2η ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ & εισαγγελέα ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ (Παντελής Γιαμαρέλλος)

 

Παντελής Γιαμαρέλλος

Ωρωπός 14 Ιουλίου 2015

Προς

Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπίων

Λεωφ. Χαλκουτσίου

19015 Ωρωπός Αττικής

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Προς τα όργανα της Εκτελεστικής και Δικαστικής Αρχής,

Αστυνομικά Οργανα και Λειτουργούς της Δικαιοσύνης,

Δια της παρούσης αναφοράς καλώ εσάς ως προστάτες του Συντάγματος, του Κράτους και του Πολιτεύματος, κατά το άρθρο 52 του Συντάγματος, και σύμφωνα με τον Ορκο που έχετε δώσει για την προστασία τους όπως και την προστασία της Λαϊκής Βούλησης όπως ενεργοποιηθείτε, όπως από το Σύνταγμα και τους Νόμους προβλέπεται και συνιστά και απόλυτο καθήκον σας, για την άμεση σύλληψη και προσαγωγή πολιτικών προσώπων ενώπιον της Δικαιοσύνης για την δίκαιη και αντικειμενική κρίση τους για πράξεις τους οι οποίες συνιστούν κατάφορη ακύρωση του αποτελέσματος του Δημοψηφίσματος της 5ηςΙουλίου 2015 και απόρριψη και άρνηση αποδοχής της Λαϊκής Βούλησης όπως αυτή εκφράσθηκε με ποσοστό 61.3% και με το αποτέλεσμα της επιλογής του «ΟΧΙ» στις απαιτήσεις των δανειστών.

Πιό συγκεκριμένα,

Α. στο άρθρο 1 του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρονται τα εξής: παρ. 2 & 3 «2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 3. Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Εθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.»

Β. Στο άρθρο 52 του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρονται τα εξής δεσμευτικά προς εσάς τα Αστυνομικά Οργανα και τους Λειτουργούς της Δικαιοσύνης: « Ηελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.» Αρα η Δικαιοσύνη και η Εκτελεστική Αρχή όπως και ΟΛΟΙ οι λειτουργοί της Πολιτείας εγγυώνται την ΑΝΟΘΕΥΤΗ λαϊκή θέληση και κυριαρχία.

Γ. Στο άρθρο 87 του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρονται τα εξής: 1. «Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική προσωπική ανεξαρτησία. 2.Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.» Προφανώς λοιπόν οι Δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και δεν υποχρεούνται να συμμορφώνται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος, άρα και με διατάξεις του ιδίου του Συντάγματος που απειλούν το ίδιο και την σωστή λειτουργία του Κράτους και του Πολιτεύματος από σφετεριστές της εξουσίας που τους έχει δοθεί από το ίδιο το Σύνταγμα και τους Ελληνες Πολίτες.

Δ. Στο άρθρο 82 του Ελληνικού Συντάγματος αναφέρονται τα εξής δεσμευτικά προς την Κυβέρνηση: «Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων.» Αρα η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ασκεί την γενική πολιτική της σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 1 περί της Λαϊκής Κυριαρχίας ως θεμέλιο του πολιτεύματος και του ότι ΟΛΕΣ οι εξουσίας πηγάζουν από τον Λαο, την βούλησή της και υπάρχουν υπέρ αυτού και του Εθνους.

Ε.Στις 5 Ιουλίου 2015 ο Ελληνικός Λαός με ποσοστό 61,3% απέρριψε πλήρως το κείμενο των προτάσεων των δανειστών, όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε και ετέθη σαφώς και πέραν οποιασδήποτε αμφισβητήσεως στην κρίση του.

ΣΤ.Ο Ποινικός Κώδικας ΡΗΤΑ αναφέρει  στο άρ. 134 παρ. 2 περ. Β ότι: «Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α)επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού»  ενώ ως θεμελιώδεις αρχές στο άρθρο 134α του Ποινικού Κώδικα στις περιπτώσεις γ. & στ αναφέρονται: «γ)το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης και στ)η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους.

