Οι “Γηγενείς Έλληνες” κατά ανέγερσης ισλαμικού τεμένους στον Βοτανικό – Πληθώρα παρανομιών και πολεοδομικών παραβιάσεων

 

Untitled-1

Ο  ΑΓΩΝΑΣ  ΤΩΝ  ΓΗΓΕΝΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

******************************** 

Αἰκατερίνη Κ. Παντελίδου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μαυρομιχάλη 182, Ἀθῆναι 1ος όροφος τ.κ. 11472

Τηλ.: 210 3632628 210 3614320

Κιν.: 6972 073811

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 4414/2016 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΝ

Αἰκατερινης Κ. Παντελίδου, δι’ ἑαυτήν καί ὡς πληρεξουσίας δικηγόρου κατοίκων τῆς περιοχῆς Βοτανικοῦ, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.

 

ΠΡΟΣ

1. Τήν ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ἑδρεύουσαν ἐν Ἀθήναις, ὁδός Τρικάλων ἀρ. 36 καί Μεσογείων, νομίμως ἐκπροσωπουμένην.

2. Τήν ΕΥΔΕΚ ἑδρεύουσαν ἐν Ἀθήναις, ὁδός Βατάτζη ἀρ. 37, νομίμως ἐκπροσωπουμένην.

3. Τό Ἑλληνικόν Δημόσιον, νομίμως ἐκπροσωπούμενον ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, κατοικοεδρεύοντος ἐν Ἀθήναις.

Ὡς γνωστόν ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ ἡ ἀπό 16.6.2015 αἲτησίς μου μετ’ ἂλλων κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Βοτανικοῦ, συζητουμένη τήν 8.11.2016 μετ’ ἀναβολήν, λόγω τῆς ἀποχῆς τῶν δικηγόρων. 

Κατά τήν αἲτησίν μας αὐτήν μεταξύ τῶν ἂλλων λόγων ἀρνούμεθα τήν νομιμότητα τοῦ κόκκινου περιγράμματος ὡς τοῦτο προσδιορίζεται εἰς τήν γνωστήν τροπολογίαν «Λαφαζάνη» (ἀρ. 4 τοῦ Ν. 4327/14.5.2015, ΦΕΚ50Α).

Ἐπίσης ἀρνούμεθα τήν νομιμότητα τῶν ὑφισταμένων κτισμάτων πού ἐμπλέκονται εἰς τόν χῶρον πού προτίθεσθε ν’ἀνεγείρετε τό «Τέμενος τοῦ Ἰσλάμ» εἰς τόν Βοτανικόν.

Ἐσεῖς ὃμως παρά τίς ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς τίς ὁποῖες γνωρίζετε πολύ καλῶς καί παρά τήν ἐκκρεμοῦσαν ὡς ἀνωτέρω αἲτησιν ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ, προβαίνετε εἰς νέαν τροποποίησιν τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου ἀφ’ ἑνός μέν διά νά προλάβετε τήν συζήτησιν τῆς αἰτήσεως αὐτῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ διά νά παραχωρήσετε, δι’ ἀλλότριον σκοπόν, ἂρον – ἂρον μίαν ἒκτασιν εἰς τήν καρδιάν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καί συνειδητά καταστρέφετε τήν φυσικήν καί ἱστορικήν συνοχήν της.

Τά ὃσα ἰσχυρίζεσθε εἰς τήν αἰτιολογικήν ἒκθεσιν τοῦ προσφάτως ψηφισθέντος περί τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους Νόμου ἀποτελοῦν «προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις» καί αὐτοκαταρρίπτονται ὡς θά ἀποδειχθῆ νομίμως καί ἐμπροθέσμως καί μέ διεθνεῖς ἐνέργειές μας. 

Ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἱστορική καί ὁλόκληρη ἀποτελεῖ παγκόσμιον μνημεῖον.

Καί ἀσφαλῶς δέν θ’ ἀναφερθοῦμε εἰς τήν κατά συρροήν καί κατ’ ἐξακολούθησιν προσβολήν τῶν Ἂρθρων τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, οὖτε εἰς τήν ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΕΛΛΕΙΨΙΝ μέχρι σήμερον σχεδόν ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ) πρός τούς Ἓλληνες κατοίκους τῆς περιοχῆς, τήν ζωήν τῶν ὁποίων κρατήσατε ἀνηλεῶς καί σκοπίμως ὑποβαθμισμένη.

Οὖτε ὃμως ἀρνούμεθα νά προσεύχωνται οἱ νόμιμοι μουσουλμάνοι, πού ἂλλωστε προσεύχονται μέχρι τώρα ἀκωλύτως καί τό σεβόμεθα αὐτό ἀπολύτως.

Ὃπως ἐκεῖνοι ὃμως δέν θά μᾶς ἐπέτρεπαν νά προσευχώμεθα εἰς τήν Μέκκα, ἒτσι καί ἐμεῖς δέν θέλομε μέσα εἰς τήν καρδιάν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν Τζαμί ἢ Τέμενος.

Ἡ Ἱερά Ὁδός, εἶναι καί Ἱερά καί Ἱστορική, εἶναι ἡ παλαιοτέρα παγκοσμίως ὁδός καί εἶναι καί πρέπει νά παραμένη ἡ Ἱερά Ὁδός τῶν Ἑλλήνων.

Πέραν τῶν ἀνωτέρω ὃμως: 

Διά τῆς παρούσης μας Σᾶς ἐπισημαίνομεν καί τά κάτωθι ἀφορῶντα τήν ἀδυναμίαν ἐγκρίσως μελετῶν ἀπό τήν Ὑπηρεσίαν Σας ὡς προϋπόθεσιν τῆς δομήσεως ἰσλαμικοῦ τεμένους εἰς τό ΟΤ 25 Α εἰς τόν Βοτανικόν (περιοχή Ἐλαιῶνος) τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, με βάσιν τήν ἰσχύουσα νομοθεσία. 

Καί συγκεκριμένως:

1. Mέ τό ΦΕΚ 1049Δ/30-11-95 ἐνεκρίθησαν οἱ ὃροι δομήσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Ἐλαιῶνος.

2. Μέ τό ΦΕΚ236 ΑΑΠ/18-6-2010 ἐνεκρίθη ἡ τοπική τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου και οἱ χρήσεις εἰς ἓκαστον τμήμα τοῦ Ο.Τ.25 και συγκεκριμένως τα τμήματά του με χαρακτηριστικά «χρήσεως γῆς» ὡς χῶροι πρασίνου.

3. Με το ἂρθρο 29-παρ.5i και 5ii του Ν.4014/2011/(ΦΕΚ209Α/21-9-2011) ἐνεκρίθη ἡ ἐγκατάστασις ἰσλαμικοῦ τεμένους σε τμήμα τοῦ Ο.Τ.25 καθώς και οἱ ὃροι συντάξεως τῆς μελέτης δομήσεως σύμφωνα μέ τούς ὃρους και περιορισμούς τοῦ ἀνωτέρω ΠΔ.

