Τσίπρας Gate: Διαδικασία άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης κατά: της Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο. Ε. και του στελέχους του πτυχίου της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. κου Τσίπρα Γεωργίου

 

πρακτικο προχειρου διαγωνισμου – Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Στη Μυτιλήνη σήμερα 28/08/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου (Κουντουριώτη 1) συνεδρίασε, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 613/23-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Αθανάσιου Γιακαλή, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Β. Αιγαίου, που συστάθηκε με τις υπ. αριθμ. 1&2/09-01-2011 αποφάσεις (πρακτ.1/2011), του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και με τις υπ. αριθμ. 41 & 42/29-03-2011 αποφάσεις (πρακτ.4/2011), του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου περί εκλογής ενός τακτικού μέλους και έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και με την υπ. αριθμ.65/03-05-2011/ απόφαση (πρακτ.6/2011), του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου, περί εκλογής αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη. 

Α. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση αποτελέσματος Επιτροπής Αποσφράγισης νέων προσφορών της εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου  και  Χίου με Τραπεζικά Ιδρύματα. 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας κτιρίων που συμμετείχαν στην αριθμ. Πρωτ. 10933/454/02-04-2012 Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μισθώσεως οικήματος για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και διαφόρων δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. Λέσβου βάση της Α.Α.Υ.

ΘΕΜΑ 4ο:     Έγκριση δαπάνης για αγορά ελαστικών.

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση δαπάνης για αγορά δεξαμενής νερού.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» Προϋπολογισμού εκατόν εξήντα τρεις

χιλιάδων ευρώ (163.000,00) με το Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός νέου επιβλέποντα για την μελέτη: «ΔΡΟΜΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΒΑΤΕΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός νέου επιβλέποντα για την μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ»

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της γεωτεχνικής  μελέτης για την μελέτη με τίτλο «Παράκαμψη οικισμού Θάνους»

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΗΣ» Προυπολογισμου 20000.. ευρώ (με τον Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ( Β ΦΑΣΗ)» Προυπολογισμου 39.000.. ευρώ (με τον Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑ 12ο: Διαδικασία άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης κατά: α) της Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. και β) του στελέχους του πτυχίου της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. κου Τσίπρα Γεωργίου 

ΘΕΜΑ 13ο: Δημιουργία πρόσβασης στα πλαίσια της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΜΕΛΙΝΤΑΣ»

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Κατασκευή ΤΕΕ Καλλονής» προϋπολογισμού 5.970.000,00€ (με τον ΦΠΑ), αναδόχου Κ/Ξ ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε. – ΕΧΕΔΩΡΟΣ Α.Τ.Ε. 

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός νέου επιβλέποντα για την  μελέτη «Αντιμετώπιση Ερπυσμού Εδαφών στην Επαρχιακή Οδό Πελόπης-Υψηλομέτωπο».  

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού Νο 1/2012 της επιτροπής αξιολόγησης για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προδιαγραφών για  τον Επαναληπτικό Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια εντομοκτόνου Dimethoate έτος 2012.

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις Προμήθειες – Εργασίες για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου»

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΟΝΤΕΙΚΑ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ» προϋπολογισμού 105.000,00€ (με ΦΠΑ) και ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση  παράτασης περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΗΛΟΥ – Δ.Δ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΣΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 135.000 € (με ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΗΛΟΥ-Δ.Δ.ΔΑΦΝΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΜΑΤΡΑΣ & ΣΤΕΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 157.000 € (με ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της Κυριακού Πάτρας, ως μέλος του Υπηρεσιακού   Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση για παράταση μίσθωσης ακινήτων, για την στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου 

ΘΕΜΑ 24ο: Κατάσταση τιμολογίων της 8ης Γιορτής Αγροτουρισμού Χίου από 31 Ιουλίου έως 05 Αυγούστου 2012

ΘΕΜΑ 25ο: Επέκταση του υπάρχοντος μητρώου δυνητικών συνεργατών για όλα τα έργα του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 

ΘΕΜΑ 26ο: Συνδιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων στην ΠΕ Χίου. 

 Β. Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑ 1o: Αποτέλεσμα πρόχειρου επαναληπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ημιφορτηγού αυτοκινήτου, συνολικού προϋπολογισμού  είκοσι  πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Περιφερειακή Ενότητα  Λέσβου.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση δαπάνης και χορήγηση πίστωσης για τον εορτασμό 100 χρόνων Απελευθέρωσης της Λήμνου .  

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση υλοποίησης με απευθείας ανάθεση της Δράσης 4.1.10,  του εταίρου ΠΕ Σάμου, στο πλαίσιο του έργου «ΦΥΚΗΣΑΠ / Πρόληψη και Διαχείριση φυσικών κινδύνων στις χωρικές ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Νομού Σάμου, Δήμου Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013». 