Ζ. Στις 10 Ιουλίου 2015, αντίθετα από την Λαϊκή Βούληση, όπως αυτή έχει εκφραστεί με το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος της 5/7/2015 («ΟΧΙ» στις προτάσεις των δανειστών με πλειοψηφία ποσοστού 61,3% ) 251 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ συμφώνησαν και έδωσαν εντολή στην Κυβέρνηση να προβεί σε περαιτέρω συζητήσεις και αποδοχή των περισσοτέρων προτάσεων των δανειστών οι οποίες είχαν πλήρως απορριφθεί από την Λαϊκή Βούληση.

Η. Συμπληρωματικά και πρόσθετα από τις ήδη απορριφθείσες από την Λαϊκή Βούληση προτάσεις των δανειστών ήδη προστέθηκαν και έχουν γίνει αρχικά δεκτές από την Κυβέρνηση και νέες προτάσεις τους. Μία εξ αυτών έχει σχέση με ΣΑΦΗ και ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ των προβλεπομένων από το άρθρο 73, παρ. 3 του Συντάγματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «3. Καμία πρόταση νόμου ή τροπολογία ή προσθήκη δεν εισάγεται για συζήτηση, αν προέρχεται από τη Βουλή εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους, γιανα δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος

. 3 .

.σε κάποιο πρόσωπο.» ενώ προβλέπονται και ιδιωτικοποιήσεις κάτι που όχι μόνον απαγορεύεται με το πιό πάνω άρθρο του Συντάγματος αλλά αντίθετα επιβάλλονται ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ οι Κρατικοποιήσεις όπως ρητά αναφέρει το Σύνταγμα στο άρθρο 106: «Άρθρο 106 [Κράτος και εθνική οικονομία]

1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας.
Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της

περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.

2. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.

3. Με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το HYPERLINK “http://gym-eleous.ioa.sch.gr/law/gr/syntagma.html” \l “idA107” άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ’ αυτές του Κράτουςή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

4.Το τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέωνκαθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ’ αυτή.

5.Μέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, της οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Κράτος ή σε φορέα που ελέγχεται απ’ αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά της συμμετοχής του στην επιχείρηση, όπως νόμος ορίζει.

6. Νόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας.

Ερμηνευτική δήλωση: 
Δεν περιλαμβάνεται στην κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που οφείλεται στον τυχόν μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης.»

Επειδή από τα πιό πάνω ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ και ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ γεγονότα είναι προφανές ότι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου καλυπτόμενοι πίσω από τα άρθρα 60, παρ. 1 , αρ. 61, παρ. 1 , αρ. 62 και κατά περίπτωση αρ. 86 έχουν ήδη στραφεί κατά της Λαϊκής Βούλησης όπως αυτή ξεκάθαρα εκφράσθηκε με το Δημοψήφισμα της 5ηςΙουλίου 2015 και ενεργούν αντίθετα από τα οριζόμενα από τα σχετικά αρθρα του Συντάγματος και του Ποινικού Κώδικα και στρέφονται εν τέλει και κατά του ιδίου του Συντάγματος ακυρώνοντας έτσι οικειοθελώς όποια προστασία αυτό τους παρέχει αφού κινούνται εναντίον του και εναντίον του Κράτους και του Πολιτεύματος.

Επειδή σύμφωνα με την Εγκύκλιο Αρείου Πάγου 4/2012 ως πολίτης έχω το δικαίωμα να ζητήσω την άμεση σύλληψη και προσαγωγή ενώπιον Ανακριτή ή Εισαγγελέως βουλευτή ο οποίος διαπράττει αυτόφωρο Κακούργημα,

Επειδή η Εγκύκλιος Αρείου Πάγου 4/2012 ρητά και απολύτως σαφώς αναφέρει ότι: « οι ανακριτικοί υπάλληλοι των άρθρων 33 και 34 (ΚΠΔ) καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν την υποχρέωση να συλλάβουν τον δράστη αυτοφώρου κακουργήματος και πλημμελήματος και να τον οδηγήσουν, ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΟΛΗ, στον αρμόδιο εισαγγελέα.»,

Επειδή η Εγκύκλιος Αρείου Πάγου 4/2012 ρητά και απολύτως σαφώς αναφέρει ότι:

.4 .