4. Με το ἂρθρο 34 τοῦ Ν.4327/2015(ΦΕΚ50Α/14-5-15) προσδιωρίσθηκε το «κόκκινο περίγραμμα» ἀνεγέρσεως τοῦ τεμένους ἐμβαδοῦ 850,00 μ.

Με τήν πρόσφατον τροποποίησιν που ἐψηφίσθη ἀπό τήν Βουλή τήν 4-8-2016 γίνεται ἐκ νέου τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ και κατάτμησις τοῦ οἰκοδομικοῦ τετραγώνου (ΟΤ 25) εἰς δύο τμήματα (ΟΤ25 και ΟΤ25Α) με δημιουργία ἐνδιαμέσου ὁδοῦ πλάτους 5,5 μέτρων ἐπί συνολικοῦ μήκους 189,00 μ και συνολικοῦ ἐμβαδοῦ 1039,50 μ2 ἡ ὁποία ρυμοτομεῖται καθ’ ὁλοκληρίαν ἀπό τἡν ἰδιοκτησία ἀρχικοῦ ἐμβαδοῦ 16147,14 μ   ἡ ὁποία εἶχε διατεθῆ δια τήν ἀνέγερσιν τεμένους και ἐπ’αὐτῆς εἶχε προσδιορισθῆ τό «κόκκινο περίγραμμα».

Κατά συνέπειαν τό τελικόν ἐμβαδόν τῆς ἰδιοκτησίας εὑρισκομένης ἐπί τοῦ νέου ΟΤ 25Α μετά τήν νέαν ρυμοτόμησιν ἀνέρχεται εἰς (16.147,14 – 1.039,50 μ2) = 15.107,64μ2.

Τό ΟΤ 25Α ἀποτελεῖ μέ τήν νέαν τροποποίησιν ἓνα ἰδιαίτερον οἰκοδομικόν τετράγωνον τό ὁποῖον διατηρεῖ πλήρως τόν χαρακτηρισμόν του ὡς Κοινοχρήστου πρασίνου καί ἐντός αὐτοῦ ὑφίσταται τό ἐγκεκριμένον «κόκκινο περίγραμμα».

Εἰς τό ΟΤ 25Α  εἰς τό ὁποῖον θά κατασκευασθῆ τό τέμενος συμφώνως μέ τούς ὃρους δομήσεως τῆς περιοχῆς καί τήν ἀπόφασιν τοῦ ΣτΕ 1458/2016 (Δ τμήματος) ἐπιτρέπεται δόμησις κτισμάτων μέ μέγιστη κάλυψιν 5%.

Τό 5% τῆς τελικῶς διαμορφωθείσης ἐκτάσεως τοῦ οἰκοπέδου εἶναι 15.107,64 Χ 0,05 = 755,38μ2.

Ὃμως ἡ δημιουργία Κοκκίνου περιγράμματος ἐπί ἐμβαδοῦ 850μ2 ὃπως ὁρίζεται εἰς τό ἂρθρον 34 τοῦ Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50Α/14-5-2015) εἶναι μεγαλύτερα ἀπό τήν ἐπιτρεπόμενην καί μή ἐφαρμοστέα.

Τό Κόκκινο περίγραμμα πού ὁρίζεται εἰς τόν ἀνωτέρω νόμο εἶναι ἐπίσης διαφοροποιημένο ἀπό τήν ὑποχρεωτική ἀπόφασιν τῆς 8-12-2010 (παράγραφος 4) ἐγκρίσεως τῶν ὃρων δομήσεως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀθήνας συμφώνως μέ τήν ὁποίαν τό περίγραμμα τοῦ κτίσματος πρέπει νά ἀπέχη 10 μέτρα ἀπό τίς ρυμοτομικές γραμμές. Ἀντιθέτως τοῦτο ἐφάπτεται εἰς αὐτάς.

Ἡ δημιουργία Κοκκίνου περιγράμματος εἰς κοινόχρηστον πράσινον προϋποθέτει τήν ὓπαρξιν παλαιῶν κτισμάτων εἰς τό ἲδιον σημεῖον. 

Ἀντιθέτως, μέ τά προβλεπόμενα ἀπό τίς κείμενες διατάξεις εἰς ἀνάλογες περιπτώσεις, τό περίγραμμά του ἐκτείνεται εἰς ἀκάλυπτους καί εἰς νεωτέρους κτισμένους χώρους ἀνεγερθέντας μετά τό 1962 οἱ ὁποῖοι δέν ἐχουν νόμιμο περίγραμμα.

Ἐξυπακούεται ὃτι ἡ ἐρμηνεία τοῦ νόμου εἰς τήν παρούσαν περίπτωσιν δέν εἶναι καί δέν μπορεῖ νά εἶναι διαφοροποιημένη ἀπό τό σύνολον τῶν προϋπαρχουσῶν εἰς ἀνάλογες περιπτώσεις ἀδειῶν δομήσεως κτισμάτων ἀνά τήν Ἐπικράτεια.

Ἡ χορηγηθεῖσα βεβαίωσις περί τοῦ χρόνου ἀνεγέρσεως κτισμάτων ἀπό στελέχη τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ δέν ἒχει καμμίαν ἰσχύν ἐφόσον δέν συνοδεύεται ἀπό τά διαθέσιμα νομιμοποιητικά στοιχεῖα, ἢτοι ἀεροφωτογραφίες πρό τοῦ 1955 οἱ ὁποῖες νά περιέχουν παλαιά κτίσματα ἐντός τοῦΚοκκίνου περιγράμματος ὃπως προβλέπεται ἀπό τήν ἰσχύουσαν διαδικασίαν.

Ἐν προκειμένω Σᾶς συνυποβάλλομεν ἀντίγραφον ἀεροφωτογραφιῶν ΓΥΣ τοῦ 1962 (ὑπάρχουν διαθέσιμες καί πρό τοῦ 1955) οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαιώνουν τά ἀνωτέρω καί καθιστοῦν ὑποχρεωτικήν τήν ἀλλαγήν τοῦ Κοκκίνου περιγράμματος.

Ἐπιπλέον εἰς τήν ψηφισθεῖσα τροποποίησιν τῆς 4-8-2016 προσδιορίζονται ὑπαίθριες θέσεις σταθμεύσεως οἱ ὁποῖες ὃμως ἀπαγορεύονται ἀπό τούς ἰσχύοντες ὃρους δομήσεως τῆς περιοχῆς εἰς χώρους κοινοχρήστου πρασίνου καί ἒξω ἀπό τό περίγραμμα τοῦ κτιρίου.

Ἐν προκειμένω ὁ ἒλεγχος καί ἡ τήρησις τῆς διαδικασίας τοῦ συγκεκριμένου θέματος ἀποτελεῖ ἀποκλειστική εὐθύνη τῆς ὑπηρεσίας Σας.

 

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Ι διά τ’ ἀνωτέρω

 

Σᾶς δ η λ ο ῦ μ ε ν ὃτι :

 

1. Ὁ ἐπιλεγείς τόπος τοῦ Βοτανικοῦ διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους εἶναι ἀνεπίτρεπτος ἱστορικά, φυσικά περιβαλλοντικά καί ἠθικά καί προσκρούει εἰς τίς γνωστές διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.

