Άρχισαν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: ΕΒΖ και ληξιπρόθεσμες οφειλές

fek7-1

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35

27 Μαρτίου 2015

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης: α) για την κεφαλαιακή ενίσχυση της επιχείρησης με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» και την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας προκειμένου να παρασχεθεί η στήριξη στους τευτλοπαραγωγούς κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, να ολοκληρωθεί η τευτλοκαλλιέργεια και τευτλοπαραγωγή και να διασφαλισθούν η συνέχεια της λειτουργίας και η βιωσιμότητα της εν λόγω επιχείρησης και β) για τη ρύθμιση των φορολογικών εκκρεμοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων που, λόγω της κρίσης, της μείωσης μισθών και της ανεργίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς και για την ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146 του Ν. 4261/2014 (Α ́ 107), του Κανονισμού ειδικής εκκα− θάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το μέτρο που εφαρμόζονται συμπληρωματικά επί ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, ποσό τριάντα εκατομ− μυρίων (30.000.000) ευρώ εκ των μη διανεμηθέντων εισέτι διαθεσίμων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» καταβάλλεται άμεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόμενη από το πιστωτικό ίδρυμα επιχείρηση με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» έναντι μελλοντικής αυξήσεως με− τοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συμμετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος στην παραπάνω βιομηχανική επιχείρηση.

Άρθρο Δεύτερο

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α ́ 32) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκη− ση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασί− ας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθ− μίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που πς επιβαρύνουν ως ακολούθως:»

Άρθρο Τρίτο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ − ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΟΛΓΑ − ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

www.et.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Μπλόκο της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ επειδή μέσα σε αυτό περιλαμβανόταν η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία ρυθμίζονταν θέματα που αφορούν φορολογικές εκκρεμότητες και ενίσχυε την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

ΣΧΟΛΙΟ: Η συγκεκριμένη ΠΝΠ τροποποιεί το νόμο για τις 100 δώσεις (Ν. 4321/2015) που μόλις ψηφίστηκε από την βουλή και ο οποίος δεν μπλοκαρίστηκε παρότι είχε άσχετη με το περιεχόμενο του διάταξη για το ΤΑΙΠΕΔ. Παλιοτερα και για αυτά τα ζητήματα είχε μιλήσει η κ Κωνσταντοπούλου και η μαύρη βίβλος του ΣΥΡΙΖΑ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 07.10.2009 – 11.10.2013 [Κατάλογος]

Advertisements

7 comments on “Άρχισαν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: ΕΒΖ και ληξιπρόθεσμες οφειλές

 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
  Τίτλος
  Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.

  Τύπος
  Σχέδιο νόμου

  Υπουργείο
  Επικρατείας

  Επιτροπή
  Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

  Φάση Επεξεργασίας
  Κατατεθέντα

  Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
  01/04/2015

  Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν

  Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ) Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

  Ημ. Κατάθεσης
  01/04/2015

  http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=43568363-af33-4f55-8e17-a46d01455ede

  • η δημόσια διαβούλευση εδώ :
   Σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα το νομοσχέδιο για την επανίδρυση της ΕΡΤ

 2. ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΤΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

  ΦΕΚ A 41/2015:

  ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών δι− αθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά ταμειακών δι− αθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

  Άρθρο Πρώτο

  Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσ− διορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδι− οίκησης α ́ και β ́ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κε− φάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαρια− σμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κα− τατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακα− ταθηκών και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α ́ 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό.

  Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κα− τατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α’ 38), όπως ισχύουν.

  Άρθρο Δεύτερο

  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι− κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 17.3.2015.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
  ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ,
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ,
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ,
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΟΛΓΑ− ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

  http://www.et.gr

  • Επίθεση Αλ Σάλεχ στον Τσίπρα για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

   Επίθεση κατά της κυβέρνησης, με αφορμή την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εξαπέλυσε τη Δευτέρα, μέσω Twitter, η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ.

   Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη ΠΝΠ της κυβέρνησης, τη δεύτερη στις πρώτες 90 ημέρες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, αναδημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό την ανάρτηση ενός άλλου χρήστη του Twitter.

   Υπό το σχόλιο, «για να θυμηθούμε τι έλεγε ο λαλίστατος Παπαδημούλης και ο Τσίπρας για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Ρόμπες» η κυρία Αλ Σάλεχ ανάρτησε στον γνωστό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η νέα ΠΝΠ και δίπλα της δύο «τιτιβίσματα» που είχαν κάνει στο παρελθόν, οι κ.κ. Δημήτρης Παπαδημούλης και Αλέξης Τσίπρας.

   «ΝΔ-ΠΑΣΟΚ κυβερνούσαν με ΠΝΠ κ “κατεπείγοντα”. Εμείς, όχι. Η 4μηνη συμφωνία να έλθει στη Βουλή», είχε γράψει ο κ. Παπαδημούλης στη σχετική ανάρτηση που είχε κάνει στις αρχές του περασμένου μήνα.

