Μήνυση Αντωνίου για την εξαγορά της ΑΤΕ από την Πειραιώς

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΜΗΝΥΣΗ

Του Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ιατρού, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100, τηλ. 22210-62743

ΚΑΤΑ των

α) Γεωργίου Προβόπουλου (Δ/τη της Τράπεζας της Ελλάδος-ΤτΕ), Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα

β) Του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, Αμερικής 4, Αθήνα

γ) Νικολάου Μαράντου, εκκαθαριστή της ΑΤΕ, Ελ. Βενιζέλου 25, Αθήνα

δ) Συμβουλίου της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ), Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα

ε) Συμβουλίου της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕ)
στ) Παντός Υπευθύνου

ΓΙΑ

Απιστία και Απάτη κατά της ΑΤΕ ΑΕ, β) Καταδολίευση Δανειστών (ΤΧΣ ΑΕ και Ελληνικού Δημοσίου), γ) Καταχραστών του Δημοσίου (ν.16081950), δ) ηθική αυτουργία στα παραπάνω εγκλήματα.

Κοιν: α) ΣΔΟΕ Αθηνών, Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853 Αθήνα
info@sdoe.gr , kataggelies@sdoe.gr
β) Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ, Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα, ΤΚ 102 50.
γ) Υπουργόν Οικονομικών, Νίκης 5, Πλ. Συντάγματος, Αθήνα, δ) Επιτροπή Διαφθοράς της Βουλής των Ελλήνων.
δ) ECB Eurotower (Main building), Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germany
info@ecb.europa.eu

Ι) ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η ανακεφαλαιοποίηση (αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) των ελληνικών τραπεζών (μεταξύ αυτών και της ΑΤΕ και της Τράπεζας Πειραιώς), ολοκληρώθηκε με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου (ν. 4093/2012, Υποπαράγραφος Δ.1 άρ.1α και 2α, ΦΕΚ Α` 222/12-11-2012) και την έκδοση της από 12-11-2012 σχετικής με αρ. 38 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α` 223/12-11-2012) και των αρ. 27α και 28 του ν. 3601/2007/ΦΕΚ Α` 178/01-8.2007, «περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών». Τα κεφάλαια της ανακεφαλαιοποίησης (από το ΤΣΧ (*), ήτοι από κρατικό προυπολογισμό) διατίθενται, σύμφωνα με τα αρ.27α και 28 του ν.3601/2007 αποκλειστικά για την αποκατάσταση των ζημιών των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών που υπέστησαν από το PSI («κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που αυτές κατείχαν τον Μάρτιο του 2012) και από τα μη-εξυπηρετούμενα ληξιπρόθεσμα δάνεια (καταγγελθέντα και μη και παντός είδους, ήτοι πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών, επιχειρηματικών, στεγαστικών, ανοιχτών κλπ), των φυσικών προσώπων.