2. Ὁ ἒλεγχος καί ἡ τήρησις τῆς νομιμότητος καί τῆς διαδικασίας ἐπί τοῦ συγκεκριμένου θέματος ἀποτελεῖ ἀποκλειστικήν Σας εὐθύνη καί θά συνεπάγεται καί τίς ἀνάλογες συνέπειες.

 

Σᾶς κ α λ ο ῦ μ ε ν:

 

1. Νά Σεβασθῆτε τήν Βούλησιν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καί τό «πάτριον ἒθος».

2. Νά τηρήσετε τίς κείμενες διατάξεις.

Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας, ὡς καί διά τίς ὃποιες ἂλλες πλημμέλειες εἰς τήν ἀνωτέρω τροποποίησιν τοῦ ρυμοτομικοῦ ὑπάρχουν, ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν πρός οὓς αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν των καί διά τάς νομίμους συνεπείας.

 

Ἀθῆναι 9/8/2016

 

Ἡ ἐξωδίκως δηλοῦσα

 

δι’ ἑαυτήν καί ὡς πληρεξουσία δικηγόρος κατοίκων τῆς περιοχῆς

 

*******************************

 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΟΞΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Advertisements

12 comments on “Οι “Γηγενείς Έλληνες” κατά ανέγερσης ισλαμικού τεμένους στον Βοτανικό – Πληθώρα παρανομιών και πολεοδομικών παραβιάσεων

 1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ
  11 Αυγούστου 2016 at 07:15 · Απάντηση
  ******************************

  ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΟΝΗ ΤΗΣ !

  ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ !

  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ,

  ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ,

  ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ ΣΑΝ ΦΥΛΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

  ΞΥΠΝΑΤΕ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ

  Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΧΩΜΑΤΑ

  ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ !

  ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

  ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ! ! !

  ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ………….

  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΠΛΩΣΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ …………….

  Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΟΟΟΟΟΟΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ !

  ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ,ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ , ΥΓΕΙΑ ,

  ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ , ΕΚΠΕΔΕΥΣΗ ,ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ , ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ !

  ΟΛΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ.

  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΠΕΡΙ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΩΡΑΣ !

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΛΟΓΙΑ Ή ΣΚΕΨΗ !

  ΜΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ,

  ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ .

  ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΙΩΠΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ !

  ΜΕ ΑΝΗΚΟΥΣΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

  ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ……………

  ( ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΝΑ

  ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΕΟΣ )

  ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΙΣΒΟΛΗ

  ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ! ! !

  ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΛΙΟΥΝΙΑ ………….

  ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΗΓΩ ΟΤΙ ΕΑΝ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 – 6 ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΜΟΝΟ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΟΣΤΑ ,

  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ,ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ , Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΔΕΚΑΕΤΕΙΕΣ

  ΑΙΜΟΡΑΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΙ

  ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ.

  ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΠΟΤΕ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΝΑ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ .

  ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΩ, ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΜΕΝΩ ΟΜΩΣ ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ

  ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΤΑΙ ! ! !

  ΑΥΤΗ Η ΑΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ………..

  ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ

  ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΥ ΜΑΣ ,ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΟΟΟΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΡΔΕΣ

  ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ …………….

  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΣ !

  Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ,,,,,,,,,,,,,,

  ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΜΟΝΗ ΤΗΣ !

  ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΟΣ ! ΗΡΘΕ ,

  Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΝΟΙΑ ,

  ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ,

  ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΟΥ ΧΑΜΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ.

  ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Ο Στρατηγός Μιλτιάδης 490 πχ

  ‘ Εάν τους νικήσουμε, αυτοί έχουν
  Πατρίδα να επιστρέψουν.
  Εάν μας νικήσουν, εμείς δεν έχουμε
  Πού άλλού να πάμε . . . ’

  Στρατηγός Μιλτιάδης 490 πχ
  απευθηνόμενος προς στους Αθηναίους
  πρίν την μάχη του Μαραθώνα

  ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ

  Δείτε τι έλεγε ο στρατηγός Μιλτιάδης

  πριν απο την μάχη του Μαραθώνα.

  [Εικόνα]

  Οι αρχαίοι Έλληνες έμειναν στη ιστορία απο αυτά που πρόσφεραν σε όλο τον κόσμο. Ο στρατηγός Μιλτιάδης είπε τα παρακάτω τους στρατιώτες πριν τη μάχη του Μαραθώνα που νίκησαν οι Έλληνες.

  ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ

  ΥΣ.

  ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.

  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

  Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ .

  http://www.arxaiaithomi.gr/2016/08/10/ο-αγωνασ-των-γηγενων-ελληνων/

 2. ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ :

  Για την δημιουργίαν του Τεμένους του Ισλάμ εις τον Βοτανικό.
  Στο χώμα ετούτο που πατάς, πολέμησαν Προγόνοι να το πατάνε Έλληνες και Ελλήνων απογόνοι