«αυτό ισχύει… και για τα εγκλήματα που διώκονται με έγκληση εάν υποβληθεί η απαιτουμένη έγκληση, έστω και προφορικά, σ’ εκείνον που έχει δικαίωμα να συλλάβει τον δράστη»,

Επειδή η Εγκύκλιος Αρείου Πάγου 4/2012 ρητά και απολύτως σαφώς ορίζει ρητά ως ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των προανακριτικών υπαλλήλων όταν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα και πλημμέλημα ότι : «Μεταξύ των υποχρεώσεών τους αυτών συγκαταλέγεται και η σύλληψη του δράστη ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΚΡΙΣΗ Η’ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.»,

Επειδή η Εγκύκλιος Αρείου Πάγου 4/2012 ρητά και απολύτως σαφώς αναφέρει ότι οι αστυνομικοί υπάλληοι πρέπει να προβαίνουν στην σύλληψη και προσαγωγή των υπαιτίων των παραβάσεων του Ποινικού Κώδικα και τυχόν άλλων αυτόφωρων αξιοποίνων πράξεων ενώπιόν τους (των Εισαγγελέων Πρωτοδικών), ΕΑΝ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗς ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ.

Επειδή η Εγκύκλιος του Αρείου Πάγου 4/2012 ρητά και απολύτως σαφώς αναφέρει ότι: « Ωσαύτως να παραγγείλετε στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας με την παραπομπή των δραστών στα ακροατήρια για την ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ των εγκλημάτων, δεδομένου ότι η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας οδηγεί στην άμεση αποκατάσταση της προσβολής της εννόμου τάξεως».

Επειδή η Εγκύκλιος Αρείου Πάγου 4/2012 ρητά και απολύτως σαφώς αναφέρει ότι: «Είναι τέλος αυτονόητο ότι η κατά τα ανωτέρω οριοθέτηση της μεταχείρισεως των βουλευτών, ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ».

Παρακαλώ για τις ΑΜΕΣΕΣ και από τον νόμο και την Εγκύκλιο 4/2012 ενέργειές σας για την αναζήτηση, σύλληψη και προσαγωγή ενώπιον Ανακριτή ή Εισαγγελέως για περαιτέρω διερεύνηση των από εμένα καταγγελομένων και αποδεδειγμένων παρανόμων ενεργειών του και την επιβολή σε αυτόν των προβλεπομένων από τον Ποινικό Κώδικα κατά των 251 βουλευτών που με την θετική τους ψήφο στις 10/7/2015 εξουσιοδότησαν την Κυβέρνηση να αποδεχθεί τους όρους των δανειστών που απέρριψε ο Ελληνικός Λαός με το δημοψήφισμα της 5ηςΙουλίου 2015 αλλά και ακόμη βαρύτερους και πλήρως αντισυνταγματικούς όρους και κατ’ απόλυτη αντίθεση προς την Λαϊκή Βούληση και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα άρθρα 1 και 82 του Συντάγματος.

Με τιμή

Ο καταγγέλων και αιτών τις ενέργειές σας

Παντελής Γιαμαρέλλος

 

From: Pantelis Giamarellos
Sent: Tuesday, July 14, 2015 6:27 PM
To: ‘presidentsoffice@parliament.gr’
Subject: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 251 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ (Παντελής Γιαμαρέλλος)

Αξιότιμη κα Κωνσταντοπούλου,

Με την ιδιότητά σας ως Προέδρου της Βουλής, Θεσμό και θέση την οποία έχετε μέχρι και σήμερα ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΜΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ μετά τουλάχιστον την Μεταπολίτευση σας ενημερώνω ότι σήμερα υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά κατά των 251 βουλευτών που με την ψήφο του εξουσιοδότησαν την παρούσα Κυβέρνηση να «διαπραγματευθεί» με τους δανειστές και να αποδεχθεί, όπως δυστυχώς συνέβει, όρους που ο Ελληνικός Λαός με συντριπτική πλειοψηφία 61.3% είχε στο σύνολό τους απορρίψει με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.  Και μάλιστα όχι μόνον αυτό αλλά να αποδεχθεί και ακόμη επαχθέστερους και απολύτως αντισυνταγματικούς όρους.