(*) ΤΧΣ: Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ν.3864/2010)
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αποσκοπούσε για την αποκατάσταση των «ιδίων κεφαλαίων» των (core tier I) πάνω από το 10% των χορηγήσεών των (ενεργητικού των), ποσοστό που θεωρείται το ελάχιστο της κεφαλαιακής των επάρκειας και την αποφυγή των κατατάξεώς των στις πτωχευμένες τράπεζες, σύμφωνα και με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος 2012, που καταθέτω στην δικογραφία.
Όποιες από τις παραπάνω 4 συστημικές τράπεζες συμμετείχαν στο αντιστοιχούν στην καθεμιά ποσόν της ανακεφαλαιοποίησής των (αύξηση του μετοχικού των κεφαλαίου) κατ` ελάχιστον ποσόν 10% αυτού (του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης) με ιδιωτικά κεφάλαια, η διοίκησή των παρέμενε στα παλαιά ΔΣ αυτών, ήτοι οι νέες μετοχές που εξεδίδοντο υπέρ του ΤΧΣ ήταν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τρείς από τις παραπάνω τράπεζες-εκτός της Eurobank-ικανοποίησαν την προυπόθεση αυτή κάλυψης του 10% της ανακεφαλαιοποίησής των (αύξησης του μετοχικού των κεφαλαίου) με ίδια κεφάλαια και κράτησαν την διοίκησή των στα δικά των χέρια (ενώ η μετοχική των ιδιοκτησία περιήλθε κατά 80-90% στο ΤΧΣ. Η διοίκηση όμως Eurobank, που δεν κάλυψε το 10% της ανακεφαλαιοποίησής της με ιδιωτικά κεφάλαια, περιήλθε, εξ` ολοκλήρου (όπως και η ιδιοκτησία της) στο ΤΧΣ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στον πιν. 6 της Έκθεσής της για την Ανακεφαλαιοποίηση και Εξυγίανση του Τραπεζικού Συστήματος, 2012, εκτίμησε στα 4.920 δις. το αναγκαίο ποσόν της ανακεφαλαιοποίησης της ΑΤΕ. Το ποσόν αυτό, σύμφωνα με την παρ.1 της παρούσης, θα κατεβάλετο από το ΤΧΣ, ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ, με αποτέλεσμα το ΤΣΧ να μετείχε πλέον ως μέτοχος κατά 100% στην ΑΤΕ με το αντίστοιχο ποσόν (των 4.920 δις. ευρώ), χωρίς την κατά 10% συμμετοχή των ιδιωτών στην αύξηση αυτή του μετοχικού της κεφαλαίου. Αυτό θα είχε ως συνέπεια, να περάσει στα χέρια του ΤΧΣ πλήρως και η 100% ιδιοκτησία (ως μοναδικού μετόχου) αλλά και η διοίκηση της ΑΤΕ (όπως έγινε και με την Eurobank τελικά). Με τον τρόπο αυτό βέβαια η ΑΤΕ, θα εξυγιαίνετο πλήρως (όπως και οι 4 συστημικές τράπεζες) και θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία και την διοίκηση του ΤΧΣ.
Αντ` αυτού του παραπάνω όμως αρχικού σχεδίου, αποφασίστηκε-δολίως κατά την έλλογη εκτίμησή μου-το παρακάτω σχέδιο «εξυγίανσης» της ΑΤΕ, για τον λόγο που θα αποκαλύψω παρακάτω:
H ΑΤΕ τελικά ΔΕΝ ανακεφαλαιοποιήθηκε, με την παραπάνω «κλασική» έννοια και σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ήτοι δεν ανακεφαλαιοποιήθηκε με την μορφή της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσόν της ανακεφαλαιοποίησης (όπως το εκτίμησε η ΤτΕ), αλλά επελέγη ο ΔΑΝΕΙΣΜΟ της από το ΤΧΣ με το ποσόν των 7.5 περίπου δις. ευρώ για την κάλυψη του «χρηματοδοτικού της κενού», δηλ. της διαφοράς «παθητικού-ενεργητικού». Με τον τρόπο αυτό το ΤΧΣ, δεν κατέστην πλέον μέτοχος, αλλά δανειστής της ΑΤΕ, ενώ τα 7.5 δις. ευρώ καταχωρήθηκαν ως «δανεισμός» κι όχι ως αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό η ΑΤΕ, δολίως και προσχεδιασμένα, δεν θεωρείται πλέον ως «βιώσιμη», διότι δεν αποκαταστάθηκαν άμεσα και τυπικά τα «ίδια κεφάλαιά» της (*). Κι αυτό έδωσε την δόλια δικαιολογία στους σχεδιαστές και υπαιτίους του εγκληματικού αυτού σχεδίου, να κηρύξουν την ΑΤΕ ως «μη-βιώσιμη» (πτωχευμένη), να την θέσουν σε εκκαθάριση και να «δωρήσουν» στην ουσία την τεράστια περιουσία της στην Τράπεζα Πειραιώς. Τα γεγονότα έλαβαν χώρα ως εξής:
(*) Με τον τρόπο αυτό διαφυλάχτηκαν βέβαια έμμεσα και τα ίδια κεφάλαια και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της ΑΤΕ διότι, σε αντίθετη περίπτωση, το «χρηματοδοτικό κενό» θα εκαλύπτετο τελικά από τα ίδια κεφάλαια ή την εκποίηση των παγίων περιουσιακών της στοιχείων.
Με την αρ. 46/27-07-2012 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 2208/27-07-2012 και αρ.68 ν. 36001/2007) αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας (λύθηκε) της ΑΤΕ Ανώνυμης Εταιρείας, ετέθη υπό ειδική εκκαθάριση και ορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής ο Νικόλαος Μαράντος ( α) αρ.68 ν.3601/2007, β) αρ.47α παρ.6 και 49 του ν.2190/1920 περί ΑΕ όπως ισχύει, γ) ΕΠΑΘ 21/2/4-11/2011 αρ.5 (ΦΕΚ Β` 2498/2011), δ) ΕΠΑΘ 77/2/30-5-2013 παρ. 3, 4, 5).
Στην συνέχεια και στην διαδικασία της εκκαθάρισης της ΑΤΕ (αρ.47α παρ.6, 48, 49), ο εκκαθαριστής, χωρίς άδεια, ασκεί το δικαίωμα εκπλήρωσης των εκκρεμών συμβάσεων (αρ.29 παρ.1 και αρ.73 του πτωχευτικού κώδικα (ν.3588/2007), αρ. 1 παρ.3 της ΕΠΑΘ 21/2/4-11-2011), ρυθμίζει οφειλές σε καθυστέρηση (ΕΠΑΘ 77/1/30-5-2013) και εκποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, μεταξύ αυτών και ακίνητα και μετοχές, εταιρικά μερίδια, ομόλογα, απαιτήσεις από δάνεια μεμονωμένα ή τμήματα χαρτοφυλακίου (ΕΠΑΘ 21/2/4-11/2011 αρ.5, β) ΕΠΑΘ 77/2/30-5-2013 παρ. 3, 4, 5, αναγκαστικά με δημόσιο πλειστηριασμό, όπως ρητά ορίζουν οι εξής νόμοι κι αποφάσεις: (α) αρ.68 ν.3601/2007, β) αρ.47α και 49 του ν.2190/1920 περί ΑΕ όπως ισχύει, γ) ΕΠΑΘ 21/2/4-11/2-11 αρ.5, δ) ΕΠΑΘ 77/2/30-5-2013 παρ. 3, 4, 5, ε) ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), αρ. 147 παρ.2, 148, 149 και στ) ΚΠολΔ 959 και 965.