   Το tweet του κ. Τσίπρα είναι από το 2014 και αναφέρει: «Ξεπέρασαν τις 100 οι φωτογραφικές τροπολογίες σήμερα. Έφτασαν τις πενήντα σχεδόν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου από το 2009».

   Την σχετική εικόνα ανάρτησε, πάντως, το απόγευμα της Δευτέρας στο Twitter και ο Άδωνις Γεωργιάδης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Για να δείτε πόσο υποκριτές και ψεύτες και πολιτικοί απατεώνες είναι…αρπάζουν όσα λεφτά βρίσκουν μπροστά τους».

   Η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη

   http://www.protothema.gr/politics/article/469314/al-saleh-/

  • Και εσείς με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου;
   Έρχεται κάποτε μια στιγμή, αυτή η αμήχανη στιγμή, που ό,τι κορόιδευες το λούζεσαι. Κι η ώρα που νιώθεις τα νερά πάνω σου είναι μια ώρα δύσκολη. Παγωμένες οι σταγόνες και το σοκ μεγάλο. Μένεις με ανοιχτό το στόμα.

   Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν βρεθεί σε αυτή τη στιγμή αρκετές φορές τελευταία. Το μπουγέλο έγινε συνήθεια.

   Στην αρχή ήταν το πόσο συμφωνούμε με το Μνημόνιο. Ήταν 70% ή ήταν εξυπνάδες του Βαρουφάκη αυτές; Μετά ήταν η συμφωνία και τα κείμενα του Eurogroup. Δεχόμαστε πως παραμένουμε στο Μνημόνιο, αφού αναφέρεται current agreement (τρέχουσα συμφωνία), ή φύγαμε από το Μνημόνιο όπως παρουσίαζε το Μαξίμου; Μετά ήρθαν τα ΜΑΤ κι η καταπάτηση του ασύλου. Ξύλο και χημικά κι επί Αριστεράς, με τον μισό ΣΥΡΙΖΑ να τα βάζει με τον Πανούση. Και τώρα είχαμε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία τα χρήματα που υπήρχαν στα ταμεία των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της γενικής κυβέρνησης περνούν στον έλεγχο της ΤτΕ. Στα χέρια του Στουρνάρα, δηλαδή, που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε καν να βλέπει κι έλεγε πως θα αλλάξει.

   Δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη ΠΝΠ του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λιγότερους από τρεις μήνες στην κυβέρνηση. Θυμάστε τι έλεγε ο Τσίπρας από το 2012 και μετά; Θα σας θυμίσω εγώ εδώ. Πως οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου είναι αντισυνταγματικές και πως καταλύουν το πολίτευμα. Τώρα είναι η ώρα αυτός να παρακάμψει τη Βουλή και να στείλει για υπογραφή στον Παυλόπουλο το… ραβασάκι. Ό,τι ακριβώς χρέωναν και στον Παπούλια. Ένα-ένα τα υπογράφει ο Πρόεδρος και τώρα.

   Παλιά, τα «αγνά» χρόνια της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα μιλούσε για εσωτερικό δανεισμό για να αποπληρωθούν οι τοκογλύφοι του ΔΝΤ. Τώρα, ο ίδιος στεγνώνει την αγορά και αφήνει τους Δημάρχους με ανοιχτό το στόμα. Σκέψου να είσαι Δήμαρχος εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και να βλέπεις σε ένα βράδυ να χάνονται τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου σου. Τι θα πεις το επόμενο πρωί σε πολίτες, δημότες και υπαλλήλους; Να πάρουν ανάσα αξιοπρέπειας;

   Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Γιατί την ώρα που εσύ, φίλε ψηφοφόρε του ΣΥΡΙΖΑ, βιώνεις αυτή την αμήχανη στιγμή που λέγαμε παραπάνω, απέναντί σου είναι κάποιοι άλλοι και γελούν μαζί σου. Και το πρόβλημα δεν είναι πως αυτοί οι άλλοι είναι ο Σαμαράς κι ο Βενιζέλος. Αυτοί χαμένοι και ξεχασμένοι από την ιστορία είναι. Το πρόβλημα είναι πως γελά μαζί σου από τώρα ο ιστορικός του μέλλοντος.

   Υ.Γ. Για την ιστορία, οι περισσότεροι Δήμοι τα μόνα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν είναι προνοιακά διαθέσιμα. Επιδόματα κουτσών, τυφλών κ.λπ. Μπράβο σύντροφοι.

   Υ.Γ1. Κάτι περισσότερο από δύο χρόνια πριν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έλεγε τα παρακάτω (μετά το 02:50). Νομίζω πως ο Τσίπρας θα τη βρει μπροστά του, αργά ή γρήγορα.

   http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=40642

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.