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΡΩΪΚΟΥ ΓΗΓΕΝΕΣ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!
  Αθήναι, 11-7-2016
  Η απάντηση εις τους επιχαίροντες δια την δημιουργίαν του Τεμένους του Ισλάμ εις τον Βοτανικό.
  Οι Ἐλληνες πολίτες και κάτοικοι του ιστορικού Βοτανικού απαντούν!
  ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΑΚΡΗΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΕΣ!
  ΔΙΟΤΙ
  1. Εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ εισέτι η από 16.6.2015 τρίτη κατά σειραν αίτησις κατά της ανεγέρσεως Τεμένους του Ισλάμ εις τον Βοτανικόν συζητουμένη τήν 8.11.2016 μετ’αναβολήν λόγω της αποχής των δικηγόρων.
  Κατ’ αυτήν αμφισβητείται η νομιμότητα των υφισταμένων κτισμάτων που εμπλέκονται εις τον χώρον αυτόν αλλά καί η νομιμότητα του «κόκκινου περιγράμματος»
  όπως αυτό προσδιορίζεται εις την τροπολογίαν «ΛΑΦΑΖΑΝΗ» (αρ. 4 του Ν. 4327/14.5.2015 ΦΕΚ 50Α).
  Αμφότερα βασικά στοιχεία δια την σχετικήν έκδοσιν αδείας.
  2. Είμεθα αποφασισμένοι ν’αγωνισθούμε δια τον χώρον αυτόν που σύμφωνα
  με το ΠΔ 1049/1995 είναι «χώρος πρασίνου»
  και ανήκει εις τον Ελληνικό Λαό και την μακραίωνη παράδοσιν του χώρου.
  Από τους αιτούντες
  ΕΛΛΗΝΕΣ
  ******************
  ΥΣ.
  ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ:
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ …………
  Κανένας και ποτέ, είτε ξένος είτε Έλληνας, δεν λεηλάτησε χωρίς αντίσταση το «σπίτι» των Ελλήνων.
  Παναγιώτης Τραϊανού
  ******************
  ΛΕΥΤΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ
  ……………………………..
  Αἲτησις
  Αἰκατερίνης Κ. Παντελίδου, δικηγόρου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
  Ἀθῆναι, 7/7/2016
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΔΕΚ
  ὁδ. Βατάτζη ἀρ. 37, Ἀθῆναι
  ΕΝΤΑΥΘΑ
  Ὡς γνωστόν ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ ἡ ἀπό 16.6.2015 αἲτησίς μου, μετ’ ἂλλων κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Βοτανικοῦ, συζητουμένη τήν 8.11.2016 μετ’ ἀναβολήν, λόγω τῆς ἀποχῆς τῶν δικηγόρων.
  Κατά τήν αἲτησίν μας αὐτήν μεταξύ τῶν ἂλλων λόγων ἀρνούμεθα τήν νομιμότητα τοῦ κόκκινου περιγράμματος ὡς τοῦτο προσδιορίζεται εἰς τήν γνωστήν τροπολογίαν.
  «Λαφαζάνη» (ἀρ. 4 τοῦ
  Ν. 4327/14.5.2015, ΦΕΚ 50Α).
  Ἐπίσης ἀρνούμεθα τήν νομιμότητα τῶν ὑφισταμένων κτισμάτων, πού ἐμπλέκονται εἰς τόν χῶρον πού προτίθεσθε ν’ἀνεγείρετε τό «Τέμενος τοῦ Ἰσλάμ» εἰς τόν Βοτανικόν.
  Ἐπειδή ἐκ τῆς μέχρι σήμερον σχετικῆς διαδικασίας ἐμπλέκεσθε ἂμεσα εἰς τήν ἀξιολόγηισν τῶν
  2 εὑρημάτων πού ἀφοροῦν τήν νομιμότητα τῶν κτισμάτων.
  σᾶς παρακαλῶ Νά μοῦ γνωρίσετε τό γνωματεῦον «ὂργανον διά τόν χρόνον κατασκευῆς τῶν κτισμάτων αὐτῶν».
  Μετά πλείστης τιμῆς
  Ἡ αἰτοῦσα
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΦΡΟΥΡΕΙΤΑΙ ! ! !
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ !
  ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΡΑΝΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ .
  ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ – ΠΛΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  http://www.arxaiaithomi.gr/2016/07/11/ελληνεσ-και-ελληνιδεσ-πρέπει-όλοι-μαζ/

 3. «Η ανέγερση τεμένους ΝΠΔΔ θεσμοθετεί το Ισλάμ»

  Μία νέα ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ στην εφημερίδα «Εκκλησιολόγος». Εκεί επαναλαμβάνει τις γνωστές θέσεις του κατά της ισλαμοποίησης της Ελλάδας και της ανέγερσης ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι:

  «Η παρού­σα α­δρά­νεια και ε­γκλη­μα­τι­κή α­νε­κτι­κό­τη­τα των Αρ­χών στην πα­τρί­δα μας και την Ευ­ρώ­πη έ­να­ντι των μου­σουλ­μά­νων που ε­πι­χει­ρούν μια νέ­α κα­τά­κτη­ση και αλ­λοί­ω­ση της δη­μο­γρα­φι­κής συν­θέ­σε­ως του τό­που μας δεν πα­ρέ­χουν κα­νένα ε­χέγ­γυο σω­στής λει­τουρ­γί­ας τε­μέ­νους».

  Ενώ εξηγεί ότι με την ανέγερση του τεμένους ιδρύεται ισλαμικό ΝΠΔΔ μέσα στην ίδια την Αθήνα και άρα de facto και de jure θεσμοθετείται το Ισλάμ στην Ελλάδα.

  Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι το Ισλάμ ως “καταστροφική λατρεία” είναι απαγορευμένη θρησκεία στην Ιαπωνία!

  Όσον αφορά τον επιδιωκόμενο εξ αριστεράς διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας, εξηγεί ότι ο διαχωρισμός αυτός υφίσταται ήδη στο ισχύον Σύνταγμα που προβλέπει διακριτούς ρόλους για τους δύο.

  Επομένως αυτό που επιδιώκεται σήμερα είναι κάτι άλλο, δηλαδή ο διαχωρισμός Εκκλησίας και Έθνους, αφού θέλουν να αποχριστιανοποιήσουν την Ελλάδα, να κάνουν το κράτος ουδέτερο θρησκευτικά για να μπορέσουν οι ισλαμιστές «λαθρό» να εισβάλουν ακόμα πιο εύκολα και εντελώς ανενόχλητα.

  Τέλος καταδικάζει για άλλη μία φορά την ελεύθερη συμβίωση και το γάμο ομοφύλων.

  Διαβάστε παρακάτω τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης:

  – Σε­βα­σμιώ­τα­τε, έ­χε­τε γρά­ψει και έ­χε­τε μι­λή­σει και κα­τά του Ι­σλα­μι­σμού και κα­τά του Σιω­νι­σμού και κα­τά του Μαρ­ξι­σμού και κα­τά του κα­πι­τα­λι­σμού. Ποια εί­ναι η δύ­να­μη που σας ε­μπνέ­ει και δια­τυ­πώ­νε­τε α­διά­σει­στα ε­πι­χει­ρή­μα­τα ε­να­ντί­ον τους και ποια τα «ό­πλα» που χρη­σι­μο­ποιεί­ται;

  “Η δο­μή της Εκ­κλη­σί­ας μας ως σώ­μα­τος Χρι­στού κα­τα­λύ­ει κά­θε “-ι­σμό”.

  Κάποιος που συ­νει­δη­τά εί­ναι ε­ντε­ταγ­μέ­νος στην Εκ­κλη­σί­α με την πά­ρο­δο του χρό­νου εν­στερ­νί­ζε­ται ό­τι κά­θε αν­θρώ­πι­νο δη­μιούρ­γη­μα υ­λι­κό ή πνευ­μα­τι­κό επει­δή κα­τα­σκευά­ζε­ται α­πό φθαρ­τό και α­τε­λή δη­μιουρ­γό, τον άν­θρω­πο, φέ­ρει ε­ντός του και τα σπέρ­μα­τα της φθο­ράς και του τέ­λους, ε­νώ μό­νο ο,τι εμ­βα­πτίζε­ται στο α­εί­ζω­ο πυρ της Α­να­στά­σε­ως που δια­τη­ρεί ά­σβε­στο η Εκ­κλη­σί­ας μας α­φθαρ­το­ποιεί­ται και υ­περ­βαί­νει τα στε­νά ό­ρια του χώ­ρου και του χρό­νου επε­κτει­νό­με­νο στο ε­πέ­κει­να.