Εκ των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ, αυτά που καθορίζονται στην απόφαση της ΕΜΕ αρ. 4/1/27-07-2012 (ΦΕΚ 2209/27-07-2012) και (συμπληρωματικά) με στην ΕΜΕ αρ.8/24-1-2013 (**) και τα οποία υπόκειντο στις περιοριστικές διατάξεις περί εκποίησής των αποκλειστικά με δημόσιο πλειστηριασμό, η ΑΤΕ τα πώλησε με δημόσιο πλειστηριασμό, στην Τράπεζα Πειραιώς (που κατέθεσε την μοναδική προσφορά), με το ευτελές αντίτιμο των 95 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στην ΑΤΕ.
(**) ΕΠΑΘ 77/2/30-5-2013: ήτοι τα ακίνητα, μετοχές, εταιρικά μερίδια, ομόλογα, απαιτήσεις από δάνεια μεμονωμένα ή τμήματα χαρτοφυλακίου, με την έννοια του στοιχ. α της παρ.1 του αρ.2 της Απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/29-5-2013 (ορθότερα ΕΠΑΘ 77/1/30-6-2013).
Η παραπάνω εξαγορά, έγινε στα πλαίσια της εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς, κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης και με δημόσιο πλειστηριασμό όπως ρητά προβλέπουν οι παρακάτω νόμοι: (α) αρ.68 ν.3601/2007, β) αρ.47α και 49 του ν.2190/1920 περί ΑΕ όπως ισχύει, γ) ΕΠΑΘ 21/2/4-11/2-11 αρ.5 (ΦΕΚ Β` 2498/2011), δ) ΕΠΑΘ 77/2/30-5-2013 παρ. 3, 4, 5, ε) (ΕΜΕ 4/1/27-7-2012), στ) ν. 3588/2007(Πτωχευτικός Κώδικας), αρ. 147 παρ.2 , 148, 149 και ζ) ΚΠολΔ 959 και 965.

Την παραπάνω μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ στην τράπεζα Πειραιώς, την αποφάσισε η ΕΠΑΘ, η οποία υποχρέωσε, τον εκκαθαριστή της ΑΤΕ Νικ. Μαράντο να εκτελέσει την παραπάνω μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς, με δημόσιο πλειστηριασμό (ΕΜΕ 4/1/27-7-2012).

[Σημ. Το Ψεύδος του δήθεν διαχωρισμού της ΑΤΕ σε «καλή», η οποία (με τα παραπάνω περιουσιακά της στοιχεία) δήθεν πωλήθηκε στην τράπεζα Πειραιώς και η «κακή» που δεν πωλήθηκε.
Σύμφωνα με το αρ. αρ.47α παρ.6, ανώνυμη εταιρεία που μπαίνει σε εκκαθάριση, δεν μπορεί να διαχωριστεί.

Συνεπώς, οι όροι «καλή» και «κακή» ΑΤΕ, είναι άτυποι και ΔΕΝ αναφέρονται σε κανένα σχετικό επίσημο κείμενο νόμου ή απόφασης ΕΜΕ και ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο, αλλά χρησιμοποιούνται (οι άτυποι αυτοί όροι) για λόγους συσκότισης της παραπάνω αλήθειας και σε μια προσπάθεια των υπαιτίων να «νομιμοποιήσουν» την παράνομη εκκαθάριση της ΑΤΕ και την άκυρη και παράνομη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της σε εκκαθάριση ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς].