Η αναφορά μου αυτή δεν έχει ακόμη λάβει αρ. πρωτ/λου εισερχομένου εγγράφου στο Τ.Α. Ωρωπίων αλλά υπάρχει η σφραγίδα εγχείρησής της όπως και για τον κατάλογο των ονοματεπωνύμων των 251 καταγγελομένων βουλευτών.  Θα σας ενημερώσω για τον αρ. πρωτ/λου και οτιδήποτε νεώτερο με το που τα στοιχεία αυτά θα μου γίνουν γνωστά.

Επειδή η κίνηση αυτή των 251 βουλευτών, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός ήδη κατηγορείται για Εσχάτη Προδοσία με άλλες δικογραφίες που έχουν διαβιβασθεί στην Βουλή και «αραχνιάζουν» περιμένοντας την διερεύνησή τους, συνιστά ΚΑΤΑΦΟΡΗ καταπάτηση όσων το Σύνταγμα και ο Ποινικός Κώδικας ορίζουν περί λαϊκής κυριαρχίας, σεβασμού της λαϊκής βούλησης, θεμελιωδών Αρχών λειτουργίας του Πολιτεύματος και του Κράτους, σφετερισμό της εξουσίας που έχει δοθεί από τους Ελληνες πολίτες προς τους αναφερομένους βουλευτές οι οποίοι κινούνται αντισυνταγματικά και ενάντια στην εκπεφρασμένη απολύτως ξεκάθαρα λαϊκή βούληση

ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Εσάς αξιότιμη κα Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων όπως προβείτε στις απαραίτητες και προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και τον Νόμο ενέργειες σε αγαστή συνεργασία με την Εκτελεστική και Δικαστική Αρχή για την ενεργοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την αποφυγή της συνέχισης αυτού του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ κατά της λαϊκής βούλησης και αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλιου 2015 και όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προβλέπει και η  εγκύκλιος 4/2012 του Αρείου Πάγου για αντιμετώπιση παραβατικών του Νόμου και του Συντάγματος αυτοφώρων κακουργημάτων από πολιτικά πρόσωπα την οποία και επικαλούμαι και στην μηνυτήρια αναφορά μου.

Ζητώ συγκεκριμένα την παρέμβασή σας, όχι μόνον ως Προέδρου της Βουλής αλλά κυρίως ως ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ για την υπεράσπιση όσων η Δημοκρατία πρεσβεύει και την υπεράσπιση του Συντάγματος, του Κράτους και του Πολιτεύματος από αυτή την ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ άρνηση εκλεγμένων αντιπροσώπων του Ελληνικού Λαού να αποδεχθούν και να εκτελέσουν την Λαϊκή Βούληση και εντολή που τους δόθηκε με το ΟΧΙ του δημοψηφίσματος της 5/7/2015.

Με απόλυτη εμπιστοσύνη στην αποδεδειγμένη πίστη σας στην Δημοκρατία και την προσήλωσή σας στην λαϊκή βούληση.

Παντελής Γιαμαρέλλος

 

From: Pantelis Giamarellos
Sent: Tuesday, July 14, 2015 9:01 PM
To: ‘presidentsoffice@parliament.gr’
Subject: RE: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 2ης ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ & εισαγγελεα ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ (Παντελής Γιαμαρέλλος)

Αξιότιμη κα Κωνσταντοπούλου,

Σας κοινοποιώ δεύτερη αναφορά που υπέβαλα προ ολίγου κατά των κυβερνητικών στελεχών που υπέβαλαν προς ψήφιση το νομοσχέδιο της 14ης Ιουλίου 2015 αλλά και κατά του Εισαγγελέα Υπηρεσίας Δημ. Γκύζη για δολία και σκόπιμη παράλειψη εκτέλεσης καθήκοντος καθώς με ψευδείς ισχυρισμούς (ότι η Εσχάτη Προδοσία δεν είναι διαρκές αυτόφωρο κακούργημα) προς τον Υποδιοικητή Ασφαλείας Ωρωπού κ. Αλέξανδρο Ξαρχουλάκο αρνήθηκε να ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από την εγκύκλιο 4/2012 Αρείου Πάγου.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία και ζητώ και πάλι και τις δικές σας ενέργειες για την αποτροπή του ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ το οποίο αυτή την στιγμή συντελείται κατά της λαϊκής βούλησης και εντολής που δόθηκε από τον Ελληνικό Λαό με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.

Με τιμή

Παντελής Γιαμαρέλλος

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.