  Συ­νε­πώς σχε­τι­κά με αυ­τά τα συ­στή­μα­τα που ως ανθρώ­πι­νες ε­πι­νο­ή­σεις έ­δω­σαν την ελ­πί­δα ό­τι μπο­ρούν να συμ­βά­λουν στην πρόο­δο του πο­λι­τι­σμού τρα­γι­κά α­πε­δεί­χθη με τα στρα­τό­πε­δα συ­γκε­ντρώ­σε­ως των Να­ζί και τα Γκου­λά­γκς του Στα­λι­νι­σμού η πνευ­μα­τι­κή τους γυ­μνό­τη­τα, η πλα­σμα­τι­κή αί­σθη­ση α­σφά­λειας, έ­τσι ώ­στε η α­νε­στιό­τη­τα των αν­θρώ­πων να συ­νεχί­ζε­ται και η α­νά­γκη για υ­πέρ­βα­ση του θα­νά­του να μην ι­κα­νο­ποιεί­ται.

  Την Ανά­στα­ση μέ­σα στην Εκ­κλη­σί­α την εγ­γυώ­νται ο Α­να­στάς Δο­μή­τωρ Της και η α­ναστη­μέ­νοι δι’ Αυ­τού Ά­γιοί Της.

  Ε­μείς λοι­πόν οι α­γω­νι­ζό­με­νοι α­τε­λώς και ανα­ξί­ως τη μό­νη δύ­να­μη που μπο­ρού­με να α­ντλή­σου­με εί­ναι α­πό τους Α­γί­ους και Μάρ­τυ­ρές μας και ε­πό­με­νοι αυ­τών να προ­σπα­θού­με να ε­ναρ­μο­νί­ζου­με το λόγο και το βί­ω­μά μας με το φως της ζω­ής τους.”

  – Σε­βα­σμιώ­τα­τε, εί­σθε κα­τά της α­νέ­γερ­σης τε­μέ­νους στην Α­θή­να, ε­πει­δή αυ­τό θε­σμο­θε­τεί το Ι­σλάμ. Τι εν­νο­εί­τε ό­ταν λέ­τε «Θε­σμο­θέ­τη­ση του Ι­σλάμ», α­φού χώ­ροι του Ι­σλάμ υ­πάρ­χουν πολ­λοί.

  “Το Ι­σλάμ για τον νο­μι­κό, πνευ­μα­τι­κό και θρη­σκευ­τι­κό πο­λι­τι­σμό της Ευρώ­πης α­πο­τε­λεί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κα­τα­στρο­φι­κή λα­τρεί­α και α­σύμ­βα­τη κο­σμο­θε­ω­ρί­α.

  Αυ­τό κα­τα­νό­η­σαν στην μα­κρυ­νή χώ­ρα του Α­να­τέλ­λο­ντος η­λί­ου, την Ια­πω­νί­α, και α­πα­γο­ρεύ­ε­ται ως θρη­σκευ­τι­κή πα­ρα­δο­χή.

  Πρό­κει­ται για ψευ­δοθρη­σκεί­α ε­πι­βί­ω­ση του αρ­χαί­ου Α­ρεια­νι­σμού που ε­πι­πλέ­ον α­πο­θε­ώ­νει τον ιε­ρό πό­λε­μο (Τζι­χά­ντ) και α­πο­λυ­το­ποιεί το πί­στευ­μά της με το πρόσ­ταγ­μα της ακό­μη και διά της βί­ας ε­ξα­φά­νι­σης κά­θε θρη­σκευ­τι­κής ετερότη­τας.

  Το Ι­σλάμ έ­χει πλη­γώ­σει στην πρό­σφα­τη ι­στο­ρί­α τό­σο βά­ναυ­σα το Γέ­νος και την Πα­τρίδα μας, που κά­θε οι­κο­γέ­νεια έ­χει στην ρί­ζα της πρό­γο­νο που προ­σέ­φε­ρε το μαρτυ­ρι­κό του αί­μα για την στε­ρέ­ω­ση, την ι­στο­ρι­κή μας ε­πι­βί­ω­ση και την δια­τήρη­ση της αυ­το­συ­νει­δη­σί­ας μας.

  Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά ο α­πο­δε­κα­τι­σμός του Ελλη­νι­σμού α­πό τους μου­σουλ­μά­νους στις αρ­χέ­γο­νες κοι­τί­δες του της Κων/πολης και της Μ. Α­σί­ας, ο διαρ­κής διωγ­μός του α­ει­φεγ­γούς Φα­να­ρί­ου του Γέ­νους μας, οι βε­βη­λω­μέ­νες Εκ­κλη­σί­ες μας που με­τα­τρέ­πο­νται α­κό­μα και σή­με­ρα σε τε­μέ­νη, ο α­πη­νής διωγ­μός των Χρι­στια­νών στην Μ. Α­να­το­λή και πα­ράλ­λη­λα

  η παρού­σα α­δρά­νεια και ε­γκλη­μα­τι­κή α­νε­κτι­κό­τη­τα των Αρ­χών στην πα­τρί­δα μας και την Ευ­ρώ­πη έ­να­ντι των μου­σουλ­μά­νων που ε­πι­χει­ρούν μια νέ­α κα­τά­κτη­ση και αλ­λοί­ω­ση της δη­μο­γρα­φι­κής συν­θέ­σε­ως του τό­που μας δεν πα­ρέ­χουν κα­νένα ε­χέγ­γυο σω­στής λει­τουρ­γί­ας τε­μέ­νους, που θα πα­ρα­μεί­νει λα­τρευ­τι­κός χώ­ρος και ό­χι προ­πα­γαν­δι­στι­κό βή­μα του πα­νι­σλα­μι­σμού και του νε­ο­ο­θω­μα­νισμού.

  Ταυ­τό­χρο­να η α­να­γνώ­ρι­ση α­πό την έν­νο­μη τά­ξη της χώ­ρας του Ι­σλάμ ως θε­σμού δι­καί­ου με την α­νί­δρυ­ση ΝΠΔΔ εν μέ­σαις Α­θή­ναις α­να­πό­δρα­στα θα ο­δηγή­σει στην de facto και de jure στρε­βλή πο­λυ­πο­λι­τι­σμι­κό­τη­τα που ε­πι­διώ­κουν ε­θνο­μηδε­νι­στι­κοί πο­λι­τι­κοί κύ­κλοι και εν συ­νε­χεί­α στην ου­δε­τε­ρό­θρη­σκη πο­λι­τεί­α και στην κα­τάρ­γη­ση των συ­νταγ­μα­τι­κώς προ­βλε­πο­μέ­νων σχέ­σε­ων Εκ­κλη­σίας και Πο­λι­τεί­ας.”

  – Σε­βα­σμιώ­τα­τε, δέ­χε­σθε την ε­λευ­θε­ρί­α ως δώ­ρο θε­όσ­δο­το. Για­τί κα­τα­δικά­ζε­τε την ε­λεύ­θε­ρη ε­πι­λο­γή συ­ντρό­φου και το σύμ­φω­νο ε­λεύ­θε­ρης συμ­βί­ωσης;

  “Θε­ο­λο­γι­κά και αν­θρω­πο­λο­γι­κά η με­τα­τρο­πή ε­νός αν­θρω­πί­νου προ­σώ­που σε χρη­στι­κό α­ντι­κεί­με­νο α­πο­τε­λεί κα­κούρ­γη­μα διό­τι με­τα­βάλ­λει τον άν­θρωπο σε ι­διο­τε­λές και ε­γω­πα­θές ε­μπό­ρευ­μα, κα­τά κα­νό­να μιάς χρή­σε­ως.