Τα περιουσιακά στοιχεία της σε εκκαθάριση ΑΤΕ που μεταβιβάστηκαν, ως ανωτέρω, στην Τράπεζας Πειραιώς, είναι τα εξής:

α) Στην Τράπεζα Πειραιώς, και σαν μπόνους! για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ (που καθορίζονται στην ΕΜΕ 4/1/27-7-2012), χορηγήθηκαν από το ΤΧΣ 7.470.717.000 ευρώ, για την κάλυψη του «χρηματοδοτικού κενού» παθητικό (21.645.111.000) – ενεργητικό (14.174.394.000 ) της «ενιαίας» ΑΤΕ, όπως και για τους λόγους που περιέγραψα παραπάνω. (ΕΜΕ 4/2/27-7-2012 και ΕΜΕ 9/28-1-2013).

Στο «χρηματοδοτικό αυτό κενό» συμπεριλαμβάνεται και τα 387.000.000 ευρώ που χρωστούσε η ΑΤΕ σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα (ΕΠΑΘ 4/1/27-7-2012, ΦΕΚ Β` αρ.22209/27-7-2012).
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τελικά η ΑΤΕ χρηματοδοτήθηκε (δανείστηκε) από το ΤΧΣ 7.470.717.000 ευρώ για την κάλυψη του «χρηματοδοτικού της κενού» (δηλ. παθητικό-ενεργητικό), ποσόν που είναι μεγαλύτερο των 4.920 δις. ευρώ που είχαν προβλεφτεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (**) για την «καθαρή» της ανακεφαλαιοποίηση!
(**) Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος 2012, για την Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.
Συνεπώς, πρώτα προκύπτει το ερώτημα της νομιμότητας απαίτησης από την σε εκκαθάριση ΑΤΕ των ληξιπρόθεσμων («κόκκινων») δανείων, για τα οποία «ανακεφαλοποιήθηκε» με την έννοια και τρόπο της παραπάνω παραγράφου, ήτοι έμμεσα με την κάλυψη του «χρηματοδοτικού της κενού» ενεργητικού – παθητικού.

Προκύπτει όμως κι ένα άλλο μεγαλύτερο ερώτημα: Γιατί αφού εξυγιάνθηκε πλήρως η ΑΤΕ με τον παραπάνω τρόπο, δεν της επέτρεψαν να λειτουργήσει κανονικά ως μια πλήρως υγιής και βιώσιμη τράπεζα, αλλά την πούλησαν πλήρως εξυγιασμένη στην Πειραιώς? Η απάντηση είναι προφανής και δόθηκε και στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας: Μα ακριβώς γι αυτό την εξυγίαναν, με χρήματα του ελληνικού λαού…για να την πουλήσουν παρθένα κόρη στον Σάλλα, ο οποίος πήρε και προίκα 2 δις. από πάνω για να πάρει την πολύφερνη νύφη!

β) Η Πειραιώς προικοδοτήθηκε από το ΤΧΣ με επιπλέον 2 δις. ευρώ για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας Πειραιώς από την μείωση που υπέστησαν από την μεταβίβαση σε αυτήν των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ (βλ. Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα 2012).

γ) Η Πειραιώς πήρε, από το ΤΧΣ, επιπλέον των παραπάνω 2 δις της παρ.β και 5.335 δις. ευρώ, για την αποκατάσταση των δικών της ιδίων κεφαλαίων, ανεξάρτητα από την ενσωμάτωση σε αυτήν των περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ (σύνολο ανακεφαλαιοποίσησης της Πειραιώς 2+5,335 = 7,335 δις. ευρώ) (βλ. Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα 2012).

δ) Επίσης, στην Πειραιώς χορηγήθηκε από το ΤΧΣ το ποσόν των 14.481.840 ευρώ (1% του εγγυημένου ποσού) για την εγγύηση στο ΤΕΚΕ (*) ποσού 1.448.184.000 ευρώ εκ των καταθέσεων της ΑΤΕ (συνολικού ύψους 15.741.328.000 ευρώ), που τελικά μεταβιβάστηκαν (πωλήθηκαν) στην Πειραιώς, τα οποία (1.448.184.000 ευρώ) δεν είχαν καλυφθεί με την εγγύηση του ΤΕΚΕ (απόφαση αρ. 4/1/27-7-2012, ΦΕΚ Β` 2209/27-7-2012, Παράρτημα παρ. 3) και 63Ε παρ.7 του ν.3601/2007, σε συνδυασμό με το αρ.9 παρ.15 εδ.α` του ν. 4051/2012.
(*) (ΤΕΚΕ: Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων των Τραπεζών, ν. 3746/2009, ΦΕΚ 27 Α’ 16/2/2009).

ε) Στην Πειραιώς πωλήθηκαν επίσης και ακίνητα της σε εκκαθάριση ΑΤΕ αξίας 750 εκατ. ευρώ (ΕΜΕ 4/1/27-7-2012).