Θέμα 4ο: Έγκριση υλοποίησης της δράσης «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού & Παρακολούθηση Πιλοτικής Λειτουργίας»  με την προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα  οικονομική προσφορά, του  εταίρου ΠΕ Σάμου, στο πλαίσιο του έργου  «PREMARPOL/Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες» που  υλοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση υλοποίησης με απευθείας ανάθεση της δράσης 3.3.1 του εταίρου ΠΕ Σάμου, « Παροχή Υπηρεσιών Καταγραφής πηγών ρύπανσης λιμενικών οικοσυστημάτων και χαρακτηρισμός ρυπαντών» για το έργο «PREMARPOL/Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες».

Θέμα 6ο: «Έγκριση υλοποίησης με απευθείας ανάθεση των δράσεων 1.1.4 , 2.2.3 και 2.2.4 του εταίρου ΠΕ Σάμου, στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο «PREMARPOL /Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες,» που  υλοποιείται στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» και αφορά την Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Διαχείρισης».

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στην 2η Γιορτή Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Αθανάσιος Γιακαλής, πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, έθεσε υπόψη των μελών τα εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα για τα οποία το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση τους αφού αυτά θεωρούνται κατεπείγοντα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία της επιτροπής, με παρόντες τρία τακτικά μέλη  και δύο αναπληρωματικά ήτοι: 

1. Αθανάσιος Γιακαλής Περιφερειάρχης Πρόεδρος                  
2. Παναγιώτης Προβέτζας Περιφερειακός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος
3. Ευστράτιος Τζιμής Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος
4.  Ευστράτιος Κόρακας Περιφερειακός Σύμβουλος Μέλος
5. Νικόλαος Μάρκου Περιφερειακός Σύμβουλος Ανπλ/κο Μέλος
6. Θεόδωρος Βουνατσής Περιφερειακός Σύμβουλος Ανπλ/κο Μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η εξέταση των θεμάτων. 

Κατά την συνεδρίαση παρίσταται η Γραμματέας της επιτροπής η κ. Μαρία Μολιού Υπάλληλος ΠΕ / Διοικητικού – Οικονομικού με Ε΄ βαθμό, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και η αναπληρώτρια γραμματέα κ. Ειρήνη Αρμενάκα Υπάλληλος ΠΕ / Διοικητικού – Οικονομικού με Δ΄ βαθμό, για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν την Π.Ε. Σάμου.

Α. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

……..

Αριθμός Απόφασης  528/2012

ΘΕΜΑ 12ο: Διαδικασία άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης κατά: α) της Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. και β) του στελέχους του πτυχίου της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. κου Τσίπρα Γεωργίου 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η κ. Αφροδίτη Κουρογένη Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λέσβου θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 

«Την αριθμ. 416/2011/18-10-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Τη διεξαγωγή της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε την 29/11/2011 και την αριθμ. 01/2012/24-01-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφ. Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου και η ανάθεση εκτέλεσής του στην Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. , λόγω χαμηλότερης προσφοράς.

Το αριθμ. 7994/ΤΔ 589/13-3-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Π.Ε. Λέσβου με το οποίο έγινε πρόσκληση προς την Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό του εν λόγω έργου.

Την από 27-3-2012 αίτηση της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. για υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.

Τον έλεγχο αυτών κατά τον οποίο διαπιστώθηκε καταρχάς ότι είναι ελλιπή γιατί δεν προσκομίστηκε ισχύουσα βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π. και εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 10252/ ΤΔ 737/06-04-2012 διαπιστωτική πράξη ελέγχου της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου, καθώς και το αρ. πρωτ. 10995/ΤΔ 777/6-4-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου με το οποίο ζητήθηκε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. να σταλεί η Ασφαλιστική  Ενημερότητα με αριθμ. 23685/28-2-2012 του στελέχους του πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. κου Τσίπρα Γεώργιου, γιατί κατά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών δεν είχε διαβιβαστεί στην Υπηρεσία η πρωτότυπη αλλά έγχρωμο φωτοαντίγραφο αυτής, ( η Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. δεν απέστειλε ποτέ την πρωτότυπη).

Το αριθμ. 13731/ΤΔ 1040/24-04-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων  Π.Ε. Λέσβου προς το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση της παραπάνω Ασφαλιστικής  Ενημερότητας. 