  Ε­πο­μένως η Εκ­κλη­σί­α που φεί­δε­ται της α­ξιο­πρε­πεί­ας και της ε­λευ­θε­ρί­ας του αν­θρωπί­νου προ­σώ­που κα­τα­δι­κά­ζει τη δυ­να­τό­τη­τα ή την ε­πι­λο­γή να ζή­σει κά­ποιος με έ­ναν άλ­λο άν­θρω­πο ε­κτός γά­μου αλ­λά και την ε­πί­ση­μη θε­σμο­θέ­τη­ση ε­νός άτυ­που «ε­ναλ­λα­κτι­κού» γά­μου.

  Κα­τά τον με­γα­λειώ­δη ο­ρι­σμό του Μο­δε­στί­νου ο γά­μος ο­ρί­ζε­ται ως «συ­γκλή­ρω­σις του βί­ου πα­ντός» και κα­τά την ορ­θό­δο­ξη ανθρω­πο­λο­γί­α ως α­νά­λη­ψις του ε­τε­ρο­φύ­λου προ­σώ­που και ως ο­λο­κλή­ρω­σις της αν­θρω­πί­νης προ­σω­πι­κό­τη­τος.

  Ο­ποια­δή­πο­τε σχέ­ση που με­τα­βάλ­λει τον άν­θρωπο σε χρη­στι­κό α­ντι­κεί­με­νο δεν μπο­ρεί να πε­ρι­βλη­θεί το μαν­δύ­α του γά­μου και στην συ­νέ­χεια να έ­χει και τα ε­πα­κό­λου­θα της ιε­ρό­τη­τός του ό­πως κλη­ρονο­μιά, υ­ιο­θε­σί­α κλπ.

  Στην προ­σπά­θεια λοι­πόν α­πο­μεί­ω­σης-έκ­πτω­σης του πα­νανθρώ­πι­νου αυ­τού υ­περ­πο­λι­τι­σμι­κού θε­σμού και στην πρά­ξη με­τα­βο­λής του ιε­ρού μυ­στη­ρί­ου του γά­μου που κα­θι­στά τον νυμ­φί­ο και την νύμ­φη συν­δη­μιουργούς του Δη­μιουρ­γού-Θε­ού και συ­νε­χι­στές του έρ­γου Αυ­τού και στη με­τα­τροπή του σε α­πλή γρα­φειο­κρα­τι­κή υ­πό­θε­ση δεν μπο­ρού­με να συμ­φω­νή­σου­με,

  α­φού ο­δη­γεί την κοι­νω­νί­α σε ά­κρι­τη α­πο­δο­χή και εν­σω­μά­τω­ση εκ­φυ­λι­στι­κών κοινω­νι­κών δο­μών, τις ο­ποί­ες αν δε­χθεί και εν­σω­μα­τώ­σει, α­να­πό­δρα­στα στο μέλ­λον θα με­τα­νο­ή­σει φρι­κτά.”

  – Σε­βα­σμιώ­τα­τε, σας «τρο­μά­ζει» ή σας εί­ναι α­διά­φο­ρο ο χω­ρι­σμός Κράτους Εκ­κλη­σί­ας;

  “Ο εν­δε­χό­με­νος χω­ρι­σμός Εκ­κλη­σί­ας-Κρά­τους που στην ου­σί­α εί­ναι χω­ρισμός Εκ­κλη­σί­ας και Έ­θνους, για­τί με το ι­σχύ­ον Σύ­νταγ­μα έ­χει συ­ντε­λε­σθεί ο χω­ρι­σμός Εκ­κλη­σί­ας και Κρά­τους με τους γνω­στούς δια­κρι­τούς ρό­λους δη­μιουρ­γεί βά­σι­μους προ­βληγ­μα­τι­σμούς κυ­ρί­ως για την τύ­χη του Κρά­τους, της πολι­τι­κής ε­ξου­σί­ας, για το πό­σο α­κό­μη θα α­παν­θρω­πο­ποι­η­θεί ε­άν συμ­βεί αυ­τό.

  Οι σχέ­σεις συ­ναλ­λη­λί­ας Εκ­κλη­σί­ας και Κρα­τι­κής ε­ξου­σί­ας μυ­στι­κά με­ταγ­γί­ζει α­πό τον Εκ­κλη­σια­στι­κό Ορ­γα­νι­σμό στον θε­σμό του κρά­τους με­ρί­δα ευ­λογί­ας και χά­ρι­τος του Θε­ού που προ­κα­λεί­ται διά της ευ­χής της Εκκλη­σί­ας.

  Τρό­πον τι­νά η σχέ­ση αυ­τή εί­ναι πα­ράλ­λη­λη με την σχέ­ση σώ­μα­τος και ψυ­χής. Φαντα­στεί­τε λοι­πόν το Κρά­τος ως σώ­μα α­πο­ξε­νω­μέ­νο α­πό την φυ­σι­κή του ε­νό­τη­τα με την Εκ­κλησία-Ψυ­χή του, να κυ­κλο­φο­ρεί ά­ψυ­χο, ά­νευ­ρο, νε­κρο­ζώ­ντα­νο.

  Τό­τε ο,τι νέ­ο πα­ρά­γει θα α­πο­πνέ­ει δυ­σω­δί­α, πε­ρισ­σό­τε­ρη (δια)φθο­ρά, με­γα­λύ­τε­ρη φθαρτό­τη­τα και τε­λι­κά θά­να­το.

  Αυ­τό θα α­πο­τε­λεί και έ­ναν ε­πί πλέ­ον λό­γο να α­παξιω­θεί έ­τι πε­ρισ­σό­τε­ρο το Κρά­τος και να ο­δη­γη­θεί α­κό­μα μα­κρύ­τε­ρα α­πό το σκο­πού­με­νο που εί­ναι η δια­κο­νί­α του πο­λί­τη.”

  – Σε­βα­σμιώ­τα­τε, για­τί κά­ποιος α­ξί­ζει να εί­ναι Ορ­θό­δο­ξος Χρι­στια­νός;

  “Ό­που να γυ­ρί­σει κα­νείς το βλέμ­μα σή­με­ρα θα α­ντι­κρύ­σει πο­λύ κα­κό και πολ­λή α­σχή­μια. Ο μέ­γι­στος Ρώσ­σος δι­η­γη­μα­το­γρά­φος Φ.Μ. Ντο­στο­γιέφ­σκυ ο­μο­λογεί σε μια προ­φη­τι­κή του ρή­ση ό­τι η ο­μορ­φιά θα σώ­σει τον κό­σμο.

