μου.

Και επειδή μην έχοντας κανένα απολύτως εισόδημα και ζώντας μόνο χάρη του κρατικού αυτού βοηθήματος και της στήριξης των γονέων μου, σε περίπτωση μείωσης του προνοιακού επιδόματος και της, διόλου απίθανης, αδυναμίας των γονέων μου, δεν θα μπορώ να επιβιώσω.

Έτσι έχοντας τα πράγματα, το σημαντικότερο και σπουδαιότερο δικαίωμά μου, το οποίο παραβιάζεται, είναι το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή και αυτή είναι η μεγαλύτερη και η χειρότερη παραβίαση που μπορεί να γίνει.

Το δικαίωμα στη ζωή προστατεύεται ως κόρη οφθαλμού, δυνάμει της “Βίβλου” των ανθρωπίνων δικαιωμάτων -ήτοι της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ)- στο άρθρο 3, στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: “Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια” (Ohchr.org, 2017). Επιπροσθέτως κατοχυρώνεται, με βάση το άρθρο 6 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), κατά το οποίο: « Το δικαίωμα στη ζωή είναι εγγενές στον άνθρωπο. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να προστατεύεται από το νόμο· από κανέναν δεν μπορεί να αφαιρεθεί αυθαίρετα η ζωή»(Unric.org, 2017).

Προστατεύεται επίσης από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ και όλες τις υπόλοιπες διεθνείς συμβάσεις που η Ελλάδα υπέγραψε. [Σύνταγμα: Άρθρο 5.2 «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.» ΕΣΔΑ: Το δικαίωμα στη ζωή Άρθρον 2.1 Το δικαίωμα εκάστου προσώπου εις την ζωήν προστατεύεται υπό του νόμου. Εις ουδένα δύναται να επιβληθή εκ προθέσεως θάνατος, ειμή εις εκτέλεσιν θανατικής ποινής εκ διδομένης υπό δικαστηρίου εν περιπτώσει αδικήματος τιμωρουμένου υπό του νόμου δια της ποι νής ταύτης.]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Επειδή αυτή τη στιγμή, κυρίως λόγω έλλειψης ανταποδοτικότητας και μη τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, οι φόροι είναι γενικά άδικοι και αντισυνταγματικοί, με πρωτοστάτη τον ΕΝΦΙΑ, επειδή αρμόδια για τον προσδιορισμό, καταλογισμό και είσπραξή τους, είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή που ιδρύθηκε και λειτουργεί αντισυνταγματικά και ανεξέλεγκτα, έξω από όλα τα δημοκρατικά και θεσμικά πλαίσια, επειδή αρμόδια για τον έλεγχο των πράξεων αυτής της Αρχής είναι η ίδια η Αρχή και επειδή όλα αυτά έθιξαν και θίγουν τα συνταγματικά μου δικαιώματα όπως εξήγησα στη παρούσα αλλά και στη ενδικοφανή προσφυγή μου

Και για όσους άλλους λόγους θα προβάλλω με κατάθεση δικογράφου πρόσθετων λόγων

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτό το παρόν δικόγραφο της προσφυγής όπως έχει, χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη επιβάρυνση/υποχρέωση

Να γίνει δέκτη η αίτηση πενίας και να μου διορίσετε δικηγόρο, δικαστικό επιμελητή και ότι άλλο τυχόν χρειαστεί για την εκδίκαση της παρούσας προσφυγής και την αποτελεσματική έννομη προστασία των δικαιωμάτων μου

Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή

Να ακυρωθεί / εξαφανιστεί η με αριθμό …/23-01-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Να ακυρωθούν οι διοικητικές πράξεις καταλογισμού ΕΝΦΙΑ και προσαυξήσεων όπως ζήτησα με την υπ. αριθ. …../27- 09- 2017 ενδικοφανηής προσφυγή και όπως ζητάω και με τη παρούσα

Να αναγνωριστεί ότι δεν έχω καμία οφειλή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και να επανενεργοποιηθεί η πλήρη απαλλαγή μου από τον ΕΝΦΙΑ

Να αποζημιωθώ για την ηθική βλάβη που έχω υποστεί, το ποσό της οποίας επιφυλάσσομαι να προσδιορίσω έγκαιρα

Να μου χορηγηθεί επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας προσφυγής

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σε χαρτί:

1. Η από 29/09/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …. ενδικοφανής προσφυγή και η σχετική υπεύθυνη δήλωση (7 σελίδες)

2. Υπόδειγμα εντύπου ενδικοφανούς προσφυγής της ΑΑΔΕ (μια σελίδα)

3. Υπ ΄αριθμ. …./23-01-2018 απορριπτική απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (5 σελίδες)

4. Η αίτηση για ευεργέτημα πενίας (μια σελίδα)

Σε ηλεκτρονική μορφή (USB):