στ) Και τέλος, στην Πειραιώς πωλήθηκαν όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της σε εκκαθάριση ΑΤΕ, όπως αυτά περιγράφονται στην ΕΜΕ 4/1/27-7-2012 (ΦΕΚ Β`2209/27-7-2012 Παράστημα παρ. 1), ήτοι τα παρακάτω:

ζ) Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της ATE, που μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς (ΕΜΕ 4/1/27-7-2012):
Τα ταμειακά διαθέσιμα της «ενιαίας» ΑΤΕ.
Όλες οι καταθέσεις καθώς και οι καταθέσεις της στην ΤτΕ.
Όλες οι καταθέσεις που τηρούσε η ΑΤΕ εντός και εκτός Ελλάδος.
Τα δάνεια που έχουν συναφθεί καθώς και τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
Τα repos ή reverse repos που διέθετε η ΑΤΕ.
Όλα τα ακίνητα της ΑΤΕ τα οποία με βάση τρέχουσες τιμές εκτιμώνται σε 750 εκατ. ευρώ.
Ειδικά ομόλογα ονομαστικής αξίας ύψους 675 εκατ. με ISIN GR0514017145.
Τα εμπράγματα δικαιώματα της ΑΤΕ, ήτοι το 70% της Ελληνικής Αγροτικής Γής!
Επίσης μεταβιβάζονται στην Πειραιώς ο τίτλος και τα σήματα της ΑΤΕ καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις προς το ΤΕΚΕ.
Kαι τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην ΕΜΕ 4/1/27-7-2012.

Τέλος, στην ΑΤΕ, αναμεταβιβάστηκαν και τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην ΕΜΕ 8/24-1-2013, ήτοι:
Το δάνειο προς την «Ελληνικές Βιομηχανίες Ζωωτροφών ΑΕ», τα δικαιώματα, ενοχικά κι εμπράγματα της ΑΕΤΕxcelixi AE και τα δάνεια (ενήμερα και μη) των υπαλλήλων της ΑΤΕ που προσλήφθηκαν από την Πειραιώς (ΕΜΕ 8/24-1-2013).
Κι όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της ΑΤΕ πωλήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς με αντίτιμο 95 εκατ. ευρώ προς την «κακή» ΑΤΕ! (ΕΜΕ 4/3/27-7-2012).

Η ποινική σημασία της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ στην Πειραιώς:

Ο εκκαθαριστής της ΑΤΕ Ν. Μαράντος, το ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΠΑΘ, ΕΜΕ), επέτρεψαν και η Πειραιώς δέχτηκε, την μεταβίβαση (πώληση) των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ στην Πειραιώς, με αποτέλεσμα να βλάψουν ανεπανόρθωτα την ΑΤΕ ΑΕ και το ΤΧΣ ΑΕ (και τον δανειστή του τελευταίου, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο) με τους εξής τρόπους: Α) Την ΑΤΕ ΑΕ i) με το ευτελέστατο αντίτιμο των 95 εκατομ. ευρώ της πώλησης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της στην Πειραιώς (Απιστία κατά ΑΕ) και ii) διότι, παρότι η ΑΤΕ κατέστη πλήρως εξυγιανθείσα και βιώσιμη (με το δάνειο των 7.5 δις. ευρώ από το ΤΧΣ), οι παραπάνω δολίως την κατέταξαν ως μη-βιώσιμη (διότι επισήμως δεν ανακεφαλαιοποιήθηκε), της αφήρεσαν την άδεια λειτουργία της και την έθεσαν σε εκκαθάριση, Β) Το ΤΧΣ ΑΕ (και το Ελληνικό Δημόσιο ως δανειστή του ΤΧΣ) δια της αποστερήσεών των από όλες τις ενέγγυες εμπράγματες ασφάλειες που είχε (-αν), για το χορηγούμενο δάνειό τους των 7.5 δις. προς την ΑΤΕ, επί των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ, δια της μεταβίβασης αυτών (των ενέγγυων ασφαλειών) στην Πειραιώς. Και η τελική ζημία του ΤΧΣ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου είναι βεβαία χωρίς τις εμπράγματες ασφάλειες της ΑΤΕ, διότι τα εναπομείναντα «κόκκινα» ληξιπρόθεσμα δάνεια στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, είναι ουσιαστικά ανείσπρακτα και κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να αποζημιώσουν το ΤΧΣ για τα 7.5 δις. του δανείου που χορήγησε στην ΑΤΕ.

Στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ έμειναν (δεν μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς), τα περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται επίσης στις ΕΜΕ 4/1/27-7-2012 και ΕΜΕ 8/24-1-2013 και ειδικότερα τα δάνεια πελατών (ενήμερα και μη) με επιδοτήσεις από το Δημόσιο επιτοκίου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 56700/Β.3033/8.12.2008 Υπουργικής Απόφασης και για τα οποία, σύμφωνα με την απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (αριθμ. SA27354 – C36/2010, πρώην NN 3/2010, πρώην CP11/2009), κρίθηκε ότι η «εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και επιδότηση επιτοκίου αποτελεί κρατική ενίσχυση (…) η οποία χορηγήθηκε παράνομα από την Ελλάδα».

Παράλληλα, στην ΑΤΕ, παρέμειναν ακόμα –παράνομα-ενεργοί καταθετικοί λογαριασμοί και βιβλιάρια με μικρά ποσά, όσων εκ των παλαιών πελατών της έχουν ακόμα ληξιπρόθεσμα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια («κόκκινα»), στους οποίους (λογαριασμούς) κατατίθενται οι συντάξεις των και οι ευρωπαικές ενισχύσεις των. Κι είναι παράνομη η ενεργή διατήρηση και λειτουργία των καταθετικών λογαριασμών αυτών στην υπό εκκαθάριση «κακή» ΑΤΕ, διότι αυτό απαγορεύεται από το άρ. 11 παρ.1 και αρ. 68 παρ.1δ του ν. 36001/2007.

ΑΤΕ: ΧΡΩΣΤΑΜΕ 4-5 ΔΙΣ…ΤΗΣ ΔΩΣΑΜΕ 9.5 ΔΙΣ!!…ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ, ΔΕΝ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ:

Από την παραπάνω έκθεση των περιουσιακών στοιχείων και της ανακεφαλαιοποίησης της ΑΤΕ, προκύπτει ότι τα ποσά που χορηγήθηκαν συνολικά από τον ελληνικό λαό στην ΑΤΕ για την «εξυγίανσή» της είναι τα εξής: 7.470.717.000 + 14.481.849 + 2 δις.= 9.485.198.849 ενώ τα «κόκκινα» ληξιπρόθεσμα δάνεια υπολογίζονται σε περίπου 4-5 δις. Δηλ. η ΑΤΕ οφείλει στον ελληνικό λαό: 9.485.198.849 – 5 = 4. 485.198.849 Τέλος, Ξοφλήσαμε, δεν χρωστάμε…μας χρωστάει.

Προκύπτουσες ποινικές ευθύνες και οι υπαίτιοι:

Ο εκκαθαριστής της ΑΤΕ Ν. Μαράντος, το ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΠΑΘ, ΕΜΕ), επέτρεψαν και η Πειραιώς δέχτηκε, την μεταβίβαση (πώληση) των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ στην Πειραιώς, με αποτέλεσμα να βλάψουν ανεπανόρθωτα την ΑΤΕ ΑΕ και το ΤΧΣ ΑΕ (και τον δανειστή του τελευταίου, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο) με τους εξής τρόπους: Α) Την ΑΤΕ ΑΕ i) με το ευτελέστατο αντίτιμο των 95 εκατομ. ευρώ της πώλησης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της στην Πειραιώς (Απιστία κατά ΑΕ) και ii) διότι, παρότι η ΑΤΕ κατέστη πλήρως εξυγιανθείσα και βιώσιμη (με το δάνειο των 7.5 δις. ευρώ από το ΤΧΣ), οι παραπάνω δολίως την κατέταξαν ως μη-βιώσιμη (διότι επισήμως δεν ανακεφαλαιοποιήθηκε), της αφήρεσαν την άδεια λειτουργία της και την έθεσαν σε εκκαθάριση, Β) Το ΤΧΣ ΑΕ (και το Ελληνικό Δημόσιο ως δανειστή του ΤΧΣ) δια της αποστερήσεών των από όλες τις ενέγγυες εμπράγματες ασφάλειες που είχε (-αν), για το χορηγούμενο δάνειό τους των 7.5 δις. προς την ΑΤΕ, επί των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ, δια της μεταβίβασης αυτών (των ενέγγυων ασφαλειών) στην Πειραιώς. Και η τελική ζημία του ΤΧΣ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου είναι βεβαία χωρίς τις εμπράγματες ασφάλειες της ΑΤΕ, διότι τα εναπομείναντα «κόκκινα» ληξιπρόθεσμα δάνεια στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, είναι ουσιαστικά ανείσπρακτα και κατά κανένα τρόπο δεν μπορούν να αποζημιώσουν το ΤΧΣ για τα 7.5 δις. του δανείου που χορήγησε στην ΑΤΕ.

Υπαίτιοι των παραπάνω εγκλημάτων Α) και Β) είναι κατά συνέργεια και ηθική αυτουργία όλοι οι μηνυόμενοι.