  Αν δεν συ­νει­δη­το­ποι­ή­σου­με ό­τι ο κό­σμος (στο­λί­δι-ο­μορ­φιά) του κό­σμου μας εί­ναι ο Χριστός ό­πως προ­σφέ­ρε­ται α­λη­θι­νός και α­κέ­ραιος α­πό την Εκ­κλη­σί­α μας και την δι­σχι­λιε­τή πα­ρά­δο­σή της τό­τε ό­λο αυ­τό το οι­κο­δό­μη­μα του πο­λι­τι­σμού, της προ­ό­δου και της ε­ξέ­λι­ξης που δη­μιουρ­γή­σα­με φα­ντά­ζει σαν έ­νας νέ­ος πύρ­γος της Βα­βέλ που υ­πεν­θυ­μί­ζει διαρ­κώς ό­τι η έ­παρ­ση και η αυ­τάρ­κεια μα­θη­ματι­κώς ο­δη­γούν στο βά­ρα­θρο της α­πο­τυ­χί­ας και του κο­λα­σμού προ­σώ­πων και πράξε­ων.

  Οι άν­θρω­ποι σή­με­ρα δι­ψούν την α­λή­θεια αλ­λά η α­λή­θεια δεν α­πο­τε­λεί ιδε­ο­λη­ψί­α ή υ­πο­κει­με­νι­κή προ­σέγ­γι­ση αλ­λά πρό­σω­πο, τον Χρι­στό που α­και­νοτό­μη­τα και χω­ρίς προ­σθα­φαι­ρέ­σεις προ­σφέ­ρει σε κά­θε ευ­χα­ρι­στια­κή σύ­να­ξη το σώ­μα Του που εί­ναι η Μί­α, Α­γί­α, Κα­θο­λι­κή και Α­πο­στο­λι­κή Ορ­θό­δο­ξη Εκ­κλησί­α των Α­πο­στό­λων και των Α­γί­ων 9 Οι­κου­με­νι­κών Συ­νό­δων.”

  http://www.pronews.gr/portal/item/«η-ανέγερση-τεμένους-νπδδ-θεσμοθετεί-το-ισλάμ»

 4. Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016
  ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

  Γράφει η Βενετία Κάντζια

  Παρακαλώ όπως στα πλαίσια της απαραίτητης «διαύγειας» που πρέπει να υπάρχει στις σχέσεις μεταξύ «κυβέρνησης», «βουλής» και « ψηφοφόρων», ενημερώσετε δημόσια, άμεσα, εμπεριστατωμένα και απολύτως τεκμηριωμένα τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΛΑΟ και ΕΡΓΟΔΟΤΗ σας, αν το νομοθετικό σας έργο και συγκεκριμένα το σημερινό σας νομοσχέδιο για το τέμενος στο Βοτανικό, αλλά και η συνεχής σας πολιτική πράξη ισλαμοποίησης της Πατρίδας μας Ελλάδος, της έσχατης προδοσίας και γενοκτονίας που καθημερινά επιτελείτε εις βάρος μας…

  …παρακαλώ λοιπόν όπως εδώ και τώρα, ανακοινώσετε δημόσια, ως οφείλετε, εάν όλα αυτά τα «θεάρεστα» έργα, τα εκτελείτε ως μέρος των καθηκόντων σας ως «νόμιμοι» εκπρόσωποι του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΘΝΟΥΣ, καταθέτοντας δημόσια ή το σχετικό ΦΕΚ που αποδεικνύει τη νομική σύσταση και λειτουργία του ως τέτοιου, ή ενεργείτε ως εκπρόσωποι Εταιρειών, που είναι καταχωρημένες και καταγεγραμμένες στα σχετικά βιβλία της επίσης εταιρείας με το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (από το 1871) άρα και ιδιοκτησίες αυτής, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα τεκμήρια που σας παραθέτω.

  Ως «δημόσιοι λειτουργοί», ( εάν είσθε…. ) δεν έχετε ποτέ πάρει τη νομιμοποίηση του ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ για αυτά που αναφέρω πιο πάνω. Αντίθετα έχετε όλοικαι όλες ορκισθεί πίστη και αφοσίωση – από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας,μέχρι και τον τελευταίο/τελευταία βουλευτή – στον Καταστατικό Χάρτη της Ελλάδος, τα συμφέροντα της Πατρίδας και όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων.

  Εάν με «σιωπηρό» όπως φαίνεται πραξικόπημα, έχετε εν γνώσει ή εν αγνοία σας μετατρέψει την Ελλάδα σε εκατοντάδες εταιρείες, κάτω από την «υψηλή σκέπη» της μητρικής ως φαίνεται των Η.Π.Α., αλλά συνεχίζεται παραπλανητικά να ενεργείτε ως «νόμιμη κυβέρνηση», χωρίς την παραμικρή ενημέρωση και εξουσιοδότηση του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού τον οποίο συνειδητά και τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2000 που εμφαίνεται η καταγραφή στα αμερικάνικα βιβλία που σας παραθέτω, εμπαίζετε με τον πιο χείριστο τρόπο, τότε είναι πλέον ακόμα πιο εμφανής η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ που έκτοτε διαπράττετε.

  Διαβάζουμε λοιπόν όλοι/όλες μαζί για αυτή τη «μετάλλαξή μας» – χωρίς οι περισσότεροι από εμάς να το γνωρίζουμε – και απαιτούμε εδώ και τώρα, καθαρές εξηγήσεις:

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  SEC Home » Search the Next-Generation EDGAR System » Company Search » Current Page
  Mailing Address Business Address
  CHARALAMBOS ROCANAS CONSUL GENERAL
  69 EAST 79TH STREET
  NEW YORK NY 10021
  HELLENIC REPUBLIC CIK#: 0000931106 (see all company filings)

  SIC: 8888 – FOREIGN GOVERNMENTS
  State location: NY | Fiscal Year End: 1231
  (Assistant Director Office: 99)

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

  SEC Home » Search the Next-Generation EDGAR System » Company Search » Current Page
  Companies for SIC 8888 – FOREIGN GOVERNMENTS
  Click on CIK to view company filings
  Items 1 – 40
  CIK Company State/Country
  0000311669 ASIAN DEVELOPMENT BANK R6
  0000866710 BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC O5
  0001026725 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC O5
  0001045299 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE DC
  0000230098 CANADA DC
  0000912239 CANADA MORTGAGE & HOUSING CORP DC
  0001498597 CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SAB DE CV O5
  0001016472 CITY OF NAPLES DE
  0001109609 DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC. M0
  0000033745 EUROPEAN INVESTMENT BANK N4
  0000276328 EXPORT DEVELOPMENT CANADA/CN DC
  0000873463 EXPORT IMPORT BANK OF KOREA NY
  0000205317 FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL D5
  0000035946 FINLAND REPUBLIC OF DC
  0001556421 FMS WERTMANAGEMENT 2M
  0001179453 GOVERNMENT OF BELIZE DC
  0001163395 GOVERNMENT OF JAMICA NY
  0000931106 HELLENIC REPUBLIC NY
  0000216105 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF NEW ZEALAND Q2
  0000889414 HUNGARY NY
  0000052749 ISRAEL, STATE OF NY
  0000052782 ITALY REPUBLIC OF L6
  0000053078 JAMAICA GOVERNMENT OF L8
  0000837056 JAPAN M0
  0001551322 Japan Bank for International Cooperation M0
  0000053190 JAPAN DEVELOPMENT BANK M0
  0001109604 Japan Finance Corp M0
  0000837335 JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES M0
  0001061194 JOHNSON MATTHEY PLC /ADR NY
  0000821533 KfW 2M
  0000835615 KFW INTERNATIONAL FINANCE INC DE
  0000869318 KOREA DEVELOPMENT BANK NY
  0001483135 KOREA FINANCE Corp M5
  0000878519 LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG DE
  0001306843 LANDESKREDITBANK BADEN WURTTEMBERG FORDERBANK 2M
  0001144797 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK I8
  0000356049 LONDON FINANCE & INVESTMENT GROUP PLC/ADR/ NY
  0001027457 NATIONAL POWER CORP R6
  0001061195 NH Hotel Group, S.A. NY
  0000357024 NORDIC INVESTMENT BANK H9