1. Ο ηλεκτρονικός φάκελος τον οποίο κατάθεσα με την ενδικοφανή προσφυγή μου

1.1 Ενδοφανής Προσφυγή

1.2 Υπεύθυνη Δήλωση “…δηλώνω ότι ενίσταμαι για την πληρωμή του Εν.Φ.Ι.Α. που έρχεται στο όνομά μου για την κατοικία μου, στην …… και δύο κτήματα ……, διότι ο φόρος αυτός είναι προδήλως Αντισυνταγματικός, Παράνομος, δημευτικός γενοκτονικός, γεγονός το όποιο καταμαρτυρούν και οι κάτωθι αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων και δι’ αυτόν το λόγο ΔΕΝ μου επιτρέπει να παρανομήσω. Διότι παραμένω μακροχρόνια Ατόμο με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό Αναπηρίας 95% ως Νεφροπαθείς με Αιμοκάθαρση ….. Μ’ επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μου”

1.3 Απόφαση Ολομ. ΣτΕ 4003/2014

1.4 Απόφαση ΚΕΠΑ [ποσοστό αναπηρίας]

1.5. Ιατρική Βεβαίωση

1.6. Ειδοποιήσεις Πληρωμών Εν.Φ.Ι.Α.

2. Οι φορολογικές δηλώσεις για τα οικονομικά έτη 2014-2017 και άλλα

2.1 Οι φορολογικές δηλώσεις

α) Έτος 2014 3,130,00 €
β) Έτος 2015 4.352,00 €
γ) Έτος 2016 3.443,00 €
δ) Έτος 2017 4.079,00 €

2.2 ΕΝΦΙΑ 2016

2.3 Οι προσαυξήσεις για το 2014 και το 2016

3. Αντισυνταγματικότητα, αδικία και δημευτικό χαρακτήρα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

3.1 Η από 1 Νοεμβρίου 2013 επιστολή του Προκόπη Παυλόπουλου νυν Πρόεδρου Δημοκρατίας, προς τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ,

και η από 6 Αυγούστου 2014 δήλωσή του: «Δεν παίρνω λέξη πίσω, αντισυνταγματικός ο ΕΝΦΙΑ, συνιστά δήμευση περιουσίας! » πηγές https://olympia.gr/2014/08/06/και-τώρα-σαμαρασ-χαρδουβελησ-versus-στου/comment-page-1/ kai https://olympia.gr/2014/08/06/π-παυλοπουλος-δεν-παίρνω-λέξη-πίσω-αν/comment-page-1/

3.2 Η ομιλία του Α. ΤΣΙΠΡΑ στη Βουλή των Ελλήνων ως Πρόεδρος τότε της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς [ 6 Αυγούστου 2014, Πρακτικά της βουλής, Συνεδρίαση ΚΖ’, σελίδα 1981] και οι από 8 Σεπτεμβρίου προγραμματικές του δηλώσεις ως πρωθυπουργός. πηγές http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20140806.pdf και https://primeminister.gr/2015/02/08/13322

3.3 Το κάλεσμα του Πάνου Καμμένου νυν υπουργός Εθνικής Άμυνας, με τίτλο « ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΠΛΑ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ. ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ. ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ, ΑΛΛΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ» και οι δηλώσεις του το Σεπτέμβρη 2017 στο ΣΚΑΙ, στην εκπομπή: “ΣΗΜΕΡΑ”: «Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας ΑΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ και ιδίως για τα ακίνητα που δεν παράγουν εισόδημα. Μακάρι να μπορούσαμε να το καταργούσαμε χθες, όχι σήμερα. Με την πολιτική που ακολουθείται, όμως, σύντομα θα έχουμε δυνατότητα από τους πρώτους φόρους, οι οποίοι θα καταργηθούν, να είναι ο ΕΝΦΙΑ.» πηγές http://bankstersae.blogspot.gr/2016/07/blog-post_27.html και https://neaselida.gr/politiki/kammenos-o-enfia-tha-ine-o-protos-foros-pou-tha-katargithi-video/

3.4 Επιστολή-παρέμβαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας δια του πρόεδρου της, προς τον Πρωθυπουργό τη χώρας και τον Υπουργό Οικονομικών: Προδήλως αντισυνταγματικός ο ΕΝΦΙΑ. «Η πρόδηλη αντισυνταγματικότητα επιβεβαιώνεται και από μια περαιτέρω διαπίστωση: Η επιβολή φόρου επί αξιών, οι οποίες πόρρω απέχουν από τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, καταλήγει σε φορολόγηση πλασματικής φορολογητέας ύλης, η οποία ασφαλώς δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή» πηγή http://www.lawnet.gr/news/proedros-dsa-prodilos-antisuntagmatikos-o-enfia-33257.html

4. Διάφορα

4.1 ΠΟΜΙΔΑ: Αύξηση 748% στη φορολογία ακινήτων μέσα σε τέσσερα χρόνια Δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2013 πηγή http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1158189/pomida-oktaplasioi-oi-foroi-sthn-akinhth.html

4.2 ΕΝΦΙΑ: Μηνυτήρια αναφορά κατά των Γκίκα Χαρδούβελη, Αικατερίνης Σαββαΐδου και παντός υπευθύνου για καταλογισμό φόρου που δεν αντιστοιχεί στην εξουσιοδότηση που έλαβαν βάση του προϋπολογισμό του έτους 2014 και του νόμου περί ΕΝΦΙΑ ( 244 ΠΚ περί “καταπίεσης”) Δημοσιεύθηκε στις 11.09.2014 πηγή https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/20252