Συγκεκριμένα:
α) Το ΤΧΣ ΑΕ για τα εγκλήματα της Απιστίας κατά ΑΕ (του ιδίου του ΤΧΣ ΑΕ) και κατ` επέκταση Καταδολίευση του Ελληνικού Δημοσίου (ως δανειστή του ΤΣΧ) και κατ` επέκταση παράβαση του ν.1608/1950 περί καταχραστών του ελληνικού δημοσίου, β) Ο εκκαθαριστής της ΑΤΕ Ν. Μαράντος για τα εγκλήματα της Απάτης κι Απιστίας κατά της ΑΤΕ ΑΕ, Καταδολίευση του ΤΧΣ ΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου (ως δανειστή του ΤΣΧ) και κατ` επέκταση παράβαση του ν.1608/1950 περί καταχραστών του ελληνικού δημοσίου, γ) η Τράπεζα Πειραιώς για τα εγκλήματα της συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στα παραπάνω εγκλήματα της α), β) και γ) ο Γ. Προβόπουλος, η ΕΠΑΘ και η ΕΜΕ, για συνέργεια και ηθική αυτουργία στα παραπάνω εγκλήματα α) και β) και για πλημμελή άσκηση των εποπτικών των καθηκόντων.

Για τους παραπάνω λόγους
ΖΗΤΩ

Την ποινική των δίωξη.

Στοιχεία: Η Έκθεση της ΤτΕ 2012, Για την Ανακεφαλαιοποίηση κι Εξυγίανση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.
Παρακαλώ: α) να μου χορηγηθεί επικυρωμένο αντίγραφο της παρούσας μήνυσής μου και β) να θεωρηθεί ως κατεπείγουσα.
Χαλκίδα 21-01-2014 Ο μηνυτής
Δημ. Αντωνίου
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Δημ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ιατρού, κατ. Χαλκίδος, οδός Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100, τηλ. 22210-62743
Κε Εισαγγελέα

Η Eurobank ΑΕ, στον ισολογισμό της του 2012 και στις σελ. 35 και 30, 39-40 (κατατίθενται) αυτού παραθέτει πίνακες διαγραφέντων δανείων, όλων των κατηγοριών συνολικού ύψους 512 εκατ. ευρώ.
Παρακαλώ να ελεγχθεί εάν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις για τις διαγραφές αυτές.
Σας καταθέτω τις σελίδες αυτές.

Χαλκίδα 21-01-2014

 

http://zoidosia.blogspot.gr/2014/02/h.html

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ 

Μηνυτήρια Αναφορά κατά των Διοικήσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Γ2012/1722) 17/05/2012

Μηνυτήρια αναφορά εναντίον όσων ενέχονται στο ξεπούλημα της Αγροτικής [βίντεο] 09/10/2012

Ανοιχτή πρόσκληση προς τους μικρομετόχους της ΑΤΕ

Κυριάκος Τόμπρας για Προβόπουλο και πώληση της Αγροτικής Τράπεζας

One comment on “Μήνυση Αντωνίου για την εξαγορά της ΑΤΕ από την Πειραιώς

 1. Πούλησαν την ΑΤΕ για να καλύψουν σκάνδαλο 5 δισ. ευρώ

  Τα 5 δισ. ευρώ αγγίζει η ζημιά του Δημοσίου από τις παράνομες χορηγήσεις δανείων από την Αγροτική Τράπεζα σε πρόσωπα και φορείς κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 μέχρι το 2012. Αυτό αναφέρει το πόρισμα – καταπέλτης που διαβιβάστηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες στην Εισαγγελία της Αθήνας. Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας για τη διαφθορά, Παναγιώτη Νικολούδη, πρόκειται χωρίς αμφιβολία για ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών. Η υπόθεση ξαναανοίγει και αναμένεται ή έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

  Στην ανακοίνωσή του ο Παναγιώτης Νικολούδης χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα και μιλά για σκάνδαλο που δεν είναι απλώς οικονομικό «αλλά πρωτίστως και κυρίως ένα διαρκές, διαχρονικό και καλοσχεδιασμένο πολιτικό σκάνδαλο, που βαρύνει όλους σχεδόν εκείνους που είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, κατά το χρονικό διάστημα» 2000 με 2012.

  Τονίζει δε, ότι έχει αποκαλυφθεί μόνο η κορυφή του παγόβουνου καθώς η ΑΤΕ χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών ως η δεξαμενή από την οποία οι κατά περίπτωση κρατούντες άντλησαν τα μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων.

  Σημειώνεται ότι από την ΑΤΕ έχουν πάρει δάνειο τα περισσότερα μεγάλα κόμματα όπως επίσης και τα μεγαλύτερα συγκροτήματα Τύπου της χώρας.