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ

  To continue with the information that I posted this morning HERE , I think that you might want to check out this link as well:

  http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=8888&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany

  Just to give you a little taste, I’ll copy & paste some of the info below. This was discovered by a wonderful friend in the RTS skype room.

  ….. so ask yourself- HOW can a corporation tell you that you have to pay taxes? HOW can a corporation tell you that you have to do ANYTHING? HOW can a corporation pay police to enforce their «LAWS» and pay judges to make decisions on so called «LAWS» that the corporation made?

  (μετάφραση) Είναι η κυβέρνησή σας … Θέλω να πω, η εταιρεία, καταχωρημένη εδώ;

  Για να συνεχίσετε με τις πληροφορίες που δημοσίευσε σήμερα το πρωί εδώ, νομίζω ότι μπορεί να θέλετε να ελέγξετε έξω αυτό το link, καθώς και: http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=&match=&CIK=&filenum=&State=&Country=&SIC=8888&owner=exclude&Find=Find+Companies&action=getcompany
  http://leoa-lassiterlife.blogspot.co.uk/2013/02/is-your-government-i-mean-corporation.html
  Is your Government… I mean, Corporation listed here?
  Search the Next-Generation EDGAR System
  EDGAR Search Results
  SEC Home »
  Search the Next-Generation EDGAR System »
  Company Search »
  Current Page
  Companies for SIC 8888 – FOREIGN GOVERNMENTS
  Click on CIK to view company filings
  Items 1 – 40

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:
  http://oimos-athina.blogspot.gr/2016/08/blog-post_91.html

 5. Pingback: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ – Περί κατασκευῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους εἰς τόν Βοτανικό - 4you

 6. Από: stavretta Με EMAIL: stavrettastavretta@gmail.com
  Τηλέφωνο:
  Το Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι στην Αθήνα (1970 – 2014)


  Δημοσιεύτηκε στις 7 Ιαν 2015
  Το Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα
  ΔΕΙΤΕ στό 52:30΄ γιά τό ΤΖΑΜΙ
  στό 1:09.04΄
  ο AhmadEldin λέει:
  Στήν τελική …. (καί τό λέω εδώ γιά μάς, γιά τά αδέλφια μου τούς Μουσουλμάνους, κι αυτό πρέπει λίγο νά δώσουμε σημασία)
  Άν δέν θέλει η ΕΛΛΑΔΑ ΤΖΑΜΙ, ΠΟΤΕ νά ΜΗ τό ΚΑΝΕΙ.
  Έχουν κάθε δικαίωμα νά μην θέλουν, … κάθε δικαίωμα.
  Η χώρα είναι ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ… ΜΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΧΩΡΑ, είτε τό θέλουμε είτε όχι.
  ΠΡΟΣΟΧΗ στό 1:09:30
  Ήλθες τώρα εσύ, Μουσουλμάνε, από τήν άλλη άκρη τού κόσμου νά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ χώρο λατρείας; μέ ποιό ΔΙΚΑΙΩΜΑ;
  Εάν στό δίνουν καλώς, εάν δέν θέλουν ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ νά τό ΠΑΙΞΕΙΣ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ καί ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ.
  Γύρνα πίσω στήν πατρίδα σου, απ΄ όπου ήρθες καί άφησες πίσω εκατοντάδες ΤΖΑΜΙΑ καί θά μιλήσουμε γιά τό θέμα τής ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ……..
  ………………………………………………………………
  να περάσουμε στό θέμα τής ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ…..
  στό 1:11:23
  Είναι μεγάλη ειρωνεία νά ακούμε από τούς μή Μουσουλμάνους νά λένε στούς Μουσουλμάνους νά επιστρέψεις στίς Ισλαμικές χώρες, νά πάς πίσω δηλαδή από εκεί πού ήρθες….
  στό 1:11:43
  κι εμείς ως απάντηση νά επιχειρηματολογούμε μέ βάση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (τρομάρα νά μάς έρθη) …..

  ΠΡΟΣΟΧΗ στό 1:11.20΄ γιά ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
  ΣΑΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΤΕ
  ΑΠΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΜΗ ΙΣΛΑΜΙΚΗ;
  ΣΑΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΣΕ ΜΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ;

  Ο ΑΛΛΑΧ ΤΟ ΛΕΕΙ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΕ ΣΗΚΩ ΚΑΙ ΦΥΓΕ, ΑΠΟ ΜΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, κ.λ.π.
  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΕ ΣΗΚΩ ΚΑΙ ΦΥΓΕ.

  ΥΓ. ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ κ.λ.π.
  ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΡΙΩΝ κ.λ.π.

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

  Μετά τιμής
  stavretta

  _____________________

  from: Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών
  to: stavrettastavretta@gmail.com
  date: Thu, Jul 7, 2016 at 8:32 AM
  subject: Re: [Ticket#2016070649001141] Το Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι στην Αθήνα
  mailed-by: minedu.gov.gr
  encryption: Standard (TLS) Learn more
  : Important mainly because of the people in the conversation.

  Dear stavretta,

  Thanks for communication.

  Yours sincerely
  ———————-
  Citizens Advice Bureau
  Ministry of Education, Research and Religious
  A. Papandreou 37,
  Maroussi 151 80

 7. ΔΕΣ ΤΟ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ Ισλαμιστές_ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ είναι συγκάλυψη

  ΑΥΤΟΙ (ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ) ΛΕΝΕ:
  Ώς Μουσουλμάνοι απορρίπτουμε τήν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, απορρίπτουμε
  τόν ΛΑ’Ι”ΚΙΣΜΟ, καί τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ…..
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟΝ Η ΣΑΡΙΑ (ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)

  ΛΟΙΠΟΝ, ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
  ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΦΡΟΥΣ
  ΟΙ ΑΝΑΡΧΟΑΠΛΥΤΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΙΒΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ;;;

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΙΒΑΛΟΥΣ
  ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟΝ Η ΣΑΡΙΑ (ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)
  ΤΟ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ;;; ΚΑΙ Η ΓΡΙΑ ΤΑΣΙΑ;;;

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.