Το αριθμ. πρωτ. 33547/10-04-2012/24-4-2012 έγγραφό του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με το οποίο μας ενημέρωσε ότι «όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού λογαριασμού του κου Τσίπρα Γεώργιου, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά, την 28η/02/2012 δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστική Ενημερότητα με αριθμό πρωτ. 23685. Πάντοτε κατά τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου με τον ανωτέρω αριθμό πρωτοκόλλου έχει εκδοθεί ασφαλιστική ενημερότητα με ημερομηνία έκδοσης 28-02-2010».

Την αριθμ. 13953 / ΤΔ 1068/30-04-2012 Συμπληρωματική Διαπιστωτική Πράξη της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Π.Ε. Λέσβου με την οποία συμπληρωματικά διαπιστώθηκε ότι η αριθμ. 23685/28-02-2012 Ασφαλιστική Ενημερότητα του στελέχους του πτυχίου κου Τσίπρα Γεώργιου δεν υφίσταται.

Την σχετική με το θέμα αλληλογραφία  που σχηματίστηκε και ιδίως το αριθμ. πρωτ. Δ15/7796/10-5-12/18-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (Δ/νση Δ15), με το οποίο μας ενημέρωσε ότι «στην περίπτωση που κρίνετε σκόπιμη την πειθαρχική δίωξη της εταιρείας ‘Δ. ΤΣΙΠΡΑΣ – Ζ. ΤΣΙΠΡΑ με δ.τ. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.’ με αρ. ΜΕΕΠ 27170, πρέπει να προβείτε στις διαδικασίες του άρθρου 87 του Ν.3669/2008».

 Την αριθμ. 19384/ΤΔ 1670/06-06-2012 πρόταση για Πειθαρχική Δίωξη που υπέβαλε η Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας στην Προϊσταμένη του έργου  Αρχή κατά α) της Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε και β) του στελέχους του πτυχίου της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. κου Τσίπρα Γεώργιου.

Τις από 20/6/2012 αντιρρήσεις της Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε κατά της ανωτέρω πρότασης τις οποίες υπέβαλε την 22/6/2012 μέσω fax, δηλαδή εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας των 15 ημερών της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008.

Τις από 22/6/2012 αντιρρήσεις του στελέχους του πτυχίου της Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε κ. Γεωργίου Τσίπρα κατά της πρότασης για Πειθαρχική Δίωξή του, τις οποίες υπέβαλε την 22/6/2012 μέσω fax, ο αριθμός του οποίου δεν κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθεί από την Υπηρεσία μας, δηλαδή εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας των 15 ημερών της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008.

Το αριθμ. 24495/ΤΔ 2090/ 05-07-2012 έγγραφο με τις απόψεις της Προϊσταμένης της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε.

Το αριθμ. 24628/ΤΔ 2100/ 05-07-2012 έγγραφο με τις απόψεις της Προϊσταμένης της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων του στελέχους του πτυχίου της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. κ. Γεωργίου Τσίπρα. 

Την αριθμ. 28987/ΤΔ 2628/23-7-2012 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου απόρριψης των από 20-6-2012 αντιρρήσεων της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε., η οποία επιδόθηκε με Δικαστικό Επιμελητή την 26-7-2012.

Την αριθμ. 28984/ΤΔ 2627/23-7-2012 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου απόρριψης των από 22-6-2012 αντιρρήσεων του στελέχους της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. κ. Γεωργίου Τσίπρα, η επίδοση της οποίας ματαιώθηκε σύμφωνα με την από 26-7-2012 έκθεση ματαιωθείσας επίδοσης του αρμόδιου Δικαστικού Επιμελητή, λόγω άρνησης μέλους της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε να την παραλάβει για το στέλεχος του πτυχίου της κ. Γεώργιο Τσίπρα.»

Στην συνέχεια η κ. Αφροδίτη Κουρογένη εισηγείται:  «Την έγκριση των  περαιτέρω ενεργειών περί άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης κατά: α) της Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. και β) του στελέχους του πτυχίου της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. κου Τσίπρα Γεωργίου, με αποστολή του σχετικού φακέλου στον αρμόδιο Υπουργό, κατά την  έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 87 του Ν. 3669/2008.»

Η Επιτροπή αφού άκουσε όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η οποία περιέχεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τις περαιτέρω ενέργειες περί άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης κατά: 

α) της Ε.Ε. ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. και 

β) του στελέχους του πτυχίου της ΔΙΟΔΟΣ Ο.Ε. κου Τσίπρα Γεωργίου,

 με αποστολή του σχετικού φακέλου στον αρμόδιο Υπουργό, κατά την  έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 87 του Ν. 3669/2008.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής για οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.

Αριθμός Απόφασης  529/2012

ΘΕΜΑ 13ο: Δημιουργία πρόσβασης στα πλαίσια της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΜΕΛΙΝΤΑΣ»

……

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.