  Η ανακοίνωση του Παναγιώτη Νικολούδη

  Από την Αρχή του άρθρ. 7 του ν.3691/2008 διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία της Αθήνας «Πόρισμα» σχετικά με τις παράνομες χορηγήσεις δανείων από την Αγροτική Τράπεζα σε διάφορα πρόσωπα και φορείς κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 μέχρι το 2012.

  Με το πόρισμα αυτό και τη σχετική Έκθεση Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος τεκμηριώνεται η ποινικά αξιόλογη συμπεριφορά όσων διοίκησαν την ΑΤΕ και όσων παρανόμως έλαβαν δάνεια τα οποία ουδέποτε επέστρεψαν. Για κάποιους από αυτούς ζητήθηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

  Χωρίς καμία αμφιβολία η περίπτωση της ΑΤΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών, αφού η εν τέλει ζημία του Δημοσίου από την εγκληματική αυτή δραστηριότητα φτάνει τα 5 δισεκατομμύρια Ευρώ.

  Το παραπάνω Πόρισμα αφορά δείγμα μόνο του συνολικού αριθμού των παρανόμως χορηγηθέντων και ουδέποτε επιστραφέντων δανείων.

  Εμείς ανοίξαμε το δρόμο και τώρα είναι η σειρά της τακτικής Δικαιοσύνης να προχωρήσει στο δρόμο αυτό και να διεκπεραιώσει το πραγματικά δύσκολο έργο της απόδοσης ευθυνών για κάθε ένα από τα 1300 αγύριστα δάνεια.

  Είμαστε βέβαιοι ότι, παρά τις δυσκολίες χειρισμού αυτής της τεράστιας σε όγκο υπόθεσης, η Δικαιοσύνη θα επιτελέσει το καθήκον της με επιτυχία.

  Ήδη όμως αποκαλύπτονται όλα εκείνα για τα οποία κατ’ επανάληψη κάναμε λόγο και τώρα πλέον έχουν συγκεκριμένο σχήμα και μορφή και κυρίως έχουν συγκεκριμένα ονόματα, έστω κι αν έχει αποκαλυφθεί μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

  Η ποινική έρευνα, που θα ακολουθήσει, θ’ αποκαλύψει ολόκληρο το παγόβουνο και τότε θα γίνει σε όλους σαφές ότι το «σκάνδαλο της ΑΤΕ» δεν είναι απλά και μόνο ένα οικονομικό σκάνδαλο αλλά πρωτίστως και κυρίως ένα διαρκές, διαχρονικό και καλοσχεδιασμένο πολιτικό σκάνδαλο, που βαρύνει όλους σχεδόν εκείνους που είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε παραπάνω.

  Η ΑΤΕ δεν είναι απλά μια Τράπεζα που χρεοκόπησε. Η ΑΤΕ χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών ως η δεξαμενή από την οποία οι κατά περίπτωση κρατούντες άντλησαν τα μέσα για την εξυπηρέτηση πολιτικών επιδιώξεων.

  Η ΑΤΕ ήταν το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι κυριότεροι εκφραστές του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού. Ήταν το σημείο στο οποίο η επιχειρηματικότητα συναντήθηκε με την εγκληματικότητα.

  Ήταν τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μαγικό φίλτρο που χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε κάποιοι θεσμοί (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί) να καταντήσουν εσμοί.

  Η πλήρης δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών εκεί που πρέπει, αποτελεί δίκαιο αίτημα της Ελληνικής Κοινωνίας, το οποίο τώρα ικανοποιείται.

  Τέλος, για όλους εκείνους που δείχνουν να αδημονούν και να απαιτούν από εμάς άμεσες πράξεις κάθαρσης και τιμωρίας, θέλουμε να τονίσουμε ότι όλα όσα πρέπει να γίνουν θα γίνουν στην ώρα τους και με το σωστό τρόπο. Η Δικαιοσύνη δε ξεχνά αλλά και δεν πρέπει να ενεργεί βιαστικά και παρορμητικά.

  http://tvxs.gr/news/ellada/ksananoigei-i-ypothesi-ton-paranomon-daneion-tis-agrotikis

  ΣΧΕΤΙΚΑ

  Μηνυτήρια Αναφορά κατά των Διοικήσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Γ2012/1722)

  Μηνυτήρια αναφορά εναντίον όσων ενέχονται στο ξεπούλημα της Αγροτικής [βίντεο]

  Η Πειραιώς αγόρασε την ΑΤΕ με 95 εκατ. ενώ τα ακίνητα της ΑΤΕ Ασφαλιστικής έχουν αξία 149 !!!!

  Κυριάκος Τόμπρας για Προβόπουλο και πώληση της Αγροτικής Τράπεζας

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2015/07/22/πούλησαν-την-ατε-για-να-καλύψουν-σκάνδ/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.