4.3 Μήνυση κατά των Υπουργών Οικονομικών και Διευθυντών ΔΟΥ Αφορά τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών και Διευθυντή της ΔΟΥ Ηρακλείου λόγω εγκληματικής είσπραξης-κατά το υπερβάλλον μέτρο-του ΕΝΦΙΑ και ΕΕΤΥΔΕ. Δημοσιεύθηκε στις 31/03/2015 πηγή http://agonaskritis.gr/η-λαϊκή-στάση-πληρωμών-ηρακλείου-μηνύ/

4.4 ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΜΕΝΟ KAI ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ (ΕΝΦΙΑ, εξαπάτηση εκλογικού σώματος, εξόντωση πληθυσμού μέσω βίαιης φτωχοποίησης κλπ) Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 πηγή https://www.facebook.com/notes/nadia-macleod/εξωδικο-προσ-τον-παναγιωτη-καμμενο/929366590451247?refid=52

5. Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και άλλες ενδεικτικές αποδείξεις ότι τα χρήματα των φορολογούμενων δεν χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος των πολιτών

5.1 Καταπέλτης το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα http://www.e-eidhseis.com/2014/05/blog-post_8375.html πρωτότυπο στα αγγλικά: Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of human rights, particularly economic, social and cultural rights – Mission to Greece (A/HRC/25/50/Add.1)

5.2 Η έκθεση του 2011: Greek austerity measures could violate human rights, UN expert says, 30 June 2011 https://news.un.org/en/story/2011/06/380232-greek-austerity-measures-could-violate-human-rights-un-expert-says

5.3 Περαιτέρω αποδείξεις ότι τα χρήματα των φορολογούμενων δεν χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος των πολιτών. Ενδεικτικά : α) Η Προκαταρτική Αναφορά της Επιτροπής Αληθείας και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων επί του Δημοσίου Χρέους, Ιούνιος 2015, Πρώτο Κεφάλαιο, με τίτλο «Το χρέος πριν από την Τρόικα», αναλύει την εξέλιξη του ελληνικού δημόσιου χρέους και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διόγκωση του χρέους οφειλόταν στην πληρωμή εξαιρετικά υψηλών επιτοκίων δανεισμού στους πιστωτές, στις υπερβολικά υψηλές και αδικαιολόγητες στρατιωτικές δαπάνες, στην απώλεια φορολογικών εσόδων εξαιτίας των αθέμιτων εκροών κεφαλαίου, στην ανακεφαλαιοποίηση ιδιωτικών τραπεζών από το κράτος κλπ https://info-war.gr/wp-content/uploads/2015/07/Report_GR_final.pdf β) Ανάλυση του Γιώργου Βάμβουκα, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) που δημοσιεύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο: Με κρατικά έσοδα 2.990 δις, αύξησαν το χρέος από 8 σε 327 δις €! όπου αναφέρονται τα εξής Ενδεικτικό απόσπασμα «Την περίοδο 1980-2014, το σύνολο των κρατικών εσόδων και πιο συγκεκριμένα των εσόδων της γενικής κυβέρνησης, από πιστωτικά έσοδα (δανεισμός), άμεσους και έμμεσους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, τέλη, έσοδα από τα διάφορα κοινοτικά ταμεία, μισθώματα, κ.λπ., ανήλθε συνολικά στο εξωπραγματικό για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας ποσό των 2.990 δις ευρώ, και παρόλα αυτά, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης από 8 εκτοξεύτηκε σε 327 δις €… Που πήγαν τόσα λεφτά; Μιλάμε για ένα ποσό 2.990 δις ευρώ. ( 1 τρις δηλαδή …. ) Οι καρεκλοκατακτητές του δικομματικού καθεστώτος, που διαχειρίστηκαν αυτούς τους τεράστιους χρηματικούς πόρους των 2.990 δις ευρώ, δηλαδή πόροι που προήλθαν από το μόχθο και το στέρημα του ελληνικού λαού, τι πρέπει να τους κάνουμε; Λήστεψαν τα κρατικά ταμεία, πλούτισαν, χρεοκόπησαν την πατρίδα, ασέλγησαν στη μνήμη των προγόνων τους, δεν σεβάστηκαν τις φωνές που τους προειδοποιούσαν ότι οδηγείτε τη χώρα σε πτώχευση, και παραδόξως, συνεχίζουν να μας κυβερνούν και να γεμίζουν με πακέτα τις τσέπες τους.» https://gvamvoukas.wordpress.com/2014/09/06/με-κρατικά-έσοδα-2-990-δις-αύξησαν-το-χρέος/

Ηλιούπλη, Αθήνα,

3 Μαρτίου 2018

One comment on “Προσφυγή κατά ρητής απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΦΙΑ)

  1. Pingback: Προδοσία, Κοροϊδία, Κατοχή. Τα Κλειδιά Του Ταμείου Του Κράτος Παραδόθηκαν σε «Ανεξάρτητη Αρχή» Ελεγχόμενη Από Διεθνείς Τραπεζίτες. Ελληνικ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.